ششم‌ ، شماره‌ 1499‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏،‏‎March 7 98 ‎‏‏،‏‎ اسفند 1376‏‎ شنبه‌ 16‏‎
Front Page
Commentary
National
International
Across Iran
Metropolitan
Report
Life
Letters
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
20th Century
Last Page
كاچيران‌‏‎
توليد‏‎ كارخانه‌‏‎ اولين‌‏‎
وخاورميانه‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ وگلدوزي‌‏‎ خياطي‌‏‎ چرخ‌‏‎
را‏‎ فتح‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نوار‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
كرد‏‎ پاره‌‏‎

شد‏‎ شناخته‌‏‎ آسيا‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ پيروزي‌‏‎

شهر‏‎ در‏‎ :ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
!نداريم‌‏‎ تمرين‌‏‎ مناسبي‌براي‌‏‎ چمن‌‏‎ زمين‌‏‎ تهران‌‏‎

كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جودو‏‎ قهرمان‌‏‎ فتح‌‏‎

امروز‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
مي‌شوند‏‎ انتخاب‏‎

معرفي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏24‏‎
شدند‏‎

تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دومين‌‏‎
تركمنستان‌‏‎ در‏‎

چلسي‌‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎
آفريد‏‎ شگفتي‌‏‎ باويالي‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎

باشگاههاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎
ايران‌‏‎

شكست‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كرد‏‎ آسوده‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ خيال‌‏‎ پاس‌ ، ‏‎

را‏‎ فتح‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نوار‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
كرد‏‎ پاره‌‏‎


شد‏‎ ساله‌‏‎ شش‌‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ ليگ‌‏‎
بود‏‎ تيم‌ها‏‎ ساير‏‎ از‏‎ موفق‌تر‏‎ جوانان‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ فتح‌‏‎

كه‌‏‎ كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ يكم‌ليگ‌‏‎ دسته‌‏‎ روي‌ميز‏‎ تنيس‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎
از‏‎ جديد‏‎ شناختي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ رسيد ، ‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ رمضان‌‏‎ مبارك‌‏‎ ماه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
.آيد‏‎ بدست‌‏‎ كشور‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كنوني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎ روند‏‎
پيدا‏‎ ارتباط‏‎ ايران‌‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ كل‌‏‎ و‏‎ مجموعه‌‏‎ به‌‏‎ دقيقا‏‎ كه‌‏‎ شناختي‌‏‎
اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ ذوبآهن‌‏‎:چون‌‏‎ قدرتمندي‌‏‎ و‏‎ مطرح‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ حضور‏‎.مي‌كند‏‎
آبفاي‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ آبادان‌ ، ‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ فتح‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎
ماه‌‏‎ هفت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ نمودند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ ششم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎
را‏‎ كشور‏‎ بالاي‌‏‎ سطح‌‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ تنور‏‎ تماشائي‌ ، ‏‎ و‏‎ جالب‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎ رقابت‌‏‎
با‏‎ ليگ‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ محسوسي‌‏‎ تفاوت‌‏‎.بودند‏‎ داشته‌‏‎ نگه‌‏‎ داغ‌‏‎
مي‌شد‏‎ محسوب‏‎ جديدي‌‏‎ ابتكار‏‎ خود‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خود‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ سال‌‏‎ زير 17‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ اجباري‌‏‎ مشاركت‌‏‎
رقابت‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ به‌‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خود‏‎ بزرگسالان‌‏‎ تيم‌‏‎
براي‌‏‎ بود‏‎ ميز‏‎ تنيس‌روي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ زيربنائي‌‏‎ گام‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌پرداختند‏‎
اثرات‌‏‎ كه‌مطمئنا‏‎ كشور‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ پنهان‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ وشكوفائي‌‏‎ رشد‏‎
روند‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شرطي‌‏‎ به‌‏‎ نمود‏‎ خواهيم‌‏‎ آينده‌مشاهده‌‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مثبت‌‏‎
.يابد‏‎ ادامه‌‏‎ بلندمدت‌‏‎ صورت‌‏‎ معقول‌به‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حال‌پيشرفت‌‏‎ در‏‎ پيوسته‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
آينده‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ زده‌‏‎ كنار‏‎ و‏‎ غافلگير‏‎ جديد ، ‏‎ بازيكنان‌‏‎ توسط‏‎ قديمي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ ورزيده‌‏‎ استعدادو‏‎ با‏‎ جوانان‌‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تيمهائي‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎
پرموفقيتي‌‏‎ و‏‎ شگفتي‌‏‎ سال‌‏‎ امسال‌‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎
لحاظ‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ فراواني‌‏‎ تجربيات‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ جوان‌‏‎ پينگ‌پنگ‌بازان‌‏‎ براي‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ بازي‌‏‎ كردن‌‏‎ تماشا‏‎ و‏‎ ديدن‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎
باشگاهها‏‎ ليگ‌‏‎ جريان‌رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ بالاي‌‏‎ رده‌‏‎ تكنيك‌‏‎ خوش‌‏‎
ما‏‎ براي‌جوانان‌‏‎ خوب‏‎ دستاوردي‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ كلاس‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌مسئله‌‏‎ كه‌‏‎.‎كردند‏‎ كسب‏‎
گذشته‌‏‎ ادوار‏‎ با‏‎ باشگاهي‌‏‎ ليگ‌‏‎ ازمسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ تفاوت‌‏‎ دومين‌‏‎.‎بود‏‎
و‏‎ انگيزه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بازيكنان‌‏‎ برد‏‎ هرتك‌‏‎ به‌‏‎ امتيازدادن‌‏‎
باشگاهي‌‏‎ برگشت‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ مسابقات‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ بازيكنان‌شركت‌كننده‌‏‎ ميان‌‏‎ محرك‌‏‎ يك‌‏‎
براي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ احتمالي‌‏‎ عضويت‌‏‎ در‏‎ حاصله‌‏‎ امتيازات‌‏‎ چون‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎
شده‌‏‎ كسب‏‎ امتيازات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ برداشت‌‏‎ در‏‎ تعيين‌كننده‌اي‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ نقش‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.قرارمي‌گرفت‌‏‎ قالب‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ جمع‌‏‎ فصلي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎
يك‌‏‎ مثابه‌‏‎ به‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ برگشت‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ هر‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎
سبب‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎.‎مي‌شد‏‎ تلقي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ انتخابي‌‏‎ مسابقه‌‏‎
وجود‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نگيرد‏‎ راحت‌‏‎ را‏‎ ازبازي‌هايش‌‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ بازيكني‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد‏‎
رو‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ بازيكني‌‏‎ هيچ‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ كند‏‎ تلاش‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎
شگفتي‌‏‎ يك‌‏‎ امسال‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ امتيازدهي‌‏‎ بهرحال‌‏‎.نكند‏‎ غيبت‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ خود‏‎ ابتكاري‌‏‎ و‏‎ ابداعي‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ با‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎.‎بود‏‎ پيكاري‌‏‎
.كند‏‎ باز‏‎ ايران‌‏‎ مطرح‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ حقيقي‌‏‎ جاي‌‏‎ تدريج‌‏‎
ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ باشگاهها‏‎ خورتوجه‌‏‎ در‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ ليگ‌‏‎ منظم‌‏‎ و‏‎ مرتب‏‎ برگزاري‌‏‎
ورزش‌‏‎ يك‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ موجب‏‎ جذاب ، ‏‎ و‏‎ سريع‌‏‎ و‏‎ پرتحرك‌‏‎
جاده‌‏‎ در‏‎ گام‌‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ و‏‎ است‌درآيد‏‎ آن‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ لازمه‌‏‎ كه‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ نيمه‌‏‎
دولتي‌مي‌توانند‏‎ ارگانهاي‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎ موسسات‌‏‎ ترديد‏‎ بدون‌‏‎.‎كند‏‎ حركت‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
كماكان‌‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ ايفاء‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ پيشبرد‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ حمايتهاادامه‌‏‎ اين‌‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ سريعي‌‏‎ و‏‎ مضاعف‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ بخواهد‏‎ چنانچه‌‏‎ ما‏‎ باشگاههاي‌‏‎ ليگ‌‏‎
و‏‎ متنوع‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ طرحها‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ اصلاح‌گري‌‏‎ موج‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ مطمئنا‏‎
كه‌‏‎ همانطور‏‎ كند ، ‏‎ پيدا‏‎ روزافزوني‌‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ قدرت‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ نويني‌‏‎
و‏‎ عمومي‌‏‎ انتظارهاي‌‏‎ امسال‌ ، ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ گنجاندن‌‏‎
.ساخت‌‏‎ برآورده‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ واقعي‌‏‎ هواداران‌‏‎
نمودن‌‏‎ مهيا‏‎ و‏‎ وساختن‌‏‎ انداختن‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ هزينه‌اي‌‏‎ نوع‌‏‎ همه‌‏‎ باشگاهها‏‎
اغلب‏‎ كه‌‏‎ واقعي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ گرفتن‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ به‌جز‏‎ مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎
عين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ عطفي‌‏‎ نقطه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ قادر‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.‎كند‏‎ ايفاء‏‎ است‌‏‎ باخته‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مسابقه‌‏‎ برتري‌‏‎
تاثيري‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عمل‌‏‎ تشريفاتي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ بودند‏‎ تيمها‏‎ همراه‌‏‎ مربي‌‏‎ بعنوان‌‏‎
و‏‎ بازيكنان‌قوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎.نداشتند‏‎ خود‏‎ معيت‌‏‎ تحت‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ روند‏‎ در‏‎
فهيم‌‏‎ راهنماي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ فقدان‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ بوده‌‏‎ برخوردار‏‎ قدرتمند‏‎
برتري‌‏‎ و‏‎ اقتدار‏‎ وجود‏‎ با‏‎ مي‌آيد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كليدي‌‏‎ مسئله‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ليگ‌‏‎

تيمها‏‎ ارزيابي‌‏‎
تجربه‌اي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ چهره‌هاي‌ارزنده‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎
جميل‌‏‎ نعمتي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ عليدخت‌ ، ‏‎ احتشام‌زاده‌ ، ابراهيم‌‏‎ مجيد‏‎:‎همچون‌‏‎
بدون‌‏‎ زهتابي‌‏‎ جوان‌اسد‏‎ پديده‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ نجفي‌‏‎ ناصر‏‎ لطف‌الله‌نسبي‌ ، ‏‎
و‏‎ روياها‏‎ و‏‎ شد‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ ليگ‌‏‎ دوره‌از‏‎ اين‌‏‎ برتر‏‎ قهرمان‌‏‎ باخت‌ ، ‏‎
مجيد‏‎.‎حقيقت‌پيوست‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ از 6‏‎ پس‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ طلائي‌‏‎ خوابهاي‌‏‎
تجربه‌ 20‏‎ از‏‎ كوله‌باري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ازبقيه‌‏‎ برتر‏‎ موقعيتي‌‏‎ با‏‎ احتشام‌زاده‌‏‎
عوامل‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نعمتي‌‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ عليدخت‌‏‎ وابراهيم‌‏‎ خود‏‎ ساله‌‏‎
قهرماني‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎.‎بودند‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎
شد ، ‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ چين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ جواز‏‎
پناه‌ ، ‏‎ رحمت‌‏‎ بهنام‌‏‎:‎بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎كرد‏‎ دريافت‌‏‎
جوان‌‏‎ اسكندري‌‏‎ امين‌‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ عالميان‌‏‎ نعمت‌‏‎ و‏‎ اسدي‌‏‎ منوچهر‏‎ كاسب ، ‏‎ فواد‏‎
پلي‌‏‎.‎شد‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ احتمالات‌‏‎ تمامي‌‏‎ براساس‌‏‎ خود‏‎ تكنيك‌‏‎ خوش‌‏‎ و‏‎ ساله‌‏‎ ‎‏‏18‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ رقيبان‌‏‎ با‏‎ ماه‌‏‎ طول‌ 7‏‎ در‏‎ را‏‎ فشرده‌اي‌‏‎ مبارزات‌‏‎ اكريل‌‏‎
ذوبآهن‌‏‎ قهرماني‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ تهديدكننده‌‏‎ يك‌‏‎ ليگ‌‏‎ پاياني‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ تا‏‎
اول‌‏‎ قهرمان‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ پناه‌ 21‏‎ رحمت‌‏‎ بهنام‌‏‎ ترديد‏‎ بدون‌‏‎.بود‏‎
و‏‎ فكري‌‏‎ بااستعداد‏‎.‎است‌‏‎ ايران‌‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ رده‌بندي‌‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎ و‏‎ كشور‏‎
و‏‎ تلاش‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ طي‌‏‎ زود‏‎ راخيلي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ راه‌‏‎ وسيع‌ ، ‏‎ تكنيكي‌‏‎
ماه‌‏‎ طول‌ 7‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيده‌است‌‏‎ شكوفائي‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ حالا‏‎ كوشش‌‏‎
بخوبي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برتري‌‏‎ و‏‎ حقانيت‌‏‎ مختلف‌كشوري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
.ببالد‏‎ خود‏‎ بازيكن‌شايسته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ و‏‎.‎است‌‏‎ نمايان‌تركرده‌‏‎
رسيد ، ‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎ باشگاهها‏‎ ليگ‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎
عرب ، ‏‎ هادي‌‏‎ فرجي‌ ، ‏‎ بايرامپور ، رضا‏‎ محمد‏‎:‎همچون‌‏‎ بزرگاني‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌فتح‌‏‎
قدرتمندي‌‏‎ و‏‎ برتري‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ تصوير‏‎ فام‌ ، ‏‎ ابري‌‏‎ علي‌‏‎
باشگاهي‌‏‎ ليگ‌‏‎ معروف‌مسابقات‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نداد‏‎ نشان‌‏‎ امسال‌‏‎ دررقابتهاي‌‏‎
.بود‏‎ افكنده‌‏‎ تهران‌‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ سياه‌ ، سايه‌اش‌‏‎ ابر‏‎ همچون‌‏‎ امسال‌‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ تيم‌‏‎.‎دهد‏‎ خوداختصاص‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ عنوان‌‏‎ توانست‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌فتح‌‏‎
در‏‎ ملي‌ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بهمني‌‏‎ رهبري‌اكبر‏‎ به‌‏‎ آبادان‌‏‎
قدرتمندي‌‏‎ و‏‎ قوي‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ باحضور‏‎ نيز‏‎ و‏‎ منچستر‏‎ جهاني‌ 1997‏‎ مسابقات‌‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ شگفتي‌سازان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ مستحقي‌‏‎ كاظم‌‏‎ اميني‌و‏‎ مجتبي‌‏‎ همچون‌‏‎
مقام‌‏‎ به‌‏‎ رقيب‏‎ تيمهاي‌‏‎ با‏‎ به‌شانه‌‏‎ شانه‌‏‎ و‏‎ نزديك‌‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ مسابقات‌‏‎
با‏‎ بود‏‎ جوانگرائي‌زده‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ اصفهان‌‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ تيم‌‏‎.‎رسيد‏‎ چهارم‌‏‎
اورنگي‌ ، ‏‎ وحيد‏‎ سربخشيان‌ ، ‏‎ همانندشهرام‌‏‎ چهره‌هائي‌‏‎ گرفتن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ تماشائي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ با‏‎ بلبليان‌‏‎ آرموند‏‎ عصاري‌ ، ‏‎ عباسي‌ ، كيوان‌‏‎ محمدعلي‌‏‎
چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌آبفاي‌‏‎.‎ايستاد‏‎ پنجم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎
عالميان‌‏‎ رحمت‌‏‎ و‏‎ زمان‌بلا‏‎ فرهاد‏‎ تدبيري‌ ، ‏‎ صمد‏‎ جعفري‌ ، ‏‎ همچون‌سيامك‌‏‎ جوان‌‏‎
از‏‎ و‏‎ شد‏‎ ششم‌‏‎ بود‏‎ بزرگان‌‏‎ دماغ‌‏‎ رقابتهاموي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ نجات‌‏‎ دسته‌دوم‌‏‎ به‌‏‎ سقوط‏‎
و‏‎ هفتم‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ اهوازكه‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ جهادسازندگي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎
در‏‎ ديگري‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ البته‌‏‎.‎كردند‏‎ سقوط‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ هشتم‌‏‎
مقاله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ فني‌تك‌تك‌‏‎ بررسي‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ ليگ‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ از‏‎ اين‌دوره‌‏‎
.نيست‌‏‎ امكان‌پذير‏‎
تيم‌‏‎ ناكامي‌‏‎ جبران‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ اول‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ فتح‌‏‎ جوانان‌ ، ‏‎ ليگ‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎
ازچهره‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ جلالي‌ 17‏‎ بهروز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ را‏‎ خود‏‎ بزرگسالان‌‏‎
محمد‏‎ آقا‏‎ حاج‌‏‎ هوتن‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌مي‌باشد‏‎ تنيس‌روي‌ميز‏‎ اميدبخش‌‏‎ و‏‎ مستعد‏‎
دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ شدندفاتح‌‏‎ موفق‌‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎ استعداد‏‎ با‏‎ و‏‎ بازيكن‌خوش‌تكنيك‌‏‎ ديگر‏‎
برخورداري‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ نفت‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎كشورشوند‏‎ جوانان‌‏‎ ليگ‌‏‎ مسابقات‌‏‎
گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ نوروزي‌‏‎ ازافشين‌‏‎
پيدا‏‎ ايران‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهترين‌‏‎ ميان‌‏‎ رادر‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ كم‌كم‌‏‎ كه‌‏‎ هند‏‎ به‌‏‎
جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ شاهاني‌‏‎ سينا‏‎ و‏‎ نيما‏‎ همراه‌‏‎ مي‌كندبه‌‏‎
به‌‏‎ بسيار‏‎ شايستگي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎
ذوبآهن‌‏‎ اكريل‌اصفهان‌ ، ‏‎ پلي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ آبفاي‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ و‏‎ سوم‌رسيد‏‎ مقام‌‏‎
تا‏‎ چهارم‌‏‎ عناوين‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ آبادان‌‏‎ ونفت‌‏‎ تهران‌‏‎ سازندگي‌‏‎ جهاد‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎
.كردند‏‎ راكسب‏‎ هشتم‌‏‎

:عكسها‏‎ شرح‌‏‎
ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ تيم‌‏‎

كشور‏‎ جوان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ يكم‌‏‎ دسته‌‏‎ قهرمان‌ليگ‌‏‎ نايب‏‎ اهواز‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎
كشور‏‎شد‏‎ شناخته‌‏‎ آسيا‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ پيروزي‌‏‎


پيكارهاي‌فوتبال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
آسيا‏‎ فوريه‌فوتبال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ گزينش‌‏‎ آسيادر‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بهترين‌تيم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
ماه‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ معرفي‌‏‎ بيانيه‌‏‎ ديروزدر‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
ايران‌سامي‌الجابر‏‎ پيروزي‌‏‎ بر‏‎ كردافزون‌‏‎ اعلام‌‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 98‏‎ فوريه‌‏‎
پوهانگ‌‏‎ مربي‌تيم‌‏‎ سر‏‎ سون‌وا‏‎ وپارك‌‏‎ بهترين‌بازيكن‌‏‎ عربستان‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎
.شدند‏‎ شناخته‌‏‎ ماه‌‏‎ اين‌‏‎ آسيايي‌‏‎ مربي‌‏‎ بهترين‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎شهر‏‎ در‏‎ :ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
!نداريم‌‏‎ تمرين‌‏‎ مناسبي‌براي‌‏‎ چمن‌‏‎ زمين‌‏‎ تهران‌‏‎


ندارد‏‎ دخالت‌‏‎ من‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ هيچكس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎

تلويزيوني‌رئيس‌‏‎ راديو‏‎ و‏‎ مصاحبه‌مطبوعاتي‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
ايران‌توميسلاوايويچ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ سرمربي‌تيم‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ اين‌تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اسامي‌‏‎ نهايي‌‏‎ زمان‌اعلام‌‏‎ درباره‌‏‎
ايران‌از‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ازبازگشت‌‏‎ پس‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ گفت‌‏‎ جهاني‌فرانسه‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ صورت‌‏‎ فرانسه‌‏‎ روزه‌‏‎ اردوي‌ 10‏‎
سعي‌‏‎ گفت‌ما‏‎ دفاع‌‏‎ نظر‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ تيم‌هاي‌آسيايي‌‏‎ ضعف‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ايويچ‌‏‎
با‏‎ و‏‎ بين‌برده‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ درتيم‌‏‎ را‏‎ ضعف‌‏‎ اين‌‏‎ داريم‌‏‎
فرانسه‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ در‏‎ موفق‌‏‎ حضوري‌‏‎ حمله‌ ، ‏‎ و‏‎ قدرت‌بدني‌‏‎ توان‌‏‎ افزايش‌‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎
چمن‌‏‎ تمام‌زمين‌هاي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ گفت‌‏‎ سالن‌‏‎ تيم‌در‏‎ اين‌‏‎ تمرين‌هاي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ ضمنا‏‎ !پيدانكرده‌ايم‌‏‎ مناسب‏‎ زمين‌‏‎ و‏‎ بازديدكرده‌ايم‌‏‎ تهران‌‏‎
بعد‏‎ به‌‏‎ ين‌‏‎ ا‏‎ از‏‎ و‏‎ مشكلي‌ندارد‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ تمرين‌‏‎ دارم‌‏‎ كه‌من‌‏‎ روش‌هايي‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ تمرين‌‏‎ جلسه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ تمرين‌‏‎ يك‌جلسه‌‏‎
براي‌‏‎ نظرگرفته‌‏‎ در‏‎ دفاعي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ فوتبال‌ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
امر‏‎ در‏‎ بايد‏‎ تمام‌بازيكنان‌‏‎ امروزي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ ايران‌گفت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
بازي‌‏‎ نحوه‌‏‎ در‏‎ ندارم‌‏‎ من‌سعي‌‏‎ و‏‎ عابدزاده‌‏‎ حتي‌‏‎ باشند‏‎ حضورداشته‌‏‎ دفاع‌‏‎
دارند‏‎ جلوي‌بسيار‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ و‏‎ باقري‌‏‎ همچون‌‏‎ بازيكناني‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎دهم‌‏‎ راافزايش‌‏‎ حركت‌ها‏‎ اين‌‏‎ دارم‌‏‎ تلاش‌‏‎ وحتي‌‏‎ كنم‌‏‎ ايجاد‏‎ تغييري‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تمرينات‌‏‎ تهران‌در‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ چگونگي‌حضور‏‎ خصوص‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ تمرين‌ها‏‎ اين‌‏‎ هفته‌در‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ گفت‌بازيكنان‌‏‎
من‌‏‎ به‌جز‏‎ بازيكنان‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ هيچكس‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ ايويچ‌‏‎
.ندارند‏‎ امراطلاعي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ حتي‌دستياران‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ دخالت‌‏‎
به‌‏‎ ابتدا‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ رئيس‌فدراسيون‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ محسن‌‏‎
و‏‎ پرداخت‌‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ تصدي‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ تشريح‌‏‎
اين‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ منظمي‌‏‎ سازماندهي‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ تلاش‌‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ گفت‌‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ دست‌‏‎ نيز‏‎ مطلوبي‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ تدوين‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ جانبه‌‏‎ چهار‏‎ فوتبال‌‏‎ دوره‌رقابت‌هاي‌‏‎ يك‌‏‎
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ در‏‎ جاماييكا‏‎ و‏‎ غنا‏‎ مجارستان‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎
ارديهشت‌‏‎ آخر‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ نيز‏‎ كويت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ برگزار‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ دوستانه‌‏‎ ديداري‌‏‎ ماه‌‏‎
در‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ اعزام‌‏‎ ايتاليا‏‎ به‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدار‏‎ برگزاري‌ 2‏‎ براي‌‏‎
كرواسي‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ را‏‎ ديداري‌‏‎ خرداد‏‎ روز 13‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ مرحله‌‏‎ آخرين‌‏‎
.مي‌كند‏‎ برگزار‏‎
براي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ انتخاب‏‎ چگونگي‌‏‎ ايران‌درباره‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
مربي‌‏‎ سر‏‎ بازيكنان‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ را‏‎ حرف‌‏‎ آخرين‌‏‎ گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
صفايي‌‏‎.‎ندارد‏‎ ايشان‌را‏‎ كار‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ حق‌‏‎ هيچكس‌‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ حضورتيم‌‏‎ چگونگي‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ سئوالي‌‏‎ پاسخ‌به‌‏‎ در‏‎ فراهاني‌‏‎
با‏‎ نشستي‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌فوتبال‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌‏‎ نمايندگان‌ 16‏‎ حضور‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ اعلام‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎
تيم‌‏‎ از‏‎ كانادا‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ فوتبال‌‏‎ دعوت‌فدراسيون‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
ما‏‎ گفت‌‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ تداركاتي‌در‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎
باقي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌ملي‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ چنداني‌‏‎ آنكه‌زمان‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
درخواست‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ تدوين‌شده‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ وبرنامه‌هاي‌‏‎ نمانده‌‏‎
.داديم‌‏‎ منفي‌‏‎ جواب‏‎كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جودو‏‎ قهرمان‌‏‎ فتح‌‏‎


دسته‌اول‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جودو‏‎ دوره‌مسابقه‌هاي‌‏‎ سومين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
سپاه‌‏‎ تيم‌فتح‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ (شهداي‌گمنام‌‏‎ جام‌‏‎) ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
.رسيد‏‎ به‌پايان‌‏‎ تهران‌‏‎ پاسداران‌‏‎
افراسيابي‌تهران‌‏‎ شهيد‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ اين‌رقابتها‏‎ هفته‌‏‎ آخرين‌‏‎ و‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎
فجر‏‎ تهران‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌فتح‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ديداردنبال‌‏‎ شش‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ اول‌تا‏‎ عناوين‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ نيروي‌مقاومت‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
قهرمانيش‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدارها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎دادند‏‎ اختصاص‌‏‎
آخرين‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ بهمن‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ آسوده‌‏‎ خيالي‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ مسجل‌‏‎
.رساند‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ بر 3‏‎ نتيجه‌ 7‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎
امتيازمساوي‌‏‎ با‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ نيروي‌مقاومت‌‏‎ و‏‎ فجر‏‎ تيمهاي‌‏‎ بين‌‏‎ ديدار‏‎
برتري‌‏‎ و‏‎ نتيجه‌ 55‏‎ با‏‎ بودند‏‎ آمده‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎
.يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ فجر‏‎ تيم‌‏‎
طي‌‏‎ تيم‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ سال‌جاري‌‏‎ آبانماه‌‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎
.انجام‌داد‏‎ برگشت‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ مسابقه‌‏‎ ماه‌ 12‏‎ چهار‏‎ مدت‌‏‎
به‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ خراسان‌‏‎ فجر‏‎ از‏‎ آقايي‌‏‎ واحسان‌‏‎ تهران‌‏‎ فجر‏‎ از‏‎ ملك‌محمدي‌‏‎ حامد‏‎
.شدند‏‎ برگزيده‌‏‎ رقابتها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ اخلاق‌‏‎ و‏‎ تكنيك‌‏‎ برتر‏‎ نفرات‌‏‎ عنوان‌‏‎
امروز‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
مي‌شوند‏‎ انتخاب‏‎


شركت‌‏‎ تهران‌براي‌‏‎ استان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌انتخابي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
شركت‌ 20‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎ فرانسه‌‏‎ جام‌روژه‌كولن‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ برگزار‏‎ تيرتهران‌‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ در 5وزن‌‏‎ كشتي‌گير‏‎
ساريجلو ، ‏‎ مهدي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ كاوه‌ ، 76‏‎ مهدي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌هاي‌ 63‏‎ رقابتهادر‏‎
محمود‏‎ و 130كيلوگرم‌‏‎ شفيعي‌‏‎ محسن‌‏‎ خاني‌ ، 97كيلوگرم‌‏‎ فيض‌الله‌‏‎ ‎‏‏85كيلوگرم‌‏‎
جدي‌‏‎ رحيم‌‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎يافتند‏‎ دست‌‏‎ عناوين‌نخست‌‏‎ به‌‏‎ ميران‌‏‎
نايب‏‎ طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎ با‏‎ مشتركي‌‏‎ جلسه‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎
براي‌‏‎ تهران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
نفرات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ احتمالي‌‏‎ تغييرات‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ اعزام‌‏‎
ملي‌‏‎ اعزام‌تيم‌‏‎ عدم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ كه‌ممكن‌‏‎ چرا‏‎ دهند ، ‏‎ انجام‌‏‎ برگزيده‌‏‎
تهران‌‏‎ تيم‌‏‎ آمريكاتركيب‏‎ در‏‎ اوكلاهما‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ كولن‌‏‎ بين‌المللي‌روژه‌‏‎ جام‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎.‎كند‏‎ تغيير‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1377‏‎ فروردين‌ماه‌‏‎معرفي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏24‏‎
شدند‏‎


آمد‏‎ ترابيان‌‏‎ رضا‏‎
نشد‏‎ دعوت‌‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎

توميسلاوايويچ‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كرد‏‎ فوتبال‌اعلام‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
اردوي‌‏‎ به‌‏‎ اعزام‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌ 24بازيكن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
.شدند‏‎ دعوت‌‏‎ فرانسه‌‏‎ تداركاتي‌‏‎
كليه‌وسايل‌‏‎ با‏‎ اسفندماه‌‏‎ هفدهم‌‏‎ صبح‌فردا‏‎ ساعت‌ 9‏‎ بايد‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎
.باشند‏‎ حاضر‏‎ انقلابتهران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌اين‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اسامي‌‏‎
رضا‏‎ محمدخاني‌ ، ‏‎ نادر‏‎ نكيسا ، ‏‎ نيما‏‎ غلامپور ، ‏‎ بهزاد‏‎ عابدزاده‌ ، ‏‎ احمدرضا‏‎
رضا‏‎ آقامحمدي‌ ، ‏‎ رضا‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ پيرواني‌ ، ‏‎ محمدعلي‌‏‎ ترابيان‌ ، ‏‎
ميناوند ، ‏‎ مهرداد‏‎ رضايي‌منش‌ ، ‏‎ رضا‏‎ محمدخاكپور ، ‏‎ مرادي‌ ، ‏‎ وحيد‏‎ حسن‌زاده‌ ، ‏‎
حامد‏‎ محمدي‌ ، ‏‎ دين‌‏‎ سيروس‌‏‎ همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ محمد‏‎
لطيفي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ بزيك‌ ، ‏‎ اكبرپور ، ادموند‏‎ عليرضا‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎ مهدي‌‏‎ كاويانپور ، ‏‎
تنبيه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎ ضمنا‏‎ امامي‌فر ، ‏‎ عليرضا‏‎ سراج‌ ، ‏‎ بهنام‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ دعوت‌‏‎ اردو‏‎ مرحله‌از‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ انضباطي‌‏‎
يك‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ جاري‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ روز 22‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
عازم‌‏‎ فرانسه‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ با‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدار‏‎ سه‌‏‎ انجام‌‏‎ و‏‎ روزه‌‏‎ ده‌‏‎ اردوي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دومين‌‏‎
تركمنستان‌‏‎ در‏‎


رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ نماينده‌ايران‌‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
تيم‌‏‎ برابر‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ دومين‌‏‎ تركمنستان‌در‏‎ نوروز‏‎ جام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ (‎ب‏‎)عشق‌آباد‏‎
بر 57‏‎ نتيجه‌ 101‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ عشق‌آباد‏‎ شهر‏‎ آزادي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎
تهران‌‏‎ تيم‌پيكان‌‏‎ به‌سود‏‎ بر 29‏‎ نتيجه‌ 47‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎
.يافت‌‏‎ پايان‌‏‎
بر‏‎ نتيجه‌ 76‏‎ با‏‎ را‏‎ (الف‌‏‎)عشق‌آباد‏‎ تيم‌‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎
.بود‏‎ داده‌‏‎ شكست‌‏‎ ‎‏‏71‏‎چلسي‌‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎
آفريد‏‎ شگفتي‌‏‎ باويالي‌‏‎


هفته‌نامه‌خود‏‎ از‏‎ صفحه‌‏‎ يك‌‏‎ آلماتي‌‏‎ هفته‌نامه‌ورزشي‌‏‎ يك‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
باشگاه‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ كشورمان‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ دايي‌مهاجم‌‏‎ علي‌‏‎ معرفي‌‏‎ به‌‏‎ اختصاص‌‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ شرق‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ستاره‌‏‎ دايي‌‏‎:نوشت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ آلمان‌‏‎ آرمينيابيلفلد‏‎
ستاره‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بردايي‌‏‎ علاوه‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ هفته‌نامه‌‏‎ اين‌‏‎
باشگاهي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ تيم‌ملي‌‏‎ براي‌‏‎ آنان‌‏‎ هركدام‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ باارزش‌ديگري‌‏‎
فراوان‌‏‎ گلهاي‌‏‎:‎افزود‏‎ هفته‌نامه‌‏‎ اين‌‏‎.‎برخوردارند‏‎ ارزش‌بالايي‌‏‎ از‏‎ خود‏‎
بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سال‌ 1996‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎ سبب‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎
.شود‏‎ انتخاب‏‎ جهان‌‏‎ گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎

آفريد‏‎ شگفتي‌‏‎ باويالي‌‏‎ چلسي‌‏‎
چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ويچنزاايتاليا‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎ چلسي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
برابر‏‎ اروپا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پاياني‌مسابقه‌هاي‌‏‎
.انجاميد‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ و 2‏‎ يافتند‏‎ دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ حريفان‌‏‎
به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ بتيس‌ 2‏‎ رئال‌‏‎ تيم‌‏‎ درزمين‌‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ انگليس‌‏‎ چلسي‌‏‎ تيم‌‏‎
.آفريد‏‎ شگفتي‌‏‎ خود‏‎ مربي‌تازه‌‏‎ باويالي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎
براي‌‏‎ پرز 46‏‎ الفونسو‏‎ و‏‎ چلسي‌‏‎ و 12براي‌‏‎ دقايق‌ 8‏‎ در‏‎ فلو‏‎ اندري‌‏‎ توره‌‏‎
.زدند‏‎ گل‌‏‎ بتيس‌‏‎ رئال‌‏‎
بر‏‎ بود 4‏‎ رفته‌‏‎ هلند‏‎ تيم‌روداكركراد‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اسپانيا‏‎ ويچنزا‏‎ تيم‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ يك‌به‌‏‎
تيم‌‏‎ براي‌‏‎ اوترو 66‏‎ مارسلو‏‎ و‏‎ بلوتي‌ 28‏‎ ديويد‏‎ و 39 ، ‏‎ لوييسو 17‏‎ پاسكولا‏‎
.زدند‏‎ گل‌‏‎ روداكركراد‏‎ براي‌‏‎ پيترز 73‏‎ باب‏‎ و‏‎ ويچنزا‏‎
يك‌‏‎ خود‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اسلاوياپراگ‌‏‎ تيم‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ ديگر‏‎ در‏‎
.رسيد‏‎ به‌تساوي‌‏‎ آلمان‌‏‎ اشتوتگارت‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ بريك‌‏‎
اشتوتگارت‌‏‎ براي‌‏‎ گراهام‌پوچنر 51‏‎ و‏‎ اسلاوياپراگ‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ واچا 39‏‎ كارل‌‏‎
.كردند‏‎ گلزني‌‏‎
مسكو‏‎ لوكوموتيو‏‎ و‏‎ يونان‌‏‎ ك‌‏‎.‎ا‏‎.‎تيم‌آ‏‎ دو‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ اين‌ديدار‏‎ كه‌‏‎ رفتند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ آتن‌‏‎ روسيه‌در‏‎
.رسيد‏‎
مي‌روند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ امشب‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
آلمان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎ فوتبال‌دسته‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ امشب‏‎
مي‌شودو‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مختلف‌‏‎ درشهرهاي‌‏‎ ديدار‏‎ چهار‏‎ (‎بوندس‌ليگا‏‎)‎
به‌‏‎ خود‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌همراه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ سه‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎
.مي‌روند‏‎ ميدان‌‏‎
ميزبان‌دويسبورگ‌‏‎ امشب‏‎ (آرمينيابيلفلد‏‎)‎باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ و‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ تيم‌‏‎
رامتوقف‌‏‎ جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ بايرلوركوزان‌‏‎ هفته‌پيش‌‏‎ كه‌‏‎ بيلفلد‏‎.‎است‌‏‎
.خواهدبود‏‎ بازي‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ كسب‏‎ درانديشه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎
با‏‎ را‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ حادثه‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ كه‌‏‎ (كلن‌‏‎)‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ تيم‌‏‎
مقابل‌‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ امشب‏‎ است‌ ، ‏‎ زده‌‏‎ رقم‌‏‎ بايرن‌مونيخ‌‏‎ پرآوازه‌‏‎ تيم‌‏‎ شكست‌‏‎
را‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ كلن‌‏‎.مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌هرتابرلين‌‏‎
.است‌‏‎ ديگر‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ فكر‏‎ در‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ با‏‎ دارد ، ‏‎
با‏‎ وشتوك‌‏‎ هانزار‏‎ و‏‎ بروسيادورتموند‏‎ با‏‎ مونيخ‌ 1860‏‎ بازيها‏‎ ساير‏‎ در‏‎
.مي‌كنند‏‎ ديدار‏‎ بايرلوركوزان‌‏‎

:عكس‌‏‎ شرح‌‏‎
تيمش‌‏‎ پيروزي‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ تكينيكي‌چلسي‌‏‎ مهاجم‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ لوكاويالي‌‏‎ جيان‌‏‎
.كرد‏‎ ايفا‏‎ بتيس‌‏‎ مقابل‌‏‎
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ بلندي‌‏‎ گام‌‏‎ مقابل‌بتيس‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ چلسي‌‏‎
.برداشت‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎


صفر‏‎ سايپا‏‎ -‎ صفر‏‎ استقلال‌‏‎
خوزستان‌صفر‏‎ فولاد‏‎ -‎ تبريز 4‏‎ شهرداري‌‏‎
دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ (‎‎‏‏34‏‎)‎ عبدنصراللهي‌‏‎ علي‌‏‎ (‎و 62‏‎ ‎‏‏11‏‎)‎ خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎:گلها‏‎
(‎‏‏87‏‎)
اصفهان‌ 2‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ -‎ كرج‌ 2‏‎ بهمن‌‏‎
ستار‏‎ (‎‎‏‏56‏‎) لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ براي‌پلي‌اكريل‌‏‎ (و 8‏‎ ‎‏‏12‏‎) استواري‌‏‎ رضا‏‎:گلها‏‎
.بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏70‏‎)‎همداني‌‏‎
يك‌‏‎ پاس‌‏‎ - پيروزي‌ 2‏‎
عليرضا‏‎ (‎‎‏‏15‏‎) حلالي‌‏‎ پاس‌ ، اسماعيل‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏5‏‎) حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎:گلها‏‎.
پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏70‏‎)‎امامي‌فر‏‎
يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ - نفت‌ 2‏‎ صنعت‌‏‎
نفت‌ ، ‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏71‏‎) روئين‌تن‌‏‎ غلامعلي‌‏‎ (‎‏‏5‏‎) سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎:گلها‏‎
برق‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ (‎‏‏34‏‎)‎ ماتوسيان‌‏‎ آرداواز‏‎
صفر‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ - يك‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎
.(‎‏‏81‏‎) صاحبي‌‏‎ رضا‏‎:‎گل‌‏‎
يك‌‏‎ سپاهان‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏82‏‎) عقابي‌‏‎ رضا‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏20‏‎)‎ رستمي‌‏‎ داود‏‎:‎گلها‏‎
.سپاهان‌‏‎
يك‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ سپاسي‌ 2‏‎ فجر‏‎باشگاههاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎
ايران‌‏‎


قهرماني‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
دنبال‌‏‎ ديدار‏‎ چهار‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎
سينجرگاز‏‎ و‏‎ شهركرد‏‎ مقاومت‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ راه‌آهن‌‏‎ و‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
آبفاي‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ تهران‌‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎.‎شدند‏‎ پيروز‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ خرم‌آباد‏‎
بر 93‏‎ حساب 101‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ يافت‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ بر 61‏‎ برتري‌ 84‏‎ به‌‏‎ شيراز‏‎
با‏‎ خود‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ خراسان‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ گذشت‌ ، ‏‎ نيشابور‏‎ فولاد‏‎ تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎
خرم‌آباد‏‎ سينجرگاز‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ شهركرد‏‎ مقاومت‌‏‎ تيم‌‏‎ مغلوب‏‎ بر 79‏‎ نتيجه‌ 96‏‎
.شد‏‎ چيره‌‏‎ بندرامام‌‏‎ پتروشيمي‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ بر 64‏‎ حساب 80‏‎ با‏‎
.مي‌رود‏‎ اهواز‏‎ نفت‌‏‎ مصاف‌صنعت‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ امروز‏‎ چارچوب‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
شكست‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كرد‏‎ آسوده‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ خيال‌‏‎ پاس‌ ، ‏‎به‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ بودكه‌‏‎ ديدني‌‏‎ و‏‎ برخورد‏‎ پر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ ديدار‏‎
فنوني‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ زيبا‏‎ صحنه‌اي‌‏‎.خورد‏‎ رقم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ سود‏‎
مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ هوايي‌‏‎ جدالي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ رضاترابيان‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎ از‏‎
.جدال‌دوخته‌اند‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ رهبري‌فرد‏‎ و‏‎ وحكيم‌زاده‌‏‎

با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ دسته‌اول‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مديد‏‎ مدتهاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
و‏‎ گذارد‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ كامل‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎ درميدان‌ ، ‏‎ حاضر‏‎ تيم‌‏‎ تمامي‌ 16‏‎ حضور‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎
پيروزي‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، ‏‎)‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ مطرح‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎ بازگشت‌‏‎.‎بنشينند‏‎ (‎پلي‌اكريل‌‏‎ و‏‎ بهمن‌‏‎ پاس‌ ، ‏‎
شد‏‎ موجب‏‎ بوسني‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدار‏‎ لغو‏‎ و‏‎ آسيا‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ گرماي‌‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ آمدن‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ استقبالي‌‏‎ نيز‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ فزوني‌‏‎
دو‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ مختلفي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎.‎آورند‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
مدعيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بازي‌پاس‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ شهرستانها‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
و‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ مدافع‌‏‎ تيم‌‏‎ باپيروزي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نماينده‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ به‌ 45‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بازي‌هفته‌‏‎ ديدني‌ترين‌‏‎
بالايي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كشاند‏‎ آزادي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
حساسيت‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ نگرشي‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ خوب‏‎ يك‌بازي‌‏‎ ارائه‌‏‎ براي‌‏‎
از‏‎ بهتر‏‎ بااستفاده‌‏‎ پيروزي‌‏‎ پربرخورد ، ‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ميدان‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ ديرين‌‏‎ رقيب‏‎ استقلال‌‏‎ خيال‌‏‎ پاس‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ با‏‎ بدست‌آمده‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ چشم‌‏‎ سايپا‏‎ مقابل‌‏‎ استقلال‌‏‎ توقف‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پاس‌‏‎.‎كرد‏‎ آسوده‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎
حاج‌اسبويي‌‏‎ كم‌تجربگي‌‏‎ اسير‏‎ بود ، ‏‎ دوخته‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎
عمل‌‏‎ بد‏‎ هوايي‌‏‎ توپهاي‌‏‎ كنترل‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ خود‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
عليرضا‏‎ بينايي‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ اسبويي‌‏‎ حاج‌‏‎ ضعف‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقا‏‎ پيروزي‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎.‎كرد‏‎
خود‏‎ كنترل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ساده‌اي‌‏‎ توپ‌‏‎ نشد‏‎ قادر‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ امامي‌فر‏‎
.درآورد‏‎
بازيسازي‌‏‎ در‏‎ ترابيان‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مدافعان‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
با‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ مبادرت‌‏‎ توپ‌‏‎ دفع‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ را‏‎ هميشگي‌‏‎ مشاركت‌‏‎
با‏‎ توانست‌‏‎ مهاجمانش‌‏‎ فضاسازي‌‏‎ و‏‎ ميناوند‏‎ كاويانپور ، ‏‎ حلالي‌ ، ‏‎ دوندگي‌‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ نفرات‌‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ آگاهي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ مربيان‌‏‎كند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ برتري‌‏‎
حركات‌‏‎ براي‌خنثي‌نمودن‌‏‎ پاس‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ زمين‌مهره‌چيني‌‏‎
او‏‎ مهار‏‎ مامور‏‎ را‏‎ آورند‏‎ شاهين‌‏‎(‎پيروزي‌‏‎ مهره‌‏‎ موثرترين‌‏‎)‎ مهدوي‌كيا‏‎
حركات‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ لازم‌‏‎ فضاي‌‏‎ تنگ‌كردن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ او‏‎ به‌سايه‌‏‎ سايه‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎
را‏‎ پيروزي‌‏‎ حملات‌‏‎ زهر‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ تاكتيك‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎.‎شود‏‎ انفجاري‌اش‌‏‎
خوبش‌‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ بارها‏‎ پيروزي‌‏‎ ناآرام‌‏‎ مهاجم‌‏‎ ديگر‏‎ امامي‌فر‏‎ اما‏‎ گرفت‌‏‎
با‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ نيز‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دردسر‏‎ دچار‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ مدافعان‌‏‎
صدرنشين‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ حريف‌‏‎ مدافعان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ به‌موقع‌‏‎ حضوري‌‏‎
نوار‏‎ سايپا‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ يك‌‏‎ شماره‌‏‎ مدعي‌‏‎ و‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
حمله‌‏‎ ضد‏‎ تاكتيك‌‏‎ روي‌‏‎ سايپا‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ قطع‌‏‎ پياپي‌اش‌‏‎ پيروزيهاي‌‏‎
.كرد‏‎ قناعت‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ خوب‏‎ موقعيت‌‏‎ چند‏‎ صاحب‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ گلزني‌بسياري‌‏‎ بخت‌هاي‌‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
مدافعان‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عمل‌‏‎ بسته‌‏‎ چشمان‌‏‎ با‏‎ اغلب‏‎ شتابزدگي‌ ، ‏‎ بدليل‌‏‎
ازدعوت‌‏‎ مضاعف‌‏‎ روحيه‌اي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ خصوص‌غلامپور‏‎ به‌‏‎ سايپا ، ‏‎
در‏‎ را‏‎ هوادارانش‌‏‎ دقيقه‌‏‎ نود‏‎ مي‌داد‏‎ نشان‌‏‎ آماده‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ مجدد‏‎
دروازه‌اش‌‏‎ حريف‌‏‎ حسابشده‌‏‎ ضدحمله‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ بود‏‎ كم‌مانده‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نگه‌‏‎ اضطراب‏‎
نفري‌‏‎ ده‌‏‎ اخراج‌كوه‌گير‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 53‏‎ از‏‎ سايپا‏‎.‎ببيند‏‎ گشوده‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎
كرد‏‎ بازي‌‏‎
© 1998 HAMSHARI, All rights reserved.
Web design and hosting by Neda Rayaneh Institute.