شماره‌ 1943‏‎ ‎‏‏،‏‎2 OCT 1999 مهر 1378 ، ‏‎ شنبه‌ 10‏‎
Front Page
Editorial
National
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
ميلاد‏‎ سال‌‏‎ يكصدمين‌‏‎ جشن‌هاي‌‏‎ با‏‎ همگام‌‏‎
(ره‌‏‎)‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎

شكوفه‌ها‏‎ جشن‌‏‎ مراسم‌‏‎ برپايي‌‏‎ در‏‎ نوآوري‌‏‎

شب‏‎ آسمان‌‏‎

شد‏‎ ملي‌‏‎ اثر‏‎ ولي‌‏‎ شاه‌‏‎ مجموعه‌‏‎

تشديدكننده‌‏‎ عامل‌‏‎ و 9‏‎ آسم‌‏‎

:تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ مديركل‌‏‎
تا‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎
مي‌شود‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ امسال‌‏‎ پايان‌‏‎

تحصيلي‌‏‎ بورس‌‏‎" اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎
مي‌كند‏‎ اعطا‏‎ دانشجويان‌‏‎ به‌‏‎ "(‎ره‌‏‎)امام‌‏‎

علمي‌ ، ‏‎ نخبگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سيزده‌‏‎ به‌‏‎ نشان‌‏‎ اعطاي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ توسط‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
پذيرفت‌‏‎ انجام‌‏‎

ميلاد‏‎ سال‌‏‎ يكصدمين‌‏‎ جشن‌هاي‌‏‎ با‏‎ همگام‌‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎


تولد‏‎ سال‌‏‎ يكصدمين‌‏‎ و‏‎ (‎س‌‏‎)‎زهرا‏‎ صديقه‌‏‎ حضرت‌‏‎ ميلاد‏‎ بزرگ‌‏‎ جشن‌‏‎ *
و‏‎ امام‌‏‎ امت‌‏‎ ميليوني‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)امام‌خميني‌‏‎
انقلاب‏‎ فرزانه‌‏‎ رهبر‏‎ امامت‌‏‎ به‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ اقامه‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎
با‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)امام‌خميني‌‏‎ ميلاد‏‎ دهه‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ *
در‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ از‏‎ "معاصر‏‎ نقاشي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎" عنوان‌‏‎
.برپاست‌‏‎ مهر‏‎ تا 22‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ داير‏‎ اصفهان‌‏‎
مراسم‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ فيلمبردار‏‎ و‏‎ عكاس‌‏‎ خبرنگار ، ‏‎ ‎‏‏300‏‎*
.مي‌دهند‏‎ خبري‌‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎ (‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ تولد‏‎ سال‌‏‎ يكصدمين‌‏‎
سال‌‏‎ يكصدمين‌‏‎ و‏‎ (‎س‌‏‎)فاطمه‌‏‎ حضرت‌‏‎ خجسته‌زادروز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ *
مطهر‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ كه‌‏‎ مراسمي‌‏‎ طي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ تولد‏‎
كساني‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ يكصد‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎
منقش‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ بود ، ‏‎ روح‌الله‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ زهرا‏‎ فاطمه‌ ، ‏‎ نامشان‌‏‎ كه‌‏‎
.شد‏‎ اهدا‏‎ بود ، ‏‎ آغشته‌‏‎ آبطلا‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ تمثال‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ عصمت‌‏‎ بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ عاشقان‌‏‎ و‏‎ دوستداران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزاران‌‏‎ *
و‏‎ (‎س‌‏‎)فاطمه‌زهرا‏‎ حضرت‌‏‎ زادروز‏‎ خجسته‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎طهارت‌‏‎
بنيانگذار‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ تولد‏‎ سال‌‏‎ يكصدمين‌‏‎
كبير‏‎ رهبر‏‎ بلند‏‎ آرمان‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شدند‏‎ حاضر‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.كردند‏‎ بيعت‌‏‎ تجديد‏‎ انقلاب‏‎
نبي‌‏‎ گرامي‌‏‎ دخت‌‏‎ ميلاد‏‎ شب‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ زادگاه‌‏‎ خمين‌‏‎ *
و‏‎ شادي‌‏‎ در‏‎ غرق‌‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ (س‌‏‎)‎زهرا‏‎ فاطمه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ص‌‏‎)اكرم‌‏‎
و‏‎ چراغاني‌‏‎ پريشب‏‎ و‏‎ ديشب‏‎ خمين‌‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎ اكثر‏‎بود‏‎ نور‏‎
منازل‌‏‎ و‏‎ مغازه‌ها‏‎ اداره‌ها ، ‏‎ سردر‏‎ بر‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ آذين‌بندي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ نصب‏‎ رنگارنگ‌‏‎ بيرق‌هاي‌‏‎ نيز‏‎
سلام‌الله‌‏‎ فاطمه‌زهرا‏‎ حضرت‌‏‎ باسعادت‌‏‎ ولادت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ *
ويژه‌اي‌‏‎ آئين‌هاي‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ تولد‏‎ و‏‎ عليها‏‎
آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎
گشايش‌‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ معروب‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ گرانبهاي‌‏‎
.يافت‌‏‎
(ره‌‏‎)‎امام‌خميني‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎ زن‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ جايگاه‌‏‎ جهاني‌‏‎ كنگره‌‏‎ *
.داد‏‎ پايان‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ فعاليت‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
حضرت‌‏‎ آثار‏‎ نشر‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎ موءسسه‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ جديد‏‎ ساختمان‌‏‎ *
پنج‌شنبه‌‏‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ زادگاه‌‏‎ خمين‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌خميني‌‏‎
.رسيد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ آئيني‌‏‎ طي‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎

شكوفه‌ها‏‎ جشن‌‏‎ مراسم‌‏‎ برپايي‌‏‎ در‏‎ نوآوري‌‏‎


فلكه‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ جنوب‏‎ ابتدايي‌‏‎ مدارس‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
در‏‎ ‎‏‏،‏‎(بعثت‌‏‎ شهرك‌‏‎ محدوده‌‏‎) منطقه‌ 16‏‎ بخارايي‌‏‎ خزانه‌‏‎ چهارم‌‏‎
اول‌‏‎ سال‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ شكوفه‌هاي‌‏‎ جشن‌‏‎ مراسم‌‏‎ زيبا ، ‏‎ اقدامي‌‏‎
.كرد‏‎ برگزار‏‎ خلاقيت‌‏‎ و‏‎ نوآوري‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ ابتدايي‌‏‎
ساله‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ شكوفه‌ها‏‎ جشن‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ابتدايي‌‏‎ اول‌‏‎ كلاس‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ براي‌‏‎ شهريورماه‌‏‎ در 31‏‎
با‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ مدارس‌‏‎ كاركنان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ جذاب ، ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ بردن‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
.نمايند‏‎ ماندني‌تر‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
وي‌ ، ‏‎ همكاران‌‏‎ و‏‎ ايثار‏‎ دولتي‌‏‎ دبستان‌‏‎ مدير‏‎ ورچه‌ ، ‏‎ سهيلا‏‎ خانم‌‏‎
بهره‌‏‎ "طلايي‌‏‎ جوجه‌‏‎" يك‌‏‎ از‏‎ شكوفه‌ها‏‎ جشن‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎
با‏‎ ارتباط‏‎ ايجاد‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ مذكور‏‎ جوجه‌‏‎ و‏‎ بردند‏‎
شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ طلايي‌‏‎ جوجه‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ وظايفي‌‏‎.‎برآمد‏‎ كودكان‌‏‎
در‏‎ جلوي‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ به‌‏‎ گويي‌‏‎ خوش‌آمد‏‎:از‏‎ بود‏‎ عبارت‌‏‎ بود ، ‏‎
مدرسه‌‏‎ حياط‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ و‏‎ بچه‌ها‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎ مدرسه‌ ، ‏‎
و‏‎ مدرسه‌‏‎ زنگ‌‏‎ درآوردن‌‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎والدين‌‏‎ از‏‎ بچه‌ها‏‎ جداسازي‌‏‎)‎
سخنراني‌‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ و‏‎ مدرسه‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ ناظم‌‏‎ معرفي‌‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ آغاز‏‎
كننده‌ ، ‏‎ كسل‌‏‎ و‏‎ خشك‌‏‎ سخنراني‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ نشريه‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ اهداي‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ جشن‌‏‎ مراسم‌‏‎ برپايي‌‏‎
و‏‎ كلاس‌بندي‌‏‎ امور‏‎ به‌‏‎ جوجه‌‏‎ كمك‌‏‎ اولياء ، ‏‎ و‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
در‏‎ و‏‎ كلاسها‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ هدايت‌‏‎ صف‌ ، ‏‎ در‏‎ نظم‌‏‎ آموزش‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ درس‌‏‎ كلاس‌‏‎ در‏‎ بچه‌ها‏‎ با‏‎ جوجه‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ ورود‏‎ نهايت‌‏‎
.معلمان‌‏‎
مدرسه‌‏‎ اين‌‏‎ همكاران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ "طلايي‌‏‎ جوجه‌‏‎" نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎
و‏‎ ابتدايي‌‏‎ اول‌‏‎ كلاس‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ عهده‌دار‏‎
.بودند‏‎ راضي‌‏‎ بسيار‏‎ برنامه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎ آنها ، ‏‎ والدين‌‏‎نامه‌ها‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎
شماره‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ابتكاري‌‏‎ "شب‏‎ آسمان‌‏‎" ستون‌‏‎ انتشار‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ همشهري‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎ نخست‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ كاري‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ دوستان‌‏‎
ميزبان‌‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ وقتي‌‏‎ بودم‌ ، ‏‎ رفته‌‏‎ افتاده‌‏‎ دور‏‎ روستاهاي‌‏‎
اطراف‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 120‏‎ كه‌‏‎ شهابسنگي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ روستايي‌‏‎
.شدم‌‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ دارد ، ‏‎ خوبي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كرد ، ‏‎ سقوط‏‎ تهران‌‏‎
باره‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ او‏‎ منبع‌‏‎ فهميدم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ بيشتر‏‎ زماني‌‏‎ شگفتي‌ام‌‏‎
همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ قجري‌‏‎ سنگ‌‏‎ شهاب‏‎ درباره‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اي‌‏‎ مقاله‌‏‎
!بود‏‎ رسيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎
افتاده‌ترين‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ پيگيري‌‏‎ علاقه‌‏‎ رابا‏‎ "شب‏‎ آسمان‌‏‎" كشور ، ‏‎ نقاط‏‎
كسوف‌ 20‏‎ ويژه‌نامه‌‏‎ نشر‏‎.‎مي‌سپارند‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مطالب‏‎
را‏‎ گروهي‌‏‎ كه‌‏‎ گذاشت‌‏‎ برجاي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ اثري‌‏‎ چنان‌‏‎ نيز‏‎ مرداد‏‎
و‏‎ بپردازند‏‎ كسوف‌‏‎ رصد‏‎ به‌‏‎ علمي‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ شوق‌‏‎ بر‏‎
كوچك‌‏‎ ستون‌‏‎ اينكه‌‏‎.بفرستند‏‎ همشهري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نتايج‌‏‎
مايه‌‏‎ كند ، ‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ حركتي‌‏‎ چنين‌‏‎ است‌‏‎ توانسته‌‏‎ "شب‏‎ آسمان‌‏‎"
.ماست‌‏‎ فخر‏‎
جداگانه‌اي‌‏‎ مقاله‌‏‎ در‏‎ مرداد 78‏‎ كسوف‌ 20‏‎ رصدهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
به‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ منتشر‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ بررسي‌‏‎
ما‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ مقاله‌‏‎ آن‌‏‎ ازنگارش‌‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ خواننده‌‏‎ چند‏‎ نامه‌هاي‌‏‎
:مي‌دهيم‌‏‎ پاسخ‌‏‎ است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎
سهند‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ آينه‌چي‌ ، ‏‎ ساناز‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ پروين‌‏‎:‎خانم‌ها‏‎
ازتهران‌‏‎ آينه‌چي‌‏‎
كردستان‌‏‎ استان‌‏‎ و‏‎ مريوان‌‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ سفرتان‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ عكسي‌‏‎ كاش‌‏‎ اي‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ گرم‌‏‎ هواي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ چون‌‏‎.‎مي‌فرستاديد‏‎ برايمان‌‏‎
.مي‌كشيم‌‏‎ را‏‎ "زريوار‏‎" درياچه‌‏‎ مثل‌‏‎ خنكي‌‏‎ جاي‌‏‎ ديدن‌‏‎ حسرت‌‏‎
سنندج‌‏‎ خونگرم‌‏‎ و‏‎ پرمحبت‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ طريق‌‏‎ ازهمين‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ سلام‌‏‎
خورشيد‏‎ همايش‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مسئول‌‏‎)‎ طاعتي‌‏‎ دكتر‏‎ خانم‌‏‎ و‏‎ مريوان‌‏‎ و‏‎
محمدي‌ ، ‏‎ خانم‌‏‎ ميزبانانتان‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ (‎كردستان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ گرفتگي‌‏‎
اميدواريم‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ طاهرجو‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ عربزاده‌‏‎ خانم‌‏‎
جلسات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ دهد‏‎ فرصتي‌دست‌‏‎ نيز‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎
.كنيم‌‏‎ سفر‏‎ كردستان‌‏‎ به‌‏‎ علمي‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎جغرافيا‏‎ رشته‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ -افشاري‌‏‎ سليمان‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ تهران‌‏‎ دماي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نموداري‌‏‎ !شما‏‎ همت‌‏‎ بر‏‎ آفرين‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
چهارشنبه‌‏‎ و‏‎ مرداد ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 19‏‎ مرداد ، ‏‎ دوشنبه‌ 18‏‎ روزهاي‌‏‎
مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ كرده‌ايد‏‎ ترسيم‌‏‎ مرداد‏‎ ‎‏‏20‏‎
مي‌شد‏‎ نبود ، ‏‎ كسوف‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ تهران‌‏‎ مثل‌‏‎ جايي‌‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎
مداد ، ‏‎ يا‏‎ خودكار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كاغذ‏‎ برگ‌‏‎ يك‌‏‎ ساده‌ ، ‏‎ دماسنج‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎
داراي‌‏‎ كاغذ‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ خوب‏‎.‎داد‏‎ انجام‌‏‎ علمي‌‏‎ ارزشمند‏‎ كار‏‎
.مي‌كرديد‏‎ استفاده‌‏‎ شطرنجي‌‏‎ كاغذ‏‎ يا‏‎ و‏‎ بي‌خط‏‎ كاغذ‏‎ از‏‎ خط‏‎
روز‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ هواي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ نمودار‏‎ -‎‏‏2‏‎
اثر‏‎ بر‏‎ دما‏‎ محسوس‌‏‎ افت‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ در‏‎ چون‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ مجسم‌‏‎
افت‌‏‎ يك‌‏‎ دستكم‌‏‎ خورشيد ، ‏‎ درخشان‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ پوشيدگي‌ 5/93‏‎
كه‌‏‎ (‎تابستاني‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌ 4015‏‎ در‏‎) مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎
.باشد‏‎ هنگام‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ هوا‏‎ بودن‌‏‎ ابري‌‏‎ نشانه‌‏‎ مي‌زنيم‌‏‎ حدس‌‏‎
دماي‌‏‎ افت‌‏‎ شما ، ‏‎ نمودار‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ مبهم‌‏‎ اما‏‎ جالب ، ‏‎ نكته‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
آن‌‏‎ دليل‌‏‎.‎است‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ و‏‎ دوشنبه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ ساعت‌ 16‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎
فكر‏‎ مي‌شد؟‏‎ ابري‌‏‎ هوا‏‎ ساعت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ هر‏‎ آيا‏‎ چيست‌؟‏‎
"كاملا‏‎ تحقيق‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ موضوع‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
گرمايي‌‏‎ داغ‌‏‎ نقاط‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎كند‏‎ رهنمون‌‏‎ اساسي‌‏‎
شركت‌‏‎ تحقيق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مايلند‏‎ كه‌‏‎ خوانندگاني‌‏‎ دارند؟‏‎ وجود‏‎
بگيرند‏‎ تماس‌‏‎ همشهري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ كنند ، ‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ چنين‌‏‎.‎شود‏‎ داده‌‏‎ كارها‏‎ هماهنگي‌‏‎ ترتيب‏‎ تا‏‎
از‏‎ شبكه‌اي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ هم‌‏‎ كشور‏‎ مناطق‌‏‎ ديگر‏‎
بهتر‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎كرد‏‎ ايجاد‏‎ علاقمند‏‎ هواشناس‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نخست‌ ، ‏‎ گام‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بشناسيم‌‏‎ ديگري‌‏‎ هركس‌‏‎ از‏‎
كرمانشاه‌‏‎ -‎شجري‌‏‎ سهيل‌‏‎ آقاي‌‏‎
عذر‏‎ شد ، ‏‎ تاخير‏‎ شما‏‎ نامه‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ -‎‏‏1‏‎
خيابان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎:‎نشاني‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎.‎مي‌خواهيم‌‏‎
علمي‌‏‎ گروه‌‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ پستي‌ 544619395 ، ‏‎ صندوق‌‏‎ آفريقا ، ‏‎
"ناسا‏‎" اداري‌‏‎ ساختار‏‎.‎كنيد‏‎ مكاتبه‌‏‎ "شب‏‎ آسمان‌‏‎" فرهنگي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ "معمولا‏‎ (‎متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ فضايي‌‏‎ و‏‎ هوانوردي‌‏‎ ملي‌‏‎ سازمان‌‏‎)
درخواست‌هاي‌‏‎ و‏‎ نامه‌ها‏‎ به‌‏‎ "مستقيما‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
و‏‎ شركت‌ها‏‎ افراد ، ‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎.دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ علاقمندان‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقه‌اي‌‏‎ مانند‏‎.‎است‌‏‎ همكار‏‎ دانشگاه‌هاي‌‏‎
آن‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ جايزه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ "چاندرا‏‎" ماهواره‌‏‎ نامگذاري‌‏‎
پوستر‏‎ نيز‏‎ بقيه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ماهواره‌‏‎ پرتاب‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
انتشار‏‎ صفحه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ را‏‎ خبرآن‌‏‎.‎مي‌شد‏‎ اهداء‏‎ يادبود‏‎
.كردند‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ پوستر‏‎ اين‌‏‎ خيلي‌ها‏‎ و‏‎ داديم‌‏‎
آن‌‏‎ جزئيات‌‏‎ چشم‌ ، ‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ مسابقه‌اي‌‏‎ اگر‏‎ بازهم‌‏‎
.داد‏‎ خواهيم‌‏‎ انتشار‏‎ را‏‎
فضايي‌‏‎ گردونه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ماهواره‌ها‏‎ ارسالي‌‏‎ عكس‌هاي‌‏‎ شمار‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
بايد‏‎ خاصي‌ ، ‏‎ عكس‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ فلك‌‏‎ سربه‌‏‎ "ناسا‏‎"
(آن‌‏‎ ديدن‌‏‎ بدون‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎) عكس‌‏‎ شماره‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ فهرست‌‏‎
مجاني‌‏‎ عكس‌ها‏‎ اين‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ اتباع‌‏‎ براي‌‏‎.داد‏‎ سفارش‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
چون‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ دريافت‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ عكس‌‏‎ چاپ‌‏‎ هزينه‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ هستند‏‎
اتباع‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ اداره‌‏‎ مردم‌‏‎ همين‌‏‎ ماليات‌‏‎ پول‌‏‎ از‏‎ "ناسا‏‎"
سفارش‌‏‎ را‏‎ تصاوير‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ مي‌توانند‏‎ هم‌‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎
.بدهند‏‎

شد‏‎ ملي‌‏‎ اثر‏‎ ولي‌‏‎ شاه‌‏‎ مجموعه‌‏‎


اسلامي‌‏‎ دوره‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ ولي‌‏‎ شاه‌‏‎ امام‌‏‎ مجموعه‌‏‎ تاريخي‌‏‎ اثر‏‎
ملي‌‏‎ آثار‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ شماره‌ 2342‏‎ با‏‎ تفت‌‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎
.رسيد‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
اين‌‏‎ كشور ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ بازار‏‎ انبار ، ‏‎ آب‏‎ حسينيه‌ ، ‏‎ بقعه‌ ، ‏‎ مسجد ، ‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ مجموعه‌‏‎
هم‌‏‎ از‏‎ نزديك‌‏‎ بسيار‏‎ فاصله‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ متصل‌‏‎ همگي‌‏‎ است‌‏‎ مدرسه‌‏‎
.گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎
دستور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ طهماسب‏‎ شاه‌‏‎ سلطنت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ مسجد‏‎
اقامتگاه‌‏‎ زماني‌‏‎ كه‌‏‎ خانقاهي‌‏‎ جوار‏‎ در‏‎ بيگم‌‏‎ خانش‌‏‎ وي‌‏‎ خواهر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ بوده‌‏‎ ولي‌‏‎ نعمت‌الله‌‏‎ شاه‌‏‎
با‏‎ تابستانخانه‌‏‎ آجر‏‎ و‏‎ خشت‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ ساختماني‌‏‎ امام‌‏‎ مسجد‏‎
آن‌‏‎ تابستانخانه‌‏‎ غربي‌‏‎ ضلع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گرمخانه‌‏‎ و‏‎ گنبد‏‎ و‏‎ ايوان‌‏‎
قديمي‌‏‎ قسمت‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ آن‌‏‎ گنبد‏‎ بالاي‌‏‎ بر‏‎ ماذنه‌اي‌‏‎
گنبد‏‎ مي‌رود‏‎ احتمال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رفيعي‌‏‎ گنبد‏‎ داراي‌‏‎ مسجد‏‎ اين‌‏‎
چوبي‌‏‎ در‏‎.باشد‏‎ شده‌‏‎ اقتباس‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ لطف‌الله‌‏‎ شيخ‌‏‎ و‏‎ كبود‏‎ مسجد‏‎
اطراف‌‏‎ در‏‎ نسخ‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ معرق‌‏‎ كاشي‌‏‎ كتيبه‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ كاري‌‏‎ كنده‌‏‎ ظريف‌‏‎
سردر ، ‏‎ بالاي‌‏‎ منصوب‏‎ مثلث‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ منبت‌‏‎ چوب‏‎ قطعه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ در‏‎
در‏‎ منصوب‏‎ مرمر‏‎ سنگ‌‏‎ و‏‎ محراب‏‎ بالاي‌‏‎ نورگير‏‎ ظريف‌‏‎ گچبري‌‏‎ شبكه‌‏‎
اين‌‏‎ انبار‏‎ آب‏‎.‎مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ بنا‏‎ اين‌‏‎ هنري‌‏‎ ظرايف‌‏‎ از‏‎ محراب‏‎
به‌‏‎ گاه‌‏‎ در‏‎ سر‏‎ سقف‌‏‎ پوشش‌‏‎ و‏‎ آجري‌‏‎ سردري‌‏‎ با‏‎ ساختماني‌‏‎ مجموعه‌‏‎
داراي‌‏‎ نيز‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ بازار‏‎.‎است‌‏‎ راست‌‏‎ خفته‌‏‎ و‏‎ نما‏‎ صورت‌‏‎
بازار‏‎ اين‌‏‎ احداث‌‏‎ دقيق‌‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ چوبي‌‏‎ قديمي‌‏‎ دربهاي‌‏‎
در‏‎ اطلاعي‌‏‎ است‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ تكيه‌‏‎ غربي‌‏‎ ضلع‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ ورودي‌‏‎ كه‌‏‎
.نيست‌‏‎ دست‌‏‎

تشديدكننده‌‏‎ عامل‌‏‎ و 9‏‎ آسم‌‏‎


از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تعداد‏‎.‎شود‏‎ ظاهر‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ سني‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ آسم‌‏‎ *
بيني‌ ، ‏‎ گرفتگي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ مختلف‌‏‎ حساسيت‌هاي‌‏‎ سابقه‌‏‎ بيماران‌‏‎
دارند‏‎ پوستي‌‏‎ اگزماي‌‏‎ و‏‎ سرفه‌‏‎ پشت‌سرهم‌ ، ‏‎ عطسه‌هاي‌‏‎
التهاب‏‎ و‏‎ تنگي‌‏‎ به‌علت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ريوي‌‏‎ بيماري‌‏‎ نوعي‌‏‎ آسم‌‏‎
تنگي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ آن‌‏‎ علايم‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ به‌وجود‏‎ هوايي‌‏‎ راههاي‌‏‎
بيماري‌‏‎ اين‌‏‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سينه‌‏‎ خس‌خس‌‏‎ و‏‎ سرفه‌‏‎ نفس‌ ، ‏‎
.مي‌شناختند‏‎ نيز‏‎ مسيح‌‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ عهد‏‎ در‏‎ پزشكان‌‏‎ حتي‌‏‎ را‏‎
بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ جوامع‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ درصد‏‎ تا 10‏‎ حدود 3‏‎
اين‌‏‎ درمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پيشرفت‌هايي‌‏‎ عليرغم‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مبتلا‏‎
به‌علت‌‏‎ مير‏‎ و‏‎ مرگ‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در 15‏‎ شده‌ ، ‏‎ حاصل‌‏‎ بيماري‌‏‎
ناشناخته‌‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎.‎است‌‏‎ افزايش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آسم‌‏‎ حملات‌‏‎
مواد‏‎.‎دارند‏‎ دخالت‌‏‎ آن‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ مختلفي‌‏‎ عوامل‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎
به‌نام‌‏‎ ريزي‌‏‎ موجود‏‎ فاميلي‌ ، ‏‎ و‏‎ ارثي‌‏‎ سابقه‌‏‎ حساسيت‌زا ، ‏‎
رژيم‌هاي‌‏‎ انواع‌‏‎ و‏‎ تنفس‌‏‎ دستگاه‌‏‎ مختلف‌‏‎ عفونت‌هاي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"مايت‌‏‎"
از‏‎ همگي‌‏‎ كودكان‌ ، ‏‎ زندگي‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ سيگار‏‎ دود‏‎ و‏‎ غذايي‌‏‎
بروز‏‎ شكل‌‏‎.‎موءثرند‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ شيوع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ عواملي‌‏‎
بيشتر‏‎ كودكان‌‏‎.‎است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ مختلف‌‏‎ بيماران‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ سني‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ آسم‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ دچار‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
حساسيت‌هاي‌‏‎ سابقه‌‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تعداد‏‎.‎شود‏‎ ظاهر‏‎
و‏‎ سرفه‌‏‎ پشت‌سرهم‌ ، ‏‎ عطسه‌هاي‌‏‎ بيني‌ ، ‏‎ گرفتگي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ مختلف‌‏‎
ورزش‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎ در‏‎ گاهي‌‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارند‏‎ پوستي‌‏‎ اگزماي‌‏‎
نفس‌‏‎ تنگي‌‏‎ با‏‎ ناگهاني‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ گاهي‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.مي‌شود‏‎ ظاهر‏‎ تنفسي‌‏‎ نارسائي‌‏‎ و‏‎
عليرغم‌‏‎ آسم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎ تعداد‏‎
نفس‌ ، ‏‎ تنگي‌‏‎ مكرر‏‎ حملات‌‏‎ دچار‏‎ مختلف‌‏‎ داروهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
آسم‌‏‎ حملات‌‏‎ شدت‌‏‎ گاهي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ سينه‌‏‎ خس‌خس‌‏‎ و‏‎ سرفه‌‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ مي‌كشاند‏‎ اورژانس‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎
گاهي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ بستري‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ نوبت‌‏‎ چندين‌‏‎ سال‌‏‎
تهويه‌‏‎ دستگاه‌‏‎ زير‏‎ ويژه‌‏‎ مراقبت‌هاي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ علت‌‏‎ به‌همين‌‏‎
آسم‌‏‎ مكرر‏‎ حملات‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ عواملي‌‏‎ چه‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ مصنوعي‌‏‎
مي‌شود؟‏‎
گرده‌‏‎.‎دارند‏‎ گوناگوني‌‏‎ طيف‌‏‎ مواد‏‎ اين‌‏‎:‎حساسيت‌زا‏‎ مواد‏‎ (‎‎‏‏1‏‎
شكلي‌‏‎ ايجاد‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ بهار ، ‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ بخصوص‌‏‎ گياهان‌ ، ‏‎ و‏‎ گلها‏‎
نفس‌ ، ‏‎ تنگي‌‏‎ حملات‌‏‎ با‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ نمايد‏‎ فصلي‌‏‎ آسم‌‏‎ به‌نام‌‏‎ آسم‌‏‎ از‏‎
به‌نام‌‏‎ خانگي‌‏‎ موجودي‌‏‎.است‌‏‎ همراه‌‏‎ بيني‌‏‎ آبريزش‌‏‎ و‏‎ سرفه‌‏‎
فرش‌‏‎ روي‌‏‎ ملافه‌ها ، ‏‎ و‏‎ رختخواب‏‎ در‏‎ خانه‌‏‎ محيط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "مايت‌‏‎"
شايع‌ترين‌‏‎ از‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ منازل‌‏‎ غبار‏‎ و‏‎ گرد‏‎ در‏‎ و‏‎ مبل‌‏‎ و‏‎
شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ بچه‌ها‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ حساسيت‌ ، ‏‎ و‏‎ آسم‌‏‎ حملات‌‏‎ علل‌‏‎
خود‏‎ بزاق‌‏‎ و‏‎ مدفوع‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ خانه‌ها‏‎ فاضلاب‏‎ قرمز‏‎ سوسك‌‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ خانگي‌‏‎ موش‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ آلوده‌‏‎ را‏‎ ظروف‌‏‎ و‏‎ آشپزخانه‌‏‎ محيط‏‎
عواملي‌‏‎ از‏‎ منزل‌‏‎ محيط‏‎ در‏‎ گربه‌‏‎ و‏‎ سگ‌‏‎ چون‌‏‎ حيواناتي‌‏‎ نگهداري‌‏‎
دهند ، ‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ آسم‌‏‎ شيوع‌‏‎ نه‌تنها‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
برخي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎.‎شوند‏‎ آسم‌‏‎ حملات‌‏‎ مكرر‏‎ عود‏‎ منجربه‌‏‎ بلكه‌‏‎
مصرف‌‏‎ هستند ، ‏‎ رنگ‌بر‏‎ يا‏‎ موادرنگي‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ غذايي‌‏‎ مواد‏‎
و‏‎ لباس‌‏‎ سفيدكننده‌‏‎ محلولهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ الكلي‌‏‎ مشروبات‌‏‎
حملات‌‏‎ شوند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ حمام‌‏‎ سربسته‌‏‎ درمحيط‏‎ اگر‏‎ بخصوص‌‏‎ غيره‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ ايجاد‏‎ آسم‌‏‎
عفونت‌هاي‌‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ تنفسي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ عفونت‌هاي‌‏‎:‎عفونت‌‏‎ (‎‏‏2‏‎
‎‏‏،‏‎ هستند‏‎ آسم‌‏‎ حمله‌‏‎ تشديدكننده‌‏‎ عوامل‌‏‎ شايعترين‌‏‎ از‏‎ ويروسي‌‏‎
سوم‌‏‎ يا‏‎ دوم‌‏‎ روز‏‎ آسم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ بيماران‌‏‎ اغلب‏‎ علت‌ ، ‏‎ به‌همين‌‏‎
اينكه‌‏‎ عليرغم‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ آسم‌‏‎ حمله‌‏‎ دچار‏‎ سرماخوردگي‌‏‎
ابتلا‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تحريك‌‏‎ را‏‎ آسم‌‏‎ كمتر‏‎ ميكروبي‌ ، ‏‎ عفونت‌هاي‌‏‎
عدم‌‏‎ و‏‎ بيماران‌‏‎ حملات‌‏‎ تشديد‏‎ مهم‌‏‎ علل‌‏‎ از‏‎ چركي‌‏‎ سينوزيت‌‏‎ به‌‏‎
.آنهااست‌‏‎ بهبودي‌‏‎
با‏‎ آسم‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ بيماران‌‏‎ درصد‏‎ حدود 80‏‎:ورزش‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎ (‎‏‏3‏‎
.مي‌شوند‏‎ خس‌خس‌‏‎ و‏‎ نفس‌‏‎ تنگي‌‏‎ دچار‏‎ ورزشي‌‏‎ فعاليت‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ حتي‌الامكان‌‏‎ مبتلا‏‎ بيماران‌‏‎ علت‌‏‎ به‌همين‌‏‎
پرهيز‏‎ هستند‏‎ تحت‌درمان‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ بخصوص‌‏‎ سنگين‌‏‎ ورزش‌هاي‌‏‎
و‏‎ ندارد‏‎ منعي‌‏‎ بيماران‌‏‎ در‏‎ شنا‏‎ و‏‎ سبك‌تر‏‎ ورزشهاي‌‏‎ ولي‌‏‎.‎كنند‏‎
.مي‌شود‏‎ توصيه‌‏‎ حتي‌‏‎
مثل‌‏‎ گرم‌كننده‌‏‎ وسايل‌‏‎ با‏‎ منزل‌‏‎ هواي‌‏‎ آلودگي‌‏‎:‎هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ (‎‏‏4‏‎
آلودگي‌‏‎ و‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎ دودسيگار‏‎ و‏‎ گاز‏‎ اجاق‌‏‎ و‏‎ چراغ‌‏‎ بخاري‌ ، ‏‎
و‏‎ كربنيك‌‏‎ انيدريد‏‎ چون‌‏‎ گازهايي‌‏‎ با‏‎ منزل‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ هواي‌‏‎
بررسي‌هاي‌‏‎ طبق‌‏‎.هستند‏‎ آسم‌‏‎ تشديدكننده‌‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ اوزون‌‏‎
يا‏‎ پدر‏‎ كه‌‏‎ كودكاني‌‏‎ در‏‎ آسم‌‏‎ حملات‌‏‎ و‏‎ آسم‌‏‎ شيوع‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎
كودكان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ بيشتر‏‎ است‌ ، ‏‎ سيگاري‌‏‎ آنها‏‎ مادر‏‎
و‏‎ مزمن‌‏‎ برونشيت‌‏‎ مثل‌‏‎ ريوي‌‏‎ ديگر‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ آسم‌ ، ‏‎ علاوه‌بر‏‎
.شده‌است‌‏‎ ديگران‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ نيز‏‎ ريه‌‏‎ سرطان‌‏‎
هوا‏‎ و‏‎ آب‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ آسمي‌‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎:‎هوا‏‎ و‏‎ آب‏‎ (‎‎‏‏5‏‎
.مي‌شوند‏‎ حملات‌‏‎ تشديد‏‎ دچار‏‎ برعكس‌‏‎ يا‏‎ بهتر‏‎ زندگي‌‏‎ محيط‏‎ و‏‎
مرطوب‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ در‏‎ آلرژي‌زا‏‎ مواد‏‎ غلظت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
طولاني‌‏‎ و‏‎ پرگردوغبار‏‎ هواي‌‏‎ در‏‎ بيماران‌‏‎ اغلب‏‎.است‌‏‎ بيشتر‏‎
هوا ، ‏‎ و‏‎ آب‏‎ عامل‌‏‎ گاهي‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ نفس‌‏‎ تنگي‌‏‎ حمله‌‏‎ دچار‏‎
به‌‏‎ مجبور‏‎ آسم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ فرد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موءثر‏‎ و‏‎ قوي‌‏‎ به‌قدري‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ديگري‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ ديار‏‎ ترك‌‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ روحي‌ ، ‏‎ فشارهاي‌‏‎ و‏‎ عصبي‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎:روحي‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ (‎‏‏6‏‎
آسم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.‎شود‏‎ آسم‌‏‎ تحريك‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎
و‏‎ نفس‌‏‎ تنگي‌‏‎ دچار‏‎ شديد‏‎ خنده‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ گريه‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
.شوند‏‎ خس‌خس‌‏‎
و‏‎ غذا‏‎ برگشت‌‏‎ بخصوص‌‏‎ گوارشي‌ ، ‏‎ مشكلات‌‏‎:‎گوارشي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ (‎‎‏‏7‏‎
نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كردن‌ ، ‏‎ ترش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مري‌‏‎ به‌‏‎ معده‌‏‎ داخل‌‏‎ از‏‎ اسيد‏‎
ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آسمي‌‏‎ بيماران‌‏‎ بهبود‏‎ عدم‌‏‎ علل‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مي‌دهد‏‎
علت‌ ، ‏‎ به‌همين‌‏‎.‎دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شبانه‌ ، ‏‎ آسم‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ است‌‏‎
قهوه‌‏‎ پررنگ‌ ، ‏‎ چاي‌‏‎ چرب ، ‏‎ غذاهاي‌‏‎ مصرف‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ آسمي‌‏‎ بيماران‌‏‎
به‌‏‎ معده‌‏‎ شيره‌‏‎ بيشتر‏‎ برگشت‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ داروها‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ شكلات‌‏‎ و‏‎
.كنند‏‎ پرهيز‏‎ حتي‌الامكان‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مري‌‏‎
مثل‌‏‎ غذايي‌‏‎ مواد‏‎ برخي‌‏‎ اينكه‌‏‎ عليرغم‌‏‎:غذايي‌‏‎ رژيم‌هاي‌‏‎ (‎‎‏‏8‏‎
مواد‏‎ يا‏‎ مصنوعي‌‏‎ رنگ‌هاي‌‏‎ حاوي‌‏‎ كه‌‏‎ غذاهايي‌‏‎ و‏‎ آجيل‌‏‎ و‏‎ گردو‏‎
مي‌شود ، ‏‎ آسمي‌‏‎ بيمار‏‎ وضع‌‏‎ شدن‌‏‎ بدتر‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ هستند ، ‏‎ رنگ‌بر‏‎
اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ بتوانند‏‎ غذاها‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پزشكان‌‏‎ هنوز‏‎ ولي‌‏‎
اتفاق‌نظر‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ آسم‌‏‎ حملات‌‏‎ در‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ و‏‎
مصرف‌‏‎ از‏‎ آسم‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ بيماران‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ البته‌‏‎.‎ندارند‏‎
آسم‌‏‎ حمله‌‏‎ تشديد‏‎ منجربه‌‏‎ خودشان‌‏‎ شخصي‌‏‎ تجربه‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ غذاهايي‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ بررسي‌هاي‌‏‎ طبق‌‏‎.‎كنند‏‎ خودداري‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آنها‏‎
كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ كرده‌اند‏‎ تغذيه‌‏‎ مادر‏‎ شير‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كودكاني‌‏‎
ماهي‌‏‎ روغن‌‏‎ و‏‎ ماهي‌‏‎ حاوي‌‏‎ غذايي‌‏‎ رژيم‌‏‎ از‏‎ كودكي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ كمتر‏‎ آن‌‏‎ حملات‌‏‎ و‏‎ آسم‌‏‎ شيوع‌‏‎ كره‌اند ، ‏‎ استفاده‌‏‎
آسم‌‏‎ حمله‌‏‎ تحريك‌‏‎ منجربه‌‏‎ داروها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ مصرف‌‏‎:‎داروها‏‎ (‎‏‏9‏‎
.كند‏‎ خودداري‌‏‎ آنها‏‎ مصرف‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ آسمي‌‏‎ بيمار‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
كه‌‏‎ آسمي‌‏‎ بيماران‌‏‎ در‏‎ بخصوص‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داروهايي‌‏‎ از‏‎ آسپرين‌‏‎
منجربه‌‏‎ هستند ، ‏‎ نيز‏‎ بيني‌‏‎ پليپ‌‏‎ و‏‎ آبريزش‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ دچار‏‎
يا‏‎ پروپرانول‌‏‎ ديگر‏‎ داروي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ آسمي‌‏‎ حملات‌‏‎ تشديد‏‎
فشارخون‌‏‎ به‌‏‎ مبتلايان‌‏‎ يا‏‎ قلبي‌‏‎ بيماران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايندرال‌‏‎
مبتلا‏‎ بيماران‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎
مصرف‌‏‎ مورد‏‎ چشمي‌‏‎ قطره‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎.‎است‌‏‎ ممنوع‌‏‎ "اكيدا‏‎ آسم‌‏‎ به‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ كه‌‏‎ داروهايي‌‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ آب‏‎ يا‏‎ گلوكوم‌‏‎ بيماري‌‏‎ در‏‎
روماتيسم‌‏‎ و‏‎ آرتروز‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ بيماران‌‏‎ در‏‎ ضدالتهاب‏‎ و‏‎ مسكن‌‏‎
تشديد‏‎ را‏‎ آسم‌‏‎ حمله‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎
.كند‏‎
عليرغم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شايعي‌‏‎ "نسبتا‏‎ بيماري‌‏‎ آسم‌ ، ‏‎ خلاصه‌‏‎ به‌طور‏‎
افزايش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ مير‏‎ و‏‎ مرگ‌‏‎ موجود ، ‏‎ درمان‌هاي‌‏‎
بيماران‌‏‎ عدم‌توجه‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ شدن‌‏‎ صنعتي‌‏‎ آن‌‏‎ عمده‌‏‎ دليل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
مبتلا‏‎ بيماران‌‏‎.‎است‌‏‎ درماني‌‏‎ و‏‎ بهداشتي‌‏‎ توصيه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
آسم‌‏‎ حمله‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ مختلفي‌‏‎ عوامل‌‏‎ درمعرض‌‏‎
عوامل‌‏‎ از‏‎ جستن‌‏‎ دوري‌‏‎ موارد‏‎ اغلب‏‎ در‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مي‌كند ، ‏‎
مصرف‌‏‎ و‏‎ پزشكي‌‏‎ توصيه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بهداشتي‌‏‎ نكات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ محرك‌ ، ‏‎
و‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ زندگي‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ضدآسم‌‏‎ داروهاي‌‏‎ درست‌‏‎
.كند‏‎ فراهم‌‏‎ آسم‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ بيمار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فعال‌‏‎
آلرژي‌‏‎ و‏‎ آسم‌‏‎ فوق‌تخصص‌‏‎ زحمتكش‌‏‎ مهدي‌‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎

:تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ مديركل‌‏‎
تا‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ كتابخانه‌تخصصي‌‏‎
مي‌شود‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ امسال‌‏‎ پايان‌‏‎


تخصصي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ حضرت‌‏‎ تولد‏‎ سالگرد‏‎ صدمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
راه‌اندازي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎
.مي‌شود‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ مديركل‌‏‎ طوسي‌‏‎ شالچي‌‏‎ محمود‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎
مكتوب ، ‏‎ آثار‏‎ تمامي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
از‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ ديسكتهاي‌‏‎ سخنراني‌ ، ‏‎ نوارهاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎
(ره‌‏‎)‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كتاب‏‎ عنوان‌‏‎ از 2000‏‎ بيش‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
شده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نگهداري‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎
.است‌‏‎
با‏‎ (‎مهرماه‌‏‎ دهم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ از‏‎) ميلاد‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
كاروان‌‏‎ مساجد ، 100‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ كانون‌هاي‌‏‎ همكاري‌‏‎
تدارك‌‏‎ خمين‌‏‎ در‏‎(‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ بيت‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ ويژه‌‏‎ زيارتي‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎
دانشگاهي‌‏‎ پژوهش‌هاي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ ميلاد ، ‏‎ جشن‌‏‎ برپايي‌‏‎ شالچي‌ ، ‏‎
كتاب‏‎ جلد‏‎ هزار‏‎ از 36‏‎ بيش‌‏‎ اهداي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎
در‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎ بزرگ‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دو‏‎ برپايي‌‏‎ كتابخانه‌ها ، ‏‎ به‌‏‎
مسابقه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ و‏‎ فيروزكوه‌‏‎ و‏‎ دماوند‏‎ شهرستان‌هاي‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ ويژه‌‏‎ كتابخواني‌‏‎
ديگر‏‎ از‏‎ را‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ نمايشگاه‌هاي‌‏‎ برپايي‌‏‎
ذكر‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ ويژه‌برنامه‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎
اعطاي‌‏‎ همچنين‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ مديركل‌‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ هنري‌‏‎ آثار‏‎ خريد‏‎ هنرمندان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ خوداشتغالي‌‏‎ وام‌‏‎
اداره‌‏‎ اين‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تئاتر‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ حضرت‌‏‎
و‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ هفته‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ميلاد‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ كل‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ (‎س‌‏‎)‎زهرا‏‎ فاطمه‌‏‎ حضرت‌‏‎ ولايت‌‏‎
عدم‌‏‎ علل‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ سئوال‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ شالچي‌‏‎
كار‏‎:‎گفت‌‏‎ سال‌ 78 ، ‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ وام‌هاي‌‏‎ واگذاري‌‏‎
انجام‌‏‎ اخيرا‏‎ سال‌ 78 ، ‏‎ بودجه‌‏‎ تبصره‌ 3‏‎ استاني‌‏‎ تقسيم‌بندي‌‏‎
واگذاري‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ است‌‏‎ روزي‌‏‎ چند‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎
دانست‌‏‎ ناچيز‏‎ بسيار‏‎ تبصره‌ 3‏‎ وام‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ سهم‌‏‎ وي‌‏‎
موءسسات‌‏‎ و‏‎ ناشران‌‏‎ درصد‏‎ بيشترين‌‏‎ اينكه‌‏‎ رغم‌‏‎ علي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎
اما‏‎ هستند ، ‏‎ جمع‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
از‏‎ كمي‌‏‎ بسيار‏‎ سهم‌‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ اخير ، ‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
قطعا‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ تبصره‌ 3‏‎ بودجه‌‏‎ محل‌‏‎
جدي‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ امور‏‎ توسعه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ مواجه‌‏‎

تحصيلي‌‏‎ بورس‌‏‎" اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎
مي‌كند‏‎ اعطا‏‎ دانشجويان‌‏‎ به‌‏‎ "(ره‌‏‎)امام‌‏‎


امام‌‏‎ سال‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎
اعطا‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ تحصيلي‌‏‎ بورس‌‏‎ دانشجويان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎
.مي‌كند‏‎
:داد‏‎ گزارش‌‏‎ (‎ره‌‏‎) خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ولادت‌‏‎ سال‌‏‎ صدمين‌‏‎ خبري‌‏‎ ستاد‏‎
دانشجويان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ هرسال‌‏‎ در‏‎ آزاداسلامي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
تحصيلي‌‏‎ بورس‌‏‎" دكتراي‌تخصصي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ اعطا‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ "(ره‌‏‎)‎امام‌‏‎
و‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ پايان‌نامه‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ زمينه‌تبيين‌‏‎ در‏‎ تخصصي‌‏‎ دكتراي‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ تعلق‌‏‎ ارزنده‌اي‌‏‎ جوايز‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ توسط‏‎
نسل‌‏‎ بيشتر‏‎ آشنايي‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اتخاذ‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ افكار‏‎ دانشجويان‌با‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎

علمي‌ ، ‏‎ نخبگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سيزده‌‏‎ به‌‏‎ نشان‌‏‎ اعطاي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ توسط‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
پذيرفت‌‏‎ انجام‌‏‎


تن‌‏‎ به‌ 13‏‎ نشان‌‏‎ اعطاي‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎
از‏‎ كشور ، ‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ نخبگان‌‏‎ از‏‎
قدرداني‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ معرفت‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎
اعضاي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ علمي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎
و‏‎ لياقت‌‏‎ پژوهش‌ ، ‏‎ نشان‌هاي‌‏‎ تقديم‌‏‎ با‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ فرهنگي‌‏‎
از‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ و‏‎ كار‏‎ خدمت‌ ، ‏‎ ايثار ، ‏‎ مديريت‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ تجليل‌‏‎ كشور‏‎ نخبگان‌‏‎ خدمات‌‏‎
آموزش‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ پيشين‌‏‎ وزير‏‎ مرندي‌‏‎ عليرضا‏‎ دكتر‏‎
و‏‎ معلم‌‏‎ فتحي‌‏‎ مهرزاد‏‎ آقاي‌‏‎ خدمت‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ نشان‌‏‎ پزشكي‌‏‎
كليه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎ آزادگان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ايثارگري‌‏‎ جانباز‏‎
ايثار ، ‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ نشان‌‏‎ كرده‌‏‎ هديه‌‏‎ خود‏‎ دانش‌آموز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎ نشان‌‏‎ سوادآموزي‌ ، ‏‎ نهضت‌‏‎ رئيس‌‏‎ قرائتي‌‏‎ محسن‌‏‎
طرف‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شيمي‌‏‎ در‏‎ تخصص‌‏‎ فوق‌‏‎ شفيعي‌‏‎ عباس‌‏‎ دكتر‏‎ دو ، ‏‎ درجه‌‏‎
سال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مرد‏‎ انگلستان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ بيوگرافي‌‏‎ مركز‏‎
ابوالفتح‌‏‎ دكتر‏‎ دو ، ‏‎ درجه‌‏‎ پژوهش‌‏‎ نشان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ ‎‏‏1376‏‎
كميته‌‏‎ مسئول‌‏‎ و‏‎ شيميايي‌‏‎ مجروح‌‏‎ و‏‎ درصد‏‎ جانباز 70‏‎ لامعي‌‏‎
نشان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ و‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ كيفيت‌‏‎ ارتقاي‌‏‎
فولاد‏‎ شركت‌‏‎ طرح‌‏‎ مجري‌‏‎ فانيان‌‏‎ مسعود‏‎ مهندس‌‏‎ دو ، ‏‎ درجه‌‏‎ ايثار‏‎
رياست‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ درجه‌ 3‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ لياقت‌‏‎ نشان‌‏‎ آلياژي‌‏‎
.داشتند‏‎ دريافت‌‏‎ جمهوري‌‏‎
مهندس‌‏‎ خودرو ، ‏‎ ايران‌‏‎ شركت‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ غروي‌‏‎ منوچهر‏‎ مهندس‌‏‎
محمد‏‎ مهندس‌‏‎ و‏‎ سايپا‏‎ شركت‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ ابراهيمي‌‏‎ سيف‌الله‌‏‎
نشان‌‏‎ كروز ، ‏‎ توليدي‌‏‎ صنايع‌‏‎ شركت‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ عليپور‏‎
صنعتي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ استاد‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎ سه‌‏‎ درجه‌‏‎ توليد‏‎ و‏‎ كار‏‎
و‏‎ مجسمه‌سازي‌‏‎ و‏‎ روغن‌‏‎ رنگ‌‏‎ آبرنگ‌ ، ‏‎ نقاشي‌‏‎ برجسته‌‏‎ استاد‏‎
ملي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ نام‌‏‎ صاحب‏‎ برجسته‌‏‎ هنرمند‏‎ كسايي‌‏‎ حسن‌‏‎ استاد‏‎
و‏‎ سبحاني‌‏‎ جعفر‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ نشان‌‏‎ ايران‌‏‎
دانش‌‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ نشان‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ اساتيد‏‎ از‏‎ آشتياني‌‏‎ سيدجلال‌‏‎
.داشتند‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ گرجي‌‏‎ ابوالقاسم‌‏‎ دكتر‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
با‏‎ شده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نخبگاني‌‏‎
:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ گماشت‌‏‎ همت‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ از‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ تجليل‌‏‎ بر‏‎ اسلامي‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ گوناگون‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ بزرگان‌‏‎ تشويق‌‏‎

فرهنگي‌‏‎ اخبار‏‎
شوراي‌گسترش‌آموزش‌عالي‌‏‎ جديد‏‎ مصوبات‌‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎
در‏‎ دكترا‏‎ دوره‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ گسترش‌‏‎ شوراي‌‏‎
صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ سازه‌‏‎ مهندسي‌‏‎ آب‏‎ مهندسي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ قطعي‌‏‎ موافقت‌‏‎ خواجه‌نصيرالدين‌طوسي‌‏‎
موافقت‌‏‎ عالي‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
-اجتماعي‌‏‎ آمار‏‎:رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ مقطع‌‏‎ با‏‎ قطعي‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ ژئوفيزيك‌‏‎ علامه‌طباطبايي‌ ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ اقتصادي‌‏‎
-عمران‌‏‎ مهندسي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎س‌‏‎)‎الزهرا‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ هنر‏‎ پژوهش‌‏‎ رازي‌ ، ‏‎
بوعلي‌سينا ، ‏‎ و‏‎ تبريز‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ و‏‎ خاك‌‏‎ مكانيك‌‏‎
اميركبير ، ‏‎ صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ غذايي‌‏‎ صنايع‌‏‎ -شيمي‌‏‎ مهندسي‌‏‎
اطلاعاتي‌‏‎ سيستم‌هاي‌‏‎ مهندسي‌‏‎ و‏‎ دور‏‎ از‏‎ سنجش‌‏‎ مهندسي‌‏‎
و‏‎ خواجه‌نصرالدين‌طوسي‌‏‎ صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ جغرافيايي‌‏‎
علوم‌‏‎ رشته‌‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎ پذيرش‌‏‎ يكبار‏‎ با‏‎ موافقت‌‏‎
اين‌‏‎ مصوبات‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ چمران‌‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ اقتصادي‌‏‎
حسين‌‏‎ امام‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ رمز‏‎ رشته‌‏‎ با‏‎ موافقت‌‏‎ همچنين‌‏‎شوراست‌‏‎
و‏‎ هوايي‌‏‎ سوانح‌‏‎ -هوافضا‏‎ مهندسي‌‏‎ و‏‎ رمز‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ و‏‎
شهيد‏‎ هوايي‌‏‎ فنون‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ پرواز‏‎ صلاحيت‌هاي‌‏‎
رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ كارشناسي‌‏‎ مقطع‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ قطعي‌‏‎ موافقت‌‏‎ ستاري‌ ، ‏‎
شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ بانكداري‌‏‎ و‏‎ پول‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ -اقتصادي‌‏‎ علوم‌‏‎
در‏‎ عرب‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ معارف‌‏‎ و‏‎ الهيات‌‏‎ بهشتي‌ ، ‏‎
در‏‎ صنعتي‌‏‎ متالورژي‌‏‎ -‎مواد‏‎ مهندسي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎س‌‏‎)الزهرا‏‎ دانشگاه‌‏‎
يكبار‏‎ با‏‎ موافقت‌‏‎ و‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
و‏‎ نفت‌‏‎ اكتشافات‌‏‎ مهندسي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎ پذيرش‌‏‎
مصوبات‌‏‎ ديگر‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ مهندسي‌‏‎
.است‌‏‎ گسترش‌‏‎ شوراي‌‏‎
با‏‎ را‏‎ خود‏‎ قطعي‌‏‎ موافقت‌‏‎ همچنين‌‏‎ عالي‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎ گسترش‌‏‎ شوراي‌‏‎
گروه‌‏‎ كرمان‌ ، ‏‎ باهنر‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ هنر‏‎ دانشكده‌‏‎ ايجاد‏‎
پژوهشكده‌‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ زيستي‌‏‎ مباني‌‏‎ پژوهشي‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ آموزش‌‏‎ زبان‌‏‎ مركز‏‎ و‏‎ ورزشي‌‏‎ علوم‌‏‎ و‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اصفهان‌‏‎
تاريخ‌‏‎ ملي‌‏‎ موزه‌‏‎ نخستين‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎
ايران‌‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎
با‏‎ "ايران‌‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ ملي‌‏‎ موزه‌‏‎" بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎
دانشگاه‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"پزشكي‌‏‎ آموزش‌‏‎ درمان‌ ، ‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎" همكاري‌‏‎
سازمان‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"تهران‌‏‎ درماني‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎
جمهوري‌‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ فرهنگستان‌‏‎" و‏‎ "كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎
.مي‌شود‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ "ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
اين‌‏‎ تاسيس‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ پروژه‌ ، ‏‎ مسئول‌‏‎ اشرفيان‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ اهميت‌‏‎ موزه‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ كشور‏‎ پزشكي‌‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎ بخشي‌‏‎ هويت‌‏‎ و‏‎ اعتلاء‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ كشور ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مختلف‌‏‎ بخش‌‏‎ از 10‏‎ بيش‌‏‎ مترمربع‌‏‎ وسعت‌ 2000‏‎ به‌‏‎ بنايي‌‏‎ در‏‎ موزه‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ جاي‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ را‏‎
يا‏‎ و‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎ قديمي‌ ، ‏‎ ادوات‌‏‎ و‏‎ ابزار‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎
دارند‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ مفيدي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ معاونت‌‏‎ ساختمان‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎
وليعصر ، ‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ نرسيده‌‏‎ وليعصر ، ‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ تهران‌‏‎
تماس‌‏‎ تلفن‌ 48896693‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ دمشق‌‏‎ خيابان‌‏‎
.بگيرند‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.