شماره‌ 1591‏‎ ‎‏‏،‏‎ 18 July 98 تير 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 27‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
كشور‏‎ قهرماني‌‏‎ بوكس‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ امروز‏‎

ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ هندبال‌‏‎ آغاز‏‎
شدند‏‎ پيروز‏‎ اصفهاني‌‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎

ايراني‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ نتايج‌‏‎ آخرين‌‏‎
ورزشي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ فيروزي‌‏‎ مرتضي‌‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ طلا‏‎ ميداني‌‏‎ و‏‎ دو‏‎
جودوبرنز‏‎ در‏‎ ميراسماعيلي‌‏‎

براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎
ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎

ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎
كرد‏‎ تسليم‌‏‎ آفرين‌‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ جان‌‏‎

همدان‌‏‎ وارد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
شدند‏‎

در‏‎ را‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ استقلال‌‏‎
كرد‏‎ تمام‌‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎

را‏‎ خدادعزيزي‌‏‎ شوستر ، ‏‎ برند‏‎
كرد‏‎ جريمه‌‏‎

در‏‎ نابينايان‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ رشته‌‏‎ ‎‏‏4‏‎

ديويس‌‏‎ مسابقات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ پاكستان‌‏‎ تنيس‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپ‌‏‎
پيش‌‏‎ ايران‌‏‎ ازتيم‌‏‎ برصفر‏‎ دو‏‎
افتاد‏‎

كشور‏‎ قهرماني‌‏‎ بوكس‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ امروز‏‎


از‏‎ ايران‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ بوكس‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
آغاز‏‎ كرمانشاه‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ كشور‏‎ استانهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ امروز‏‎
.مي‌شود‏‎
هفته‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ اول‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ مي‌كشد‏‎ طول‌‏‎
نفرات‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ حضور‏‎ بوكسور‏‎ رقابتها 180‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
فني‌‏‎ كميته‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ديگر‏‎ تعدادي‌‏‎ به‌اضافه‌‏‎ وزن‌‏‎ هر‏‎ اول‌‏‎
تا‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ دعوت‌‏‎ اردو‏‎ مي‌شوندبه‌‏‎ انتخاب‏‎ بوكس‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
در‏‎ بانكوك‌‏‎ سال‌ 1998‏‎ آسيايي‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ اردو‏‎
اجباري‌‏‎ رقابتها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بوكس‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ كليه‌‏‎ شركت‌‏‎
باشند‏‎ نداشته‌‏‎ حضور‏‎ كرمانشاه‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كساني‌كه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.شد‏‎ نخواهند‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ بوكس‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎



ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ هندبال‌‏‎ آغاز‏‎
شدند‏‎ پيروز‏‎ اصفهاني‌‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎


باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ هندبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ چهار‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎
تربيت‌‏‎ مباركه‌ ، ‏‎ فولاد‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
حريفان‌‏‎ مقابل‌‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ تبريز ، ‏‎ بدني‌‏‎
.شدند‏‎ پيروز‏‎ خود‏‎
دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ هفته‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
:زيراست‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
مباركه‌ 28‏‎ فولاد‏‎ سبزوار23‏‎ پيكان‌‏‎
كرمان‌ 21‏‎ شهرداري‌‏‎ تبريز 28‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
اصفهان‌ 33‏‎ مقاومت‌‏‎ تهران‌ 29‏‎ هما‏‎
مشهد 20‏‎ كارتن‌‏‎ اصفهان‌ 33‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎

دوم‌پنجشنبه‌ 1/5/77‏‎ هفته‌‏‎ برنامه‌‏‎
(است‌‏‎ آمده‌‏‎ اول‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نام‌‏‎)
اصفهان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ -‎مباركه‌‏‎ فولاد‏‎
اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ -كرمان‌‏‎ شهرداري‌‏‎
تهران‌‏‎ هما‏‎ -مشهد‏‎ كارتن‌‏‎
تبريز‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ -سبزوار‏‎ پيكان‌‏‎


ايراني‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ نتايج‌‏‎ آخرين‌‏‎
ورزشي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ فيروزي‌‏‎ جهان‌مرتضي‌‏‎ جوانان‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ طلا‏‎ ميداني‌‏‎ و‏‎ دو‏‎
جودوبرنز‏‎ در‏‎ ميراسماعيلي‌‏‎


در‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
بدست‌‏‎ را‏‎ نتايج‌‏‎ اين‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ روزگذشته‌‏‎ مسكو‏‎
.آوردند‏‎
قهرماني‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ نتيجه‌‏‎ مهمترين‌‏‎
دومين‌‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ متر‏‎ هزار‏‎ دوي‌ 3‏‎ در‏‎ مرتضي‌فيروزي‌‏‎
اردوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شادي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ صيد‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ مدال‌‏‎
.آورد‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ ازبك‌‏‎ حريف‌‏‎ طاهراف‌‏‎ با‏‎ علوي‌‏‎ سيدجواد‏‎ شطرنج‌‏‎ در‏‎
روسيه‌‏‎ از‏‎ (دوسه‌تو‏‎)‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ حداد‏‎ محمد‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ مساوي‌‏‎
.كرد‏‎ واگذار‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎
نتايج‌‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ پريدر‏‎ حاليكه‌شادي‌‏‎ در‏‎
حريفان‌‏‎ بر‏‎ ماهيني‌‏‎ مونا‏‎ و‏‎ كاشيان‌‏‎ آتوساپور‏‎ يافت‌‏‎ مساوي‌دست‌‏‎
.كردند‏‎ غلبه‌‏‎ خود‏‎ روسي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ اول‌‏‎ قورباغه‌‏‎ صدمتر‏‎ در‏‎ نشردوست‌‏‎ حسين‌‏‎ شنا‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ دوم‌‏‎ بكتاش‌غيبي‌‏‎
بدست‌‏‎ را‏‎ ركورد 97/56‏‎ مدرسي‌‏‎ حميدرضا‏‎ آزاد‏‎ صدمتر‏‎ شناي‌‏‎ در‏‎
رشته‌ 1500‏‎ در‏‎ دووميداني‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ سوم‌‏‎ خود‏‎ رشته‌‏‎ ودر‏‎ آورد‏‎
ميزان‌ 50/1‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ ركورد‏‎ بهبود‏‎ با‏‎ فيروزي‌‏‎ مرتضي‌‏‎ نهايي‌‏‎ متر‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ جهان‌‏‎ هشتم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ ثانيه‌‏‎
دور‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ متر‏‎ ركورد 52‏‎ با‏‎ غلامي‌‏‎ محمد‏‎ نيزه‌‏‎ پرتاب‏‎ در‏‎
با‏‎ عرب‏‎ امير‏‎ انتخابي‌‏‎ ديسك‌‏‎ پرتاب‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎.يابد‏‎ نهايي‌راه‌‏‎
.يابد‏‎ راه‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ پرتاب87/44‏‎
حريف‌‏‎ بر‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 95‏‎ در‏‎ نورزايي‌‏‎ ياسر‏‎ كشتي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ پيروز‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ بود 12‏‎ جهان‌‏‎ دوم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كه‌‏‎ آمريكايي‌خود‏‎
تشك‌‏‎ روي‌‏‎ مصر‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ سوم‌براي‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ و‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎
عبدالرحيم‌اف‌‏‎ سعيد‏‎ بر‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ خالقي‌‏‎ حسين‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ در 76‏‎
با‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ پيروز‏‎ بر 4‏‎ نتيجه‌ 5‏‎ با‏‎ تاجيكستان‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ خود‏‎ گرجستاني‌‏‎ حريف‌‏‎ مغلوب‏‎ بر 1‏‎ نتيجه‌ 3‏‎
از‏‎ كمتر‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ نوبخت‌‏‎ محمد‏‎ كيلوگرم‌‏‎ در 52‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ امتياز‏‎ كسب 10‏‎ با‏‎ يك‌دقيقه‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ بر 4‏‎ را 7‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ حريف‌‏‎ ديدني‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ كشتي‌‏‎
دور‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مولداويايي‌‏‎ حريف‌‏‎ سوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ديدار‏‎ خود‏‎ روسي‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ چهارم‌‏‎

جودو‏‎ براي‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎
جودو‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 66‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
مي‌شودآرش‌‏‎ برگزار‏‎ مسكو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جوانان‌‏‎ جهاني‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ جودوكار‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ مشترك‌‏‎ به‌طور‏‎ ميراسماعيلي‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎
لياقت‌تمام‌‏‎ با‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اسماعيلي‌‏‎
با‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ الجزاير‏‎ هلند ، ‏‎ قهرمانان‌‏‎
نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ راه‌يافتن‌‏‎ از‏‎ برزيلي‌‏‎ حريف‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎
.بازماند‏‎
ازفرانسه‌‏‎ بسنارد‏‎ برابركلود‏‎ در‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
مغلوبتيزهوشي‌ ، ‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ تمام‌‏‎ شايستگي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎
.نمود‏‎ خود‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ آمادگي‌‏‎
رقابتهاي‌اين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ ديگر‏‎ جودكار‏‎ دو‏‎ نيز‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎
به‌ديدار‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 55‏‎ وزن‌هاي‌ 50‏‎ در‏‎ بازي‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎
.رفته‌اند‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎

ايران‌‏‎ كار‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ براي‌‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎
در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ سومين‌‏‎
كشتي‌گيران‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ مسكو‏‎ شهر‏‎ ترودانا‏‎ ورزشگاه‌‏‎
.شدند‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ صاحب‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
گروه‌‏‎ در‏‎ هفتم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 42‏‎ در‏‎ آخوندي‌‏‎ مصطفي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ كوبا‏‎ از‏‎ دانايورش‌‏‎ مصاف‌ريوالتا‏‎ به‌‏‎ بازندگان‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 6‏‎
به‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ سعيداف‌‏‎ وجمشيد‏‎ پنتلي‌‏‎ وزن‌لئون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.راه‌يافتند‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎
دور‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ ميرزايي‌‏‎ جمال‌الدين‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 48‏‎ در‏‎
از‏‎ گوجاشيولي‌‏‎ يساريون‌‏‎ بر‏‎ بر 2‏‎ نتيجه‌5‏‎ با‏‎ بازندگان‌‏‎ هفتم‌‏‎
از‏‎ جونگ‌يانگ‌‏‎ هو‏‎ با‏‎ را‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ گرجستان‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎
ديدار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ نوبخت‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 52‏‎ در‏‎
پنجم‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ باخت‌‏‎ روسيه‌‏‎ آبايف‌از‏‎ سوسلان‌‏‎ به‌‏‎ سرگروهي‌‏‎
.پيوست‌‏‎ بازندگان‌‏‎
سوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ فر‏‎ خالقي‌‏‎ حسين‌‏‎ محمد‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 76‏‎ در‏‎
.داشت‌‏‎ استراحت‌‏‎ بازندگان‌‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ استراحت‌‏‎ نورزايي‌‏‎ بالاياسر‏‎ به‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 95‏‎ در‏‎
سوم‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ گرجستان‌ ، ‏‎ مصر ، ‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ برندگان‌‏‎

ديگر‏‎ شده‌‏‎ حذف‌‏‎ كار‏‎ جودو‏‎ دو‏‎
مسكو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جوانان‌‏‎ جهاني‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ جودو‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
از‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 55‏‎ اوزان‌ 50‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جودوكاران‌‏‎ دارد‏‎ جريان‌‏‎
.رفتند‏‎ كنار‏‎ رقابت‌ها‏‎ دور‏‎
جودوكار‏‎ با‏‎ شدن‌‏‎ روبرو‏‎ از‏‎ سرلك‌‏‎ وحيد‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 50‏‎ در‏‎
.رفت‌‏‎ كنار‏‎ رقابت‌ها‏‎ دور‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خودداري‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎

استراحت‌‏‎ نخست‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ جمشيدي‌‏‎ امين‌‏‎ نيز‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 55‏‎ در‏‎
.باخت‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ لي‌‏‎ دوم‌به‌استانيسلاو‏‎ دور‏‎ در‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎

قوانين‌‏‎ براساس‌‏‎ ازبكستاني‌اش‌‏‎ حريف‌‏‎ باخت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.ماند‏‎ باز‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ رقابت‌‏‎ ازادامه‌‏‎ جودو‏‎ جاري‌‏‎
رشته‌‏‎ اين‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ جودوكاران‌‏‎ حضور‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎
توسط‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ سهم‌آنها‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ پايان‌‏‎
.آمد‏‎ كيلوگرم‌بدست‌‏‎ وزن‌ 66‏‎ در‏‎ ميراسماعيلي‌‏‎ آرش‌‏‎



براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎
ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎


در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ اعضاء‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برگزار‏‎ مسكو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جوانان‌‏‎ جهاني‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ انفرادي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
.آوردند‏‎ به‌دست‌‏‎ باخت‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ مي‌شود‏‎
از‏‎ انفرادي‌فردريكو‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ نوروزي‌‏‎ افشين‌‏‎
.داد‏‎ صفرشكست‌‏‎ بر‏‎ را 2‏‎ آفريقايي‌كابوورگه‌‏‎ كشور‏‎
.پرتغال‌باخت‌‏‎ از‏‎ دوارته‌‏‎ به‌ارستوائو‏‎ نيز‏‎ مدرسي‌‏‎ علي‌رضا‏‎
مالميروافشين‌‏‎ تيم‌واحد‏‎ نيز‏‎ دونفري‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ بلاروس‌‏‎ نفري‌‏‎ دو‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ نوروزي‌‏‎

ايران‌‏‎ تنيس‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ باخت‌‏‎ دو‏‎
كه‌در‏‎ جوانان‌‏‎ جهاني‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ تنيس‌‏‎ انفرادي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
دوشكست‌‏‎ متحمل‌‏‎ ايران‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ مسكو‏‎
.شدند‏‎
برابرروسلوس‌‏‎ در‏‎ ازايران‌‏‎ خاوري‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎
بازي‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ و 6‏‎ بر 2‏‎ نتايج‌ 6‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ مقدونيه‌‏‎ از‏‎
شاه‌قلي‌‏‎ خاوري‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ نفره‌نيز‏‎ دو‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ واگذار‏‎ را‏‎
.خوردند‏‎ شكست‌‏‎ وسكواير‏‎ پرتغالي‌پدرو‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎

شد‏‎ نهم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ ايران‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ ميان‌ 56‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سال‌‏‎ زير 17‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ تيم‌‏‎
جوانان‌زير 17‏‎ قهرماني‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
قرار‏‎ نهم‌‏‎ و‏‎ رده‌بيست‌‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ مسكو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ سال‌‏‎
.گرفت‌‏‎
سكوي‌‏‎ بر‏‎ امتياز‏‎ كسب 170‏‎ با‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ ميزبان‌‏‎ روسيه‌‏‎ تيم‌‏‎
و‏‎ امتياز‏‎ با 45/162‏‎ اوكراين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ ايستاد‏‎ نخست‌‏‎
بدست‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ عنوان‌هاي‌‏‎ امتياز‏‎ با 55/159‏‎ بيلوروسي‌‏‎
.آوردند‏‎
مسابقه‌هاكسب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ ايران‌ 132‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ تيم‌‏‎
كاسه‌گر‏‎ علي‌رضا‏‎ برخورداري‌ ، ‏‎ پوريا‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎كرد‏‎
.مي‌دادند‏‎ بابايي‌تشكيل‌‏‎ حميدرضا‏‎ و‏‎ مهرمند‏‎ محسن‌‏‎ قزويني‌ ، ‏‎
دارحلقه‌‏‎ نوزدهم‌ ، ‏‎ رتبه‌‏‎ خرك‌حلقه‌‏‎ اسباب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ژيمناست‌هاي‌‏‎
و‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ موازنه‌‏‎ چوب‏‎ خرك‌سي‌وسوم‌ ، ‏‎ پرش‌‏‎ بيست‌ونهم‌ ، ‏‎
.آوردند‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎ وسوم‌‏‎ سي‌‏‎ بارفيكس‌‏‎



ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎
كرد‏‎ تسليم‌‏‎ آفرين‌‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ جان‌‏‎


جان‌‏‎ ناگهاني‌‏‎ به‌طور‏‎ ورزش‌‏‎ راستين‌‏‎ خادمين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ علاميريكي‌‏‎ محسن‌‏‎.‎كرد‏‎ تسليم‌‏‎ جان‌آفرين‌‏‎ به‌‏‎
فاني‌‏‎ دار‏‎ سالگي‌‏‎ سن‌ 41‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌گذشته‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎ بسكتبال‌‏‎
كه‌‏‎ علامير‏‎ مرحوم‌محسن‌‏‎.‎پيوست‌‏‎ ايزدي‌‏‎ به‌رحمت‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ را‏‎
بعد‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ موثر‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ زمان‌بازيگري‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ پرسپوليس‌درآمد‏‎ باشگاه‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شكوهمند‏‎ ازانقلاب‏‎
در‏‎ وي‌‏‎يافت‌‏‎ كشوردست‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ تجارت‌هم‌‏‎ بانك‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مربيگري‌‏‎ سمت‌‏‎
تركمنستان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جام‌‏‎ نيزدر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تهران‌‏‎ قهرمان‌‏‎
داراي‌‏‎ علامير‏‎ مرحوم‌محسن‌‏‎.‎يافت‌‏‎ قهرماني‌دست‌‏‎ نايب‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎
سوي‌عنايت‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ اخيرا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ساله‌‏‎ و 2‏‎ دختر4‏‎ فرزند‏‎ دو‏‎
شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎ آتشي‌به‌‏‎
صبح‌امروز‏‎ ساعت‌ 9‏‎ علامير‏‎ مرحوم‌محسن‌‏‎ جنازه‌‏‎ تشييع‌‏‎ مراسم‌‏‎.‎بود‏‎
بستان‌منش‌ ، ‏‎ خيابان‌شهيد‏‎ صددستگاه‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ از‏‎
ختم‌‏‎ مجلس‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ زهرا‏‎ بهشت‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ غنيان‌‏‎ خيابان‌‏‎
دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ الي‌ 00/18‏‎ ساعت‌ 30/16‏‎ از‏‎ علامير‏‎ مرحوم‌محسن‌‏‎
مي‌‏‎ برگزار‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ الجواد‏‎ مسجد‏‎ در‏‎ ‎‏‏29/4/77‏‎
ارزشمند‏‎ چهره‌‏‎ اين‌‏‎ درگذشت‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎شود‏‎
كشور‏‎ ورزش‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ مرحوم‌‏‎ آن‌‏‎ خانواده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎
.مي‌گويد‏‎ تسليت‌‏‎



همدان‌‏‎ وارد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
شدند‏‎


.شدند‏‎ همدان‌‏‎ وارد‏‎ كشور‏‎ برگزيده‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ ورزشي‌30‏‎ سرويس‌‏‎.
منطقه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ روزه‌‏‎ اردوي‌ 15‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ برپا‏‎ همدان‌‏‎ در‏‎ هوا‏‎ و‏‎ آب‏‎ خوش‌‏‎
.بپردازند‏‎ تمرين‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎
كشتي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ امكانات‌‏‎ همدان‌‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ فراهم‌‏‎



در‏‎ را‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ استقلال‌‏‎
كرد‏‎ تمام‌‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎


توانست‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ سالها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ طلسم‌‏‎ بالاخره‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فتح‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عبور‏‎ پرطرفدارسپاهان‌‏‎ تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎
زننده‌‏‎ استقلال‌‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎.‎شود‏‎ اميدوارتر‏‎
.بود‏‎ زاينده‌رود‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ باارزش‌‏‎ گل‌‏‎ تك‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
گرفت‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ سپاسي‌‏‎ رافجر‏‎ نتيجه‌‏‎ بهترين‌‏‎

را‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسير‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.
و‏‎ مي‌شود‏‎ خلاصه‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.مي‌كند‏‎ هموار‏‎
بهترين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ رقابت‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎
مي‌گيرد؟‏‎ شكل‌‏‎ چگونه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.داد‏‎ تشكيل‌‏‎ جوان‌‏‎ نفرات‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ بازيكناني‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ انجام‌‏‎ بازيهايي‌‏‎ باشد ، ‏‎ ميداني‌‏‎ بايد‏‎
.كنند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ بهترين‌ها‏‎ بتوانند‏‎ مربيان‌‏‎ تا‏‎ دهند‏‎ نشان‌‏‎
نيز‏‎ تيم‌ها‏‎ و‏‎ مي‌كشد‏‎ خود‏‎ بدنبال‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ تمام‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
البته‌‏‎ يابند ، ‏‎ دست‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ به‌دستاوردهاي‌‏‎ بايد‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ برنامه‌‏‎ داردكه‌‏‎ بستگي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ عوامل‌‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎
.درآيد‏‎ اجرا‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ منظم‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ بازيها‏‎
برگزاري‌‏‎ ساليانه‌‏‎ منظم‌‏‎ تقويم‌‏‎ نبودن‌‏‎ دارا‏‎ بدليل‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
شده‌‏‎ روبرو‏‎ مختلفي‌‏‎ نواقص‌‏‎ با‏‎ آزادگان‌همواره‌‏‎ جام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
پرورش‌‏‎ واقعي‌‏‎ بستر‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ مناسب‏‎ ليگ‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ از‏‎ الگوبرداري‌‏‎ است‌مستلزم‌‏‎ كشور‏‎ خوب‏‎ بازيكنان‌‏‎
با‏‎ بتواند‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ صاحب‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ واقعي‌اش‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ الگو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دست‌يابي‌‏‎
مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
هفته‌‏‎ اين‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ به‌‏‎ گذرا‏‎ نگاهي‌‏‎ شدبا‏‎ برگزار‏‎ كشورمان‌‏‎
ديدار‏‎ مهمترين‌‏‎ بعنوان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎
درصدد‏‎ آزادگان‌‏‎ ليگ‌‏‎ قهرماني‌‏‎ اصلي‌‏‎ مدعي‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎نامبرد‏‎ هفته‌‏‎
شدن‌‏‎ نزديك‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ جايگاه‌‏‎ حفظ‏‎
.داشت‌‏‎ خود‏‎ تهراني‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ سختي‌‏‎ جدال‌‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ جوانش‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ با‏‎ پرانرژي‌‏‎ و‏‎ سبكبال‌‏‎ استقلال‌‏‎
خود‏‎ بسود‏‎ را‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎
.كرد‏‎ تمام‌‏‎
بومي‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ جوانان‌‏‎ برخورد‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ شاهد‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ديدني‌‏‎ اين‌ديدار‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎.‎بودند‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ زيباترين‌‏‎
اگر‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎.‎رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎ توسط‏‎ ‎‏‏57‏‎
در‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ قادر‏‎ كند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ هارموني‌لازم‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كمتر‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ امتياز‏‎ با 50‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
همچنان‌‏‎ تا‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ اصلي‌اش‌‏‎ رقيب‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎
.باشد‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ شكست‌‏‎ بدون‌‏‎ تيم‌‏‎ تنها‏‎
در‏‎ پاس‌‏‎ مقابل‌‏‎ را‏‎ دشوار‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ بلندي‌‏‎ گام‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ درصورت‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ پيش‌رو‏‎
باخت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎.‎داشت‌‏‎ برخواهد‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎
.كرد‏‎ سقوط‏‎ جدول‌‏‎ پنجم‌‏‎ مكان‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ با 34‏‎
و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ جالب‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ تيم‌‏‎ كرج‌‏‎ در‏‎
شهرداري‌‏‎.‎دهد‏‎ شكست‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ خانه‌اش‌‏‎ رادر‏‎ بهمن‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎
و‏‎ منطقي‌‏‎ لطف‌برنامه‌ريزي‌‏‎ به‌‏‎ نسب‏‎ ذوالفقار‏‎ بيژن‌‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ فوتبال‌‏‎ مطرح‌‏‎ قطبهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بنيادي‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ مبدل‌‏‎ ايران‌‏‎
صعود‏‎ چهارم‌‏‎ مكان‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ با 36‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ شهرداري‌‏‎
.كرد‏‎
با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ پرگل‌ترين‌‏‎ در‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ تيم‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ فجر‏‎.‎رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ هفت‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
به‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ درجدول‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ جهش‌‏‎ امتياز‏‎ با 33‏‎ پيروزي‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ ششم‌‏‎ مكان‌‏‎
مقابل‌‏‎ ميزباني‌‏‎ امتياز‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ عليرغم‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ سايپا‏‎
بازي‌‏‎ يك‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ به‌تساوي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎.‎كردند‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ هيجان‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ كسل‌كننده‌‏‎
رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ سوم‌‏‎ مكان‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎ تساوي‌ 40‏‎
.كرد‏‎ حفظ‏‎
در‏‎ مي‌كند‏‎ حس‌‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ سقوط‏‎ خطر‏‎ كه‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
بر‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ راصورت‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كار‏‎ اصفهان‌‏‎
.كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ دو‏‎
دور‏‎ پرتگاه‌‏‎ لبه‌‏‎ از‏‎ نتوانست‌‏‎ هم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اهوازي‌‏‎ تيم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سيزدهم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شود‏‎
و‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ جدولي‌‏‎ ته‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ جنگ‌‏‎ نيز‏‎ مشهد‏‎ در‏‎
.يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎
.رفت‌‏‎ مكان‌يازدهم‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ با 31‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ تراكتور‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎
صفر‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ -صفر‏‎ سايپا‏‎
اهواز 3‏‎ استقلال‌‏‎ -‎اصفهان‌ 2‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏64‏‎)ميرزايي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎ (‎‎‏‏58‏‎) استواري‌‏‎ رضا‏‎:گلها‏‎.
پور‏‎ علي‌‏‎ (‎‎‏‏53‏‎)حلفي‌‏‎ وحيد‏‎ (‎‏‏30‏‎)‎رباط‏‎ شيخ‌‏‎ حشمت‌‏‎ پلي‌اكريل‌ ، ‏‎
اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏82‏‎)‎هادي‌‏‎
صفر‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ -‎يك‌‏‎ پاس‌‏‎
پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏41‏‎)‎حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎:گل‌‏‎.
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ -صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏57‏‎)گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎:گل‌‏‎.
تبريز 2‏‎ شهرداري‌‏‎ -‎صفر‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎
شهرداري‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎)‎دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ (‎‎‏‏33‏‎)‎خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎:‎گلها‏‎.
تبريز‏‎
صفر‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ -شيراز 7‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
محمود‏‎ (‎‎‏‏37‏‎)صمديان‌‏‎ شاهين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎و 55 ، 6‏‎ ‎‏‏60‏‎)‎فاطمي‌‏‎ فراز‏‎:گلها‏‎
سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏83‏‎)‎فخري‌‏‎ حسين‌‏‎ (‎‏‏81‏‎)سامره‌‏‎ علي‌‏‎ (‎‎‏‏78‏‎)‎فكري‌‏‎
‎‏‏2‏‎(تبريز‏‎)‎تراكتورسازي‌‏‎ -‎يك‌‏‎ (‎مشهد‏‎)مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎)محمودي‌‏‎ كاظم‌‏‎ (‎‎‏‏40‏‎)‎پاك‌نژاد‏‎ حبيب‏‎:گلها‏‎.
پيام‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏78‏‎)‎بيگي‌‏‎ محمد‏‎ سيامك‌‏‎ تراكتورسازي‌ ، ‏‎




را‏‎ خدادعزيزي‌‏‎ شوستر ، ‏‎ برند‏‎
كرد‏‎ جريمه‌‏‎


دليل‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ عزيزي‌ ، ‏‎ خداداد‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مارك‌ ، ‏‎ هزار‏‎ كلن‌ ، 3‏‎.ث‌‏‎.‎اف‌‏‎ باشگاه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تاخير ، ‏‎ روز‏‎ چهار‏‎
.شد‏‎ جريمه‌‏‎
روز‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ كلن‌‏‎.ث‌‏‎.اف‌‏‎ باشگاه‌‏‎ جديد‏‎ سرمربي‌‏‎ شوستر‏‎ برند‏‎
ديرتر‏‎ روز‏‎ چهار‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ تصميم‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎
.كند‏‎ جريمه‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ تمرين‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ مقرر‏‎ موعد‏‎ از‏‎
به‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ ياد‏‎ را‏‎ آلماني‌‏‎ زبان‌‏‎ بايد‏‎ عزيزي‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎ شوستر‏‎
باشگاه‌‏‎ تمرين‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ ندارد‏‎ وي‌ ، اجازه‌‏‎ مشاور‏‎ خاطر‏‎ همين‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ تمرين‌ ، ‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ كلن‌‏‎



در‏‎ نابينايان‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ رشته‌‏‎ ‎‏‏4‏‎


ورزشكاران‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ نابينايان‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
شوراي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ دهكده‌‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ ظهر‏‎ بعداز‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ ‎‏‏72‏‎
مسابقات‌‏‎ دراين‌‏‎.‎شد‏‎ افتتاح‌‏‎ مادريد‏‎ در‏‎ اسپانيا‏‎ ورزش‌‏‎ عالي‌‏‎
وميداني‌ ، ‏‎ دو‏‎ رشته‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ از 72‏‎ ورزشكار‏‎ ‎‏‏750‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌پردازند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ وگلبال‌‏‎ جودو‏‎ شنا ، ‏‎
رسما‏‎ تيرماه‌‏‎ روزشنبه‌ 27‏‎ از‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎
در‏‎ اسپانيا‏‎ ورزش‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ دهكده‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎
خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ روز‏‎ هشت‌‏‎ به‌مدت‌‏‎ مرداد‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ مادريدآغاز‏‎
براي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نابينايان‌جمهوري‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كاروان‌‏‎.داشت‌‏‎
شنبه‌‏‎ چهار‏‎ روز‏‎ نابينايان‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
.شد‏‎ اسپانيا‏‎ پايتخت‌‏‎ واردمادريد‏‎
جودو‏‎ گلبال‌ ، ‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نابينايان‌‏‎ سي‌نفره‌‏‎ تيم‌‏‎
رقابت‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ ورزشكاران‌ 72‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ وميداني‌‏‎ دو‏‎ و‏‎
.مي‌پردازند‏‎



ديويس‌‏‎ مسابقات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ پاكستان‌‏‎ تنيس‌‏‎ كاپ‌تيم‌‏‎
پيش‌‏‎ ايران‌‏‎ ازتيم‌‏‎ برصفر‏‎ دو‏‎
افتاد‏‎


تنيس‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ تنيس‌بازان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
اقيانوسيه‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ منطقه‌‏‎ دو‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ (كاپ‌‏‎ ديويس‌‏‎) ديويس‌‏‎ جام‌‏‎
شكست‌‏‎ خود‏‎ پاكستاني‌‏‎ حريفان‌‏‎ مقابل‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ سال‌ 1998‏‎ در‏‎
.خوردند‏‎
مجموعه‌‏‎ در‏‎ انفرادي‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
اكبر‏‎ و‏‎ تدين‌‏‎ فرهاد‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تهران‌آغاز‏‎ انقلاب‏‎ ورزشي‌‏‎
نتيجه‌‏‎ با‏‎ شفيق‌‏‎ عصيم‌‏‎ و‏‎ خليق‌‏‎ محمد‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ طاهري‌‏‎
.شدند‏‎ مغلوب‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ مشابه‌‏‎
رفت‌‏‎ خليق‌‏‎ محمد‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ تدين‌‏‎ فرهاد‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎
و 7‏‎ بر 3‏‎ بر 3 ، 6‏‎ امتيازهاي‌ 6‏‎ با‏‎ اين‌ديدار‏‎ در‏‎ تدين‌‏‎ كه‌‏‎
.شد‏‎ پاكستان‌‏‎ نماينده‌‏‎ مغلوب‏‎ بر 6‏‎
شفيق‌‏‎ عصيم‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ طاهري‌‏‎ اكبر‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پرداختند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ پاكستان‌‏‎ از‏‎
حريف‌‏‎ بر 4‏‎ و 6‏‎ بر 4‏‎ بر 4 ، 6‏‎ نتايج‌ 6‏‎ با‏‎ پاكستاني‌‏‎ تنيس‌باز‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ايراني‌‏‎
روز‏‎ همراه‌‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ و‏‎ بازيكن‌‏‎ چهار‏‎ با‏‎ پاكستان‌‏‎ تنيس‌‏‎ تيم‌‏‎
.است‌‏‎ تهران‌شده‌‏‎ وارد‏‎ گذشته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎
برگزار‏‎ امروز‏‎ ساعت‌ 14‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ دونفره‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎



جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ آخرين‌‏‎
باقي‌‏‎ فرانسه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ژاكه‌‏‎ ايمه‌‏‎
ماند‏‎

پيش‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ فرانسه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ ژاكه‌‏‎ ايمه‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ در‏‎ رساند ، ‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
فرانسه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.ماند‏‎ خواهد‏‎ باقي‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌ 98‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ژاكه‌‏‎
پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ شد ، ‏‎ برزيل‌برگزار‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ از‏‎(باخت‌‏‎ يا‏‎ برد‏‎) صورت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ استعفا‏‎ فرانسه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربيگري‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيشين‌‏‎ سرمربي‌‏‎ هوليه‌‏‎ جانشين‌ژرارد‏‎ ژاكه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ فرانسه‌‏‎
هفته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ فرانسه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ همچنين‌‏‎
اعلام‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ جديدتيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ نام‌‏‎ آينده‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎

گرفت‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ مربيگري‌‏‎ هيدينگ‌‏‎


عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هلند‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ هيدينگ‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
.شد‏‎ انتخاب‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎
يك‌‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ با‏‎ مادريد‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ هيدينگ‌‏‎
آنتونيو‏‎ خوسه‌‏‎ جانشين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ منعقد‏‎ ساله‌‏‎ دو‏‎ همكاري‌‏‎ قرارداد‏‎
.شد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ كاماچو‏‎
سانس‌‏‎ لورنسو‏‎ رياست‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ ششمين‌‏‎ وي‌‏‎
بازي‌ 244‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎ مادريد‏‎ باشگاه‌رئال‌‏‎ رئيس‌‏‎
.دارد‏‎ اعتقاد‏‎
سمت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ جديدتيم‌‏‎ مربي‌‏‎
رئال‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ خدمت‌‏‎ والنسيااسپانيا‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎
يافت‌‏‎ دست‌‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ مادريد‏‎
جنگ‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ عنوان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ سال‌جاري‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.رقبامي‌رود‏‎
خود‏‎ قهرماني‌‏‎ هفتمين‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ يوونتوس‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎
.كسبكرد‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ را‏‎





© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.