شماره‌ 1877‏‎ ‎‏‏،‏‎15 Jul 1999 تير 1378 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 24‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ پيام‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ آشوبهاي‌‏‎ درباره‌‏‎

هدف‌‏‎ :‎مردم‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ گزارش‌‏‎
به‌‏‎ ضربه‌زدن‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ آشوبگران‌تزلزل‌‏‎
بود‏‎ نظام‌‏‎ جهاني‌‏‎ چهره‌‏‎ تخريب‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎

راهپيمايي‌‏‎ و‏‎ گردهمايي‌‏‎ برپايي‌‏‎ با‏‎
و‏‎ دانشجويان‌‏‎ به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎
كردند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ خياباني‌‏‎ آشوبهاي‌‏‎

براي‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ :‎ودرين‌‏‎
برجاست‌‏‎ پا‏‎ همچنان‌‏‎ فرانسه‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎

اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ بيانيه‌‏‎
مسببان‌‏‎ و‏‎ طراحان‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎
معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎
كند‏‎

بلنداجويت‌‏‎ جويي‌‏‎ مداخله‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ احضار‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ تركيه‌‏‎ كاردار‏‎

به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ :‎مسئولين‌‏‎ از‏‎ دانشجويان‌‏‎ درخواست‌‏‎
آشوبهاي‌‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ فاجعه‌‏‎
نگيرد‏‎ قرار‏‎ خياباني‌‏‎

وليعهد‏‎ با‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ ديدار‏‎
سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎

ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ پيام‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ آشوبهاي‌اخير‏‎ درباره‌‏‎


آشوبهاي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
متن‌‏‎.‎كردند‏‎ صادر‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ پيامي‌‏‎ تهران‌‏‎ اخير‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ مخابره‌‏‎ ايرنا‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ تهران‌‏‎ عزيز‏‎ مردم‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ غيور‏‎ و‏‎ رشيد‏‎ ملت‌‏‎
سياسي‌‏‎ گروهكهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ اشرار‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ تشويق‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ورشكسته‌‏‎
جويي‌‏‎ عربده‌‏‎ و‏‎ ارعاب‏‎ و‏‎ اموال‌ ، ‏‎ تخريب‏‎ و‏‎ فساد‏‎ به‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎
.شده‌اند‏‎ مردم‌‏‎ آسايش‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ موجبسلب‏‎ و‏‎ پرداخته‌‏‎
كرده‌اند ، ‏‎ گمان‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ حقير‏‎ و‏‎ زبون‌‏‎ دشمنان‌‏‎
داد‏‎ خواهند‏‎ اجازه‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ وانقلابي‌‏‎ موءمن‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
را‏‎ آمريكاي‌جنايتكار‏‎ سلطه‌ي‌‏‎ خود ، راه‌‏‎ فتنه‌انگيزي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
معاند ، ‏‎ و‏‎ وابسته‌‏‎ گروهك‌هاي‌‏‎.كنند‏‎ هموار‏‎ ما‏‎ عزيز‏‎ ميهن‌‏‎ بر‏‎
مردم‌‏‎ كرده‌اند‏‎ گمان‌‏‎ خود ، ‏‎ معلمان‌‏‎ و‏‎ اربابان‌‏‎ طبق‌تحليل‌‏‎
خيال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برداشته‌اند‏‎ انقلاب ، دست‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎
انتقام‌بگيرند ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ مي‌خواهند‏‎ خود‏‎ باطل‌‏‎
و‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ هوشيار‏‎ و‏‎ شجاع‌‏‎ و‏‎ مومن‌‏‎ ملت‌‏‎ ازاينكه‌‏‎ غافل‌‏‎ ولي‌‏‎
نخواهند‏‎ را‏‎ شرارت‌‏‎ ادامه‌‏‎ اجازه‌‏‎ آنان‌‏‎ وپشتيبانان‌‏‎ اربابان‌‏‎
خواهد‏‎ منكوب‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌ ، آنان‌‏‎ مقتدر‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ داد‏‎
.كرد‏‎
تاكيد‏‎ عمومي‌‏‎ امنيت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎
بر‏‎ را‏‎ محارب‏‎ و‏‎ مفسد‏‎ عناصر‏‎ قدرت‌ ، ‏‎ و‏‎ بادرايت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
به‌‏‎ چشم‌‏‎ كساني‌كه‌‏‎ بي‌شك‌‏‎ و‏‎ بنشانند‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎
خواهند‏‎ مايوس‌‏‎ دوخته‌اند ، ‏‎ روسياهان‌‏‎ اين‌‏‎ فتنه‌انگيزيهاي‌‏‎
كمال‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ عزيز‏‎ جوانان‌‏‎ مخصوصا‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌بزرگ‌‏‎.شد‏‎
با‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دشمن‌باشند‏‎ حركات‌‏‎ مراقب‏‎ هوشياري‌‏‎
خود‏‎ مزدورو‏‎ عناصر‏‎ بر‏‎ را‏‎ عرصه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ همكاري‌‏‎ ماموران‌ ، ‏‎
بسيجي‌ام‌‏‎ فرزندان‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎.‎نمايند‏‎ تنگ‌‏‎ دشمن‌ ، ‏‎ فروخته‌ي‌‏‎
حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎ حفظ‏‎ خود‏‎ در‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ آمادگي‌هاي‌‏‎ بايد‏‎
دشمنان‌‏‎ لازم‌است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ خود‏‎
را‏‎ مسلمين‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ تاييد‏‎.‎سازند‏‎ منكوب‏‎ و‏‎ مرعوب‏‎ را‏‎ زبون‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ خداوندمتعال‌‏‎ از‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎

هدف‌‏‎ :‎مردم‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ گزارش‌‏‎
به‌‏‎ ضربه‌زدن‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ آشوبگران‌تزلزل‌‏‎
نظام‌بود‏‎ جهاني‌‏‎ چهره‌‏‎ تخريب‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎


شتم‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎ و‏‎ درگيري‌‏‎ ايجاد‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎:لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
و‏‎ عوامل‌‏‎ شناسايي‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ دستگير‏‎ دانشجويان‌‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎ بحران‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎
وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ارائه‌‏‎ ضمن‌‏‎ اسلامي‌‏‎ خبرگزاري‌جمهوري‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ كشور‏‎
تهران‌ ، اقدامات‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ اغتشاشات‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ ارزيابي‌‏‎
تشنجات‌‏‎ عوامل‌‏‎ شناسايي‌‏‎ و‏‎ بحران‌‏‎ كنترل‌‏‎ جهت‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
و‏‎ اخير‏‎ بحران‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ خسارت‌هاي‌‏‎ از‏‎ اخير ، ارزيابي‌‏‎
.تشريح‌كرد‏‎ را‏‎ وضعيت‌‏‎ آخرين‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎ كه‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
بروز‏‎ موجب‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ ازاغتشاشاتي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
عوامل‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ چيست‌‏‎ كشورشد ، ‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ امنيتي‌ ، ‏‎ بحران‌‏‎
حادثه‌‏‎ شديداجتماعي‌‏‎ تاثيرات‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ بحران‌‏‎ بروز‏‎
آن‌‏‎ سياسي‌‏‎ -‎ اجتماعي‌‏‎ ابعاد‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎
موجب‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ توجه‌‏‎ جلب‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ درمحيط‏‎
به‌‏‎ حادثه‌‏‎ از‏‎ سوء‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ جهت‌‏‎ طلبدر‏‎ فرصت‌‏‎ عناصر‏‎ شد‏‎
جامعه‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ تشنج‌‏‎ هدف‌گسترش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎ اقدام‌‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎
مقدسات‌ ، تخريب‏‎ به‌‏‎ قانوني‌ ، توهين‌‏‎ غير‏‎ تظاهرات‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎
ولي‌‏‎.‎بكنند‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ رساندن‌‏‎ آسيب‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ اماكن‌‏‎
حضور‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ مسئولين‌‏‎ باتلاش‌‏‎ به‌حمدالله‌‏‎
.شد‏‎ مهار‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
داشت‌ ، ‏‎ اظهار‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ انقلاب‏‎ نظام‌و‏‎ دشمنان‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ هاطمع‌‏‎ بي‌نظمي‌‏‎ و‏‎ اغتشاشات‌‏‎ گسترش‌‏‎
از‏‎ مختلف‌‏‎ انحاي‌‏‎ به‌‏‎ كردند‏‎ تلاش‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ خاطر‏‎
.كنند‏‎ آن‌سوءاستفاده‌‏‎
مقامات‌‏‎ نظرات‌‏‎ اظهار‏‎ بيگانه‌ ، ‏‎ راديوهاي‌‏‎ موضع‌گيري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ آنان‌‏‎ خوشنودي‌‏‎ نشانه‌‏‎ ضدانقلاب‏‎ و‏‎ واسرائيلي‌‏‎ آمريكايي‌‏‎
مسئولين‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ كه‌‏‎ درصورتي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎
اغتشاش‌مي‌توانست‌‏‎ نبود ، ‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ آگاهانه‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎
ملي‌‏‎ عميق‌‏‎ بحران‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ گسترده‌تري‌‏‎ ابعاد‏‎
.مواجه‌سازد‏‎
چه‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ درپاسخ‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎
وقايع‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ حادثه‌‏‎ اززمان‌‏‎ را‏‎ اقداماتي‌‏‎
طور‏‎ همان‌‏‎:‎داشت‌‏‎ است‌اظهار‏‎ كرده‌‏‎ بحران‌‏‎ مهار‏‎ جهت‌‏‎ آن‌‏‎ بعدي‌‏‎
لازم‌‏‎ آمده‌‏‎ به‌وجود‏‎ تشنج‌‏‎ ابعاد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ اشاره‌‏‎ كه‌‏‎
خاطر‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ اتخاذ‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ تدابير‏‎ بود‏‎
لحظه‌‏‎ پيگيري‌‏‎ و‏‎ بحران‌‏‎ ستاد‏‎ تشكيل‌‏‎ كشور‏‎ اقدام‌وزارت‌‏‎ اولين‌‏‎
امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ هماهنگي‌دبيرخانه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ لحظه‌‏‎ به‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ تاكيد‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎
امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ جلسات‌‏‎ آن‌‏‎ حل‌‏‎ و‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ محترم‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ ودبيرخانه‌‏‎ كشور‏‎
استان‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ در‏‎ بروزتشنج‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ جهت‌‏‎ تدابيري‌‏‎
.كرد‏‎ اتخاذ‏‎ كشور‏‎
عزم‌‏‎ با‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ بحران‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
جا‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎ جا‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ شد ، كنترل‌‏‎ ايجاد‏‎ كه‌‏‎ ملي‌‏‎
مطامع‌‏‎ متوجه‌‏‎ كه‌‏‎ محض‌اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ عزيز‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎
آنها‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ راه‌‏‎ شدند‏‎ وبيگانگان‌‏‎ معاند‏‎ افراد‏‎
برخورد‏‎ توانستند‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ مسئول‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ جداكردند‏‎
نيروهاي‌‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ صورت‌دهند‏‎ آشوبگران‌‏‎ با‏‎ مناسبي‌‏‎
براي‌شهروندان‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ ايجاد‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ انتظامي‌‏‎
همچنين‌‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ تشكر‏‎ گرفتند‏‎ كار‏‎ رابه‌‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ حداكثر‏‎
و‏‎ آن‌‏‎ ويژه‌‏‎ كميته‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ كليه‌اعضاء‏‎ از‏‎
به‌‏‎ ملي‌‏‎ عزم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وامنيتي‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ نهادهاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تشكر‏‎ كردند‏‎ كمك‌‏‎ بحران‌‏‎ كنترل‌‏‎
چه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ درخصوص‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
حوادث‌‏‎ ايجاد‏‎ عوامل‌‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ براي‌شناسايي‌‏‎ را‏‎ اقداماتي‌‏‎
عزير‏‎ مردم‌‏‎ عموم‌‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ است‌؟‏‎ كرده‌‏‎ اخير‏‎
شتم‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎ درگيري‌و‏‎ ايجاد‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ هستند‏‎ مطلع‌‏‎
قضايي‌‏‎ مقامات‌‏‎ تحويل‌‏‎ و‏‎ دستگير‏‎ شناسايي‌ ، ‏‎ دانشجويان‌‏‎
عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ اطلاعيه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎
ريشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎ شناسايي‌ساير‏‎ جهت‌‏‎ تلاش‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎
اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ عوامل‌‏‎ توسط‏‎ بحران‌‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎
.دارد‏‎ بي‌وقفه‌ادامه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ اغتشاش‌‏‎ و‏‎ تشنج‌‏‎ ايجاد‏‎ عوامل‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ درخصوص‌‏‎ وي‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ پيوست‌ ، ‏‎ وقوع‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ مناطق‌شهر‏‎ برخي‌‏‎
دستگاه‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎ شده‌اندكه‌‏‎ دستگير‏‎ عده‌اي‌‏‎ نيز‏‎
آشوبگري‌ها‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ عوامل‌‏‎ بتوانند‏‎ امنيتي‌‏‎ اطلاعاتي‌ ، ‏‎
وحشت‌‏‎ و‏‎ رعب‏‎ جو‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ تضعيف‌‏‎ جز‏‎ هدفي‌‏‎ راكه‌‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ پيگرد‏‎ مورد‏‎ و‏‎ نداشته‌اند ، شناسايي‌‏‎
متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎
نظام‌‏‎ به‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ خسارات‌‏‎ اغتشاشات‌اخير‏‎ و‏‎ تشنجات‌‏‎
دارد؟‏‎ وجود‏‎ چه‌اهدافي‌‏‎ تشنجات‌‏‎ اين‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ تحميل‌‏‎
رادنبال‌‏‎ مشخصي‌‏‎ اهداف‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ دشمنان‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎
در‏‎ تزلزل‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎
آسيب‏‎ "يقينا‏‎.‎مي‌باشد‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ جامعه‌‏‎ بنيان‌هاي‌ارزشي‌‏‎
ايجاد‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ دولت‌بخصوص‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ رساندن‌‏‎
عمومي‌ ، ‏‎ وآرامش‌‏‎ اطمينان‌‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ آن‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ جديدي‌‏‎ موانع‌‏‎
اهداف‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نظام‌ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ چهره‌‏‎ كردن‌‏‎ مخدوش‌‏‎
.است‌‏‎ ديگرآنان‌‏‎
عزم‌‏‎ دارد ، ‏‎ اهميت‌‏‎ كه‌‏‎ موضوعي‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎
صحنه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ هوشياري‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ دربرخورد‏‎ نظام‌‏‎
اصلي‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ وفاق‌‏‎ و‏‎ اين‌عزم‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ آنهاست‌‏‎ بودن‌‏‎
بروز‏‎ از‏‎ درجلوگيري‌‏‎ مي‌تواند‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎
.باشد‏‎ موءثر‏‎ بسيار‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ مشابه‌‏‎ بحران‌هاي‌‏‎
راهپيمايي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
مهمترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ مردمي‌ديروز‏‎ عظيم‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ اخير‏‎ روز‏‎ اغتشاشات‌چند‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ عامل‌‏‎
.تشكركرد‏‎ مردم‌‏‎ داوطلبانه‌‏‎ و‏‎ آگاهانه‌‏‎ گسترده‌ ، ‏‎ حضور‏‎ از‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ آخرين‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ با‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ حاضرنيروهاي‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
امروز‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ نظرداشته‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ شهر‏‎ مناطق‌‏‎ كليه‌‏‎
و‏‎ آشوبگري‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ گزارشي‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎(‎چهارشنبه‌‏‎)‎
آرامش‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ گزارش‌‏‎ عمومي‌‏‎ نظم‌‏‎ اخلالگري‌در‏‎
.حكمفرماست‌‏‎ كامل‌‏‎
وجود‏‎ خاصي‌‏‎ امنيتي‌‏‎ مشكل‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
هر‏‎ با‏‎ تا‏‎ دارند‏‎ كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ مسئول‌‏‎ ودستگاه‌هاي‌‏‎ ندارد‏‎
.كنند‏‎ قاطعي‌‏‎ اغتشاش‌برخورد‏‎ و‏‎ بي‌نظمي‌‏‎ گونه‌‏‎

راهپيمايي‌‏‎ و‏‎ گردهمايي‌‏‎ برپايي‌‏‎ با‏‎
و‏‎ به‌دانشجويان‌‏‎ تهاجم‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎
كردند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ خياباني‌‏‎ آشوبهاي‌‏‎بر‏‎ تاكيد‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ اخير‏‎ بيانات‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ *
كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ پرونده‌‏‎ پيگيري‌‏‎ ضرورت‌‏‎
بيانيه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ها‏‎ قطعنامه‌‏‎ همه‌‏‎ مشترك‌‏‎ خياباني‌ ، محور‏‎ آشوبهاي‌‏‎
بود‏‎ ديروز‏‎ كنندگان‌‏‎ تظاهر‏‎
تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ *
شوراست‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ مساله‌‏‎:‎گفت‌‏‎
يافت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ بررسي‌‏‎ آن‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ شناسايي‌‏‎ تا‏‎ و‏‎
شرور ، ‏‎ عده‌اي‌‏‎ شده‌اند ، ‏‎ بازداشت‌‏‎ كه‌‏‎ آشوبطلباني‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ *
معاند‏‎ گروهكهاي‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ سابقه‌دار‏‎ جنايتكار‏‎
مي‌شوند‏‎ ديده‌‏‎ ورشكسته‌‏‎ و‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ اجتماع‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
گران‌‏‎ آشوب‏‎ اخير‏‎ اقدام‌هاي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ اطراف‌‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
عوامل‌‏‎ با‏‎ مسئولان‌‏‎ قاطع‌‏‎ برخورد‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ كردند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎
.شدند‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ آشوب‏‎
كه‌حوالي‌‏‎ انبوهي‌‏‎ جمعيت‌‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ خبرنگاران‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اطراف‌‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎ و‏‎ فلسطين‌‏‎ خيابان‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ ميدان‌‏‎
و‏‎ پلاكاردها‏‎ حمل‌‏‎ با‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ پر‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
معظم‌‏‎ رهبر‏‎ اخير‏‎ بيانات‌‏‎ از‏‎ شعارهايي‌‏‎ دادن‌‏‎ سر‏‎
آرامش‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ اجتماع‌‏‎.‎كردند‏‎ حمايت‌‏‎ انقلاب‏‎
.نداد‏‎ رخ‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ برگزارشد‏‎ چشمگيري‌‏‎
و‏‎ شهرها‏‎ و‏‎ استان‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
مشابهي‌‏‎ راهپيمايي‌هاي‌‏‎ و‏‎ گردهمايي‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ شهرستانهاي‌‏‎
موضوع‌‏‎ دو‏‎ درباره‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ تظاهركنندگان‌‏‎شد‏‎ برگزار‏‎
پيگيري‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎ اخير‏‎ بيانات‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ يعني‌‏‎
داشتند‏‎ نظر‏‎ وحدت‌‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ عوامل‌‏‎ شناسايي‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ اجتماعات‌‏‎ پاياني‌‏‎ قطعنامه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ "تقريبا‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ موضوع‌‏‎ دو‏‎
حسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ همايش‌‏‎ سخنران‌‏‎
پيرامون‌‏‎ تحليلي‌‏‎ در‏‎ ملي‌ ، ‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ روحاني‌‏‎
در‏‎ همچنان‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ مسئله‌‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎
اين‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ تاهمه‌‏‎ است‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎
و‏‎ تلخ‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎.‎شود‏‎ اعلام‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ حادثه‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ محكوم‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ ناگوار‏‎
و‏‎ كرديم‌‏‎ عبور‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ دانشجو‏‎ قشر‏‎ به‌‏‎ مجدد‏‎ احترام‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎ اعلام‌خواهد‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ به‌دقت‌‏‎ نيز‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎
مسئله‌‏‎ مي‌دانند‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ روحاني‌‏‎ دكتر‏‎
مظهر‏‎ ولايت‌‏‎ مساله‌‏‎.است‌‏‎ جامعه‌‏‎ وحدت‌ملي‌‏‎ مظهر‏‎ ولايت‌‏‎
ملت‌‏‎ به‌‏‎ ولايت‌اهانت‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ اهانت‌‏‎.‎است‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ اقتدار‏‎
آنان‌‏‎ قلب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آزادگاني‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مسلمانان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎ ام‌القراي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ براي‌ايران‌‏‎
براي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ نه‌‏‎ حرمت‌شكني‌‏‎ اين‌‏‎ بنابراين‌‏‎ مي‌تپد ، ‏‎
آنها‏‎ نيست‌گرچه‌‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ عاشقان‌‏‎
.بود‏‎ اندك‌‏‎ بسيار‏‎ تعدادشان‌‏‎ زدند‏‎ دست‌‏‎ زشت‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
دستگيرشدگان‌‏‎ ماهيت‌‏‎ درباره‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
شرور ، ‏‎ عده‌اي‌‏‎ افراد ، ‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ آشوبهاي‌‏‎
گروهك‌هاي‌‏‎ وابسته‌به‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ دار‏‎ سابقه‌‏‎ و‏‎ جنايتكار‏‎
دستهاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ و‏‎ ورشكسته‌‏‎ و‏‎ معاند‏‎
و‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ مشكوك‌تطميع‌‏‎
.شد‏‎ معرفي‌خواهند‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ بازجويي‌‏‎
تخريب‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ تخريب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ بي‌ترديد‏‎ كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
دادگاههاي‌‏‎ در‏‎ بوده‌اند‏‎ مشغول‌‏‎ مردم‌‏‎ شخصي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ اموال‌‏‎
مفسد‏‎ و‏‎ محارب‏‎ به‌عنوان‌‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ صالحه‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ مجازات‌‏‎
ديگر‏‎ پالايش‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تهران‌‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ از‏‎ روحاني‌‏‎
وقتي‌‏‎ مقطعي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ ما‏‎ انقلاب‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ انقلاب‏‎ براي‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ پالايش‌‏‎ يك‌‏‎ نيازبه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ايجاد‏‎ ناسالمي‌‏‎ فضاي‌‏‎
انقلاب‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ پالايش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎
مايه‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ ديديم‌‏‎ خسارتهايي‌‏‎ هرچند‏‎ آورد ، ‏‎ بوجود‏‎ ما‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ انقلاب‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ سالم‌سازي‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ تكامل‌‏‎
جامعه‌ ، ‏‎ نظام‌ ، ‏‎ واقعيت‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ گروهها‏‎ همه‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
لزوم‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ درك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎
.است‌‏‎ همه‌ما‏‎ براي‌‏‎ ضروري‌‏‎ امر‏‎ يك‌‏‎ وحدت‌‏‎ و‏‎ همبستگي‌‏‎
نشان‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎
و‏‎ است‌‏‎ محكوم‌‏‎ عنواني‌‏‎ هر‏‎ خشونت‌گرايي‌تحت‌‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎
حركت‌‏‎ وقانونمداري‌‏‎ قانونگرايي‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ همه‌‏‎
.كنيم‌‏‎
خواهد‏‎ قاطع‌‏‎ برخورد‏‎ طلب‏‎ آشوب‏‎ عناصر‏‎ و‏‎ اشرار‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.باشد‏‎ عبرت‌‏‎ درس‌‏‎ براي‌ديگران‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎
قول‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
قوه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ نيروهاي‌امنيتي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهيم‌‏‎
خواهند‏‎ مفسدبرخورد‏‎ و‏‎ مخرب‏‎ عناصر‏‎ با‏‎ قاطعيت‌‏‎ با‏‎ قضائيه‌‏‎
اوضاع‌‏‎ بر‏‎ "كاملا‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ اطمينان‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ زمينه‌‏‎ دراين‌‏‎ نگراني‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مسلط‏‎
بارها‏‎ كه‌‏‎ سخنانش‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎
نيروي‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ مي‌شد ، ‏‎ تاييد‏‎ تجمع‌كنندگان‌‏‎ تكبير‏‎ با‏‎
از‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اطلاعات‌قدرداني‌‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ بسيج‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎
از‏‎ خودرا‏‎ حساب‏‎ سرعت‌ ، ‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تشكر‏‎ نيز‏‎ دانشجويان‌‏‎
.كردند‏‎ جدا‏‎ مفسد‏‎ عناصر‏‎
زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ قطعنامه‌اي‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ ديروز‏‎ گردهمايي‌‏‎
:يافت‌‏‎ پايان‌‏‎
به‌‏‎ حمله‌‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ مشكوك‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ حادثه‌‏‎ ما‏‎ *
رهبر‏‎ قلب‏‎ شدن‌‏‎ جريحه‌دار‏‎ كه‌موجب‏‎ را‏‎ عزيز‏‎ دانشجويان‌‏‎
شناسايي‌و‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ محكوم‌‏‎ شد ، ‏‎ انقلاب‏‎ عظيم‌الشان‌‏‎
.هستيم‌‏‎ آن‌‏‎ عوامل‌‏‎ با‏‎ قاطع‌‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
برخورد‏‎ خواستار‏‎ قضايي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ امنيتي‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ *
باقيمانده‌‏‎ تفاله‌هاي‌‏‎ آشوبگران‌ ، ‏‎ و‏‎ بااشرار‏‎ قاطع‌‏‎ و‏‎ سريع‌‏‎
عمومي‌‏‎ اموال‌‏‎ تخريب‏‎ كه‌با‏‎ محارب‏‎ و‏‎ مفسد‏‎ عناصر‏‎ و‏‎ استكبار‏‎
برخي‌‏‎ در‏‎ آشوب‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ امنيت‌‏‎ سلب‏‎ و‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ قاطع‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ خيابانهاپرداختند ، ‏‎
.مي‌داريم‌‏‎ اعلام‌‏‎ دلسوز‏‎ مسئولان‌‏‎
و‏‎ حكيم‌‏‎ رهبر‏‎ با‏‎ خود‏‎ استوار‏‎ ميثاق‌‏‎ و‏‎ بيعت‌‏‎ تجديد‏‎ ضمن‌‏‎ ما‏‎ *
العظمي‌‏‎ آيتالله‌‏‎ حضرت‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ امر‏‎ وولي‌‏‎ بزرگوار‏‎
مقدس‌‏‎ حريم‌‏‎ هتك‌‏‎ و‏‎ جسارت‌معاندان‌‏‎ مدظله‌العالي‌ ، ‏‎ خامنه‌اي‌‏‎
كيفرحريم‌شكنان‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ محكوم‌‏‎ "شديدا‏‎ را‏‎ ولايت‌‏‎
.هستيم‌‏‎
و‏‎ مملكت‌‏‎ قواي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ مسئولان‌‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ ما‏‎ *
رمز‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ كشور‏‎ سرمايه‌‏‎ رابزرگترين‌‏‎ ملت‌‏‎ يكپارچگي‌‏‎
و‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ مشكلات‌كشور‏‎ همه‌‏‎ حل‌‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ موفقيتها‏‎ همه‌‏‎
محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ خدمتگزار ، ‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ پشتيباني‌‏‎
خدمتگزاران‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ و‏‎ مقننه‌‏‎ قواي‌‏‎ روساي‌‏‎ جمهوري‌و‏‎
در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ موثر‏‎ اقدام‌‏‎ و‏‎ همكاري‌جدي‌‏‎ و‏‎ اعلام‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎
.خواهانيم‌‏‎ ملي‌‏‎ اقتدار‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ حفظ‏‎
با‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ *
از‏‎ است‌‏‎ شهيدان‌‏‎ خون‌‏‎ ثمره‌‏‎ كه‌‏‎ آزادي‌‏‎ ازنعمت‌‏‎ صحيح‌‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
و‏‎ نموده‌‏‎ پاسداري‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎ عظيم‌‏‎ سرمايه‌‏‎
ارزش‌هاي‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ وفاق‌‏‎ تقويت‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ قلم‌هاي‌‏‎
.گيرند‏‎ بكار‏‎ اسلامي‌‏‎

براي‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ :‎ودرين‌‏‎
برجاست‌‏‎ پا‏‎ همچنان‌‏‎ فرانسه‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎


تاكيد‏‎ فرانسه‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ ودرين‌‏‎ اوبر‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ديدار‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ محمدخاتمي‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
.پابرجاست‌‏‎ همچنان‌‏‎ پاريس‌‏‎ از‏‎
با‏‎ ودرين‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ پاريس‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
به‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ عربزبان‌الحيات‌‏‎ روزنامه‌‏‎
ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برقرار‏‎ دعوت‌همچنان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بگويم‌‏‎ شما‏‎
.شود‏‎ انجام‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اميدواريم‌‏‎
بهار‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ فرانسه‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ رسمي‌‏‎ ديدار‏‎
ثانوي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ تا‏‎ تشريفاتي‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ انجام‌شود ، ‏‎ گذشته‌‏‎
.افتاد‏‎ تعويق‌‏‎ به‌‏‎
ما‏‎:‎افزود‏‎ شد‏‎ منتشر‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ودرين‌‏‎
و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ خواسته‌‏‎ با‏‎ بتوانيم‌‏‎ كه‌‏‎ همچنان‌اميدواريم‌‏‎
.كنيم‌‏‎ همكاري‌‏‎ نوگرايي‌‏‎ و‏‎ درهاي‌باز‏‎ سياست‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ دولتش‌‏‎
پيامي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
ملي‌‏‎ روز‏‎ فرارسيدن‌‏‎ فرانسه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ شيراك‌‏‎ ژاك‌‏‎ براي‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ فرانسه‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ به‌وي‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
دو‏‎ روابط‏‎ متقابل‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ احترام‌ ، اعتماد‏‎ اصول‌‏‎ رعايت‌‏‎
.يابد‏‎ بين‌المللي‌گسترش‌‏‎ و‏‎ دوجانبه‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎

اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ بيانيه‌‏‎
مسببان‌‏‎ و‏‎ طراحان‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎
مردم‌معرفي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎
كند‏‎


با‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ تاسف‌بار‏‎ واقعه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎
موضعگيري‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ خياباني‌‏‎ درگيريهاي‌‏‎ نيز‏‎
.كرد‏‎
تهاجم‌‏‎ كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎ ضمن‌‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌‏‎ اين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
چنين‌‏‎ خياباني‌‏‎ آشوبطلبي‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ خوابگاه‌‏‎ به‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎
و‏‎ محافل‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎
در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ كشاندن‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ مشي‌‏‎ خط‏‎ نيروهايي‌‏‎
بحران‌سازيهاي‌‏‎ با‏‎ كوشيده‌اند‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ كار‏‎ دستور‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ دمكراسي‌‏‎ راه‌آزادي‌ ، ‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ ساختگي‌ ، ‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ كودتاي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎ پشيمان‌‏‎ سياسي‌‏‎
شده‌‏‎ افشا‏‎ استراتژي‌‏‎.‎سازند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ عليه‌‏‎ نظامي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ هرچه‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ "بالرعب‏‎ نصرت‏‎"
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎
ملي‌‏‎ -‎ ضداسلامي‌‏‎ مشي‌‏‎ خط‏‎ عاملان‌‏‎ و‏‎ طراحان‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ نزديكتر‏‎
به‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ كوشش‌‏‎ و‏‎ افزوده‌‏‎ خود‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎
به‌‏‎ مقدمات‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ طرح‌‏‎ كشاندن‌‏‎ بي‌راهه‌‏‎ يا‏‎ بن‌بست‌‏‎
استبداد‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ كشاندن‌‏‎ تعطيل‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ تاخير‏‎
.ببينند‏‎ تدارك‌‏‎ را‏‎
هشدارها‏‎ عليرغم‌‏‎:‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ بيانيه‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ دلسوز‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ تاكيدهاي‌‏‎ و‏‎
اقدامات‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ چهارچوب‏‎ در‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ رعايت‌‏‎
يا‏‎ خورده‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ ناآگاه‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كور‏‎ و‏‎ هيجان‌آلود‏‎
بهانه‌هاي‌‏‎ انحرافي‌ ، ‏‎ شعارهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ سردادن‌‏‎ با‏‎ مامور‏‎ مشكوك‌‏‎
تشديد‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ توطئه‌گر‏‎ محافل‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اوليه‌‏‎
شده‌‏‎ آماده‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ طرحهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ اما‏‎.‎ساخت‌‏‎ فراهم‌‏‎
اقدام‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ دولتي‌‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎ اموال‌‏‎ آتش‌كشيدن‌‏‎
تصريح‌‏‎ ديگر‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎باشد‏‎ مردم‌‏‎ يا‏‎ دانشجويان‌‏‎
توطئه‌هاي‌‏‎ ابعاد‏‎ و‏‎ حقيقت‌‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎:است‌‏‎ كرده‌‏‎
مشكوك‌‏‎ ماجراي‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ بي‌مقدمه‌‏‎ حمله‌‏‎
مورد‏‎ شد‏‎ بعدي‌‏‎ آشوبطلبانه‌‏‎ حركتهاي‌‏‎ و‏‎ بحران‌‏‎ بروز‏‎ موجب‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مسببان‌‏‎ و‏‎ طراحان‌‏‎ و‏‎ قرارداده‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎
.كند‏‎ معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎

بلنداجويت‌‏‎ جويي‌‏‎ مداخله‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ احضار‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ تركيه‌‏‎ كاردار‏‎


غيرمسئولانه‌‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ تركيه‌‏‎ كاردار‏‎ كوت‌سزگين‌‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ نخست‌وزير‏‎ بلنداجويت‌‏‎
.گرديد‏‎ احضار‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎
ومطبوعات‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
رسانه‌هاي‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎ فراخواني‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ امورخارجه‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎
اخير‏‎ اظهارات‌‏‎ تقبيح‌‏‎ ضمن‌‏‎ كشورمان‌ ، ‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ گروهي‌‏‎
حسن‌‏‎ بااصل‌‏‎ مغاير‏‎ را‏‎ اظهارات‌‏‎ تركيه‌ ، اين‌‏‎ نخست‌وزير‏‎
كاردار‏‎ توضيح‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ تركيه‌خواند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ همجواري‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اعتراض‌‏‎ مراتب‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎
.شد‏‎ تركيه‌‏‎ عالي‌رتبه‌‏‎ مقامات‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ تركيه‌‏‎ دولت‌‏‎ علاقه‌مندي‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ تركيه‌‏‎ كاردار‏‎
و‏‎ تاسف‌‏‎ مراتب‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ مناسبات‌‏‎ تقويت‌‏‎
خود‏‎ متبوع‌‏‎ اطلاع‌دولت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اعتراض‌‏‎
.رساند‏‎ خواهد‏‎
اعتراض‌هاي‌‏‎:‎بود‏‎ گفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎
حكومت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ آنها‏‎ طبيعي‌‏‎ واكنش‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ خياباني‌‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ غيردمكراتيك‌‏‎

به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ :‎مسئولين‌‏‎ از‏‎ دانشجويان‌‏‎ درخواست‌‏‎
آشوبهاي‌‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ فاجعه‌‏‎
نگيرد‏‎ قرار‏‎ خياباني‌‏‎


و‏‎ مراسم‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ برگزاري‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ منتخب‏‎ شوراي‌‏‎
مي‌داند‏‎ مردود‏‎ را‏‎ رسمي‌‏‎ مجوز‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ غيرقانوني‌‏‎ راهپيمايي‌‏‎
كه‌‏‎ متحصنين‌‏‎ منتخب‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چهار‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ اخير‏‎ وقايع‌‏‎ به‌‏‎ معترض‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ نمايندگي‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ دارند‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ آنان‌‏‎ خواست‌هاي‌‏‎ پيگيري‌‏‎ در‏‎
اقدامات‌‏‎ آخرين‌‏‎ تشريح‌‏‎ ضمن‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ نشست‌‏‎
كوي‌‏‎ حادثه‌‏‎ به‌‏‎ ذي‌ربط‏‎ مسئولين‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ خواستار‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎
.شدند‏‎ دانشگاه‌‏‎
شريفي‌ ، ‏‎ حجت‌‏‎) منتخب‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ترتيب‏‎ به‌‏‎ ميلاني‌‏‎ محمود‏‎ و‏‎ حبيبي‌‏‎ سعيد‏‎ افشاري‌ ، ‏‎ علي‌‏‎
صنعت‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ اميركبير ، ‏‎ شريف‌ ، ‏‎ صنعتي‌‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
حقوق‌‏‎ حفظ‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ (بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ و‏‎
عوامل‌‏‎ توسط‏‎ دانشجو‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ دانشجويان‌‏‎
.دانستند‏‎ مردود‏‎ را‏‎ آشوبگر‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ افشاري‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
شكل‌گيري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ خياباني‌‏‎ درگيريهاي‌‏‎
تلاش‌‏‎ مسائلي‌آگاهانه‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ مشكوكي‌‏‎ جريان‌‏‎
با‏‎ و‏‎ براند‏‎ آشوبطلبي‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تحولات‌‏‎ سير‏‎ مي‌كند‏‎
مستقيم‌‏‎ چالش‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلبي‌‏‎ جريان‌‏‎ تضعيف‌‏‎
سخنان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎ اصلاحگرا‏‎ دانشجويان‌‏‎ با‏‎
با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ مسئله‌‏‎ معتقدند‏‎ دانشجويان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خود‏‎
كوي‌‏‎ فاجعه‌‏‎ مسببين‌‏‎ مجازات‌‏‎ فراموش‌نكردن‌‏‎ اخير‏‎ تشنج‌هاي‌‏‎
بر‏‎ فرع‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ خياباني‌‏‎ آشوبهاي‌‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
.است‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ خوابگاه‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ مسئله‌‏‎
به‌‏‎ مهاجمين‌‏‎ حركت‌‏‎ ريشه‌‏‎ درباره‌‏‎ تحليلي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ ريشه‌‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ عده‌‏‎ اين‌‏‎ حركت‌‏‎:گفت‌‏‎ خوابگاه‌‏‎
باتوجيهات‌‏‎ سال‌ها‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشته‌‏‎ كساني‌‏‎ رفتار‏‎
سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ كردن‌‏‎ سد‏‎ با‏‎ كرده‌اند‏‎ تلاش‌‏‎ مختلف‌‏‎
.كنند‏‎ متشنج‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ عمومي‌‏‎ فضاي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
گزينشي‌‏‎ پخش‌‏‎ درباره‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
بنده‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شب‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ ساعت‌ 21‏‎ اخبار‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مصاحبه‌‏‎
آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ دادم‌‏‎ انجام‌‏‎ سيما‏‎ با‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ پانزده‌‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎
شده‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ مسببين‌‏‎ شناسايي‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ اول‌‏‎ وهله‌‏‎ در‏‎
بخش‌هاي‌‏‎ سانسور‏‎ با‏‎ سيما‏‎ مسئولين‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
سخنان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اندكي‌‏‎ انعكاس‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ از‏‎ عمده‌اي‌‏‎
.پرداختند‏‎
ضمن‌‏‎ شورا‏‎ عضاي‌‏‎ ا‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ حبيبي‌‏‎ سعيد‏‎ نشست‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
غروب‏‎ از‏‎: كرد‏‎ كوي‌اعلام‌‏‎ واقعه‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
منتخب‏‎ شوراي‌‏‎ دانشجويان‌ ، ‏‎ تحصن‌‏‎ يافتن‌‏‎ خاتمه‌‏‎ با‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎
دانشجويان‌‏‎ خواستهاي‌‏‎ پيگيري‌‏‎ ادامه‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ "رسما‏‎ متحصنين‌‏‎
تحصن‌‏‎ اتمام‌‏‎ اعلام‌‏‎ عليرغم‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎
شهر‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ راهپيمايي‌هايي‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎
.كردند‏‎ برائت‌‏‎ اعلام‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ دانشجويان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
توجه‌‏‎ خواستار‏‎ دانشجويان‌‏‎ خواست‌هاي‌‏‎ برشماري‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
كوي‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ ايفاي‌‏‎ و‏‎
زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ هفتگانه‌‏‎ خواست‌هاي‌‏‎.‎شد‏‎ دانشگاه‌‏‎
اختيارات‌‏‎ تفويض‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ بركناري‌‏‎:است‌‏‎
شرط ، ‏‎ و‏‎ قيد‏‎ بدون‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
آنها‏‎ عوامل‌‏‎ اخراج‌‏‎ و‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ محافل‌‏‎ متلاشي‌كردن‌‏‎
علني‌‏‎ انتظامي‌ ، محاكمه‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ از‏‎
دانشجويان‌‏‎ جسد‏‎ تحويل‌‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ كوي‌‏‎ واقعه‌‏‎ آمرين‌‏‎ و‏‎ عاملين‌‏‎
توقيف‌‏‎ رفع‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ حيثيت‌‏‎ اعاده‌‏‎ احتمالي‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ كشته‌‏‎
.سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎
ضمن‌‏‎ نيز‏‎ معترض‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ منتخب‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ ديگر‏‎ ميلاني‌‏‎
آشوبطلبي‌هاي‌‏‎ و‏‎ جوسازيها‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎
دارد‏‎ ضددانشگاهي‌‏‎ و‏‎ ضدديني‌‏‎ تفكرات‌‏‎ و‏‎ تحركات‌‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎ اخير‏‎
روز‏‎ صبح‌‏‎ منتخب‏‎ شوراي‌‏‎ همكاران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چهار‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ دستگير‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ ناشناس‌‏‎ افراد‏‎ توسط‏‎ گذشته‌‏‎
.شده‌اند‏‎ منتقل‌‏‎ نامعلومي‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ شتم‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎
بياني‌ ، ‏‎ گرجي‌‏‎ روزبه‌‏‎ افشاري‌ ، ‏‎ مجيد‏‎) تن‌‏‎ چهار‏‎ نام‌‏‎ ذكر‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
وضعيت‌‏‎ روشن‌شدن‌‏‎ خواستار‏‎ (ارغواني‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ صفرنژاد‏‎ سامان‌‏‎
صرف‌‏‎ دانشجويان‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ آنان‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كوي‌‏‎ واقعه‌‏‎ محكوم‌كردن‌‏‎
رسيدگي‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ نمي‌كنند‏‎ تلقي‌‏‎ واقعه‌‏‎ پيگيري‌‏‎ منزله‌‏‎
.هستند‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مسئولين‌‏‎ سريع‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎
به‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نشست‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
عنوان‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ پاسخ‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎
مورد‏‎ دانشجويان‌‏‎ خوابگاههاي‌‏‎ برخي‌‏‎ اخير‏‎ شبهاي‌‏‎ در‏‎ شد‏‎
مجهول‌الهويه‌‏‎ افراد‏‎ وحشت‌‏‎ و‏‎ رعب‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ ايذايي‌‏‎ حملات‌‏‎
وضعيت‌‏‎ التيام‌بخش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ مسئولين‌‏‎ بررسي‌‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
.باشد‏‎ دانشجويان‌‏‎ روحي‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ افشاري‌‏‎
اوايل‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ اعتراض‌آميز‏‎ مختلف‌‏‎ مراسم‌‏‎
مصالح‌‏‎ برخلاف‌‏‎ كه‌‏‎ شعارهايي‌‏‎ عموم‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎
ناشناس‌‏‎ افراد‏‎ توسط‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ غير‏‎ گروههاي‌‏‎ توسط‏‎ بود‏‎ ملي‌‏‎
احساسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ گروهها‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ مطرح‌‏‎
موارد‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ توانستند‏‎ كوي‌‏‎ واقعه‌‏‎ موضوع‌‏‎ پيرامون‌‏‎ موجود‏‎
.كنند‏‎ جلب‏‎ را‏‎ دانشجويان‌‏‎ برخي‌‏‎ همراهي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
درپي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
روز‏‎ چند‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎ و‏‎ مجروحين‌‏‎ و‏‎ مفقودين‌‏‎ وضعيت‌‏‎ تعيين‌‏‎
و‏‎ مخصوص‌‏‎ فرم‌هايي‌‏‎ تنظيم‌‏‎ با‏‎ شورا‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ست‌‏‎ ا‏‎ اخير‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ مفقودين‌‏‎ مشخصات‌‏‎ درج‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ امر‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ شوراي‌‏‎ تحليل‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ افشاري‌‏‎
سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ خياباني‌‏‎ درگيري‌هاي‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ جمعيت‌‏‎ ماهيت‌‏‎
گروه‌‏‎ ;كرد‏‎ تقسيم‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ آنها‏‎ نهايي‌‏‎ هدف‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كساني‌‏‎ اول‌‏‎
اصلاح‌طلبانه‌‏‎ نگرش‌‏‎ به‌‏‎ تعرض‌‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ تشنج‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎
خواستهايي‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ افرادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ آنها‏‎
و‏‎ غيرقانوني‌‏‎ حركاتي‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اصلاحات‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎
آشوبطلبان‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ زدند‏‎ دست‌‏‎ غيرمسالمت‌آميز‏‎
.شدند‏‎ همسو‏‎
ايجاد‏‎ با‏‎ گروهها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ مجدد‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
فرع‌‏‎ در‏‎ "عملا‏‎ كوي‌‏‎ مسئله‌‏‎ شدند‏‎ باعث‌‏‎ خياباني‌‏‎ درگيريهاي‌‏‎
ترجيع‌بند‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ آرامش‌‏‎ حفظ‏‎ موضوع‌‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎
از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ شود‏‎ مسئولين‌‏‎ سخنان‌‏‎ و‏‎ نظريات‌‏‎ بيانيه‌ها ، ‏‎
خود‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ كرد‏‎ تقاضا‏‎ دانشجويان‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎
روز‏‎ تا‏‎ دانشجويان‌‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اين‌‏‎
حركت‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ تيرماه‌‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ شنبه‌‏‎
با‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ خودداري‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ اعتراض‌آميز‏‎
حركات‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ رسمي‌‏‎ مجوزهاي‌‏‎ اخذ‏‎
خواهند‏‎ ادامه‌‏‎ تقاضاهايشان‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ تا‏‎ خود‏‎ اعتراض‌آميز‏‎
.داد‏‎
به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ منتخب‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎
گونه‌‏‎ هر‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ معترض‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎
مجوز‏‎ اخذ‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ چارچوبهاي‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ قهرآميز‏‎ حركت‌‏‎
همگان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ رسمي‌‏‎
و‏‎ مراسم‌‏‎ نوع‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ "مطلقا‏‎ كردند‏‎ خواست‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
.نكنند‏‎ شركت‌‏‎ مجوز‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ غيرقانوني‌‏‎ راهپيمايي‌‏‎
توجه‌‏‎ خواستار‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نشست‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
تاكيد‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مردم‌‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ برحق‌‏‎ خواستهاي‌‏‎ به‌‏‎ مسئولين‌‏‎
خواهد‏‎ حاصل‌‏‎ عمومي‌‏‎ اعتماد‏‎ ايجاد‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ آرامش‌‏‎ كردند‏‎
.شد‏‎

وليعهد‏‎ با‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ ديدار‏‎
سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎


معاون‌‏‎ خرازي‌‏‎ صادق‌‏‎ سيد‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
كه‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ پژوهش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
سر‏‎ به‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ - سياسي‌‏‎ هياتي‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎
و‏‎ وليعهد‏‎ عبدالله‌‏‎ امير‏‎ با‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ مي‌برد ، بعدازظهر‏‎
.كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ عربستان‌ديدار‏‎ ملي‌‏‎ گارد‏‎ فرمانده‌‏‎
امورخارجه‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ ويژه‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ خرازي‌‏‎ ديدارصادق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
جمهوري‌‏‎ تمايل‌مسئولان‌‏‎ و‏‎ آمادگي‌‏‎ كشور ، ‏‎ دو‏‎ برادرانه‌‏‎
در‏‎ همكاريها‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.نمود‏‎ ابراز‏‎ را‏‎ زمينه‌هاي‌مختلف‌‏‎
اطمينان‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ عبدالله‌‏‎ امير‏‎
كشورمان‌ ، ‏‎ عالي‌‏‎ مقامات‌‏‎ حكيمانه‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ كشورش‌به‌‏‎ كامل‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ گسترش‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ ملت‌عربستان‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ جدي‌‏‎ اراده‌‏‎ بر‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ پيش‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.