شماره‌ 2420‏‎ ‎‏‏،‏‎ 10 JUN2001 ‎‏‏،‏‎ يكشنبه‌ 20خرداد1380‏‎
Front Page
National
International
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Last Page
آرا‏‎ مجموع‌‏‎ گرفت‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ مشي‌‏‎
خاتمي‌000/600/21‏‎ ‎‏‏000/000/28راي‌‏‎

روز‏‎ يادداشت‌‏‎

هفته‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ "حافظ‏‎" نمايشگاه‌‏‎ برپايي‌‏‎
وحدت‌‏‎

عفو‏‎ مورد‏‎ دادگاهها‏‎ محكومين‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏409‏‎
گرفتند‏‎ قرار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎

و‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ قدرداني‌‏‎
انتخابات‌‏‎ اندركاران‌‏‎ دست‌‏‎

انتخاب‏‎ يك‌‏‎ تصويري‌‏‎ گزارش‌‏‎

مردم‌‏‎ خرداد‏‎ انتخابات‌ 18‏‎ جهاني‌‏‎ بازتاب‏‎
دادند‏‎ راي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ صداقت‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎

معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
رهبري‌‏‎

در‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ و‏‎ قم‌‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
شدند‏‎ انتخاب‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎

يادداشت‌‏‎

خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزد‏‎ سه‌‏‎ تبريك‌‏‎

شد‏‎ اعلام‌‏‎ مجلس‌‏‎ مياندوره‌اي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎

با‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ يمن‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سفراي‌‏‎ ملاقات‌‏‎
مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎

رئيس‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ الجزاير‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎
مجلس‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎

آرا‏‎ مجموع‌‏‎ گرفت‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ مشي‌‏‎
‎‏‏000/000/28راي‌خاتمي‌000/600/21‏‎


آراء‏‎ درصد‏‎ كسب 77‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
برگزيده‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ راي‌دهندگان‌‏‎
.شد‏‎
خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ماخوذه‌ ، ‏‎ راي‌‏‎ و 289‏‎ هزار‏‎ و 159‏‎ ميليون‌‏‎ كل‌ 28‏‎ از‏‎:افزود‏‎
راي‌‏‎ و 476‏‎ هزار‏‎ و 656‏‎ ميليون‌‏‎ با 21‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎
.شد‏‎ انتخاب‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ هشتمين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎ ماخوذه‌‏‎ آراي‌‏‎ كل‌‏‎ درصد‏‎ خاتمي‌ 77‏‎ آقاي‌‏‎
راي‌ 67‏‎ شرايط‏‎ واجدين‌‏‎ مردمي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ درصد‏‎
نسبت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آراء‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ منتشره‌‏‎ آمار‏‎ براساس‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ افزوده‌‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 2‏‎ خرداد 76‏‎ دوم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌‏‎
و 502‏‎ ميليون‌‏‎ جمهوري‌ 6‏‎ رياست‌‏‎ ديگر‏‎ كانديداي‌‏‎ آراء 9‏‎ مجموع‌‏‎
آمار‏‎ نامزدهاو‏‎ ساير‏‎ دقيق‌‏‎ آمار‏‎.‎است‌‏‎ راي‌‏‎ و 813‏‎ هزار‏‎
شماره‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ شهرستان‌هاي‌‏‎ و‏‎ استان‌ها‏‎ مردم‌‏‎ آراء‏‎ تفكيكي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ چاپ‌‏‎ همشهري‌‏‎ آينده‌‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ پيام‌‏‎
ستاد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ انتخابات‌‏‎ نهايي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اعلام‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
والمسلمين‌‏‎ اسلام‌‏‎ حجت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پيامي‌‏‎ كشور ، ‏‎ انتخاباتي‌‏‎
شريف‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎
شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ پيام‌‏‎ متن‌‏‎.‎شد‏‎ صادر‏‎ ايران‌‏‎
.است‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
گواه‌‏‎ خرداد 1380‏‎ هيجدهم‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ شعور‏‎ و‏‎ حضور‏‎ حماسه‌‏‎
حماسه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ ملتي‌‏‎ بزرگواري‌‏‎ و‏‎ شايستگي‌‏‎ بر‏‎ است‌‏‎ روشني‌‏‎
.دارد‏‎ خود‏‎ پرافتخار‏‎ درتاريخ‌‏‎ را‏‎ فراواني‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ نظام‌‏‎ از‏‎ مناسب‏‎ الگويي‌‏‎ است‌‏‎ كوشيده‌‏‎ كه‌‏‎ ملتي‌‏‎
با‏‎ توام‌‏‎ واخلاق‌‏‎ دينداري‌‏‎ مقوم‌آن‌‏‎ راكه‌‏‎ مدني‌‏‎ واخلاق‌‏‎
واقعي‌‏‎ پيروزي‌‏‎.‎كند‏‎ عرضه‌‏‎ است‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ سالاري‌‏‎ مردم‌‏‎
كس‌‏‎ آن‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بزرگ‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دين‌‏‎ اداي‌‏‎ قطعا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ همين‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ او‏‎ وعنايت‌‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎
.نيست‌‏‎ ميسر‏‎ سادگي‌‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مبارك‌‏‎ رخداد‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎
وبه‌يكايك‌‏‎ جامعه‌‏‎ ونخبگان‌‏‎ وانديشمندان‌‏‎ اعلام‌‏‎ علماي‌‏‎
كه‌‏‎ عزيز‏‎ وجوانان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ بخصوص‌‏‎ ايران‌‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎
خود‏‎ انتخابگرانه‌‏‎ و‏‎ آفرين‌وهوشمندانه‌‏‎ شور‏‎ حضور‏‎ با‏‎
تبريك‌‏‎ كردند ، ‏‎ ترسيم‌‏‎ را‏‎ عزيز‏‎ ايران‌‏‎ درخشان‌‏‎ آينده‌‏‎
عرصه‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎.‎مي‌گويم‌‏‎
رسانه‌ها‏‎ احزاب ، ‏‎ مدني‌ ، ‏‎ نهادهاي‌‏‎ سياست‌ ، ‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎
داشتند ، ‏‎ قرار‏‎ شعور‏‎ و‏‎ شور‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ سپاسگزاري‌‏‎
در‏‎ متعهدانه‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ محترم‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎
ديدگاهها ، ‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ نظري‌‏‎ بحثهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ يافتند‏‎ حضور‏‎ عرصه‌‏‎
مردم‌‏‎ انتخاب‏‎ قدرت‌‏‎ بر‏‎ مختلف‌‏‎ انتقادهاي‌‏‎ و‏‎ حلها‏‎ راه‌‏‎
كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎.‎كنم‌‏‎ مي‌‏‎ تشكر‏‎ صميمانه‌‏‎ افزودند‏‎ حضور‏‎ شور‏‎ و‏‎
اهتمام‌‏‎ مباحث‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ بعدي‌‏‎ دولت‌‏‎
.بگيرد‏‎ پي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ ورزد‏‎
پيروز‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سربلند‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ ملت‌‏‎ اكنون‌‏‎
عزمي‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ خواسته‌هايي‌‏‎ با‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ شايسته‌‏‎
دولت‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايستاده‌‏‎ استوار‏‎
.بردارد‏‎ آنها‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ برآوردن‌‏‎ براي‌‏‎ بلندتر‏‎ گامهايي‌‏‎
مردم‌‏‎ نظام‌‏‎ تعميق‌‏‎ و‏‎ تثبيت‌‏‎ ما‏‎ فرداي‌‏‎ و‏‎ امروز‏‎ ضرورت‌‏‎
و‏‎ دين‌‏‎ پرتو‏‎ در‏‎ ملت‌‏‎ حقوق‌‏‎ احقاق‌‏‎ و‏‎ استيفا‏‎ و‏‎ سالاري‌‏‎
حل‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ حيات‌‏‎ درعرصه‌‏‎ ضرورتها‏‎ و‏‎ اولويتها‏‎ تشخيص‌‏‎
.است‌‏‎ سنجيده‌‏‎ تدبير‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ با‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ اساسي‌‏‎ مشكلات‌‏‎
ملت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خود‏‎ خداي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ عهدي‌‏‎ و‏‎ ماييم‌‏‎ اينك‌‏‎
لطف‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بسته‌ايم‌‏‎ بزرگ‌‏‎
و‏‎ دستگاهها‏‎ همه‌‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ به‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ حضرت‌‏‎
بازخواهي‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ حال‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
آغاز‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ راهي‌‏‎ بسته‌ايم‌ ، ‏‎ اميد‏‎ مردم‌‏‎
طي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ آنان‌‏‎ هوشمندانه‌‏‎ باحضور‏‎ جز‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎
به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ دارد‏‎ اهميت‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎.‎شد‏‎ نخواهد‏‎
ارائه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ آرمانهاي‌‏‎
و‏‎ شكيبايي‌‏‎ و‏‎ عين‌صبوري‌‏‎ در‏‎ مسير ، ‏‎ از‏‎ نشدن‌‏‎ منحرف‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
.است‌‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ خردورزي‌‏‎ و‏‎ اعتدال‌‏‎ رعايت‌‏‎
والاي‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ كبير‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎
امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بلندمرتبه‌‏‎ بنيانگذار‏‎
و‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ واراده‌‏‎ آرمان‌‏‎ ايمان‌ ، ‏‎ مظهر‏‎ كه‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎
به‌‏‎ دين‌‏‎ اداي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ او‏‎ سرفرازي‌‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ سلسله‌جنبان‌‏‎
از‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مقامي‌‏‎ والا‏‎ شهيدان‌‏‎ پاك‌‏‎ خون‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ باختند‏‎ جان‌‏‎ ملت‌‏‎ منافع‌اين‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎
سرفرازي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ كه‌‏‎ آزادگان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ همه‌‏‎
پذيرش‌‏‎ و‏‎ همه‌نيروها‏‎ همدلي‌‏‎ درسايه‌‏‎ جز‏‎ ملتند ، ‏‎
و‏‎ سالار‏‎ مردم‌‏‎ نظام‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تعامل‌‏‎ سازوكارهاي‌‏‎
رفع‌مشكلات‌‏‎ براي‌‏‎ همه‌استعدادها‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
ميسر‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ گوناگون‌‏‎
نقد‏‎ و‏‎ گفتار‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ باز‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ فضاي‌‏‎.‎بود‏‎ نخواهد‏‎
و‏‎ فضا‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ اعتراض‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ سريعتر‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ پيروزي‌‏‎ شرط‏‎ آن‌‏‎ تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ لطف‌‏‎ و‏‎ مهر‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎
فرزند‏‎ و‏‎ (ص‌‏‎)‎اكرم‌‏‎ پيامبر‏‎ حضرت‌‏‎ مبارك‌‏‎ ميلاد‏‎ طليعه‌‏‎
باز‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎ (‎ع‌‏‎)صادق‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ او‏‎ بزرگوار‏‎
پويايي‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ ساز‏‎ سرنوشت‌‏‎ راي‌‏‎ پرتو‏‎ در‏‎ و‏‎ نماياند‏‎
خواهم‌‏‎ مي‌‏‎ داد ، ‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ وبالندگي‌‏‎
ملتي‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ توفيق‌‏‎ خويش‌‏‎ كوچك‌‏‎ بنده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
خير‏‎ دعاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ فرمايد‏‎ عطا‏‎ را‏‎ مصمم‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎
را‏‎ بلندتر‏‎ گامهايي‌‏‎ برداشتن‌‏‎ امكان‌‏‎ آنان‌‏‎ يكايك‌‏‎ وهمراهي‌‏‎
.كند‏‎ فراهم‌‏‎
رسيد‏‎ نتوانيم‌‏‎ اعلي‌‏‎ مقصد‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎
چند‏‎ گامي‌‏‎ شما‏‎ لطف‌‏‎ نهد‏‎ پيش‌‏‎ مگر‏‎ هم‌‏‎
سيدمحمدخاتمي‌‏‎

روز‏‎ يادداشت‌‏‎


اصلاحات‌‏‎ مي‌گويند‏‎ همه‌‏‎
الملك‌‏‎ تنزع‌‏‎ و‏‎ تشاء‏‎ من‌‏‎ الملك‌‏‎ توتي‌‏‎ الملك‌ ، ‏‎ مالك‌‏‎ اللهم‌‏‎ قل‌‏‎
انك‌‏‎ الخير ، ‏‎ بيدك‌‏‎ تشاء‏‎ من‌‏‎ تذل‌‏‎ و‏‎ تشاء‏‎ من‌‏‎ تعز‏‎ و‏‎ تشاء‏‎ ممن‌‏‎
(عمران‌‏‎ آل‌‏‎ - آيه‌ 26‏‎ ) قدير‏‎ شي‌ء‏‎ كل‌‏‎ علي‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مطلق‌‏‎ حاكميت‌‏‎ حق‌‏‎ بيان‌‏‎ صريح‌ترين‌‏‎ با‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎
مشيت‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ اراده‌‏‎ او‏‎ اگر‏‎ لكن‌‏‎مي‌داند‏‎ باريتعالي‌‏‎ ذات‌‏‎
كس‌‏‎ هر‏‎ بر‏‎ را‏‎ فرمانروايي‌‏‎ زمام‌‏‎ كند ، ‏‎ ايجاب‏‎ خداوندي‌اش‌‏‎
و‏‎ مي‌ستاند‏‎ باز‏‎ بخواهد‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تفويض‌‏‎ بخواهد‏‎
امر‏‎ در‏‎ - ائمه‌‏‎ و‏‎ انبياء‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ -‎خدا‏‎ بندگان‌‏‎ مرتبت‌‏‎ چون‌‏‎
نصوص‌‏‎ از‏‎ آميخته‌اي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ تشريع‌‏‎ است‌ ، ‏‎ يكسان‌‏‎ حكومت‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ انساني‌‏‎ تعقل‌‏‎ و‏‎ وحياني‌‏‎
معمولا‏‎ كه‌‏‎ -ايدئولوژيك‌‏‎ عناصر‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎
تمسك‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ شوندگان‌‏‎ حكومت‌‏‎ اقناع‌‏‎ براي‌‏‎ كنندگان‌‏‎ حكومت‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ مردان‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ ذاتي‌‏‎ عناصري‌‏‎ -‎مي‌جويند‏‎
يا‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ كشيده‌‏‎ زير‏‎ به‌‏‎ مسند‏‎ از‏‎ يا‏‎ آنها‏‎ از‏‎ غفلت‌‏‎
;مي‌كنند‏‎ گرفته‌اند ، بي‌اثر‏‎ جاي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ منصبي‌‏‎ اينكه‌‏‎
مشترك‌‏‎ علايق‌‏‎ حوزه‌‏‎ ايجاد‏‎ قدرت‌‏‎ سياست‌ ، ‏‎ ذاتي‌‏‎ عناصر‏‎ اهم‌‏‎
مجموعه‌‏‎ كردن‌‏‎ تبديل‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ ميان‌‏‎
"ملت‌‏‎" متجانس‌‏‎ ذاتا‏‎ و‏‎ يكپارچه‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ مردمان‌‏‎ پراكنده‌‏‎
نيابد‏‎ در‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ ضرورت‌‏‎ اين‌‏‎ حكمراني‌‏‎ يا‏‎ حكومتي‌‏‎ اگر‏‎.‎است‌‏‎
اقليت‌‏‎ حكومت‌‏‎ چنانچه‌‏‎ حكومتش‌‏‎ سازد ، ‏‎ محقق‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نتواند‏‎ يا‏‎ و‏‎
ورطه‌‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ اكثريت‌‏‎ چنانچه‌‏‎ و‏‎ مي‌گردد‏‎ سرنگون‌‏‎ باشد‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ كاميابي‌‏‎ نشانه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ كشيده‌‏‎ خودكامگي‌‏‎
.است‌‏‎ شهروندان‌‏‎ مشاركت‌‏‎ كردن‌‏‎ همگاني‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎ اراده‌‏‎ حاكم‌كردن‌‏‎
چشمگير‏‎ اكثريت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ همگاني‌‏‎ مشاركت‌‏‎ شرط‏‎ نخستين‌‏‎
و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ قدرت‌‏‎ صورتبندي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
حجم‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ خردمندانه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ توزيع‌‏‎
خويشاوندي‌‏‎ احساس‌‏‎ ملت‌‏‎ - ساخت‌دولت‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ انبوهي‌‏‎
.كنند‏‎
هم‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ تعميم‌‏‎ قابل‌‏‎ نگرش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ اخير ، ‏‎ سده‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ ملل‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ مدرن‌‏‎ دولت‌‏‎.‎هست‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ بي‌نيازي‌‏‎ همزاد‏‎ داده‌اند ، ‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ حكومتي‌‏‎ الگوي‌‏‎
امنيت‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ چشمداشت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ شهروندان‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ خصوصي‌‏‎ كالايي‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ نمط ، ‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎.است‌‏‎ دولت‌‏‎ توسط‏‎
(مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ جامعه‌‏‎ هم‌نشيني‌‏‎)‎ ملت‌‏‎ -دولت‌‏‎ پهنه‌‏‎ در‏‎
با‏‎ شهروندان‌‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ واكنش‌هاي‌‏‎ و‏‎ كنش‌‏‎ و‏‎ امتزاج‌‏‎ از‏‎ و‏‎
در‏‎ بشر‏‎ تاريخ‌‏‎ داوري‌‏‎.مي‌آيد‏‎ پديد‏‎ حكومت‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ دستگاه‌‏‎
محصول‌‏‎ كاميابي‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ همواره‌‏‎ اخير‏‎ فقره‌‏‎ باب‏‎
عملكرد‏‎" محصول‌‏‎ ناكامي‌ها‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ خوانده‌‏‎ "فرهيخته‌‏‎ ملت‌‏‎"
در‏‎ ديگر‏‎ اشكال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داوري‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.دولت‌ها‏‎ "ناصواب‏‎
گزيري‌‏‎ و‏‎ گريز‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ديده‌‏‎ هم‌‏‎ اقتصاد‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ هدف‌‏‎كرد‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ واقعه‌‏‎ علاج‌‏‎ پس‌‏‎ ;نيست‌‏‎
و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ واقعيت‌هاي‌‏‎ ملموس‌‏‎ و‏‎ عيني‌‏‎ شكافتن‌‏‎ نوشته‌ ، ‏‎
كوشندگان‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ انذاري‌‏‎ و‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
ياري‌‏‎ مشترك‌و‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اعتلاي‌‏‎ راه‌‏‎
تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ (‎خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎) منتخب‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ رساندن‌‏‎
.است‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎ همواره‌‏‎:سياست‌‏‎ و‏‎ اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
اين‌‏‎ فرض‌‏‎بود‏‎ "انباشته‌‏‎ مطالبات‌‏‎" انفجار‏‎ مولود‏‎ و‏‎ مخلوق‌‏‎
يك‌‏‎ آبستن‌‏‎ خرداد 76‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ گزاره‌‏‎
سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ دادن‌‏‎ عبور‏‎ با‏‎ انتخابات‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ عظيم‌‏‎ انفجار‏‎
كه‌‏‎ تحليل‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ انفجار‏‎ مانع‌‏‎ اصلاح‌ ، ‏‎ معبر‏‎ از‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ پديده‌‏‎ درباب‏‎ تحليل‌ها‏‎ معقول‌ترين‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎
-دولت‌‏‎ شكاف‌‏‎ مبحث‌‏‎ نخست‌‏‎:‎دارد‏‎ مكمل‌‏‎ وجه‌‏‎ مي‌رود ، دو‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎
منبعث‌‏‎ اول‌‏‎ وجه‌‏‎.‎حكومت‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ گسيختگي‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ملت‌‏‎
به‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎ اجتماعي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ تدريجي‌‏‎ و‏‎ لايه‌لايه‌‏‎ حذف‌‏‎ از‏‎
تحميل‌‏‎ انزواي‌‏‎ محصول‌‏‎ دوم‌‏‎ وجه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ملت‌‏‎ -‎دولت‌‏‎ پيوسته‌‏‎ هم‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ تحولات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ ارشد‏‎ مديريت‌‏‎ بر‏‎ شده‌‏‎
ديگري‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ تاريخي‌‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ -‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ عامل‌‏‎ دو‏‎.سال‌ 73‏‎
راه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ زمينگير‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ -سياسي‌‏‎
.بست‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ اصلاحاتي‌‏‎
بود ، ‏‎ شده‌‏‎ عارض‌‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ بر‏‎ تحولات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ انسدادي‌‏‎
سلامت‌‏‎ جاده‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ رفع‌‏‎ بروني‌‏‎ و‏‎ دروني‌‏‎ عامل‌‏‎ دو‏‎ براثر‏‎
تبري‌‏‎ براي‌‏‎ دولت‌‏‎ درون‌‏‎ مديران‌‏‎ تلاش‌‏‎ اول‌‏‎ عامل‌‏‎.‎گشت‌‏‎ پديدار‏‎
و‏‎ كارشناسي‌‏‎ رويه‌‏‎ كردن‌‏‎ غالب‏‎ و‏‎ بوروكراتيك‌‏‎ فساد‏‎ از‏‎ جستن‌‏‎
دوم‌‏‎ عامل‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ سياست‌ ، ‏‎ بر‏‎ خردگرايانه‌‏‎
اين‌‏‎ تجميع‌‏‎ از‏‎.‎ سياسي‌‏‎ حاشيه‌نشين‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ روحيه‌‏‎ بازيابي‌‏‎
انسداد‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ و 75‏‎ سالهاي‌ 74‏‎ در‏‎ رخداد‏‎ دو‏‎
.شد‏‎ رفع‌‏‎ مقطعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ تشكيل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ رفت‌‏‎ آنها‏‎ ذكر‏‎ كه‌‏‎ عواملي‌‏‎
دوم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ راه‌‏‎ مقننه‌‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قواي‌‏‎ بر‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎
.گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ "اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎" و‏‎ كردند‏‎ هموار‏‎ را‏‎ خرداد 76‏‎
دشوار‏‎ راه‌‏‎ سنگ‌اندازي‌ها ، ‏‎ همه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ "اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎"
به‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيشه‌‏‎ را‏‎ سياست‌‏‎ فضاي‌‏‎ شفاف‌سازي‌‏‎
خرداد‏‎ انتخابات‌ 18‏‎ نتيجه‌‏‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ هم‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كاميابي‌هاي‌‏‎
توسعه‌‏‎ بذرهاي‌‏‎ نشستن‌‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ نشانه‌‏‎ و‏‎ كاميابي‌‏‎ اين‌‏‎ اوج‌‏‎
سيد‏‎ رقيب‏‎ نامزدهاي‌‏‎ آراء‏‎ تركيب‏‎.‎است‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
منتقدان‌‏‎ اردوگاه‌‏‎ به‌‏‎ (‎نفر‏‎ يك‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎)‎ همگي‌‏‎ كه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎
شاخص‌‏‎ بهترين‌‏‎ آراء ، ‏‎ اين‌‏‎ محتوايي‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ تعلق‌‏‎ دولت‌‏‎
به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ رقيب‏‎ راستگراي‌‏‎ نامزد‏‎ هشت‌‏‎.است‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ موفقيت‌‏‎
منتقد‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ احزاب ، ‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ گوناگون‌‏‎ درجات‌‏‎
آراء‏‎ درصد‏‎ حدود 10‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ مجموعه‌‏‎.‎بودند‏‎ اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎
نامزدها ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎دادند‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎
آراء‏‎ به‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ياد‏‎ ايدئولوژيك‌‏‎ اردوگاه‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
تاثير‏‎ هم‌‏‎ مولفه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ داشتند‏‎ اتكا‏‎ هم‌‏‎ قومي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎
هشت‌‏‎ همه‌‏‎ تقريبا‏‎نگذاشت‌‏‎ آنان‌‏‎ آراء‏‎ بر‏‎ كننده‌اي‌‏‎ تعيين‌‏‎
آمدند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ با‏‎ اردوگاه‌‏‎ اين‌‏‎ نامزد‏‎
مناطق‌‏‎ بويژه‌‏‎ روستايي‌‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎ درآمد‏‎ كم‌‏‎ مناطق‌‏‎ آراء‏‎ اما‏‎
نشده‌‏‎ روبرو‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ وعده‌ها‏‎ اين‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ مرزي‌‏‎
بدون‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ قومي‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎ عدم‌‏‎.است‌‏‎
سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌‏‎ موفقيت‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ برنامه‌‏‎
بر‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ هويت‌‏‎ راي‌دهندگان‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎
اقتصادي‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ ترجيح‌‏‎ قومي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
تصدي‌‏‎ شدن‌‏‎ سپرده‌‏‎ و‏‎ شهروندان‌‏‎ آزاد‏‎ اراده‌‏‎ تحقق‌‏‎ گرو‏‎ در‏‎ را‏‎
است‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎.مي‌دانند‏‎ "پاك‌‏‎ دست‌هاي‌‏‎" به‌‏‎ امور‏‎
انتقاد‏‎ ادامه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ نشدند‏‎ اقتصادي‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ اغواي‌‏‎ معيشتي‌ ، ‏‎ ناهنجاري‌هاي‌‏‎ از‏‎
معيشت‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ حاكميت‌‏‎ حق‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ دادند ، ‏‎ ترجيح‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎
گزينش‌‏‎ اين‌‏‎بسپارند‏‎ پاك‌‏‎ سياسي‌‏‎ دست‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اقتصادي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ ساير‏‎ فضايل‌‏‎ انكار‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ دقيق‌‏‎
از‏‎ صادقانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ اعتماد‏‎ نشانه‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎
كشور ، ‏‎ واقعي‌‏‎ توان‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ تحقق‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ دادن‌‏‎
مردم‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎ سياسي‌‏‎ وجه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎كرد‏‎ پرهيز‏‎
اين‌‏‎ تسري‌دادن‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ استمرار‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ تاكيدي‌‏‎
.است‌‏‎ اقتصاد‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ زندگي‌‏‎ شئون‌‏‎ ساير‏‎ به‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
بكوشد‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎
.كند‏‎ وارد‏‎ مردم‌ ، ‏‎ اصلاح‌طلبانه‌‏‎ مطالبات‌‏‎ چرخه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اقتصاد‏‎
و‏‎ سياست‌‏‎ رابطه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ كار ، ‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎
ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ واقعيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ شكافته‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ اقتصاد‏‎
تبيين‌‏‎ نوشتار‏‎ اين‌‏‎ بعدي‌‏‎ فراز‏‎ هدف‌‏‎.‎شود‏‎ بازگو‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ وضع‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ سياست‌‏‎ تنگاتنگ‌‏‎ ارتباط‏‎:اقتصاد‏‎ و‏‎ اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ هم‌ ، ‏‎ بر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ قطعي‌‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎
كه‌‏‎ شود‏‎ ايجاد‏‎ نظري‌‏‎ منظومه‌اي‌‏‎ آنها‏‎ توامان‌‏‎ پيشبرد‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ بنا‏‎ كه‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎.‎نفرسايد‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ هيچيك‌‏‎
نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گذاشته‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ ايجاد‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ -‎سياسي‌‏‎ كه‌قدرت‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ عنايت‌‏‎ مبنايي‌‏‎
نمي‌توان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ قدرت‌‏‎ دارندگان‌‏‎ كشاكش‌‏‎ محصول‌‏‎ -‎سوم‌‏‎
.كرد‏‎ ايجاد‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ ارتباط ، ‏‎ اين‌‏‎ گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ بدون‌‏‎
تشكيل‌دهندگان‌‏‎ منافع‌‏‎ بتوانند ، ‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ مدني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
در‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ اقتصاد‏‎ عظيم‌‏‎ بخش‌‏‎ با‏‎ لاجرم‌‏‎ كنند ، ‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
دولت‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ اگر‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ چالش‌‏‎ وارد‏‎ است‌‏‎ دولت‌‏‎ اختيار‏‎
الزام‌هاي‌‏‎ با‏‎ منطبق‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ اقتصاد‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ اراده‌‏‎
صرفا‏‎ مدني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ باشد ، ‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎
جامعه‌‏‎ وجدان‌‏‎ وبه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ "اعتراضي‌‏‎" و‏‎ "وكالتي‌‏‎" انجمن‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ نخواهند‏‎ رسوخ‌‏‎
تصديع‌‏‎ و‏‎ ملالت‌‏‎ موجب‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ كارشناسي‌‏‎ جزئيات‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ لذا‏‎ مي‌شود ، ‏‎ گرامي‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ اوقات‌‏‎ غيرضروري‌‏‎
و‏‎ عيني‌ترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اقتصاد‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ اكتفا‏‎ كلي‌‏‎ اشارت‌‏‎
نيست‌‏‎ تجويزي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ علوم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ علم‌‏‎ شاخه‌‏‎ تجربي‌ترين‌‏‎
توزيع‌‏‎ توليد ، ‏‎ عام‌‏‎ قوانين‌‏‎ تابع‌‏‎ و‏‎ آهنين‌‏‎ آن‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ ساز‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ عملكرد‏‎ شاخه‌‏‎ منطق‌ ، اين‌‏‎ همين‌‏‎است‌‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎
متمركز‏‎ آن‌‏‎ روي‌‏‎ بخش‌ها‏‎ ساير‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ انتقادها‏‎ و‏‎ فشارها‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ بخش‌ها‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ دفاع‌تر‏‎ قابل‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎
مي‌تواند‏‎ دارند‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ اعتمادي‌‏‎ با‏‎ منتخب‏‎ جمهور‏‎
واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ افشاء‏‎ را‏‎ عوامفريبي‌ها‏‎ صادقانه‌ ، ‏‎
ملتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ بگويد‏‎ همگان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اقتصاد‏‎ انكارناپذير‏‎
مصرف‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ توليد‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ نمي‌تواند‏‎
ميليارد‏‎ تا 20‏‎ سالانه‌ 18‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بيفزاييد‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ ;كند‏‎
كم‌‏‎ و‏‎ چاق‌‏‎ بوروكراسي‌‏‎ همزمان‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ نفتي‌‏‎ درآمد‏‎ دلار‏‎
پاسخ‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ انقلابي‌‏‎ تعهدات‌‏‎ كرد ، ‏‎ تغذيه‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تحرك‌‏‎
حق‌‏‎ كسي‌‏‎ خلاصه‌‏‎..و‏‎ پرداخت‌‏‎ يارانه‌‏‎ كرد ، ‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ داد ، ‏‎
مصرف‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ قدر‏‎ هر‏‎ و‏‎ كند‏‎ طلب‏‎ مي‌خواهد‏‎ قدر‏‎ هر‏‎":ندارد‏‎
".كند‏‎
بر‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جنبش‌‏‎:‎اجتماع‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎ -‎ ‎‏‏3‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ بنا‏‎ اجتماعي‌‏‎ - فرهنگي‌‏‎ ساخت‌هاي‌‏‎ زير‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
.مي‌روند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ پيشبرد‏‎ محمل‌هاي‌‏‎ اقتصاد ، ‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ كه‌‏‎
بروز‏‎ آخرين‌‏‎ و‏‎ جنبش‌‏‎ اين‌‏‎ كارنامه‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ آيينه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ (خرداد‏‎ انتخابات‌ 18‏‎)‎ آن‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
دوم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌‏‎ منتهي‌‏‎ سالهاي‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎.ديد‏‎ اجتماع‌‏‎
و‏‎ عيني‌‏‎ وجه‌‏‎ داد ، ‏‎ رخ‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ انتخابات‌ 18‏‎ تا‏‎ خرداد‏‎
فرهنگ‌‏‎ وجه‌‏‎ نخستين‌‏‎است‌‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ دروني‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ ملموس‌‏‎
در‏‎ عقلاني‌‏‎ نگرش‌‏‎ تقويت‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎
نمايندگان‌‏‎ سال‌ 76‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ احساسي‌‏‎ نگرش‌‏‎ برابر‏‎
خاتمي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ راي‌‏‎:گفتند‏‎ متفق‌القول‌‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎
مخالفان‌‏‎ نگرش‌‏‎ نفي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ عملكردهاي‌‏‎ به‌‏‎ واكنشي‌‏‎
صندوق‌ها‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ در 18‏‎ كه‌‏‎ آرايي‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ وي‌‏‎
محصول‌‏‎ و‏‎ ايجابي‌‏‎ و‏‎ عقلاني‌‏‎ رويكرد‏‎ رشد‏‎ نشانه‌‏‎ شد‏‎ ريخته‌‏‎
.بود‏‎ ژرف‌‏‎ انديشه‌اي‌‏‎
مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ سنگين‌‏‎ سكوت‌‏‎
امسال‌‏‎ كه‌‏‎ - تبليغات‌‏‎ امواج‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سپردن‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎
حسابگري‌‏‎ به‌‏‎ - بود‏‎ كرده‌‏‎ مداوم‌‏‎ و‏‎ خانگي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
خود ، ‏‎ محاسبات‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ احتمالا‏‎.‎آوردند‏‎ روي‌‏‎ هوشمندانه‌‏‎
هدف‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ مطالبات‌‏‎ بين‌‏‎ تعادل‌‏‎ ايجاد‏‎
در‏‎ آمدن‌‏‎ كوتاه‌‏‎ قدري‌‏‎ بهاي‌‏‎ به‌‏‎ شده‌اند‏‎ حاضر‏‎ و‏‎ گرفته‌اند‏‎
شيوه‌‏‎ گزينش‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ دهند‏‎ راي‌‏‎ نامزدي‌‏‎ به‌‏‎ معيشتي‌ ، ‏‎ بخش‌هاي‌‏‎
مي‌شناسد‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ ديگران‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎
.كند‏‎ تحميل‌‏‎ آنان‌‏‎ زندگي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خاصي‌‏‎ الگوهاي‌‏‎ ندارد‏‎ اصراري‌‏‎ و‏‎
رياست‌‏‎ دوم‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ احتمالا‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
اجتماعي‌ ، ‏‎ بنيان‌هاي‌‏‎ تقويت‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ براي‌‏‎ جمهوري‌اش‌ ، ‏‎
آزادي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ دوشادوش‌‏‎
براي‌‏‎ او‏‎.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ بيشتري‌‏‎ اهتمام‌‏‎ شهروندان‌ ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎
راي‌دهندگان‌‏‎ درصد‏‎ كند 80‏‎ ادعا‏‎ مي‌تواند‏‎ كار ، ‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎
و‏‎ اند‏‎ كرده‌‏‎ آنان‌‏‎ منافع‌‏‎ پيگيري‌‏‎ مامور‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎
انتخاباتي‌‏‎ نطق‌هاي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ درصد‏‎ برگزيدگان‌ 20‏‎
در‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ دفاع‌‏‎ مدني‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎ از‏‎ خود‏‎
حمايت‌شده‌‏‎ و‏‎ اكثريت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ كسي‌‏‎ نظام‌‏‎ مجموعه‌‏‎
.ندارد‏‎ مخالفتي‌‏‎ اقليت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
آخر‏‎ سخن‌‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ شگفتي‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
در‏‎ نامزدها‏‎ برخي‌‏‎ حتي‌‏‎.‎كردند‏‎ دفاع‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ از‏‎ نامزدها‏‎
خارجي‌ ، ‏‎ سياست‌‏‎ در‏‎ گشايش‌‏‎ مدني‌ ، ‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎
اينها ، ‏‎ نظاير‏‎ و‏‎ فساد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ خصوصي‌سازي‌‏‎
مجموعه‌‏‎.‎گفتند‏‎ سخن‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ از‏‎ جسورانه‌تر‏‎
جناح‌‏‎ رسمي‌‏‎ غير‏‎ نمايندگي‌‏‎ كه‌‏‎ نامزدها‏‎ اين‌‏‎ اظهارنظرهاي‌‏‎
منتخب‏‎ كه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اقليت‌‏‎
با‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ همه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ اكثريت‌‏‎
سياست‌ ، ‏‎ گوناگون‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ بنيادين‌‏‎ تحولات‌‏‎ ايجاد‏‎
را‏‎ راه‌‏‎ همگوني‌ ، ‏‎ و‏‎ هم‌رايي‌‏‎ اين‌‏‎.‎موافقند‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎
و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ هموارتر‏‎ اصلاحات‌‏‎ دوم‌‏‎ گام‌‏‎ در‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ براي‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ حمايت‌‏‎ اين‌‏‎ پشتگرمي‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ او‏‎
.كند‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصلاحي‌‏‎

هفته‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ "حافظ‏‎" نمايشگاه‌‏‎ برپايي‌‏‎
وحدت‌‏‎


اسلام‌‏‎ گرامي‌‏‎ پيامبر‏‎ باسعادت‌‏‎ ميلاد‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ هفته‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
هنرهاي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎صادق‌‏‎ جعفر‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ (ص‌‏‎)مصطفي‌‏‎ محمد‏‎ حضرت‌‏‎
نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ برپا‏‎ شهريار‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ "حافظ‏‎" تجسمي‌‏‎
اثر‏‎ و 30‏‎ نوري‌‏‎ علي‌‏‎ رضا‏‎ از‏‎ مينياتور‏‎ و‏‎ خوشنويسي‌‏‎ تابلوي‌‏‎ ‎‏‏50‏‎
در‏‎ ابراهيمي‌‏‎ اكبر‏‎ از‏‎ آبرنگ‌‏‎ و‏‎ روغن‌‏‎ رنگ‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ نقاشي‌‏‎
جالب‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ بازديدكنندگان‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ خوشنويسي‌‏‎ آثار‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ياد‏‎ نمايشگاه‌‏‎ توجه‌‏‎
.كرد‏‎ اشاره‌‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ سوزن‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ غبار‏‎ شيوه‌‏‎
از‏‎ مي‌توانند‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ براي‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
بهداري‌‏‎ جنب‏‎ ملارد ، ‏‎ اصلي‌‏‎ خيابان‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ مدت‌ 20‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎
.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ شهريار‏‎ شهرستان‌‏‎

عفو‏‎ مورد‏‎ دادگاهها‏‎ محكومين‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏409‏‎
گرفتند‏‎ قرار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎


مسعود‏‎ ميلاد‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
جعفر‏‎ امام‌‏‎ ميلاد‏‎ و‏‎ (‎ص‌‏‎)‎محمد‏‎ حضرت‌‏‎ اسلام‌‏‎ مكرم‌‏‎ پيامبر‏‎
قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ درخواست‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ وحدت‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎)‎صادق‌‏‎
محكومين‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ عفو 409‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
كشور‏‎ سراسر‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ دادگاههاي‌‏‎
.فرمودند‏‎ موافقت‌‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ درخواست‌‏‎ متن‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ بدين‌‏‎
(الوارف‌‏‎ دام‌ظله‌‏‎)‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ مبارك‌‏‎ محضر‏‎
تحيات‌‏‎ و‏‎ سلام‌‏‎ اهداي‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
و‏‎ (‎ص‌‏‎)اكرم‌‏‎ رسول‌‏‎ حضرت‌‏‎ سعادت‌‏‎ با‏‎ ميلاد‏‎ فرارسيدن‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
پيوست‌‏‎ به‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 110‏‎ از‏‎ بند 11‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎
انقلاب‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ دادگاههاي‌‏‎ محكومين‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ عفو 409‏‎ پيشنهاد‏‎
و‏‎ عفو‏‎ كميسيون‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ ارسال‌‏‎ ملاحظه‌‏‎ جهت‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ قرار‏‎ بخشودگي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ رافت‌‏‎ و‏‎ عفو‏‎ مورد‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ آن‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
.گيرند‏‎ قرار‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ شاهرودي‌ ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ بدين‌‏‎ نيز‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ پاسخ‌‏‎
ميلاد‏‎ تبريك‌‏‎ و‏‎ تحيت‌‏‎ و‏‎ سلام‌‏‎ با‏‎ الرحيم‌ ، ‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
جعفر‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ ولادت‌‏‎ و‏‎ آله‌‏‎ و‏‎ عليه‌‏‎ صلي‌الله‌‏‎ اكرم‌‏‎ نبي‌‏‎
به‌ترتيبي‌‏‎ نامبردگان‌‏‎ و‏‎ مقبول‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ پيشنهاد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)‎صادق‌‏‎
.عفوند‏‎ مشمول‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ مرقوم‌‏‎ كه‌‏‎
رحمت‌الله‌‏‎ و‏‎ عليكم‌‏‎ والسلام‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎
‎‏‏80/3/19‏‎

و‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ قدرداني‌‏‎
انتخابات‌‏‎ اندركاران‌‏‎ دست‌‏‎


از‏‎ صدوراطلاعيه‌اي‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ برگزاري‌‏‎ اندركاران‌‏‎ دست‌‏‎ تمامي‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ مقيم‌‏‎ هموطنان‌‏‎
هم‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ شد‏‎ منتشر‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ نشاط‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ و‏‎ آگاهانه‌‏‎ حضور‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ گرامي‌‏‎ ميهنان‌‏‎
زرين‌‏‎ برگ‌‏‎ خويش‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎ در‏‎ عزيزان‌ ، ‏‎ شما‏‎ شادابي‌‏‎
.افزود‏‎ ايرانيان‌‏‎ شكوهمند‏‎ تاريخ‌‏‎ بر‏‎ ديگري‌‏‎ افتخارآميز‏‎
اندركاران‌‏‎ دست‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎
كه‌‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعب‏‎ اعضاي‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ برگزاري‌‏‎
و‏‎ قرائت‌‏‎ راي‌گيري‌ ، ‏‎ مدت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ زحمات‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ شدند ، ‏‎ متحمل‌‏‎ آراء‏‎ شمارش‌‏‎
امنيت‌‏‎ اندركاران‌‏‎ دست‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ ستاد‏‎ اين‌‏‎
دولتي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ وزارتخانه‌ها ، ‏‎ تمامي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎
تامين‌‏‎ را‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ پرسنل‌‏‎ كه‌‏‎ انقلاب‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ سپاسگزاري‌‏‎ كردند ، ‏‎

انتخاب‏‎ يك‌‏‎ تصويري‌‏‎ گزارش‌‏‎


هماوندي‌‏‎ راهب‏‎ از‏‎ عكس‌‏‎


مردم‌‏‎ خرداد‏‎ انتخابات‌ 18‏‎ جهاني‌‏‎ بازتاب‏‎
دادند‏‎ راي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ صداقت‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎روند‏‎ كندي‌‏‎ از‏‎ مي‌شدايرانيان‌‏‎ گفته‌‏‎ :‎نيويورك‌تايمز‏‎
خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ خسته‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
را‏‎ پيش‌بيني‌ها‏‎ اين‌‏‎ عكس‌‏‎ درست‌‏‎ مردم‌‏‎ اما‏‎ نمي‌دهند‏‎ راي‌‏‎
دادند‏‎ نشان‌‏‎
در‏‎ اخير‏‎ ساعت‌‏‎ در 24‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎
گرفته‌‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ توجه‌‏‎ كانون‌‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ رسانه‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎
براي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌‏‎ را‏‎ راي‌گيري‌‏‎ اين‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ شگفت‌زده‌‏‎
.دانستند‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
مردم‌‏‎ عنوان‌ ، ‏‎ با‏‎ گزارشي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ نيويورك‌تايمز‏‎ روزنامه‌‏‎
اوليه‌‏‎ نتايج‌‏‎:‎نوشت‌‏‎ كردند‏‎ حمايت‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ از‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
آرا‏‎ درصد‏‎ از 75‏‎ بيش‌‏‎ خاتمي‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎
كرده‌‏‎ كسب‏‎ آورد ، ‏‎ بدست‌‏‎ پيش‌‏‎ چهارسال‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ رقمي‌‏‎ يعني‌‏‎
مردم‌‏‎ مي‌شد‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پيش‌بيني‌هايي‌‏‎ خلاف‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ خسته‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ روند‏‎ كندي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎
عكس‌‏‎ درست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎نمي‌دهند‏‎ راي‌‏‎ خاتمي‌‏‎
نخستين‌‏‎ از‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ پيش‌بيني‌ها‏‎ اين‌‏‎
خود‏‎ حمايت‌‏‎ تا‏‎ ايستادند‏‎ طولاني‌‏‎ صف‌هاي‌‏‎ در‏‎ راي‌گيري‌‏‎ ساعات‌‏‎
ايجاد‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ حمايتي‌‏‎.‎كنند‏‎ اعلام‌‏‎ خاتمي‌‏‎ از‏‎ را‏‎
.دارد‏‎ نياز‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ و‏‎ تغييرات‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ تايمز‏‎ نيويورك‌‏‎ روزنامه‌‏‎ خبرنگار‏‎
با‏‎ او‏‎ تا‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ راي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ به‌‏‎:‎مي‌نويسد‏‎ راي‌دهندگان‌‏‎
پيش‌‏‎ را‏‎ اصلاحي‌اش‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مردم‌‏‎ حمايت‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
شايد‏‎ است‌‏‎ محدود‏‎ اختياراتش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎ صادقانه‌‏‎ او‏‎.ببرد‏‎
كار‏‎ بتواند‏‎ بهتر‏‎ او‏‎ ما‏‎ آراي‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ ما‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎
.كند‏‎
داد‏‎ نشان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
همه‌‏‎ زيرا‏‎ پيوسته‌‏‎ وقوع‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ عمده‌اي‌‏‎ تحول‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌گفتند ، ‏‎ سخن‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ ضرورت‌‏‎ از‏‎ نامزدها‏‎
.مي‌زدند‏‎ حرف‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎
مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎ شركت‌‏‎ آمريكايي‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎ ديگر‏‎ واشنگتن‌پست‌ ، ‏‎
برنامه‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ براي‌‏‎ دوباره‌‏‎ پيروزي‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
.خواند‏‎ او‏‎ اصلاحات‌‏‎
راي‌گيري‌‏‎ مهلت‌‏‎ ساعته‌‏‎ پنج‌‏‎ تمديد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ كم‌سابقه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎
انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ مي‌نويسد ، ‏‎ واشنگتن‌پست‌‏‎
گذشته‌‏‎ چهارسال‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ عملكرد‏‎ براي‌‏‎ همه‌پرسي‌‏‎ را‏‎
مردم‌‏‎ اقبال‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ مي‌كردند‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ برخي‌‏‎.مي‌دانند‏‎
اخير‏‎ برخوردهاي‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ خرداد 76 ، ‏‎ دوم‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
شد‏‎ ايجاد‏‎ اصلاحات‌‏‎ راه‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ موانعي‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ با‏‎
محبوبيت‌‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نشريه‌‏‎ تعدادي‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎
.كند‏‎ سرد‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ فضاي‌‏‎ داشتند ، ‏‎
:مي‌گويد‏‎ داشت‌‏‎ حضور‏‎ راي‌گيري‌‏‎ صف‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ كارمند 55‏‎ يك‌‏‎
حمايت‌‏‎ او‏‎ از‏‎ قوي‌‏‎ اكثريتي‌‏‎ مي‌داند‏‎ (‎خاتمي‌‏‎) او‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎
كساني‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتري‌‏‎ انگيزه‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ پيدا‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ وي‌‏‎ بازداشتن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
سخنان‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ گزارش‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ پست‌‏‎ واشنگتن‌‏‎
خاتمي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ راگيري‌ ، ‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
خواست‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ مي‌نويسد ، ‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎
جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ را‏‎ رقابت‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎
.كنند‏‎ كمك‌‏‎ كشور‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎
:مي‌نويسد‏‎ كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
اما‏‎ نكرده‌‏‎ كاري‌‏‎ اقتصاد‏‎ براي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ مي‌گويند‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
راي‌گيري‌‏‎ صف‌‏‎ در‏‎ ساله‌اش‌‏‎ دختر 17‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ چهل‌ساله‌‏‎ مردي‌‏‎
دروغ‌‏‎ او‏‎.داريم‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ ما‏‎:مي‌گويد‏‎ ايستاده‌‏‎
.نمي‌گويد‏‎
معمولا‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ گزارشي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ان‌‏‎.ان‌‏‎.‎سي‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎
كسب‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كمتري‌‏‎ آراء‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهورها‏‎
آراء‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اوليه‌‏‎ نتايج‌‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ خاتمي‌‏‎
از‏‎ را‏‎ (اسلامي‌‏‎ دموكراسي‌‏‎) ديني‌‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ ان‌ ، ‏‎.ان‌‏‎.‎سي‌‏‎
كاهش‌‏‎ خواستار‏‎ او‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عنوان‌‏‎ خاتمي‌‏‎ شعارهاي‌‏‎
.است‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎
مي‌گويد ، ‏‎ ايران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ در‏‎ سي‌‏‎.بي‌‏‎.‎بي‌‏‎ همچنين‌‏‎
ايستادند‏‎ طولاني‌‏‎ صف‌هاي‌‏‎ در‏‎ آفتاب‏‎ زير‏‎ ساعتها‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎
قابل‌‏‎ اكثريت‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ شركت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ تا‏‎
گفته‌‏‎ به‌‏‎.بريزند‏‎ صندوق‌ها‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ خاتمي‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ توجه‌‏‎
در‏‎ تخلفات‌‏‎ برخي‌‏‎ از‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ نظارتي‌‏‎ نهاد‏‎ سي‌‏‎.بي‌‏‎.‎بي‌‏‎
اميدوارند‏‎ خاتمي‌‏‎ نزديكان‌‏‎ اما‏‎ مي‌گويد‏‎ سخن‌‏‎ راي‌گيريها‏‎
شبهه‌‏‎ آن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نتواند‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ زياد‏‎ آنقدر‏‎ او‏‎ آراء‏‎
.كند‏‎ ايجاد‏‎
مرتب‏‎ و‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ گاردين‌‏‎ انگليسي‌‏‎ روزنامه‌‏‎
در‏‎ دموكراسي‌‏‎ وجود‏‎ دهنده‌‏‎ رانشان‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
سال‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مي‌نويسد‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ ايران‌‏‎
پيروزي‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ انتخابات‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ و‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ ‎‏‏76 ،‏‎
در‏‎ خاتمي‌‏‎ اشك‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ گاردين‌‏‎.‎بود‏‎ خاتمي‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگي‌‏‎
رقابت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌نويسد ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ روز‏‎
نظر‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ بلكه‌‏‎ نبود‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ نامزد‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎
.كردند‏‎ اعلام‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ وقايع‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
آمريكايي‌‏‎ روزنامه‌‏‎ ديگر‏‎ مانيتور‏‎ ساينس‌‏‎ كريستين‌‏‎ روزنامه‌‏‎
سالهاي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ مي‌نويسد ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ درگزارشي‌‏‎
اما‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كارشكني‌هايي‌‏‎ اخير‏‎
اصلاح‌طلبان‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ زمان‌‏‎ مي‌گويند ، ‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ تحليلگران‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ايرانيان‌‏‎ نوشت‌ ، ‏‎ گزارشي‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎.‎است‌‏‎
براي‌‏‎ خود‏‎ برخواسته‌‏‎ بارديگر‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ پيام‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ تاكيد‏‎ دموكراسي‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ بدست‌آوردن‌‏‎
خاتمي‌‏‎ درصدي‌‏‎ پيروزي‌ 80‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خبرگزاري‌‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ هميشه‌‏‎ گونه‌هايش‌‏‎ كه‌‏‎ روحاني‌‏‎ اين‌‏‎ نوشت‌ ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ بيشتر‏‎ آزادي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدگاه‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ انداخته‌‏‎ گل‌‏‎ حيا‏‎
گرفته‌‏‎ جاي‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ ميانه‌روتر‏‎ حكومتي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ راي‌‏‎ روستاها‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎
در‏‎ سال‌ 1943‏‎ در‏‎ ساله‌‏‎ خاتمي‌ 57‏‎ مي‌نويسد ، ‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
زبان‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ آمد ، ‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ يزد‏‎ اردكان‌‏‎ در‏‎ مذهبي‌‏‎ خانواده‌‏‎ يك‌‏‎
و‏‎ دانشمندان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ صحبت‌‏‎ آلماني‌‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ انگليسي‌ ، ‏‎
دو‏‎ او‏‎است‌‏‎ علاقمند‏‎ وگوته‌‏‎ تولستوي‌‏‎ دكارت‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ نويسندگان‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ پسر 14‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ ساله‌‏‎ نرگس‌ 20‏‎ و‏‎ ليلا 25‏‎ دختر‏‎
گفت‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ صادقي‌‏‎ زهره‌‏‎ خانم‌‏‎ او‏‎ همسر‏‎.‎دارد‏‎ عمادالدين‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ مخالفت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ دوباره‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
شعر‏‎ و‏‎ معماري‌‏‎ هنر ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ علاقه‌اش‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سخنراني‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ ساخته‌‏‎ محبوب‏‎ چهره‌اي‌‏‎ او‏‎ از‏‎ همين‌ها‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎

معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
رهبري‌‏‎


تبريك‌‏‎ با‏‎ پيامي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎)‎صادق‌‏‎ امام‌جعفر‏‎ و‏‎(ص‌‏‎)محمد‏‎ حضرت‌‏‎ ميلاد‏‎ فرارسيدن‌‏‎
پرشور‏‎ حضور‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ براي‌‏‎ عمر‏‎ طول‌‏‎ و‏‎ سلامت‌‏‎ آرزوي‌‏‎
مقام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دوره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
گسترده‌‏‎ و‏‎ باشكوه‌‏‎ حضور‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
رهبري‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ آحاد‏‎ همه‌‏‎
زبوني‌‏‎ و‏‎ اميدي‌‏‎ نا‏‎ ياس‌ ، ‏‎ است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ معظم‌‏‎
مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ اقتدار‏‎ و‏‎ سربلندي‌‏‎ عزت‌ ، ‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دشمنان‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎

در‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ و‏‎ قم‌‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
شدند‏‎ انتخاب‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎


انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ آرا‏‎ شمارش‌‏‎ پايان‌‏‎ با‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
استان‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ شرقي‌ ، ‏‎ آذربايجان‌‏‎ و‏‎ قم‌‏‎ استان‌‏‎
.شدند‏‎ مشخص‌‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎
آيت‌الله‌‏‎ قم‌‏‎ استان‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
راي‌‏‎ هزارو969‏‎ كسب 174‏‎ با‏‎ (قمي‌‏‎ مومن‌‏‎) دانش‌زاده‌‏‎ محمد‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آرا‏‎ اكثريت‌‏‎ حائز‏‎
محمدصادق‌‏‎ آقاي‌‏‎ نيز‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ استان‌ ، ‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
ماخوذه‌‏‎ آراي‌‏‎ مجموع‌‏‎ از‏‎ راي‌‏‎ هزارو302‏‎ كسب 418‏‎ با‏‎ نجمي‌صادق‌‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ نماينده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎

يادداشت‌‏‎


سياسي‌‏‎ رفتاري‌‏‎ بر‏‎ اجتماعي‌‏‎ تحليلي‌‏‎
انتخابات‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎ سياسي‌ ، از‏‎ همايش‌‏‎ هر‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ غالبا‏‎
سياسي‌‏‎ مي‌شود ، تحليل‌‏‎ ارائه‌‏‎ مردم‌‏‎ رفتار‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تحليل‌هايي‌‏‎
.است‌‏‎
واجد‏‎ و‏‎ محكم‌‏‎ ساختارهاي‌‏‎ با‏‎ جوامع‌‏‎ در‏‎ تحليل‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎
اما‏‎.‎مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ طبيعي‌‏‎ مدني‌ ، ‏‎ مستحكم‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
باشد ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ بيشتر‏‎ بايد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ رفتاري‌‏‎ تحليل‌‏‎
و‏‎ مفر‏‎ تقريبا‏‎ سياست‌ ، ‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
نيازهاي‌‏‎ و‏‎ تلقي‌ها‏‎ خواسته‌ها ، ‏‎ بيان‌‏‎ بروز‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌اي‌‏‎
- مدني‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ كلان‌‏‎ معناي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ -‎ اجتماعي‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ ورزشي‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎)‎.ندارد‏‎ وجود‏‎ شهروندي‌‏‎
.(است‌‏‎ استثناء‏‎ يك‌‏‎ انبوه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎
آموزش‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نمي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ مردمي‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
تقاضاها ، ‏‎ اعتراضات‌ ، ‏‎ شادي‌ها ، ‏‎ مختلف‌‏‎ طرق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نديده‌اند‏‎
دارند ، ‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شهروندي‌‏‎ -‎ مدني‌‏‎ پرسشهاي‌‏‎ و‏‎ پاسخها‏‎
انعكاس‌‏‎ كنند ، ‏‎ راهپيمايي‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مردمي‌‏‎
دست‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ ببينند‏‎ ها‏‎ رسانه‌‏‎ در‏‎ تام‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حرفهايشان‌‏‎
خواسته‌هاي‌‏‎ بروز‏‎ و‏‎ بيان‌‏‎ به‌‏‎ سياسي‌‏‎ همايش‌هاي‌‏‎ در‏‎ بزنند ، ‏‎
.مي‌پردازند‏‎ خويش‌‏‎
در‏‎ جوانان‌‏‎ مختلف‌‏‎ گروههاي‌‏‎ حركت‌‏‎ بتوان‌‏‎ شايد‏‎ نگاه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
و‏‎ جملات‌‏‎ ساختن‌‏‎ انتخاباتي‌ ، ‏‎ نامزد‏‎ يك‌‏‎ تبليغ‌‏‎ براي‌‏‎ خيابانها‏‎
شيوه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ تراكت‌ها‏‎ توزيع‌‏‎ نحوه‌‏‎ انتخاباتي‌ ، ‏‎ شعارهاي‌‏‎
حركت‌‏‎ نوعي‌‏‎ را‏‎ تبليغاتي‌‏‎ پوسترهاي‌‏‎ و‏‎ تراكت‌ها‏‎ با‏‎ خود‏‎ آرايش‌‏‎
.دانست‌‏‎ خويش‌‏‎ مدني‌‏‎ مكنونات‌‏‎ بيان‌‏‎ و‏‎ بروز‏‎ در‏‎ نمادين‌‏‎ و‏‎ نمايشي‌‏‎
و‏‎ انتخابات‌‏‎ شب‏‎ در‏‎ طويل‌‏‎ صف‌هاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎
براي‌‏‎ مردم‌‏‎ نمادين‌‏‎ رفتار‏‎ نوعي‌‏‎ خود‏‎ شب ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ جمعيت‌‏‎ افزايش‌‏‎
.است‌‏‎ "خويش‌‏‎" بيان‌‏‎
هشدار‏‎ يا‏‎ و‏‎ پيشنهاد‏‎ اجتماعي‌‏‎ امور‏‎ آگاهان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بارها‏‎
موضوعات‌‏‎ بيان‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ مفرهاي‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎
متعدد‏‎ موانع‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ طراحي‌‏‎ مردم‌‏‎ شهروندي‌‏‎ -‎ مدني‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آن‌‏‎ تحقق‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎
اين‌‏‎.‎داشت‌‏‎ سلبي‌‏‎ جنبه‌‏‎ بيشتر‏‎ خرداد 76‏‎ دوم‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ راي‌‏‎ *
در‏‎ منتشره‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ محتواي‌‏‎ تحليل‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ سلبي‌بودن‌‏‎
رفتارهاي‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ انتخاباتي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ انتخاباتي‌ ، ‏‎ فضاي‌‏‎
و‏‎ رفتار‏‎ نيز‏‎ و‏‎ پيروز‏‎ گروههاي‌‏‎ اعظم‌‏‎ بخش‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ انتخاباتي‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ اما‏‎.‎ديد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ شعارهاي‌‏‎
رشد‏‎ ايجابي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ و‏‎ خواسته‌ها‏‎ ابراز‏‎ به‌‏‎ گرايش‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎
موضوع‌‏‎ اين‌‏‎(مي‌طلبد‏‎ مجزايي‌‏‎ بحث‌‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ كه‌‏‎)‎ كرد‏‎
يك‌‏‎ ستون‌‏‎ مقايسه‌‏‎ مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ -‎ نظرسنجي‌ها‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎
جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ سال‌ 76‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎
.است‌‏‎ مشخص‌‏‎ كاملا‏‎ - همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎
فقط‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ بيان‌‏‎ يعني‌‏‎ ايجابي‌ ، ‏‎ رفتار‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ مشهود‏‎ بسيار‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌خواهيم‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
آنچه‌‏‎ قبولاندن‌‏‎ بين‌‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ اعظم‌‏‎ بخش‌‏‎ *
ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ خواست‌‏‎ اين‌‏‎ انكار‏‎ و‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مي‌خواهند‏‎ مردم‌‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ فرصت‌‏‎ نه‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ اما‏‎.گذشت‌‏‎
رفتار‏‎ سويي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ دارد ، ‏‎ مدعا‏‎ اين‌‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎
دليلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ كاملي‌‏‎ محك‌‏‎ مردم‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎
به‌‏‎ چنين‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ باشد‏‎ نمي‌تواند‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ محكم‌تر‏‎
منكران‌‏‎ به‌‏‎ چنداني‌‏‎ توجه‌‏‎ ديگر‏‎ اجتماعي‌‏‎ كالبد‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎
را‏‎ آنها‏‎ ديالوگ‌‏‎ ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ خود‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ مشخص‌‏‎ نگرش‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ تكليف‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ متوقف‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ حكومت‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمركز‏‎ امروز ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ كالبد‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ نيازهاي‌‏‎ و‏‎ شعارها‏‎ خواسته‌ها ، ‏‎ تحقق‌‏‎
اتمام‌‏‎ نوعي‌‏‎ ايجابي‌بودن‌ ، ‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ رفتار‏‎ *
مدت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ حجت‌‏‎
سكوت‌‏‎ خود‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ اخير ، براي‌‏‎ يكسال‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎
.نشدند‏‎ تحريك‌‏‎ هرگز‏‎ محرك‌ها ، ‏‎ انواع‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كردند‏‎
خويش‌ ، ‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ سياستمداران‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ بسيار‏‎ اجتماعي‌‏‎ كالبد‏‎
زدن‌‏‎ كف‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ نكردند‏‎ پرخاش‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شد ، مردم‌‏‎ عصباني‌‏‎
.كردند‏‎ متوقف‌‏‎ ممكن‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ را‏‎ تشويق‌كردن‌‏‎ و‏‎
آرامش‌ ، ‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ و‏‎ كشور‏‎ نياز‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ جمعي‌‏‎ عقل‌‏‎
مي‌توانست‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ مطلوب‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ رفتار‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎
جمعي‌‏‎ وجدان‌‏‎.‎كرد‏‎ متوقف‌‏‎ شود ، ‏‎ تنش‌‏‎ و‏‎ بحران‌‏‎ براي‌‏‎ بهانه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ صبورانه‌اي‌‏‎ و‏‎ خردمندانه‌‏‎ رفتار‏‎ چنان‌‏‎
مردم‌ ، ‏‎ ديدگاه‌‏‎ موافقان‌‏‎ و‏‎ مخالفان‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ كالبد‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ موثر‏‎ حضوري‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ گمان‌‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهند‏‎
تاريخي‌‏‎ حافظه‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ جمعي‌‏‎ عقل‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎
است‌ ، در‏‎ سياستمداران‌‏‎ از‏‎ زيرك‌تر‏‎ و‏‎ عاقل‌تر‏‎ همواره‌‏‎ خويش‌ ، ‏‎
منتخب‏‎ مجريان‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ حضور‏‎ لازم‌ ، بزرگترين‌‏‎ بزنگاه‌‏‎
.رساند‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ خويش‌‏‎
به‌‏‎ بعيد‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ اينگونه‌‏‎ حضور‏‎ آخرين‌‏‎ يقينا‏‎ حضور ، ‏‎ اين‌‏‎
- طولاني‌‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ -‎ ما‏‎ كشور‏‎ تاريخ‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ بعيد‏‎ نيز‏‎ و‏‎ باشد‏‎ سياسي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ از‏‎ درصدي‌‏‎ چنين‌‏‎ شاهد‏‎
دوم‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ دگربار ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎.‎كند‏‎ ميزان‌كسب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ آرايي‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ نظير‏‎ كم‌‏‎ معاصر‏‎ سياسي‌‏‎ رفتار‏‎ تاريخ‌‏‎
سخنان‌‏‎ غالب‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ *
دم‌‏‎ مسايلي‌‏‎ واز‏‎ كردند‏‎ اشاره‌‏‎ موضوعاتي‌‏‎ خود ، به‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎
دور ، ‏‎ نه‌چندان‌‏‎ گذشته‌اي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ بيان‌‏‎ كه‌‏‎ زدند‏‎
زندگي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ موضوعاتي‌‏‎.‎بود‏‎ تابو‏‎ يك‌‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ يا‏‎ جرم‌‏‎
سياسي‌‏‎ نهاد‏‎ اما‏‎ مي‌كردند‏‎ عمل‌‏‎ يا‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ روزمره‌‏‎
اين‌‏‎ وجود‏‎ رسميت‌شناختن‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ پذيرش‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ و‏‎ تحمل‌‏‎
.نداشت‌‏‎ را‏‎ باورها‏‎ و‏‎ تلقي‌ها‏‎
كه‌‏‎ نامزدهايي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ چنين‌‏‎ عادي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎
را‏‎ مردم‌‏‎ قلبي‌‏‎ مكنونات‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ بي‌پروا‏‎ و‏‎ صريح‌‏‎ اينگونه‌‏‎
در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ كسب‏‎ بيشتري‌‏‎ آراي‌‏‎ كردند ، بايد‏‎ بيان‌‏‎
خويش‌‏‎ حقوقي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شرايطي‌‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ نخواست‌‏‎ و‏‎ نتوانست‌‏‎ هرگز‏‎
.كند‏‎ بيان‌‏‎ خود‏‎ انتخاباتي‌‏‎ شعارهاي‌‏‎
كاملا‏‎ رفتاري‌‏‎ جمعي‌ ، ‏‎ عقل‌‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ مردم‌‏‎ اما‏‎
:كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ مردم‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ رفتار‏‎.‎دادند‏‎ نشان‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
و‏‎ كرده‌اند‏‎ طرد‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ انديشه‌هايي‌‏‎ مردم‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
جلب‏‎ نمي‌توانند‏‎ شرايطي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ انديشه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ وابستگان‌‏‎
تعامل‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ وارد‏‎ هرگز‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎.‎كنند‏‎ نظر‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ نيست‌ ، ‏‎ خوشحال‌كننده‌‏‎ رخداد‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ نخواهند‏‎
.شود‏‎ طرد‏‎ نبايد‏‎ هيچكس‌‏‎ سالم‌‏‎
آنها‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ تجربه‌‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
نه‌‏‎ كنند ، ‏‎ توجه‌‏‎ افراد‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ معدل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آموخته‌‏‎
.دارد‏‎ قوي‌‏‎ بسيار‏‎ تاريخي‌‏‎ حافظه‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎.‎آنها‏‎ مقطعي‌‏‎ سخنان‌‏‎
مايلند‏‎ و‏‎ بينديشند‏‎ مردم‌‏‎ مانند‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
آن‌ ، ‏‎ به‌‏‎ وصل‌شدن‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ گيرند‏‎ قرار‏‎ جامعه‌‏‎ وثوق‌‏‎ مورد‏‎
آنها‏‎ سياسي‌‏‎ -‎ اجتماعي‌‏‎ عمل‌‏‎ هزينه‌‏‎ اين‌‏‎.‎بپردازند‏‎ هزينه‌‏‎
.است‌‏‎ دوران‌‏‎ يك‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
بسيار‏‎ قضاوت‌هايش‌‏‎ و‏‎ تلقي‌ها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جامعه‌‏‎ ماهيت‌‏‎ اين‌‏‎
دلگير‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎.مي‌شود‏‎ دلگير‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عمل‌‏‎ صبور‏‎
.زدود‏‎ جامعه‌‏‎ قلب‏‎ از‏‎ را‏‎ كدورت‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ شد‏‎
كدخدازاده‌‏‎ علي‌‏‎

خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزد‏‎ سه‌‏‎ تبريك‌‏‎


انتخابات‌‏‎ آراي‌‏‎ شمارش‌‏‎ اوليه‌‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ جمهوري‌ 80 ، ‏‎ رياست‌‏‎
خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ مجدد‏‎ انتصاب‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ بيانيه‌هاي‌‏‎ صدور‏‎
.گفتند‏‎ تبريك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ خطاب‏‎ مردم‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎ تبريك‌‏‎ ضمن‌‏‎ پيامي‌‏‎ در‏‎ جاسبي‌‏‎ عبدالله‌‏‎
پاسخ‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎.‎.‎اينك‌‏‎:است‌‏‎ نوشته‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اصلاحات‌‏‎ گزينه‌‏‎ و‏‎ حضرتعالي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مطالبات‌‏‎
يافته‌اند ، ‏‎ ديني‌‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ شما‏‎ قرائت‌‏‎ با‏‎
تقديم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ صميمانه‌‏‎ تبريكات‌‏‎
از‏‎ عبور‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تبيين‌‏‎ اهداف‌‏‎ تحقق‌‏‎ در‏‎ اميدوارم‌‏‎ و‏‎ مي‌دارم‌‏‎
.باشيد‏‎ موفق‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ شمخاني‌‏‎ علي‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎
سينه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ درخشان‌‏‎ مدال‌‏‎ كه‌‏‎ برگزيده‌اي‌‏‎
همه‌‏‎ مشاركت‌‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌سازي‌‏‎ محور‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ آويخته‌ ، ‏‎
ارتقاء‏‎ براي‌‏‎ منتقدين‌‏‎ و‏‎ هواداران‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ تفكرات‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎
منافع‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مطالبات‌‏‎ تامين‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ نقش‌‏‎
.است‌‏‎ ملي‌‏‎
خيل‌‏‎ حمايت‌‏‎ اينجانب‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ نيز‏‎ رضوي‌‏‎ منصور‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎
انقلاب‏‎ اصلي‌‏‎ پشتوانه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ گسترده‌‏‎
.مي‌گويم‌‏‎ تبريك‌‏‎ حضرتعالي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ هستند‏‎

شد‏‎ اعلام‌‏‎ مجلس‌‏‎ مياندوره‌اي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎


رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
انتخاب‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ شهرهاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ مردم‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.رفتند‏‎ راي‌‏‎ صندوقهاي‌‏‎ پاي‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ مياندوره‌اي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ اخبار‏‎ آخرين‌‏‎ بنابر‏‎
و‏‎ دماوند‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ خانزادي‌‏‎ مصطفي‌‏‎ دكتر‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
حوزه‌‏‎ از‏‎ حسني‌‏‎ راي‌ ، علي‌‏‎ و 747‏‎ هزار‏‎ با 29‏‎ فيروزكوه‌‏‎
حوزه‌‏‎ از‏‎ اطاعت‌‏‎ جواد‏‎ راي‌ ، ‏‎ و 146‏‎ هزار‏‎ با 77‏‎ اراك‌‏‎ انتخابيه‌‏‎
حبيبي‌‏‎ احمد‏‎ راي‌ ، ‏‎ و 733‏‎ هزار‏‎ با 34‏‎ فارس‌‏‎ زرين‌دشت‌‏‎ و‏‎ داراب‏‎
محمد‏‎ راي‌ ، ‏‎ و 326‏‎ هزار‏‎ با 18‏‎ هرمزگان‌‏‎ آباد‏‎ حاجي‌‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎
و‏‎ كهكيلويه‌‏‎ گچساران‌‏‎ شهرستان‌‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ نبي‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎
حوزه‌‏‎ از‏‎ تقي‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎ راي‌ ، ‏‎ يازده‌‏‎ و‏‎ هزار‏‎ با 22‏‎ بويراحمد‏‎
ناصري‌پور‏‎ اعظم‌‏‎ خانم‌‏‎ راي‌ ، ‏‎ و 922‏‎ هزار‏‎ با 27‏‎ خوي‌‏‎ شهرستان‌‏‎
راي‌ ، ‏‎ و 537‏‎ هزار‏‎ با 27‏‎ غرب‏‎ آباد‏‎ اسلام‌‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎
و 548‏‎ هزار‏‎ با 29‏‎ بانه‌‏‎ و‏‎ سقز‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ علايي‌‏‎ صلاح‌الدين‌‏‎
با 30‏‎ هرسين‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ كنگاور ، ‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ سليماني‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ راي‌‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ منتخب‏‎ نمايندگان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ راي‌‏‎ و 858‏‎ هزار‏‎
.شدند‏‎ برگزيده‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
درج‌‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ تهران‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ها‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ آراي‌‏‎ نتايج‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ اعلام‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎

با‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ يمن‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سفراي‌‏‎ ملاقات‌‏‎
مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎


بطور‏‎ ديروز‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ يمن‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سفراي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ كروبي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ جداگانه‌‏‎
.كردند‏‎ گفتگو‏‎ ديدارو‏‎
مجلس‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ديدار‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ روابط‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ يمن‌‏‎ سفير‏‎ الرضي‌‏‎ علي‌‏‎ عبدالله‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ پارلماني‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎
كشور ، ‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ شده‌‏‎ امضاء‏‎ موافقتنامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎
اين‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎
فراهم‌‏‎ مناسبات‌‏‎ تحكيم‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌‏‎ توافقات‌ ، ‏‎
.شود‏‎
درتهران‌ ، ‏‎ يمن‌‏‎ سفير‏‎ علي‌الرضي‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎ ملاقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
رئيس‌‏‎ از‏‎ يمن‌‏‎ پارلمان‌‏‎ رسمي‌‏‎ دعوت‌‏‎ بر‏‎ مجدد‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎
پارلماني‌‏‎ دوستي‌‏‎ گروه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ يمن‌ ، ‏‎ از‏‎ رسمي‌‏‎ ديدار‏‎ جهت‌‏‎ دوكشور ، ‏‎
اقتصادي‌‏‎ مشترك‌‏‎ كميسيون‌‏‎ آتي‌‏‎ اجلاس‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
روابط‏‎ تعميق‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ شاهد‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ يمن‌ ، ‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
پارلماني‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ روابط‏‎ كنار‏‎ در‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎ تجاري‌‏‎
.باشند‏‎ فيمابين‌‏‎
جهت‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ مسئولين‌‏‎ سياسي‌‏‎ اراده‌‏‎ يادآوري‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ حمايت‌‏‎ خواستار‏‎ موجود ، ‏‎ مناسبات‌‏‎ تعميق‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎
.شد‏‎ دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ پيش‌‏‎
سوريه‌‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎ "صفر‏‎ تركي‌‏‎" ديدار‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎
طولاني‌ ، ‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ خوشبختانه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
توسعه‌‏‎ نيز‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برادرانه‌‏‎ و‏‎ مستحكم‌‏‎
.مي‌يابد‏‎
برجسته‌‏‎ شخصيت‌‏‎ از‏‎ باتقدير‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ مهم‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ اسد‏‎ حافظ‏‎ مرحوم‌‏‎
خلف‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اسد‏‎ بشار‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ بين‌المللي‌‏‎ صهيونيزم‌‏‎
.يادكرد‏‎ ايشان‌‏‎ صالح‌‏‎
از‏‎ خرسندي‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ نيز‏‎ سوريه‌‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎ صفر ، ‏‎ تركي‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ از‏‎ درايران‌ ، ‏‎ ماموريتش‌‏‎ آغاز‏‎
جهان‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ تاثيرگذار‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ كشوري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
مجالس‌‏‎ حمايت‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ ياد‏‎
درراستاي‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ طرحها‏‎ بتوان‌‏‎ دوكشور ، ‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ نزديكي‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ منافع‌ايران‌‏‎
.آورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دمشق‌‏‎

رئيس‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ الجزاير‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎
مجلس‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎


تهران‌‏‎ در‏‎ الجزاير‏‎ سفير‏‎ "حجار‏‎ عبدالقادر‏‎" :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
سياست‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ ميردامادي‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎
در‏‎.‎كرد‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ خارجي‌‏‎
گسترش‌‏‎ روبه‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ميردامادي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ تنش‌زدايي‌‏‎ استمرارسياست‌‏‎ بر‏‎ كشور ، ‏‎ دو‏‎
تاكيد‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ كليه‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
.كرد‏‎
مجلس‌‏‎ ديدگاه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نيز‏‎ الجزاير‏‎ سفير‏‎ حجار ، ‏‎ عبدالقادر‏‎
دو‏‎ بين‌‏‎ همكاري‌‏‎ جهت‌‏‎ مناسب‏‎ بسترهاي‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ الجزاير‏‎
الجزاير‏‎ پارلماني‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ سفر‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ مثبت‌‏‎ كشور‏‎
در‏‎ كشور‏‎ مسئولان‌اين‌‏‎ جدي‌‏‎ عزم‌‏‎ نشانگر‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎
.دانست‌‏‎ دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ بسط‏‎ جهت‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.