معارف‌‏‎

:رمضان‌‏‎
خدا‏‎ ماه‌‏‎
علمي‌فرهنگي‌‏‎

شهر‏‎ :‎قم‌‏‎
و‏‎ امامزاده‌ها‏‎
مقبره‌ها‏‎
گزارش‌‏‎

دانشجويان‌‏‎
روزآمد‏‎ منابع‌‏‎
مي‌خواهند‏‎
مقالات‌‏‎

:قرن‌‏‎ پايان‌‏‎
آغازانديشه‌هاي‌‏‎
جديد‏‎


شماره‌ 1721‏‎ ‎‏‏،‏‎20 December 1998 آذر 1377 ، ‏‎ يكشنبه‌ 29‏‎
يلتسين‌‏‎ ويژه‌‏‎ فرستاده‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
حملات‌‏‎ توقف‌‏‎ خواستار‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
شدند‏‎ عراق‌‏‎ به‌‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ امريكا‏‎
كلينتون‌داد‏‎ كنگره‌آمريكاراي‌به‌استيضاح‌‏‎
اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سران‌‏‎ براي‌‏‎ پيام‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ را‏‎ رمضان‌‏‎ مبارك‌‏‎ ماه‌‏‎ حلول‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
گفت‌‏‎ شادباش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سران‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
صفر‏‎ كويت‌‏‎ -‎ايران‌ 2‏‎
فوتبال‌‏‎ ‎‏‏، قهرمان‌‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ بازي‌هاي‌آسيايي‌‏‎
:تهران‌‏‎ استان‌‏‎ تامين‌‏‎ شوراي‌‏‎ تصميم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ لغو‏‎ خودروها‏‎ نوبتي‌‏‎ تردد‏‎ طرح‌‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ جشنواره‌‏‎ دبير‏‎
جشنواره‌‏‎ داوري‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ از‏‎ كودك‌‏‎ ‎‏‏77‏‎
مي‌نشينند‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Free Tribune
Women
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page

© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.