شماره‌ 1545‏‎ ‎‏‏،‏‎19 May 98 ارديبهشت‌ 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 29‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Gold
Sports
France 98
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
داراي‌‏‎ كشور‏‎ شمار 5‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
سبك‌‏‎ آلومينيوم‌‏‎ توليد‏‎ فن‌آوري‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎

مسافري‌‏‎ كارت‌‏‎ صدور‏‎ جديد‏‎ شرايط‏‎
تجاري‌چابهار‏‎ آزاد‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎

پول‌‏‎ آينده‌‏‎ شنبه‌‏‎ از‏‎ بانك‌ها‏‎
مي‌فروشند‏‎ خرد‏‎

راه‌‏‎ تنها‏‎ :عربستان‌‏‎ نفت‌‏‎ وزير‏‎
سقف‌‏‎ كاهش‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎
است‌‏‎ توليد‏‎

توسعه‌‏‎ سهام‌‏‎ روز‏‎ چهار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
شد‏‎ ديروزدادوستد‏‎ بهشهر‏‎ صنايع‌‏‎

با‏‎ كلينتون‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
شركت‌‏‎ توني‌بلر‏‎ و‏‎ ژاك‌سانتر‏‎
آمريكامستنثي‌‏‎ تحريم‌‏‎ از‏‎ توتال‌‏‎
شد‏‎

مردم‌‏‎ از‏‎ اقتصاد‏‎ وزارت‌‏‎ درخواست‌‏‎
مالياتي‌‏‎ قوانين‌‏‎ تصحيح‌‏‎ براي‌‏‎

دلار‏‎ ميليون‌‏‎ يكصد‏‎ اختصاص‌‏‎ با‏‎
تومان‌‏‎ نرخ‌ 300‏‎ به‌‏‎ ارز‏‎
صنعتي‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ صادركنندگان‌‏‎
مي‌شوند‏‎ حمايت‌‏‎

داراي‌‏‎ كشور‏‎ شمار 5‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
سبك‌‏‎ آلومينيوم‌‏‎ توليد‏‎ فن‌آوري‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎


سبك‌‏‎ آلومينيوم‌‏‎ توليد‏‎ فن‌آوري‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ ايراني‌‏‎ متخصصان‌‏‎
قرار‏‎ موردبهره‌برداري‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ (‎آلومينيوم‌فومي‌‏‎)‎
اين‌‏‎ كشورداراي‌‏‎ پنجمين‌‏‎ ايران‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌اين‌‏‎.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ فن‌آوري‌ ، ‏‎
و‏‎ طرح‌‏‎ معاون‌‏‎ اشرفي‌‏‎ رضا‏‎ جمهوري‌اسلامي‌ ، ‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ فلزات‌ديروز‏‎ و‏‎ معادن‌‏‎ وزارت‌‏‎ برنامه‌‏‎
:گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اعلام‌اين‌‏‎
ژاپن‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ سبك‌فقط‏‎ آلومينيوم‌‏‎ توليد‏‎ فن‌آوري‌‏‎
موفق‌‏‎ نيز‏‎ ايراني‌‏‎ مهندسان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ اكراين‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎
انجام‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فلز‏‎ اين‌‏‎ توليد‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ شده‌اند‏‎
.دهند‏‎
فضا ، ‏‎ - هوا‏‎ الكتريكي‌ ، ‏‎ درصنايع‌‏‎ سبك‌‏‎ آلومينيوم‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
افزوده‌‏‎ ارزش‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ كاربرد‏‎ ساختمان‌‏‎ و‏‎ خودرو‏‎ هواپيما ، ‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎ بالايي‌‏‎ بسيار‏‎مسافري‌‏‎ كارت‌‏‎ صدور‏‎ جديد‏‎ شرايط‏‎
تجاري‌چابهار‏‎ آزاد‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎


امور‏‎ در‏‎ تسهيل‌‏‎ و‏‎ تسريع‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:‎شهرستانها‏‎ سرويس‌‏‎
صدوركارت‌‏‎ شرايط‏‎ چابهار ، ‏‎ آزاد‏‎ منطقه‌‏‎ به‌‏‎ وارده‌‏‎ مسافران‌‏‎
صنعتي‌‏‎ قطعات‌‏‎ و‏‎ اوليه‌‏‎ مواد‏‎ مصرفي‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ مسافري‌‏‎
معاونت‌‏‎ زاهدان‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎كرد‏‎ تغيير‏‎
براي‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ چابهار‏‎ آزاد‏‎ منطقه‌‏‎ گمركي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ بازرگاني‌‏‎
خانواده‌ها‏‎ سرپرستان‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ساخته‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ مسافري‌‏‎ كارت‌‏‎ صدور‏‎
و‏‎ همراهان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ شناسنامه‌‏‎ كپي‌‏‎ و‏‎ اصل‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎
منطقه‌‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ هر‏‎ ازاي‌‏‎ به‌‏‎ ريال‌‏‎ هزار‏‎ مبلغ‌ 90‏‎ واريز‏‎
.كنند‏‎ دريافت‌‏‎ مسافري‌‏‎ كارت‌‏‎ چابهار ، ‏‎ تجاري‌‏‎ آزاد‏‎
مسافري‌‏‎ كارت‌‏‎ دارندگان‌‏‎ كليه‌‏‎ حضور‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ منبع‌‏‎ اين‌‏‎
احراز‏‎ جهت‌‏‎ گمرك‌‏‎ در‏‎ كالا‏‎ ترخيص‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ كالاهاي‌‏‎
گمرك‌ ، ‏‎ در‏‎ مسافر‏‎ حضورنداشتن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ الزامي‌‏‎ هويت‌‏‎
نخواهد‏‎ مسترد‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ وجه‌‏‎ مي‌شودو‏‎ تلقي‌‏‎ باطل‌‏‎ مربوطه‌‏‎ كارت‌‏‎
.شد‏‎
چابهاراضافه‌‏‎ آزاد‏‎ منطقه‌‏‎ گمركي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ بازرگاني‌‏‎ معاونت‌‏‎
صنعتي‌‏‎ وقطعات‌‏‎ اوليه‌‏‎ مواد‏‎ مسافري‌‏‎ كارت‌‏‎ صدور‏‎ براي‌‏‎:كرد‏‎
اعضاي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ خود‏‎ شناسنامه‌‏‎ با‏‎ خانواده‌‏‎ سرپرست‌‏‎ حضور‏‎
.است‌‏‎ كافي‌‏‎ خانواده‌‏‎پول‌‏‎ آينده‌‏‎ شنبه‌‏‎ از‏‎ بانك‌ها‏‎
مي‌فروشند‏‎ خرد‏‎


خرد‏‎ كمبودپول‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مشكلات‌‏‎ كاهش‌‏‎ براي‌‏‎:‎اقتصادي‌‏‎ سرويس‌‏‎
تجاري‌‏‎ خردادبانك‌هاي‌‏‎ از 2‏‎ رايج‌ ، ‏‎ مسكوك‌‏‎ بهينه‌‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎
گزارش‌‏‎ به‌‏‎.مي‌كنند‏‎ راخرد‏‎ مردم‌‏‎ پول‌‏‎ ريال‌‏‎ هزار‏‎ تا 5‏‎ كشور‏‎
صادرات‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎ تجارت‌ ، ‏‎ ملي‌ ، ‏‎ بانك‌هاي‌‏‎ مركزي‌ ، ‏‎ بانك‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
شعب‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ سپه‌‏‎ و‏‎
توزيع‌‏‎ براي‌‏‎ ويژه‌‏‎ باجه‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ خود‏‎
.مي‌كنند‏‎ مسكوك‌‏‎راه‌‏‎ تنها‏‎ :عربستان‌‏‎ نفت‌‏‎ وزير‏‎
سقف‌‏‎ كاهش‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎
است‌‏‎ توليد‏‎


كاهش‌‏‎ ديگر‏‎ هزاربشكه‌‏‎ تا 500‏‎ روزانه‌‏‎ بايد‏‎ اوپك‌‏‎ نفت‌‏‎ توليد‏‎
.يابد‏‎
درصورت‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ ديروز‏‎ نعيمي‌‏‎ علي‌‏‎ رويتر‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
بازار‏‎ به‌‏‎ نفت‌اوپك‌‏‎ عرضه‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ نفت‌ ، ‏‎ قيمت‌‏‎ كاهش‌‏‎ ادامه‌‏‎
سقف‌‏‎ كاهش‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ حمايت‌از‏‎ راه‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ يابد‏‎ كاهش‌‏‎ جهاني‌‏‎
بايد‏‎ قيمت‌‏‎ افزايش‌‏‎ براي‌‏‎ اوپك‌‏‎ اعضاي‌‏‎ همه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ توليد‏‎
اخير‏‎ توافق‌‏‎ طبق‌‏‎ نيز‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ كاهش‌توليد‏‎ به‌‏‎ متعهد‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نفت‌‏‎ توليد‏‎ دروين‌‏‎ اوپك‌‏‎توسعه‌‏‎ سهام‌‏‎ روز‏‎ چهار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
شد‏‎ ديروزدادوستد‏‎ بهشهر‏‎ صنايع‌‏‎


شركت‌‏‎ سهام‌‏‎ معامله‌‏‎ روزتوقف‌‏‎ چهار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:اقتصادي‌‏‎ سرويس‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ سهام‌اين‌‏‎ دوباره‌‏‎ ديروز‏‎ بهشهر ، ‏‎ توسعه‌صنايع‌‏‎
نرخ‌ 3‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ بورس‌تهران‌‏‎ تالار‏‎ تابلوي‌‏‎
.شد‏‎ دادوستد‏‎ ريال‌‏‎ و 4‏‎ هزار‏‎
داشتن‌‏‎ با‏‎ بهشهر‏‎ صنايع‌‏‎ توسعه‌‏‎ شركت‌‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سهامدار‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ به‌ 75‏‎ نزديك‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ تهران‌‏‎ بورس‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎
تشكيل‌‏‎ بورس‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ اين‌شركت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ شنبه‌‏‎ ظهر‏‎
مورد‏‎ بهشهر ، ‏‎ توسعه‌صنايع‌‏‎ شركت‌‏‎ تضمين‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد ، توضيحات‌‏‎
قرار‏‎ تهران‌‏‎ بهادار‏‎ واوراق‌‏‎ بورس‌‏‎ سازمان‌‏‎ قبول‌دست‌اندركاران‌‏‎
.شد‏‎ دوباره‌دادوستد‏‎ آن‌‏‎ سهام‌‏‎ صبح‌‏‎ ديروز‏‎ واز‏‎ گرفت‌‏‎
در‏‎ تهران‌‏‎ بورس‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ سرپرست‌‏‎ سليمي‌‏‎ مشير‏‎
شركت‌‏‎ تابعه‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:گفت‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎
بورس‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حسابرسي‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ هنوز‏‎ بهشهر ، ‏‎ صنايع‌‏‎ توسعه‌‏‎
تخمين‌‏‎ نشود‏‎ مشخص‌‏‎ حسابرسي‌‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎ تا‏‎ لذا‏‎.‎نكرده‌اند‏‎ ارائه‌‏‎
.نيست‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ دقيق‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ سهم‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ متعلقه‌‏‎ سود‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ تابع‌‏‎ صنايع‌بهشهر‏‎ توسعه‌‏‎ شركت‌‏‎ سود‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
بورس‌‏‎ نيزدر‏‎ مستقل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ شركت‌ها‏‎ اين‌‏‎ است‌و‏‎ وابسته‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ فعاليت‌‏‎ تهران‌‏‎
سود‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ براين‌‏‎ قرار‏‎ روزشنبه‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
حداقل‌‏‎ ترتيب‏‎ و 77به‌‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎ سهام‌‏‎ متعلق‌به‌‏‎
.باشد‏‎ ريال‌‏‎ و 5‏‎ وهزار‏‎ ريال‌‏‎ هزار‏‎ برابر‏‎
سود‏‎ درصد‏‎ به‌ 95‏‎ ساله‌نزديك‌‏‎ همه‌‏‎ بهشهر‏‎ صنايع‌‏‎ توسعه‌‏‎ شركت‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ پرداخت‌‏‎ سهام‌داران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سهام‌‏‎با‏‎ كلينتون‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
شركت‌‏‎ توني‌بلر‏‎ و‏‎ ژاك‌سانتر‏‎
آمريكامستنثي‌‏‎ تحريم‌‏‎ از‏‎ توتال‌‏‎
شد‏‎


در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ پتروناس‌‏‎ و‏‎ گازپروم‌‏‎ توتال‌ ، ‏‎ نفتي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ آمريكا‏‎
ايران‌‏‎ گاز‏‎ و‏‎ بخش‌نفت‌‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كنسرسيوم‌‏‎ قالبيك‌‏‎
.كرد‏‎ مستثني‌‏‎ تحريمهاداماتو‏‎ ازقانون‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌كرده‌اند ، ‏‎

آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ خبرگزاريها ، مادلين‌آلبرايت‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
قانون‌‏‎ از‏‎ شركت‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ مستثني‌كردن‌‏‎:‎گفت‌‏‎ لندن‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
.آمريكاست‌‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ با‏‎ منطبق‌‏‎ داماتو‏‎ تحريم‌هاي‌‏‎
بيش‌‏‎ سالانه‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ شركتهاي‌غير‏‎ اگر‏‎ داماتو ، ‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎
ليبي‌‏‎ و‏‎ گازايران‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ دلار‏‎ از 20ميليون‌‏‎
اين‌قانون‌‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎ آمريكا‏‎ تحريم‌‏‎ كنند ، مشمول‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
آمريكا‏‎ بين‌‏‎ اختلاف‌‏‎ صورت‌عمده‌ترين‌‏‎ به‌‏‎ تصويب ، ‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎
مشاركت‌‏‎ با‏‎ توتال‌‏‎ شركت‌فرانسوي‌‏‎.‎است‌‏‎ درآمده‌‏‎ اروپا‏‎ واتحاديه‌‏‎
را‏‎ داماتو‏‎ مالزي‌قانون‌‏‎ پتروناس‌‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ پروم‌‏‎ شركت‌گاز‏‎
در‏‎ ميليارددلار‏‎ دو‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ به‌‏‎ واقدام‌‏‎ گرفته‌‏‎ ناديده‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ جنوبي‌در‏‎ پارس‌‏‎ نفت‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎
شركت‌‏‎ مستثني‌كردن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ توافق‌‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ داماتو ، ‏‎ تحريمهاي‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ شريكانش‌‏‎ و‏‎ توتال‌‏‎
سانتر‏‎ باژاك‌‏‎ آمريكا‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ مذاكرات‌بيل‌كلينتون‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ انگليس‌‏‎ نخست‌وزير‏‎ وتوني‌بلر‏‎ اروپا‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ديروز‏‎ ژاك‌سانتر‏‎ حال‌‏‎ بااين‌‏‎آمد‏‎
بايد‏‎ فرامرزي‌‏‎ قانونهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ كامل‌‏‎ توافقنامه‌‏‎
.گيرد‏‎ صورت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ كار‏‎مردم‌‏‎ از‏‎ اقتصاد‏‎ وزارت‌‏‎ درخواست‌‏‎
مالياتي‌‏‎ قوانين‌‏‎ تصحيح‌‏‎ براي‌‏‎


و‏‎ اقتصادي‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ مالياتي‌‏‎ انتظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
حسن‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ مالياتي‌‏‎ مميزين‌‏‎ تمام‌‏‎ دارايي‌ ، ‏‎
مردم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شكايت‌‏‎ دريافت‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برخورد‏‎ خاطي‌‏‎ افراد‏‎ با‏‎ به‌شدت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ يا‏‎ و‏‎
و‏‎ اقتصادي‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مالياتي‌‏‎ كاركنان‌‏‎ براي‌‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ ويديويي‌ 43‏‎ نوار‏‎ يك‌‏‎ دارايي‌‏‎
و‏‎ قانونمندي‌‏‎ اخلاق‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ خودتهيه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ترويج‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ شعار‏‎ به‌عنوان‌‏‎ آموزش‌پذيري‌‏‎
ادارات‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ به‌منظور‏‎ ويديويي‌‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ كشور‏‎ دارايي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ امور‏‎ كل‌وزارت‌‏‎
نوار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ مالياتي‌‏‎ معاون‌‏‎ مازار‏‎ عرب‏‎
مالياتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ است‌جلب‏‎ ويديويي‌گفته‌‏‎
و‏‎ هستيم‌‏‎ مردم‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ ما‏‎.‎هدف‌وزارتخانه‌است‌‏‎ اساسي‌ترين‌‏‎
آشناسازي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎ مناسبداشته‌‏‎ مردم‌رفتار‏‎ با‏‎ بايد‏‎
.قانون‌بكوشيم‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎
مالياتي‌‏‎ مراكز‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
مالياتي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ آرامش‌‏‎ احساس‌‏‎ بايد‏‎
.است‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎
تمام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مالياتي‌‏‎ قانون‌‏‎ مستمر‏‎ بازنگري‌‏‎ لزوم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
تلاش‌‏‎ فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎ ابهامات‌‏‎ شناسايي‌‏‎ در‏‎ وزارتخانه‌‏‎ كاركنان‌‏‎
.كنند‏‎ ارسال‌‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎

كميته‌‏‎ دبيركل‌‏‎ و‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ مالياتهاي‌‏‎ مديركل‌‏‎ پاريزي‌‏‎
خواسته‌‏‎ ويديويي‌‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مالياتي‌‏‎ بازنگري‌قانون‌‏‎
مالياتي‌‏‎ قوانين‌‏‎ تصحيح‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌ديدگاههاي‌‏‎ است‌‏‎
عمومي‌‏‎ منافع‌‏‎ مالياتي‌‏‎ قوانين‌‏‎ در‏‎ بازنگري‌‏‎ زيرا‏‎ شود ، ‏‎ جمع‌آوري‌‏‎
.مي‌آورد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎دلار‏‎ ميليون‌‏‎ يكصد‏‎ اختصاص‌‏‎ با‏‎
تومان‌‏‎ نرخ‌ 300‏‎ به‌‏‎ ارز‏‎
صنعتي‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ صادركنندگان‌‏‎
مي‌شوند‏‎ حمايت‌‏‎


ريخته‌گران‌‏‎ جامعه‌‏‎ سالانه‌‏‎ همايش‌‏‎ دهمين‌‏‎:شهرستانها‏‎ سرويس‌‏‎
و‏‎ صنعتگران‌‏‎ محققان‌ ، ‏‎ پژوهشگران‌ ، ‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ شركت‌ 900‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
آغاز‏‎ اصفهان‌‏‎ صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ استادان‌‏‎
.كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
سه‌روزه‌ ، ‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
سابقه‌‏‎ و‏‎ ريخته‌گران‌‏‎ جامعه‌‏‎ موفقيت‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎
به‌‏‎ را‏‎ كشورمان‌ ، ريخته‌گران‌‏‎ در‏‎ ساله‌‏‎ هزار‏‎ چند‏‎ ريخته‌گري‌‏‎
.فراخواند‏‎ توليد‏‎ افزايش‌‏‎
در‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ ايران‌‏‎ ريخته‌گران‌‏‎ جامعه‌‏‎ سالانه‌‏‎ سمينار‏‎ دهمين‌‏‎
صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎ مهندس‌شافعي‌‏‎ سخنان‌‏‎ با‏‎ آئيني‌‏‎
.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ اصفهان‌‏‎
اين‌‏‎ گشايش‌‏‎ آئين‌‏‎ در‏‎ صنايع‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ ريخته‌گري‌‏‎ صنعت‌‏‎ وضعيت‌‏‎ گزارشي‌‏‎ در‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎ سمينار‏‎
.كرد‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
به‌واسطه‌‏‎ ديگر‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ همانند‏‎ صنعت‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شافعي‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ مصرف‌ ، ‏‎ بازارهاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ فعاليتهاي‌صنعتي‌‏‎ تحرك‌‏‎
گسترش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ازانقلاب‏‎ بعد‏‎ صنعتي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ تعداد‏‎ و‏‎ ظرفيت‌‏‎
حدود 1500‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ وسيعي‌‏‎
توليدات‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ تخصص‌ها‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎ طيف‌‏‎ در‏‎ صنعتي‌‏‎ واحد‏‎
معادل‌‏‎ اسمي‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ با‏‎ رنگين‌‏‎ فلزات‌‏‎ و‏‎ فولادي‌‏‎ چدني‌ ، ‏‎ مصنوعات‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ فعاليت‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ تن‌‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏500‏‎
در‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ آمار‏‎ براساس‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎
در‏‎ ريخته‌گري‌‏‎ مصنوعات‌‏‎ و‏‎ قطعات‌‏‎ سهم‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ تحليل‌هاي‌‏‎ و‏‎ دسترس‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درصد‏‎ ميزان‌ 75/23‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ سنگين‌‏‎ صنايع‌‏‎
آن‌‏‎ درصد‏‎ خودروسازي‌ ، 1/9‏‎ صنايع‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ آن‌‏‎ درصد‏‎ مقدار 4/8‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ آن‌‏‎ درصد‏‎ كشاورزي‌ ، 25/2‏‎ ماشين‌آلات‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
و‏‎ ابزار‏‎ ماشين‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ آن‌‏‎ درصد‏‎ و 4‏‎ راهسازي‌‏‎ ماشين‌آلات‌‏‎
.است‌‏‎ صنعتي‌‏‎ ماشين‌آلات‌‏‎ ساير‏‎
حدود 20‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ شافعي‌‏‎ مهندس‌‏‎
يادآور‏‎ هستند‏‎ فعال‌‏‎ صنعت‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ انساني‌در‏‎ نيروي‌‏‎ هزار‏‎
صنعت‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎ اشتغال‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ شد ، ‏‎
حجم‌‏‎ كل‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ معادل‌ 2‏‎ سهمي‌‏‎ ريخته‌گري‌‏‎ بخش‌‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ اشتغال‌‏‎
در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ به‌ 500‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎
مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ عمده‌اي‌‏‎ رقم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ درسالجاري‌‏‎ خودروسازي‌‏‎ صنعت‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ هزينه‌‏‎ ريخته‌گري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ ريخته‌گري‌ ، ‏‎ صنعت‌‏‎ بر‏‎ جنبي‌‏‎ عوامل‌‏‎ تاثير‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ شافعي‌‏‎
انرژي‌‏‎ كاهش‌‏‎ ضرورت‌‏‎ فن‌آوري‌ ، ‏‎ ابداع‌‏‎ و‏‎ تخصصي‌‏‎ گرايشهاي‌‏‎ ايجاد‏‎
و‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ مصرف‌ ، ‏‎ كاهش‌‏‎ نوين‌ ، ‏‎ روشهاي‌‏‎ با‏‎
آلاينده‌ها‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ محيط‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎
واحدهاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎
در‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ حمايتي‌‏‎ ازجمله‌برنامه‌هاي‌‏‎ را‏‎ ريخته‌گري‌‏‎
بانكي‌‏‎ نرخ‌‏‎ ارزبا‏‎ تخصيص‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ سال‌جاري‌‏‎
ريال‌‏‎ هزار‏‎ نرخ‌ 3‏‎ با‏‎ ارزي‌‏‎ سهميه‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ امسال‌ 548‏‎:‎گفت‌‏‎
دلار‏‎ ميليون‌‏‎ يكصد‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
بقيه‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ خواهد‏‎ اختصاص‌‏‎ صنعتي‌‏‎ صادرات‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌‏‎
.مي‌شود‏‎ غيرفلزي‌‏‎ و‏‎ فلزي‌‏‎ صنايع‌‏‎ سرمايه‌گذاريهاي‌‏‎ جذب‏‎
در‏‎ صنعتي‌‏‎ صادركنندگان‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ اتخاذ‏‎ ترتيبي‌‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
تومان‌‏‎ نرخ‌ 300‏‎ با‏‎ ارز‏‎ دلار‏‎ صادرات‌ ، 15‏‎ دلار‏‎ يكصد‏‎ هر‏‎ مقابل‌‏‎
.كنند‏‎ دريافت‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اعتبارات‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ شافعي‌‏‎
قرار‏‎ ديده‌اند‏‎ زيان‌‏‎ ريالي‌‏‎ شدن‌منابع‌‏‎ بلوكه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎تهران‌‏‎ بورس‌‏‎ در‏‎ سهام‌‏‎ قيمت‌‏‎ ديروز‏‎ تغييرات‌‏‎
قيمت‌‏‎ تغيير‏‎ قيمت‌‏‎ آخرين‌‏‎ معامله‌شده‌‏‎ تعدادسهام‌‏‎ شركت‌‏‎ نام‌‏‎
‎‏‏200‏‎ ‎‏‏7500‏‎ ‎‏‏8050‏‎ كالسيمين‌‏‎
‎‏‏2‏‎ ‎‏‏2712‏‎ ‎‏‏1910‏‎ گاز‏‎ و‏‎ شيشه‌‏‎
-‎‏‏16‏‎ ‎‏‏6280‏‎ ‎‏‏1660‏‎ البرز‏‎ چيني‌‏‎
-‎‏‏5‏‎ ‎‏‏4195‏‎ ‎‏‏2000‏‎ مارگارين‌‏‎
‎‏‏57‏‎ ‎‏‏3000‏‎ ‎‏‏1736‏‎ بهپاك‌‏‎
-‎‏‏19‏‎ ‎‏‏6880‏‎ ‎‏‏4346‏‎ پاك‌‏‎ لبنيات‌‏‎
‎‏‏95‏‎ ‎‏‏1998‏‎ ‎‏‏10000‏‎ مازندران‌‏‎ نوش‌‏‎
‎‏‏19‏‎ ‎‏‏2521‏‎ ‎‏‏400‏‎ بروجرد‏‎ نساجي‌‏‎
‎‏‏3‏‎ ‎‏‏5072‏‎ ‎‏‏100‏‎ ايران‌‏‎ فيبر‏‎
-‎‏‏1‏‎ ‎‏‏12492‏‎ ‎‏‏1233‏‎ پارس‌‏‎ نفت‌‏‎
‎‏‏23‏‎ ‎‏‏15145‏‎ ‎‏‏1919‏‎ بهران‌‏‎ نفت‌‏‎
‎‏‏48‏‎ ‎‏‏2498‏‎ ‎‏‏8500‏‎ آبادان‌‏‎ پتروشيمي‌‏‎
‎‏‏1‏‎ ‎‏‏6170‏‎ ‎‏‏240‏‎ رازك‌‏‎ دارويي‌‏‎
‎‏‏43‏‎ ‎‏‏4587‏‎ ‎‏‏17682‏‎ كوثر‏‎ داروسازي‌‏‎
-‎‏‏8‏‎ ‎‏‏5686‏‎ ‎‏‏523‏‎ كف‌‏‎
-‎‏‏10‏‎ ‎‏‏2670‏‎ ‎‏‏5242‏‎ پارسيلون‌‏‎
-‎‏‏58‏‎ ‎‏‏3700‏‎ ‎‏‏5530‏‎ تاير‏‎ ايران‌‏‎
-‎‏‏13‏‎ ‎‏‏6453‏‎ ‎‏‏1522‏‎ شاهين‌‏‎ پلاستيك‌‏‎
-‎‏‏4‏‎ ‎‏‏5629‏‎ ‎‏‏1001‏‎ ماشين‌سازي‌ايران‌‏‎ و‏‎ لوله‌‏‎
-‎‏‏28‏‎ ‎‏‏2700‏‎ ‎‏‏2488‏‎ ايران‌‏‎ بسته‌بندي‌‏‎
-‎‏‏50‏‎ ‎‏‏2600‏‎ ‎‏‏1000‏‎ ملاير‏‎ صنعتي‌‏‎
-‎‏‏11‏‎ ‎‏‏1759‏‎ ‎‏‏3700‏‎ اتمسفر‏‎
‎‏‏30‏‎ ‎‏‏1450‏‎ ‎‏‏102617‏‎ آبسال‌‏‎
‎‏‏1‏‎ ‎‏‏6501‏‎ ‎‏‏1900‏‎ پارس‌‏‎ خانگي‌‏‎ لوازم‌‏‎
-‎‏‏9‏‎ ‎‏‏5690‏‎ ‎‏‏68566‏‎ آزمايش‌‏‎
‎‏‏32‏‎ ‎‏‏6090‏‎ ‎‏‏5978‏‎ الكتريك‌‏‎ پارس‌‏‎
-‎‏‏10‏‎ ‎‏‏5040‏‎ ‎‏‏66975‏‎ خودرو‏‎ ايران‌‏‎
‎‏‏86‏‎ ‎‏‏18001‏‎ ‎‏‏901‏‎ سايپا‏‎
-‎‏‏101‏‎ ‎‏‏10449‏‎ ‎‏‏12586‏‎ خاور‏‎ فنرسازي‌‏‎
-‎‏‏2‏‎ ‎‏‏1246‏‎ ‎‏‏10000‏‎ نيرومحركه‌‏‎
-‎‏‏4‏‎ ‎‏‏3000‏‎ ‎‏‏14937‏‎ بهشهر‏‎ صنايع‌‏‎ توسعه‌‏‎
-‎‏‏101‏‎ ‎‏‏2299‏‎ ‎‏‏10906‏‎ رنا‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
-‎‏‏20/0‏‎ ‎‏‏33/1605‏‎ - سهام‌‏‎ قيمت‌‏‎ كل‌‏‎ شاخص‌‏‎طلا‏‎ و‏‎ سكه‌‏‎ فروش‌‏‎ قيمت‌‏‎
(ريال‌‏‎)‎ قيمت‌‏‎ نوع‌‏‎
‎‏‏402000‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ تمام‌‏‎ سكه‌‏‎
‎‏‏230000‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ نيم‌‏‎ سكه‌‏‎
‎‏‏130000‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ ربع‌‏‎ سكه‌‏‎
‎‏‏39000‏‎ عيار‏‎ طلاي‌ 17‏‎ گرم‌‏‎ يك‌‏‎
‎‏‏41000‏‎ عيار‏‎ طلاي‌ 18‏‎ گرم‌‏‎ يك‌‏‎
‎‏‏177000‏‎ عيار‏‎ طلاي‌ 17‏‎ مثقال‌‏‎ يك‌‏‎
‎‏‏188500‏‎ عيار‏‎ طلاي‌ 18‏‎ مثقال‌‏‎ يك‌‏‎© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.