شماره‌ 1846‏‎ ‎‏‏،‏‎6 Jun 1999 خرداد 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 16‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
به‌‏‎ ولايت‌‏‎ مساله‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎
فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ " امام‌‏‎ :شيعه‌‏‎ فقه‌‏‎ مسلمات‌‏‎ عنوان‌‏‎
ريشه‌دار‏‎ مستدل‌ ، ‏‎ مستحكم‌ ، ‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "
نظري‌‏‎ صاحب‏‎ انسان‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ قبول‌‏‎ و‏‎ فهم‌‏‎ قابل‌‏‎
آورد‏‎ در‏‎

(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
برد‏‎ نام‌‏‎ كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ طراح‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎

رفع‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ هدف‌‏‎
است‌‏‎ ابهام‌‏‎

(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ همسر‏‎ با‏‎ ديداررئيس‌جمهوري‌‏‎

(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ مطهرامام‌‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎
تثبيت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ :‎رئيس‌جمهوري‌‏‎
كنيم‌‏‎ باور‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ بايد‏‎ نظام‌‏‎

بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎ پيام‌‏‎
دانشگاهيان‌‏‎

غرق‌‏‎ شهيدان‌‏‎ اربعين‌سالار‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ ماتم‌‏‎ و‏‎ سوگ‌‏‎ در‏‎

درباره‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ دو‏‎ اظهارات‌‏‎
ولي‌فقيه‌‏‎ از‏‎ اطاعت‌‏‎ و‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎

الاسلام‌‏‎ حجت‌‏‎ براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎
منطقه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ ;خوئيني‌ها‏‎ موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎
براي‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ فشار‏‎ اعمال‌‏‎ شايعه‌‏‎ ‎‏‏8‏‎
كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ سلام‌‏‎ خبرنگار‏‎ بركناري‌‏‎

:دانشگاهيان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎ در‏‎ موسوي‌‏‎ ميرحسين‌‏‎
مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎
گذاشت‌‏‎ تاثير‏‎ جهان‌‏‎ بر‏‎ نمي‌توان‌‏‎

گرايش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ حق‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
ندارند‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎

به‌‏‎ ولايت‌‏‎ مساله‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎
فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ " امام‌‏‎ :شيعه‌‏‎ مسلمات‌فقه‌‏‎ عنوان‌‏‎
ريشه‌دار‏‎ مستحكم‌ ، مستدل‌ ، ‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "
صاحبنظري‌‏‎ انسان‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ قبول‌‏‎ و‏‎ فهم‌‏‎ قابل‌‏‎
آورد‏‎ در‏‎


اصول‌ ، ‏‎ و‏‎ فقه‌‏‎ در‏‎ تبحر‏‎ نوآوري‌علمي‌ ، ‏‎ مظهر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎
جذب‏‎ را ، ‏‎ وشوق‌‏‎ پرشور‏‎ و‏‎ فعال‌‏‎ فاضل‌ ، ‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
كردند‏‎ خود‏‎ درس‌‏‎
سالگرد‏‎ دهمين‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
تن‌‏‎ هزار‏‎ ايران‌ ، صدها‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ ملكوتي‌‏‎ عروج‌‏‎
تهران‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)‎كبير‏‎ خميني‌‏‎ عزاداران‌‏‎ از‏‎
انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ به‌امامت‌‏‎ را‏‎
آن‌‏‎ اطراف‌‏‎ صحن‌هاي‌‏‎ و‏‎ (‎ره‌‏‎)‎امام‌خميني‌‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
.كردند‏‎ اقامه‌‏‎
ويژگيهاي‌‏‎ و‏‎ خصوصيات‌‏‎ نماز ، ‏‎ اول‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
خصوصيت‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تبيين‌‏‎ را‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌خميني‌‏‎ ممتاز‏‎
برروي‌‏‎ را‏‎ الهي‌‏‎ رحمت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ امر‏‎ وهمين‌‏‎ بود‏‎ تقوا‏‎ امام‌‏‎ بزرگ‌‏‎
پيامبران‌‏‎ آخرين‌دستورالعمل‌‏‎ و‏‎ اولين‌‏‎ كرد ، ‏‎ باز‏‎ بزرگ‌‏‎ مرد‏‎ آن‌‏‎
تقوامي‌تواند‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ الهي‌‏‎ تقواي‌‏‎ آنان‌‏‎ جانشينان‌‏‎ و‏‎
.كند‏‎ باتقوا‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ هدايت‌الهي‌‏‎ و‏‎ رحمت‌‏‎
شخصيت‌‏‎ و‏‎ ابعاد‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ از‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
بانشاط‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ نياز‏‎ به‌عنوان‌‏‎(‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ممتاز‏‎
و‏‎ شاگردان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ كشور‏‎ امروز‏‎
دوست‌‏‎ ومحبت‌‏‎ عشق‌‏‎ از‏‎ بالايي‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ پيروان‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ خصوصياتي‌‏‎ همان‌‏‎ محبت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ منشاء‏‎ اما‏‎ مي‌داشتند‏‎
.داشت‌‏‎ وجود‏‎ درامام‌عزيز‏‎
شخصيت‌‏‎ وجودي‌‏‎ ابعاد‏‎ شدن‌‏‎ آشكار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
خود‏‎ شرعي‌‏‎ تكليف‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ متاثر‏‎ را‏‎ (ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎
و‏‎ زيبايي‌ها‏‎ آنكه‌‏‎ بزرگواربراي‌‏‎ امام‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎
عجله‌اي‌نداشت‌‏‎ هيچ‌‏‎ بكشد‏‎ رخ‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وجودي‌‏‎ درخشندگي‌هاي‌‏‎
كرد ، ‏‎ حركتي‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎ را‏‎ او‏‎ شرعي‌ ، ‏‎ تكليف‌‏‎ كه‌‏‎ هرجا‏‎ و‏‎
بيان‌‏‎ با‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎.شد‏‎ آشكار‏‎ امام‌‏‎ بعدشخصيتي‌‏‎ يك‌‏‎
جلسات‌‏‎ دوران‌تشكيل‌‏‎ در‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎
مظهر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎:‎فرمودند‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ درس‌‏‎
جوانان‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ اصول‌ ، ‏‎ و‏‎ فقه‌‏‎ در‏‎ تبحر‏‎ نوآوري‌علمي‌ ، ‏‎
در‏‎ و‏‎ كردند‏‎ خود‏‎ درس‌‏‎ جذب‏‎ را ، ‏‎ وشوق‌‏‎ پرشور‏‎ و‏‎ فعال‌‏‎ فاضل‌ ، ‏‎
داشتند ، ‏‎ حضور‏‎ ومشهد‏‎ قم‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ برجسته‌‏‎ اساتيد‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
مجذوبدرس‌‏‎ خوب ، ‏‎ استعدادهاي‌‏‎ و‏‎ علاقمند‏‎ كوشا ، ‏‎ جوان‌ ، ‏‎ دلهاي‌‏‎
.بودند‏‎ امام‌‏‎
معلم‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ حضرت‌آيت‌الله‌‏‎
باطن‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ اخلاق‌‏‎ به‌درسهاي‌‏‎ عامل‌‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎
آن‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ خصوصيات‌ناشناخته‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ بزرگ‌‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎
پرور‏‎ عالم‌ ، شاگرد‏‎ استاد‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تنها‏‎ ايشان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ روز‏‎
پس‌‏‎ يعني‌‏‎ سال‌ 1340‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ شناخته‌‏‎ اخلاق‌‏‎ تهذيبكننده‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎ بروجردي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ فوت‌مرحوم‌‏‎ از‏‎
او‏‎ كه‌‏‎ ديدند‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نبوده‌‏‎ ياددادن‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ اخلاق‌‏‎ درس‌‏‎
رهبر‏‎.‎است‌‏‎ نفس‌بوده‌‏‎ تهذيب‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ درسهاي‌‏‎ به‌‏‎ عامل‌‏‎ خود‏‎
از‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ بودن‌‏‎ روي‌گردان‌‏‎ بر‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎
و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ آن‌‏‎ معنوي‌‏‎ بعد‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ رتبه‌ ، ‏‎ و‏‎ ومنصب‏‎ مقام‌‏‎
بعد‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نهضت‌‏‎ شروع‌‏‎ هنگام‌‏‎ ودر‏‎ سال‌ 1342‏‎ در‏‎:فرمودند‏‎
تيزفهمي‌‏‎ هوشياري‌و‏‎ يعني‌‏‎ امام‌‏‎ وجودي‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ ديگري‌از‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ وادار‏‎ را‏‎ او‏‎ ديني‌ ، ‏‎ غيرت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ روشن‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎
قيد‏‎ حذف‌‏‎ بر‏‎ داير‏‎ شاه‌‏‎ رژيم‌‏‎ تصويبنامه‌‏‎ به‌‏‎ مساله‌مربوط‏‎
سوگند‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌فرمايشي‌‏‎ منتخبين‌‏‎ بودن‌‏‎ مسلمان‌‏‎
مساله‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ درمبارزه‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ ايستادگي‌‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎
رهبري‌ ، ‏‎ قدرت‌‏‎ رهبري‌ ، از‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎.‎شود‏‎ پيشقدم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ضد‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ريزه‌كاريهاي‌دشمن‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شجاعت‌‏‎
كردند‏‎ ياد‏‎ بزرگوار‏‎ امام‌‏‎ وجودي‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ ابعاد‏‎
شدت‌‏‎ زمان‌‏‎ كه‌‏‎ مبارزه‌‏‎ دوم‌‏‎ سال‌‏‎ يعني‌‏‎ سال‌ 42 ، ‏‎ در‏‎:‎وفرمودند‏‎
آسمان‌‏‎ در‏‎ خورشيدي‌‏‎ همانند‏‎ امام‌‏‎ وكشتارهابود ، ‏‎ فشارها‏‎ عمل‌ ، ‏‎
فداكار ، ‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎ موضع‌‏‎ در‏‎ عظمت‌امام‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎
لازم‌‏‎ وشجاعت‌‏‎ صراحت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ و‏‎ ميهني‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎
احساس‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ آشكار‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ مردم‌‏‎ بسيج‌‏‎ براي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ عظيمي‌‏‎ قله‌‏‎ و‏‎ پناهي‌‏‎ و‏‎ كه‌پشت‌‏‎ كرد‏‎
.كند‏‎ تكيه‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎
شخصيت‌‏‎ از‏‎ تازه‌اي‌‏‎ ابعاد‏‎ بروز‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎ حضرت‌آيت‌الله‌‏‎
ايشان‌‏‎ تبعيد‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ بزرگوار‏‎ استثنايي‌امام‌‏‎ و‏‎ كم‌نظير‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎:‎وفرمودند‏‎ كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎ را‏‎ سال‌ 1342‏‎ در‏‎
به‌معناي‌‏‎ و‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ مبارزات‌‏‎ مدت‌ 14سال‌ ، ‏‎ در‏‎
حزبي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ نهضت‌‏‎.‎كرد‏‎ رهبري‌‏‎ كلمه‌‏‎ واقعي‌‏‎
اعلاميه‌هاي‌‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ اصلي‌‏‎ مخاطب‏‎ مردم‌‏‎ بلكه‌متن‌‏‎ نبود‏‎
مايه‌هاي‌‏‎ مدت‌ ، ‏‎ توانست‌دراين‌‏‎ او‏‎ و‏‎ مي‌رفت‌‏‎ به‌شمار‏‎ ايشان‌‏‎
در‏‎ و‏‎ عميق‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ اذهان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ نهضت‌‏‎ و‏‎ تفكر‏‎
ذهنهاي‌‏‎ و‏‎ دلها‏‎ كردن‌‏‎ متوجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دهد‏‎ توسعه‌‏‎ سطح‌جامعه‌‏‎
انقلاب‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ اسلامي‌ ، زمينه‌‏‎ افكار‏‎ به‌‏‎ جوانان‌‏‎
:افزودند‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎سازد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ عظيم‌‏‎
تاثير‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ مهم‌محسوس‌‏‎ قضاياي‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ حضور‏‎
انزواكشيده‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ضد‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ غير‏‎ افكار‏‎ حضور ، ‏‎ اين‌‏‎
خود‏‎ غلبه‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ مستحكم‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ شد‏‎
امام‌‏‎ نقش‌‏‎ بر‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎.كرد‏‎ واثبات‌‏‎ آشكار‏‎ را‏‎
سال‌ 1347‏‎ در‏‎ ولايت‌فقيه‌‏‎ فكر‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ تبيين‌‏‎ در‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎
است‌و‏‎ شيعه‌‏‎ فقه‌‏‎ مسلمات‌‏‎ جزو‏‎ ولايت‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎
را‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مي‌گويند‏‎ بعضي‌ها‏‎ اينكه‌‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ نداشتند ، ‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ علماآن‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ابتكار‏‎
مي‌داند‏‎ فقهاآشناست‌‏‎ كلمات‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آنان‌‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎
فقه‌‏‎ واضح‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ مسائل‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ مساله‌‏‎ كه‌‏‎
فكر‏‎ اين‌‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ كرد‏‎ امام‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ و‏‎ شيعه‌است‌‏‎
سياست‌ها‏‎ و‏‎ امروز‏‎ دنياي‌‏‎ عظيم‌‏‎ و‏‎ آفاق‌جديد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎
مستحكم‌ ، ‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌را‏‎ و‏‎ كند‏‎ مدون‌‏‎ آن‌‏‎ موجود‏‎ مكتبهاي‌‏‎ و‏‎
قبول‌براي‌‏‎ و‏‎ فهم‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ كيفيت‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ ريشه‌دار ، ‏‎ مستدل‌ ، ‏‎
يكي‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎.‎درآورد‏‎ صاحبنظري‌‏‎ انسان‌‏‎ هر‏‎
ايشان‌‏‎ فرزند‏‎ ماجراي‌درگذشت‌‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ عظيم‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎
سالگي‌ ، ‏‎ درسن‌ 80‏‎ امام‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ شدند‏‎ يادآور‏‎ را‏‎
اميدي‌‏‎ و‏‎ ممتاز‏‎ فاضل‌ ، ‏‎ عالمي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برجسته‌‏‎ و‏‎ فرزندفاضل‌‏‎
مصيبت‌ها‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ ايران‌بود‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎
كوهي‌‏‎ همچون‌‏‎ شد‏‎ براووارد‏‎ انقلاب‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سختي‌هايي‌‏‎ و‏‎
عظمت‌‏‎ ريشه‌در‏‎ همه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ايستاد‏‎ استوار‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عزيز‏‎ فرزند‏‎ مرگ‌‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ امام‌‏‎ روحي‌‏‎
.كند‏‎ تلقي‌‏‎ خداوند‏‎ لطف‌پنهاني‌‏‎ عنوان‌‏‎
به‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ سخنانشان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ جنگ‌‏‎ در‏‎ فرمانده‌نظامي‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎
مسكن‌ ، ‏‎ بنياد‏‎ امام‌ ، ‏‎:‎گفت‌‏‎ محرومان‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ نقش‌‏‎
رابراي‌‏‎ خرداد‏‎ بنياد 15‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ بنياد‏‎ امداد ، ‏‎ كميته‌‏‎
صلح‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ در‏‎ امام‌‏‎.كرد‏‎ ايجاد‏‎ محروم‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌رساني‌‏‎
خصوصي‌‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ بااراده‌‏‎ و‏‎ انسان‌مقتدر‏‎ يك‌‏‎
خود‏‎ براي‌‏‎ امام‌‏‎.بود‏‎ دنيا‏‎ از‏‎ وبريده‌‏‎ عارف‌‏‎ زاهد ، ‏‎ انسان‌‏‎ خود‏‎
شخصي‌‏‎ مال‌‏‎ صدهاميليون‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ طلبي‌‏‎ افزون‌‏‎ و‏‎ دنيوي‌‏‎ ذخيره‌‏‎
خلوت‌‏‎ اواهل‌‏‎.‎كرد‏‎ خرج‌‏‎ فقرا‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ آباداني‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
ذوق‌‏‎ و‏‎ عرفان‌‏‎ معنويت‌ ، ‏‎ شعر ، ‏‎ خدا ، ‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ دعا ، ‏‎ عبادت‌ ، ‏‎ و‏‎
مي‌لرزاند ، ‏‎ خود‏‎ رابه‌‏‎ ايران‌‏‎ دشمنان‌‏‎ او‏‎ چهره‌‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎ بودو‏‎
و‏‎ لطيف‌‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌آمد‏‎ پيش‌‏‎ وانساني‌‏‎ عاطفي‌‏‎ مسائل‌‏‎ وقتي‌‏‎
.بود‏‎ مهربان‌‏‎
و‏‎ متقي‌‏‎ دين‌ ، ‏‎ به‌‏‎ عامل‌‏‎ را‏‎ (ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
كه‌‏‎ گفت‌‏‎ بارها‏‎ امام‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ خداتوصيف‌‏‎ امر‏‎ مطيع‌‏‎
واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيروز‏‎ خدا‏‎ انقلابرا‏‎ و‏‎ خداست‌‏‎ از‏‎ هست‌‏‎ هرچه‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ حل‌‏‎ الهي‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ او ، ‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ شخصيتي‌امام‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
كرد‏‎ بروز‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دردوران‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
تشكيل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تبيين‌‏‎
مشاهده‌‏‎ امام‌بزرگوار‏‎ وجودي‌‏‎ ابعاد‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎ چهره‌‏‎.‎است‌‏‎ عظيم‌تر‏‎ و‏‎ مهمتر‏‎ به‌مراتب‏‎ شد ، ‏‎
بعد‏‎ دو‏‎ عارف‌‏‎ و‏‎ زاهد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎ چهره‌‏‎ و‏‎ زمامدار‏‎ رهبرو‏‎
هم‌‏‎ با‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ تركيب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شخصيت‌ايشان‌‏‎ ممتاز‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎
حقايقي‌‏‎ از‏‎ اين‌امر‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ يافت‌‏‎ الهي‌‏‎ پيامبران‌‏‎ در‏‎ جز‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ لمس‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
در‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎:‎افزودند‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
و‏‎ مبتكر‏‎ باتدبير ، ‏‎ هوشيار ، ‏‎ مردي‌‏‎ وزمامدار ، ‏‎ حاكم‌‏‎ يك‌‏‎ چهره‌‏‎
او‏‎ رهبري‌‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ حادثه‌سنگيني‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دريادل‌‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ نتوانست‌امام‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ محاصره‌‏‎ و‏‎ ترورها‏‎ مانند‏‎
جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎:‎كردند‏‎ تاكيد‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
اعتقاد‏‎ آنان‌‏‎ آراي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ قلب‏‎ صميم‌‏‎ ايران‌از‏‎ اسلامي‌‏‎
.داشت‌‏‎
امام‌‏‎ صفات‌‏‎ از‏‎ دوست‌‏‎ به‌‏‎ واعتماد‏‎ شناسي‌‏‎ دشمن‌‏‎ دورانديشي‌ ، ‏‎
مي‌كرد ، قاطعانه‌‏‎ وارد‏‎ به‌دشمن‌‏‎ كه‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ و‏‎ مي‌رفت‌‏‎ بشمار‏‎
زمامدار‏‎ يك‌‏‎ امتياز‏‎ مايه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ ومتدين‌‏‎ كارآمد‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ مكرر‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
به‌‏‎ امام‌‏‎ واقعي‌‏‎ اعتقاد‏‎ گوياي‌‏‎ را‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
بازها‏‎ سياست‌‏‎ از‏‎ مردم‌غير‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ مردم‌‏‎ آراي‌‏‎
بسياري‌‏‎ اما‏‎ داشت‌‏‎ كامل‌‏‎ اعتماد‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎.هستند‏‎
به‌دست‌‏‎ را‏‎ رشته‌كار‏‎ سر‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ باور‏‎ را‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ ازگروهها‏‎
.نمي‌داد‏‎ بازها‏‎ سياست‌‏‎
خط‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ ادامه‌‏‎ نماز‏‎ دوم‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
تجربه‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ حركتي‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ ملكوتي‌‏‎ ارتحال‌‏‎ پس‌از‏‎ امام‌‏‎
كشور‏‎ نجات‌‏‎ راه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ راه‌امام‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎
.كردند‏‎ ياد‏‎
خط‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
اول‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎ دين‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ ازنظر‏‎:‎فرمودند‏‎ امام‌‏‎
ارزش‌‏‎ از‏‎ رابالاتر‏‎ ارزشي‌‏‎ هيچ‌‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ اهميت‌‏‎
امام‌‏‎ نهضت‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎.‎نمي‌آورد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎
انگيزه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خدا‏‎ دين‌‏‎ به‌‏‎ حاكميت‌بخشيدن‌‏‎
.بخشيدند‏‎ استمرار‏‎ و‏‎ انقلاباستقرار‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
اسلامي‌‏‎ خواست‌‏‎ بيان‌‏‎ در‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ صراحت‌‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ امام‌‏‎ موفقيت‌‏‎ راز‏‎ و‏‎ رمز‏‎ به‌عنوان‌‏‎ خود‏‎
يا‏‎ كم‌‏‎ كلمه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎:‎نظام‌فرمودند‏‎ اسلاميت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎
مربوط‏‎ مسائل‌‏‎ مسامحه‌در‏‎ يا‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ اسلام‌‏‎ زيادشدن‌‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ نمي‌شد ، ‏‎ راضي‌‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ امام‌‏‎ خواست‌‏‎ و‏‎ هدف‌‏‎ اسلامي‌‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ دولت‌اسلامي‌‏‎
طبق‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ گوناگون‌‏‎ كه‌دستگاههاي‌‏‎ داشت‌‏‎ تاكيد‏‎ همواره‌‏‎
.كنند‏‎ حركت‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ مصالح‌‏‎
در‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
زبان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ نصيحت‌‏‎ موعظه‌ ، ‏‎ رعايت‌اصل‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ عمل‌‏‎
بيان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎(‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎ خوش‌‏‎
:اسلامي‌فرمودند‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ و‏‎ راي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ ضرورت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ خيمه‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ خواست‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ حضور‏‎ آرا ، ‏‎ بدون‌‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ اين‌ ، ‏‎ بنابر‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ پيدا‏‎ بقاء‏‎ و‏‎ برپانمي‌شود‏‎
.كند‏‎ انكار‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ وخواست‌‏‎ راي‌‏‎ نبايد‏‎ هيچكس‌‏‎ اسلامي‌‏‎
مردم‌‏‎ آرا‏‎ به‌‏‎ اتكاء‏‎ و‏‎ فكر‏‎ آزادي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
حركت‌‏‎ امام‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ امام‌‏‎ مهم‌راه‌‏‎ سرخط‏‎ را‏‎
از‏‎ تازه‌‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ خط‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎
دستگاه‌‏‎ رابه‌‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ آزادي‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ راه‌رسيده‌ها‏‎
بايد‏‎ آنها‏‎.‎كنند‏‎ تلقين‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ ياد‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎
امام‌ ، ‏‎ پروردگان‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ شاگردان‌‏‎ يعني‌‏‎ كشور‏‎ مسئولان‌‏‎ بدانندكه‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ نيازي‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ باور‏‎"عميقا‏‎ را‏‎ حقايق‌‏‎ اين‌‏‎
.دهند‏‎ آنان‌ياد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مفاهيم‌‏‎ اين‌‏‎ بخواهند‏‎ عده‌اي‌‏‎
نظام‌‏‎ اصلي‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايمان‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ انقلاب‏‎:وفرمودند‏‎ دانستند‏‎
به‌‏‎ نبايد‏‎ انقلاب‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معناي‌آن‌‏‎ به‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
.اجتماعي‌بپردازد‏‎ رفاه‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ اقتصاد‏‎ مردم‌ ، ‏‎ زندگي‌‏‎
امام‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ همواره‌‏‎ مستضعف‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎ طبقات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اهتمام‌‏‎ بيشترين‌‏‎ خدمتگزار‏‎ دولت‌‏‎ امروز‏‎ بودو‏‎
بركت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ بكار‏‎ محروم‌جامعه‌‏‎ طبقات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
عظيمي‌‏‎ خدمات‌‏‎ وجوددارد ، ‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ عنصر‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ محرومان‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎
از‏‎ نخوردن‌‏‎ فريب‏‎ و‏‎ شناسي‌‏‎ دشمن‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
:فرمودند‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎ امام‌‏‎ راه‌‏‎ ديگري‌از‏‎ عنصر‏‎ را‏‎ دشمن‌‏‎
جهانخواران‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ كه‌انقلاب‏‎ است‌‏‎ متمادي‌‏‎ سالهاي‌‏‎
اكنون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ محروم‌‏‎ رفته‌‏‎ يغما‏‎ به‌‏‎ سفره‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎
تبليغات‌‏‎ در‏‎ دشمنان‌اسلام‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ روشن‌‏‎ واقعيت‌‏‎ شاهداين‌‏‎
خصومت‌‏‎ چگونه‌‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ اقتصادي‌عليه‌‏‎ محاصره‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خود‏‎
استقلال‌كشور ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ اعلام‌‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌ورزند‏‎
دشمن‌‏‎ آنها‏‎.‎نيست‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ جهانخواران‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ براي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ ردي‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ بيداري‌‏‎ موجب‏‎ اسلام‌‏‎ هستندزيرا‏‎ اسلام‌‏‎
همچون‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ است‌ ، بنابراين‌‏‎ زده‌‏‎ دشمنان‌‏‎ سينه‌‏‎ بر‏‎ ملت‌‏‎
و‏‎ روشهاي‌تبليغاتي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎ شناس‌‏‎ دشمن‌‏‎ امام‌ ، ‏‎
.كنيم‌‏‎ ايستادگي‌‏‎ دشمن‌‏‎ سياسي‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بودن‌‏‎ حساس‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ راسرخط‏‎ جهان‌‏‎ مسلمانان‌‏‎
اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ مسلمانان‌ ، عمق‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎
در‏‎ و‏‎ وآفريقا‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ مسلمان‌‏‎ ملتهاي‌‏‎ و‏‎ مي‌آيند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎
ارادتي‌‏‎ اظهار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ طرفدار‏‎ ما‏‎ منطقه‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ مي‌كنند‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌آنان‌‏‎
.است‌‏‎ اسلام‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ اين‌همه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نداشته‌‏‎ سابقه‌‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ تعالي‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
در‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ عمده‌‏‎ سرفصل‌هاي‌‏‎ يكي‌از‏‎ عنوان‌‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ عظيم‌‏‎ بيان‌كارهاي‌‏‎ با‏‎ سخنانشان‌‏‎ ادامه‌‏‎
امام‌ ، ‏‎ راه‌‏‎ پيروي‌از‏‎ بركت‌‏‎ به‌‏‎:‎فرمودند‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سالهاي‌‏‎
است‌‏‎ رسيده‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ بزرگي‌‏‎ بسيار‏‎ كارهاي‌‏‎
بنايي‌‏‎ متعال‌ ، ‏‎ خداوند‏‎ تفضل‌‏‎ و‏‎ لطف‌‏‎ و‏‎ تلاشها‏‎ همين‌‏‎ سايه‌‏‎ ودر‏‎
عميقي‌‏‎ ريشه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ هميشه‌‏‎ از‏‎ امروزمستحكم‌تر‏‎ ساخت‌‏‎ امام‌‏‎ كه‌‏‎
.دارد‏‎
دستاوردهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ برشمردن‌‏‎ ضمن‌‏‎ آيت‌الله‌خامنه‌اي‌‏‎ حضرت‌‏‎
دست‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خداوند‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎:‎فرمودند‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ عظيم‌‏‎
دغدغه‌اي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ بدون‌‏‎ اسراي‌ما ، ‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ الهي‌ 50هزار‏‎ قدرت‌‏‎
بود‏‎ ومعارض‌‏‎ مزاحم‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ شوروي‌‏‎ بلوك‌‏‎ برگشتند ، ‏‎ وطن‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ بزرگي‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ شد ، ‏‎ متلاشي‌‏‎
حضور‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ مردم‌‏‎ برجسته‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ انتخابات‌گوناگون‌‏‎
.بود‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ درانتخابات‌‏‎ مردم‌‏‎ ‎‏‏30ميليوني‌‏‎
و‏‎ زنده‌‏‎ جوان‌ ، ‏‎ ملتي‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ افتخار‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ نشاط‏‎ با‏‎
گانه‌‏‎ سه‌‏‎ قواي‌‏‎ مردمي‌ ، ‏‎ بي‌غرض‌و‏‎ بي‌طمع‌ ، ‏‎ مومن‌ ، ‏‎ مسئوليني‌‏‎
وجوددشمني‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ افتخار‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ اداره‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎
نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ گوناگون‌ ، ‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎ و‏‎ استكبار‏‎
پيش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ دشوار‏‎ و‏‎ طولاني‌‏‎ راه‌‏‎ اسلامي‌توانسته‌اند‏‎
اين‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ وان‌شاءالله‌‏‎ بسازند‏‎ را‏‎ كشور‏‎ و‏‎ ببرند‏‎
اين‌‏‎ اسلام‌در‏‎ به‌‏‎ تعبد‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ سازندگي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مستحكم‌تر‏‎ كشور‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ درخشان‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
از‏‎ مردم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تصور‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:‎وفرمودند‏‎ دادند‏‎ نويد‏‎
روي‌‏‎ خود‏‎ وامام‌‏‎ روحانيت‌‏‎ قرآن‌ ، اسلام‌ ، ‏‎ دين‌ ، ‏‎
مردم‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ خوابانده‌اند‏‎ گوش‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهند‏‎ برگردان‌‏‎
ملت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎ بايد‏‎ برگردند ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ ازجمهوري‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ وسرنوشت‌‏‎ خورد‏‎ خواهند‏‎ تودهني‌‏‎
بين‌‏‎ از‏‎ ماههاي‌اول‌‏‎ ظرف‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مي‌كردند‏‎ خيال‌‏‎
يك‌‏‎ ظرف‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ اول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ ياخيال‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ كننداما‏‎ فتح‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ هفته‌مي‌توانند‏‎
.خوردند‏‎ محكمي‌‏‎ سيلي‌‏‎ و‏‎ تودهني‌‏‎
:كردند‏‎ تاكيد‏‎ سخنانشان‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ ملت‌ايران‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ آينده‌‏‎
هرچه‌‏‎ را‏‎ ودنيا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ نوراني‌تر‏‎ اسلام‌‏‎ درخشان‌‏‎ خورشيد‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ نوراني‌‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎ بيشتر‏‎

(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
برد‏‎ نام‌‏‎ كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ طراح‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎


منحرف‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دشمنان‌‏‎ فتنه‌گري‌هاي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
محكوم‌‏‎ آنان‌‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ همانند‏‎ انقلاب ، ‏‎ نسل‌‏‎ كردن‌‏‎
.است‌‏‎ به‌شكست‌‏‎
رئيس‌مجمع‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ اكبر‏‎ ايرناآيت‌الله‌‏‎ به‌گزارش‌‏‎
زائران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ شب‏‎ جمعه‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎
دشمنان‌‏‎:‎مطلب ، گفت‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎
بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ تا‏‎ كرده‌اند‏‎ تلاش‌‏‎ همواره‌‏‎ انقلاب‏‎
تبديل‌‏‎ ونااميدي‌‏‎ ياس‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ آنان‌‏‎ اميدهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ اما‏‎ ببرند‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
كردن‌‏‎ جدا‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ ضربه‌‏‎ فكر‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
پندار‏‎ و‏‎ واهي‌‏‎ خيالي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌مقدس‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎
.است‌‏‎ باطلي‌‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ كشور ، ‏‎ دوران‌سازندگي‌‏‎ در‏‎
موفقيت‌هاي‌‏‎ راز‏‎ و‏‎ رمز‏‎ و‏‎ نام‌برد‏‎ "كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ طراح‌‏‎"
.دانست‌‏‎ مردمي‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ را ، ‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎
شهداي‌‏‎ شامخ‌‏‎ مقام‌‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ با‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ خيزش‌‏‎ نقطه‌‏‎ خرداد‏‎ پانزدهم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ سال‌ 42‏‎ پانزدهم‌خرداد‏‎
.بداريم‌‏‎ گرامي‌‏‎ را‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ كه‌بايد‏‎ بود‏‎ موفقي‌‏‎ حركت‌‏‎ آغاز‏‎
"اربعين‌‏‎" گراميداشت‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
تداوم‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ ‎‏‏،‏‎(ع‌‏‎)الحسين‌‏‎ اباعبدالله‌‏‎ شهيدان‌حضرت‌‏‎ سالار‏‎
خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎.‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ طول‌تاريخ‌‏‎ در‏‎ حسين‌‏‎ امام‌‏‎ حركت‌‏‎
مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاكيست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ سياسي‌‏‎
و‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ يادگار‏‎ فرزند‏‎ خميني‌‏‎ حسن‌‏‎ سيد‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ كشوري‌‏‎ لشگري‌و‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
:گفت‌‏‎(‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
همه‌‏‎ خرداد‏‎ قيام‌ 15‏‎ و‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ حركت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)حسين‌‏‎ امام‌‏‎ حركت‌‏‎
ما‏‎ اسلامي‌‏‎ ونظام‌‏‎ انقلاب‏‎ نيز‏‎ امروز‏‎ و‏‎ بود‏‎ راستا‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
.مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ اهداف‌‏‎ همان‌‏‎

رفع‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ هدف‌‏‎
است‌‏‎ ابهام‌‏‎


انتخابات‌‏‎ فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ اصلاحي‌‏‎ لايحه‌‏‎ ارائه‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ مبهم‌دانست‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ ابهام‌‏‎ رفع‌‏‎ رانيز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎
پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ سيدمصطفي‌‏‎ كرمان‌‏‎ از‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ بررسي‌انديشه‌هاي‌‏‎ همايش‌‏‎ در‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ پرسش‌شركت‌كنندگان‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كرمان‌‏‎ باهنر‏‎ شهيد‏‎
آن‌‏‎ رفع‌‏‎ عدم‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ ابهاماتي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎
وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎.نيست‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ به‌نفع‌‏‎
اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ بحث‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎
و‏‎ حقوقي‌‏‎ بحث‌‏‎ يك‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ سياسي‌‏‎ بحث‌‏‎ يك‌‏‎ قانون‌انتخابات‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ دفاع‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كارشناسي‌‏‎
.است‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ گرفتن‌‏‎ پس‌‏‎ درخصوص‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
دولت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ ارسال‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شوراي‌اسلامي‌‏‎ مجلس‌‏‎
كردن‌‏‎ قانونمند‏‎ و‏‎ اجرا‏‎ نظارت‌و‏‎ بين‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ روشن‌‏‎ براي‌‏‎
هياتهاي‌اجرايي‌‏‎ ناكرده‌‏‎ خداي‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ داوطلبين‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎
ما‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎نكنند‏‎ برخورد‏‎ مسايل‌‏‎ با‏‎ سليقه‌اي‌‏‎ نظارت‌‏‎ يا‏‎
لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ كشور‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ جدي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ آينده‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ مطرح‌نشود‏‎
در‏‎ (‎انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎)‎ كار‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
مجلس‌‏‎ محترم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تمام‌‏‎ اينكه‌‏‎ مگر‏‎ صورت‌بگيرد‏‎ مجلس‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ بحث‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.ديگري‌است‌‏‎ بحث‌‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نخواهند‏‎
هر‏‎ و‏‎ عمل‌كند‏‎ سليقه‌‏‎ و‏‎ تفسير‏‎ با‏‎ نبايد‏‎ نظارتي‌‏‎ مرجع‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎.‎كند‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ نپسنديد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ مند‏‎ ضابطه‌‏‎ بايد‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ دولت‌‏‎:‎افزود‏‎
ملزم‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ شد ، ‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ باشد‏‎ قانوني‌‏‎
اعاده‌‏‎ بتواند‏‎ فرد‏‎ تا‏‎ كند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ است‌علت‌‏‎
.نمايد‏‎ حيثيت‌‏‎
حدود‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
ولي‌‏‎ كردند‏‎ هم‌‏‎ شكايت‌‏‎ رفتند‏‎ و‏‎ شدند‏‎ صلاحيت‌‏‎ نفررد‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎
ما‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ خيلي‌ها‏‎ و‏‎ رسيدگي‌نكرد‏‎ آنها‏‎ شكايت‌‏‎ به‌‏‎ هيچكس‌‏‎
.گذشتيم‌‏‎ شوراها‏‎ خير‏‎ از‏‎
كانديداهاي‌‏‎ نسبت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ در‏‎ لحاظ‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ يعني‌‏‎ بود‏‎ گذشته‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ بسيار‏‎ به‌مردان‌‏‎ زنان‌‏‎
شركت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ مردحدود 325‏‎ هزار‏‎ هشت‌‏‎ هر‏‎ برابر‏‎
در‏‎ زنان‌‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:افزود‏‎ تاج‌زاده‌‏‎.‎كردند‏‎
نشدند‏‎ حاضر‏‎ خانم‌ها‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌بود‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ اگر‏‎ داشتندكه‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ كانديدا‏‎ را‏‎ خود‏‎
.مي‌آيد‏‎ بوجود‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ مشكل‌‏‎ هزار‏‎ شويم‌‏‎

(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ همسر‏‎ با‏‎ ديداررئيس‌جمهوري‌‏‎


خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ديروز‏‎ عصر‏‎ خود ، ‏‎ همسر‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
در‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌خميني‌‏‎ حضرت‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ دهمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مكرمه‌‏‎ همسر‏‎ با‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ حضور‏‎ ايشان‌‏‎ شريف‌‏‎ بيت‌‏‎
.كرد‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ ديدار‏‎
خاطره‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ گراميداشت‌‏‎ ضمن‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
بنيانگذار‏‎ راه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ ميثاق‌‏‎ امت‌ ، ‏‎ بزرگوار‏‎ و‏‎ فقيد‏‎ امام‌‏‎
.كرد‏‎ تجديد‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎

(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ مطهرامام‌‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎
تثبيت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ :‎رئيس‌جمهوري‌‏‎
كنيم‌‏‎ باور‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ بايد‏‎ نظام‌‏‎


پنجشنبه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ آقاي‌سيد‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ رحلت‌‏‎ سالگرد‏‎ دهمين‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ شب‏‎
چارچوب‏‎ تادر‏‎ خواست‌‏‎ مردم‌‏‎ مختلف‌‏‎ اقشار‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎كنند‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ ارزشها‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎ زائر‏‎ هزاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ بر‏‎ حاكميت‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ اين‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎
كه‌‏‎ مسيري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ارج‌نهيم‌‏‎ داده‌است‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
.كنيم‌‏‎ حركت‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ بندگان‌‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ خداوند‏‎
و‏‎ خود‏‎ بايد‏‎ نظام‌‏‎ تثبيت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
توطئه‌هاي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ هوشياري‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ راباور‏‎ مردم‌‏‎
.تحمل‌كنيم‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ دشمنان‌ ، ‏‎
را‏‎ "طبيعي‌‏‎ اختلاف‌هاي‌‏‎ پذيرش‌‏‎" و‏‎ "صدر‏‎ سعه‌‏‎" خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎
كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ نظام‌‏‎ دوران‌تثبيت‌‏‎ از‏‎ گذر‏‎ لازمه‌‏‎
.شد‏‎ طي‌خواهد‏‎ مردم‌‏‎ خودباوري‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎
راه‌‏‎ راهرو‏‎ و‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ شايسته‌‏‎ فرزند‏‎ امروز‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
محور‏‎ و‏‎ ركن‌‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ امام‌‏‎
و‏‎ هوشياري‌‏‎ با‏‎ هدايت‌امور‏‎ در‏‎ خدا‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ نظام‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ عمل‌‏‎ قاطعيت‌‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ دغدغه‌‏‎ مهمترين‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ تداوم‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ ازراه‌‏‎ حفاظت‌‏‎
مهم‌‏‎ ابعاد‏‎ تشريح‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
وجه‌‏‎ عرفاني‌‏‎ جنبه‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌خميني‌‏‎ شخصيت‌‏‎
ملاك‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بود ، ‏‎ سايرشخصيت‌ها‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايشان‌‏‎ تمايزشخصيت‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ عرفان‌است‌‏‎ مسلمان‌‏‎ و‏‎ متدين‌‏‎ موءمن‌ ، ‏‎ انسان‌‏‎ شخصيت‌‏‎ سنجش‌‏‎
.است‌‏‎ متدين‌تر‏‎ و‏‎ متعهدتر‏‎ باشد‏‎ عرفان‌‏‎ صاحب‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ ميزاني‌‏‎
واسطه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بيني‌‏‎ ظاهر‏‎ متمسكان‌‏‎ بسيارند‏‎ چه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
وهم‌‏‎ مي‌اندازند‏‎ زحمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هم‌‏‎ سطحي‌نگري‌‏‎ و‏‎ ظاهربيني‌‏‎
بيراهه‌‏‎ به‌‏‎ حقيقت‌محض‌‏‎ جستجوي‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎.‎را‏‎ ديگران‌‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ تشريح‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.افتاده‌اند‏‎
جز‏‎ ببينند‏‎ را‏‎ خدا‏‎ بايد‏‎ تنها‏‎ خيال‌اينكه‌‏‎ به‌‏‎ انسانها‏‎ برخي‌‏‎
.است‌‏‎"لغزش‌‏‎" يك‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمي‌بينند‏‎ نيز‏‎ خدارا‏‎
و‏‎ پرداخت‌‏‎ رهبانيت‌‏‎ فلسفه‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
نمي‌توان‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ رهبانيت‌‏‎ اسلام‌‏‎ در‏‎:‎نشان‌ساخت‌‏‎ خاطر‏‎
.كرد‏‎ رها‏‎ را‏‎ ماسوي‌‏‎ خدا‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎
تا‏‎ كرد‏‎ رها‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ تفكر‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
مدينه‌‏‎ اهل‌‏‎ آرا‏‎.‎است‌‏‎ جاهله‌‏‎ مدينه‌‏‎ اهل‌‏‎ آراي‌‏‎ خدارسيداز‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ دنيايي‌‏‎ اما‏‎ ودنياست‌‏‎ سياست‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ فاضله‌‏‎
.مي‌رساند‏‎ ابدي‌‏‎ سعادت‌‏‎
موجب‏‎ را‏‎ انسانها‏‎ دنياي‌‏‎ بر‏‎ خودكامگي‌‏‎ حاكميت‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ "تفريطي‌‏‎ صوفيانه‌‏‎" تفكر‏‎ ايجاد‏‎
.دانست‌‏‎ اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ نام‌دين‌‏‎ به‌‏‎ جباريت‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ استقرار‏‎
شد‏‎ حاكم‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ در‏‎ جباريت‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ شدن‌‏‎ متوسل‌‏‎ و‏‎ عصيان‌‏‎ يا‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ وجود‏‎ حركت‌به‌‏‎ نوع‌‏‎ دو‏‎
در‏‎ بي‌تفاوتي‌‏‎ و‏‎ عملي‌‏‎ توجيه‌بي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ زور‏‎ برابر‏‎ در‏‎ زور‏‎
امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎ زائران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎ظلم‌‏‎ برابر‏‎
عرفان‌‏‎ چهره‌‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ دينداري‌‏‎ هويت‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎
آثار‏‎:‎اذعان‌داشت‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ شد‏‎ متجلي‌‏‎ امام‌‏‎ سلوكي‌‏‎ و‏‎ نظري‌‏‎
بوده‌‏‎ اخلاق‌‏‎ و‏‎ عرفان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آثاري‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ باقيمانده‌‏‎
روي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ چشم‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ امام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎است‌‏‎
‎‏‏،‏‎"حق‌‏‎" به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ تا‏‎ بود‏‎ برگشته‌‏‎ خلق‌‏‎ به‌‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ ببندد‏‎ دنيا‏‎
:افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.دهد‏‎ نجات‌‏‎ بدبختي‌‏‎ و‏‎ ازستم‌‏‎ را‏‎ "خدا‏‎ خلق‌‏‎"
به‌‏‎ مردم‌‏‎ دنياي‌‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ ساخته‌‏‎ خود‏‎ انسان‌‏‎ و‏‎ عارف‌‏‎ اين‌‏‎
چرا‏‎ كرد‏‎ تلاش‌‏‎ شود‏‎ تامين‌‏‎ نيز‏‎ آنان‌‏‎ اخروي‌‏‎ سعادت‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
اظهار‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ باهم‌‏‎ "آزادي‌‏‎" و‏‎ "فلاح‌‏‎" گويد‏‎ ديانت‌مي‌‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ راهي‌‏‎ نظري‌‏‎ تنگ‌‏‎ و‏‎ درگيري‌‏‎ دعوا ، ‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎:داشت‌‏‎
وآزادي‌‏‎ فلاح‌‏‎ استفاده‌‏‎ همانا‏‎ كه‌‏‎ گذاشته‌‏‎ ما‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ كه‌امام‌‏‎
.گيريم‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ است‌را‏‎ يكديگر‏‎ كنار‏‎ در‏‎

بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎ پيام‌‏‎
دانشگاهيان‌‏‎


خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -تهران‌‏‎
بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎ برپايي‌‏‎ اسلامي‌به‌مناسبت‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
صادر‏‎ پيامي‌‏‎(‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مطهرحضرت‌‏‎ كشوردرحرم‌‏‎ دانشگاهيان‌‏‎
.فرمودند‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ توسط‏‎ گذشته‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ كه‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎
قرائت‌‏‎ دانشگاهها‏‎ در‏‎ ولي‌فقيه‌‏‎ نماينده‌‏‎ قمي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ گرديد‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
رهبر‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ ويژه‌‏‎ گردهمايي‌‏‎
پيوندي‌‏‎ نشانه‌‏‎ و‏‎ پرمعني‌‏‎ اسلامي‌ ، حركتي‌‏‎ كبيرانقلاب‏‎
آن‌‏‎ ودرسهاي‌‏‎ آرمانها‏‎ با‏‎ كشور‏‎ دانشگاهي‌‏‎ جامعه‌‏‎ استوارميان‌‏‎
يكسويه‌‏‎ رابطه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ زمان‌‏‎ قدسي‌‏‎ روح‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ خردمند‏‎ معلم‌‏‎
.نيست‌‏‎
آغاز‏‎ از‏‎ به‌ويژه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ نهضت‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ نيز‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎
براي‌‏‎ مهم‌‏‎ ركني‌‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ ودانشجو‏‎ دانشگاه‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ دوران‌‏‎
از‏‎ اهتمامي‌كه‌‏‎ و‏‎ مي‌نگريست‌‏‎ كشور‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ آينده‌‏‎ بناي‌‏‎
.مي‌گماشت‌‏‎ بدان‌‏‎ بود ، ‏‎ گرفته‌‏‎ منشا‏‎ حكمت‌ ، ‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎
دانش‌ ، ‏‎ فراگرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ مركزي‌‏‎ نه‌تنها‏‎ دانشگاه‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ نظر‏‎ در‏‎
كشور‏‎ اداره‌ي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ اصليترين‌‏‎ پرورش‌‏‎ عرصه‌اي‌براي‌‏‎ كه‌‏‎
نشاط‏‎ و‏‎ شور‏‎ مظهر‏‎ كه‌‏‎ علم‌ ، ‏‎ جواني‌طالب‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ دانشجو‏‎ و‏‎ بود‏‎
.بود‏‎ آرمانگرايي‌‏‎ و‏‎ خلاقيت‌‏‎ و‏‎
مبارزات‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ و‏‎ دانشجو‏‎ نقش‌آفريني‌‏‎
پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گروهكها‏‎ مقابله‌بافتنه‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
نگاه‌امام‌‏‎ درستي‌‏‎ مقدس‌ ، ‏‎ دفاع‌‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ انقلاب ، ‏‎
آن‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ همتي‌‏‎ و‏‎ رسانيد‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ به‌‏‎ راحل‌‏‎
و‏‎ پيشرو‏‎ مبتكر ، ‏‎ مستقل‌ ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ بناي‌‏‎ فرزانه‌بر‏‎ حكيم‌‏‎
.ساخت‌‏‎ موجه‌‏‎ بود ، ‏‎ انقلاب ، گماشته‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ به‌‏‎ پايبند‏‎
سال‌‏‎ پنجاه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ دميدن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
در‏‎ داشتند ، ‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سرپرستي‌دانشگاه‌‏‎ و‏‎ سياستگزاري‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ كه‌انقلاب‏‎ را‏‎ راهي‌‏‎ مقابل‌‏‎ نقطه‌‏‎ خود‏‎ جهت‌گيريهاي‌‏‎
مطلوب‏‎ دانشگاه‌‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ دنبال‌‏‎ گذاشت‌ ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎
و‏‎ فكر‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ علم‌ ، ‏‎ در‏‎ نه‌تنها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آنان‌دانشگاهي‌‏‎
و‏‎ دست‌آموز‏‎ و‏‎ وابسته‌‏‎ پسندها ، ‏‎ و‏‎ آرزوها‏‎ در‏‎ نيز‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
بي‌چون‌وچرا‏‎ تبعيت‌‏‎ و‏‎ تاثيرپذيري‌‏‎ باشد ، ‏‎ غرب‏‎ پيرو‏‎
علم‌‏‎ در‏‎ نه‌فقط‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ درغرب ، ‏‎ رايج‌‏‎ نظريه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ازفرضيه‌ها‏‎
و‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ هنر‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ بلكه‌‏‎ فن‌آوري‌ ، ‏‎ و‏‎
و‏‎ وابسته‌‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دانشگاهي‌‏‎ اصلي‌‏‎ شاخصه‌ي‌‏‎ زندگي‌ ، ‏‎ آداب‏‎
مي‌كرد ، ‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ مي‌پسنديد‏‎ پهلوي‌‏‎ فاسد‏‎
حركت‌‏‎ جلودار‏‎ بايد‏‎ رژيم‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ كلان‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ دانشگاه‌‏‎ و‏‎
.مي‌شد‏‎ خويش‌‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ هويت‌‏‎ سلب‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
دوران‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ علمي‌‏‎ عقبماندگي‌‏‎ گناه‌‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ بخش‌‏‎ بي‌شك‌‏‎
از‏‎ بزرگي‌‏‎ سهم‌‏‎ همچون‌‏‎ فاسد ، ‏‎ رژيم‌‏‎ سال‌حكومت‌‏‎ پنجاه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
پرورش‌‏‎ تفكري‌‏‎ چنين‌‏‎ درسايه‌‏‎ كه‌‏‎ رژيم‌‏‎ آن‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ بي‌لياقتي‌‏‎
راآن‌گونه‌‏‎ كشور‏‎ دانشگاه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ بردوش‌‏‎ بودند ، ‏‎ يافته‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌خواستند‏‎
و‏‎ كرد‏‎ دگرگون‌‏‎ يكسره‌‏‎ را‏‎ دانشگاه‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ ارزشهاي‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ ابتكار ، ‏‎ خودباوري‌ ، ‏‎
قرار‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎ جهت‌‏‎ تبعيت‌را‏‎ و‏‎ اسارت‌‏‎ از‏‎ آزادي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ جهاد‏‎
.داد‏‎
تلاش‌‏‎ و‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ اين‌‏‎ حفظ‏‎ دانشگاهيان‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ رسالت‌‏‎ امروز‏‎
بالنده‌ي‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ شدن‌استعداد‏‎ شكوفا‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ كشور‏‎
ظرفيت‌‏‎ داراي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎
بلند‏‎ گام‌‏‎.است‌‏‎ زندگي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ براي‌پيشرفت‌‏‎ عظيمي‌‏‎
.است‌‏‎ تبعيت‌‏‎ و‏‎ وابستگي‌‏‎ طولاني‌ ، قطع‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ انقلاب ، ‏‎
از‏‎ را‏‎ ممكن‌‏‎ بهره‌‏‎ بالاترين‌‏‎ آنكه‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ علمي‌‏‎ محيط‏‎
و‏‎ خلاق‌‏‎ مبتكر ، ‏‎ خود ، ‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ جهان‌مي‌برد ، ‏‎ پيشرفته‌‏‎ دانش‌‏‎
.باشد‏‎ كاوشگر‏‎
عوامل‌‏‎ بوسيله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كوشيده‌‏‎ هميشه‌‏‎ جهاني‌‏‎ سلطه‌‏‎ نظام‌‏‎
ملتهايي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نياز‏‎ و‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ حقارت‌‏‎ خود ، احساس‌‏‎ تبليغي‌‏‎
و‏‎ كند‏‎ تقويت‌‏‎ عقبمانده‌اند ، ‏‎ فن‌آوري‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ قافله‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
.نگاه‌دارد‏‎ خود‏‎ نيازمند‏‎ هميشه‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎
اين‌‏‎ براي‌‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ شدن‌‏‎ اسلامي‌‏‎ بر‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ مكرر‏‎ تاكيد‏‎
و‏‎ ناتواني‌‏‎ احساس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ جوان‌تحصيلكرده‌‏‎ نسل‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
دوران‌‏‎ وابستگي‌‏‎ تبعات‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ نجات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ يابد‏‎ نجات‌‏‎ نياز‏‎
.گمارد‏‎ همت‌‏‎ گذشته‌‏‎
مديران‌ ، ‏‎ و‏‎ استاد‏‎ و‏‎ دانشجو‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ كشور‏‎ دانشگاهي‌‏‎ جامعه‌‏‎
است‌‏‎ توانسته‌‏‎ انقلاب‏‎.دارند‏‎ بردوش‌‏‎ بزرگي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ امروز‏‎
اين‌‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎.زنده‌كند‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اعتمادبه‌نفس‌‏‎
.است‌‏‎ تاريخي‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ وظيفه‌‏‎ همان‌‏‎ مبارك‌ ، ‏‎ احساس‌‏‎
دانشجويي‌ ، ‏‎ كميت‌‏‎ شدن‌‏‎ برابر‏‎ تحقيق‌ 10‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎
فراگير‏‎ تحقيقي‌ ، ‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ متعدد‏‎ گسترش‌رشته‌هاي‌‏‎ و‏‎ پيدايش‌‏‎
ميدان‌‏‎ در‏‎ استعدادهاي‌درخشان‌‏‎ بروز‏‎ عالي‌ ، ‏‎ تحصيلات‌‏‎ شدن‌‏‎
اعتمادبه‌نفس‌‏‎ و‏‎ خودباوري‌‏‎ همان‌‏‎ ثمرات‌‏‎ از‏‎ اختراع‌‏‎ و‏‎ ابتكار‏‎
در‏‎.‎بخشيد‏‎ دانشگاهي‌‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ دانشجويان‌‏‎ حضور‏‎ سياسي‌نيز‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ در‏‎ دانشگاهيان‌‏‎
آرمانهاي‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ ميدان‌‏‎ جانفشاني‌در‏‎
و‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ قشرعظيمي‌‏‎ در‏‎ تعبد‏‎ و‏‎ صفا‏‎ روح‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
محصول‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ همان‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ اساتيد ، ‏‎
.است‌‏‎ بزرگوار‏‎ امام‌‏‎ درس‌جاودان‌‏‎
به‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ رجعت‌‏‎ بر‏‎ دشمن‌‏‎ طمع‌‏‎ و‏‎ اميد‏‎ اگر‏‎ است‌‏‎ ساده‌انگاري‌‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ آماج‌‏‎ امروز‏‎.‎شود‏‎ گرفته‌‏‎ آفت‌زاناديده‌‏‎ گذشته‌‏‎ آن‌‏‎
و‏‎ دانشجويان‌‏‎ درجه‌اول‌ ، ‏‎ در‏‎ دشمنان‌ ، ‏‎ خصمانه‌‏‎ تبليغات‌‏‎
.هستند‏‎ دانشگاهي‌ها‏‎
كشورهاي‌‏‎ از‏‎ دربسياري‌‏‎ روشنفكر‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ حالي‌كه‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎
است‌ ، ‏‎ (ص‌‏‎)محمدي‌‏‎ ناب‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ مجذوب‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
نسل‌‏‎ كه‌‏‎ آنند‏‎ درصدد‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ سلطه‌ي‌‏‎ نظام‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ طراحان‌‏‎
انقلاب ، ‏‎ آرمانهاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ نوخاسته‌كشور‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎
.كنند‏‎ جدا‏‎ خود‏‎ ريشه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎
تلاشي‌‏‎ در‏‎ بي‌شمار‏‎ دلارهاي‌‏‎ و‏‎ مكار‏‎ مغزهاي‌‏‎ و‏‎ طرار‏‎ دستهاي‌‏‎
از‏‎ آنان‌‏‎.‎گرفته‌اند‏‎ هدف‌‏‎ را‏‎ جوان‌انقلاب‏‎ نسل‌‏‎ بيهوده‌ ، ‏‎
آنان‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ پرتو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تحليلي‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ بيداري‌‏‎
.هستند‏‎ غافل‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ داده‌‏‎
اساتيد‏‎ و‏‎ دانشجو ، ‏‎ و‏‎ طلبه‌‏‎ دانشور ، ‏‎ جوانان‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
و‏‎ روشنگري‌‏‎ سنگين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ بايد‏‎ روحاني‌ ، ‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ متعهد ، ‏‎
و‏‎ كنند‏‎ احساس‌‏‎ خود‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ بيش‌ازپيش‌‏‎ را‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ جهاد‏‎
كه‌‏‎ الهي‌‏‎ مسابقه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ آرمانگرايي‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎
.بپردازند‏‎ است‌ ، ‏‎ اخروي‌‏‎ و‏‎ دنيوي‌‏‎ بهشت‌‏‎ پاداش‌آن‌‏‎
اعظم‌‏‎ ولي‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ دعاي‌‏‎ و‏‎ رضايت‌‏‎ و‏‎ الهي‌‏‎ توفيقات‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ عزيز‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ روح‌مطهر‏‎ خشنودي‌‏‎ و‏‎ ارواحنافداه‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ شما‏‎ همه‌‏‎
خامنه‌اي‌ 12/3/78‏‎ سيدعلي‌‏‎

غرق‌‏‎ شهيدان‌‏‎ اربعين‌سالار‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎
ماتم‌شد‏‎ و‏‎ سوگ‌‏‎ در‏‎


حضرت‌‏‎ شهادت‌‏‎ اربعين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ وماتم‌‏‎ سوگ‌‏‎ در‏‎ غرق‌‏‎ (ع‌‏‎)حسين‌‏‎ امام‌‏‎
كشور ، ‏‎ سراسر‏‎ و‏‎ درتهران‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ مختلف‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ و‏‎ دردسته‌ها‏‎ عزاداران‌حسيني‌‏‎ انبوه‌‏‎
حضرت‌‏‎ شهيدان‌‏‎ عزاداري‌سالار‏‎ به‌‏‎ حسينيه‌ها‏‎ و‏‎ تكايا ، مساجد‏‎
.پرداختند‏‎ (‎ع‌‏‎) علي‌‏‎ بن‌‏‎ حسين‌‏‎
افراشتن‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎اباعبدالله‌الحسين‌‏‎ عزاداران‌‏‎
عمومي‌‏‎ اماكن‌‏‎ و‏‎ درمنازل‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ وپارچه‌هاي‌مشكي‌‏‎ بيرق‌ها‏‎
گرامي‌‏‎ را‏‎ دشت‌نينوا‏‎ شهيدان‌‏‎ دلاوريهاوپايمردي‌هاي‌‏‎ خاطره‌‏‎
.داشتند‏‎
نيز‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ مطهرامام‌‏‎ حرم‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎
شهادت‌‏‎ درغم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مملوازسوگواراني‌‏‎ حسيني‌‏‎ دراربعين‌‏‎
خود‏‎ سروسينه‌‏‎ بر‏‎ وفايش‌‏‎ با‏‎ ياران‌‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎)‎حسين‌‏‎ حضرت‌امام‌‏‎
.مي‌زدند‏‎
اربعين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مسلمان‌‏‎ مردم‌‏‎ عزاداري‌‏‎
باسالروز‏‎ تقارن‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)سيدالشهدا‏‎ حضرت‌‏‎ شهادت‌‏‎
.بود‏‎ برخوردار‏‎ خاصي‌‏‎ حزن‌واندوه‌‏‎ از‏‎ خرداد‏‎ پانزدهم‌‏‎ قيام‌‏‎
از‏‎ عزاداري‌ ، باتجليل‌‏‎ درمراسم‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
ياد‏‎ خرداد 1342 ، ‏‎ پانزده‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ فداكاريهاورشادتهاي‌‏‎
.داشتند‏‎ راگرامي‌‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ شهيدان‌‏‎ وخاطره‌‏‎

درباره‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ دو‏‎ اظهارات‌‏‎
ولي‌فقيه‌‏‎ از‏‎ اطاعت‌‏‎ و‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎


مغز‏‎ بدون‌‏‎ پوسته‌اي‌‏‎ ولايت‌‏‎ بدون‌‏‎ مملكت‌‏‎:‎جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ *
است‌‏‎
نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ از‏‎ استصواب‏‎ گرفتن‌‏‎ با‏‎:‎خزعلي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ *
و‏‎ سلطنت‌طلبها‏‎ آزادي‌ها ، ‏‎ نهضت‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ مخالفين‌‏‎
مي‌شوند‏‎ وارد‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌گراها‏‎
حكم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ الغفور‏‎ مسجد‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎
و‏‎ راهگشا‏‎ مي‌رسند ، ‏‎ بست‌‏‎ بن‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ زماني‌كه‌‏‎ فقيه‌ ، ‏‎ ولي‌‏‎
.است‌‏‎ كارساز‏‎
از‏‎ اطاعت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خزعلي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ اصفهان‌‏‎ از‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
واجب‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ از‏‎ اطاعت‌‏‎ اما‏‎.است‌‏‎ سرنيزه‌باطل‌‏‎ زور‏‎ با‏‎ شاه‌‏‎
شده‌‏‎ بلند‏‎ روزنامه‌نويس‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ صداي‌‏‎ الان‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ همه‌‏‎ ما‏‎ مي‌گويم‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎است‌‏‎ ديكتاتوري‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
مي‌گويد‏‎ فقيه‌‏‎ كه‌‏‎ قانوني‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.كنيم‌‏‎ عمل‌‏‎ الهي‌‏‎ قانون‌‏‎
بگويد‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ مسلماني‌‏‎ آيا‏‎.‎است‌‏‎ خدا‏‎ از‏‎ بلكه‌‏‎.‎نيست‌‏‎ خودش‌‏‎ از‏‎
نمي‌پذيرم‌؟‏‎ را‏‎ خدا‏‎ قانون‌‏‎ من‌‏‎
آزاد‏‎ آنقدر‏‎ را‏‎ روزنامه‌ها‏‎:‎گفت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎
در‏‎ ديكتاتوري‌‏‎ مي‌گويند‏‎ نوشتند‏‎ جايي‌كه‌‏‎ تا‏‎ گذاشتند‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ازعدل‌‏‎ پر‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ و‏‎ آمد‏‎ خواهد‏‎ آخرالزمان‌‏‎
باد‏‎ پرآتش‌‏‎ دهانت‌‏‎ باد ، ‏‎ خرد‏‎ دهانت‌‏‎:افزود‏‎ خزعلي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
.توهين‌مي‌كني‌‏‎ ولي‌عصر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
نفر‏‎ شش‌‏‎:گفت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ درباره‌‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ آنان‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ يا‏‎ امام‌‏‎ كه‌‏‎ شوراي‌نگهبان‌‏‎ فقيه‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ كه‌ 270‏‎ قانوني‌را‏‎ اگر‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ تاييد‏‎
قانون‌‏‎ آن‌‏‎ ردكنند ، ‏‎ كنند ، ‏‎ تصويب‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
كرده‌ ، ‏‎ تصويب‏‎ مجلس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎ندارد‏‎ ارزش‌‏‎
تا‏‎ استصواب‏‎ براساس‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تصويب‏‎ هم‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
مجلس‌‏‎ به‌‏‎ مانده‌‏‎ ماه‌‏‎ هشت‌‏‎ هفت‌‏‎ حالا‏‎.است‌‏‎ داشته‌‏‎ جريان‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎
.گرفته‌اند‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بعد ، ‏‎
شوراي‌‏‎ از‏‎ استصواب‏‎ گرفتن‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ خزعلي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
آزادي‌ها ، ‏‎ نهضت‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ مخالفين‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ وارد‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌گراها‏‎ و‏‎ سلطنت‌طلبها‏‎
.است‌‏‎ خطرناك‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ تداوم‌‏‎ براي‌‏‎ مساله‌‏‎
:گفت‌‏‎ ساري‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ جنتي‌‏‎ الله‌‏‎ ديگرآيت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
و‏‎ وحدت‌‏‎ رمز‏‎ و‏‎ مغزاست‌‏‎ بدون‌‏‎ پوسته‌اي‌‏‎ ولايت‌‏‎ بدون‌‏‎ مملكت‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ نيز‏‎ مسلمانان‌‏‎ يگانگي‌‏‎
مراسمي‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ وي‌‏‎ ساري‌‏‎ از‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
حسينيه‌‏‎ در‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ دهمين‌‏‎ به‌مناسبت‌‏‎
را‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ امروز‏‎:افزود‏‎ ساري‌‏‎ عاشقان‌‏‎
حكومت‌‏‎ و‏‎ روحانيت‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ چراكه‌‏‎ كنند‏‎ جدا‏‎ روحانيت‌‏‎ از‏‎
.مي‌ترسند‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ خوردند‏‎ ضربه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ برادركشي‌‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ اگر‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
رهبر‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎ ولايت‌فقيه‌‏‎ به‌خاطرنبود‏‎ است‌‏‎ جنگ‌افروزي‌‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ وحدت‌‏‎ نگهبان‌‏‎

الاسلام‌‏‎ حجت‌‏‎ براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎
منطقه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ ;موسوي‌خوئيني‌ها‏‎ والمسلمين‌‏‎
شهربراي‌‏‎ شوراي‌‏‎ فشار‏‎ اعمال‌‏‎ شايعه‌‏‎ ‎‏‏8‏‎
كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ سلام‌‏‎ خبرنگار‏‎ بركناري‌‏‎


حجت‌‏‎ براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 8‏‎ شهرداري‌‏‎
و‏‎ صاحبامتياز‏‎ خوئيني‌ها‏‎ موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ الاسلام‌‏‎
شهر‏‎ شوراي‌‏‎ نفوذ‏‎ اعمال‌‏‎ شايعه‌‏‎ سلام‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎
تكذيب‏‎ شهرداري‌‏‎ با‏‎ سلام‌‏‎ خبرنگار‏‎ همكاري‌‏‎ قطع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎
.كرد‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
پس‌‏‎ آذرماه‌ 76‏‎ در‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ خبرنگار‏‎ اسحاقي‌‏‎ آقاي‌‏‎ -‎ ‎‏‏1‏‎
در‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎ تامين‌‏‎ خدماتي‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ قرارداد‏‎ عقد‏‎ از‏‎
صادره‌‏‎ دستورالعمل‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ كار‏‎ مشغول‌‏‎ شهرداري‌‏‎
.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ منطقه‌‏‎ با‏‎ استخدامي‌‏‎ ارتباط‏‎ هيچگونه‌‏‎
نامبرده‌‏‎ با‏‎ شهرداري‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ - ‎‏‏2‏‎
محوله‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ وقت‌گذاري‌‏‎ جدي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مذاكره‌‏‎
نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نامبرده‌‏‎.دهد‏‎ انجام‌‏‎ تمام‌وقت‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
از‏‎ انصراف‌‏‎ اعلام‌‏‎ خبرنگاري‌‏‎ حرفه‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خودداري‌‏‎ همكاري‌‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎ همكاري‌‏‎ ادامه‌‏‎
هيچ‌گونه‌‏‎ تاريخ‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ محترم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
ننموده‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ موردي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ توصيه‌اي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ارتباط‏‎
محض‌‏‎ كذب‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ توصيه‌‏‎ به‌‏‎ نامبرده‌‏‎ عزل‌‏‎ عنوان‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎

:دانشگاهيان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎ در‏‎ موسوي‌‏‎ ميرحسين‌‏‎
مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎
تاثيرگذاشت‌‏‎ جهان‌‏‎ بر‏‎ نمي‌توان‌‏‎


فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ موسوي‌‏‎ ميرحسين‌‏‎ مهندس‌‏‎
در‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ كشوركه‌‏‎ دانشجويان‌سراسر‏‎ بزرگ‌‏‎ درهمايش‌‏‎
ويژگي‌هاي‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ (ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ مرقد‏‎
انديشه‌‏‎ شدن‌‏‎ جهاني‌‏‎ روند‏‎" با‏‎ مقابله‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ جهان‌كنوني‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ "وفرهنگ‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ توليد‏‎ عرصه‌‏‎ كنوني‌‏‎ جهان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ موسوي‌‏‎ مهندس‌‏‎
مجموعه‌‏‎ يك‌‏‎ شمال‌‏‎ اكنون‌‏‎ جنوب ، ‏‎ -‎ شمال‌‏‎ چارچوبتئوري‌‏‎ ودر‏‎ است‌‏‎
چشم‌‏‎ به‌‏‎ آنچه‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ حال‌آنكه‌‏‎ است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ پيوسته‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ پراكندگي‌‏‎ و‏‎ تشتت‌‏‎ مي‌خورد‏‎
و‏‎ جهان‌‏‎ نوين‌‏‎ شرايط‏‎ درك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دانشگاه‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ وي‌‏‎
اكنون‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ داد‏‎ توجه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ شدن‌اطلاعات‌‏‎ جهاني‌‏‎ روند‏‎
به‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌كنند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎"ها‏‎ تمدن‌‏‎ جنگ‌‏‎" ايده‌‏‎ شمال‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
و‏‎ اطلاعات‌‏‎ توليد‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ رسيده‌اند‏‎ باور‏‎ اين‌‏‎
.هستند‏‎ فرهنگ‌بي‌همتا‏‎
چنين‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎:‎افزود‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎
عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ كه‌‏‎ برسيم‌‏‎ باور‏‎ اين‌‏‎ بايدبه‌‏‎ روندي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ رقابت‌‏‎ آنان‌‏‎ با‏‎
اشاره‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ي‌‏‎ "تمدنها‏‎ وگوي‌‏‎ گفت‌‏‎" طرح‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎
شد‏‎ بيان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ هوشمندانه‌اي‌‏‎ موضوع‌ ، طرح‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.باشد‏‎ بايدفعال‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دانشگاه‌‏‎ و‏‎
شفاف‌‏‎ هويت‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ داريم‌ ، ‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ راه‌‏‎ دو‏‎ اكنون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
مطابق‌‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شويم‌‏‎ رقابت‌‏‎ عرصه‌‏‎ خودوارد‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
.سامان‌دهيم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هويت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"شمال‌‏‎" سليقه‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ شدن‌‏‎ سرازير‏‎ روند‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ايستادگي‌‏‎ وي‌‏‎
:كرد‏‎ تاكيد‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ كشورغيرممكن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
به‌‏‎ هيچوقت‌‏‎ است‌‏‎ قيام‌عاشورا‏‎ از‏‎ گرفته‌‏‎ نشات‌‏‎ كه‌‏‎ انقلابي‌‏‎
.گشت‌‏‎ نخواهد‏‎ باز‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ وضعيت‌‏‎
مستقيم‌ ، ‏‎ مواجهه‌‏‎ خواستار‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
هويت‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ شد‏‎ جديد‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ وشجاعانه‌‏‎ جسورانه‌‏‎
.شود‏‎ حفظ‏‎ كشور‏‎ ملي‌‏‎ -‎اسلامي‌‏‎
"اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"آزادي‌‏‎" چون‌‏‎ مباحثي‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ موسوي‌‏‎ مهندس‌‏‎
مواجهه‌‏‎ براي‌‏‎ ضروري‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "جامعه‌مدني‌‏‎" و‏‎
بدون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ شمال‌‏‎ يكسويه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ جسورانه‌‏‎
تاثيري‌در‏‎ هيچ‌‏‎ توانست‌‏‎ نخواهيم‌‏‎ مفاهيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
.بگذاريم‌‏‎ جهان‌‏‎ سرنوشت‌‏‎
در‏‎ خلاقيت‌‏‎ ايجاد‏‎ بدون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ "آزادي‌‏‎" باب‏‎ در‏‎ موسوي‌‏‎ مهندس‌‏‎
بحث‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ شدن‌‏‎ جهاني‌‏‎ باروند‏‎ امكان‌مقابله‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎
قرار‏‎ خود‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ وسيله‌‏‎ آن‌را‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ضرورتي‌‏‎ آزادي‌‏‎
ويژه‌‏‎ آزادي‌توجه‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ "دقيقا‏‎ نيز‏‎ (ره‌‏‎)امام‌‏‎ و‏‎ دهيم‌‏‎
.داشتند‏‎
يك‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ "اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎" موضوع‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ مگراينكه‌‏‎ بماند‏‎ باقي‌‏‎ نمي‌تواندديني‌‏‎ جامعه‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ همراه‌‏‎ را‏‎
توزيع‌‏‎ تنها‏‎ عدالت‌‏‎:افزود‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎
عادلانه‌‏‎ توزيع‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ منابع‌مالي‌‏‎ عادلانه‌‏‎
شان‌‏‎"رعايت‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ نيزمحسوب‏‎ اجتماعي‌‏‎ "شان‌هاي‌‏‎ و‏‎ منزلت‌‏‎"
.جامعه‌مي‌شود‏‎ آحاد‏‎ ميان‌‏‎ وهمراهي‌‏‎ وحدت‌‏‎ موجب‏‎ "ومنزلت‌‏‎
"مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎" بحث‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
و‏‎ "سكولاريزم‌‏‎" موضوع‌‏‎ به‌‏‎ ربطي‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎:‎وگفت‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
اين‌‏‎ تاريخي‌‏‎ مبحث‌‏‎ خلط‏‎ و‏‎ سياست‌ندارد‏‎ از‏‎ دين‌‏‎ جدايي‌‏‎ موضوع‌‏‎
آن‌‏‎ با‏‎ برخي‌مخالفتها‏‎ بروز‏‎ موجب‏‎ آن‌ ، ‏‎ واقعي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ با‏‎ واژه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
در‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ تشكلها‏‎ تاثير‏‎ به‌‏‎ موسوي‌‏‎
ديني‌‏‎ رويكرد‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
بد‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ مدني‌‏‎ اسلامي‌ ، جامعه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎
شدن‌فكر‏‎ جهاني‌‏‎ روند‏‎ با‏‎ شجاعانه‌‏‎ مقابله‌‏‎ لازمه‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎
.است‌‏‎
مخالف‌‏‎ را‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ انقلاب‏‎ بي‌پايان‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ منبع‌‏‎ يك‌‏‎ دهند‏‎ نشان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎
.مي‌سازند‏‎ نظام‌خارج‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ دوستداران‌‏‎ ازدست‌‏‎
به‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎
بسط‏‎ كشور‏‎ در‏‎ بايد‏‎ دارد‏‎ ريشه‌‏‎ ما‏‎ دراعتقادات‌‏‎ كه‌‏‎ شكلي‌‏‎ همان‌‏‎
.شود‏‎ داده‌‏‎
موسوي‌ ، ‏‎ ميرحسين‌‏‎ مهندس‌‏‎ ازسخنان‌‏‎ پيش‌‏‎ گزارش‌‏‎ همين‌‏‎ براساس‌‏‎
در‏‎ ولي‌فقيه‌‏‎ نماينده‌‏‎ والمسلمين‌قمي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
خطاببه‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ پيام‌‏‎ دانشگاهها ، ‏‎
.كرد‏‎ قرائت‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ همايش‌‏‎
صبح‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ آزاد‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏15‏‎
وحدت‌آفرين‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ با‏‎ بيعت‌‏‎ تجديد‏‎ پنجشنبه‌براي‌‏‎ روز‏‎
.آمدند‏‎ گردهم‌‏‎ عظيم‌الشان‌‏‎ امام‌‏‎ آن‌‏‎ مرقد‏‎ در‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎
بهداشت‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ عالي‌ ، ‏‎ وآموزش‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎
دانشگاهي‌‏‎ كشور ، جهاد‏‎ دردانشگاههاي‌‏‎ ولي‌فقيه‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ نهاد‏‎
برگزار‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ سالگردارتحال‌حضرت‌‏‎ ستاد‏‎ وباهمكاري‌‏‎
.شد‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ آنچه‌‏‎:‎خميني‌‏‎ سيدحسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
اسلامي‌‏‎ برارزش‌هاي‌‏‎ تكيه‌‏‎ متمايزمي‌كند ، ‏‎ نهضت‌ها‏‎ ساير‏‎ از‏‎ را‏‎
است‌‏‎
سيدحسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
مردم‌‏‎ ستيز‏‎ نهضت‌هاي‌استبداد‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ خميني‌‏‎
آنچه‌كه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ نهضت‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌آن‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ حركت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ ممتاز‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ سايرنهضتهاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎
.اسلام‌است‌‏‎ برارزشهاي‌‏‎ تكيه‌‏‎ و‏‎ بودن‌‏‎
در‏‎ و‏‎ نهاد ، ‏‎ كارآمدترين‌‏‎ اجتماع‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ دين‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
است‌‏‎ نهاد‏‎ پرتوان‌ترين‌‏‎ ديني‌ ، ‏‎ باورهاي‌‏‎ خيزشهاي‌عمومي‌‏‎ عرصه‌‏‎
كشور‏‎ تاريخ‌‏‎ نهضتهاي‌‏‎ ماندن‌ساير‏‎ بي‌نتيجه‌‏‎ علت‌‏‎ مهمترين‌‏‎ و‏‎
به‌ارزشهاي‌‏‎ اتكا‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ خاستگاه‌‏‎ فقدان‌‏‎ ما ، ‏‎
.است‌‏‎ ديني‌‏‎
سريع‌انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ عامل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ (ره‌‏‎)يادگارامام‌‏‎ فرزند‏‎
امام‌‏‎ درايت‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ رااعتقادات‌ديني‌‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ اسلامي‌دانست‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ و‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎
منتهي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ زماني‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ ستيزي‌‏‎ استبداد‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎
.بود‏‎ متكي‌‏‎ ديني‌‏‎ كانون‌هاي‌‏‎ كه‌به‌‏‎ شد‏‎

گرايش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ حق‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
ندارند‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎


اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ سياسي‌‏‎ عقيدتي‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
گروهها‏‎ در‏‎ فعاليت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ورود‏‎ حق‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ پرسنل‌‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎
.راندارند‏‎ سياسي‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ و‏‎
در‏‎ دراردبيل‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ رحماني‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
از‏‎ هريك‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎:‎خبرنگاران‌افزود‏‎ جمع‌‏‎
از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ سياسي‌‏‎ واردگرايشات‌‏‎ كه‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ پرسنل‌‏‎
حمايت‌مي‌كند ، ‏‎ باشد‏‎ كه‌‏‎ صنف‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ دسته‌اي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎
.كند‏‎ برخورد‏‎ قاطعانه‌‏‎
مقام‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ انقلاب‏‎ كبير‏‎ رهبر‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.اند‏‎ تاكيدداشته‌‏‎ موضوع‌‏‎ براين‌‏‎ نيزهمواره‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
سالگرد‏‎ يكصدمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎:‎افزود‏‎ رحماني‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
از‏‎ وري‌‏‎ بهره‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎(‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ تولد‏‎
نيروهاي‌‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ عقيدتي‌ ، سياسي‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ فرمايشات‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ امسال‌‏‎ مسلح‌‏‎
يكصد‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ فرمايشات‌‏‎ از‏‎ فرازهايي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
نيروي‌‏‎ پرسنل‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ كتابي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ رهنمود‏‎
.گرفت‌‏‎ قرارخواهد‏‎ انتظامي‌‏‎
پرسنل‌ ، ‏‎ آموزشي‌‏‎ متون‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ تحول‌‏‎ ايجاد‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
دوم‌‏‎ جلد‏‎ انتشار‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ و‏‎ احكام‌‏‎ كلاس‌هاي‌عقايد ، ‏‎ برپايي‌‏‎
ديگر‏‎ از‏‎ را‏‎ پاسداري‌كنيم‌‏‎ ارزش‌ها‏‎ از‏‎ چگونه‌‏‎ كتاب‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ سال‌جاري‌‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ سفر‏‎ در‏‎ كشور‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ سياسي‌‏‎ عقيدتي‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
بيگلري‌‏‎ شهيد‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎ و‏‎ مرزي‌‏‎ ازپاسگاه‌هاي‌‏‎ اردبيل‌‏‎
.ديدن‌كرد‏‎ نيز‏‎ شهر‏‎ مشكين‌‏‎ شهرستان‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.