شماره‌ 1792‏‎ ‎‏‏،‏‎16 March 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 25‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
خاطره‌هاي‌‏‎ شهر‏‎ بر‏‎ دلپذير‏‎ سفري‌‏‎
ساله‌‏‎ دويست‌‏‎

فرهنگ‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ مقدمه‌‏‎ بيداري‌ ، ‏‎
است‌‏‎

و‏‎ دستي‌‏‎ صنايع‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ سومين‌‏‎
بيروت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎

:كتاب‏‎ معرفي‌‏‎

-ما‏‎ سالمندان‌‏‎" عكس‌‏‎ مسابقه‌‏‎
دوران‌‏‎ در‏‎ شادكامي‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ "سالمندي‌‏‎

خاطره‌هاي‌‏‎ شهر‏‎ بر‏‎ دلپذير‏‎ سفري‌‏‎
ساله‌‏‎ دويست‌‏‎


"تهران‌‏‎ شهر‏‎ هوايي‌‏‎ عكسهاي‌‏‎" نمايشگاه‌‏‎ برپايي‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
عكسهاي‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ غضبانپور‏‎ جاسم‌‏‎ عكس‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎
نگارخانه‌‏‎ در‏‎ اسفند‏‎ بيستم‌‏‎ تا‏‎ ششم‌‏‎ از‏‎ "تهران‌‏‎ شهر‏‎ هوايي‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ شهر‏‎ آينه‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ هوايي‌‏‎ چشم‌انداز‏‎ به‌‏‎ ويژه‌‏‎ نگرشي‌‏‎ در‏‎ غضبانپور ، ‏‎
تهران‌‏‎ نمادهاي‌‏‎ از‏‎ سنجيده‌‏‎ تصويري‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ كوشيده‌‏‎
شهرداري‌‏‎ عمراني‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ و‏‎ فعاليتها‏‎ از‏‎ جلوه‌اي‌‏‎ امروز ، ‏‎
.كند‏‎ عرضه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ ارگانهاي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
و‏‎ مطالعات‌‏‎ مركز‏‎" تلاش‌‏‎ و‏‎ همت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ پنجاه‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ "تهران‌‏‎ شهر‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
پژوهشي‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ سلسله‌‏‎ از‏‎ نمايشگاه‌‏‎ چهارمين‌‏‎
برپا‏‎ هنري‌‏‎ مراكز‏‎ ساير‏‎ و‏‎ شهر‏‎ آينه‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ دوستداران‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
سيماي‌‏‎ از‏‎ جلوه‌هايي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ شهري‌‏‎ پژوهشهاي‌‏‎
.شوند‏‎ آشنا‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ واقعي‌‏‎
سفري‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ هوشمند‏‎ اما‏‎ جدي‌‏‎ سخت‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ غضبانپور‏‎
او‏‎ با‏‎ مي‌كند‏‎ دعوت‌‏‎ ساله‌‏‎ دويست‌‏‎ خاطره‌هاي‌‏‎ شهر‏‎ بر‏‎ دلپذير‏‎
آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ما‏‎ جذاب ، ‏‎ چرخشي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ و‏‎ مي‌شويم‌‏‎ همراه‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ جنوب‏‎ و‏‎ شرق‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ شمال‌‏‎ به‌‏‎ غرب ، ‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ رهنمون‌‏‎ آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ "مجددا‏‎
از‏‎ عكاس‌ ، ‏‎ همراهي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌يابيم‌ ، ‏‎ فرصت‌‏‎ گشت‌وگذار ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
با‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ ديدن‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ عمراني‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ تهران‌‏‎ سنتي‌‏‎ و‏‎ قديمي‌‏‎ بافت‌‏‎ از‏‎ شهر ، ‏‎ ميادين‌‏‎ بر‏‎ درنگي‌‏‎
جاذبه‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بنگيريم‌‏‎ شهري‌ ، ‏‎ تاسيسات‌‏‎ و‏‎ مراكز‏‎ جديدترين‌‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ رخدادهاي‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎
.شويم‌‏‎ آشنا‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
خيال‌انگيز‏‎ سيماي‌‏‎ نمي‌آيد ، ‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ مجموعه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
تامل‌‏‎ اندكي‌‏‎ با‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ساله‌‏‎ دويست‌‏‎ پايتخت‌‏‎ اين‌‏‎
عكسهاي‌‏‎ صورت‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎يابد‏‎ بازتاب‏‎ عكاس‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ و‏‎ نگاه‌‏‎ در‏‎
صرف‌‏‎ سفارشي‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ محدود‏‎ و‏‎ يكنواخت‌‏‎ صورت‌‏‎ از‏‎ غضبانپور ، ‏‎
.مي‌يافت‌‏‎ راه‌‏‎ هنري‌‏‎ ماندگار‏‎ آثار‏‎ قلمرو‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ خارج‌‏‎
تلاشهاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ واقعي‌‏‎ سيماي‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ هر‏‎ در‏‎
كاش‌ ، ‏‎ اي‌‏‎نمي‌شود‏‎ محدود‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ تحسين‌‏‎ درخور‏‎
نگاهي‌‏‎ با‏‎ نمايشگاه‌ ، ‏‎ كنندگان‌‏‎ برگزار‏‎ و‏‎ مركز‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
تهران‌‏‎ به‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ مصلحتهاي‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ و‏‎ وسيعتر‏‎
و‏‎ بديع‌تر‏‎ جلوه‌هايي‌‏‎ با‏‎ صورت‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌نگريستند‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شدند‏‎ روبه‌رو‏‎ شهري‌‏‎ موءسسات‌‏‎ و‏‎ ميادين‌‏‎ از‏‎ جذابتر‏‎
در‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ استثنايي‌‏‎ فرصت‌‏‎
.كنند‏‎ نظاره‌‏‎ واقعي‌تري‌‏‎ گستره‌‏‎
عكسها ، ‏‎ موضوع‌‏‎ و‏‎ مناظر‏‎ زيبايي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ هرحال‌ ، ‏‎ در‏‎
و‏‎ سنجيده‌‏‎ كادربندي‌‏‎ و‏‎ موجود‏‎ مانورهاي‌‏‎ از‏‎ خوب‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ حكايت‌‏‎ عكاس‌‏‎ تسلط‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دوربين‌‏‎ درست‌‏‎ نگاه‌‏‎
ناشي‌‏‎ خلاء‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ مي‌بخشد ، ‏‎ تشخص‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ عكسهاي‌‏‎
فقدان‌‏‎ و‏‎ نمادگرايي‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ كليشه‌نگري‌‏‎ نگاه‌ ، ‏‎ محدوديت‌‏‎ از‏‎
انتقاد‏‎ انساني‌تر‏‎ و‏‎ جذابتر‏‎ تصاويري‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ عكاس‌‏‎ تخيل‌‏‎
فرصت‌‏‎ مجموعه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ آثار‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ عكاس‌‏‎ آنكه‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ كرد ، ‏‎
مغتم‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ زندگي‌‏‎ پوياي‌‏‎ و‏‎ سيال‌‏‎ جريان‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ حضور‏‎
.است‌‏‎ نشمرده‌‏‎

فرهنگ‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ مقدمه‌‏‎ بيداري‌ ، ‏‎
است‌‏‎آلماني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ ياسنوفسكي‌‏‎ اشتفن‌‏‎ درباره‌‏‎
:اشاره‌‏‎
ميلادي‌‏‎ سال‌ 1952‏‎ در‏‎ STEFFEN JAHSNOWSKI ياسنوفسكي‌‏‎ اشتفن‌‏‎
بعداز‏‎.‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ به‌دنيا‏‎ برلين‌‏‎ شرق‌‏‎ در‏‎ (شمسي‌‏‎ ‎‏‏1331‏‎)‎
دريايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ در‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1972‏‎ در‏‎ مقدماتي‌‏‎ تحصيلات‌‏‎
دانشجوي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ سال‌ 1974‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مشغول‌‏‎ آلمان‌‏‎
.است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ تحصيل‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌نگاري‌‏‎
در‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ و‏‎ گرافيك‌‏‎ طراح‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تاكنون‌‏‎ از 1976‏‎
عضو‏‎ حاضر‏‎ درحال‌‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ به‌كار‏‎ آلمان‌‏‎ مختلف‌‏‎ نشريات‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎ آثار‏‎.است‌‏‎ آلمان‌‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎ انجمن‌‏‎ رسمي‌‏‎
جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاهها‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جوايزي‌‏‎ و‏‎ درآمده‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎
شيمبون‌‏‎ يوميوري‌‏‎ ساليانه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ جوايز‏‎ آنها‏‎ مهمترين‌‏‎
.است‌‏‎ ژاپن‌‏‎
***
كاريكاتوريست‌‏‎ STEFFEN JAHSNOWSKI ياسنوفسكي‌‏‎ اشتفن‌‏‎
آدميزاد‏‎ جان‌‏‎ تا‏‎ شيرمرغ‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ساده‌دلي‌‏‎ و‏‎ خوش‌قلب‏‎
حقوق‌‏‎ از‏‎ آثارش‌‏‎ در‏‎ سرسخت‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ يك‌‏‎ مثل‌‏‎ !مي‌كند‏‎ دفاع‌‏‎
را‏‎ نژادپرستان‌‏‎ او‏‎.‎مي‌گويد‏‎ سخن‌‏‎ آلمان‌‏‎ مقيم‌‏‎ پوستان‌‏‎ رنگين‌‏‎
ظهور‏‎.‎مي‌داند‏‎ داروين‌‏‎ گمشده‌‏‎ حلقه‌هاي‌‏‎ از‏‎ حقيرتر‏‎
محكوم‌‏‎ ممكن‌‏‎ طنز‏‎ شديدترين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فاشيستها‏‎ و‏‎ نئونازي‌ها‏‎
پرندگان‌‏‎ و‏‎ شوخ‌طبع‌‏‎ مرغان‌‏‎ آثارش‌ ، ‏‎ اغلب‏‎ مضمون‌‏‎ اما‏‎مي‌كند‏‎
.هستند‏‎ شده‌‏‎ فراموش‌‏‎ طبيعت‌‏‎ در‏‎ حركات‌‏‎ شيرين‌‏‎ نادر‏‎
.مي‌كند‏‎ ترجمه‌‏‎ تصوير‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دمنه‌‏‎ و‏‎ كليله‌‏‎ گوئي‌‏‎
به‌‏‎ عجله‌‏‎ با‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ جانانه‌‏‎ دفاع‌‏‎ يك‌‏‎ بعداز‏‎ "اخيرا‏‎
به‌جايي‌‏‎ كارش‌‏‎ و‏‎ درآمده‌‏‎ حيوانات‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ انجمن‌‏‎ عضويت‌‏‎
!مي‌كند‏‎ دفاع‌‏‎ نيز‏‎ خاكي‌‏‎ كرمهاي‌‏‎ حقه‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌‏‎
اول‌‏‎ رديف‌‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ پالتوپوست‌‏‎ سازندگان‌‏‎ و‏‎ قاچاقچيان‌‏‎
.هستند‏‎ ايشان‌‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ دادگاه‌‏‎
در‏‎ ماهي‌گيري‌‏‎ ديناميت‌ ، ‏‎ با‏‎:‎كرده‌‏‎ اخطار‏‎ آز‏‎ و‏‎ حرص‌‏‎ به‌جناب‏‎
.دارد‏‎ سنگيني‌‏‎ مجازات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ناجوانمردانه‌‏‎ رودخانه‌ ، ‏‎
استخراج‌‏‎ كاريكلماتور‏‎ به‌وفور‏‎ مي‌توانيد‏‎ آثارش‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
:كنيد‏‎
مشكل‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ فلاسفه‌‏‎ والا‏‎ مكن‌‏‎ شنا‏‎ دوبار‏‎ رودخانه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ *
!مي‌كني‌‏‎
از‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎ توپ‌‏‎ تخمش‌ ، ‏‎ باشد ، ‏‎ خورده‌‏‎ هوا‏‎ و‏‎ باد‏‎ كه‌‏‎ مرغي‌‏‎ *
!درمي‌آيد‏‎ كار‏‎
.مي‌كنند‏‎ كور‏‎ را‏‎ حريص‌‏‎ مرغ‌‏‎ اشتهاي‌‏‎ متحد ، ‏‎ كرمهاي‌‏‎ *
...!مي‌خواند‏‎ ابوعطا‏‎ بي‌محل‌‏‎ خروس‌‏‎ *
.است‌‏‎ محكوم‌‏‎ ضعيف‌كشي‌‏‎ اشتفن‌‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎ قاموس‌‏‎ در‏‎ *
به‌‏‎ نهنگهاي‌‏‎ خودكشي‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ روانش‌‏‎ قلم‌‏‎ با‏‎ او‏‎
هم‌صدا‏‎.‎كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ جهان‌‏‎ آزاد‏‎ درياهاي‌‏‎ سواحل‌‏‎ نشسته‌‏‎ گل‌‏‎
و‏‎ هسته‌اي‌‏‎ سلاحهاي‌‏‎ سازندگان‌‏‎ عليه‌‏‎ "سبز‏‎ صلح‌‏‎" با‏‎
انسان‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎.‎برمي‌آشوبد‏‎ اتمي‌‏‎ زباله‌هاي‌‏‎ پخش‌كنندگان‌‏‎
را‏‎ زمين‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ نيست‌‏‎ قادر‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ كردن‌‏‎ آلوده‌‏‎ با‏‎
با‏‎ انسان‌‏‎ حرفهاست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قوي‌تر‏‎ زمين‌‏‎ كره‌‏‎.كند‏‎ نابود‏‎
.مي‌كند‏‎ نابود‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ اشتباهات‌‏‎ اين‌‏‎
فراهم‌‏‎ حيات‌وحش‌‏‎ زيباي‌‏‎ موزه‌‏‎ يك‌‏‎ كاريكاتورهايش‌‏‎ با‏‎ اشتفن‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ عواطف‌انساني‌‏‎ و‏‎ جوانمردي‌‏‎ آن‌‏‎ ورودي‌‏‎ بليت‌‏‎ كه‌‏‎ آورده‌‏‎
روان‌اش‌‏‎ طبع‌‏‎ شيريني‌‏‎ به‌‏‎ او ، ‏‎ آهني‌‏‎ قلم‌‏‎ سيال‌‏‎ و‏‎ نرم‌‏‎ خطوط‏‎ !بس‌‏‎
.مي‌زند‏‎ دامن‌‏‎
يا‏‎ بود‏‎ مرغ‌‏‎ اول‌‏‎ شما‏‎ به‌نظر‏‎:سئوال‌‏‎ آخرين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
تخم‌مرغ‌؟‏‎
است‌‏‎ بيداري‌‏‎ سمبل‌‏‎ خروس‌‏‎ بود ، ‏‎ خروس‌‏‎ اول‌‏‎:مي‌گويد‏‎ فيلسوفانه‌‏‎
!است‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ مقدمه‌‏‎ بيداري‌‏‎ و‏‎
ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎

و‏‎ دستي‌‏‎ صنايع‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ سومين‌‏‎
دربيروت‌‏‎ ايران‌‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎


هنرهاي‌‏‎ و‏‎ دستي‌‏‎ صنايع‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ سومين‌‏‎ :‎هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ افتتاح‌‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ اسفند‏‎ روز 17‏‎ ايران‌‏‎ تجسمي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ رايزني‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
لبنان‌‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ فجر‏‎ سالگرد‏‎ بيستمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ برپا‏‎
كشورهاي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ پايتخت‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بيروت‌‏‎ شهر‏‎ تعيين‌‏‎ همچنين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ يونسكو ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سال‌ 1999‏‎ در‏‎ عربي‌‏‎
چليپا ، ‏‎ كاظم‌‏‎ نقاشي‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
آثار‏‎ بيات‌ ، ‏‎ اباصلت‌‏‎ عكسهاي‌‏‎ رحيمي‌ ، ‏‎ احمدعرب‏‎ معرق‌هاي‌‏‎
جلال‌‏‎ فلز‏‎ قلمكاري‌هاي‌‏‎ و‏‎ فخوري‌‏‎ محمدرضا‏‎ پارچه‌‏‎ قلمكاري‌‏‎
.شده‌اند‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ معرض‌‏‎ به‌‏‎ فرهادي‌نيا‏‎

:كتاب‏‎ معرفي‌‏‎


زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ سرودهاي‌‏‎ و‏‎ ترانه‌ها‏‎ تصنيف‌ها ، ‏‎ *
قلم‌‏‎ مشكين‌‏‎ سعيد‏‎:گردآورنده‌‏‎ *
قلم‌‏‎ خانه‌‏‎:انتشارات‌‏‎ *
اول‌‏‎ چاپ‌‏‎ صفحه‌ ، ‏‎ ‎‏‏552‏‎*
در‏‎ (‎ترانه‌‏‎ شعر‏‎ سرودن‌‏‎)‎ ترانه‌سرايي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ پيرامون‌‏‎ پژوهش‌‏‎
تحقيق‌ ، ‏‎ eگستره‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ اندك‌شمار‏‎ و‏‎ نادر‏‎ اگرچه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎
مكمل‌‏‎ وجه‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎.نيست‌‏‎ تهي‌‏‎ البته‌‏‎ آفرينه‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ از‏‎
از‏‎ آن‌‏‎ تدوين‌‏‎ براي‌‏‎ تاكنون‌دستي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پژوهش‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎
تصنيف‌ها‏‎ و‏‎ اشعار‏‎ اين‌‏‎ خود‏‎ بود ، ‏‎ نيامده‌‏‎ بيرون‌‏‎ همت‌‏‎ آستين‌‏‎
آمدن‌‏‎ پديد‏‎ و‏‎ سرايش‌‏‎ دوره‌‏‎ و‏‎ عصر‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ آهنگ‌ها‏‎ درونمايه‌‏‎ و‏‎ سرشت‌‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ برتابد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ چگونه‌‏‎ ويژه‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ در‏‎ ترانه‌ها‏‎
"زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ سرودهاي‌‏‎ و‏‎ ترانه‌ها‏‎ تصنيف‌ها ، ‏‎"پژوهشي‌‏‎ اثر‏‎
بهتر‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كتابي‌است‌‏‎ نخستين‌‏‎
آن‌‏‎ موءلف‌‏‎ قلم‌‏‎ مشكين‌‏‎ سعيد‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ امتياز‏‎ وجه‌‏‎ است‌‏‎
آمد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ كار ، ‏‎ از‏‎ مراحلي‌‏‎ طي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎":بشنويم‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ ديگر‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ علمي‌‏‎ وجدان‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
انگاشته‌‏‎ ناديده‌‏‎ داشته‌اند‏‎ عمده‌‏‎ نقش‌‏‎ تصانيف‌‏‎ اين‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎
خواننده‌‏‎ آهنگساز ، ‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ قرار‏‎ اين‌رو‏‎ از‏‎ ;شود‏‎
نيز‏‎ آواز‏‎ و‏‎ دستگاه‌‏‎ نام‌‏‎ امكان‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خوانندگان‌‏‎ يا‏‎
اندك‌‏‎ آگاهي‌هاي‌‏‎ دادن‌‏‎ بعد ، ‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎.‎گردد‏‎ قيد‏‎ و‏‎ استخراج‌‏‎
در‏‎ تصانيف‌‏‎ اين‌‏‎ پديدآورندگان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ درباره‌‏‎ مختصر‏‎ و‏‎
".مي‌بينيد‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ كار‏‎ دستور‏‎
"زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ سرودهاي‌‏‎ و‏‎ ترانه‌ها‏‎ تصيف‌ها ، ‏‎" كتاب‏‎
-برشمرده‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ -‎ترانه‌ها‏‎ شعر‏‎ دربرگيرنده‌‏‎
و‏‎ شاعران‌‏‎ تا‏‎ بهار‏‎ و‏‎ قزويني‌‏‎ عارف‌‏‎ و‏‎ شيدا‏‎ علي‌اكبر‏‎ از‏‎
نيز‏‎ دومي‌‏‎ جلد‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ امروز‏‎ ترانه‌سرايان‌‏‎
.شود‏‎ افزوده‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ محلي‌‏‎ ترانه‌هاي‌‏‎ حاوي‌‏‎

-ما‏‎ سالمندان‌‏‎" عكس‌‏‎ مسابقه‌‏‎
دوران‌‏‎ در‏‎ شادكامي‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ "سالمندي‌‏‎


(‎‏‏1999‏‎) سالمندان‌‏‎ جهاني‌‏‎ سال‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ :‎هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ گروه‌‏‎
سالمندان‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ اقيانوسيه‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ منطقه‌‏‎ عكس‌‏‎ مسابقه‌‏‎
و‏‎ آسيا‏‎ فرهنگي‌‏‎ مركز‏‎ توسط‏‎ "سالمندي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ شادكامي‌‏‎ -‎ما‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ يونسكو‏‎ اقيانوسيه‌‏‎
و‏‎ خوشبختي‌‏‎ كشيدن‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ برپايي‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎
.است‌‏‎ كهنسالي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ سالمندان‌‏‎ شادكامي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ عكسهايي‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ مذكور‏‎ فرهنگي‌‏‎ مركز‏‎
اثر‏‎ ترتيب‏‎ كند ، ‏‎ دريافت‌‏‎ (ژوئن‌ 1999‏‎ ‎‏‏15‏‎) خرداد 1378‏‎ ‎‏‏25‏‎
خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ پائيز 1378‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ مسابقه‌‏‎ نتايج‌‏‎داد‏‎ نخواهد‏‎
.شد‏‎
بيشتر‏‎ اطلاعات‌‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ متقاضيان‌‏‎
در‏‎ يونسكو‏‎ ملي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ اداره‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ مسابقه‌‏‎
مسجدالغدير ، ‏‎ روبروي‌‏‎ ميرداماد ، ‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ ايران‌‏‎
پلاك‌ 17‏‎ يكم‌ ، ‏‎ كوچه‌‏‎ (جنوبي‌‏‎ رازان‌‏‎) حصاري‌‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎
.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.