شماره‌ 2644‏‎ ‎‏‏،‏‎ 7 Feb 2002 پنج‌شنبه‌ 18بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Industry and Trade
Tourism
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Books
Cinama
Last Page
نماينده‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ نماينده‌‏‎
الوحده‌ 3‏‎ -استقلال‌ 5‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ امارات‌‏‎

را‏‎ خطرسقوط‏‎ "رضايي‌‏‎ رحمان‌‏‎" با‏‎ "پروجا‏‎"
نمي‌كند‏‎ احساس‌‏‎

روز‏‎ علم‌‏‎ به‌‏‎:‎واليبال‌‏‎ كارشناس‌‏‎ "خجسته‌‏‎"
نيازمنديم‌‏‎ دنيا‏‎ واليبال‌‏‎

به‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎:‎آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مدير‏‎
مي‌كند‏‎ مالي‌‏‎ كمك‌‏‎ توسعه‌‏‎ درحال‌‏‎ كشورهاي‌‏‎

كرد‏‎ جبران‌‏‎ آزادي‌‏‎ در‏‎ اسلواكي‌‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎

شد‏‎ اصفهان‌‏‎ ژاپن‌وارد‏‎ هندبال‌‏‎ تيم‌‏‎

رفت‌‏‎ يمن‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ شطرنج‌‏‎ نماينده‌‏‎

ايران‌‏‎ به‌‏‎ "ورشينين‌‏‎" با‏‎ روسي‌‏‎ فرنگي‌كاران‌‏‎
مي‌آيند‏‎

عبدالحسين‌‏‎ حاج‌‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ ديدارپيشكسوتان‌‏‎
فعلي‌‏‎

نماينده‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ نماينده‌‏‎
الوحده‌ 3‏‎ -كرداستقلال‌ 5‏‎ غلبه‌‏‎ امارات‌‏‎


آسيا‏‎ هاي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
امارات‌‏‎ الوحده‌‏‎ تيم‌‏‎ بر 3‏‎ گل‌ 5‏‎ پر‏‎ و‏‎ هجومي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ديشب‏‎
و‏‎ (‎‎‏‏2گل‌‏‎)فاطمي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ پور‏‎ محمدي‌اكبر‏‎ دين‌‏‎. كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎
.رساندند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ هاي‌‏‎ نسبگل‌‏‎ هاشمي‌‏‎

را‏‎ خطرسقوط‏‎ "رضايي‌‏‎ رحمان‌‏‎" با‏‎ "پروجا‏‎"
نمي‌كند‏‎ احساس‌‏‎


"كوزومي‌‏‎" اميدواري‌‏‎ و‏‎ "رحمان‌‏‎" فروغ‌‏‎


در‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ مدافع‌‏‎ "رضايي‌‏‎ رحمان‌‏‎"
بازيهاي‌‏‎ با‏‎ دارد‏‎ عضويت‌‏‎ ايتاليا‏‎ پروجا‏‎ آشناي‌‏‎ نام‌‏‎ تيم‌‏‎
از‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيان‌‏‎ اميدواري‌‏‎ اسباب‏‎ خود ، ‏‎ پرفروغ‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ "كوزومي‌‏‎ سه‌‏‎ سه‌‏‎"جمله‌‏‎
و‏‎ دفاعي‌‏‎ كمربندي‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ قدرتمند‏‎ بازيهاي‌‏‎
دسته‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ رضايي‌‏‎ تا‏‎ گشته‌‏‎ سبب‏‎ او‏‎ حساس‌‏‎ گلهاي‌‏‎
بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ كالچو ، ‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ ايتاليا‏‎ ليگ‌‏‎ اول‌‏‎
.شود‏‎ تبديل‌‏‎ كليدي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ گلزن‌‏‎ نخستين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ رضايي‌‏‎
توانسته‌‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ ساله‌‏‎ يكصد‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پروجا‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ديداري‌‏‎ در 11‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ساز‏‎ سرنوشت‌‏‎ گل‌‏‎ است‌ 2‏‎ رفته‌‏‎
.برساند‏‎ ثمر‏‎
اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ باشگاه‌‏‎ از‏‎ ماه‌پيش‌‏‎ رضايي‌ 3‏‎ رحمان‌‏‎
تا‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ منتقل‌‏‎ پروجا‏‎ اولي‌‏‎ دسته‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ قرضي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بعنوان‌‏‎ جاري‌‏‎ فصل‌‏‎ پايان‌‏‎
.برود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ ثابت‌‏‎ يار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ مدير‏‎ "گائوچي‌‏‎" نظر‏‎ از‏‎ مي‌آيد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ پروجا‏‎
به‌راحتي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سرمربي‌‏‎ "كوزومي‌‏‎ سه‌سه‌‏‎" و‏‎ باشگاه‌‏‎
و‏‎ شود‏‎ هماهنگ‌‏‎ ايتاليا‏‎ دشوار‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ با‏‎ توانسته‌‏‎
ايراني‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ درخشاني‌‏‎ آينده‌‏‎ قطعا‏‎
.است‌‏‎
اين‌‏‎ پروجا ، ‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ رضايي‌‏‎ رحمان‌‏‎ پيوستن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
شكستهاي‌‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ فراوان‌در‏‎ مشكلات‌‏‎ بدليل‌‏‎ تيم‌‏‎
رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ قعر‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ كسب 9‏‎ با‏‎ متعدد‏‎
باشگاه‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
اين‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ سقوط‏‎ خطر‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ ايتاليا‏‎
پروجا‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ اما‏‎ ميكرد‏‎ احساس‌‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎
خطر‏‎ از‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ پذير ، ‏‎ آسيب‏‎ رفع‌نقاط‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ رهايي‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ سقوط‏‎
انجام‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎"رضايي‌‏‎ رحمان‌‏‎"با‏‎ مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
:مي‌پردازيم‌‏‎ درج‌آن‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
و‏‎ اروپا‏‎ فوتبال‌‏‎ تفاوت‌هاي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ رضايي‌‏‎
آسيا‏‎ قاره‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اروپا‏‎ فوتبال‌‏‎:گفت‌‏‎ آسيا‏‎
و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ بالاتري‌‏‎ بسيار‏‎ آموزشي‌‏‎ و‏‎ كيفي‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ آسيا‏‎ با‏‎ اروپا‏‎ فوتبال‌‏‎ سبك‌‏‎
و‏‎ سرعت‌‏‎ قدرت‌ ، ‏‎ اروپا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
يك‌‏‎ ضرورتهاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ لحظه‌اي‌‏‎ و‏‎ فوري‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
اين‌‏‎ آسيايي‌‏‎ دركشورهاي‌‏‎ كه‌‏‎ آيد‏‎ شمارمي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ ندرت‌‏‎ به‌‏‎ فاكتورها‏‎
باشگاهي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ سطح‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشورمان‌‏‎ پوش‌‏‎ مدافع‌ملي‌‏‎
است‌‏‎ ساده‌‏‎ بسيار‏‎ ايتاليا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎
مي‌‏‎ انجام‌‏‎ كندي‌‏‎ به‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ حركات‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
فوتبال‌‏‎ فاكتور‏‎ مهمترين‌‏‎ سرعت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درحالي‌‏‎ اين‌‏‎ شود‏‎
.دراروپاست‌‏‎
كردم‌‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ پروجا‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ وقتي‌‏‎:افزود‏‎ رضايي‌‏‎
و‏‎ مي‌شد‏‎ ارزيابي‌‏‎ ساده‌‏‎ و‏‎ آهسته‌‏‎ من‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ حركات‌‏‎
و‏‎ محكم‌تر‏‎ مي‌بايست‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ اعتقاد‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎
درتصميم‌گيري‌‏‎ بيشتري‌‏‎ سرعت‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ عمل‌‏‎ قدرتمندتر‏‎
.باشم‌‏‎ داشته‌‏‎
با‏‎ توانسته‌ام‌‏‎ مدت‌‏‎ دراين‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
مرزهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ زياد‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ مداوم‌‏‎ تمرينات‌‏‎
نيز‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ برسانم‌‏‎ ايتاليا‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.رسيده‌ام‌‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ درصد‏‎ به‌85‏‎
اروپا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ درادامه‌‏‎ ملي‌پوش‌كشورمان‌‏‎ مدافع‌‏‎
مهارت‌‏‎ و‏‎ تكنيك‌‏‎ به‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ حدود02درصدتواناييهاي‌‏‎
روحيه‌‏‎ و‏‎ به‌نفس‌‏‎ اعتماد‏‎ به‌‏‎ عوامل‌‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎
.دارد‏‎ بستگي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
كه‌‏‎ ديداري‌‏‎ در 11‏‎ كه‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ درپاسخ‌‏‎ وي‌‏‎
كدام‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پروجا‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎
تلاش‌‏‎ هميشه‌‏‎:گفت‌‏‎ كرده‌است‌ ، ‏‎ عمل‌‏‎ موفق‌تر‏‎ ديدارها‏‎
كنم‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ نحو‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ مي‌كنم‌‏‎
يوونتوس‌ ، ‏‎ ونيز ، ‏‎ مقابل‌تيمهاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ اما‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قدرتمندتري‌‏‎ بازي‌‏‎ فيورنتينا‏‎ و‏‎ ورونا‏‎
.گذاشته‌ام‌‏‎
پروجا‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ "كوزومي‌‏‎ سه‌‏‎ سه‌‏‎" درباره‌‏‎ رضايي‌‏‎
تجربه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هوشيار‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ وي‌‏‎:‎گفت‌‏‎
رقابتهاي‌‏‎ دومي‌‏‎ و‏‎ سومي‌‏‎ دسته‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ در‏‎ مربيگري‌‏‎
دسته‌‏‎ مسابقات‌‏‎ امسال‌‏‎ ايتاليا ، ‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.تجربه‌مي‌كند‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎
در‏‎ كوزومي‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ خصوصيات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
داراي‌‏‎ پروجا‏‎ درتيم‌‏‎ وي‌‏‎:‎پروجاگفت‌‏‎ تيم‌‏‎ كردن‌‏‎ اداره‌‏‎
توانايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ مطلوب‏‎ شخصيت‌‏‎ يك‌‏‎
.دارد‏‎ بازيكنان‌‏‎ شناخت‌‏‎ در‏‎ بالايي‌‏‎
لطف‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پروجا‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ آينده‌‏‎ درمورد‏‎ وي‌‏‎
ايتاليا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ خدا‏‎
دراين‌‏‎ پروجا‏‎ تيم‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ ديدار‏‎ به‌14‏‎ گذاشته‌ام‌و‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ موفقيت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌انديشم‌‏‎ فصل‌‏‎
.باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ بهتري‌‏‎ سرنوشت‌‏‎
فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گلهايي‌‏‎ درباره‌‏‎ رضايي‌‏‎
از‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ رسانده‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ ايتاليا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ گلها‏‎ اين‌‏‎ زننده‌‏‎ توانسته‌ام‌‏‎ اينكه‌‏‎
را‏‎ گلها‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ خوشحال‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ باشم‌‏‎ ايران‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ هديه‌‏‎ عزيزمان‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ ايراني‌‏‎ گلزن‌‏‎ نخستين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎
احساس‌‏‎ هستم‌‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌باشگاه‌هاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ افتخار‏‎ برايم‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ خرسندي‌‏‎
دست‌‏‎ بيشتري‌‏‎ گلهاي‌‏‎ به‌‏‎ بتوانم‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ اميدوارم‌‏‎
.يابم‌‏‎
درخصوص‌‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكن‌‏‎
درمدت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پروجا‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎
بازيكنان‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ روابط‏‎ درايتاليا‏‎ خود‏‎ اقامت‌‏‎
كوتاه‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ توانسته‌ام‌‏‎ و‏‎ داشته‌ام‌‏‎ پروجا‏‎ تيم‌‏‎
.شوم‌‏‎ آشنا‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ جو‏‎ با‏‎
فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ جاري‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرمان‌‏‎ درمورد‏‎ رضايي‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ ايتاليا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ رقابتها ، ‏‎ دراين‌‏‎ مدعي‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎
.است‌‏‎ دشوار‏‎ بسيار‏‎ دوره‌‏‎
رم‌ ، ‏‎ اس‌‏‎ آ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
مقام‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ جدي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ يوونتوس‌‏‎ و‏‎ اينترميلان‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎
مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ صدرنشيني‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ رم‌‏‎ اس‌‏‎ آ‏‎ تيم‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ اميد‏‎
ايتاليا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهترين‌‏‎ درخصوص‌‏‎ رضايي‌‏‎
جذب‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مبالغ‌هنگفتي‌‏‎ ايتاليا‏‎ باشگاههاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎
رم‌ ، ‏‎ از‏‎ توتي‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎ صرف‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
از‏‎ اينترميلان‌‏‎ از‏‎ ري‌‏‎ ويه‌‏‎ و‏‎ يوونتوس‌‏‎ از‏‎ زگه‌‏‎ تره‌‏‎
.مي‌آيند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ برترين‌هاي‌‏‎

روز‏‎ علم‌‏‎ به‌‏‎:‎واليبال‌‏‎ كارشناس‌‏‎ "خجسته‌‏‎"
دنيانيازمنديم‌‏‎ واليبال‌‏‎


بهره‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ واليبال‌ما‏‎ فدراسيون‌‏‎
كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ مرتب‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ببرد‏‎
مانده‌‏‎ عقب‏‎ دنيا‏‎ روز‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ واليبال‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بفرستد ، ‏‎
.است‌‏‎
مي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ مفسر‏‎ و‏‎ كارشناس‌‏‎ "خجسته‌‏‎ احمد‏‎"
هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ تصميمات‌‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ سرنوشت‌‏‎:گويد‏‎
سازمان‌‏‎ مرزي‌ ، ‏‎ برون‌‏‎ كميته‌‏‎ واليبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎
حضور‏‎ راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎المپيك‌دارد‏‎ كميته‌‏‎ و‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎
اوليه‌‏‎ دانش‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ثابت‌‏‎ درايران‌‏‎ "بوگانيكف‌‏‎ ايوان‌‏‎"
كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ بوده‌ايم‌‏‎ موفق‌‏‎ بسيار‏‎ واليبال‌‏‎
جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ تا 3‏‎ ايران‌ 2‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎
حال‌‏‎ در‏‎.آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ بودند‏‎ "بوگانيكف‌‏‎" پرورده‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎
علاقه‌‏‎ ايجاد‏‎ تنها‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ تداوم‌‏‎ بايد‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ حاضر‏‎
نيست‌‏‎ كافي‌‏‎ كردن‌‏‎ بازي‌‏‎ تكنيكهاي‌‏‎ و‏‎ تاكتيكها‏‎ دادن‌‏‎ ياد‏‎ و‏‎
افراد‏‎ از‏‎ را‏‎ نيز‏‎ مدرن‌‏‎ و‏‎ جديدتر‏‎ فنون‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ بايد‏‎ بلكه‌‏‎
به‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ داريم‌‏‎ خوبي‌‏‎ مربيان‌‏‎ ما‏‎.بياموزند‏‎ ديگر‏‎
.نيازمنديم‌‏‎ دنيا‏‎ واليبال‌‏‎ روز‏‎ علم‌‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
مربيان‌‏‎ بايد‏‎ پس‌‏‎.‎داريم‌‏‎ نياز‏‎ آنان‌‏‎ علم‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎
خود‏‎ مربيان‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ حضور‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎
كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ سني‌‏‎ مختلف‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مرتب‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.دهند‏‎ آموزش‌‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎ سني‌‏‎ مختلف‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ بفرستيم‌‏‎

به‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎:‎آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مدير‏‎
مي‌كند‏‎ مالي‌‏‎ كمك‌‏‎ توسعه‌‏‎ درحال‌‏‎ كشورهاي‌‏‎


ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ داور‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شده‌‏‎ باعث‌‏‎ آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مدير‏‎ به‌عنوان‌‏‎
از‏‎ پررنگ‌تر‏‎ اجرايي‌اش‌‏‎ مردان‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ هندبال‌‏‎ موقعيت‌‏‎ تا‏‎
Aمدرك‌‏‎ كه‌‏‎ توكلي‌‏‎ داود‏‎.‎باشد‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎
در‏‎ قضاوت‌‏‎ سابقه‌‏‎ گرفته‌‏‎ مجارستان‌‏‎ بوداپست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎
مسابقات‌‏‎ معتبرترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ آلمان‌‏‎ ي‌‏‎"ليگا‏‎ بوندس‌‏‎"
برگزاري‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.دارد‏‎ نيز‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ هندبال‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ ژوري‌‏‎ هيات‌‏‎ جزو‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
ماه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ (جهان‌‏‎ انتخابي‌‏‎)‎ اصفهان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
خواهد‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ سمت‌‏‎ همين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎
نامزد‏‎ آسيا‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ توكلي‌‏‎.‎داشت‌‏‎
با‏‎ وگو‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ جهاني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ حضوردركميته‌‏‎
آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ كنوني‌‏‎ موقعيت‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ همشهري‌‏‎ ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
با‏‎ آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.پرداخت‌‏‎
عضو‏‎ با47‏‎ اروپا‏‎ هندبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ عضو‏‎ ‎‏‏33‏‎
.دارد‏‎ قاره‌‏‎ پنج‌‏‎ كنفدراسيونهاي‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عضو‏‎ بيشترين‌‏‎
غرب‏‎ و‏‎ شرق‌‏‎ منطقه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ هم‌‏‎ قاره‌‏‎ اين‌‏‎ هندبال‌‏‎ قدرت‌‏‎
.ندارند‏‎ مساعدي‌‏‎ چندان‌‏‎ موقعيت‌‏‎ مناطق‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ آسياست‌‏‎
توسعه‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ براي‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ توكلي‌‏‎
سال‌‏‎ تا‏‎:گفت‌‏‎ دارد‏‎ طرحي‌‏‎ چه‌‏‎ عقبمانده‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ هندبال‌‏‎
سال‌ 2001‏‎ از‏‎ اما‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ ‎‏‏2000‏‎
چون‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ به‌‏‎ سوئيس‌‏‎ فرانك‌‏‎ هزار‏‎ پنجاه‌‏‎ و‏‎ دويست‌‏‎ مبلغ‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ مي‌شود‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كمك‌‏‎ يمن‌‏‎ و‏‎ مغولستان‌‏‎ بنگلادش‌ ، ‏‎
اجرايي‌‏‎ مدير‏‎.‎گيرند‏‎ قرار‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ نيز‏‎ پيشرفت‌‏‎ درحال‌‏‎
مسابقات‌‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎ عدم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ قاره‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
كويتي‌ها‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ قاره‌‏‎ هندبال‌‏‎ اصلي‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ آنكه‌‏‎
منجمله‌‏‎ شرقي‌ها‏‎ غربي‌هاست‌ ، ‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ بهتر‏‎ عبارتي‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎
همكاري‌‏‎ به‌‏‎ تمايلي‌‏‎ چندان‌‏‎ چيني‌ها‏‎ و‏‎ ژاپني‌ها‏‎ كره‌اي‌ها ، ‏‎
با‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ همزماني‌‏‎.‎نمي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ فعال‌‏‎
از‏‎ هم‌‏‎ عرب‏‎ داوران‌‏‎ يك‌سويه‌‏‎ قضاوتهاي‌‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ ليگ‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ راغب‏‎ را‏‎ شرقي‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دلايلي‌‏‎ جمله‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ بازيها‏‎
آينده‌‏‎ اجلاس‌‏‎ به‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ راه‌حل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ توكلي‌‏‎
لبنان‌‏‎ در‏‎:مي‌گويد‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ اشاره‌‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
شايد‏‎ مي‌گرديم‌ ، ‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ اساسي‌‏‎ حل‌‏‎ راه‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ برتر‏‎ هاي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ نقدي‌‏‎ جايزه‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎
حضور‏‎ شاهد‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎
.باشيم‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ شرقي‌ها‏‎
:گفت‌‏‎ آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ بودجه‌‏‎ تامين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
تامين‌‏‎ كويت‌‏‎ دولت‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ بودجه‌‏‎ بيشترين‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ لوازم‌‏‎ هم‌‏‎ اسپانسرها‏‎ مي‌شودو‏‎
هندبال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مدير‏‎
سال‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اعتقاد‏‎ ايران‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ خوبي‌‏‎ رشد‏‎ اخير‏‎
پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ هندبالي‌‏‎ براي‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
زمره‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آسياست‌‏‎ چهارم‌‏‎ تيم‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ پاكستان‌‏‎ مغلوب‏‎
.گشود‏‎ ويژه‌‏‎ حسابي‌‏‎ بايد‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ قاره‌‏‎ خوب‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
مجرب‏‎ مربيان‌‏‎ دانش‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اعتقاد‏‎ توكلي‌‏‎
وي‌‏‎.‎گيرد‏‎ جاي‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ مدعيان‌‏‎ جرگه‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ خارجي‌‏‎
نخست‌‏‎ دارد ، ‏‎ عقيده‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ چگونگي‌‏‎ درخصوص‌‏‎
و‏‎ ساخت‌‏‎ فراهم‌‏‎ باشگاهها‏‎ در‏‎ را‏‎ مربيان‌‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎ زمينه‌‏‎ بايد‏‎
آنها‏‎ وجود‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ تام‌‏‎ اختيار‏‎ دادن‌‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎
.گرفت‌‏‎ بهره‌‏‎

كرد‏‎ جبران‌‏‎ آزادي‌‏‎ در‏‎ اسلواكي‌‏‎


تازه‌‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

تكنيك‌‏‎ با‏‎ اسلواكي‌‏‎ -‎ ايران‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎
داد‏‎ آزار‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ بازيكنان‌‏‎ بارها‏‎ منحصربه‌فردش‌‏‎
استقلال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ شاخص‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ نبود‏‎ كه‌‏‎ حيف‌‏‎ ولي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ "براتيسلاوا‏‎" در‏‎ پيروزي‌‏‎ نتواند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ موجب‏‎
.كند‏‎ تكرار‏‎ تهران‌‏‎
اسلواكي‌ 3‏‎ - ايران‌ 2‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏67‏‎) مينتال‌‏‎ مارك‌‏‎ و‏‎ (‎و 25‏‎ ‎‏‏5‏‎)‎ نووميررايتر‏‎:‎گل‌ها‏‎
ايران‌‏‎ براي‌‏‎ (‎و 79‏‎ ‎‏‏19‏‎) كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ اسلواكي‌ ، ‏‎
مرادي‌‏‎ جلال‌‏‎:داور‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ اولين‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پايان‌‏‎
و‏‎ سابقه‌‏‎ با‏‎ اسلواكي‌‏‎كرد‏‎ برگزار‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ ديروز‏‎
در‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎ دارد‏‎ اروپا‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افتخاراتي‌‏‎
در‏‎ براتيسلاوا‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ حضور‏‎ جواب‏‎ حقيقت‌‏‎
بازي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎داد‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ انتخابي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ هنگامه‌‏‎
و‏‎ داخلي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ ايده‌آل‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
مغلوب‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ خاك‌‏‎ در‏‎ سه‌‏‎ بر‏‎ چهار‏‎ خارجي‌اش‌‏‎
جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ موفق‌‏‎ شروع‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎
هر‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ شكل‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ عربستان‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎
.شد‏‎ صعود‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ بازيها‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ اشتباهات‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎
با‏‎ متفاوت‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ اما‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ قدرت‌‏‎ همه‌‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ نه‌‏‎.‎بود‏‎ پيشين‌‏‎ پيكار‏‎
تهران‌‏‎ به‌‏‎ لژيونر‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ ميدان‌‏‎
به‌‏‎ استقلال‌‏‎ سفر‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ نزد‏‎ در‏‎ دگرگوني‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ آمده‌‏‎
ملي‌پوشان‌‏‎ اگر‏‎.بود‏‎ بيشتر‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
تا‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌بودند ، ‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ استقلال‌‏‎
با‏‎ "برانكوويچ‌‏‎".‎مي‌شد‏‎ نزديك‌تر‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ حدودي‌‏‎
است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شناختي‌‏‎
جانشينان‌‏‎ شناسايي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ آمده‌‏‎ بدست‌‏‎ فرصت‌‏‎ از‏‎
فوتبال‌‏‎ در‏‎ شاغل‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ نبود‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ بزرگ‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎
حسين‌‏‎ چون‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ ديروز‏‎ استقلال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎
محك‌‏‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎ و‏‎ مبعلي‌‏‎ ايمان‌‏‎ كاظميان‌ ، ‏‎ جواد‏‎ كعبي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ يزداني‌‏‎ داريوش‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ خوردند ، ‏‎
.شدند‏‎ داده‌‏‎ آشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ با‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ عنوان‌‏‎
حامد‏‎ جمشيدي‌ ، ‏‎ پژمان‌‏‎ فنايي‌ ، ‏‎ داود‏‎ نكونام‌ ، ‏‎ جواد‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎
مهرداد‏‎ و‏‎ پيرواني‌‏‎ افشين‌‏‎ محمدي‌ ، ‏‎ گل‌‏‎ يحيي‌‏‎ كاويانپور ، ‏‎
برانكو‏‎ ثابت‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ قبلي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ ميناوند‏‎
.بودند‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎ سر‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎ برانكو‏‎
از‏‎ تلفيقي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ سيستم‌ 1324‏‎ با‏‎ تجربه‌‏‎ نخستين‌‏‎
.فرستاد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ ياران‌‏‎
از‏‎ دقيقه‌ 5‏‎ در‏‎ "رايتر‏‎ نوومير‏‎" را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ نخستين‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كريچ‌‏‎ توماس‌‏‎ سانتر‏‎ روي‌‏‎
بر‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ دريافت‌‏‎
مهرداد‏‎ دقيقه‌ 19‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ افزودند‏‎ خود‏‎ تهاجمات‌‏‎
و‏‎ ساخته‌‏‎ جمشيدي‌‏‎ پژمان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ توپي‌‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ ميناوند‏‎
موقعيت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ طلايي‌ ، ‏‎ پاسي‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پرداخته‌‏‎
.زد‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ گل‌‏‎
ضد‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 25‏‎ در‏‎
تا‏‎ يافتند‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ گل‌‏‎ دومين‌‏‎ به‌‏‎ "رايتر‏‎ نوموير‏‎" توسط‏‎ حمله‌‏‎
تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ حساب 2‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎ نتيجه‌‏‎
.برسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ميهمان‌‏‎
تور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ چپ‌ ، ‏‎ پاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ زميني‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ مهاجم‌‏‎ اين‌‏‎
.دوخت‌‏‎ ايران‌‏‎ دروازه‌‏‎
را‏‎ ميدان‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
يك‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ اوليه‌‏‎ همان‌دقايق‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ دست‌‏‎ در‏‎
دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ توپي‌‏‎ غافلگيري‌‏‎
داود‏‎ را‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎ مهاجم‌‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ارسال‌‏‎ كشورمان‌‏‎
.كرد‏‎ دفع‌‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ فنايي‌‏‎
يك‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ دقيقه‌ 67‏‎ در‏‎
در‏‎ "مينتال‌‏‎ مارك‌‏‎" توسط‏‎ كشورمان‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ قلب‏‎ از‏‎ حمله‌‏‎
.يافتند‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ گل‌‏‎ سومين‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 67‏‎
راست‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ توسط‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 79‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
بر‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎ مدافع‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ حريف‌‏‎ تيم‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ وارد‏‎
نصيب‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خطا‏‎ مرتكب‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎
تيم‌‏‎ گل‌‏‎ دومين‌‏‎ به‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ را‏‎ ضربه‌‏‎ اين‌‏‎كرد‏‎ كشورمان‌‏‎ تيم‌‏‎
.كرد‏‎ تبديل‌‏‎ ايران‌‏‎
راست‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ را‏‎ حمله‌اي‌‏‎ دقيقه‌ 80‏‎ در‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎كرد‏‎ دفع‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ فنايي‌‏‎ كردداود‏‎ طرح‌ريزي‌‏‎
برسد‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ دقيقه‌ 85‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ حادثه‌‏‎
دروازه‌بان‌‏‎ با‏‎ تك‌‏‎ به‌‏‎ تك‌‏‎ موقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كاظميان‌‏‎ جواد‏‎ اما‏‎
اين‌‏‎ تا‏‎ زد‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ اندكي‌‏‎ اختلاف‌‏‎ با‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎
.شود‏‎ ثبت‌‏‎ حريف‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎
دفاعي‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ تزلزل‌‏‎ مي‌آمد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
ميدان‌‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ شكست‌‏‎ باعث‌‏‎ ناهماهنگي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
از‏‎ كاظميان‌‏‎ و‏‎ مبعلي‌‏‎ عزيززاده‌ ، ‏‎ كعبي‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ جواناني‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎
شد ، ‏‎ ديروزديده‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نكات‌ارزنده‌اي‌‏‎ جمله‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ تداوم‌‏‎ سازنده‌ ، ‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
مقابل‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ امسال‌‏‎ تابستان‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
.رسيد‏‎ بر 3‏‎ برتري‌ 4‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ اسلواكي‌‏‎ تيم‌‏‎
:بود‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎
محمدي‌ ، ‏‎ گل‌‏‎ يحيي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(كاپيتان‌‏‎) پيرواني‌‏‎ افشين‌‏‎ فنايي‌ ، ‏‎ داود‏‎
عزيززاده‌‏‎ حميد‏‎) نكونام‌‏‎ جواد‏‎ ميناوند ، ‏‎ مهرداد‏‎ كعبي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎
فرهاد‏‎)‎ مبعلي‌‏‎ ايمان‌‏‎ كاويانپور ، ‏‎ حامد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ازدقيقه‌ 75‏‎
خطيبي‌از‏‎ رسول‌‏‎) يزداني‌‏‎ داريوش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(دقيقه‌ 45‏‎ از‏‎ مجيدي‌‏‎
و‏‎ (‎ازدقيقه‌ 60‏‎ كاظميان‌‏‎ جواد‏‎)‎ جمشيدي‌‏‎ پژمان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دقيقه‌ 45‏‎
.كريمي‌‏‎ علي‌‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎


شانزدهم‌‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ پيروز‏‎ پاس‌تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ شانزدهم‌‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حريفان‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ واليبال‌‏‎
.كردند‏‎ مغلوب‏‎ آزادي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ شهرستاني‌‏‎
پرشي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ بر‏‎ اتكاء‏‎ با‏‎ باكري‌‏‎ شهيد‏‎ با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎
اروميه‌‏‎ نماينده‌‏‎ به‌‏‎ حملات‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ فرصت‌‏‎ نجاتي‌‏‎ و‏‎ محمودي‌‏‎
را‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ پيروزي‌‏‎ توانست‌‏‎ پياپي‌‏‎ "ست‌‏‎" سه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداد‏‎
مكان‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎.‎كند‏‎ تكرار‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎
با‏‎ همپا‏‎ حريفي‌‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ تنها‏‎ باكري‌‏‎ شهيد‏‎.‎ماند‏‎ جدول‌‏‎ دوم‌‏‎
حريف‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ سرعت‌‏‎ برابر‏‎ ديگردر‏‎ گيم‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ پيكان‌‏‎
- ‎‏‏25‏‎) نتايج‌‏‎ با‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ پيكان‌‏‎.‎نيافت‌‏‎ تسليم‌‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ (‎‎‏‏25‏‎- ‎‏‏25 ، 7‏‎- ‎‏‏27 ، 18‏‎
بر‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ پاس‌‏‎ ديروز‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
(‎‏‏2025 ، 1925 ، 1825‏‎) نتايج‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎ كرد ، ‏‎ غلبه‌‏‎ آمل‌‏‎ آبفاي‌‏‎
.شد‏‎ پيروزي‌‏‎ صاحب‏‎
را‏‎ منصوري‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ بازارگرد‏‎ مهدي‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ پاسي‌ها‏‎
ديگر‏‎ بردي‌‏‎ به‌‏‎ مظفري‌‏‎ و‏‎ شريعتي‌‏‎ پاس‌هاي‌‏‎ با‏‎ آماده‌مي‌ديدند‏‎
همين‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎رسيدند‏‎ خود‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎ سر‏‎ آبادي‌‏‎ حسين‌‏‎ با‏‎
در‏‎ برق‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ ابومسلم‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ ساعت‌ 17‏‎ در‏‎ چارچوب‏‎
.مي‌كنند‏‎ ديدار‏‎ آزادي‌‏‎ سالن‌‏‎
آهن‌‏‎ ذوب‏‎ ميزبان‌‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ چارچوب‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
.است‌‏‎ اصفهان‌‏‎

شد‏‎ اصفهان‌‏‎ ژاپن‌وارد‏‎ هندبال‌‏‎ تيم‌‏‎


دهمين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ هندبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
انتخابي‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ هندبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎
اصفهان‌‏‎ وارد‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ پرتغال‌ ، بامداد‏‎ جهاني‌ 2003‏‎ جام‌‏‎
.شد‏‎
از 21‏‎ آسيا‏‎ مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ هندبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دهمين‌‏‎
برگزار‏‎ اصفهان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تا 30‏‎
.مي‌شود‏‎

رفت‌‏‎ يمن‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ شطرنج‌‏‎ نماينده‌‏‎


از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپاي‌‏‎ شطرنج‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شهرهاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ شطرنج‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎
.شد‏‎ يمن‌‏‎ -‎ عدن‌‏‎ عازم‌‏‎ ديروز‏‎ بامداد‏‎ آسيا‏‎
جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ جمعه‌ 19‏‎ روز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ رقابتها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
الشن‌‏‎ قرباني‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ مقامي‌ ، ‏‎ قائم‌‏‎ احسان‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎
ورزشكار ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ روغني‌‏‎ آرش‌‏‎ و‏‎ بختياري‌‏‎ مزدك‌‏‎ مرادي‌ ، ‏‎
سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ناموري‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فرخ‌‏‎ فرشاد‏‎
.شدند‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ عازم‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ سوئيسي‌‏‎ روش‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دور‏‎ در 11‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎

ايران‌‏‎ به‌‏‎ "ورشينين‌‏‎" با‏‎ روسي‌‏‎ فرنگي‌كاران‌‏‎
مي‌آيند‏‎


كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ روسيه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ فرنگي‌كار‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎:‎داد‏‎ اطلاع‌‏‎ ايران‌‏‎
"تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎" جام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
دو‏‎ "اسكندريان‌‏‎ مناتساكان‌‏‎" و‏‎ "ورشينين‌‏‎ گئورگي‌‏‎" همراه‌‏‎ به‌‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎
.آمد‏‎ خواهند‏‎
خدمت‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ هفت‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ "ورشينين‌‏‎ گئورگي‌‏‎"
فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تحولاتي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎
.آورد‏‎ بوجود‏‎ كشورمان‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ دوره‌‏‎ چندين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ "اسكندريان‌‏‎ مناتساكان‌‏‎"
بيايد ، ‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ المپيك‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ ورشينين‌‏‎ شاگردان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
به‌‏‎ همراه‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ كشتي‌گير‏‎ هفت‌‏‎ با‏‎ روسيه‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اسامي‌‏‎ روسيه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎.‎آمد‏‎ خواهد‏‎ تهران‌‏‎
شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎
مامداليف‌‏‎ گيدور‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏55‏‎
ماراجان‌‏‎ آكوپ‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏60‏‎
كووالنكو‏‎ سرگئي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏66‏‎
سامورگاچيف‌‏‎ وارتارس‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏74‏‎
ديفا‏‎ الكساندر‏‎ و‏‎ ميچين‌‏‎ آلكسي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏84‏‎
اسرائيلوف‌‏‎ وياتچسلاو‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏96‏‎
(مربيان‌‏‎)‎ اسكندريان‌‏‎ مناتساكان‌‏‎ و‏‎ ورشينين‌‏‎ گئورگي‌‏‎:‎همراهان‌‏‎
.(سرپرست‌‏‎)‎ تاراكانوف‌‏‎ الكساندر‏‎ و‏‎

عبدالحسين‌‏‎ حاج‌‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ ديدارپيشكسوتان‌‏‎
فعلي‌‏‎


روز‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
"فعلي‌‏‎ عبدالحسين‌‏‎ حاج‌‏‎" از‏‎ عيادت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎
وي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گردآمدند‏‎ وي‌‏‎ منزل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ دير‏‎ پير‏‎
.كردند‏‎ ديدار‏‎
چندي‌‏‎ است‌‏‎ سالگي‌‏‎ يكصد‏‎ مرز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فعلي‌‏‎ عبدالحسين‌‏‎ حاج‌‏‎
بيمارستان‌‏‎ در‏‎ سن‌‏‎ كهولت‌‏‎ و‏‎ بيماري‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎
بستري‌‏‎ خود‏‎ درمنزل‌‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ بستري‌‏‎ تهران‌‏‎ بوعلي‌‏‎
.است‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.