گزارش‌‏‎

از‏‎ ديدار‏‎
بيمارستان‌‏‎
روزبه‌‏‎ رواني‌‏‎
محيطزيست‌‏‎

تحقيقات‌‏‎ مركز‏‎
محيطزيست‌‏‎
جزيره‌‏‎ دريايي‌‏‎
هرمز‏‎
علمي‌وفرهنگي‌‏‎

با‏‎ پزشكان‌‏‎
بدن‌‏‎ در‏‎ روبوت‌‏‎
سفر‏‎ بيمار‏‎
مي‌كنند‏‎
شهرستانها‏‎

باقرخان‌‏‎ تنديس‌‏‎
خانه‌‏‎ در‏‎
تبريز‏‎ مشروطيت‌‏‎


شماره‌ 1777‏‎ ‎‏‏،‏‎27 February 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 8‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ واگذاري‌‏‎ براي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ وعده‌‏‎ تحقق‌‏‎
تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎ سراسري‌‏‎ انتخابات‌‏‎
شد‏‎ كشوربرگزار‏‎ نهادمدني‌‏‎ گسترده‌ترين‌‏‎
:خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
مواضع‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
نشست‌‏‎ نخواهد‏‎ خودعقب‏‎ معقول‌ومنطقي‌‏‎
خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
بايد‏‎ همه‌چيز‏‎ :رئيس‌جمهوري‌‏‎
باشد‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چهارچوب‏‎ در‏‎
:خبرگان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
نقش‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ شرايطي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎
گرفت‌‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ نافذ‏‎ و‏‎ موءثر‏‎
:مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ امروز‏‎ از‏‎
خليج‌فارس‌‏‎ در‏‎ فاتح‌77‏‎ دريايي‌‏‎ مانور‏‎
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page

© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.