شماره‌2736‏‎ ‎‏‏،‏‎May.29,2002 خرداد 1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌8‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
World Economy
Water and Agriculture
Industry and Trade
Tourism
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Life World
Economy World
Last Page
شد‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎

مي‌كنند‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ با‏‎ امروز‏‎ ملي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎

جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شكست‌‏‎

ايران‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎

شد‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.شد‏‎ كشور‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فولاد‏‎ زد ، ‏‎ گل‌‏‎ نه‌‏‎ ابومسلم‌‏‎خورد‏‎ شكست‌‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎ نامهايش‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌ها‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
خوزستان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مقامي‌‏‎ رسيد‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
شيراز‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎.است‌‏‎ ارزش‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ بسيار‏‎ بازسازي‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
شكست‌‏‎ درهم‌‏‎ را‏‎ ذوبآهن‌‏‎ مدعي‌‏‎ تيم‌‏‎ نيز‏‎ پيكان‌‏‎ بود ، ‏‎ شگفتي‌ها‏‎ از‏‎ اينهم‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎
در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ قهرماني‌‏‎.‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اول‌‏‎ جام‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ بود‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎
حمايت‌‏‎ داشتند ، ‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ سرپرستان‌‏‎ مربيان‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ لياقت‌هايي‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ تهران‌‏‎
مدير‏‎ يك‌‏‎كرد‏‎ تزريق‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ "عابديني‌‏‎" كه‌‏‎ بود‏‎ مديريتي‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎
از‏‎ آنچه‌‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎.‎دهد‏‎ بروز‏‎ را‏‎ خود‏‎ لياقت‌هاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ مواقعي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ كارآزموده‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ پنج‌‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ كه‌‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ نبود ، ‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قابل‌‏‎ اكثريت‌‏‎ نظر‏‎
.ساخت‌‏‎ محروم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎ خورده‌‏‎ پاس‌‏‎ از‏‎
كرد‏‎ ضعيف‌بازي‌‏‎ و‏‎ ناتوان‌‏‎ چنان‌‏‎ شود ، ‏‎ قهرمان‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ استقلالي‌‏‎
مديريت‌هاي‌‏‎ مدعيان‌‏‎ بودند؟‏‎ كجا‏‎ تيم‌‏‎ مديران‌‏‎.مي‌كرد‏‎ شك‌‏‎ بازي‌‏‎ نوع‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگري‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎
شايد‏‎ نداشتند؟‏‎ هم‌‏‎ رفتن‌‏‎ راه‌‏‎ قدرت‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ چه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كلان‌‏‎
مشكلات‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ چون‌‏‎ بياوريم‌‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎ يكايك‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ نرسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ صحيح‌‏‎
را‏‎ قهرمان‌‏‎ تيم‌‏‎ چهره‌‏‎ بازي‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎ بالاتر‏‎ بخش‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎
بازيكنان‌‏‎.‎بود‏‎ مشهود‏‎ كاملا‏‎ روحي‌‏‎ كمبودهاي‌‏‎ و‏‎ تاكتيك‌‏‎ تركيب ، ‏‎ در‏‎ فاحش‌‏‎ اشتباهات‌‏‎ نداشت‌ ، ‏‎
توان‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سي‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ كردند ، ‏‎ عمل‌‏‎ مبتدي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ چون‌‏‎ نيز‏‎ فردي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ و‏‎ خونسرد‏‎ استقلال‌‏‎ برخلاف‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎نداد‏‎ نشان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
بازيكنان‌‏‎ تمام‌‏‎.‎كرد‏‎ آغاز‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ جام‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ بهترين‌‏‎ كه‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
شده‌‏‎ حساب‏‎ آرايش‌‏‎دادند‏‎ نشان‌‏‎ بازي‌‏‎ سرتاسر‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ انگيزه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
از‏‎ حكايت‌‏‎ همه‌‏‎ لحظه‌‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ تيمي‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ تعويض‌هاي‌‏‎ پروين‌ ، ‏‎
كابوسها‏‎ تمام‌‏‎ بر‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ كافي‌‏‎ "اسدي‌‏‎" از‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎.‎داشت‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ برتري‌‏‎
خود‏‎ وظيفه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎ندارد‏‎ ثابتي‌‏‎ مدير‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ ببرد‏‎ باشگاهي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ پايان‌‏‎
نحو‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ پروين‌‏‎ خوردبين‌ ، ‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ داد ، ‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎
حكايت‌‏‎.‎دارند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ديني‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ صاحبان‌‏‎ مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ انجام‌‏‎
.دادند‏‎ انجام‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كار‏‎ اينان‌‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ باور‏‎.است‌‏‎ تاريخي‌‏‎ واقعا‏‎ پرسپوليس‌‏‎ قهرماني‌‏‎
هدايت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌ها‏‎ بدنبال‌‏‎ برويد‏‎ هم‌‏‎ استقلال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ براي‌‏‎
جاي‌‏‎ در‏‎ اشكال‌‏‎ نبينند ، ‏‎ اصلي‌‏‎ مقصر‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎ استقلال‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ بالاتراين‌‏‎
كجا؟‏‎ مي‌دانيد‏‎ است‌ ، ‏‎ ديگري‌‏‎
نيز‏‎ تازه‌‏‎ ركورد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جام‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ بهترين‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ اما‏‎
كاري‌‏‎ جوان‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ خراسان‌‏‎ جامه‌‏‎ سياه‌‏‎ جوانان‌‏‎.بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ نه‌‏‎ زدن‌‏‎ يافت‌ ، ‏‎ دست‌‏‎
با‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ گل‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پنجم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ابومسلم‌‏‎.‎كارستان‌‏‎ كردند‏‎
گل‌‏‎ نه‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ هفت‌‏‎ تنهايي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎.رساند‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎"عنايتي‌‏‎ رضا‏‎" خود‏‎ گلزن‌‏‎ بنام‌‏‎ زده‌‏‎ گل‌‏‎ ‎‏‏17‏‎
.زد‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎
.رساند‏‎ اعتنايي‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ اطمينان‌‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ صعودي‌‏‎ روند‏‎ خوزستان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ فولاد‏‎
بزرگي‌‏‎ افتخار‏‎ به‌‏‎ خوزستاني‌‏‎ هاي‌‏‎ چرده‌‏‎ سياه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بگوويچ‌‏‎.‎رسيد‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ فولاد‏‎
طلاي‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎.‎كرد‏‎ باور‏‎ را‏‎ خوزستان‌‏‎ سوخته‌‏‎ نيمه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ حالا‏‎.‎كرد‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎
ورق‌‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎مي‌داد‏‎ فوتبال‌‏‎ خوراك‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ قرن‌‏‎ نيم‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ سياه‌‏‎
داشته‌‏‎ كشورمان‌‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ باروري‌‏‎ در‏‎ نقشي‌‏‎ چه‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ شود‏‎ باورتان‌‏‎ تا‏‎ بزنيد‏‎
نماينده‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ مي‌خواهند‏‎ و‏‎ افتاده‌اند‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ آنها‏‎ حالا‏‎.‎است‌‏‎
.نمايند‏‎ تثبيت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ موقعيت‌‏‎
چهارم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ خوردند‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ خشك‌‏‎ آنها‏‎ ايستاد‏‎ باز‏‎ حركت‌‏‎ از‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎
خود‏‎ پيروزي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ به‌‏‎ برق‌‏‎.است‌‏‎ عقب‏‎ برق‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎ يعني‌‏‎كنند‏‎ نزول‌‏‎
فارس‌‏‎ فوتبال‌‏‎ واقعي‌‏‎ نماينده‌‏‎ اينان‌‏‎.‎است‌‏‎ مبارك‌‏‎ شيراز‏‎ جوانان‌‏‎ براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎.‎رسيد‏‎
كارنامه‌‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ آمد‏‎ كنار‏‎ سايپا‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ سپاهان‌‏‎.‎مي‌آيند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎
هم‌‏‎ پيكان‌‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ مفصل‌تري‌‏‎ برنامه‌‏‎ بايد‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ براي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎.‎بست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ زد‏‎ زمين‌‏‎ اصفهاني‌را‏‎ مدعيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خود ، ‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
.نداشت‌‏‎ بدي‌‏‎ حاصل‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ پيكان‌‏‎ براي‌‏‎ دادرس‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ عليدوستي‌‏‎ حميد‏‎ براي‌‏‎ شادي‌آفرين‌‏‎
گيلان‌‏‎.‎كردند‏‎ خداحافظي‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دوازده‌‏‎ ليگ‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
آغاز‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎.‎شكن‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ملوان‌‏‎ آنهم‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ براي‌‏‎ نماينده‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎
.تازه‌‏‎ حرفهاي‌‏‎ و‏‎ بعد‏‎ دوره‌‏‎ تا‏‎ مي‌گوئيم‌‏‎ وداع‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ با‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎
بهترين‌هاي‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎:‎قهرمان‌‏‎
زده‌‏‎ گل‌‏‎ با 40‏‎ ابومسلم‌‏‎:حمله‌‏‎ خط‏‎ بهترين‌‏‎
خورده‌‏‎ گل‌‏‎ با 20‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎:دفاع‌‏‎ خط‏‎ بهترين‌‏‎
برد‏‎ با 13‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎:‎برد‏‎ بيشترين‌‏‎
شكست‌‏‎ رشت‌ 18‏‎ استقلال‌‏‎:شكست‌‏‎ بيشترين‌‏‎
گل‌‏‎ ‎‏‏19‏‎(ابومسلم‌‏‎) عنايتي‌‏‎ رضا‏‎:گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎
پاياني‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎
سپاسي‌صفر‏‎ فجر‏‎ - يك‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ *
(‎‏‏63‏‎) اسدي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ استقلال‌‏‎ -‎يك‌‏‎ انزلي‌‏‎ بندر‏‎ ملوان‌‏‎
(‎‏‏32‏‎) پورغلامي‌‏‎ بابك‌‏‎:‎گل‌‏‎
صفر‏‎ سايپا‏‎ -‎صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ *
صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎فولاد2‏‎ *
(‎‏‏50‏‎) دهقاني‌‏‎ داود‏‎ و‏‎ (‎‏‏43‏‎)‎ گل‌محمدي‌‏‎ يحيي‌‏‎:گل‌ها‏‎
يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ -پيكان‌ 3‏‎ *
براي‌‏‎ (‎‎‏‏37‏‎) ذوبآهن‌‏‎ بازيكن‌‏‎ حسيني‌‏‎ مجتبي‌‏‎ و‏‎ (و 47‏‎ ‎‏‏45‏‎) مديرروستا‏‎ علي‌اصغر‏‎:گل‌ها‏‎
ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏55‏‎)‎ وزيري‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ -شيراز 3‏‎ برق‌‏‎ *
(‎‏‏65‏‎) منصوري‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ (و 68‏‎ ‎‏‏26‏‎) شيري‌‏‎ مهدي‌‏‎:گل‌ها‏‎
استقلال‌رشت‌ 2‏‎ -‎مشهد 9‏‎ ابومسلم‌‏‎ *
وايمان‌‏‎(‎‎‏‏8‏‎) نيكخو‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎و83‏‎ ‎‏‏، 53‏‎ ‎‏‏، 43‏‎ ‎‏‏، 32‏‎ ‎‏‏، 30‏‎ ‎‏‏، 23‏‎ ‎‏‏20‏‎) عنايتي‌‏‎ رضا‏‎:گل‌ها‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (و 55‏‎ ‎‏‏16‏‎) شاهين‌ ، بني‌احمد‏‎ ابومسلم‌و‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏52‏‎)‎ رزاقي‌‏‎
.رشت‌‏‎ شهرداري‌‏‎

مي‌كنند‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ با‏‎ امروز‏‎ ملي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎


در‏‎:‎گفت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ مشاور‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قهرمانان‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ خاتمي‌رئيس‌جمهوري‌‏‎ محمد‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آييني‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تجليل‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎
تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ آئين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ ديروز‏‎ اسحاقي‌‏‎ عيسي‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ گوناگون‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎
.خواهدشد‏‎ تجليل‌‏‎ كردند ، ‏‎ كسب‏‎ افتخار‏‎ اسلامي‌‏‎ ميهن‌‏‎ براي‌‏‎ گوناگون‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
معاون‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ اظهارداشت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ بدني‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ارائه‌‏‎ حاضران‌‏‎ به‌‏‎
فدراسيون‌هاي‌‏‎ روساي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
حضور‏‎ گوناگون‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ كل‌‏‎ مديران‌‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎

جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شكست‌‏‎


شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ انتخابي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نخست‌‏‎ مرحله‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ پوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ مسكو‏‎ در‏‎ سال‌ 2002‏‎ جهاني‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎
رضا‏‎ جهان‌ ، ‏‎ جوانان‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ دو‏‎ دارنده‌‏‎ و‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 74‏‎ در‏‎ "رمضاني‌‏‎ مجيد‏‎" شكست‌‏‎
حوادث‌‏‎ از‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 84‏‎ در‏‎ سعادتي‌فر‏‎ كريم‌‏‎ و‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 55‏‎ در‏‎ توكلي‌‏‎
.بود‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ دور‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎

ايران‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎


امتياز‏‎ خورده‌‏‎ زده‌‏‎ باخت‌‏‎ تساوي‌‏‎ برد‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌‏‎
‎‏‏49‏‎ ‎‏‏23‏‎ ‎‏‏36‏‎ ‎‏‏3‏‎ ‎‏‏10‏‎ ‎‏‏13‏‎ ‎‏‏26‏‎ پرسپوليس‌‏‎
‎‏‏48‏‎ ‎‏‏21‏‎ ‎‏‏38‏‎ ‎‏‏4‏‎ ‎‏‏9‏‎ ‎‏‏13‏‎ ‎‏‏26‏‎ استقلال‌‏‎
‎‏‏45‏‎ ‎‏‏23‏‎ ‎‏‏32‏‎ ‎‏‏5‏‎ ‎‏‏9‏‎ ‎‏‏12‏‎ ‎‏‏26‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
‎‏‏43‏‎ ‎‏‏23‏‎ ‎‏‏39‏‎ ‎‏‏3‏‎ ‎‏‏13‏‎ ‎‏‏10‏‎ ‎‏‏26‏‎ پاس‌‏‎
‎‏‏40‏‎ ‎‏‏31‏‎ ‎‏‏40‏‎ ‎‏‏8‏‎ ‎‏‏7‏‎ ‎‏‏11‏‎ ‎‏‏26‏‎ ابومسلم‌‏‎
‎‏‏39‏‎ ‎‏‏25‏‎ ‎‏‏30‏‎ ‎‏‏7‏‎ ‎‏‏9‏‎ ‎‏‏10‏‎ ‎‏‏26‏‎ ذوبآهن‌‏‎
‎‏‏38‏‎ ‎‏‏22‏‎ ‎‏‏28‏‎ ‎‏‏10‏‎ ‎‏‏5‏‎ ‎‏‏11‏‎ ‎‏‏26‏‎ پيكان‌‏‎
‎‏‏37‏‎ ‎‏‏25‏‎ ‎‏‏28‏‎ ‎‏‏7‏‎ ‎‏‏10‏‎ ‎‏‏9‏‎ ‎‏‏26‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎
‎‏‏32‏‎ ‎‏‏22‏‎ ‎‏‏22‏‎ ‎‏‏8‏‎ ‎‏‏11‏‎ ‎‏‏7‏‎ ‎‏‏26‏‎ سپاهان‌‏‎
‎‏‏27‏‎ ‎‏‏20‏‎ ‎‏‏15‏‎ ‎‏‏11‏‎ ‎‏‏9‏‎ ‎‏‏6‏‎ ‎‏‏26‏‎ فجرسپاسي‌‏‎
‎‏‏27‏‎ ‎‏‏30‏‎ ‎‏‏24‏‎ ‎‏‏11‏‎ ‎‏‏9‏‎ ‎‏‏6‏‎ ‎‏‏26‏‎ سايپا‏‎
‎‏‏27‏‎ ‎‏‏36‏‎ ‎‏‏20‏‎ ‎‏‏11‏‎ ‎‏‏9‏‎ ‎‏‏6‏‎ ‎‏‏26‏‎ ملوان‌‏‎
‎‏‏16‏‎ ‎‏‏42‏‎ ‎‏‏18‏‎ ‎‏‏16‏‎ ‎‏‏7‏‎ ‎‏‏3‏‎ ‎‏‏26‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎
‎‏‏15‏‎ ‎‏‏46‏‎ ‎‏‏12‏‎ ‎‏‏15‏‎ ‎‏‏9‏‎ ‎‏‏2‏‎ ‎‏‏26‏‎ تراكتورسازي‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.