معارف‌‏‎

برخوردتمدنها‏‎
نقد‏‎ درپويه‌‏‎
ادبوهنر‏‎

توسعه‌پايدار‏‎
درتبيين‌‏‎
تصويري‌‏‎
اجتماعي‌‏‎

جزء‏‎ شوراها‏‎
اصلي‌‏‎
است‌‏‎ توسعه‌‏‎
زيست‌‏‎ محيط‏‎

زمين‌دربرابر‏‎
تباهي‌‏‎ باد‏‎ تند‏‎


شماره‌ 1774‏‎ ‎‏‏،‏‎23 February 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 4‏‎
:حج‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ توصيه‌‏‎
ايراني‌‏‎ حجاج‌‏‎
درعربستان‌‏‎
وحدت‌‏‎ شعار‏‎
دهند‏‎ سر‏‎
:فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎
جام‌طلاي‌حسنلو‏‎
براي‌نخستين‌بار‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎
مي‌آيد‏‎ در‏‎
جداگانه‌‏‎ بيانيه‌هاي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ كارگر‏‎ خانه‌‏‎ و‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎
خواندند‏‎ فرا‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ تكرار‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎
يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ از‏‎ تازه‌‏‎ جزييات‌‏‎
متهمان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ و‏‎
شدند‏‎ كنار‏‎ بر‏‎ مطبوعات‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ پنج‌‏‎
كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ محكوم‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
:كرد‏‎ منتشر‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎
درآمد‏‎ كم‌‏‎ گروههاي‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ حمايتي‌‏‎ خدمات‌‏‎ گزارش‌‏‎
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page

© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.