شماره‌ 1539‏‎ ‎‏‏،‏‎12 May 98 ارديبهشت‌ 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 22‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Stocks
Gold
Sports
France 98
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
ديدار‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ :تعاون‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئولان‌‏‎
همه‌‏‎ اساس‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
عدالت‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ بايد‏‎ فعاليتها‏‎
باشد‏‎

آيين‌‏‎ هشت‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
بودجه‌‏‎ تبصره‌هاي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ نامه‌‏‎
شد‏‎ تصويب‏‎ سال‌ 77‏‎

امروز‏‎ علني‌‏‎ غير‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
برنامه‌‏‎ تدوين‌‏‎ چگونگي‌‏‎ :مجلس‌‏‎
مي‌شود‏‎ توسعه‌بررسي‌‏‎ سوم‌‏‎

خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرداد‏‎ اوايل‌‏‎
مي‌رود‏‎ امارات‌‏‎ به‌‏‎

موعد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ بازنشستگي‌‏‎ طرح‌‏‎
سازمان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ كارگران‌‏‎
مي‌شود‏‎ اصلاح‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ تامين‌‏‎

رئيس‌‏‎ سخنان‌‏‎ :آلماتي‌‏‎ از‏‎ گزارش‌‏‎
استقبال‌‏‎ و‏‎ تحسين‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎
شد‏‎ روبه‌رو‏‎ اكو‏‎ سران‌‏‎

سياسي‌‏‎ :رضايي‌‏‎ محسن‌‏‎ سرلشكر‏‎
يك‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ كردن‌‏‎
است‌‏‎ سياسي‌‏‎ توطئه‌‏‎

تشنج‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎
جراحان‌‏‎ كنگره‌‏‎ در‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎

بهداري‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اعضاي‌‏‎
پزشكي‌‏‎ امور‏‎ انطباق‌‏‎ طرح‌‏‎ :مجلس‌‏‎
شامل‌‏‎ شرع‌ ، ‏‎ موازين‌‏‎ با‏‎
نمي‌شود‏‎ پزشكان‌‏‎

ديدار‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ :تعاون‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئولان‌‏‎
همه‌‏‎ اساس‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
عدالت‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ بايد‏‎ فعاليتها‏‎
باشد‏‎


.ديداركردند‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
كل‌‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ معاونان‌‏‎ وزير ، ‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
نقش‌‏‎ بر‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎ تعاون‌‏‎ وزارت‌‏‎ استاني‌‏‎ و‏‎ ستادي‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ امور‏‎ در‏‎ تعاون‌‏‎ بخش‌‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎
منطقي‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ تعاون‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎
.دانستند‏‎ عدالت‌‏‎ استقرار‏‎ براي‌‏‎ فعاليتها‏‎ وبنياني‌ترين‌‏‎
بسيار‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تعاون‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
تشكيل‌‏‎ فرمودند‏‎ و‏‎ بردند‏‎ نام‌‏‎ پرجاذبه‌‏‎ و‏‎ سودمند‏‎ نو ، ‏‎ مهم‌ ، ‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ تعاون‌‏‎ بخش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اهميتي‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ تعاون‌‏‎ وزارت‌‏‎
وضع‌‏‎ در‏‎ تعاون‌‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ تعاوني‌ها‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ كنوني‌كشور‏‎
به‌‏‎ آنها‏‎ فعاليت‌‏‎ دامنه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ پيدا‏‎ خودرشد‏‎ كار‏‎ كيفيت‌‏‎ لحاظ‏‎
صنايع‌‏‎ دريايي‌ ، ‏‎ دامداري‌ ، محصولات‌‏‎ كشاورزي‌ ، ‏‎ مانند‏‎ جديد‏‎ بخش‌هاي‌‏‎
.يابد‏‎ گسترش‌‏‎ بازرگاني‌‏‎ و‏‎
تعاون‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ توجه‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎:افزودند‏‎ و‏‎ خواندند‏‎ ضروري‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ مبتني‌‏‎ بايد‏‎ فعاليت‌ها‏‎ همه‌‏‎ اساس‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
نظام‌‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ آرمانها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ عدل‌‏‎ و‏‎ قسط‏‎ زيرا‏‎ باشد ، ‏‎ عدالت‌‏‎
و‏‎ رونق‌‏‎ اساس‌‏‎ براين‌‏‎ و‏‎ بارزتراست‌‏‎ و‏‎ والاتر‏‎ اسلامي‌‏‎
مبتني‌‏‎ آن‌‏‎ جهت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ارزشمند‏‎ و‏‎ خوب‏‎ هنگامي‌‏‎ شكوفايي‌اقتصادي‌‏‎
.باشد‏‎ درجامعه‌‏‎ عدل‌‏‎ و‏‎ قسط‏‎ اقامه‌‏‎ بر‏‎
آمريكا‏‎ متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ نظام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ مردود‏‎ اسلام‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ را‏‎
دارد‏‎ دراختيار‏‎ زيادي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ثروتمند‏‎ كشوري‌‏‎ آمريكا‏‎
سياسي‌‏‎ نفوذ‏‎ قدرت‌و‏‎ از‏‎ و‏‎ دهد‏‎ پيشرفت‌‏‎ را‏‎ علم‌‏‎ است‌‏‎ توانسته‌‏‎ و‏‎
دارد‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ ديگري‌‏‎ واقعيت‌‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ اما‏‎ شود‏‎ برخوردار‏‎
پرچمدار‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎ عدل‌‏‎ و‏‎ قسط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌اين‌‏‎ و‏‎
علاقه‌‏‎ مورد‏‎ آزادي‌‏‎ بنابراين‌‏‎ شده‌است‌ ، ‏‎ قرباني‌‏‎ نامد‏‎ مي‌‏‎ آزادي‌‏‎
باآزادي‌‏‎ ومصداق‌‏‎ مفهوم‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كلي‌‏‎ به‌طور‏‎ ما‏‎ واعتقاد‏‎
استقلال‌‏‎ اعلاميه‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ آمريكايي‌‏‎
مقام‌‏‎.‎مي‌تپد‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ دل‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌نيست‌‏‎ آن‌‏‎ آمريكا‏‎
درنظام‌‏‎ ومحبت‌‏‎ ترحم‌‏‎ به‌‏‎ انسانها‏‎ نبودن‌‏‎ ملزم‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ را‏‎ آمريكايي‌‏‎ اقتصادي‌واجتماعي‌‏‎
بدون‌‏‎ وكمك‌‏‎ محبت‌‏‎ نوعدوستي‌ ، ‏‎ بر‏‎ اسلامي‌مبتني‌‏‎ آزادي‌‏‎ منطق‌‏‎
هيچوجه‌‏‎ به‌‏‎ منطقي‌‏‎ چنين‌‏‎.‎است‌‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ چشمداشت‌‏‎
شدن‌‏‎ چندبرابر‏‎ قيمت‌‏‎ به‌‏‎ انسانها‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دهد‏‎ اجازه‌‏‎
اما‏‎ شوند ، ‏‎ نابود‏‎ و‏‎ له‌‏‎ پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ زير‏‎ ملي‌‏‎ ناخالص‌‏‎ توليد‏‎
تازي‌‏‎ ترك‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ آمريكا‏‎ ادبيات‌ومعارف‌‏‎
تصرفات‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ بند‏‎ و‏‎ قيد‏‎ وآزادي‌بي‌‏‎ داران‌‏‎ سرمايه‌‏‎
.است‌‏‎ خويش‌‏‎ زندگي‌‏‎
از‏‎ خاص‌ ، ‏‎ عده‌اي‌‏‎ بي‌دريغ‌‏‎ استفاده‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎
كمترين‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ عده‌اي‌‏‎ نيافتن‌‏‎ نيزدست‌‏‎ و‏‎ يك‌جامعه‌‏‎ موجودي‌‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ بي‌عدالتي‌‏‎ شكل‌‏‎ وزشت‌ترين‌‏‎ عدل‌‏‎ خلاف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نيازهاي‌‏‎
از‏‎ تعاوني‌ها‏‎ فعاليت‌‏‎ تعاون‌و‏‎ بخش‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ اسلامي‌‏‎
اصولي‌‏‎ به‌شكل‌‏‎ را‏‎ بي‌عدالتي‌‏‎ جلو‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسائلي‌‏‎ جمله‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ جهت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ تعاون‌‏‎.‎كند‏‎ سد‏‎ ومنطقي‌‏‎
را‏‎ كشور‏‎ و‏‎ باشد‏‎ گره‌گشايي‌‏‎ سرانگشت‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كشور‏‎ وضع‌كنوني‌‏‎
.دهد‏‎ اقتصادي‌نجات‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎
نفت‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اقتصاد‏‎ وابستگي‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
فداكار‏‎ شجاع‌ ، ‏‎ آزاد ، ‏‎ ملت‌‏‎ براي‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ تاسف‌كردند‏‎ اظهار‏‎
است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ دنيانشان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قابليت‌خود‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ هوشمند‏‎ و‏‎
باشد‏‎ چيزي‌‏‎ به‌‏‎ اوبسته‌‏‎ اقتصاد‏‎ سرنوشت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وتلخ‌‏‎ سخت‌‏‎ بسيار‏‎
.است‌‏‎ اوپك‌‏‎ قيمت‌گذاري‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ او‏‎ مطلقادراختيار‏‎ كه‌‏‎
جديد‏‎ منابع‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ اشتغال‌‏‎ ايجاد‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
:فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ كشور‏‎ اقتصاد‏‎ بن‌بست‌شكن‌‏‎ نقطه‌‏‎ را‏‎
.باشد‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ در‏‎ قوي‌‏‎ بازوي‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تعاون‌‏‎ بخش‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ گوناگون‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تعاوني‌‏‎ بايد‏‎ تعاون‌‏‎ وزارت‌‏‎
صادرات‌‏‎ و‏‎ ميوه‌اي‌‏‎ كارهاي‌صنعتي‌‏‎ و‏‎ بسته‌بندي‌‏‎ ميگو ، ‏‎ و‏‎ ماهي‌‏‎ صيد‏‎
و‏‎ فعال‌كند‏‎ كشور‏‎ حاصلخيز‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎ دشتهاي‌‏‎ آبادكردن‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ آن‌‏‎
سطح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تعاون‌‏‎ بخش‌‏‎ ذيربط ، ‏‎ وزارتخانه‌هاي‌‏‎ با‏‎ هماهنگي‌‏‎ در‏‎
براهميت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎.برساند‏‎ وموردانتظار‏‎ مطلوب‏‎
و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ قالي‌بافان‌كشور‏‎ از‏‎ تعاون‌‏‎ بخش‌‏‎ حمايت‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎
دست‌اندركاران‌وزارت‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ سخنانشان‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
و‏‎ دهيد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ بايد‏‎ شما‏‎:‎فرمودند‏‎ تعاون‌‏‎
هنرمندان‌‏‎ از‏‎ مهم‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بن‌بست‌گشايي‌كنيد‏‎
.نماييد‏‎ استفاده‌‏‎ مناسب‏‎ كارهاي‌تبليغاتي‌‏‎ براي‌‏‎ ملتزم‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎

حاجي‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ گزارش‌‏‎ همين‌‏‎ برپايه‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ارائه‌‏‎ تعاون‌‏‎ بخش‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ تعاون‌‏‎ وزير‏‎
در 48‏‎ كشور‏‎ جمعيت‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ از 9‏‎ بيش‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
.دارند‏‎ عضويت‌‏‎ تعاوني‌‏‎ هزار‏‎
آيين‌‏‎ هشت‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
بودجه‌‏‎ تبصره‌هاي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ نامه‌‏‎
شد‏‎ تصويب‏‎ سال‌ 77‏‎


سال‌‏‎ بودجه‌‏‎ تبصره‌هاي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ هشت‌‏‎.:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
.شد‏‎ تصويب‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏77‏‎
اجرايي‌‏‎ آيين‌نامه‌‏‎ براساس‌‏‎ همچنين‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
ماشين‌‏‎ توليد‏‎ از‏‎ دولت‌‏‎ حمايت‌‏‎ چگونگي‌‏‎ ترتيب‏‎ پنج‌‏‎ تبصره‌‏‎(ي‌‏‎)بند‏‎
تعيين‌‏‎ مرغوب‏‎ نان‌‏‎ توليد‏‎ كارخانه‌هاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ و‏‎ وتجهيزات‌‏‎ آلات‌‏‎
.شد‏‎
ظرفيت‌‏‎ با‏‎ واحدهايي‌‏‎ احداث‌‏‎ براي‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ قيمت‌‏‎ به‌‏‎ زمين‌‏‎ تامين‌‏‎
و‏‎ نان‌‏‎ توليد‏‎ واحدهاي‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ آرد‏‎ تامين‌‏‎ تن‌ ، ‏‎ پنج‌‏‎ حداقل‌‏‎
متقاضيان‌‏‎ براي‌‏‎ بانكي‌‏‎ تسهيلات‌‏‎ درصد‏‎ هشتاد‏‎ برقراري‌‏‎ همچنين‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎ سرمايه‌گذاري‌ ، ‏‎

از‏‎ بودجه‌‏‎ قانون‌‏‎ تبصره‌ 4‏‎ الف‌‏‎ بند‏‎ اجرايي‌‏‎ آيين‌نامه‌‏‎ مطابق‌‏‎
بازنشستگان‌‏‎ اولاد‏‎ و‏‎ عائله‌مندي‌‏‎ حق‌‏‎ سالجاري‌‏‎ ابتداي‌تيرماه‌‏‎
طبق‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ بيشتر‏‎ يا‏‎ و‏‎ سن‌‏‎ سال‌‏‎ داراي‌ 60‏‎ كه‌‏‎ لشگري‌‏‎ و‏‎ كشوري‌‏‎
علاوه‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ تعلق‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ اولاد‏‎ و‏‎ عائله‌مندي‌‏‎ حق‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎
بازنشسته‌ ، ‏‎ فرد‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ قانون‌‏‎ مطابق‌‏‎ دريافتي‌‏‎ مقرر‏‎ برميزان‌‏‎
به‌‏‎ اولاد‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ ريال‌‏‎ هزار‏‎ نود‏‎ مبلغ‌‏‎ عائله‌مندي‌‏‎ حق‌‏‎ ماهانه‌‏‎
ريال‌‏‎ هزار‏‎ بيست‌‏‎ مبلغ‌‏‎ فرزند‏‎ سه‌‏‎ تاحداكثر‏‎ فرزند‏‎ هر‏‎ ازاي‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ اضافه‌‏‎امروز‏‎ علني‌‏‎ غير‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
برنامه‌‏‎ تدوين‌‏‎ چگونگي‌‏‎ :مجلس‌‏‎
مي‌شود‏‎ توسعه‌بررسي‌‏‎ سوم‌‏‎


علني‌‏‎ غير‏‎ جلسه‌‏‎ امروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
در‏‎ گزارشي‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ همشهري‌در‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎دارد‏‎
جلسات‌‏‎ دستور‏‎ پيرامون‌چگونگي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎ موردنتيجه‌‏‎
تدوين‌‏‎ نحوه‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ و‏‎ غيرعلني‌‏‎
نجفي‌‏‎ دكتر‏‎.‎گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎
و‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ رئيس‌كل‌‏‎ نوربخش‌‏‎ بودجه‌ ، ‏‎ و‏‎ سازمان‌برنامه‌‏‎ رئيس‌‏‎
شركت‌‏‎ اين‌جلسه‌‏‎ در‏‎ ودارايي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ نمازي‌وزير‏‎ دكتر‏‎
.مي‌كنند‏‎خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرداد‏‎ اوايل‌‏‎
مي‌رود‏‎ امارات‌‏‎ به‌‏‎


دكتر‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
منطقه‌ ، ‏‎ مسائل‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ براي‌‏‎ خرازي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ سفر‏‎ متحده‌‏‎ عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ اوايل‌‏‎
همكاري‌‏‎ گسترش‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ سياست‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
امنيت‌‏‎ و‏‎ منافع‌‏‎ جهت‌تامين‌‏‎ در‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ باتمامي‌‏‎
.نيست‌‏‎ امرمستثنا‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ است‌و‏‎ مشترك‌‏‎
نيزمحمدي‌‏‎ آرژانتين‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ بااظهارات‌‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎
اتهامات‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ رابي‌اساس‌خواند‏‎ وي‌‏‎ اظهارت‌‏‎
سخنگوي‌‏‎.‎است‌‏‎ رژيم‌صهيونيستي‌‏‎ خواست‌‏‎ با‏‎ همسو‏‎ ايران‌ ، ‏‎ عليه‌‏‎
آن‌‏‎ واگذاري‌‏‎ و‏‎ پرونده‌‏‎ مستقل‌‏‎ تغييرقاضي‌‏‎ خارجه‌ ، ‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎
دارد‏‎ صهيونيستي‌‏‎ بامراكز‏‎ نزديكي‌‏‎ روابط‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ راستا‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎موعد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ بازنشستگي‌‏‎ طرح‌‏‎
سازمان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ كارگران‌‏‎
مي‌شود‏‎ اصلاح‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ تامين‌‏‎


و‏‎ بهداري‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ وامور‏‎ كار‏‎ كميسيونهاي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
سازمان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ گرفتند‏‎ تصميم‌‏‎ مشترك‌‏‎ جلسه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بهزيستي‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ بازنشستگي‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎ اصلاحاتي‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ اجتماعي‌‏‎ تامين‌‏‎
ارائه‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ زيان‌آور ، ‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ مشاغل‌‏‎ كارگران‌‏‎ موعد‏‎
عضوكميسيون‌‏‎ بهنيا‏‎ دكتر‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ گزارش‌خبرنگار‏‎ به‌‏‎.‎كنند‏‎
كاركارشناسي‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ طرح‌ارائه‌‏‎:گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ بهداري‌‏‎
نبود ، لذا‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ ارائه‌‏‎ قابل‌‏‎ دراجرا‏‎ مشكلاتي‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
تامين‌‏‎ سازمان‌‏‎ نظر‏‎ كسب‏‎ گرفتندبا‏‎ تصميم‌‏‎ كميسيون‌‏‎ دو‏‎ اعضاي‌‏‎
تا‏‎ آورند‏‎ رابعمل‌‏‎ لازم‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ دولت‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ اجتماعي‌و‏‎
و‏‎ كميسيون‌اداري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.شود‏‎ فراهم‌‏‎ درمجلس‌‏‎ آن‌‏‎ تصويب‏‎ زمينه‌‏‎
.است‌‏‎ ردكرده‌‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ استخدامي‌‏‎
رئيس‌‏‎ سخنان‌‏‎ :آلماتي‌‏‎ از‏‎ گزارش‌‏‎
استقبال‌‏‎ و‏‎ تحسين‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎
شد‏‎ روبه‌رو‏‎ اكو‏‎ سران‌‏‎


ماست‌‏‎ تاريخي‌‏‎ گذشته‌‏‎ فهم‌‏‎ گرو‏‎ در‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ هويت‌‏‎
بسيار‏‎ كاري‌‏‎ همسايگان‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ هر‏‎ وجودي‌‏‎ دامنه‌‏‎ كردن‌‏‎ جدا‏‎
است‌‏‎ غيرممكن‌‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ مشكل‌‏‎

روز‏‎ عضواكو‏‎ كشور‏‎ ده‌‏‎ سران‌‏‎ اجلاس‌‏‎ پنجمين‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ نشستي‌دوروزه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گذشته‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ خاتمي‌رئيس‌جمهوري‌‏‎ حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ پايان‌‏‎
بعدازظهر‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎
.بازگشت‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎
قزاقستان‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كشور‏‎ هشت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روساي‌‏‎ كه‌‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ قرقيزستان‌‏‎ تاجيكستان‌ ، ‏‎ تركيه‌ ، ازبكستان‌ ، ‏‎ تركمنستان‌ ، ‏‎
آذربايجان‌‏‎ وجمهوري‌‏‎ پاكستان‌‏‎ نخست‌وزيران‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ افغانستان‌‏‎
در‏‎ عضواكو‏‎ كشورهاي‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ تلاش‌‏‎ بر‏‎ داشتند ، ‏‎ شركت‌‏‎
.شد‏‎ تاكيد‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ تحكيم‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ روند‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎
منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ دعوت‌‏‎ ضمن‌‏‎ اجلاس‌‏‎ ازسخنرانان‌‏‎ يكي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
مرزهاي‌‏‎ محدوديت‌‏‎ همچنان‌كه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ منطقه‌‏‎ مهم‌‏‎ مسائل‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎
محال‌‏‎ عادتا‏‎ امري‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ ساختن‌‏‎ ممتاز‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ وجودي‌‏‎
كشور‏‎ آن‌‏‎ همسايگان‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ هر‏‎ وجودي‌‏‎ دامنه‌‏‎ كردن‌‏‎ است‌ ، جدا‏‎
شيرين‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ هزاران‌سال‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همسايگاني‌‏‎-‎
صلح‌كرده‌اند ، ‏‎ و‏‎ جنگيده‌اند‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ روزگار‏‎
-داشته‌اند‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ نزديك‌‏‎ بسيار‏‎ يا‏‎ مشترك‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ غيرممكن‌ ، ‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ مشكل‌‏‎ است‌بسيار‏‎ كاري‌‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ ممكن‌‏‎ واجتماعي‌‏‎ تاريخي‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ و‏‎ تمدن‌‏‎
.يابيم‌‏‎ دست‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ نظير‏‎ مرزهايي‌‏‎
و‏‎ مقاصد‏‎ بايد‏‎ منطقه‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ و‏‎ ملتها‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
حقايق‌‏‎ همان‌‏‎ تابع‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ برنامه‌هاي‌كلان‌‏‎
دهند ، ‏‎ قرار‏‎ تاريخي‌‏‎ و‏‎ اشتراكات‌فرهنگي‌‏‎ يعني‌‏‎ بي‌مرز‏‎ مشترك‌‏‎
موجوداتي‌تاريخي‌‏‎ لاجرم‌‏‎ انساني‌‏‎ موجودات‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ما‏‎ زيرا‏‎
.نيست‌‏‎ ما‏‎ ذات‌‏‎ بر‏‎ زائد‏‎ و‏‎ عرضي‌‏‎ امري‌‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎
موجودي‌‏‎ بالذات‌‏‎ انسان‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
ما‏‎ به‌‏‎ بزرگ‌‏‎ متفكران‌‏‎ چنانكه‌‏‎ تاريخ‌ ، ‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ است‌‏‎
افق‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ هويت‌‏‎.‎باشد‏‎ گذشته‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ حقيقتي‌‏‎ آموخته‌اند ، ‏‎
ما‏‎ تاريخي‌‏‎ گذشته‌‏‎ فهم‌‏‎ كيفيت‌‏‎ گرو‏‎ در‏‎ ما‏‎ هستي‌‏‎ و‏‎ حيات‌‏‎ آينده‌‏‎
.است‌‏‎
نبايد‏‎ ما‏‎ تاريخي‌‏‎ تجربه‌‏‎ وحدت‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
تصميم‌‏‎ بلكه‌‏‎ شود‏‎ تلقي‌‏‎ سياسي‌‏‎ تعارف‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ صرفا‏‎
و‏‎ فكري‌‏‎ هويت‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ بايد‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ گيريهاي‌‏‎
.گردد‏‎ اتخاذ‏‎ مشترك‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
ملل‌‏‎ تاريخي‌‏‎ پيشينه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
قوم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ما‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ اقوام‌مهاجري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ منطقه‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ تا3500‏‎ حدود 3000‏‎ در‏‎ مي‌ناميم‌‏‎ اروپايي‌‏‎-هندو‏‎
سيبري‌‏‎ جنوب‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ كه‌‏‎ پهناوري‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ ميلاد ، ‏‎
سالها‏‎ آن‌‏‎ از‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎.‎گزيدند‏‎ اسكان‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ راشامل‌‏‎
آن‌‏‎ مجموعه‌‏‎.‎است‌‏‎ گذشته‌‏‎ قوم‌‏‎ آن‌‏‎ بي‌شماري‌بر‏‎ حوادث‌‏‎ تاكنون‌ ، ‏‎
پديد‏‎ را‏‎ تاريخي‌مشترك‌‏‎ به‌نام‌تجربه‌‏‎ حقيقتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حوادث‌‏‎
تاريخي‌‏‎ تجربه‌‏‎ عميق‌‏‎ معناي‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ ما‏‎ اگر‏‎ حال‌‏‎.‎مي‌آورد‏‎
يك‌‏‎ عضو‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌يابيم‌‏‎ در‏‎ بسادگي‌‏‎ رابفهميم‌ ، ‏‎ مشترك‌‏‎
ازوضعيت‌‏‎ آن‌‏‎ گستره‌‏‎ هستيم‌كه‌‏‎ عظيمي‌‏‎ دامن‌‏‎ گسترده‌‏‎ حقيقت‌‏‎
بااين‌گونه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ شامل‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ فراتر‏‎ ما‏‎ فعلي‌‏‎
حفظ‏‎ ابزار‏‎ تنها‏‎ سازمانها‏‎ اين‌‏‎ منطقه‌اي‌ ، ‏‎ سازمانهاي‌‏‎ به‌‏‎ نگاه‌‏‎
وهله‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ بلكه‌‏‎ شد‏‎ نخواهند‏‎ تلقي‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ منافع‌اقتصادي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ انساني‌‏‎ و‏‎ تشكيلات‌فرهنگي‌‏‎ و‏‎ موسسات‌‏‎ اول‌ ، ‏‎
تاراههاي‌‏‎ مي‌آيند‏‎ پديد‏‎ تاريخي‌‏‎ گوناگون‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ برپايه‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ مناسب‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ اجرا‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ موردمطالعه‌‏‎ را‏‎ عضو‏‎
شناختن‌‏‎ به‌رسميت‌‏‎ ضمن‌‏‎ منطقه‌اي‌ ، ‏‎ سازمانهاي‌‏‎:‎افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
را‏‎ عضو‏‎ ملل‌‏‎ وجودي‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ جغرافيايي‌كوشش‌‏‎ مرزهاي‌‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ صورت‌سازمانهاي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.دهند‏‎ قرار‏‎ شناسايي‌‏‎ مورد‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ تشكيلاتي‌‏‎
اقدامات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ كوشش‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ استحكام‌صلح‌‏‎
فراهم‌‏‎ را‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎ زمينه‌هاي‌پيشرفت‌‏‎ مشترك‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
.نمايند‏‎
تشكيل‌دهنده‌‏‎ عناصر‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ اسلام‌‏‎ گسترش‌‏‎ را‏‎ مشترك‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ تجربه‌‏‎
به‌‏‎ نه‌تنها‏‎ سامان‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ خواند‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ معارف‌ديني‌‏‎ بسط‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎ جهد‏‎ و‏‎ جد‏‎ بلكه‌‏‎ گرويدند‏‎ اسلام‌‏‎
كم‌نظير‏‎ اسلام‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ واقعا‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ شكوفايي‌‏‎
از‏‎ كسي‌‏‎ كمتر‏‎ بر‏‎ بزرگ‌‏‎ خراسان‌‏‎ و‏‎ اهميت‌ماوراءالنهر‏‎.است‌‏‎
تاثيري‌‏‎ سرزمين‌‏‎ اين‌‏‎.‎پوشيده‌است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ محققان‌‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌داشته‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ تمدن‌‏‎ ماده‌‏‎ و‏‎ صورت‌‏‎ بر‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎

فقيهان‌‏‎ و‏‎ عارفان‌‏‎ و‏‎ متكلمان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تعداد‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ معماران‌‏‎ و‏‎ رياضي‌دانها‏‎ و‏‎ فيلسوفان‌‏‎ و‏‎ محدثان‌‏‎ و‏‎ شاعران‌‏‎ و‏‎
نمو‏‎ و‏‎ رشد‏‎ منطقه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ علم‌‏‎ و‏‎ ادب‏‎ بزرگان‌‏‎ خلاصه‌ ، ‏‎
مناطق‌‏‎ دورترين‌‏‎ از‏‎ وحكمت‌‏‎ معرفت‌‏‎ مشتاقان‌‏‎ كه‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ كرده‌اند‏‎
و‏‎ مي‌كردند‏‎ مسافرت‌‏‎ خطه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فضيلت‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎
پرورش‌‏‎ به‌‏‎ بخارا‏‎ و‏‎ سمرقند‏‎ و‏‎ هرات‌‏‎ و‏‎ بلخ‌‏‎ و‏‎ نيشابور‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎
.مي‌پرداختند‏‎ خويش‌‏‎ جان‌‏‎ تهذيب‏‎ ذهن‌و‏‎
اين‌‏‎ مردم‌‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ زندگاني‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
پيروان‌‏‎ و‏‎ مسلمان‌‏‎ زرتشتي‌ ، ‏‎ مسيحي‌ ، ‏‎ ازبودايي‌ ، ‏‎ اعم‌‏‎ منطقه‌ ، ‏‎
از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ شيعه‌ ، ‏‎ و‏‎ سني‌‏‎ و‏‎ اسماعيلي‌‏‎ مثل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مختلف‌‏‎ مذاهب‏‎
ومذهبي‌ ، ‏‎ ديني‌‏‎ اعتقادات‌‏‎ تنوع‌‏‎ و‏‎ اديان‌‏‎ تعداد‏‎ حيث‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎ تبديل‌‏‎ بي‌بديل‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ به‌‏‎
استشهاد‏‎ و‏‎ فلسفي‌‏‎ دلايل‌‏‎ آوردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ زندگي‌‏‎ لزوم‌‏‎ و‏‎ صحت‌‏‎ درباره‌‏‎ تجربه‌هاي‌تاريخي‌‏‎ به‌‏‎
ترويج‌‏‎ و‏‎ روشنگري‌‏‎ دوره‌‏‎ ظهور‏‎ نيازي‌به‌‏‎ جنگ‌ ، ‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎
در‏‎ نداريم‌ ، ‏‎ لاك‌‏‎ جان‌‏‎ مثل‌‏‎ فلاسفه‌اي‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ تسامح‌‏‎ مفهوم‌‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ حيات‌‏‎ ميان‌‏‎ بتوان‌‏‎ منصفانه‌‏‎ صورتيكه‌‏‎
تفكيك‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گذشته‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ سياسي‌‏‎ حيثيت‌‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎ تاريخ‌با‏‎ طول‌‏‎
سعي‌‏‎ كه‌‏‎ اروپاييان‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ آن‌‏‎:گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎شويم‌‏‎ قايل‌‏‎
حقوق‌‏‎ و‏‎ تسامح‌‏‎ مثل‌‏‎ مفاهيمي‌‏‎ كاشفان‌‏‎ و‏‎ مبدعان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مي‌كنند‏‎
كه‌‏‎ اديان‌‏‎ محققان‌تاريخ‌‏‎ پژوهشهاي‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ بدانند ، ‏‎ بشر‏‎
عمق‌فرهنگ‌‏‎ و‏‎ سطح‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ درس‌‏‎ هستند‏‎ اروپايي‌‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ بعضا‏‎
تقليل‌‏‎ اروپايي‌‏‎ تمدن‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ عمق‌‏‎ و‏‎ سطح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بشري‌‏‎ تمدن‌‏‎ و‏‎
صرفا‏‎ نبايد‏‎ ما‏‎ تاريخي‌‏‎ درخشان‌‏‎ گذشته‌‏‎ ديگر ، ‏‎ ازطرف‌‏‎.‎ندهند‏‎
كنوني‌‏‎ دردناك‌‏‎ واقعيات‌‏‎ از‏‎ را‏‎ وما‏‎ باشد‏‎ مباهات‌‏‎ و‏‎ تفاخر‏‎ موجب‏‎
.نمايد‏‎ غافل‌‏‎ منطقه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
جريان‌‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دودهه‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ جنگي‌‏‎
:كرد‏‎ تاكيد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎خواند‏‎ انساني‌‏‎ عظيم‌‏‎ فاجعه‌‏‎ يك‌‏‎ دارد ، ‏‎
مشكل‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اصرار‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
برقراري‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ تنها‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ نظامي‌‏‎ افغانستان‌راه‌حل‌‏‎
و‏‎ اراده‌‏‎ با‏‎ درنهايت‌‏‎ درگيرو‏‎ طرفهاي‌‏‎ بين‌‏‎ مذاكره‌‏‎ و‏‎ آتش‌بس‌‏‎
.شود‏‎ حل‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌‏‎
با‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ تلاش‌‏‎ همواره‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ مذاكره‌ ، ‏‎ به‌‏‎ درگير‏‎ همه‌گروههاي‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎
.دهيم‌‏‎ سوق‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎
نيازمند‏‎ را‏‎ تاجيكستان‌‏‎ در‏‎ صلح‌‏‎ استقرار‏‎ همچنين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
داخلي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ ميان‌‏‎ همكاري‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ داري‌‏‎ خويشتن‌‏‎ مراقبت‌ ، ‏‎
.دانست‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
قره‌باغ‌‏‎ در‏‎ بحران‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
مانع‌‏‎ قره‌باغ‌‏‎ در‏‎ بحران‌‏‎ ادامه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ واظهار‏‎ كرد‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎
وجود‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ درقفقاز‏‎ كامل‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ برقراري‌‏‎
جبران‌ناپذيري‌متوجه‌‏‎ لطمه‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كانونهايي‌‏‎ چنين‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كند ، ‏‎ منطقه‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ انسانها ، ‏‎
صلح‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ مناقشه‌‏‎ اين‌‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ حل‌‏‎ جدي‌خواستار‏‎ به‌طور‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ خود‏‎ همسايه‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎
الجزاير ، ‏‎ به‌ويژه‌در‏‎ خشن‌‏‎ درگيريهاي‌‏‎ و‏‎ تشنج‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎
تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ بالكان‌‏‎ منطقه‌‏‎ و‏‎ بوسني‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ اشغالي‌ ، ‏‎ فلسطين‌‏‎
احترام‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ موضع‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ كردو‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ مناقشات‌‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ حل‌‏‎ مرزهاي‌بين‌المللي‌ ، ‏‎ ثبات‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ ظلم‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ ميان‌كشورها ، ‏‎ اختلاف‌هاي‌‏‎ صلح‌آميز‏‎ حل‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ انسانها‏‎ همه‌‏‎ حقه‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ بي‌عدالتي‌‏‎
و‏‎ همكاري‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
سياسي‌‏‎ جديد‏‎ ساختار‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ خزر‏‎ كناره‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎
جنبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ آبي‌‏‎ پهنه‌‏‎ اين‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ اهميت‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ مختلف‌‏‎
مطرح‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ نيز‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ موضوع‌‏‎:گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اتصال‌‏‎ نقطه‌‏‎ و‏‎ مشترك‌‏‎ ميراث‌‏‎ دريا‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎ منطقه‌است‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
امنيتي‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ جهات‌‏‎ از‏‎ است‌كه‌‏‎ آن‌‏‎ ساحلي‌‏‎ كشور‏‎ پنج‌‏‎
به‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حائزاهميت‌‏‎ ساحلي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ براي‌‏‎ محيطي‌‏‎ زيست‌‏‎
.دارد‏‎ آنان‌‏‎ بيشتر‏‎ توجه‌‏‎
شاهد‏‎ اكو ، ‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ زمان‌‏‎ هم‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ بوده‌ايم‌‏‎ نيز‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ ساحلي‌‏‎ تعدادكشورهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎
دولتهاي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ كه‌‏‎ مهمي‌است‌‏‎ بسيار‏‎ تحول‌هاي‌‏‎ منشا‏‎
است‌‏‎ جهان‌‏‎ پهناورترين‌درياچه‌‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎.مي‌كند‏‎ طلب‏‎ را‏‎ ساحلي‌‏‎
مورد‏‎ آن‌‏‎ گاز‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ غني‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ استخراج‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ توجه‌محافل‌‏‎
از‏‎ محافظت‌‏‎ و‏‎ بيولوژيكي‌‏‎ ذخاير‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ آقاي‌خاتمي‌‏‎
مقررات‌‏‎ حاكميت‌‏‎ و‏‎ جمعي‌‏‎ همكاري‌‏‎ نيازمند‏‎ را‏‎ خزر‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ذينفع‌‏‎ طرفهاي‌‏‎ همه‌‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎
را‏‎ ساحلي‌خزر‏‎ كشورهاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ سازمان‌‏‎ تاسيس‌‏‎ ما‏‎ اين‌رو‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ هدايت‌‏‎ و‏‎ تقويت‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ موثري‌‏‎ گام‌‏‎ آن‌را‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ مطرح‌‏‎
.مي‌دانيم‌‏‎ اكو‏‎ در‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ ومكمل‌‏‎ همكاريها‏‎
روساي‌‏‎ تحسين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ سخنراني‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ ارتباطي‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ استقرار‏‎:شدگفت‌‏‎ مواجه‌‏‎ حاضر‏‎ كشورهاي‌‏‎
و‏‎ جاده‌اي‌‏‎ نقل‌‏‎ حمل‌و‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ پيشرفته‌ ، ‏‎ مخابراتي‌‏‎
زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ گسترده‌تر‏‎ همكاري‌‏‎ كشتيراني‌ ، ‏‎ و‏‎ آهن‌‏‎ راه‌‏‎ هوايي‌ ، ‏‎
مي‌تواند‏‎ مصرف‌ ، ‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ انتقال‌‏‎ مناسب‏‎ راههاي‌‏‎ و‏‎ انرژي‌‏‎
.كند‏‎ هدايت‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ به‌سوي‌‏‎ را‏‎ مااكو‏‎ سازمان‌‏‎
با‏‎ ديدار‏‎ ضمن‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
و‏‎ قزاقستان‌‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ باروساي‌‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎ سران‌‏‎
.كرد‏‎ مذاكره‌‏‎ و‏‎ ملاقات‌‏‎ نيز‏‎ پاكستان‌‏‎ نخست‌وزير‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ همچنين‌‏‎
سوابق‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ دميرل‌‏‎ سليمان‌‏‎ با‏‎ ملاقات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
ملتهاي‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ مردم‌‏‎ تركيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎
گفت‌وگوي‌‏‎ آرزومند‏‎ كه‌‏‎ دنيايي‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ تمدن‌ساز‏‎
نظير‏‎ استواري‌‏‎ و‏‎ باسابقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ هستيم‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ تمدنها‏‎ ميان‌‏‎
ايفا‏‎ آن‌‏‎ تحولات‌‏‎ در‏‎ ممتازي‌‏‎ نقش‌‏‎ مي‌توانند‏‎ تركيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ مشتركات‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎كنند‏‎
مرزهاي‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ سطح‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎
خدادادي‌‏‎ وسيع‌‏‎ مواهب‏‎ از‏‎ عادلانه‌‏‎ برخورداري‌‏‎ و‏‎ امن‌‏‎ و‏‎ باثبات‌‏‎
.كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ مهم‌‏‎ منطقه‌ ، ‏‎
برگزاري‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ با‏‎ تركيه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ سران‌كشورهاي‌‏‎ اجلاس‌‏‎ موفقيت‌آميز‏‎
دو‏‎ در‏‎ ظرفيتهاي‌موجود‏‎ و‏‎ ديرينه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎
و‏‎ تجاري‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ فني‌ ، ‏‎ روابط‏‎ سطح‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ كشور‏‎
و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ آنكارا‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎
.يابد‏‎ گسترش‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
همزيستي‌‏‎ خود‏‎ اظهارات‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ دميرل‌‏‎ سليمان‌‏‎
روابط‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ تركيه‌را‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ صلح‌آميز‏‎
.خواند‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ نزديك‌تر‏‎ همكاريهاي‌‏‎ و‏‎ دوستانه‌‏‎سياسي‌‏‎ :رضايي‌‏‎ محسن‌‏‎ سرلشكر‏‎
يك‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ كردن‌‏‎
است‌‏‎ سياسي‌‏‎ توطئه‌‏‎


مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ دبير‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
سياسي‌‏‎ توطئه‌‏‎ يك‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ كردن‌‏‎ سياسي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نظام‌‏‎
كه‌‏‎ توطئه‌اي‌‏‎.‎است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ تخريب‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎
دوشنبه‌‏‎ رضايي‌روز‏‎ محسن‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ احساس‌‏‎ كشور‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ سياسي‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ اختصاصي‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ در‏‎
افرادي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ سياسي‌‏‎ توطئه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎
فعاليت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ تخريبي‌‏‎ انگيزهاي‌سياسي‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ هستند‏‎ درصدد‏‎
درست‌‏‎ ياروزنامه‌اي‌‏‎ و‏‎ مجله‌‏‎ افرادي‌ ، ‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎بدهند‏‎ فرهنگي‌‏‎
كشور‏‎ شكوفايي‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ بجاي‌‏‎ نشريات‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎
ابزاري‌‏‎ به‌‏‎ كنند ، ‏‎ كمك‌‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ ادب‏‎ و‏‎ واخلاق‌‏‎
كردن‌‏‎ سياسي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.مي‌شوند‏‎ نظام‌تبديل‌‏‎ تخريب‏‎ براي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شروع‌شده‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خطي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ يافتن‌‏‎ ادامه‌‏‎
و‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ سياسي‌‏‎ هجمه‌‏‎ با‏‎ دشمنان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رضايي‌‏‎
ضربه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ انقلاب‏‎ مسير‏‎ در‏‎ انحراف‌‏‎
مخالفين‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ دبير‏‎بزنند‏‎
دانشگاهها‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ مختلفي‌‏‎ جبهه‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ درصدد‏‎ نظام‌‏‎
مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ جبهه‌ها‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ علميه‌‏‎ وحوزه‌هاي‌‏‎
.دارند‏‎ باز‏‎ كشور‏‎ كنترل‌‏‎ اداره‌و‏‎ از‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎تشنج‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎
جراحان‌‏‎ كنگره‌‏‎ در‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎


ايران‌‏‎ جراحان‌‏‎ جامعه‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
در‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎ تشنج‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ مراتب‏‎ ديروز‏‎
كشور‏‎ پزشكي‌‏‎ به‌اطلاع‌جامعه‌‏‎ را‏‎ جراحان‌‏‎ كنگره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎
.رساند‏‎
:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ فاضل‌‏‎ ايرج‌‏‎ دكتر‏‎
و‏‎ تشنج‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌دنبال‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ نوري‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
كشور‏‎ پزشكي‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ جراحان‌‏‎ كنگره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ درگيري‌‏‎
.كرد‏‎ عذرخواهي‌‏‎
خواستند‏‎ ماجرا‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
به‌خاطر‏‎ كشور‏‎ پزشكي‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ طرف‌ايشان‌‏‎ از‏‎ اينجانب‏‎ تا‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ كنم‌كه‌‏‎ عذرخواهي‌‏‎ شده‌‏‎ جراحان‌‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ توهيني‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎ جراحان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ كنگره‌‏‎ تريبون‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ بلافاصله‌‏‎ نيز‏‎

خود‏‎ كار‏‎ از‏‎ روز‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ جراحان‌‏‎ كنگره‌‏‎
بروز‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كنگره‌‏‎ به‌محل‌برپايي‌‏‎ افرادي‌‏‎ ورود‏‎ شاهد‏‎
.شد‏‎ كنگره‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ در‏‎ اختلال‌‏‎
و‏‎ متخصصان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ از 1800‏‎ بيش‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ جراحان‌‏‎ كنگره‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ پزشكي‌‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ جراحان‌‏‎
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ نمايشگاه‌دائمي‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ فرعي‌‏‎ سالن‌‏‎ شش‌‏‎ و‏‎ مبنا‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎بهداري‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اعضاي‌‏‎
پزشكي‌‏‎ امور‏‎ انطباق‌‏‎ طرح‌‏‎ :مجلس‌‏‎
شامل‌‏‎ شرع‌ ، ‏‎ موازين‌‏‎ با‏‎
نمي‌شود‏‎ پزشكان‌‏‎


بهزيستي‌‏‎ و‏‎ بهداري‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چهار‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
با‏‎ را‏‎ پزشكي‌‏‎ امور‏‎ انطباق‌‏‎ طرح‌‏‎ خبرنگاران‌ ، ‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎
پاسخ‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تشريح‌‏‎ شرع‌‏‎ موازين‌‏‎
.دادند‏‎
خانم‌دستجردي‌‏‎ جلسه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
بويژه‌‏‎ وخصوصي‌‏‎ اعتقادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ انطباق‌‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎
درخواست‌‏‎ طرح‌ ، ‏‎ اجراي‌اين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ زنان‌‏‎ درباره‌‏‎
.است‌‏‎ خواست‌‏‎ اين‌‏‎ منعكس‌كننده‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎
مطبوعات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مطبوعات‌‏‎ انتقاد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ آنها‏‎ مي‌كنند‏‎ حركت‌‏‎ جهت‌‏‎ خلاف‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ ولي‌‏‎ هستند‏‎ سالم‌‏‎ ما‏‎
.درست‌برگردند‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ نصيحت‌‏‎
و‏‎ دادند‏‎ راي‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ اكثريت‌‏‎:افزود‏‎ دستجردي‌‏‎ خانم‌‏‎
طرح‌‏‎ پيام‌‏‎.نكنيد‏‎ سياسي‌‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ را‏‎ خواسته‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎
مردان‌‏‎ فقط‏‎ مرد‏‎ پزشكان‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ فقط‏‎ زن‌‏‎ پزشكان‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ ما‏‎ چطور‏‎ است‌‏‎ غيرعقلاني‌‏‎ كاملا‏‎ امري‌‏‎ اين‌‏‎ كنند ، ‏‎ درمان‌‏‎ را‏‎
مي‌خواهيم‌‏‎ ما‏‎.بگيريم‌‏‎ غيرعقلايي‌‏‎ تصميم‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ متهم‌‏‎
امنيت‌‏‎ احساس‌‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ بيمارستانهاطوري‌‏‎ در‏‎ فضاسازي‌‏‎
.كنند‏‎
جلسه‌موافق‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ كرد ، ‏‎ اضافه‌‏‎ دستجردي‌‏‎ خانم‌‏‎
دولت‌‏‎ درهيات‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ چه‌‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ بعدها‏‎ ولي‌‏‎ بود‏‎ طرح‌‏‎
.شد‏‎ مخالف‌‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ افتاد‏‎
اين‌‏‎ پاسخ‌به‌‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ امضاءكنندگان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ نجابت‌‏‎ دكتر‏‎
شده‌اقدامات‌‏‎ گفته‌‏‎ طرح‌‏‎ پنج‌‏‎ ماده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ پرسش‌‏‎
چگونه‌‏‎ گيرد‏‎ همجنس‌صورت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ توسط‏‎ بايد‏‎ درماني‌‏‎ و‏‎ تشخيص‌‏‎
:گفت‌‏‎ كنيد‏‎ اجرا‏‎ محروم‌كشور‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مطرح‌‏‎ دوم‌‏‎ شور‏‎ در‏‎ استثناها‏‎ اين‌‏‎ يقينا‏‎
جا‏‎ هر‏‎ اين‌طرح‌‏‎ جزئيات‌‏‎ تصويب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ نيز‏‎ بهنيا‏‎ دكتر‏‎
خودداري‌‏‎ پزشكي‌‏‎ ارائه‌خدمات‌‏‎ از‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ و‏‎
.شد‏‎ خواهيم‌‏‎ قضيه‌‏‎ پيگير‏‎ ما‏‎ كند‏‎
ارائه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ اورژانس‌هاي‌‏‎ طرح‌ ، ‏‎ اصلاحيه‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
كمبود‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ آزاد‏‎ زن‌‏‎ و‏‎ مرد‏‎ به‌‏‎ خدمات‌‏‎
باشد‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ امكان‌‏‎ پرسنل‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.