شماره‌ 1607‏‎ ‎‏‏،‏‎ 5 August 98 مرداد 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 14‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
جشن‌‏‎ گل‌‏‎ پنج‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
گرفت‌‏‎ قهرماني‌‏‎

متقي‌‏‎ براي‌جواد‏‎ بزرگ‌‏‎ موفقيتي‌‏‎

برگزار‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتسال‌‏‎
مي‌شود‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ حريفان‌‏‎
شدند‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎

انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ تشكيل‌‏‎ درپي‌‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
شد‏‎ محروم‌‏‎ ماه‌‏‎ مرداني‌ 6‏‎ و‏‎ جريمه‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

جشن‌‏‎ گل‌‏‎ پنج‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
گرفت‌‏‎ قهرماني‌‏‎


در‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ تبريزي‌‏‎ مهاجم‌‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎
استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ عيار‏‎ تمام‌‏‎ بازيكن‌‏‎ همشهريانش‌يك‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎
و‏‎ رساند‏‎ ثمر‏‎ تنهايي‌به‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ گل‌‏‎ از 5‏‎ گل‌‏‎ او 4‏‎.‎بود‏‎
دروازه‌‏‎ وارد‏‎ ملكيان‌‏‎ فرد‏‎ را‏‎ او‏‎ زيباي‌‏‎ پاس‌‏‎ هم‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎
چنين‌‏‎ اين‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اكبرپور‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎.‎تراكتورسازي‌كرد‏‎
ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دروازه‌بان‌تراكتورسازي‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ از‏‎ بعد‏‎
.مي‌رساند‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
درآمد‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
يكقدمي‌‏‎ به‌‏‎ شهرستانها‏‎ و‏‎ درتهران‌‏‎ بازي‌‏‎ انجام‌ 7‏‎ با‏‎ ديروز‏‎
بازي‌‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ خود‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پايان‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ بسته‌‏‎ آن‌‏‎ پرونده‌‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ باقيمانده‌‏‎
قهرماني‌‏‎ تكليف‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ آمده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ نتايج‌‏‎ با‏‎
هفته‌ها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نايبقهرماني‌مشخص‌‏‎ و‏‎
مقابل‌‏‎ پرگل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ آزادي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ انتظار‏‎
آسوده‌‏‎ خيالي‌‏‎ با‏‎ حالا‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جشن‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مي‌تواند‏‎
تساوي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ رقيب‏‎ نزديك‌ترين‌‏‎ پاس‌‏‎.‎كند‏‎ آماده‌‏‎ آسيا‏‎
كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ ايستاد‏‎ دوم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎ برابر‏‎
.شد‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ شايستگي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ پاس‌‏‎ حريف‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
آخر‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ شهرستاني‌‏‎
مي‌تواندميدان‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
پاياني‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ياوري‌‏‎ شاگردان‌‏‎ لياقتهاي‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎
.باشد‏‎ جام‌‏‎
بزرگ‌‏‎ ابهام‌‏‎ يك‌‏‎ هنوز‏‎ ديروز ، ‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
تيم‌‏‎ چهارمين‌‏‎ چهره‌‏‎ نشدن‌‏‎ هم‌مشخص‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ پابرجا‏‎
نفت‌آبادان‌‏‎ صنعت‌‏‎ و‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ سقوطكننده‌‏‎
دروازه‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ هجومي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ آباداني‌ها‏‎.است‌‏‎
ديدار‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ بايد‏‎ همچنان‌‏‎ كشيدند ، ‏‎ سقوط‏‎ رابه‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎
تهران‌‏‎ سايپا‏‎ !انتظاربنشينند‏‎ به‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ باقيمانده‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ ارزشمند‏‎ تساوي‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ و‏‎
يافته‌‏‎ رهايي‌‏‎ سقوط‏‎ خطر‏‎ از‏‎ خراسان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ و‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
چند‏‎ هراس‌‏‎ از‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ را‏‎ ماندن‌‏‎ جواز‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.شدند‏‎ فارغ‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎
زرين‌چه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ غياب‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
در‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ جديد‏‎ تركيبي‌‏‎ با‏‎ محسن‌گروسي‌‏‎ و‏‎ چيني‌‏‎ علي‌‏‎
كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نشد‏‎ مواجه‌‏‎ جدي‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ مقابل‌‏‎
به‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ فردملكيان‌‏‎ زوج‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎
به‌‏‎ را‏‎ تراكتورسازان‌‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ پنج‌‏‎ توانست‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ خدمت‌‏‎
اكبرپور‏‎ كه‌عليرضا‏‎ آن‌‏‎ مهم‌‏‎ نكته‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كشاند‏‎ سقوط‏‎
در‏‎ تيمش‌‏‎ گل‌‏‎ پنج‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ زننده‌‏‎ استقلال‌‏‎ تبريزي‌‏‎ بازيكن‌‏‎
.بود‏‎ خود‏‎ همشهري‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ پيكار‏‎
قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ اميدي‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ انديشه‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ قافيه‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ ذوبآهن‌رفت‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎
تلاش‌‏‎ تمامي‌‏‎.‎ماند‏‎ عقب‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ باخت‌‏‎ ميزبان‌‏‎ انگيزه‌‏‎ سراپا‏‎
ازاين‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ گرفتن‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ پاسي‌ها‏‎
.شد‏‎ خلاصه‌‏‎ سخت‌‏‎ ميدان‌‏‎
سپاهان‌‏‎ سيمان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ شهرداري‌‏‎ تبريز ، ‏‎ در‏‎
در‏‎ بازنده‌‏‎ تيم‌‏‎ جانشين‌‏‎ و‏‎ خودرسيد‏‎ برد‏‎ دهمين‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎
.شد‏‎ جدول‌‏‎ پنجم‌‏‎ مكان‌‏‎
شده‌‏‎ قطعي‌‏‎ سقوطش‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ مشهد ، ‏‎ در‏‎
شد‏‎ متوقف‌‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ بازي‌بي‌انگيزه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎
راهي‌‏‎ راضي‌‏‎ درجام‌ ، ‏‎ ماندن‌‏‎ و‏‎ خوش‌‏‎ خاطره‌اي‌‏‎ با‏‎ ميهمان‌‏‎ تا‏‎
.شود‏‎ اصفهان‌‏‎
از‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ طاقت‌فرساي‌‏‎ گرماي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ ماندنش‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خشنود‏‎ ميزبان‌‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ پاي‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ خورده‌‏‎ شكست‌‏‎ تيم‌‏‎ آخر‏‎ بازي‌‏‎
.خورد‏‎ گره‌‏‎
و‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ كرده‌‏‎ سقوط‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ پيكار‏‎ اهواز‏‎ در‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ميزبان‌‏‎ به‌سود‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎
متقي‌‏‎ براي‌جواد‏‎ بزرگ‌‏‎ موفقيتي‌‏‎


و‏‎ راديو‏‎ توسعه‌‏‎ موسسه‌‏‎ حاكمه‌‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ شنيديم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كننده‌‏‎ شركت‌‏‎ نامزد‏‎ ميان‌ 39‏‎ از‏‎ واقيانوسيه‌‏‎ آسيا‏‎ تلويزيون‌هاي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ و‏‎ ورزش‌صدا‏‎ گروه‌‏‎ پيشين‌‏‎ مدير‏‎ متقي‌‏‎ جواد‏‎
اين‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ سال‌‏‎ به‌مدت‌ 3‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ موفقيت‌‏‎ اين‌‏‎ كسب‏‎.‎است‌‏‎ برگزيده‌‏‎ موسسه‌بين‌المللي‌‏‎
.مي‌گوييم‌‏‎ تبريك‌‏‎ ورزشي‌‏‎ همكار‏‎ اين‌‏‎برگزار‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتسال‌‏‎
مي‌شود‏‎


فوتبال‌‏‎ كميته‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فوتسال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دارد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ (فوتسال‌‏‎)‎ سالني‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ ذيل‌‏‎ استانهاي‌‏‎ تاكنون‌‏‎.‎كند‏‎ برگزار‏‎ و 77‏‎ ‎‏‏76‏‎
- خراسان‌‏‎ -‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎:‎كرده‌اند‏‎ آمادگي‌‏‎ اعلام‌‏‎ رقابت‌ها‏‎
قم‌‏‎ -‎ وبختياري‌‏‎ محال‌‏‎ چهار‏‎ -‎ سمنان‌‏‎ -‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ - فارس‌‏‎
كردستان‌‏‎ -‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ -‎ (انتظام‌‏‎)‎ زنجان‌‏‎ -‎ (‎سهيل‌‏‎)
- يزد‏‎ -‎ گيلان‌‏‎ -‎ اردبيل‌‏‎ - اصفهان‌‏‎ - بوشهر‏‎ -‎ كرمانشاه‌‏‎-‎
(دارائي‌‏‎)‎ هرمزگان‌‏‎ (‎ندسا‏‎) خوزستان‌‏‎ - بويراحمد‏‎ و‏‎ كهكيلويه‌‏‎
.تهران‌‏‎ توابع‌‏‎ و‏‎ (‎استقلال‌‏‎) ب‏‎ تهران‌‏‎ (‎فتح‌‏‎) الف‌‏‎ تهران‌‏‎ - ايلام‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ حريفان‌‏‎
شدند‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎


نماينده‌‏‎ از 6‏‎ يكي‌‏‎) ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ (‎ژاپن‌‏‎ مسابقات‌جهاني‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎
تمرين‌‏‎ نخستين‌‏‎ مي‌كند ، ديروز‏‎ آماده‌‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
با‏‎.‎كرد‏‎ برگزار‏‎ ژاپني‌اش‌‏‎ سرمربي‌‏‎ باماتسوموتو‏‎ راهمراه‌‏‎ خود‏‎
قهرماني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ شروع‌‏‎ تا‏‎ باقيمانده‌‏‎ كم‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
ميان‌ 18‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ انتخاب 12‏‎ براي‌‏‎ مربيان‌‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎
بازي‌‏‎ چند‏‎ برگزاري‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اردو ، چاره‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ بازيكن‌‏‎
تيم‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ تداركاتي‌‏‎
امروز‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.ديده‌اند‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
برگزار‏‎ برق‌‏‎ مقابل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ نخستين‌‏‎
شركت‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎.مي‌كند‏‎
تختي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ هندوستان‌‏‎ پاكستان‌ ، ‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ اصفهان‌‏‎انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ تشكيل‌‏‎ درپي‌‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
شد‏‎ محروم‌‏‎ ماه‌‏‎ مرداني‌ 6‏‎ و‏‎ جريمه‌‏‎


با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ناظربازي‌‏‎ و‏‎ داور‏‎ گزارش‌‏‎
.كرد‏‎ اتخاذ‏‎ را‏‎ ذيل‌‏‎ تصميمات‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ آبادان‌‏‎
بازيكن‌‏‎ نمودن‌‏‎ مضروب‏‎ بدليل‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ مرداني‌‏‎ محمد‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ تيمش‌‏‎ همراهي‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ به‌مدت‌ 6‏‎ مقابل‌‏‎ تيم‌‏‎
.شد‏‎ محروم‌‏‎ مسابقات‌‏‎
به‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ غيرورزشي‌‏‎ حركات‌‏‎ انجام‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ خضيراوي‌‏‎ مجاهد‏‎ -‎‏‏2‏‎
.مي‌گردد‏‎ كتبي‌‏‎ توبيخ‌‏‎ گل‌‏‎ رساندن‌‏‎ ثمر‏‎
و‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ تيم‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ مبلغ‌‏‎ به‌‏‎ كنترل‌بازيكنان‌‏‎ عدم‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محكوم‌‏‎
.شد‏‎ توبيخ‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


يك‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎تهران‌ 5‏‎ استقلال‌‏‎
براي‌‏‎ (‎و 89‏‎ ‎‏‏10 ، 43 ، 77‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎:گلها‏‎
تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏78‏‎)‎علي‌باغميشه‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ -يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎
(‎‏‏86‏‎)هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ و‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏3‏‎)‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎:‎گلها‏‎.
پاس‌‏‎ براي‌‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ -صفر‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ -‎صفر‏‎ خراسان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎
يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ -اهواز 3‏‎ استقلال‌‏‎
تهامي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏80‏‎)هويزه‌‏‎ طاهر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏40‏‎)‎نيسي‌‏‎ امين‌‏‎:‎گلها‏‎
برق‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏5‏‎)‎ميناسيان‌‏‎ آلن‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏87‏‎)
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ سيمان‌‏‎ -يك‌‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎
شهرداري‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏69‏‎)‎ خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ -آبادان‌ 3‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
(‎‏‏85‏‎) سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ سلامات‌ 80‏‎ وحيد‏‎ جنامي‌ 44 ، ‏‎ لطيف‌‏‎:‎گلها‏‎
نفت‌‏‎ براي‌‏‎جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ آخرين‌‏‎
مي‌شود؟‏‎ نيجريه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ رودگوليت‌‏‎


تيم‌چلسي‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ رودگوليت‌‏‎:خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ واحد‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ بسيارزياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ انگليس‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ قبل‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ نيجريه‌‏‎
طراز‏‎ مربيان‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ جهت‌‏‎ نيجريه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اعضاي‌‏‎
گذشته‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ كردند‏‎ اروپايي‌سفر‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اول‌‏‎
.بازگشتند‏‎ كشورنيجريه‌‏‎ به‌‏‎
ديگري‌‏‎ مربيان‌‏‎ بررودگوليت‌ ، ‏‎ علاوه‌‏‎ مطلع‌ ، ‏‎ منابع‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ويم‌‏‎ كرول‌ ، ‏‎ رودي‌‏‎ موس‌ ، ‏‎ اددي‌‏‎ ريكارد ، ‏‎ فرانك‌‏‎ هاينكس‌ ، ‏‎ يوپ‌‏‎ چون‌‏‎
.هستند‏‎ نيجريه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ مدنظر‏‎ يانسن‌‏‎
نيجريه‌‏‎ تيم‌‏‎ يوگسلاو‏‎ مربي‌‏‎ ميلوتينوويچ‌‏‎ بورا‏‎ است‌ ، ‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
.شد‏‎ بركنار‏‎ كار‏‎ از‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎

يونايتد‏‎ منچستر‏‎ تركيباصلي‌‏‎ به‌‏‎ كين‌‏‎ روي‌‏‎ بازگشت‌‏‎
انگليس‌‏‎ يونايتد‏‎ تيم‌منچستر‏‎ ايرلندي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ كين‌‏‎ روي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ميادين‌فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آمادگي‌خود‏‎

در‏‎ زانو‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ شديد‏‎ دليل‌مصدوميت‌‏‎ به‌‏‎ قبل‌‏‎ فصل‌‏‎ كين‌‏‎
.بود‏‎ غايب‏‎ يونايتد‏‎ منچستر‏‎ تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ اغلب‏‎
آمادگي‌‏‎ به‌‏‎ مداوم‌‏‎ باتمرينات‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كين‌‏‎
را‏‎ گذشته‌‏‎ اشتباهات‌‏‎ ديگرنمي‌خواهم‌‏‎ و‏‎ رسيده‌ام‌‏‎ آرماني‌‏‎
من‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كفش‌‏‎ بااستوكرهاي‌‏‎ بازيكني‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎.‎كنم‌‏‎ تكرار‏‎
.داد‏‎ نخواهم‌‏‎ نشان‌‏‎ واكنشي‌‏‎ بكوبد ، ‏‎

آلمان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎

اتحاديه‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ تيم‌‏‎
بايرن‌‏‎ نيمه‌نهايي‌ ، ‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎.راه‌يافت‌‏‎ آلمان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
لوركوزان‌‏‎ باير‏‎ (‎‎‏‏30‏‎)‎ دردقيقه‌‏‎ باسلر‏‎ گل‌ماريو‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ مونيخ‌‏‎
تيمهاي‌‏‎ ديشب‏‎ را‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ بازي‌‏‎ ديگر‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎
.كردند‏‎ برگزار‏‎ اشتوتگارت‌‏‎ و‏‎ كايزرلاترن‌‏‎


انفيلد‏‎ در‏‎ امشب‏‎ ليورپول‌‏‎ -‎ اينترميلان‌‏‎

اينترميلان‌‏‎ تيم‌‏‎ ليورپول‌ ، ‏‎ شهر‏‎ انفيلد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ برگزار‏‎ دوستانه‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ليورپول‌‏‎ با‏‎ ايتاليا‏‎
و‏‎ رونالدو‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ اينترميلان‌‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ديشب 6‏‎
.بودند‏‎ غايب‏‎ باجو‏‎ روبرتو‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.