شماره‌ 2971‏‎ ‎‏‏،‏‎Feb. 2, 2003 بهمن‌1381 ، ‏‎ يكشنبه‌ 13‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Business
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Cinema World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
سال‌ 82‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎
تصويب شد‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
كمك‌هاي‌‏‎ جذب‏‎

 تغييرساختار‏‎ ردلايحه‌‏‎ به‌‏‎ واكنش‌‏‎ در‏‎ معين‌‏‎ دكتر‏‎
:نگهبان‌‏‎
شوراي‌‏‎ در‏‎ علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎
نمي‌داند‏‎ مقدسات‌‏‎ تقابل‌با‏‎ رادر‏‎ علم‌‏‎ توسعه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎

پارك‌‏‎ برگزيده‌در‏‎ ناشران‌‏‎ كتاب‏‎ نمايشگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ دانشجو‏‎

مسابقه‌‏‎ دومين‌‏‎ برگزيده‌‏‎ هنرمندان‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ گل‌آقا‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎

:نوجواني‌وي‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ اينشتين‌‏‎ معلمان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
...شد‏‎ نخواهي‌‏‎ چيزي‌‏‎ هرگز‏‎ تو‏‎

سراغ‌‏‎ به‌‏‎ چگونه‌‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ عضلاني‌‏‎ دردهاي‌‏‎
مي‌آيند؟‏‎ شما‏‎

سال‌ 82‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎
تصويب شد‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
كمك‌هاي‌‏‎ جذب‏‎

حفظ ، ‏‎ براي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎ از‏‎ نقدي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ اخذ‏‎:فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎ توسط‏‎ نيروي‌انساني‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ كاوش‌‏‎ عمليات‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ ابنيه‌‏‎ مرمت‌‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎
.رسيد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ سال‌ 82‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎
حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ داد‏‎ اجازه‌‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 82‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ تبصره‌ 7‏‎ مواد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎
.كند‏‎ استفاده‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ و‏‎ مجامع‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ از‏‎ كشور ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ از‏‎
انجمن‌‏‎ به‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ مخبر‏‎ "شعردوست‌‏‎ علي‌اصغر‏‎"
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ بخش‌‏‎ ناچيز‏‎ اعتبارات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ ميراث‌‏‎ حامي‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎
تصويب‏‎ از‏‎ خارجي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ باستاني‌ ، اخذ‏‎ ابنيه‌‏‎ و‏‎ اشياء‏‎ مرمت‌‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎ حفظ ، ‏‎ ضرورت‌‏‎
حق‌‏‎ كه‌‏‎ يونسكو‏‎ مانند‏‎ جهاني‌‏‎ معتبر‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ از‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.كنيم‌‏‎ دريافت‌‏‎ مالي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ مي‌پردازيم‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ عضويت‌‏‎
جذب‏‎ براي‌‏‎ معيني‌‏‎ سقف‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تبريز‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎:است‌ ، افزود‏‎ نشده‌‏‎ تعيين‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎
ميليون‌‏‎ سقف‌ 50‏‎ تا‏‎ خارجي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ جذب‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ اجازه‌‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ دارند‏‎ عقيده‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اعضاي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كند‏‎ اقدام‌‏‎ دلار‏‎
آموزش‌ ، ‏‎ باستان‌شناسي‌ ، ‏‎ كاوش‌هاي‌‏‎ عمليات‌‏‎ در‏‎ تسريع‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ خارجي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ جذب‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎
از‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ بين‌المللي‌ ، ‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ مرمت‌ ، ‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎
.كنيم‌‏‎ معرفي‌‏‎ جهانيان‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎

 تغييرساختار‏‎ ردلايحه‌‏‎ به‌‏‎ واكنش‌‏‎ در‏‎ معين‌‏‎ دكتر‏‎
:نگهبان‌‏‎
شوراي‌‏‎ در‏‎
علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎
نمي‌داند‏‎ مقدسات‌‏‎ تقابل‌با‏‎ رادر‏‎ علم‌‏‎ توسعه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎

علم‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ مساله‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزير‏‎:‎فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گگروه‌‏‎
.نمي‌دانند‏‎ مقدسات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎
رئيسان‌‏‎ همايش‌‏‎ در‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "معين‌‏‎ مصطفي‌‏‎" سخنان‌‏‎ اين‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎ ساختار‏‎ تغيير‏‎ لايحه‌‏‎ رد‏‎ به‌‏‎ واكنشي‌‏‎ شد ، ‏‎ بيان‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ دانشگاههاي‌‏‎
.است‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎ ساختار‏‎ تغيير‏‎ لايحه‌‏‎:گفت‌‏‎ علوم‌‏‎ وزير‏‎
.است‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ و‏‎ اختيارات‌‏‎ وظايف‌ ، ‏‎ بين‌‏‎ هماهنگي‌‏‎
همه‌‏‎ شدن‌‏‎ منطبق‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ (ره‌‏‎)‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ تاكيد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ معين‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ارايه‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ با‏‎ عملكردها‏‎ و‏‎ نهادها‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ نامه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سال‌ 67‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ معين‌‏‎
مختلف‌‏‎ مقاطع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شوراهايي‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ وضعيت‌‏‎ مشخص‌شدن‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
در‏‎ داشتند‏‎ كه‌‏‎ بصيرتي‌‏‎ با‏‎ (‎ره‌‏‎)‎ امام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ندارند ، ‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ خاستگاهي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎
به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ علوم‌‏‎ وزير‏‎.‎بازگرديم‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎
نهادها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:گفت‌‏‎ هستند ، ‏‎ دخيل‌‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ سياستگذاري‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ نهادهايي‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎
امر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قانونگذاري‌‏‎ مرجع‌‏‎ تنها‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ همچون‌‏‎
انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ علمي‌‏‎ پژوهش‌‏‎ شوراي‌‏‎ همچون‌‏‎ شوراها‏‎ برخي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ كنار‏‎ است‌ ، در‏‎ دخيل‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ دخالت‌‏‎ آموزشي‌‏‎ و‏‎ پژوهشي‌‏‎ سياستگذاري‌هاي‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ نيز‏‎ فرهنگي‌‏‎
بركنار‏‎ مسئوليت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ توسعه‌‏‎ اصلي‌‏‎ محور‏‎ كه‌‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎"
".است‌‏‎ مانده‌‏‎

پارك‌‏‎ برگزيده‌در‏‎ ناشران‌‏‎ كتاب‏‎ نمايشگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ دانشجو‏‎

با‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ "غدير‏‎ تا‏‎ فجر‏‎ از‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ كتابي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎:‎فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ پارك‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ اول‌‏‎ تا‏‎ بهمن‌‏‎ از 15‏‎ كشور‏‎ برگزيده‌‏‎ ناشران‌‏‎ حضور‏‎
.مي‌شود‏‎
نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ امور‏‎ معاونت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
نمايش‌‏‎ معرض‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ موضوع‌هاي‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ برگزيده‌‏‎ ناشران‌‏‎ از‏‎ كتاب‏‎ عنوان‌‏‎ هزار‏‎ چهار‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
وزارت‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ امور‏‎ معاونت‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ منطقه‌ 11‏‎ شهرداري‌‏‎ را‏‎ اين‌نمايشگاه‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ گذاشته‌‏‎
.مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ ارشاد‏‎

مسابقه‌‏‎ دومين‌‏‎ برگزيده‌‏‎ هنرمندان‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ گل‌آقا‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎

مديرعامل‌‏‎ ترابري‌ ، ‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ وزير‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مراسمي‌‏‎ طي‌‏‎ جاري‌ ، ‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ پنجشنبه‌ 10‏‎ روز‏‎ شامگاه‌‏‎
‎‏‏،‏‎ هنرمندان‌كاريكاتوريست‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دهها‏‎ و‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ شركت‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ دومين‌‏‎ جوايز‏‎ اهداء‏‎ مراسم‌‏‎ هنر ، ‏‎ فرهنگ‌و‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎
داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ بيانيه‌‏‎ برمبناي‌‏‎.شد‏‎ برگزار‏‎ "سفر‏‎" و‏‎ "راه‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ گل‌آقا‏‎ موسسه‌‏‎ كاريكاتور‏‎
.گرفت‌‏‎ تعلق‌‏‎ تقدير‏‎ لوح‌‏‎ و‏‎ جوايز‏‎ اثر‏‎ به‌ 24‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ كشورجهان‌‏‎ از 44‏‎ اثر‏‎ ميان‌ 1650‏‎ از‏‎
بلژيك‌‏‎ و‏‎ بلغارستان‌‏‎ از‏‎ "ورني‌سن‌‏‎ لوگ‌‏‎" و‏‎ "كوتوزوف‌‏‎ ايوان‌‏‎" به‌‏‎ مشترك‌‏‎ به‌طور‏‎ اول‌‏‎ جايزه‌‏‎
.شد‏‎ دوم‌‏‎ جايزه‌‏‎ برنده‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ زردخشويي‌‏‎ ضيايي‌‏‎ مسعود‏‎.‎شد‏‎ اهداء‏‎
دريافت‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ جايزه‌‏‎ مشترك‌‏‎ به‌طور‏‎ روماني‌‏‎ از‏‎ كيوسو‏‎ كنستانتين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ رادمند‏‎ علي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ برنده‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ پورتيموريان‌‏‎ حسين‌‏‎ داوران‌‏‎ آراي‌‏‎ همچنين‌براساس‌‏‎.‎كردند‏‎
هنرمند‏‎ و 12‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ بابايي‌‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎ نيستاني‌ ، ‏‎ توكا‏‎ شهيدي‌ ، ‏‎ داود‏‎
مهدي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎.‎گرديد‏‎ اهداء‏‎ تقدير‏‎ لوح‌‏‎ خارجي‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎
.شدند‏‎ شناخته‌‏‎ برنده‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ بيات‌‏‎ بنفشه‌‏‎ و‏‎ كريم‌زاده‌‏‎
شمال‌‏‎ نسيم‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ برپا‏‎ گل‌آقا‏‎ موسسه‌‏‎

:نوجواني‌وي‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ اينشتين‌‏‎ معلمان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
...شد‏‎ نخواهي‌‏‎ چيزي‌‏‎ هرگز‏‎ تو‏‎


صدمين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ طبيعي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ موزه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ برپا‏‎ نمايشگاه‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
نسبيت‌‏‎ نظريه‌‏‎ ارائه‌‏‎ سالگرد‏‎
بيان‌‏‎ همسرش‌‏‎ توسط‏‎ راكه‌‏‎ نسبيت‌‏‎ تئوري‌‏‎ او‏‎ آيا‏‎ پرسيد‏‎ اينشتين‌‏‎ همسر‏‎ از‏‎ خبرنگاري‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎
است‌؟‏‎ فهميده‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
فكر‏‎ من‌‏‎ اما‏‎ دهد ، ‏‎ توضيح‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌كند‏‎ سعي‌‏‎ اينشتين‌همواره‌‏‎.نه‌‏‎:داد‏‎ پاسخ‌‏‎ او‏‎
.باشد‏‎ ضروري‌‏‎ من‌‏‎ خوشبختي‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌‏‎ دانستن‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎
مي‌كند‏‎ مسحور‏‎ را‏‎ جهانيان‌‏‎ تمامي‌‏‎ او‏‎ افكار‏‎ و‏‎ اينشتين‌ ، عقايد‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ قرن‌‏‎ نيم‌‏‎ حدود‏‎
يكصدمين‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ برخوردار‏‎ خاصي‌‏‎ جذابيت‌‏‎ از‏‎ او‏‎ نظريات‌‏‎ و‏‎ افكار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎
سلسله‌‏‎ آورد ، ‏‎ پديد‏‎ علم‌‏‎ در‏‎ بزرگي‌‏‎ انقلاب‏‎ اينشتين‌كه‌‏‎ توسط‏‎ نسبيت‌‏‎ نظريه‌‏‎ ارائه‌‏‎ سالگرد‏‎
نمايشگاه‌‏‎ نوامبر 2002 ، ‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ نمايشگاههايي‌‏‎
متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ طبيعي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ موزه‌‏‎ در‏‎ او‏‎ دستنوشته‌هاي‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ از‏‎ فردي‌‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎
.است‌‏‎ برجسته‌‏‎ دانشمند‏‎ اين‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ تازه‌اي‌‏‎ نكات‌‏‎ آن‌حاوي‌‏‎ بررسي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ افتتاح‌‏‎
سال‌‏‎ بود ، ‏‎ سوئيس‌‏‎ برن‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ اختراعات‌‏‎ ثبت‌‏‎ اداره‌‏‎ كارمند‏‎ كه‌‏‎ جوان‌‏‎ اينشتين‌‏‎ آلبرت‌‏‎ براي‌‏‎
همسرش‌‏‎ با‏‎ متوسط‏‎ زندگي‌‏‎ يك‌‏‎ او‏‎ تنش‌ ، ‏‎ و‏‎ نابساماني‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎بود‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏1905‏‎
را‏‎ خود‏‎ دكتراي‌‏‎ دوره‌‏‎ او‏‎ سال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌گذراند‏‎ را‏‎ آلبرت‌‏‎ هانس‌‏‎ يك‌ساله‌اش‌‏‎ پسر‏‎ ميلواو‏‎
.داد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎ مسير‏‎ كه‌‏‎ مي‌داد‏‎ علمي‌انتشار‏‎ مقالات‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ تكميل‌‏‎


تغيير‏‎ را‏‎ روزانه‌اش‌‏‎ شغل‌‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ مجعد ، اگر‏‎ موهاي‌‏‎ و‏‎ تيره‌‏‎ چشمان‌‏‎ با‏‎ جوان‌‏‎ مرد‏‎
موفقيت‌ ، ‏‎ و‏‎ شهرت‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ به‌‏‎ علمي‌‏‎ شهرت‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ اما‏‎ نداد ، ‏‎
در‏‎ سال‌ 1879‏‎ در‏‎ تولدش‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ سال‌ ، ‏‎ طي‌ 76‏‎ آلبرت‌ ، ‏‎.‎بود‏‎ جذاب‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ و‏‎ طولاني‌‏‎ بسيار‏‎
.گذراند‏‎ را‏‎ متفاوتي‌‏‎ مراحل‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ پرينستون‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1955‏‎ در‏‎ مرگش‌‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ آلمان‌ ، ‏‎
شده‌‏‎ مايوس‌‏‎ رسمي‌‏‎ آموزش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ او‏‎ منفي‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ خيالبافي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ معلمانش‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ روزي‌‏‎
.شد‏‎ نخواهي‌‏‎ چيزي‌‏‎ هرگز‏‎ تو‏‎ اينشتين‌ ، ‏‎:گفت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ نوميدانه‌‏‎ بود ، ‏‎
يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ تعجبآور‏‎ حقيقتا‏‎ نوجواني‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ او‏‎ زندگي‌‏‎ درباره‌‏‎ آنچه‌‏‎
شناخته‌‏‎ جواني‌ ، ‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎ او‏‎ زندگي‌‏‎ بعدي‌‏‎ مراحل‌‏‎.‎نبردند‏‎ پي‌‏‎ او‏‎ نبوغ‌‏‎ به‌‏‎ بزرگترهايش‌‏‎ از‏‎
صلح‌ ، ‏‎ طرفدار‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ آزادانديش‌‏‎ نجوم‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ استاد‏‎ سوئيس‌ ، ‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ دانشمندي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ شدن‌‏‎
شخصيت‌‏‎ با‏‎ فردي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ عمدتا‏‎ را‏‎ اينشتين‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ براي‌‏‎.‎بود‏‎.. و‏‎ اتم‌‏‎ علم‌‏‎ پيشگام‌‏‎
مورد‏‎ نامفهوم‌در‏‎ اظهاراتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ بغرنج‌‏‎ مسائل‌‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ ژوليده‌‏‎ موهاي‌‏‎ و‏‎ عجيب‏‎
جهان‌‏‎ نابغه‌‏‎ اين‌‏‎ زندگي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ كه‌‏‎ آورد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ فرصتي‌‏‎ مزبور‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دارد ، ‏‎ فضا‏‎
مدارك‌‏‎ دستنوشته‌ها ، ‏‎ عكس‌ها ، ‏‎ نامه‌ها ، ‏‎ حاوي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎.شود‏‎ واقع‌‏‎ بازبيني‌‏‎ مورد‏‎ علم‌‏‎
.هستند‏‎ مفيد‏‎ بسيار‏‎ او‏‎ زندگي‌‏‎ جزييات‌‏‎ كردن‌‏‎ روشن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ وسايلي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎
مثل‌‏‎ ;مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ تنوع‌‏‎ نمايشگاه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ آثار‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
يا‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ پا‏‎ كف‌‏‎ بودن‌‏‎ صاف‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ سربازي‌‏‎ خدمت‌‏‎ از‏‎ اينشتين‌‏‎ معافيت‌‏‎ كه‌‏‎ مدركي‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ خاصي‌‏‎ ظرافت‌‏‎ با‏‎ زندگي‌‏‎ لحظه‌‏‎ آخر‏‎ تا‏‎ را‏‎ فضايي‌‏‎ معادلات‌‏‎ او ، ‏‎ كه‌‏‎ يادداشتي‌‏‎ دفترچه‌‏‎
در‏‎ ناكامي‌‏‎ و‏‎ اميد‏‎ وجود‏‎ نمايانگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ نامه‌‏‎ سه‌‏‎ مورد ، ‏‎ يك‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ مي‌نوشته‌‏‎
ماريك‌همكلاس‌‏‎ ميلوا‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ سال‌ 1900‏‎ در‏‎ نامه‌‏‎ اولين‌‏‎.هستند‏‎ او‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ مراحلي‌‏‎
تكه‌‏‎ يك‌‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎.اوست‌‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎ درخواست‌‏‎ شامل‌‏‎ و‏‎ زوريخ‌‏‎ پلي‌تكنيك‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ او‏‎ پيشين‌‏‎
امضا‏‎ را‏‎ خود‏‎ ‎‏‏، طلاق‌نامه‌‏‎ ميلوا‏‎ و‏‎ آلبرت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ژوئن‌ 1918ديده‌‏‎ تاريخ‌ 12‏‎ به‌‏‎ كاغذ‏‎
.بدهد‏‎ همسرش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نقدي‌‏‎ مبلغ‌‏‎ نوبل‌‏‎ جايزه‌‏‎ شدن‌‏‎ برنده‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شرط‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كرده‌اند ، ‏‎
كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ نامه‌‏‎.باشد‏‎ ميلوا‏‎ و‏‎ او‏‎ طلاق‌‏‎ بر‏‎ دليلي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ ديگري‌‏‎ نامه‌‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎
ازدواج‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ سال‌ 1919‏‎ در‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ السا‏‎ عمويش‌‏‎ دختر‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ سال‌ 1913‏‎ در‏‎
.داشت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ مشكلات‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ ازدواج‌‏‎ آن‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ كردند ، ‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎مي‌گذارند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ زندگي‌‏‎ واقعيات‌‏‎ از‏‎ قسمت‌هايي‌‏‎ ديگر‏‎ نامه‌هاي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ اينشتين‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ روزولت‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ اينشتين‌‏‎ توسط‏‎ سال‌ 1939‏‎ در‏‎ نامه‌ها‏‎
سال‌ 1945 ، ‏‎ مارس‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ مطالبي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ خطرات‌‏‎ و‏‎ اتمي‌‏‎ بمب‏‎ وجود‏‎ امكان‌‏‎
به‌‏‎ ديگري‌‏‎ نامه‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ اتمي‌‏‎ بمب‏‎ توليد‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ امنيتي‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ اينشتين‌كه‌‏‎
.كرد‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ مطالبي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ خطرات‌‏‎ و‏‎ اتمي‌‏‎ بمب‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ واقعيات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ نوشت‌‏‎ روزولت‌‏‎
قرار‏‎ اتمي‌‏‎ بمباران‌‏‎ ناكازاكي‌مورد‏‎ و‏‎ هيروشيما‏‎ سال‌ ، ‏‎ همان‌‏‎ آگوست‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎
.كرد‏‎ ابراز‏‎ را‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ فراوان‌‏‎ انزجار‏‎ و‏‎ اينشتين‌تاسف‌‏‎ كه‌‏‎ گرفتند‏‎
كه‌‏‎ ستارگاني‌‏‎ مكان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ شد‏‎ اينشتين‌اعلام‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ مساله‌ديگري‌‏‎
ميدان‌‏‎ در‏‎ نور‏‎ انحراف‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌گذرد‏‎ خورشيد‏‎ لبه‌‏‎ نزديكي‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ نور‏‎
ديده‌‏‎ خود‏‎ طبيعي‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ آسمان‌ ، ‏‎ در‏‎ ستارگان‌‏‎ بنابراين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ منحرف‌‏‎ آن‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ خورشيد‏‎ گرانشي‌‏‎
قانون‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ نظريه‌‏‎ اين‌‏‎ صحت‌‏‎ پيوست‌ ، ‏‎ وقوع‌‏‎ به‌‏‎ كسوف‌‏‎ سال‌ 1919‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎.نمي‌شوند‏‎
.گرديد‏‎ او‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ شهرت‌‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ توجيه‌‏‎ او‏‎ عام‌‏‎ نسبيت‌‏‎
و‏‎ مزاحم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ نمي‌كرد‏‎ جست‌وجو‏‎ را‏‎ اينشتين‌شهرت‌‏‎.‎بود‏‎ ساله‌‏‎ چهل‌‏‎ او‏‎ هنگام‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
عكاسان‌‏‎:‎مي‌نويسد‏‎ خاطراتش‌‏‎ نيويورك‌ ، در‏‎ به‌‏‎ سفري‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1930‏‎ در‏‎.‎مي‌يافت‌‏‎ محدودكننده‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ حمله‌ور‏‎ من‌‏‎ طرف‌‏‎ گرگهاي‌گرسنه‌ ، به‌‏‎ همچون‌‏‎
جامعه‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شهرت‌‏‎ اين‌‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ زيرك‌‏‎ كافي‌‏‎ قدر‏‎ به‌‏‎ او‏‎ وجود ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
.گيرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
سلاح‌‏‎ خلع‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ نازيسم‌ ، ‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ممتاز‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ شهرت‌‏‎ اينشتين‌از‏‎
كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ تصور‏‎ او‏‎.‎كرد‏‎ استفاده‌‏‎ فاشيسم‌‏‎ و‏‎ نژادپرستي‌‏‎ همچون‌‏‎ افكاري‌‏‎ عليه‌‏‎ پيكار‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎
اينشتين‌‏‎.‎خواهدبود‏‎ خطرناك‌‏‎ بسيار‏‎ است‌ ، ‏‎ اتمي‌‏‎ سلاحهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌‏‎ براي‌‏‎ تفكرات‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ خاص‌‏‎ نسبيت‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 1905‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎.داد‏‎ ارائه‌‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ را‏‎ نسبيت‌‏‎ تئوري‌‏‎
از‏‎ نسبيت‌‏‎ نظريه‌‏‎ شرح‌‏‎ جهت‌‏‎.رساند‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عام‌‏‎ نسبيت‌‏‎ تئوري‌‏‎ سال‌ 1915‏‎ در‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎
آئينه‌‏‎ جفت‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎ ساعت‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ نوري‌در‏‎ ساعت‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ دستگاهي‌‏‎
پرتو‏‎ يك‌‏‎ حركت‌‏‎ هر‏‎.‎مي‌شود‏‎ هدايت‌‏‎ ديگري‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ آئينه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ نور‏‎ پرتو‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ ساعت‌‏‎ تيك‌‏‎ يك‌‏‎ معادل‌‏‎ نور‏‎
مسير‏‎ در‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ مسافت‌‏‎ باشند ، نور‏‎ متحرك‌‏‎ آئينه‌ها‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌انجامد‏‎ طول‌‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ زمان‌‏‎ ساعت‌‏‎ اين‌‏‎ تيك‌‏‎ هر‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎ و‏‎ مي‌پيمايد‏‎ مورب‏‎
.مي‌گذرد‏‎ آهسته‌تر‏‎ زمان‌‏‎ حالت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌رسد‏‎
ديگر‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎.‎بدانيد‏‎ نسبيت‌‏‎ درباره‌‏‎ بايد‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ تمام‌‏‎ ساده‌ ، ‏‎ مثال‌‏‎ اين‌‏‎
تماما‏‎ سكه‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌شودچنانچه‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ واقع‌‏‎ بحث‌‏‎ انرژي‌ ، مورد‏‎ به‌‏‎ ماده‌‏‎ مساله‌توليد‏‎
.تامين‌كند‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ شهر‏‎ يك‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ انرژي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ‎‏‏،‏‎ شود‏‎ تبديل‌‏‎ انرژي‌‏‎ به‌‏‎
كرد ، ‏‎ دريافت‌‏‎ آن‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سال‌ 1921‏‎ در‏‎ فيزيك‌‏‎ نوبل‌‏‎ اينشتين‌جايزه‌‏‎ نسبيت‌كه‌‏‎ نظريه‌‏‎
نظريه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ فلسفي‌‏‎ تاثير‏‎.‎است‌‏‎ تاريخ‌‏‎ طول‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ بشري‌‏‎ انديشه‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
اغراق‌‏‎ بدون‌‏‎ شد ، ‏‎ گشوده‌‏‎ آن‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ علمي‌‏‎ چشم‌اندازهاي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ عميق‌‏‎ انسان‌‏‎ انديشه‌‏‎ روي‌‏‎
.بي‌پايان‌اند‏‎ كماكان‌‏‎


رياضيدان‌‏‎ و‏‎ فيلسوف‌‏‎ راسل‌‏‎ برتراند‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ آوريل‌ 1955‏‎ در 11‏‎ اينشتين‌‏‎ نامه‌‏‎ آخرين‌‏‎
فرا‏‎ را‏‎ ملتها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ اينشتين‌ناميده‌‏‎ -راسل‌‏‎ مشترك‌‏‎ بيانيه‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ انگليسي‌بود‏‎
به‌‏‎ همواره‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ انساني‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎:‎گويند‏‎ مي‌‏‎ و‏‎ بگذارند‏‎ كنار‏‎ را‏‎ اتمي‌‏‎ سلاحهاي‌‏‎ مي‌خوانند‏‎
.كنيد‏‎ فراموش‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ ياد‏‎
نوامبر 2002‏‎ تايمز15‏‎ نيويورك‌‏‎:‎منبع‌‏‎
فرهودي‌‏‎ آرش‌‏‎ دكتر‏‎:ترجمه‌‏‎

سراغ‌‏‎ به‌‏‎ چگونه‌‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ عضلاني‌‏‎ دردهاي‌‏‎
مي‌آيند؟‏‎ شما‏‎

بدن‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ توليد‏‎ اسيدلاكتيك‌‏‎ كاهش‌‏‎ براي‌‏‎ روشهايي‌‏‎
براي‌‏‎ كافي‌‏‎ فرصت‌‏‎ داشتن‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌علت‌‏‎ شديد‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ عضلاني‌‏‎ سلولهاي‌‏‎
اين‌‏‎ تجمع‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ اسيدلاكتيك‌‏‎ توليد‏‎ ساز ، ‏‎ و‏‎ سوخت‌‏‎ و‏‎ انرژي‌‏‎ مصرف‌‏‎ درنتيجه‌‏‎ اكسيژن‌ ، ‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
و‏‎ داشته‌‏‎ ادامه‌‏‎ ساعت‌‏‎ تا48‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ آنها‏‎ در‏‎ درد‏‎ ايجاد‏‎ موجب‏‎ عضلات‌‏‎ در‏‎ ماده‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ كاهش‌‏‎ نيز‏‎ عضلات‌‏‎ درد‏‎ لاكتيك‌ ، ‏‎ اسيد‏‎ جذب‏‎ با‏‎ به‌تدريج‌‏‎
گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ داد ، ‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ توليد‏‎ مي‌توان‌‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ حال‌‏‎
ماده‌‏‎ اين‌‏‎ توليد‏‎ ورزشي‌از‏‎ خاص‌‏‎ روشهاي‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ تغذيه‌اي‌‏‎ عادات‌‏‎ شامل‌‏‎ خاص‌‏‎ تمرينهاي‌‏‎ با‏‎
.كرد‏‎ جلوگيري‌‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ مي‌توان‌‏‎
تجمع‌‏‎ ماهيچه‌ها‏‎ و‏‎ عضلات‌‏‎ در‏‎ اسيدلاكتيك‌‏‎ چرا‏‎ و‏‎ چگونه‌‏‎ بدانيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ ابتدا‏‎
ساز‏‎ و‏‎ سوخت‌‏‎ و‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ خون‌ ، ‏‎ قند‏‎ يا‏‎ گلوكز‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ تمرينات‌‏‎ انجام‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ مي‌يابد؟‏‎
زماني‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تبديل‌‏‎ "پيرووات‌‏‎" به‌نام‌‏‎ شيميايي‌‏‎ ماده‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ عضلات‌‏‎ سلولهاي‌‏‎
پيرووات‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ سلول‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ به‌راحتي‌‏‎ كافي‌‏‎ اكسيژن‌‏‎ گيرد ، ‏‎ انجام‌‏‎ آرامي‌‏‎ به‌‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎
خارج‌‏‎ بدن‌‏‎ از‏‎ شش‌ها‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ دي‌اكسيدكربن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تبديل‌‏‎ آب‏‎ و‏‎ دي‌اكسيدكربن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.مي‌شود‏‎
پيروواتها‏‎ تمام‌‏‎ تبديل‌‏‎ جهت‌‏‎ گيرد ، ‏‎ انجام‌‏‎ بيشتري‌‏‎ سرعت‌‏‎ و‏‎ شدت‌‏‎ با‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ درنتيجه‌‏‎ و‏‎ نمي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ اكسيژن‌‏‎ آب ، ‏‎ و‏‎ دي‌اكسيدكربن‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ درد‏‎ احساس‌‏‎ سبب‏‎ عضلات‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ تبديل‌‏‎ اسيدلاكتيك‌‏‎ به‌‏‎ پيروواتها‏‎
.مي‌شود‏‎ عضلات‌‏‎ عادي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
مايعات‌‏‎ و‏‎ تغذيه‌‏‎ نقش‌‏‎
كافي‌‏‎ آب‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ ابتدا‏‎
كه‌‏‎ كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ غذايي‌‏‎ مواد‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎.باشيد‏‎ كرده‌‏‎ مصرف‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎باشند‏‎ هضم‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ جذب‏‎ قابل‌‏‎ به‌راحتي‌‏‎
.كنيد‏‎ مصرف‌‏‎ گليكوژن‌‏‎ ذخيره‌‏‎ منابع‌‏‎ جايگزيني‌‏‎
.باشد‏‎ پروتئين‌‏‎ و‏‎ كربوهيدرات‌‏‎ تركيبات‌‏‎ شامل‌‏‎ بايد‏‎ شما‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ غذاي‌‏‎
ورزش‌‏‎ نحوه‌‏‎
برنامه‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ اسيدلاكتيك‌‏‎ توليد‏‎ كاهش‌‏‎ سبب‏‎ كم‌ ، ‏‎ فاصله‌هاي‌‏‎ با‏‎ ورزشي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ انجام‌‏‎
ورزشهاي‌‏‎ شامل‌‏‎ گاهگاهي‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎.برسانيد‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ يا‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ورزشهايتان‌‏‎ زماني‌‏‎
چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ آموخت‌‏‎ خواهد‏‎ شما‏‎ بدن‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎.‎است‌‏‎ متوسط‏‎ و‏‎ ملايم‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ سخت‌‏‎
مسابقه‌هاي‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎.كند‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ شديد‏‎ ورزشهاي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ اسيدلاكتيك‌‏‎
مدت‌‏‎ به‌‏‎ خود ، ‏‎ ماهيچه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اسيدلاكتيك‌‏‎ منفي‌‏‎ اثرات‌‏‎ احساس‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎
.دهيد‏‎ انجام‌‏‎ سخت‌تري‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ طولاني‌تر‏‎
مناسب‏‎ ورزشهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ و‏‎ كافي‌‏‎ مقدار‏‎ به‌‏‎ مايعات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ خوب ، ‏‎ تغذيه‌‏‎ كلي‌ ، ‏‎ به‌طور‏‎
بر‏‎ اسيدلاكتيك‌‏‎ منفي‌‏‎ اثرات‌‏‎ بدون‌‏‎ بتوانيد‏‎ تا‏‎ داد‏‎ خواهد‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ ورزشي‌‏‎
.دهيد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شديد‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ آنها‏‎ عادي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ شدن‌‏‎ محدود‏‎ و‏‎ ماهيچه‌ها‏‎
msn سايت‌‏‎ اينترنت‌ ، ‏‎:‎منبع‌‏‎
اسدي‌‏‎ عفت‌‏‎:ترجمه‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.