شماره‌ 2947‏‎ ‎‏‏،‏‎Jan. 4,2003 دي‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 14‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Business
Communications
Thought
Metropolitan
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
يادداشت‌‏‎

ژيمناستيك‌‏‎ به‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ از‏‎

و‏‎ منطقه‌ 3‏‎ شهرداري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎
كره‌جنوبي‌‏‎ سفارت‌‏‎ منتخب‏‎

شد‏‎ برآورده‌‏‎ كه‌‏‎ آرزويي‌‏‎

آبي‌‏‎ دايره‌‏‎

ديگر‏‎ زاويه‌‏‎ از‏‎.‎..

فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تا‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎

در‏‎ پيروز‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نارنجستان‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ گواه‌ ، ‏‎
كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ برگشت‌‏‎ پيكارهاي‌دور‏‎ شروع‌‏‎

دهم‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

رقابت‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ هفته‌‏‎ اولين‌‏‎ نتايج‌‏‎
باشگاه‌ها‏‎ برداري‌‏‎ وزنه‌‏‎

واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ قهرمان‌‏‎ پيكان‌‏‎
جوانان‌‏‎

در‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ آغاز‏‎
تهران‌‏‎

يادداشت‌‏‎


روزنه‌ها‏‎
فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ مديركل‌‏‎:خبر‏‎ يك‌‏‎
ايجاد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ فدراسيون‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ بسكتبال‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ دانشگاهها‏‎ در‏‎ كشور‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ تحصيل‌‏‎ زمينه‌‏‎
رئيس‌‏‎ مشحون‌‏‎ محمود‏‎ با‏‎ بسكتبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ حميدي‌‏‎ دكتر‏‎
.كرد‏‎ گفتگو‏‎ دانشگاهها‏‎ بسكتبال‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ چگونگي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ فدراسيون‌ ، ‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ غرورانگيز‏‎ پيروزيهاي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ملاقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ راه‌يابي‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎
ورزش‌‏‎ وتوسعه‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎ توافق‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ بسكتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
را‏‎ كشور‏‎ معتبر‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ اين‌‏‎ تحصيلي‌‏‎ ادامه‌‏‎ زمينه‌‏‎ دانشگاهها ، ايجاد‏‎ در‏‎ بسكتبال‌‏‎
.دادند‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎
كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ جوان‌‏‎ بسكتباليست‌هاي‌‏‎ درخشش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حميدي‌‏‎ دكتر‏‎
امر‏‎ در‏‎ قهرمان‌‏‎ و‏‎ مستعد‏‎ جوانان‌‏‎ اين‌‏‎ ترغيب‏‎ لزوم‌‏‎ است‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسكتبال‌‏‎
.است‌‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ ورزش‌‏‎
ملي‌پوشان‌‏‎ جذب‏‎ براي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كه‌‏‎ مثبتي‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎نظر‏‎ يك‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ مديركل‌‏‎ داد ، ‏‎ انجام‌‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎
موانع‌‏‎ بدون‌‏‎ بتوانند‏‎ بسكتبال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ فراهم‌‏‎ شرايطي‌‏‎ مدبرانه‌‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ حركت‌‏‎
از‏‎ بتوانيم‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ غنيمتي‌‏‎ ما‏‎ ورزش‌‏‎ براي‌‏‎ موقعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎.بپيوندند‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ موجود‏‎
.گردانيم‌‏‎ خارج‌‏‎ تزئيني‌‏‎ و‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ بارور‏‎ را‏‎ خود‏‎ ورزش‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎
فعلي‌‏‎ ورودي‌‏‎ موانع‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ البته‌‏‎ دانشگاههاست‌ ، ‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ ورزش‌‏‎ امروز‏‎ واقعيت‌‏‎
آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ براي‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ را‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎.‎كشورمان‌‏‎
ملي‌‏‎ پذيرش‌‏‎ با‏‎ رود‏‎ مي‌‏‎ اميد‏‎.‎كنند‏‎ حفظ‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎ دارنددر‏‎
.شود‏‎ باز‏‎ دانشگاهها‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ دررشته‌هاي‌‏‎ ما‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ ورود‏‎ راه‌‏‎ پوشان‌بسكتبال‌ ، ‏‎
كوثري‌‏‎ جهانگير‏‎:‎ ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎ دبير‏‎

ژيمناستيك‌‏‎ به‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ از‏‎


ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎ اسدي‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎ با‏‎


مي‌آيد‏‎ بيرون‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ بطن‌‏‎ از‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ *
دارد‏‎ توجه‌‏‎ بيشتر‏‎ عمومي‌‏‎ آموزش‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ *
ژيمناستيك‌‏‎ ورزشي‌‏‎ توسعه‌‏‎ راهكارهاي‌‏‎ كه‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎
عملي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ روزافزون‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ شاهد‏‎ حاضر ، ‏‎ عصر‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ مي‌بينيد‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ را‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بيبش‌‏‎ ;جهاني‌‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ اثر‏‎ و‏‎ اعتبار‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ هستيم‌‏‎ ورزش‌‏‎ و‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎
طولاني‌‏‎ راهي‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ در‏‎ مطلوب‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ اذعان‌‏‎ بايد‏‎ است‌ ، ‏‎ افزايش‌‏‎ حال‌‏‎
و‏‎ تاثيرگذار‏‎ عوامل‌‏‎ و‏‎ علل‌‏‎ شناخت‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ سرعت‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎ پيش‌رو‏‎
محورهاي‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ ورزش‌‏‎ توسعه‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ ضروري‌‏‎ امري‌‏‎ مناسب‏‎ راهكارهاي‌‏‎ يافتن‌‏‎ همچنين‌‏‎
و‏‎ مربيان‌‏‎ دانش‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ متعددي‌‏‎
;رشته‌‏‎ اين‌‏‎ مديريتي‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ خاص‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ لوازم‌‏‎ و‏‎ تجهيزات‌‏‎ ;دست‌اندركاران‌‏‎
:افزود‏‎ اسدي‌‏‎ دكتر‏‎.كرد‏‎ اشاره‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ زيرساختي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ و‏‎ وجودبرنامه‌ها‏‎
و‏‎ داخلي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ بلندمدت‌‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ پايه‌ ، ‏‎ و‏‎ مادر‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎
.باشد‏‎ شده‌‏‎ ترسيم‌‏‎ برون‌مرزي‌‏‎
لزوم‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ علم‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ به‌‏‎ شن‌‏‎ مسطح‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ اساسي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
در‏‎ فرهنگسازي‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ ذكر‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيشرفته‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ تجربيات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
يكي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ گسترش‌‏‎ بر‏‎ موثر‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ عمومي‌‏‎ زمينه‌‏‎
رشته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ ورودي‌هاي‌‏‎ و‏‎ كمي‌‏‎ سطح‌‏‎ توسعه‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ مهم‌‏‎ راهكارهاي‌‏‎ از‏‎
تنگاتنگي‌‏‎ ارتباط‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ با‏‎ فدراسيون‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ شناسايي‌‏‎ مستعد‏‎ ورزشكاران‌‏‎ ;ژيمناست‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ خيل‌‏‎ از‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎


رشته‌‏‎ اصلي‌‏‎ خاستگاه‌‏‎:گفت‌‏‎ اسدي‌‏‎.شوند‏‎ تربيت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ ورزش‌در‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ ها‏‎ سرمايه‌‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ ;ژيمناستيك‌‏‎
ژيمناستيك‌‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ براي‌‏‎ مكان‌‏‎ بهترين‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎.‎دارند‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ پرورش‌‏‎
ساختاري‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ اخير‏‎ تغييرات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ آماده‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ رشته‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ بستر‏‎ ;پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ معاونت‌‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ في‌مابين‌‏‎ تفاهمنامه‌اي‌‏‎ هستيم‌‏‎ درصدد‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
رايگان‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ كليه‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ مقرر‏‎ تفاهمنامه‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎.‎شود‏‎ بسته‌‏‎ پرورش‌‏‎
في‌مابين‌‏‎ همكاري‌‏‎ گسترش‌‏‎ كميته‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎كنند‏‎ استفاده‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ سالنهاي‌‏‎ از‏‎
تنظيم‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ بين‌‏‎ مشتركي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ تقويم‌‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ شكل‌‏‎
.شود‏‎ اجرا‏‎ و‏‎
غني‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ منابع‌‏‎ ايجاد‏‎ اقدام‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ اسدي‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎
مربيان‌ ، ‏‎ اطلاعات‌‏‎ نرم‌افزار‏‎ تكميل‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎ است‌‏‎ مناسب‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ براي‌‏‎ مهم‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎
صاحبنظران‌ ، مربيان‌‏‎ متخصصين‌ ، ‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ مناسب‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ ;ديگر‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ هر‏‎ يا‏‎ و‏‎ ژيمناستيك‌‏‎
تاكنون‌‏‎ بالقوه‌ ، ‏‎ توان‌‏‎ اين‌‏‎ داشتن‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ پهناور‏‎ كشور‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ داوران‌‏‎ و‏‎
در‏‎ يا‏‎ نبود‏‎ فراهم‌‏‎ گسترده‌‏‎ به‌طور‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎ و‏‎ متخصصين‌‏‎ معرفي‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ زمينه‌‏‎
تعالي‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ نشده‌‏‎ پرداخته‌‏‎ مهم‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مطلوب‏‎ حد‏‎
خوشبختانه‌‏‎.‎نمود‏‎ فوق‌الذكر‏‎ اطلاعات‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
فدراسيون‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ نرم‌افزار‏‎ اين‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ اتمام‌‏‎ به‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مراحل‌‏‎
نرم‌افزار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ داوران‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ كليه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ ورود‏‎ اوليه‌‏‎ مراحل‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
راهكارهاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ ملي‌‏‎ همايش‌‏‎ برگزاري‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ دانشكده‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ معاون‌‏‎
ملي‌‏‎ همايش‌‏‎ اولين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ فدراسيون‌‏‎ جاري‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ را‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ توسعه‌‏‎
ژيمناستيك‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ موانع‌‏‎ و‏‎ معضلات‌‏‎ بررسي‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ توسعه‌‏‎ راهكارهاي‌‏‎ بررسي‌‏‎
چهارم‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ عملي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ راهكارهاي‌‏‎ و‏‎ روشها‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎
به‌‏‎ نگرش‌‏‎ چون‌‏‎ محورهايي‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ بهمن‌ماه‌‏‎
;ژيمناستيك‌‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ دانشگاهها‏‎ و‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ نقش‌‏‎)‎ پايه‌‏‎ ورزش‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎
ژيمناستيك‌‏‎ (‎ورزش‌‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ ورزشي‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ مادر‏‎ ورزش‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ جايگاه‌‏‎
روشهاي‌‏‎ ژيمناستيك‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎ خاص‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎ بررسي‌‏‎) ورزشي‌‏‎ طب‏‎ پايين‌ ، ‏‎ سنين‌‏‎ تخصصي‌‏‎ رشته‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
و‏‎ مديريت‌‏‎ همچون‌‏‎ ديگر‏‎ متعدد‏‎ موارد‏‎ و‏‎ (‎ژيمناستيك‌‏‎ ورزشي‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎ بروز‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎
تخصصي‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ سازماندهي‌‏‎ ايجاد‏‎ نحوه‌‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ در‏‎ خصوصي‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ نقش‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎
و‏‎ صاحبنظران‌‏‎ ;اساتيد‏‎ كارشناسي‌‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ متعدد‏‎ موارد‏‎ و‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ امرقرار‏‎ متخصصين‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ مشاركت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎
كل‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ معاونت‌‏‎ تحقيقات‌ ، ‏‎ دفتر‏‎ المپيك‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ آكادمي‌‏‎ ;ايران‌‏‎
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ دانشكده‌‏‎ و‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
علمي‌همايش‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ برگزيده‌‏‎ مقالات‌‏‎ سخنراني‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ روزه‌‏‎ دو‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌گردد‏‎
برگزاري‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ ضمنا‏‎.‎آمد‏‎ درخواهد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ پوستر‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ مقالات‌‏‎ تعدادي‌‏‎
ضمن‌‏‎ وي‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ تخصصي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ آموزشي‌‏‎ كارگاههاي‌‏‎ همايش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
جمع‌آوري‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎ كليه‌‏‎ دعوت‌‏‎
ژيمناستيك‌‏‎ خانواده‌‏‎ داخل‌‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ چه‌‏‎ ;رشته‌‏‎ اين‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ و‏‎ متخصصين‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎ نظرات‌‏‎
و‏‎ حامي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بيرون‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ مطلع‌اند‏‎ فني‌‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ فعاليت‌‏‎
راهبرد‏‎ براي‌‏‎ جمعي‌‏‎ خرد‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ زمينه‌‏‎ دارند ، ‏‎ ارتباط‏‎ مرتبط‏‎ سازمانهاي‌‏‎ با‏‎ تاثيرگذار‏‎
.كنند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ امور‏‎
و‏‎ مي‌شوند‏‎ گزينش‌‏‎ هستند ، ‏‎ استعداد‏‎ داراي‌‏‎ افرادي‌‏‎ كه‌‏‎ مواقعي‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ ايشان‌‏‎
بپردازند ، ‏‎ تخصصي‌تر‏‎ و‏‎ فني‌تر‏‎ آموزش‌هاي‌‏‎ برخورداري‌‏‎ به‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.باشد‏‎ داشته‌‏‎ خاصي‌‏‎ عنايت‌‏‎ عمومي‌‏‎ آموزش‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ لذا‏‎
:گفت‌‏‎ پايين‌‏‎ سنين‌‏‎ در‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ مهارتهاي‌‏‎ بودن‌‏‎ مفيد‏‎
عموميت‌‏‎ امكان‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ سخت‌‏‎ و‏‎ پيچيده‌‏‎ حركات‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ برداشت‌‏‎
.بكاهيم‌‏‎ پايين‌‏‎ سنين‌‏‎ در‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ اثربخش‌‏‎
اين‌‏‎:‎افزود‏‎ فدراسيون‌‏‎ اينترنتي‌‏‎ سايت‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎
روز‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ تصميمات‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ آخرين‌‏‎ ارائه‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ اختصاصي‌‏‎ سايت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ايجاد‏‎ زيبا‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ خانواده‌‏‎ به‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
مربيان‌‏‎ و‏‎ مبتدي‌‏‎ و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ آموزش‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ لزوم‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اسدي‌‏‎ دكتر‏‎
كارايي‌‏‎ افزايش‌‏‎ براي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ پايدار‏‎ توسعه‌‏‎ اساسي‌‏‎ ركن‌‏‎ را‏‎ آموزش‌‏‎ ;رشته‌‏‎ اين‌‏‎
آموزش‌‏‎ و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ آموزش‌‏‎ سطح‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ آموزش‌‏‎ كردن‌‏‎ تقسيم‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ در‏‎ آموزش‌‏‎
و‏‎ بنيادين‌‏‎ الگوهاي‌‏‎ بر‏‎ مي‌تواند‏‎ است‌‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ خصوصا‏‎ كه‌‏‎ عمومي‌‏‎ آموزش‌‏‎.كنيم‌‏‎ اقدام‌‏‎ عمومي‌‏‎
.بخشد‏‎ توسعه‌‏‎ را‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ مهارتي‌‏‎ زيرساختهاي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ بيشتري‌‏‎ تمركز‏‎ پايه‌‏‎ مهارتهاي‌‏‎
.ندارد‏‎ ضرورتي‌‏‎ سطح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ پيچيده‌‏‎ مهارتهاي‌‏‎ روي‌‏‎ تمركز‏‎ بنابراين‌‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ مربيان‌‏‎ تربيت‌‏‎ اهميت‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ دانش‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ خواندن‌‏‎ مهم‌‏‎ با‏‎ اسدي‌‏‎ دكتر‏‎
مي‌توان‌‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ داريم‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ كوتاه‌مدت‌‏‎ و‏‎ درازمدت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مربيان‌‏‎ آموزش‌‏‎ زمينه‌‏‎
همكاري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ بازآموزي‌‏‎ و‏‎ افزايي‌‏‎ دانش‌‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ مربيان‌‏‎ ويژه‌‏‎ كلاس‌‏‎ دو‏‎ برگزاري‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ آكادمي‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ آموزشي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ معاونت‌‏‎
ورزش‌‏‎ چشم‌انداز‏‎ ارزيابي‌‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎
تمام‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ كند‏‎ تلاش‌‏‎ بايد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ ورزش‌‏‎ اولا‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ژيمناستيك‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ چه‌‏‎ موجود‏‎ نيروهاي‌‏‎ همه‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎ خودش‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
را‏‎ غني‌تري‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ ;ندارند‏‎ جدي‌‏‎ همكاري‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ عمومي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ توجه‌‏‎ بايست‌‏‎ ثانيا‏‎.كند‏‎ اجرا‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎
ژيمناستيك‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ عمومي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ سطح‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ افزايش‌‏‎ جامعه‌‏‎ كل‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ژيمناستيك‌‏‎
جايگاه‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ لايق‌اش‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ طولاني‌‏‎ راه‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ اسدي‌‏‎ دكتر‏‎داد‏‎ توسعه‌‏‎
و‏‎ عميق‌‏‎ توسعه‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ فكر‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎
پايدار‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اشتباه‌‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ در‏‎ همه‌جانبه‌اي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ توفيق‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎.‎است‌‏‎ ضروري‌‏‎ حسابشده‌‏‎ و‏‎ بلندمدت‌‏‎ و‏‎
بر‏‎ اثرگذار‏‎ دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ توجه‌‏‎ گروه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎ نگاه‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ روي‌‏‎
ساير‏‎ روي‌‏‎ مطلوب‏‎ نيروهاي‌‏‎ تربيت‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ پايه‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎
در‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ لذا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ بسزايي‌‏‎ تاثير‏‎ ورزشها‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ بالاتري‌‏‎ بودجه‌اي‌‏‎ سطح‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ عموميت‌‏‎ سطح‌‏‎ پايه‌ ، ‏‎ ورزشهاي‌‏‎ ساير‏‎ كنار‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎
نيازهاي‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ اهالي‌‏‎ و‏‎ پيشكسوتان‌‏‎
در‏‎ است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ دخيل‌در‏‎ عناصر‏‎ همه‌‏‎ بين‌‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ دوستي‌‏‎ ;همراهي‌‏‎ ايجاد‏‎ فدراسيون‌‏‎
افطاري‌ ، ‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ خصوصا‏‎ دوستانه‌ ، ‏‎ و‏‎ صميمانه‌‏‎ محيطي‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ شد‏‎ تلاش‌‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فهيم‌‏‎ خانواده‌‏‎ هم‌انديشي‌‏‎ و‏‎ گردهمايي‌‏‎
ذكر‏‎ والا‏‎ و‏‎ بالا‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ خبرگان‌‏‎ و‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ جايگاه‌‏‎ اسدي‌‏‎ دكتر‏‎
و‏‎ ديدگاه‌ها‏‎ از‏‎ فدراسيون‌ ، ‏‎ سياستگذاري‌هاي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تلاش‌‏‎:وگفت‌‏‎ كرد‏‎
خرد‏‎ استخوان‌‏‎ قولي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كشيده‌اند‏‎ زحمت‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ درازي‌‏‎ ساليان‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ نظرات‌‏‎
.شود‏‎ استفاده‌‏‎ حسن‌‏‎ هستند‏‎ بركت‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ مايه‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎

و‏‎ منطقه‌ 3‏‎ شهرداري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎
كره‌جنوبي‌‏‎ سفارت‌‏‎ منتخب‏‎


روابط‏‎ گسترش‌‏‎ سالگرد‏‎ چهلمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دو‏‎ ورزشي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ مراودات‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎
مصاف‌‏‎ به‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ سفارت‌‏‎ منتخب‏‎ و‏‎ منطقه‌ 3‏‎ شهرداري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ كشور ، ‏‎
.رفتند‏‎ يكديگر‏‎
و‏‎ منطقه‌ 3‏‎ شهرداري‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ منطقه‌ 3‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
نتيجه‌ 6‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎ از 90‏‎ پس‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ حيدرنيا‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ سفارت‌‏‎ منتخب‏‎
.يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ منطقه‌ 3‏‎ شهرداري‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ بر 2‏‎
و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ سفير‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎:مي‌افزايد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
تبادل‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ سئول‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ همكاري‌‏‎ گسترش‌‏‎ پيرامون‌‏‎ طرفين‌‏‎ شد ، ‏‎ انجام‌‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 3‏‎ شهردار‏‎
.كردند‏‎ نظر‏‎
اين‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ منطقه‌ 3‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ رئيس‌‏‎ منيعي‌‏‎ محمود‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎

شد‏‎ برآورده‌‏‎ كه‌‏‎ آرزويي‌‏‎


!تركيد‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ بغض‌‏‎


شاكري‌‏‎ علي‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ شيرين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ با‏‎ انتظار‏‎ سالها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ بغض‌‏‎
سكون‌‏‎ و‏‎ فترت‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ !تركيد‏‎ كويت‌‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
آمدن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ورزشي‌‏‎.‎ماند‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ بيشتر‏‎ درخشش‌‏‎ منتظر‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ نيك‌‏‎ فال‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ بسكتبال‌‏‎
جايگاه‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ جان‌‏‎ دوباره‌‏‎ قديمي‌اش‌‏‎ سكاندار‏‎ "مشحون‌‏‎"
مطرح‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ اينها‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ بايد‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎.‎سازد‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دوباره‌‏‎ واقعي‌اش‌‏‎
در‏‎ را‏‎ مديدي‌‏‎ مدت‌‏‎ غلط ، ‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ پشت‌‏‎ بندهاي‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌شد ، ‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎.سازد‏‎ گسترده‌‏‎ را‏‎ موفقيت‌هايش‌‏‎ دامنه‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎ شعاع‌‏‎ نتوانست‌‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ كرد‏‎ طي‌‏‎ بيراهه‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ ورزشي‌‏‎.است‌‏‎ برخوردار‏‎ طولاني‌‏‎ قدمتي‌‏‎ از‏‎ بسكتبال‌‏‎ كشورمان‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ ورزش‌هاي‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ حاضر‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌ 1948‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎ المپيكي‌‏‎ شركت‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ پشتوانه‌‏‎
آن‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ رسيد ، ‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ دهلي‌‏‎ آسيايي‌ 1951‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎
رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎ بود؟‏‎ چه‌‏‎ تاخير‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ ماند؟‏‎ عاجز‏‎ درخشان‌‏‎ راه‌‏‎
همه‌‏‎ اين‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ بكشد‏‎ انتظار‏‎ سال‌‏‎ به‌ 32‏‎ نزديك‌‏‎ قاره‌‏‎ جوانان‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ عنوان‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
پوشد؟‏‎ عمل‌‏‎ جامه‌‏‎ ديرينش‌‏‎ آرزوي‌‏‎ به‌‏‎ دير‏‎
با‏‎ بسكتبال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ باقي‌‏‎ شكرش‌‏‎ جاي‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ داده‌‏‎ بالا‏‎ سطور‏‎ در‏‎ سوالات‌‏‎ اين‌‏‎ جواب‏‎
با‏‎ غضنفري‌‏‎ دكتر‏‎ تصدي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ برنامه‌هايش‌‏‎ در‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎
كميته‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ريخت‌‏‎ را‏‎ اخير‏‎ موفقيت‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ پايه‌اي‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ آوردن‌‏‎ روي‌‏‎
پيش‌‏‎ دهه‌‏‎ يك‌‏‎ واليبال‌‏‎ كه‌‏‎ رفت‌‏‎ را‏‎ راهي‌‏‎ همان‌‏‎ بلندقامت‌‏‎ و‏‎ مستعد‏‎ بازيكنان‌‏‎ جذب‏‎ با‏‎ يابي‌‏‎ استعداد‏‎
قبلي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ توجه‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎رسيد‏‎ ارزشي‌‏‎ با‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ با‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تقويت‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آنها‏‎ پايه‌اي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ به‌‏‎ بسكتبال‌‏‎
تاثير‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ اما‏‎ آيد ، ‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ كمتر‏‎ آنان‌‏‎ اساسي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎ بازداشت‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎
.انگاشت‌‏‎ ناديده‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ اخير‏‎ آمده‌‏‎ بدست‌‏‎ موفقيت‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎ را‏‎ آنها‏‎
آرامش‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اسبق‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "مشحون‌‏‎ محمود‏‎" دوباره‌‏‎ بازگشت‌‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ روزهايي‌‏‎ با‏‎ مصادف‌‏‎ درست‌‏‎ غضنفري‌‏‎ كناره‌گيري‌‏‎
سقف‌‏‎ يك‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ را‏‎ بسكتبال‌‏‎ اهالي‌‏‎ همه‌‏‎ گام‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ توانست‌‏‎ مديريتي‌‏‎ روشن‌‏‎ سوابق‌‏‎ با‏‎ مشحون‌‏‎
.آورد‏‎ گرد‏‎
دوستي‌‏‎ بوي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ نگذشت‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ از‏‎ ماهي‌‏‎ چند‏‎
در‏‎.‎دهد‏‎ جهت‌‏‎ كارهاي‌خود‏‎ به‌‏‎ توانست‌‏‎ شده‌‏‎ حاصل‌‏‎ آرامش‌‏‎ پناه‌‏‎ در‏‎ بسكتبال‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ بخود‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎
غرب‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ زدني‌‏‎ مثال‌‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ گام‌‏‎ نخستين‌‏‎
اردن‌‏‎ در‏‎ داشتن‌‏‎ باور‏‎ احساس‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ خود‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ نگاهها‏‎ همه‌‏‎ آسيا‏‎
آغاز‏‎ كار‏‎ كننده‌‏‎ كامل‌‏‎ كويت‌‏‎ اخير‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ موفقيت‌‏‎.‎رسيد‏‎ بزرگي‌‏‎ پيروزي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ بسكتبال‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بزرگتري‌‏‎ كارهاي‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ بايد‏‎ حالا‏‎ و‏‎ بود‏‎ بسكتبال‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎
.باشيم‌‏‎ قاره‌اي‌‏‎
نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎
روحي‌‏‎ مساله‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ موفقيت‌‏‎ علت‌‏‎ درباره‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مدير‏‎ مشحون‌‏‎ رضا‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ باور‏‎ را‏‎ خود‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ اشاره‌‏‎
.بود‏‎ موفقيت‌‏‎ مهم‌‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌نفس‌‏‎ اعتماد‏‎ اين‌‏‎
مواقع‌ ، ‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ نگراني‌‏‎ و‏‎ استرس‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ رفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ از‏‎ حريفاني‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ تير‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎
جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ با‏‎ بلافاصله‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ آماده‌‏‎
بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ خاص‌‏‎ حمايت‌‏‎
تلاش‌‏‎ از‏‎ رضايت‌‏‎ ابراز‏‎ ضمن‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ پناه‌‏‎ ايزد‏‎ مهدي‌‏‎ محمد‏‎
سالم‌ترين‌‏‎ و‏‎ جوان‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.مي‌رفت‌‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ تيم‌ها‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ موفقيت‌‏‎ شانس‌‏‎ بردن‌‏‎ بالا‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ بدني‌‏‎ سازمان‌تربيت‌‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ خاص‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوهاي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎
.كنيم‌‏‎ كسب‏‎ كشورمان‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ افتخار‏‎ مالزي‌‏‎ جهاني‌‏‎
اين‌‏‎ گرفتن‌‏‎ بهره‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سابق‌‏‎ سرمربي‌‏‎
برگزاري‌‏‎ و‏‎ بلندمدت‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آن‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ علت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ قد‏‎ بلند‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎
نشان‌‏‎ كويت‌ ، ‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نتايج‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ مهمي‌‏‎ عوامل‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ خوب‏‎ اردوهاي‌‏‎
.دادند‏‎
حضور‏‎ خود ، ‏‎ اردوهاي‌‏‎ و‏‎ تمرينات‌‏‎ ادامه‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ وي‌‏‎
حضور‏‎ جواز‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ سال‌ 2003‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ اميدهاي‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ موفقي‌‏‎
.آورد‏‎ بدست‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ سال‌ 2004‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ اميدهاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ لزوم‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ مهم‌‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
بتوانند‏‎ نيز‏‎ آنان‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ آتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ صلابت‌‏‎ با‏‎ حضور‏‎
.باشند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ جايگزين‌‏‎
آنها‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ بسكتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ براي‌‏‎ گرانبهايي‌‏‎ فرصت‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تازه‌‏‎ موفقيت‌‏‎
.گردند‏‎ آسيا‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ درآينده‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ بيشتر‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ زمينه‌ساز‏‎ صحيح‌ ، ‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ با‏‎
لحظات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
موفقيت‌‏‎ پيرامون‌‏‎ بود ، ‏‎ حاضر‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ فعال‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ رضاپور‏‎ افشين‌‏‎
تيم‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎بود‏‎ لحظات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ برتري‌‏‎ راز‏‎:‎گفت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
چهار‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ما‏‎ لبنان‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كره‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نمي‌برديم‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ پرقدرت‌‏‎
لبنان‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ راه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ كار‏‎ مي‌داد‏‎ شكست‌‏‎ امتياز‏‎
تا‏‎ گشت‌‏‎ موجب‏‎ حساس‌‏‎ لحظات‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ بازيكنان‌‏‎ بالاي‌‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎ روحيه‌‏‎ اما‏‎ مي‌شديم‌ ، ‏‎ حذف‌‏‎
براي‌‏‎ اما‏‎ نبود ، ‏‎ ايده‌آل‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎.‎شود‏‎ هموار‏‎ صعود‏‎ راه‌‏‎
.شود‏‎ آماده‌‏‎ كاملا‏‎ بايد‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
رفتند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازيكناني‌‏‎
حدادي‌‏‎ حامد‏‎ * (‎سنتر‏‎) بهشتي‌‏‎ علي‌‏‎ * (‎فوروارد‏‎)‎ زماني‌‏‎ نويد‏‎ * (‎راس‌‏‎ گارد‏‎)‎ اميني‌‏‎ امين‌‏‎ *
علي‌‏‎ * (راس‌‏‎ گارد‏‎) داودي‌‏‎ آرن‌‏‎ * (‎سنتر‏‎) روزبهاني‌‏‎ جابر‏‎ * (فوروارد‏‎)‎ منوري‌‏‎ سياوش‌‏‎ * (‎سنتر‏‎)‎
(فوروارد‏‎)‎ شمس‌الدين‌‏‎
ساهاكيان‌ ، ‏‎ اوشين‌‏‎ از‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ بودند ، ‏‎ حاضر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ اكثر‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ هشت‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ گرفته‌‏‎ بهره‌‏‎ تناوب‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ خبازان‌‏‎ عامل‌‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ قريه‌‏‎ كاوه‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎ طلوع‌‏‎

آبي‌‏‎ دايره‌‏‎


خاني‌‏‎ قليچ‌‏‎ سيامك‌‏‎
و‏‎ محافظه‌كاري‌‏‎ پيشگامان‌‏‎ و‏‎ راحت‌طلبان‌‏‎ تمام‌‏‎ توجه‌‏‎ برخلاف‌‏‎ زاده‌ ، ‏‎ فتح‌الله‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عمل‌‏‎ نمي‌بندند ، ‏‎ دستمال‌‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ درد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ سري‌‏‎ مي‌گويند ، ‏‎ كه‌‏‎ احتياط‏‎
:است‌‏‎ وظيفه‌‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎ درد‏‎ احساس‌‏‎ ريشه‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ نموده‌‏‎ دچار‏‎ دردسري‌‏‎
.نيست‌‏‎ دردي‌‏‎ كم‌‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ بازي‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ آنطور‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ درد‏‎ اين‌‏‎
دارند ، ‏‎ تن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ پيراهني‌‏‎ كه‌‏‎ مستعدي‌‏‎ جوانهاي‌‏‎ حق‌‏‎ اداي‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ كاري‌‏‎
حكم‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ او‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربيگري‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ سكان‌‏‎ سپردن‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ آوردن‌‏‎
دردسر‏‎ از‏‎ رفتن‌ ، ‏‎ اتفاقات‌‏‎ پيشواز‏‎ به‌‏‎ يعني‌ ، ‏‎.‎نمي‌كند‏‎ درد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ سري‌‏‎ دستمال‌بر‏‎ بستن‌‏‎
. راپذيرفتن‌‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ ريسك‌‏‎ يك‌‏‎ خطرات‌‏‎ و‏‎ نهراسيدن‌‏‎
شناخته‌‏‎ و‏‎ مقبول‌‏‎ نام‌ ، ‏‎ صاحب‏‎ شمار ، ‏‎ انگشت‌‏‎ مردان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مردي‌‏‎ وظيفه‌‏‎
در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ استقلال‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ آمد؟‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ چرا‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ چيست‌؟‏‎ هست‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎
شد؟‏‎ قائل‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ وظايفي‌‏‎ چه‌‏‎ رهگذر‏‎ اين‌‏‎
مي‌دانيم‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ مديران‌‏‎ آيا‏‎
با‏‎ و‏‎ بگذارد‏‎ ‎‏‏، كناري‌‏‎ ازفوتبال‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آلماني‌‏‎ داشته‌هاي‌‏‎ كخ‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ توقع‌‏‎
كخ‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ بود‏‎ چنين‌‏‎ اگر‏‎ كند؟‏‎ حركت‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ حركتي‌‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ ذهني‌‏‎ بضاعت‌‏‎
تيم‌‏‎ در‏‎ آلماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ معيارهاي‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ او‏‎ آورديم‌؟‏‎ را‏‎ كخ‌‏‎ چرا‏‎ اصلا‏‎ شودپس‌‏‎ استقلالي‌‏‎
.شود‏‎ بسته‌‏‎ بكار‏‎ استقلال‌‏‎
غلطهاي‌‏‎ مي‌گذاريم‌ ، ‏‎ اختيارش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "زماني‌‏‎" به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خود‏‎ سهم‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ كخ‌‏‎
به‌‏‎ يك‌‏‎ مقدور‏‎ حد‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تصحيح‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ حركتي‌‏‎ اشكالهاي‌‏‎ و‏‎ ذهني‌‏‎
.كند‏‎ برطرف‌‏‎ يك‌‏‎


در‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ آيا‏‎ ديگر ، ‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎ خير؟‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ رخ‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎
و‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ از‏‎ صحيح‌تر‏‎ و‏‎ پيشرفته‌تر‏‎ داده‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقه‌هايي‌‏‎
خير؟‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ سالهاي‌‏‎
تيمي‌‏‎ آن‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ آورد‏‎ را‏‎ كخ‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ آيا‏‎
را‏‎ كخ‌‏‎ عملكرد‏‎ مي‌توان‌‏‎ ترتيب‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ ونشيب‏‎ پرفراز‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ نقد‏‎ بوته‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سنجيد‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ نتايجي‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ محور‏‎ با‏‎ -‎‏‏1‏‎
خلق‌‏‎.‎تهاجمي‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌ 10‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ چگونگي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.شده‌‏‎ تكرار‏‎ و‏‎ تمرين‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ حركات‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ و‏‎ آگاهانه‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎
كرده‌ايم‌ ، ‏‎ غلو‏‎ حتما‏‎ است‌ ، ‏‎ پيموده‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ سوم‌‏‎ دو‏‎ استقلال‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بگوييم‌‏‎ اگر‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اما‏‎
.دارد‏‎ والايي‌‏‎ جاي‌‏‎ برتر ، ‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎
مي‌گيرد‏‎ توجه‌قرار‏‎ و‏‎ پسند‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ نمايشي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ نمايش‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎
.دارد‏‎ نزديك‌‏‎ گذشته‌‏‎ سالهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ اوضاعي‌‏‎
اين‌ 3‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎دارد‏‎ خانگي‌‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ شكست‌‏‎ استقلال‌ 3‏‎.‎كرد‏‎ نبايد‏‎ كتمان‌‏‎ آري‌‏‎
حركات‌‏‎ بودو‏‎ قبلي‌‏‎ زمينه‌سازي‌‏‎ برپايه‌‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ فرصتهايي‌‏‎ تعداد‏‎ مسابقه‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ بيشتر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ خورده‌‏‎ گلهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ مي‌شد‏‎ حريفان‌‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ بايد‏‎ تاكتيكي‌كه‌‏‎
تعداد‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ فراواني‌‏‎ اشكالات‌‏‎ هنوز‏‎ ترديد ، ‏‎ كمترين‌‏‎ بدون‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ساخته‌‏‎ كخ‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎
گل‌هاي‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ خود‏‎ و‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ اصلي‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دفاعي‌‏‎ ضعفهاي‌‏‎ رفع‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ رده‌‏‎ خو‏‎
آرايش‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ ستقلال‌‏‎ ا‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ نيست‌‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎ را ، ‏‎ استقلال‌‏‎ اشكالات‌‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ بسياري‌‏‎ ناكرده‌‏‎ كارهاي‌‏‎ هنوز‏‎ خود‏‎ درون‌ 18قدم‌‏‎ موثر‏‎ دخالت‌هاي‌‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎ بسرعت‌‏‎ دفاعي‌ ، ‏‎
يار‏‎ متمركز ، ‏‎ دفاعي‌‏‎ تركيب‏‎ بهترين‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ برطرف‌‏‎ را‏‎ يارانش‌‏‎ فردي‌‏‎ معايب‏‎ هم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ موظف‌‏‎ كخ‌ ، ‏‎
و‏‎ فيزيكي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ سخت‌گير‏‎ ‎‏‏،‏‎ كوب‏‎
.كند‏‎ ميدان‌‏‎ روانه‌‏‎ و‏‎ بشناسد‏‎ را‏‎ يار‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ در‏‎ شناس‌‏‎ موقع‌‏‎
براي‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ دوم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ سپاهان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ استقلال‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎
دوباره‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ خوبي‌‏‎ نشانه‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌ 15‏‎ دارد ، ‏‎ تساوي‌‏‎ و 2‏‎ باخت‌‏‎ كه‌ 3‏‎ تيمي‌‏‎
حركات‌‏‎ به‌‏‎ ومتكي‌‏‎ قدري‌‏‎ قضا‏‎ و‏‎ تصادفي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ زننده‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌بينيم‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
منتظر‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ خلق‌‏‎ و‏‎ تكنيكي‌‏‎ شده‌‏‎ تكرار‏‎ حركات‌‏‎ برپايه‌‏‎ گلهايش‌ ، ‏‎ تمام‌‏‎ بلكه‌‏‎ نبوده‌ ، ‏‎ فيزيكي‌‏‎
هدر‏‎ طلايي‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ و‏‎ نزده‌‏‎ گلهاي‌‏‎ بازبيني‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎
ابعاد‏‎ گرفتن‌‏‎ و‏‎ شدن‌‏‎ بزرگ‌‏‎ آمادگي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسيم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ شماره‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ رفته‌‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎
دايره‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ مي‌خواهد ، ‏‎ و‏‎ خواسته‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ مديريت‌‏‎ عملكرد‏‎ مي‌توان‌‏‎ آيا‏‎
قرار‏‎ سويه‌‏‎ يك‌‏‎ انتقاد‏‎ ضربه‌هاي‌‏‎ زير‏‎ كند ، ‏‎ خارج‌‏‎ ناپيوسته‌‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ احساسي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بسته‌‏‎ و‏‎ تنگ‌‏‎
دارد؟‏‎
‎‏‏،‏‎ گده‌ ، استانكو ، سوكومورخف‌‏‎ يورگن‌‏‎ چون‌‏‎ مرداني‌‏‎ حضور‏‎ آثار‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ بسزا‏‎ تاثيري‌‏‎ اينان‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حس‌‏‎ را‏‎ برانكوويچ‌‏‎ و‏‎ بلاژويچ‌‏‎ بگوويچ‌ ، ‏‎ ايويچ‌ ، ‏‎
استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ رولندكخ‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مي‌توان‌‏‎ چگونه‌‏‎ داشته‌اند ، ‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ دگرگوني‌‏‎
هنوز‏‎ كه‌‏‎ عديده‌اي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎)‎ محسوس‌‏‎ پيشرفت‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ بر‏‎ بستن‌‏‎ چشم‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مخالفت‌‏‎
.كرد‏‎ خارج‌‏‎ فوتبال‌‏‎ گردونه‌‏‎ از‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎ (‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ حل‌‏‎
و‏‎ ايراني‌‏‎ هنرجوي‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ آشكاراست‌ ، ‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ راه‌‏‎
معتبر‏‎ سبك‌هاي‌‏‎ با‏‎ مربيان‌‏‎ تجربي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ بضاعت‌‏‎ از‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ استفاده‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
دارد‏‎ كساني‌‏‎ عملياتي‌‏‎ ميدان‌‏‎ شدن‌‏‎ تنگ‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ تنگ‌نظري‌‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎ كه‌‏‎ مخالفت‌هايي‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎
است‌ ، ‏‎ آفرين‌‏‎ زحمت‌‏‎ البته‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ هميشگي‌‏‎ حضوري‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ اما‏‎ ندارند ، ‏‎ چندان‌‏‎ بضاعت‌‏‎ كه‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ جلوي‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ حركت‌‏‎ مانع‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
بايد‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ داريم‌‏‎ بنا‏‎ اگر‏‎:‎استقلال‌مي‌گويد‏‎ مديرعامل‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دو‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نيز‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ اسپانسرهاي‌‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ مالي‌‏‎ پوشش‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ هستند‏‎ مواجه‌‏‎ مالي‌‏‎ بي‌شمار‏‎ مشكلات‌‏‎
از‏‎ باشندتا‏‎ داشته‌‏‎ اسپانسر‏‎ حتي‌ 10‏‎ مي‌توانند‏‎ تيم‌ها‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎
.دهند‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ حيات‌‏‎ به‌‏‎ بتوانند‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ اختصاصي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ سه‌‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ ژاپن‌‏‎ كاشيماانتلرز‏‎ يا‏‎ جوبيلوايواتا‏‎ مثل‌‏‎ باشگاه‌هايي‌‏‎
يا‏‎.‎است‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ به‌ 600‏‎ نزديك‌‏‎ تيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هريك‌‏‎ بودجه‌‏‎.‎دارند‏‎ تمرين‌‏‎ زمين‌‏‎ ‎‏‏16‏‎
بودجه‌‏‎ بااندازه‌‏‎ آسياست‌ ، ‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ حريفان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ امارات‌‏‎ العين‌‏‎ باشگاه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ هزينه‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ استخدام‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ يكسال‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ جوانان‌ 30‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ بودجه‌‏‎:گفت‌‏‎ استقلال‌‏‎ مديرعامل‌‏‎
باشگاه‌هاي‌‏‎ مگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ سوال‌‏‎.است‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ به‌ 32‏‎ نزديك‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
نمي‌كنند؟‏‎ خدمت‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
ندارند؟‏‎ مشخص‌‏‎ بودجه‌‏‎ رديف‌‏‎ هستند ، ‏‎ دولتي‌‏‎ كه‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎
جوانان‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ همانند‏‎ و‏‎ كنند‏‎ برابر‏‎ را 100‏‎ ورزش‌‏‎ بودجه‌‏‎ بايد‏‎ مسئولان‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.بگيرند‏‎ نظر‏‎ در‏‎ مناسب‏‎ بودجه‌‏‎ نيز‏‎ پرطرفدار‏‎ و‏‎ باسابقه‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎
پارك‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ كلنگ‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎
چمن‌‏‎ زمين‌‏‎ سونا ، ‏‎ استخر ، ‏‎ اداري‌ ، ‏‎ ساختمان‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ نخست‌‏‎ فاز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ زده‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ ارم‌‏‎
بزرگ‌‏‎ فروشگاه‌هاي‌‏‎ خوابگاه‌ ، ‏‎ رستوران‌ ، ‏‎ بدمينتون‌ ، ‏‎ تنيس‌ ، ‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ فاز‏‎ در‏‎.‎شود‏‎ احداث‌‏‎
و‏‎ تئاتر‏‎ آمفي‌‏‎ پاركينگ‌‏‎ تفريحي‌ ، ‏‎ مجموعه‌‏‎ نهايي‌ ، ‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ فاز‏‎ در‏‎ و‏‎ بدنسازي‌‏‎ سالن‌‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ پيشرفت‌‏‎ زماني‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎:وي‌گفت‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ ساخته‌‏‎ نفري‌‏‎ هزار‏‎ ورزشگاه‌ 50‏‎
در‏‎ بايد‏‎ و‏‎ دارند‏‎ اهرمي‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ مبرم‌‏‎ نياز‏‎ باشگاه‌ها‏‎.‎كند‏‎ مرتفع‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اقتصادي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎
.بگيرند‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ دست‌‏‎ مسئولان‌ ، ‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ پيش‌قراردادي‌‏‎ با‏‎ فرض‌‏‎ يا‏‎ كنم‌‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ مي‌توانستم‌‏‎ مي‌گويد‏‎ زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎
چي‌‏‎ مي‌كردم‌ ، ‏‎ استخدام‌‏‎ را‏‎ شرفي‌‏‎ مثلا‏‎ يا‏‎ برمي‌گرداندم‌‏‎ را‏‎ پورحيدري‌‏‎ يا‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ حد 30‏‎
.بسته‌‏‎ دايره‌‏‎ روي‌‏‎ حركت‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ و‏‎ مي‌رسيديم‌‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎
يك‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ محكم‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ ابتدا‏‎ دارم‌ ، ‏‎ بزرگي‌‏‎ اهداف‌‏‎ من‌‏‎
يك‌‏‎ حتي‌‏‎ استقلال‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌سازم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ استاندارد‏‎ باشگاه‌‏‎
فرد‏‎ به‌‏‎ قائم‌‏‎ و‏‎ بماند‏‎ باقي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ استقلال‌‏‎ رفتم‌ ، ‏‎ اگر‏‎ تا‏‎.‎نمي‌كنم‌‏‎ خود‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ كتاب‏‎
.نباشد‏‎
اينكه‌‏‎ يا‏‎ كند‏‎ پياده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌ماند‏‎ آنقدر‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ آيا‏‎
...تا‏‎ است‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ صفايي‌‏‎ پروژه‌‏‎ مثل‌‏‎ جديدي‌‏‎ پروژه‌‏‎

ديگر‏‎ زاويه‌‏‎ از‏‎.‎..


"بسپار‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پرواز‏‎ شاهين‌‏‎"


رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎ تاريخي‌‏‎ شاهكار‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ مدتي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
هركول‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ فراخور‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گذشته‌‏‎
فراموش‌‏‎ بنويسم‌‏‎ نصيري‌نيا‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ رسيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ مطالبي‌‏‎ دنيا‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
.بود‏‎ كوتاه‌‏‎ بسيار‏‎ پروازش‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ شاهين‌‏‎ نامش‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اي‌‏‎
پرواز‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ لهستان‌‏‎ و‏‎ آنتاليا‏‎ سيدني‌ ، ‏‎ آسمان‌‏‎ بر‏‎ يونان‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كه‌‏‎ شاهيني‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ بال‌‏‎ و‏‎ پر‏‎ بدون‌‏‎ پرنده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ تفكر‏‎ حيطه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ درآيد‏‎
به‌‏‎ توقع‌‏‎ پس‌‏‎ مي‌شناسيم‌ ، ‏‎ كشورمان‌‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ موفق‌‏‎ رئيس‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ مرادي‌‏‎ علي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ علم‌‏‎ با‏‎
.شود‏‎ ورزشكار‏‎ اين‌‏‎ حركتي‌‏‎ روند‏‎ پي‌گير‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معقولي‌‏‎ و‏‎ جا‏‎
از‏‎ هم‌‏‎ راحتي‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نياورده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نصيري‌نيا‏‎ امثال‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ورزش‌‏‎
در‏‎ ورزشدوستان‌‏‎ ما‏‎ !نصيري‌نيا‏‎ شاهين‌‏‎ اما‏‎ و‏‎ بدهد‏‎ دست‌‏‎
و‏‎ بلند‏‎ هم‌‏‎ آنقدرها‏‎ كانادا‏‎ ونكوور‏‎ آسمان‌‏‎ ماند‏‎ خواهيم‌‏‎ بعدي‌ات‌‏‎ پرواز‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ حسرت‌‏‎
.نيست‌‏‎ دسترس‌‏‎ غيرقابل‌‏‎
طالبي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎
بزرگ‌‏‎ تيمي‌‏‎ براي‌‏‎ كوچك‌‏‎ مربي‌‏‎
مغلوب‏‎ درشتش‌‏‎ و‏‎ ريز‏‎ ستارگان‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تختي‌ ، ‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ دي‌ماه‌‏‎ پنجم‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎
ذهنم‌‏‎ به‌‏‎ ظريفي‌‏‎ نكته‌‏‎ اما‏‎ نداريم‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ باخت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ با‏‎ كاري‌‏‎.‎شد‏‎ سايپا‏‎ بي‌ستاره‌‏‎ تيم‌‏‎
.دارد‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ پرآوازه‌‏‎ نامي‌‏‎ هم‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ تيم‌‏‎ استقلال‌‏‎:كه‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎
.دارد‏‎ بزرگي‌‏‎ مربي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ هم‌‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ تيمي‌‏‎ چنين‌‏‎
به‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ درخشاني‌‏‎ و‏‎ مشعشع‌‏‎ كارنامه‌‏‎ چه‌‏‎ طالبي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎
(سايپا‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎)پوشان‌‏‎ آبي‌‏‎ قبل‌‏‎ تمرين‌هفته‌‏‎ اينكه‌‏‎ كما‏‎.شود‏‎ پذيرفته‌‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ پيك‌نيك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ طالبي‌‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كخ‌‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎
همچون‌‏‎ آلماني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ يا‏‎ و‏‎ دام‌‏‎ كريستوف‌‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ دست‌‏‎ استدلال‌‏‎ اگر‏‎
فدراسيون‌‏‎ مي‌بايستي‌‏‎ باشد‏‎ خارجي‌‏‎ زبان‌‏‎ دانستن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مربيگري‌‏‎ مدرك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎
و‏‎ چنگيز‏‎ مربيگري‌رضا‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ سريعا‏‎ هم‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎
(مذكور‏‎ افراد‏‎ از‏‎ پوزش‌‏‎ عرض‌‏‎ با‏‎)‎ كنند‏‎ فراهم‌‏‎ فولاد‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حميداوي‌‏‎ دكتر‏‎
‎‏‏،‏‎ مترجم‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ كنار‏‎ در‏‎ شما‏‎ تيم‌‏‎ شماست‌‏‎ با‏‎ سخنم‌‏‎ روي‌‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ آقا‏‎ حاج‌‏‎
با‏‎ و‏‎ نمي‌دهند‏‎ شعار‏‎ غرض‌‏‎ و‏‎ قصد‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ هميشه‌‏‎ تماشاگران‌‏‎مي‌خواهد‏‎ هم‌‏‎ ايراني‌‏‎ تواناي‌‏‎ مربي‌‏‎
.دارند‏‎ حق‌‏‎ تماشاگران‌هم‌‏‎ بدانيد‏‎ بايد‏‎ سايپا‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ فريادهاي‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎
نمي‌شود‏‎ بزرگ‌‏‎ هيچ‌وقت‌‏‎ كه‌‏‎ بچه‌اي‌‏‎ دختر‏‎ ميداني‌ ، ‏‎ و‏‎ دو‏‎
نام‌‏‎ ورزشها‏‎ مادر‏‎ به‌عنوان‌‏‎ وميداني‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ مي‌دانند‏‎ ورزش‌‏‎ و‏‎ فن‌‏‎ اهل‌‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌طور‏‎
پايه‌اي‌‏‎ آنها‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌اند‏‎ لقبي‌‏‎ چنين‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ چند‏‎ دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ برده‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مدالهايي‌‏‎ تعدد‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ ورزشها‏‎ ساير‏‎ براي‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎ عربستان‌‏‎ موفق‌‏‎ حضور‏‎ آن‌‏‎ بارز‏‎ نمونه‌‏‎).‎مي‌گيرد‏‎ تعلق‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ والمپيكي‌‏‎
ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎ كل‌‏‎ سطح‌‏‎ هم‌‏‎ دووميداني‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ رشته‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ فقط‏‎ و‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎
(گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بازيها‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
بازيهاي‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ ناگهان‌‏‎ كردم‌‏‎ تشبيه‌‏‎ بچه‌اي‌‏‎ دختر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ در‏‎ ورزشها‏‎ مادر‏‎ وقتي‌‏‎
از‏‎ آخر‏‎ دورهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ حتي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ چگونه‌‏‎ ما‏‎ استقامت‌‏‎ نيمه‌‏‎ دوندگان‌‏‎ كه‌‏‎ افتادم‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎
.بردم‌‏‎ پي‌‏‎ خودمان‌‏‎ دووميداني‌‏‎ بودن‌‏‎ كوچك‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ مي‌رفتند‏‎ كنار‏‎ پيست‌‏‎
مهندس‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
طفل‌‏‎ اين‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ توجهي‌‏‎ كمترين‌‏‎.‎.‎.‎ و‏‎ غفوري‌فرد‏‎ ودكتر‏‎ هاشمي‌طبا‏‎ آقاي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ عليزاده‌‏‎ مهر‏‎
و‏‎ گلستان‌ ، سيستان‌‏‎ استان‌‏‎:‎قبيل‌‏‎ از‏‎ كشورمان‌‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ حال‌‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ كوچك‌‏‎
كمي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ بسياري‌‏‎ بالقوه‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ خوزستان‌‏‎ بوشهر ، ‏‎ بلوچستان‌ ، ‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ بالفعل‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
"خذيراوي‌‏‎ و‏‎ زمستان‌‏‎"


مستعدي‌‏‎ جوان‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ ناخودآگاه‌‏‎ چرا‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ سرد‏‎ لحظه‌هاي‌‏‎ و‏‎ زمستان‌‏‎ ايام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.نشست‌‏‎ فرو‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ ولي‌‏‎ درخشيد‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ آسمان‌‏‎ بر‏‎ زودگذر‏‎ شهابي‌‏‎ همچون‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌افتم‌‏‎
.كرد‏‎ احساس‌‏‎ وجود‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ را‏‎ سرما‏‎ فصل‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ ماهي‌‏‎ چند‏‎ خذيراوي‌‏‎
عكس‌هاي‌‏‎ چاپ‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ خبرنگاراني‌‏‎ و‏‎ فوتباليست‌ها‏‎ مربيان‌ ، ‏‎ باشگاه‌ها ، ‏‎ مديران‌‏‎ اي‌‏‎ كجاييد‏‎
...اينكه‌‏‎ تا‏‎ كرديد‏‎ باد‏‎ آنقدر‏‎ را‏‎ آباداني‌‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ بزرگ‌‏‎ كوچك‌و‏‎ و‏‎ رنگارنگ‌‏‎
گرمتر‏‎ كمي‌‏‎ را‏‎ زمستان‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ شما‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ و‏‎ دلگرمي‌ها‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ خذيراوي‌‏‎
.دارد‏‎ كوچكش‌‏‎ قلب‏‎ از‏‎ بزرگتر‏‎ بسيار‏‎ غصه‌اي‌‏‎ و‏‎ غم‌‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎بگذراند‏‎
ها‏‎ خذيراوي‌‏‎ و‏‎ خذيراوي‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ ولي‌‏‎ شده‌‏‎ بزرگي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ مرتكب‏‎ خذيراوي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ ترديدي‌‏‎
بكنيم‌؟‏‎ توانيم‌‏‎ مي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ ايم‌‏‎ كرده‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ ‎‏‏،‏‎ خطاهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ ورطه‌‏‎ از‏‎
خرمي‌‏‎ مهدي‌‏‎

فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تا‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎


ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
كرد‏‎ مساوي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ خورد ، استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎


احمد‏‎.‎نشدند‏‎ تغذيه‌‏‎ خوب‏‎ خود‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ ياران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ذوبآهن‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎
حريف‌‏‎ پرشمار‏‎ مدافعان‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ نتوانست‌‏‎ به‌تنهايي‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تلاش‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ نيز‏‎ مومن‌زاده‌‏‎
زماني‌‏‎ با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎ درشت‌اندام‌‏‎ مدافع‌‏‎ تقي‌پور‏‎ چشم‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ مومن‌زاده‌‏‎.‎برآيد‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎

تيمهاي‌خود‏‎ به‌‏‎ علاقه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎ دارند‏‎ دوست‌‏‎ عميقا‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ واقع‌بينانه‌‏‎
كند ، ‏‎ تغيير‏‎ يكنواخت‌‏‎ حالت‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ روزي‌‏‎ يك‌‏‎ بالاخره‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ اعتقاد‏‎ آنها‏‎.‎بودند‏‎ خوشحال‌‏‎
و‏‎ نامانوس‌‏‎ درشت‌‏‎ تيترهاي‌‏‎ و‏‎ آبي‌‏‎ و‏‎ قرمز‏‎ رنگ‌‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ كي‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
و‏‎ شاهين‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ سي‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎.‎ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اربابان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نامناسب‏‎
كمي‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ قدرت‌‏‎ اريكه‌‏‎ و‏‎ تخت‌‏‎ لبه‌‏‎ بتوانند‏‎ تا‏‎ ندارند‏‎ وجود‏‎ دارايي‌‏‎
كه‌‏‎ باشيم‌‏‎ آن‌‏‎ دنبال‌‏‎ است‌ ، ‏‎ خوب‏‎ مشهورند‏‎ و‏‎ استقلال‌محبوب‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اينكه‌‏‎.‎دهند‏‎ تكانشان‌‏‎
خارج‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ حاكميت‌‏‎ از‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ رشدبرسند‏‎ از‏‎ درجه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ تيمها‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎
به‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجلات‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ انبوه‌‏‎ اين‌‏‎ عكس‌هاي‌‏‎ و‏‎ تيترها‏‎ و‏‎ بخورد‏‎ تازه‌اي‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎
روز‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ ديگر‏‎ تعادلي‌‏‎ و‏‎ ارزش‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اين‌‏‎ اكثر‏‎ براي‌‏‎.‎شود‏‎ آراسته‌‏‎ آنها‏‎ نام‌‏‎
.بود‏‎ ديگري‌‏‎ دنياي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎
خاصي‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ زاينده‌رود‏‎ دركنار‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بوي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ اصفهان‌‏‎
شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ ورزشي‌‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ صنعتي‌‏‎ امروزه‌‏‎ و‏‎ باستاني‌‏‎ آثار‏‎ و‏‎ سنت‌ها‏‎ شهر‏‎ اصفهان‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎
زماني‌‏‎.‎ببازد‏‎ داشت‌‏‎ دوست‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ شيوه‌‏‎ چون‌‏‎ باخت‌ ، ‏‎ پرسپوليس‌‏‎.بود‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربي‌‏‎ چرا‏‎ مي‌زدند‏‎ را‏‎ خود‏‎ ساز‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ منفك‌‏‎ و‏‎ ندادند‏‎ جواب‏‎ رافت‌‏‎ و‏‎ انتظاري‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ بخورد‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ عصبانيت‌‏‎.‎نزد‏‎ تعويض‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ شتابزده‌‏‎ و‏‎ عجول‌‏‎ عصبي‌ ، ‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎شود‏‎ اخطاره‌‏‎ دو‏‎ هم‌‏‎ پيرواني‌‏‎ و‏‎ بدهد‏‎ هم‌‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎
جز‏‎ نديديم‌ ، ‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ سپاهان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ گروهي‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎.‎شخصي‌‏‎ و‏‎ خودمحور‏‎ بازيكنانش‌‏‎
.عربده‌كشي‌‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ رختكن‌‏‎ شيشه‌‏‎ شكستن‌‏‎ و‏‎ داور‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ و‏‎ حمله‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پرخاش‌‏‎ و‏‎ اعتراض‌‏‎
سرپرست‌‏‎ به‌‏‎ بيرون‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نگاهي‌‏‎ و‏‎ بازمي‌گردد‏‎ فدراسيون‌‏‎ و‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ به‌‏‎ مسائل‌‏‎ بقيه‌‏‎
.دارند‏‎ فدراسيون‌‏‎
قرار‏‎ ذوبآهن‌‏‎ مقابل‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ سياق‌‏‎ و‏‎ سبك‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
عدم‌‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ حركتهاي‌‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ خلاقيت‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ بسته‌‏‎ شيوه‌‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ تكراري‌‏‎ بازي‌‏‎ همان‌‏‎.‎گرفت‌‏‎
.يكديگر‏‎ با‏‎ خطوط‏‎ ارتباط‏‎
.بيايد‏‎ بيرون‌‏‎ خود‏‎ بسته‌‏‎ قالب‏‎ از‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ شديد‏‎ وشوك‌‏‎ و‏‎ تكان‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ استقلال‌‏‎
جوابگوي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ اينها‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎
كرد؟‏‎ بايد‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ باقي‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دوستداران‌‏‎ براي‌‏‎.‎نيستند‏‎ كخ‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎
!گرفت‌؟‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ دگرگون‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ بايد‏‎ يا‏‎ شود؟‏‎ تعويض‌‏‎ كخ‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ براي‌‏‎ شاهرخي‌‏‎ همايون‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ را‏‎ خود‏‎ راه‌‏‎ پاس‌‏‎
هم‌‏‎ باز‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جالب‏‎.‎دهد‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ را‏‎ خود‏‎ سر‏‎ بالاي‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ توانست‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ بي‌دليل‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ثابت‌‏‎ نيز‏‎ او‏‎ زد ، ‏‎ گل‌‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎
نيم‌فصل‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ خيالهاي‌‏‎ پاس‌‏‎.‎داد‏‎ قرار‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ درمربع‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيروزي‌‏‎
مسئولين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎ برسد ، شاهرخي‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎ اگر‏‎.مي‌خواهد‏‎ قهرماني‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ نشان‌‏‎ پاس‌‏‎
نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ارزشهاي‌‏‎ حالا‏‎ سايپا‏‎ مربي‌‏‎ "مي‌‏‎".‎زد‏‎ دست‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎ سايپا‏‎
را‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ ماندن‌‏‎ كه‌‏‎ سايپايي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مدعي‌‏‎ حالا‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ غريبه‌‏‎ سايپاي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎
و‏‎ مي‌كشد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ خود‏‎ پنجم‌‏‎ رده‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملوان‌‏‎ حالا‏‎ مي‌دانست‌ ، ‏‎ موفقيت‌‏‎ يك‌‏‎
.دارد‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ پتانسيل‌‏‎ هنوز‏‎ سايپا‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎
پله‌‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ نرسيد‏‎ تساوي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ پيكان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ بهترين‌هاست‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خنثي‌‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پيكان‌‏‎.بيايد‏‎ پائين‌تر‏‎
شيراز‏‎ برق‌‏‎.‎ماند‏‎ باقي‌‏‎ دهم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آورد‏‎ بدست‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ مي‌خواست‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ تاكتيك‌‏‎
هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ امتياز‏‎ كسب 13‏‎ با‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ خود‏‎ شهر‏‎ در‏‎
اين‌‏‎.‎ببرد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ را‏‎ باخته‌‏‎ بازي‌‏‎ تا‏‎ كشيد‏‎ زيادي‌‏‎ عذاب‏‎ برق‌‏‎.‎برساند‏‎
را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ برق‌‏‎بود‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ پربرخوردترين‌‏‎ و‏‎ سخت‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بازي‌‏‎
و‏‎ پورحيدري‌‏‎.‎ گرفت‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ از‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ آبادان‌ ، ‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ عوض‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ با‏‎
يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ يكديگر‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ حرفهاي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎
.دادند‏‎ آب‏‎ بر‏‎ را‏‎ آنها‏‎ نقشه‌هاي‌‏‎ كم‌اتفاق‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ بازي‌‏‎
با‏‎ نيز‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎ ماندند‏‎ باقي‌‏‎ چهاردهم‌‏‎ و‏‎ دوازدهم‌‏‎ خود‏‎ مكانهاي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
.ماند‏‎ باقي‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ رده‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ سايپا‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎

در‏‎ پيروز‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نارنجستان‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ گواه‌ ، ‏‎
كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ برگشت‌‏‎ پيكارهاي‌دور‏‎ شروع‌‏‎


تيم‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ هفته‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مسابقه‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎.‎كردند‏‎ غلبه‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ گواه‌‏‎
.رسيدند‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ (‎‏‏817‏‎)‎ نتيجه‌‏‎ هما ، با‏‎ خود‏‎ همشهري‌‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎ گواه‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ تهران‌‏‎
اين‌‏‎ جدال‌‏‎ ديدني‌ترين‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 60‏‎ در‏‎ اصلاني‌‏‎ محمد‏‎ بر‏‎ جوكار‏‎ مصطفي‌‏‎ مسعود‏‎ (‎‎‏‏05‏‎) پيروزي‌‏‎
ايران‌‏‎ برابر‏‎ (‎‎‏‏621‏‎) امتياز‏‎ با‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ صدرنشين‌‏‎ ‎‏‏، صنام‌‏‎ تهران‌‏‎ دوم‌‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎.بود‏‎ مسابقه‌‏‎
وزن‌ 60‏‎ در‏‎ درويشي‌‏‎ عليرضا‏‎ بر‏‎ گنجابي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ (‎‎‏‏45‏‎)‎ پيروزي‌‏‎.‎رسيد‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ نهاوند‏‎ سوئيچ‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 120‏‎ در‏‎ خورشيد‏‎ رخش‌‏‎ داود‏‎ برابر‏‎ كاويان‌‏‎ محمدرضا‏‎ (‎‏‏03‏‎)‎ شكست‌‏‎ و‏‎ كيلوگرم‌‏‎
بر‏‎ (‎‎‏‏918‏‎) امتياز‏‎ با‏‎ نارنجستان‌‏‎ هم‌‏‎ مازندران‌‏‎ نور‏‎ در‏‎.بود‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قابل‌توجه‌‏‎ نتايج‌‏‎
هادي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 84‏‎ در‏‎ بابايي‌‏‎ محسن‌‏‎ از‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نارنجستان‌‏‎شد‏‎ چيره‌‏‎ بافق‌‏‎ آهن‌‏‎
و‏‎ باخت‌‏‎ (‎‎‏‏26‏‎) ابراهيمي‌‏‎ سعيد‏‎ به‌‏‎ بابايي‌‏‎ !كرد‏‎ استفاده‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 120‏‎ در‏‎ پورعليجان‌‏‎
.كرد‏‎ ضربه‌فني‌‏‎ را‏‎ انوري‌‏‎ هم‌‏‎ پورعليجان‌‏‎
كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ورزشي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ پزشك‌‏‎ نبود‏‎
روز‏‎ كه‌‏‎ يزد‏‎ بافق‌‏‎ آهن‌‏‎ سنگ‌‏‎ و‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ نور‏‎ شهرستان‌‏‎
.آورد‏‎ بوجود‏‎ را‏‎ مشكلاتي‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ پنجشنبه‌‏‎
تيم‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ داداشي‌‏‎ تقي‌‏‎ گذشت‌ ، ‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 55‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ دقايقي‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ توقف‌‏‎ درخواست‌‏‎ مصدوميت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ يزد‏‎ بافق‌‏‎ آهن‌‏‎ سنگ‌‏‎
در‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ ناظر‏‎ "غلامي‌‏‎ رضا‏‎"شدند‏‎ مسابقات‌‏‎ سالن‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ پزشك‌‏‎ نبود‏‎ متوجه‌‏‎ حاضران‌‏‎
متاسفانه‌‏‎ مسابقه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ و‏‎ پزشك‌‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ اينجانب‏‎ پيگيري‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فردي‌‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ نشدند‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
مشروح‌‏‎ گزارش‌‏‎:‎افزود‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ ناظر‏‎.‎نداشت‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ تخصص‌‏‎ كه‌‏‎ آوردند‏‎ سالن‌‏‎ به‌‏‎ پزشك‌‏‎
.خواهدكرد‏‎ ارائه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎

دهم‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


يك‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ پاس‌‏‎*
فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏80‏‎) عليزاده‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏44‏‎)‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏6‏‎)‎ رجبي‌‏‎ حميد‏‎:گل‌ها‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 2‏‎ سپاهان‌‏‎ *
علي‌‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ (‎‏‏86‏‎) نويدكيا‏‎ محرم‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏23‏‎) بزيك‌‏‎ ادموند‏‎:‎گل‌ها‏‎
پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏61‏‎)‎ انصاريان‌‏‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ -‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎*
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ - صفر‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ *
سايپا‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏22‏‎) اميرآبادي‌‏‎ مهدي‌‏‎:‎گل‌‏‎
يك‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎*
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏49‏‎)‎ حقي‌‏‎ داود‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏2‏‎) رفعت‌قلي‌اف‌‏‎:گل‌ها‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ - صفر‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ *
يك‌‏‎ خراسان‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎ شيراز 2‏‎ برق‌‏‎*
ابومسلم‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏32‏‎)‎ عنايتي‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏67‏‎)‎ منصوري‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ (‎‏‏46‏‎)‎ شيري‌‏‎ مهدي‌‏‎:گل‌ها‏‎

رقابت‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ هفته‌‏‎ اولين‌‏‎ نتايج‌‏‎
باشگاه‌ها‏‎ برداري‌‏‎ وزنه‌‏‎


ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ نخست‌‏‎ هفته‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سايپا‏‎ تيمهاي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ بندرعباس‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ انجام‌ 3‏‎ با‏‎
سايپا‏‎ تيم‌‏‎.‎شدند‏‎ پيروز‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ سليمان‌‏‎ مسجد‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎
با‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ هرمزگان‌‏‎ شيلات‌‏‎ تيم‌‏‎ ميهمان‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ پيشتاز‏‎ تهران‌‏‎
ملي‌‏‎ خوزستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اهواز‏‎ در‏‎.‎ بماند‏‎ باقي‌‏‎ نشين‌‏‎ صدر‏‎ و‏‎ دهد‏‎ شكست‌‏‎ بر 37‏/9‏‎ امتياز 75‏/31‏‎
سليمان‌‏‎ مسجد‏‎ نفت‌‏‎ تيم‌‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ رفتند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ سليمان‌‏‎ مسجد‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ حفاري‌‏‎
آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ هفته‌تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بر 56‏/28‏‎ امتياز 61‏/28‏‎ با‏‎
.گذشت‌‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ بر 01‏/28‏‎ امتياز 82‏/32‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎

واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ قهرمان‌‏‎ پيكان‌‏‎
جوانان‌‏‎


با‏‎ ديروز‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
چون‌‏‎ سرشناسي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ داشتن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎
شكست‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ كوليوند‏‎ و‏‎ معمري‌‏‎ مصطفي‌وند ، ‏‎ يولمه‌ ، ‏‎ سليماني‌ ، ‏‎
بودكه‌‏‎ تيمي‌‏‎ تنها‏‎ ذوبآهن‌‏‎.‎شد‏‎ روبرو‏‎ دشواري‌‏‎ با‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ مقابل‌‏‎ خود‏‎ آخر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ و‏‎ داد‏‎
دو‏‎ را‏‎ مصطفي‌وند‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ سليماني‌‏‎ محمد‏‎ پيكان‌‏‎ سرمربي‌‏‎ عهدي‌‏‎ مرتضي‌‏‎.گرفت‌‏‎ گيم‌‏‎ دو‏‎ پيكان‌‏‎ از‏‎
مهدوي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ برق‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ عنوان‌‏‎.خواند‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ برتر‏‎ چهره‌‏‎
.داد‏‎ خاتمه‌‏‎ خود‏‎ بكار‏‎ باخت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ با 7‏‎ حسيني‌نژاد‏‎ سيدياسر‏‎ و‏‎ بهرامي‌‏‎ شهريار‏‎ مقبلي‌ ، ‏‎ داود‏‎
ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ مشتركابه‌‏‎ هم‌‏‎ سوم‌‏‎ عنوان‌‏‎.‎بازيهاشدند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ مغلوب‏‎ تنها‏‎ برقي‌ها‏‎
.شدند‏‎ باخت‌‏‎ و 3‏‎ برد‏‎ صاحب 5‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.رسيد‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎

در‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ آغاز‏‎
تهران‌‏‎


و‏‎ اول‌‏‎ هاي‌‏‎ دسته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ نوزدهمين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ تهران‌‏‎ وحدت‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ حضور 14‏‎ با‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ دوم‌‏‎
هفته‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ و 8‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ مسابقات‌ 6‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
آذربايجان‌‏‎ و‏‎ كرج‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ دسته‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كنند‏‎ پيكار‏‎ آينده‌‏‎
.دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ ب‏‎ گيلان‌‏‎ و‏‎ الف‌‏‎ گيلان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ دردسته‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.