شماره‌ 2376‏‎ ‎‏‏،‏‎14 APR 2001 ‎‏‏،‏‎ فروردين‌ 1380‏‎ شنبه‌25‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
يا‏‎ برق‌ ، ‏‎ سپاسي‌ ، ‏‎ فجر‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
!مي‌رود‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ فولاد ، ‏‎

آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ هندبال‌‏‎ حركت‌‏‎ آغاز‏‎

ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎

را‏‎ خود‏‎ نفرات‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
است‌‏‎ شناخته‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ آخرين‌‏‎

جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ثروتمندترين‌‏‎ زيدان‌‏‎

يا‏‎ برق‌ ، ‏‎ سپاسي‌ ، ‏‎ فجر‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
!مي‌رود‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ فولاد ، ‏‎


گذاشت‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ پرسپوليس‌‏‎

در‏‎ قهرماني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ هدف‌‏‎ دو‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ امروز‏‎ استقلال‌‏‎
در‏‎ استقلال‌‏‎.‎سامره‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎ آقاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
به‌‏‎ جدي‌‏‎ رقيبي‌‏‎ هم‌‏‎ سامره‌‏‎ آهن‌و‏‎ ذوب‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ رقيبي‌‏‎ ميدان‌‏‎
بسياري‌‏‎ پاسخگوي‌‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎.‎ دارند‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎ صاحبي‌‏‎ رضا‏‎ نام‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ ابهامات‌‏‎ از‏‎
از‏‎ خيلي‌‏‎ تكليف‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ هفته‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.نبست‌‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ پرونده‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ تيم‌ها‏‎
آهن‌‏‎ ذوب‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ شايد‏‎ ليگ‌‏‎ قهرماني‌‏‎
در‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ جدول‌‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ شود‏‎ مشخص‌‏‎
ميان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ شريك‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ ماندند‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎
.كرد‏‎ انتخاب‏‎ بايد‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ فجرسپاسي‌‏‎ فولاد ، ‏‎
تا‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎ (‎‎‏‏27‏‎)‎ پاس‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ چهارم‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ اميد‏‎
مهدي‌‏‎ اما‏‎ يافت‌‏‎ حضور‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ تيم‌ها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ ديرتر‏‎ پيكان‌‏‎
كردند‏‎ رعايت‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيمداري‌‏‎ اصول‌‏‎ مردانش‌‏‎ دادرس‌و‏‎
از‏‎ خيلي‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ حضورش‌‏‎ سال‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ تا‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ مطرح‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
و‏‎ ماند‏‎ باقي‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ مقابل‌‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ سايپا‏‎
ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ منظم‌ترين‌‏‎ سايپا‏‎.‎كرد‏‎ كسب‏‎ را‏‎ ارزشمند‏‎ مقام‌‏‎ اين‌‏‎
سال‌‏‎ براي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ اميد‏‎ مي‌تواند‏‎ خود‏‎ بافت‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ و‏‎ بود‏‎
.باشد‏‎ بعد‏‎
در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ برق‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
بازگشت‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ پروين‌‏‎ و‏‎ خوردبين‌‏‎ حضور‏‎.گذاشت‌‏‎ انتظار‏‎
هنوز‏‎ پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎.رساند‏‎ آرامش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ عابديني‌‏‎
.است‌‏‎ بعيد‏‎ خيلي‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎.است‌‏‎ باقي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ روزنه‌هاي‌‏‎
فاصله‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ بخورد‏‎ شكست‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ اگر‏‎
اين‌‏‎ كند ، ‏‎ پر‏‎ است‌‏‎ گل‌‏‎ كه‌ 9‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ گل‌‏‎ تفاضل‌‏‎
.مي‌شود‏‎ قهرمان‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ تيم‌‏‎
سقوطكننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ وضعيت‌‏‎
در‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎است‌‏‎ حساس‌‏‎ بسيار‏‎ وضعيت‌‏‎ جدول‌‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
ببالد‏‎ خود‏‎ بلند‏‎ اقبال‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎ باخت‌‏‎ فولاد‏‎ به‌‏‎ خانه‌اش‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ ميزبان‌‏‎ فولاد‏‎ آخر‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
.مي‌كنند‏‎ قرباني‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ تيم‌‏‎
سقوط‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ رفتني‌‏‎ كه‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ كامل‌‏‎ وضعيت‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ قرار‏‎
شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
سقوط‏‎ يازدهم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎
رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ ميزبان‌‏‎ آخر‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ امتيازي‌‏‎ فجر 21‏‎
كند ، ‏‎ تساوي‌‏‎ اگر‏‎.‎است‌‏‎ ماندني‌‏‎ شود ، ‏‎ پيروز‏‎ اگر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎
فجرسپاسي‌‏‎ شكست‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ برنده‌‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ فولاد‏‎ بازي‌‏‎ بايد‏‎
.ياوري‌‏‎ محمود‏‎ خداحافظ‏‎ يعني‌‏‎ هم‌‏‎
شيراز‏‎ برق‌‏‎
.ندارد‏‎ كاري‌‏‎ ديگران‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمي‌ماند‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ برق‌‏‎
بايد‏‎ كند‏‎ متوقف‌‏‎ خانه‌اش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فولاد‏‎ بتواند‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎
استقلال‌‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ فجر‏‎ نتيجه‌‏‎ منتظر‏‎
را‏‎ برق‌‏‎ بقاي‌‏‎ فجر‏‎ شكست‌‏‎ البته‌‏‎ كند‏‎ مساوي‌‏‎ يا‏‎ شود‏‎ پيروز‏‎
.مي‌كند‏‎ تضمين‌‏‎
فولاد‏‎
بقا‏‎ ادامه‌‏‎ اميد‏‎ به‌‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ فولاد‏‎ وضعيت‌‏‎ يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ هفته‌‏‎
.بود‏‎
نهم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ يازدهم‌‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ رشت‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ فولاد‏‎
برق‌‏‎ با‏‎ مساوي‌‏‎ يا‏‎ پيروزي‌‏‎ فولاد ، ‏‎ آرزوي‌‏‎ نهايت‌‏‎.‎كرد‏‎ صعود‏‎
حفظ‏‎ خوزستان‌‏‎ استان‌‏‎ سهميه‌‏‎ تنها‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ اهواز‏‎ شهر‏‎ در‏‎ شيراز‏‎
فجرسپاسي‌‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ بخورد ، ‏‎ شكست‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ فولاد‏‎شود‏‎
.است‌‏‎ رفتني‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ صدر‏‎ در‏‎ ابومسلم‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ششم‌‏‎ هفته‌‏‎
پيكان‌‏‎ پيام‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ دنبال‌‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎
.شدند‏‎ پيروز‏‎ خود‏‎ رقباي‌‏‎ مقابل‌‏‎ مهمات‌سازي‌‏‎ و‏‎ ابومسلم‌‏‎ مشهد ، ‏‎
پيكان‌‏‎ پيام‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ حادثه‌‏‎ مهمترين‌‏‎
بازي‌‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ انزلي‌‏‎ بندر‏‎ ملوان‌‏‎ درمقابل‌‏‎ مشهد‏‎
بيرون‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دومين‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎ پيام‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كرد‏‎
ابومسلم‌‏‎.‎كرد‏‎ صعود‏‎ چهارم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏7‏‎) با‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎
و‏‎ شود‏‎ امتيازي‌‏‎ (‎‎‏‏13‏‎)‎ تا‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ چوكا‏‎ نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ تنها‏‎ در‏‎.‎بماند‏‎ باقي‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎
با 9‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ هما‏‎ سد‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ مهمات‌سازي‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ دوم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎

آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ هندبال‌‏‎ حركت‌‏‎ آغاز‏‎


دارنده‌‏‎)‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ حركت‌‏‎ نخستين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ (بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ چهارم‌‏‎ عنوان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پوسان‌‏‎ آسيايي‌ 2002‏‎ بازيهاي‌‏‎
مربيان‌‏‎ كادر‏‎ كردن‌‏‎ مشخص‌‏‎ با‏‎ هندبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نموده‌‏‎ بازيكن‌‏‎ از 37‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
كويت‌‏‎ راهي‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ اردويي‌‏‎ آخر‏‎ مراحل‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎
پس‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شعبانپور‏‎ قاسم‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيگري‌‏‎ سر‏‎
مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ اردو‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ چند‏‎ گذاردن‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ تايلنداعزام‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ هندبال‌‏‎

ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎


ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ انتخابي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ كشور‏‎ استان‌‏‎ از 20‏‎ كشتي‌گير‏‎ شركت‌ 167‏‎ با‏‎ روز‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎
در‏‎ مختلف‌‏‎ وزن‌هاي‌‏‎ برتر‏‎ چهره‌هاي‌‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ پاوه‌‏‎ شهرستان‌‏‎
:كيلوگرم‌‏‎ شدند42‏‎ معرفي‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎
از‏‎ عاليش‌زاده‌‏‎ محمد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ تهران‌ ، 46‏‎ از‏‎ كريمي‌‏‎ احمد‏‎
:كيلوگرم‌‏‎ خوزستان‌ ، 54‏‎ از‏‎ حبيبي‌‏‎ ايمان‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ اردبيل‌ ، 50‏‎
از‏‎ اخلاقي‌‏‎ حبيبالله‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ مركزي‌ ، 58‏‎ از‏‎ محمدي‌‏‎ محرم‌‏‎
تهران‌ ، 69‏‎ از‏‎ عليزاده‌‏‎ فرشاد‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ خوزستان‌ ، 63‏‎
زيدوند‏‎ رضا‏‎:كيلوگرم‌‏‎ مركزي‌ ، 76‏‎ از‏‎ احمدي‌‏‎ حسين‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎
و 100‏‎ لرستان‌‏‎ از‏‎ باوندپور‏‎ رضا‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ خوزستان‌ ، 85‏‎ از‏‎
.خوزستان‌‏‎ از‏‎ قلاوند‏‎ سياوش‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ -تهران‌ 2‏‎ پيكان‌‏‎ *
(‎‏‏84‏‎) و‏‎ (‎‏‏75‏‎) برمك‌‏‎ كورش‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ بياتي‌نيا‏‎ محسن‌‏‎:‎گلها‏‎
پيكان‌‏‎ براي‌‏‎
تهران‌ 2‏‎ پرسپوليس‌‏‎ -‎ صفر‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ *
پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎)‎ نوبري‌‏‎ ليث‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏66‏‎)‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎:‎گلها‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ - يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ *
(‎‏‏89‏‎) بصيرت‌‏‎ مجيد‏‎ و‏‎ سايپا‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏50‏‎)‎ محتشمي‌‏‎ رامين‌‏‎:گلها‏‎
سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎
شيراز 2‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ - تبريز 3‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ *
عليرضا‏‎ و‏‎ (‎‏‏39‏‎) توكلي‌‏‎ اسدالله‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏3‏‎) خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎:گلها‏‎
مهدي‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏34‏‎)‎ وزيري‌‏‎ امير‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏73‏‎)‎ پژمان‌‏‎
فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏80‏‎) رجبزاده‌‏‎
يك‌‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎ - صفر‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ *
فولاد‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏36‏‎)‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎:گل‌‏‎

را‏‎ خود‏‎ نفرات‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
است‌‏‎ شناخته‌‏‎


در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فهرست‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بازي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ امروز‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ مصر‏‎ جانبه‌‏‎ چهار‏‎ تورنمنت‌‏‎
ميروسلاو‏‎ گفته‌‏‎ براساس‌‏‎شود‏‎ اعلام‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
حاضر‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ فهرست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بلاژويچ‌‏‎
حضور‏‎ شرايط‏‎ البته‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ استفاده‌‏‎ كمتر‏‎ خارجي‌‏‎ ليگهاي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ هرتا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اجازه‌‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ و‏‎ دايي‌‏‎
به‌‏‎ يزداني‌‏‎ داريوش‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ اما‏‎.‎دارد‏‎ هامبورگ‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ دعوت‌‏‎ زياد‏‎ احتمال‌‏‎
از‏‎ صحبت‌‏‎ مي‌شوند‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ جديدي‌‏‎ نفرات‌‏‎ از‏‎
رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(شيراز‏‎ برق‌‏‎)‎ شيري‌‏‎ مهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(آهن‌‏‎ ذوب‏‎) رضايي‌‏‎ رحمان‌‏‎ حضور‏‎
خذيراوي‌ ، ‏‎ مجاهد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎پاس‌‏‎)‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎ و‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ ترابيان‌ ، ‏‎
فراز‏‎ ‎‏‏،‏‎(استقلال‌‏‎) زرينچه‌‏‎ جواد‏‎ و‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎
مبعلي‌‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ ميرزاپور‏‎ ابراهيم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(سپاسي‌‏‎ فجر‏‎) فاطمي‌‏‎
راستي‌‏‎ امين‌‏‎ و‏‎ لطفي‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ (‎سايپا‏‎)‎ كاظميان‌‏‎ جواد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎فولاد‏‎)
.است‌‏‎ (‎پيكان‌‏‎)
عضويت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ كه‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ از‏‎ البته‌‏‎
فنايي‌ ، ‏‎ داود‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ كاويانپور ، ‏‎ حامد‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ داشتند ، ‏‎
جمشيدي‌‏‎ پژمان‌‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎ سامره‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ نسب ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ مهدي‌‏‎
.است‌‏‎ محتمل‌‏‎ نيز‏‎.‎..و‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ آخرين‌‏‎


شد‏‎ اعلام‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ نقل‌وانتقالات‌‏‎ تاريخ‌‏‎
جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ نقل‌وانتقالات‌‏‎ تاريخ‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بازيكناني‌‏‎ واليبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ نظر‏‎ اعلام‌‏‎ براساس‌‏‎.‎شد‏‎ اعلام‌‏‎
مي‌توانند‏‎ دارند ، ‏‎ را‏‎ جديد‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ انتقال‌‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎
جابجايي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ارديبهشت‌ماه‌‏‎ پانزدهم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎
.كنند‏‎ اقدام‌‏‎ جديد‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ قبلي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎
بدون‌‏‎ بازيكني‌‏‎ هيچ‌‏‎ اينكه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ جابجايي‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ نكته‌‏‎
را‏‎ قانوني‌‏‎ مراحل‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ تيم‌‏‎ هماهنگي‌‏‎
.نمايد‏‎ طي‌‏‎
پكن‌‏‎ در‏‎ يزداني‌خرم‌‏‎
دوم‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اجلاس‌‏‎
همين‌‏‎ در‏‎.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ پكن‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ارديبهشت‌ماه‌‏‎ پنجم‌‏‎ تا‏‎
ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ يزداني‌خرم‌‏‎ محمدرضا‏‎ رابطه‌‏‎
در‏‎ آسيا‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
اواخر‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ روابط‏‎ مسئول‌‏‎ درخشنده‌‏‎ معيت‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ چين‌‏‎ عازم‌‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎
پاكستان‌‏‎ در‏‎ راهجرديان‌‏‎
چين‌‏‎ در‏‎ حق‌بين‌‏‎
انتخابي‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پيش‌بودن‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ اسلام‌آباد‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎
حميد‏‎ واليبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ داوران‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ آسيا ، ‏‎
نامزد‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ قضاوت‌‏‎ براي‌‏‎ حق‌بين‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ راهجرديان‌‏‎
.شدند‏‎
قضاوت‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ انتخابي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ راهجرديان‌‏‎
دوره‌‏‎ سومين‌‏‎ به‌‏‎ صنام‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ نيز‏‎ حق‌بين‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
.مي‌شود‏‎ اعزام‌‏‎ چين‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ براي‌‏‎ جديد‏‎ طرح‌‏‎
طرح‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ از‏‎ نظرخواهي‌‏‎ با‏‎ واليبال‌‏‎
در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تعداد‏‎ مشخص‌ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ جديدي‌‏‎ شيوه‌‏‎
.است‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
تام‌الاختيار‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ شاهد‏‎ بزودي‌‏‎ اساس‌‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎.‎بود‏‎ خواهيم‌‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
داراي‌‏‎ تيم‌‏‎ از 12‏‎ ابتدا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ نكات‌‏‎
نقل‌وانتقالات‌ ، 12‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ خواسته‌‏‎ لازم‌‏‎ شرايط‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ بازيكن‌‏‎
نقل‌وانتقالات‌‏‎ گردونه‌‏‎ از‏‎ مطرح‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بيرون‌ماندن‌‏‎
نسبت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ نبسته‌اند‏‎ قرارداد‏‎ تيمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نفراتي‌‏‎
.شوند‏‎ تقسيم‌‏‎ تيم‌ها‏‎ بين‌‏‎
ليگ‌‏‎ در‏‎ تيم‌ها‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ بند‏‎ مشخص‌شدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ برتر‏‎

جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ثروتمندترين‌‏‎ زيدان‌‏‎


كه‌‏‎ آمريكا‏‎ چاپ‌‏‎ "فوربس‌‏‎" اقتصادي‌‏‎ مجله‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
چاپ‌‏‎ جهان‌‏‎ ثروتمندان‌‏‎ كاري‌‏‎ بازدهي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ تحقيقاتي‌‏‎
بازيكن‌‏‎ "زيدان‌‏‎ زين‌الدين‌‏‎" فوتبال‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ مي‌كند‏‎
ثروتمندان‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ را‏‎ يوونتوس‌‏‎ تيم‌‏‎ فرانسوي‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎
حقوق‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ كه‌ 8/4‏‎ زيدان‌‏‎ نشريه‌‏‎ اين‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ بنابر‏‎
امتياز‏‎ خود‏‎ كار‏‎ بازدهي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ دارد 5/322‏‎ سالانه‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎
بازيكن‌‏‎ ديگر‏‎ "پيه‌رو‏‎ دل‌‏‎ آلساندرو‏‎" رده‌بندي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دلار‏‎ ميليون‌‏‎ با 8/4‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ يوونتوس‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ بازدهي‌‏‎ امتياز‏‎ اندازه‌ 8/308‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ حقوق‌‏‎
و‏‎ حقوق‌‏‎ ميزان‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ جهان‌‏‎ برتر‏‎ بازيكنان‌‏‎ ديگر‏‎ جدول‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ بازدهي‌‏‎
"كرسپو‏‎ هرنان‌‏‎" -‎مادريد 40‏‎ رئال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "فيگو‏‎ لوئيس‌‏‎" -‎‏‏3‏‎
مك‌‏‎" -بارسلون‌60‏‎ بازيكن‌‏‎ "ريوالدو‏‎" -لاتزيو50‏‎ بازيكن‌‏‎
"باتيستوتا‏‎ گابريل‌‏‎" -‎مادريد70‏‎ رئال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "مانامان‌‏‎
"رائول‌‏‎" -ميدلزبرو90‏‎ بازيكن‌‏‎ "بوكسيچ‌‏‎ آلن‌‏‎" -‎رم‌ 80‏‎ بازيكن‌‏‎
. اينتر‏‎ بازيكن‌‏‎ "ركوبا‏‎ آلوارو‏‎" -مادريد100‏‎ رئال‌‏‎ بازيكن‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ دنيا‏‎ ثروتمند‏‎ فوتباليست‌‏‎ ده‌‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎
آلوارو‏‎" و‏‎ دارند‏‎ را‏‎ سهم‌‏‎ بيشترين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ با 5‏‎ ايتاليايي‌‏‎
نشان‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ بازدهي‌‏‎ كم‌ترين‌‏‎ سرسام‌آوري‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ با‏‎ "ركوبا‏‎
.مي‌دهد‏‎
ثروتمندان‌ ، ‏‎ جستجوي‌‏‎ در‏‎ "فوربس‌‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎ باري‌‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ فوتبال‌‏‎ جهان‌‏‎ وارد‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.