شماره‌ 2050‏‎ ‎‏‏،‏‎12 Feb 2000 بهمن‌ 1378 ، ‏‎ شنبه‌ 23‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
در‏‎ همچنان‌‏‎ گرگان‌‏‎ در‏‎ مشكوك‌‏‎ قتل‌‏‎ دو‏‎ راز‏‎
پرده‌ابهام‌‏‎

دادگاه‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎

جزئيات‌‏‎ شد‏‎ تشريح‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1603‏‎ در‏‎
زبان‌‏‎ از‏‎ بدهكار‏‎ و‏‎ طلبكار‏‎ درگيري‌‏‎ صحنه‌‏‎
شاهدان‌‏‎

شريعتي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ دو‏‎ قلب‏‎ پيوند‏‎
تهران‌‏‎

تهران‌‏‎ منطقه‌‏‎ در 4‏‎ زورگير‏‎ سارقان‌‏‎
دستگيرشدند‏‎

اعلام‌‏‎ شدن‌‏‎ گم‌‏‎ را‏‎ زن‌‏‎ قهركردن‌‏‎ شوهر ، ‏‎
بود‏‎ كرده‌‏‎

جمهوري‌‏‎ دارايي‌‏‎ نخستين‌وزير‏‎ اردلان‌‏‎ علي‌‏‎
درگذشت‌‏‎ اسلامي‌‏‎

در‏‎ همچنان‌‏‎ گرگان‌‏‎ در‏‎ مشكوك‌‏‎ قتل‌‏‎ دو‏‎ راز‏‎
ابهام‌‏‎ پرده‌‏‎


از‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گرگان‌‏‎ در‏‎ مشكوك‌‏‎ قتل‌‏‎ دو‏‎ راز‏‎ :حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ ابهام‌‏‎ پرده‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ آن‌‏‎ ارتكاب‏‎
سال‌‏‎ آبان‌‏‎ اول‌‏‎ در‏‎ گرگان‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ مقصودلو‏‎ فرزين‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ پيچيد‏‎ گرگان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ‎‏‏1375خبري‌‏‎
آپارتمان‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مرد‏‎ سه‌‏‎ يا‏‎ توسط 2‏‎ ساعت‌ 18‏‎ در‏‎ حسيني‌‏‎ شبنم‌‏‎
.رسيده‌اند‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ كارد‏‎ ضربات‌‏‎ با‏‎ مسكوني‌‏‎
و‏‎ ساله‌‏‎ و 48‏‎ مطلقه‌‏‎ زني‌‏‎ مقصودلو‏‎ فرزين‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
.بود‏‎ ساله‌‏‎ و 21‏‎ جوان‌‏‎ دختري‌‏‎ فرزين‌ ، ‏‎ خواهرزاده‌‏‎ حسيني‌‏‎ شبنم‌‏‎
به‌‏‎ متعلق‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ آپارتماني‌‏‎ در‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ قتل‌‏‎
از‏‎ گرگانپارس‌‏‎ محله‌‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ شبنم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مادر‏‎
.بود‏‎ گرگان‌‏‎ اعيان‌نشين‌‏‎ مناطق‌‏‎
انتظامي‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ امنيتي‌ ، ‏‎ ماموران‌‏‎ قتلها‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
كردند ، ‏‎ آغاز‏‎ پنهان‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازرسي‌هاي‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎
شهروندان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ پيگيري‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اطلاعي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ اما‏‎
خبرنگاري‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نداده‌اند ، ‏‎ قرار‏‎ خانواده‌ها‏‎ اين‌‏‎ بستگان‌‏‎ و‏‎
و‏‎ پنهان‌‏‎ تهديدهاي‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ ماجرا‏‎ پيگيري‌‏‎ قصد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ منصرف‌‏‎ پيگيري‌‏‎ روند‏‎ از‏‎ آشكار‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ابهام‌‏‎ از‏‎ هاله‌اي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ مرگ‌‏‎
چه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎ قرباني‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بستگان‌‏‎ براي‌‏‎ تاكنون‌‏‎
سر‏‎ در‏‎ را‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مرتكب‏‎ را‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ كساني‌‏‎
بدست‌‏‎ خانم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بستگان‌‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎ مي‌پرورانده‌اند‏‎
در‏‎ سال‌ها‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ ثروتمند‏‎ زني‌‏‎ فرزين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ آمده‌‏‎
براي‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ مي‌كرده‌‏‎ زندگي‌‏‎ انگلستان‌‏‎
پيگيري‌‏‎ براي‌‏‎ سال‌ 1375‏‎ ارديبهشت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ امكاناتي‌‏‎ خود‏‎
بعد‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ كشور‏‎ وارد‏‎ بستگان‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎ امور‏‎
او‏‎ به‌‏‎ مهرآباد‏‎ فرودگاه‌‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ممنوع‌الخروج‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ اطلاع‌‏‎
گفته‌‏‎ نيز‏‎ شبنم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ شد‏‎ منتقل‌‏‎ تهران‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ ساختماني‌‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ كارهاي‌‏‎ اغلب‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ چالاك‌‏‎ فردي‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
است‌ ، ‏‎ مي‌داده‌‏‎ انجام‌‏‎ او‏‎ را‏‎ خاله‌اش‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎
پزشكي‌‏‎ معاينه‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎ شبنم‌‏‎ مرگ‌‏‎ پيرامون‌‏‎
و‏‎ صورت‌‏‎ بر‏‎ كبودي‌‏‎ و‏‎ خراش‌‏‎ كارد‏‎ ضربه‌هاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ قانوني‌‏‎
قاتلان‌‏‎ با‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ "احتمالا‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مشاهده‌‏‎ شبنم‌‏‎ اندام‌‏‎
مساله‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ درگير‏‎
دست‌‏‎ احتمال‌‏‎ ناظران‌‏‎ برخي‌‏‎ مقتولان‌‏‎ يكي‌‏‎ شدن‌‏‎ ممنوع‌الخروج‌‏‎
در‏‎ را‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ باند‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ امنيتي‌‏‎ محافل‌‏‎ برخي‌‏‎ داشتن‌‏‎
.نمي‌دانند‏‎ منتفي‌‏‎ زن‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ قتل‌‏‎

دادگاه‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎


گرفتم‌‏‎ طلاق‌‏‎ سال‌‏‎ از 7‏‎ بعد‏‎
عجله‌‏‎ با‏‎ مي‌زد‏‎ نفس‌نفس‌‏‎ شد‏‎ قضايي‌‏‎ مشاور‏‎ اتاق‌‏‎ وارد‏‎ وقتي‌‏‎
:كرد‏‎ صحبت‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ شود‏‎ نوبتش‌‏‎ منتظر‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎
.نمي‌گيرم‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ وقت‌‏‎ بيشتر‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ من‌‏‎ خانم‌‏‎ مي‌بخشيد‏‎ -‎
.بفرمائيد‏‎ -‎
.است‌‏‎ ازدواج‌‏‎ شرف‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ ساله‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ دختر‏‎ يك‌‏‎ -
او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ طلاق‌‏‎ حق‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ تقاضا‏‎ آينده‌اش‌‏‎ همسر‏‎ از‏‎ دخترم‌‏‎
زمان‌‏‎ هر‏‎ كند‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ طلاق‌‏‎ حق‌‏‎ دخترم‌‏‎ اگر‏‎ كند ، ‏‎ واگذار‏‎
.بگيرد‏‎ طلاق‌‏‎ مي‌تواند‏‎ بخواهد‏‎ كه‌‏‎
جهت‌‏‎ ولي‌‏‎ بگيرند‏‎ طلاق‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كنند‏‎ ازدواج‌‏‎ آدمها‏‎ "معمولا‏‎ -‎
مي‌تواند‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ دليل‌‏‎ اگر‏‎ شما‏‎ آگاهي‌‏‎
.كند‏‎ طلاق‌‏‎ تقاضاي‌‏‎
در‏‎ آينده‌اش‌‏‎ شوهر‏‎ با‏‎ من‌‏‎ دختر‏‎ حق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ منظورتان‌‏‎ -‎
.است‌‏‎ برابر‏‎ طلاق‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ مورد‏‎
.بله‌‏‎ -‎
افتاد؟‏‎ فكر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دخترتان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ چطور‏‎ -
.داشت‌‏‎ من‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ بخاطر‏‎ -
رفتم‌‏‎ پايين‌‏‎ و‏‎ بالا‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ پله‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ سال‌‏‎ هفت‌‏‎ -
.بگيرم‌‏‎ طلاق‌‏‎ توانستم‌‏‎ تا‏‎
خانه‌‏‎ خواست‌به‌‏‎ مي‌‏‎ معتادش‌‏‎ دوستان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ معتاد‏‎ شوهرم‌‏‎ -
. بيايند‏‎
نمي‌كرديد؟‏‎ اعتراض‌‏‎ شما‏‎ -
به‌‏‎ كباب‏‎ سيخ‌‏‎ با‏‎ چون‌‏‎ نداشت‌‏‎ فايده‌اي‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ اعتراض‌‏‎ -
.مي‌گرفت‌‏‎ كتك‌‏‎ باد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ و‏‎ مي‌افتاد‏‎ جانم‌‏‎
است‌؟‏‎ شما‏‎ فرزند‏‎ تنها‏‎ دخترتان‌‏‎ -
.دارم‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ ساله‌‏‎ نه‌‏‎ پسر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ بيست‌ساله‌‏‎ دختر‏‎ يك‌‏‎ خير‏‎ -
مي‌كنند؟‏‎ زندگي‌‏‎ شما‏‎ پيش‌‏‎ بچه‌ها‏‎ -‎
.بله‌‏‎ -‎
راضي‌اند؟‏‎ هستند‏‎ شما‏‎ پيش‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ بچه‌ها‏‎ -‎
يك‌‏‎ پيش‌‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ خيلي‌‏‎ باشند‏‎ من‌‏‎ پيش‌‏‎ البته‌ ، ‏‎ -
.باشند‏‎ بيكار‏‎ و‏‎ معتاد‏‎ پدر‏‎

جزئيات‌‏‎ شد‏‎ تشريح‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1603‏‎ در‏‎
زبان‌‏‎ از‏‎ بدهكار‏‎ و‏‎ طلبكار‏‎ درگيري‌‏‎ صحنه‌‏‎
شاهدان‌‏‎


ميرزايي‌‏‎ توكل‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ طلبكار 40‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ درگيري‌‏‎ اين‌‏‎ *
مي‌انجامد‏‎
به‌‏‎ مردي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ پرونده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ جلسه‌‏‎ :‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ درگير‏‎ خاوران‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ طلبكارش‌‏‎ دوست‌‏‎ با‏‎ بدهي‌‏‎ خاطر‏‎
شعبه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ شاهدان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ او‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ غنيمي‌‏‎ رسول‌‏‎ قاضي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏1603‏‎
سر‏‎ بر‏‎ دارد‏‎ نام‌‏‎ الف‌‏‎ بهرام‌‏‎ كه‌‏‎ متهم‌‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
درگير‏‎ ميرزايي‌‏‎ توكل‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ طلبكارش‌‏‎ دوست‌‏‎ با‏‎ مالي‌‏‎ اختلاف‌‏‎
.انجاميد‏‎ وي‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
شدم‌‏‎ درگير‏‎ توكل‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ متهم‌‏‎
شد‏‎ من‌‏‎ مغازه‌‏‎ وارد‏‎ حادثه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ مقتول‌‏‎نكشتم‌‏‎ را‏‎ او‏‎ ولي‌‏‎
را‏‎ آنجا‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎ و‏‎ ريخت‌‏‎ مغازه‌ام‌‏‎ داخل‌‏‎ را‏‎ بنزيني‌‏‎ گالن‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ درگيري‌‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ درگير‏‎ او‏‎ با‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎بزند‏‎ آتش‌‏‎
دستش‌‏‎ كه‌‏‎ چاقويي‌‏‎ ناگهان‌‏‎ خيابان‌‏‎ پياده‌رو‏‎ در‏‎ كشيد ، ‏‎ خيابان‌‏‎
.رسيد‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اصابت‌‏‎ بدنش‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎
من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ سوگند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اول‌‏‎ شاهد‏‎ متهم‌‏‎ اظهارات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
را‏‎ چاقو‏‎" مي‌گفت‌‏‎ بهرام‌‏‎ و‏‎ شنيدم‌‏‎ را‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ جر‏‎ صداي‌‏‎
پس‌‏‎ كه‌‏‎ دويدند‏‎ همديگر‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كوچه‌‏‎ سر‏‎ تا‏‎ و‏‎ "من‌‏‎ به‌‏‎ بده‌‏‎
.رسيده‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ توكل‌‏‎ كه‌‏‎ شنيدم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
شدم‌‏‎ متوجه‌‏‎ گشت‌زني‌‏‎ هنگام‌‏‎ گفت‌‏‎ بود‏‎ مامور‏‎ كه‌‏‎ شاهدان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
شدند‏‎ گلاويز‏‎ همديگر‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌دوند‏‎ هم‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ دو‏‎
و‏‎ رفتم‌‏‎ طرفشان‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ دور‏‎ كمي‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ فاصله‌ام‌‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎
چاقوي‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ مشاهده‌‏‎ بهرام‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ دسته‌مشكي‌‏‎ چاقويي‌‏‎
او‏‎ و‏‎ گرفتم‌‏‎ را‏‎ بهرام‌‏‎ من‌‏‎ بود ، ‏‎ زمين‌‏‎ روي‌‏‎ دسته‌برنجي‌ديگري‌‏‎
مقتول‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ چاقو‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ نديدم‌‏‎ ولي‌‏‎ بردم‌‏‎ كلانتري‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.كرد‏‎ وارد‏‎
فاصله‌ام‌‏‎ شدم‌‏‎ پياده‌‏‎ ماشين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ شاهدان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ بنزيني‌‏‎ گالن‌‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ را‏‎ مقتول‌‏‎ بود ، ‏‎ متر‏‎ آنها 20‏‎ با‏‎
بود ، ‏‎ دستش‌‏‎ در‏‎ ميله‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ را‏‎ بهرام‌‏‎ سپس‌‏‎ مي‌پاشد‏‎ مغازه‌‏‎
طرف‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ شكستند‏‎ را‏‎ رنگ‌فروشي‌‏‎ ويترين‌‏‎ شيشه‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎
هم‌‏‎ لباسش‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ بهرام‌‏‎ دست‌‏‎ خون‌آلود‏‎ چاقوي‌‏‎ يك‌‏‎ رفتم‌‏‎ آنها‏‎
.زد‏‎ توكل‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ را‏‎ چاقو‏‎ نديدم‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌داد‏‎ بنزين‌‏‎ بوي‌‏‎
برنجي‌‏‎ دسته‌‏‎ چاقو‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ رفتم‌‏‎ كلانتري‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎
.ندارم‌‏‎ اطلاعي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خوني‌‏‎
زندان‌‏‎ به‌‏‎ نهايي‌‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎ تا‏‎ را‏‎ متهم‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ قاضي‌‏‎
.فرستاد‏‎

شريعتي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ دو‏‎ قلب‏‎ پيوند‏‎
تهران‌‏‎


در‏‎ ديشب‏‎ قلب‏‎ پيوند‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ :‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎ تهران‌‏‎ شريعتي‌‏‎ دكتر‏‎ بيمارستان‌‏‎
ضايعات‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ خانمي‌ 35‏‎ قلب‏‎ جراحي‌ ، ‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ ساله‌‏‎ خانمي‌ 34‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ مغزي‌‏‎ مرگ‌‏‎ دچار‏‎ مغز‏‎ عروقي‌‏‎
.شد‏‎ زده‌‏‎ پيوند‏‎ بود ، ‏‎ عروقي‌‏‎ و‏‎ قلبي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دچار‏‎
اينكه‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ داشت‌‏‎ خاصي‌‏‎ ويژگي‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ گزارش‌‏‎ بنابراين‌‏‎
به‌‏‎ كرد‏‎ تپيدن‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ وي‌‏‎ قبلي‌‏‎ قلب‏‎ كنار‏‎ در‏‎ فردگيرنده‌‏‎ قلب‏‎
كه‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎مي‌تپيد‏‎ سينه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ قلب‏‎ دو‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎
پيوند‏‎ قلب‏‎ اصلي‌‏‎ عروق‌‏‎ فقط‏‎ است‌‏‎ معروف‌‏‎ "هتروتوپيك‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌شود‏‎ زده‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بيماري‌‏‎ دومين‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ يادآوري‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ قلب‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ تحت‌‏‎ شريعتي‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ هتروتوپيك‌‏‎
بر‏‎ كليه‌‏‎ پيوند‏‎ عمل‌‏‎ براي‌‏‎ قلب‏‎ دهنده‌‏‎ فرد‏‎ كليه‌هاي‌‏‎ همزمان‌‏‎
.شد‏‎ ارسال‌‏‎ تهران‌‏‎ سيناي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ فرد‏‎ دو‏‎ روي‌‏‎

تهران‌‏‎ منطقه‌‏‎ در 4‏‎ زورگير‏‎ سارقان‌‏‎
شدند‏‎ دستگير‏‎


و‏‎ تجريش‌‏‎ وليعصر ، ‏‎ رسالت‌ ، ‏‎ مناطق‌‏‎ زورگير‏‎ سارقان‌‏‎ :‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎.‎شدند‏‎ دستگير‏‎ شميرانات‌‏‎ انتظامي‌‏‎ ماموران‌‏‎ توسط‏‎ قدس‌‏‎ شهرك‌‏‎
حميد‏‎ و‏‎ رخشاني‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ كه‌‏‎ سارقان‌‏‎ اين‌‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎
رسالت‌‏‎ خيابانهاي‌‏‎ در‏‎ زورگيري‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ دارند‏‎ نام‌‏‎ مرادي‌‏‎
خود‏‎ اعترافات‌‏‎ در‏‎ سارقان‌‏‎.هستند‏‎ قدس‌‏‎ شهرك‌‏‎ و‏‎ تجريش‌‏‎ وليعصر ، ‏‎
"برزگر‏‎ مهدي‌‏‎" نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ افراد‏‎ همدستي‌‏‎ با‏‎ گفتند‏‎
مسافر ، ‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ "نجفي‌‏‎ عبدالله‌‏‎" و‏‎ "جودتي‌‏‎ ابوالفضل‌‏‎"
توسل‌‏‎ و‏‎ چاقو‏‎ تهديد‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مسافركش‌‏‎ اتومبيل‌هاي‌‏‎ سوار‏‎
و‏‎ راننده‌‏‎ طلاجات‌‏‎ نقدو‏‎ وجوه‌‏‎ سرقت‌‏‎ به‌‏‎ مبادرت‌‏‎ به‌زور‏‎
.مي‌نمودند‏‎ ديگر‏‎ مسافرين‌‏‎

اعلام‌‏‎ شدن‌‏‎ گم‌‏‎ را‏‎ زن‌‏‎ كردن‌‏‎ قهر‏‎ شوهر ، ‏‎
بود‏‎ كرده‌‏‎


شدند‏‎ گم‌‏‎ فرزندش‌‏‎ و‏‎ همسر‏‎ كرد‏‎ ادعا‏‎ كه‌‏‎ مردي‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ فرزندش‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ كه‌‏‎ ساله‌اي‌‏‎ زن‌ 37‏‎ :‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ پدر‏‎ منزل‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ خانه‌‏‎ شوهر‏‎ بدرفتاري‌‏‎
.مي‌برد‏‎ بسر‏‎ قم‌‏‎ در‏‎ مادرش‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ قم‌‏‎ خانواده‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 28‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎
طلاق‌‏‎ درخواست‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ شكايت‌‏‎ دليري‌‏‎ احمد‏‎ همسرش‌‏‎ بدرفتاريهاي‌‏‎
به‌‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ شوهر‏‎ دليري‌‏‎ احمد‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎
و‏‎ گرفته‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎
گم‌‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎ فرزندم‌‏‎ و‏‎ همسر‏‎:‎گفت‌‏‎ مي‌داد‏‎ نشان‌‏‎ اندوهناك‌‏‎
سانحه‌اي‌‏‎ و‏‎ حادثه‌‏‎ دچار‏‎ كه‌‏‎ مي‌ترسم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎.شده‌اند‏‎
و‏‎ رفتم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ اداره‌‏‎ شعبه‌ 11‏‎ به‌‏‎ گفت‌‏‎ دليري‌‏‎.شده‌باشند‏‎
آنجا‏‎ در‏‎ خانمم‌‏‎ اقوام‌‏‎ كه‌‏‎ همدان‌‏‎ و‏‎ قم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ شكايت‌‏‎
روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ حالا‏‎ نگرفتم‌‏‎ خبري‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ شكايت‌‏‎ بودندنيز‏‎
چاپ‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ از‏‎ تضرع‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.آمده‌ام‌‏‎
حوادث‌‏‎ خبرنگار‏‎.‎كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ ساله‌اش‌‏‎ فرزند7‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ عكس‌‏‎
قم‌‏‎ فرزنداز‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ خانواده‌اين‌‏‎ عكس‌‏‎ چاپ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:مي‌نويسد‏‎
دليري‌عمل‌‏‎ احمد‏‎ اظهارات‌‏‎ تكذيب‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ ماتماس‌‏‎ با‏‎
زهرا‏‎ بانو‏‎:‎كردند‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ توهين‌‏‎ و‏‎ افترا‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
همراه‌‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ شوهرش‌ 6‏‎ آزارهاي‌‏‎ و‏‎ اذيت‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ اسدالهي‌‏‎
مي‌گويد‏‎ و‏‎ بازگشته‌‏‎ خانواده‌اش‌‏‎ نزد‏‎ قم‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌اش‌‏‎ فرزند 7‏‎
درخواستي‌‏‎ وي‌‏‎.كند‏‎ زندگي‌‏‎ دليري‌‏‎ احمد‏‎ با‏‎ نيست‌‏‎ حاضر‏‎ ديگر‏‎
و‏‎ داده‌‏‎ قم‌‏‎ خانواده‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 28‏‎ به‌‏‎ طلاق‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎
دو‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تعيين‌‏‎ را12/12/79‏‎ رسيدگي‌‏‎ وقت‌‏‎ نيز‏‎ دادگاه‌‏‎
.باشند‏‎ حاضر‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ اطلاع‌‏‎ آنها‏‎
است‌‏‎ اميدوار‏‎ اسدالهي‌‏‎ محترم‌‏‎ خانواده‌‏‎ از‏‎ پوزش‌‏‎ ضمن‌‏‎ همشهري‌‏‎
.شود‏‎ حل‌‏‎ مقتضي‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ خانواده‌‏‎ اين‌‏‎ مشكل‌‏‎

جمهوري‌‏‎ دارايي‌‏‎ نخستين‌وزير‏‎ اردلان‌‏‎ علي‌‏‎
درگذشت‌‏‎ اسلامي‌‏‎


و‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ نهضت‌‏‎ مبارز‏‎ سران‌‏‎ از‏‎ اردلان‌‏‎ علي‌‏‎:‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ دارايي‌‏‎ وزير‏‎ نخستين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ حزب‏‎ فعالان‌‏‎
مهدي‌‏‎ مهندس‌‏‎ رياست‌‏‎ موقت‌به‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
بيمارستان‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ پنجشنبه‌ 21‏‎ شامگاه‌‏‎ در‏‎ بازرگان‌‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چهل‌‏‎ در‏‎ اردلان‌‏‎ يادعلي‌‏‎ زنده‌‏‎.‎درگذشت‌‏‎ تهران‌‏‎ پارس‌‏‎
بشر‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ سياسي‌‏‎ مبارزان‌‏‎ صف‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ گذشته‌‏‎ رژيم‌‏‎ آخر‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎
وي‌‏‎.‎شد‏‎ اجتماعي‌‏‎ محروميت‌هاي‌‏‎ انواع‌‏‎ و‏‎ زندان‌‏‎ گرفتار‏‎ دفعات‌‏‎
پس‌‏‎ نيز‏‎ انقلاب‏‎ موقت‌‏‎ دولت‌‏‎ استعفاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ اخير‏‎ ساليان‌‏‎ در‏‎
سران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ نود‏‎ نامه‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ سرگشاده‌‏‎ نامه‌‏‎ امضاء‏‎ از‏‎
قانون‌‏‎ اصول‌‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اعتراض‌‏‎ و‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شهروندان‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎
و‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ فشار‏‎ با‏‎ اما‏‎.‎شد‏‎ افكنده‌‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎
بازرس‌‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ طرفدار‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ آزاد‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ كميسيون‌‏‎
يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎ در‏‎ زنده‌ياد‏‎ آن‌‏‎ تشييع‌‏‎ مراسم‌‏‎
ميدان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ زنده‌ياد‏‎ آن‌‏‎ مسكوني‌‏‎ منزل‌‏‎ از‏‎ ماه‌ 1378‏‎ ‎‏‏24بهمن‌‏‎
همچنين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ساقي‌‏‎ كوچه‌‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ ونك‌ ، ‏‎
ساعت‌‏‎ از‏‎ بهمن‌‏‎ شنبه‌ 26‏‎ سه‌‏‎ روز‏‎ روانشاد‏‎ آن‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎
تهران‌‏‎ شميران‌‏‎ دروازه‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ "فخر‏‎"مسجد‏‎ در‏‎ الي‌ 30016‏‎ ‎‏‏15‏‎
ميشود‏‎ برگزار‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.