دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۳
گفت وگو با امير سرتيپ كريم قوامي فرمانده نيروي هوايي ارتش
رژه اي عليه شاه
009879.jpg
يكي از افتخارات نيروي هوايي بي نيازي ازهر گونه آموزش از كشورهاي خارجي است
عباس اسدي
«آن روز كه شما آقايان نيروي هوايي آمديد در صحنه و با رژيم طاغوت مخالفت كرديد، آن روز ارزش شما در تاريخ ثبت شد، آن اقدام پيش خداي متعال نيز براي هميشه محفوظ است.» امير سرتيپ خلبان كريم قوامي فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با فرازي از سخنان حضرت امام(ره) باب سخن مي گشايد و بر اين باور است نيروي هوايي اگرچه از نيروهاي متخصص، ماهر و دنيا گشته بهره مند است، اما هميشه و در همه حال گوش به فرمان رهبري نظام دارد و محور و مدار حركت خود را از باورهاي ديني، مردم داري و پيشرفت و ترقي كشور مي گيرد و در همين مسير راه مي پيمايد. باور امير سرتيپ چيز ديگري هم هست: فعاليت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در مقاطع مختلف تاريخي مشعشع از اقدامات خطرآفرين و در عين حال تحول ساز است .
فرمانده نيروي هوايي ارتش اما اكنون مي گويد: ايران به حدي از پيشرفت و ترقي در ابعاد مختلف دست يافته است كه اين توانمندي در مقايسه با قبل از انقلاب به مانند قياس كوه با كاه است و البته تأكيد مي كند پيوند جدي ميان نيروي هوايي و گروه هاي علمي و پژوهشي در دانشگاه ها حلقه پيشرفت را كامل تر خواهد كرد.او در سالگرد نيروي هوايي ارتش يك بار ديگر حركت اين نيرو را در بيعت با حضرت امام(ره) برگ زرين و افتخارآفرين اين نيرو مي داند و مي گويد: حركت آن روز به نوعي همراهي و همدلي و همگامي با مردم بود براي از ميان برداشتن ظلم و تعدي و تجاوز و ستمگري، در اين ميان نيروي هوايي پيشتاز شد و برگي از تاريخ روزهاي سرافرازي و پيروزي به نام او رقم خورد .متن گفت وگو با فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران را در صفحه ۱۰ بخوانيد.
* شما به عنوان كسي كه در روزهاي پيروزي انقلاب در نيروي هوايي بوديد و به سهم خود در حوزه فعاليت اين نيرو نقش و كاركردي خاص را براي پيروزي انقلاب داشتيد بفرماييد نيروي هوايي ارتش با آن اقدام ۱۹ بهمن چه نقشي در پيروزي انقلاب بر عهده گرفت؟
- ۲۶ سال پيش در چنين ايامي به رغم خفقان و فشارهايي كه براي اقشار مختلف مردم و به ويژه نظاميان وجود داشت، پرسنل نيروي هوايي ارتش كاري كردند كه در تاريخ ثبت شد. آنها در يك واحد بسيار منظم و آراسته در مدرسه علوي به حضور امام رسيدند. اين اقدام آنها بهت و حيرت جهانيان را به همراه داشت، حيرت جهانيان از اين جهت بود كه چطور نيروي هوايي ارتش كه بايد به شاه وفادار بماند پيشتاز پيمان شكني با شاه شده  و به رغم برخورداري از تحصيلات دانشگاهي در دانشگاه هاي آمريكا و انگليس پذيرفته است كه به صفوف مبارزه مردم با شاه بپيوندد.
آنها چنين انتظاري از هر كسي داشتند جز نيروي هوايي ارتش. اما از آنجا كه پرسنل نيروي هوايي انسان هاي شاخص، فهيم  و مؤمن و معتقد و از متن و بطن جامعه بودند كاري كردند كه مثل بمب منفجر شد و مانند اقدامات ديگرجرقه اي شد براي شكل گيري نهضت پيروزي مردم در انقلاب. البته مردم هم در چنين شرايطي با نيروي هوايي همدل و همزبان شدند و اين كار به دو طرف قوت قلب داد و پيروزي انقلاب را سرعت بخشيد. تعداد زيادي از مردم به حمايت از اقدام نيروي هوايي به خون غلتيدند و شماري هم از پرسنل نيروهاي هوايي شهيد شدند، اما اين اقدام براي هميشه در تاريخ به عنوان يك برگ زرين باقي ماند. به همين خاطر هر سال پرسنل نيروي هوايي ۱۹ بهمن به محضر رهبر انقلاب مي روند و با نظام و رهبري بيعت مي كنند، ما نيز به عنوان نيروي هوايي به اين روز افتخار مي كنيم و به عنوان يك نيروي مردمي باقي خواهيم ماند.
* آن زمان در مطبوعات و در كانون هاي سازماندهي مبارزات مردمي گفته مي شد كه همافرها و درجه داران بودند كه برنامه رژه و اعلام بيعت با حضرت امام(ره) را سامان دادند و افسران عالي رتبه در اين رخداد نقشي نداشتند، آيا اراده اي بالاتر از آنچه گفته شده است در رده هاي فرماندهي در سامان اين رخداد تاريخي نقشي داشت؟
- به باور من اراده اي بوده است كه از بطن جامعه نشأت گرفته و نيروي هوايي را به سويي برده است تا اين حركت تاريخي را انجام دهد. البته در ارتش انسان هاي شريف در رده هاي بالا مثل شهيد نامجو كه در دانشكده افسري جزو استادان بود و ديگر افراد مطرحي بودند كه برنامه رژه را به خاطر برخي مسايل به صورت پنهاني هدايت و مديريت مي كردند و حتي با رهبر كبير انقلاب در تماس بودند، آن زمان من ستوان بودم، آمريكا را ديده بودم و در آن سرزمين درس خوانده بودم اما وقتي حركت مردم را ديديم و نوع حمايت را فهميديم به اين نتيجه رسيديم كه اين حركت حق است. در آن برنامه بيعت با امام(ره) افسران هم بودند، سربازان هم بوده اند، همافر و درجه دار هم همين طور. حالا ممكن است غالب آن ها همافرها بوده اند كه اين حماسه را آفريده اند.
009858.jpg
حركت نيروي هوايي در اعلام بيعت ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ با حضرت امام(ره) به يكباره اتفاق نيفتاده است كه آن را حركتي صرفاً متهورانه و شجاعانه قلمداد كنيم
* حركت افسران و همافرهاي نيروي هوايي در اعلام بيعت با امام(ره) و اعلام انزجار از حكومت شاه مورد تحسين قرار گرفت چراكه افراد حاضر در اين برنامه جرأت كردند با وجود اين كه هرآن ممكن است فرداي آن روز خطراتي متوجه آن ها شود با شجاعت در اين برنامه حضور يافته و آزاديخواهي و سقوط رژيم سلطنت پهلوي را سازمان دهند؟ ديدگاه شما در اين مورد چيست؟
- حركت نيروي هوايي در اعلام بيعت با حضرت امام(ره) به يك باره اتفاق نيفتاده است كه آن را حركتي صرفاًمتهورانه و شجاعانه قلمداد كنيم ، بلكه اين حركت يك اقدام آگاهانه، هوشمندانه، برنامه ريزي شده و مبتني بر اعتقادات و باورهاي آن ها بوده است. رهبر انقلاب كه در سال ۱۳۴۲ تبعيد شد، آدم هاي هوشمند و تيزبين نشستند و تجزيه و تحليل كردند و هسته مبارزه با رژيم در همان روزها در نيروي هوايي شكل گرفت و نيروهاي نظامي در هر سيستمي قسم مي خورند و در زمان طاغوت هم قسم خورده بودند كه وفادار بمانند اما تا كجا و با چه كسي؟ مشخص است وقتي نيروي هوايي مي بيند كه اقدامات رژيم شاه ناحق است، حكومت او ظالمانه است و نيروي هوايي هم بنا بر اعتقادات بايد از حق دفاع كند و رژيم از حق و عدالت خارج شده است، بيعت را مي شكنند و اتفاقاً از ظلم روي برمي گردانند و به سوي حق رجعت مي كنند و اين بيعت نشأت گرفته از فرهنگ غني اسلامي بود كه آگاهانه رفتند، ايستادند، شعار هم دادند؛ با وجود آن كه مي دانستند ممكن است عواقب بسيار خطرناكي داشته باشد. البته در آن زمان خيلي ها را هم گرفتند در پايگاه تبريز كه ما آنجا بوديم، عده اي را دستگير كردند، عده اي به خاش در استان سيستان و بلوچستان تبعيد شدند. در اصفهان و بوشهر هم عده اي ديگر را گرفتند، اما اين اقدام رژيم در مقابل نيروي هوايي غالب آن ها انسان هاي عميق اهل تجربه و تحليل بودند، كاري نبود كه بتواند افسران فهيم را از مبارزه بازدارد.
* نيروي هوايي پس از آن اقدام ۱۹ بهمن در فرازهاي ديگري از عمر ۲۶ ساله انقلاب اقدامات مهمي در زمان هشت سال دفاع مقدس انجام داده و پس از جنگ روبه سوي عمران، پيشرفت و دستيابي به تجهيزات مدرن و روزآمد داشته است، آيا اكنون در مرحله اي از پيشرفت در سيستم هوا فضا قرار داريم كه با اقتدار بتوانيم از آن دفاع كنيم و به تهديدات احتمالي پاسخ قاطع دهيم؟
- يكي از برگ هاي زرين نيروي هوايي دستيابي به سلاح هاي پيشرفته و سازندگي و عمران در اين بخش بوده است، سيستم نيروي هوايي يك سيستم پيچيده است؛ با هيچ يك از سازمان ها و ارگان هاي موجود نمي توانيد وضعيت نيروي هوايي را مقايسه كنيد. ۲۶ سال است كه قطع رابطه شده است، در بعد نظامي تحريم را تجربه كرده ايم، خوب خيلي از كشورها از نظر تجهيزات نظامي به يك كشوري وابسته اند. وقتي قطع رابطه مي شود، آن تجهيزات را كنار مي گذارند، كارها مي خوابد و پشتيباني قطع مي شود، اما ما در نيروي هوايي تا به حال كارهاي بزرگي انجام داده ايم و اين كار به پشتوانه پرسنل و با حمايت رهبر معظم انقلاب تاكنون دنبال شده است.
بچه هاي ما لحظه به لحظه با يك ابداع جديد و ابتكار و خلاقيت نو، كارها را پيش برده اند. هفته قبل (اواخر ديماه) كه به بوشهر رفته بودم قطعه اي حجيم كه ساخت يكي از كشورهاي غربي بود، بچه هاي ما روي آن كار كرده و آن را با حجم يك پانزدهم مشابه خارجي ساخته اند كه اكنون مورد استفاده قرار مي گيرد. هر لحظه اين خلاقيت ها بروز مي كند و بنا داريم با حمايت مقامات عالي رتبه نظام حتي سيستم هاي پيچيده را هدايت و بومي سازيم، اين روندي است كه در نيروي هوايي استمرار خواهد داشت و هيچ زماني تعطيل بردار نيست.
* مسئوليت حفاظت از آسمان كشور بر عهده نيروي هوايي ارتش است. در بخش زميني و خدماتي كه بايد ارگان ها و نهادهاي مختلف به مردم ارايه دهند در برخي موارد مديريت هاي جزيره اي را شاهد هستيم؛ به گونه اي كه هر كس حوزه كاري سازمان متبوعش را به مثابه جزيره اي مي بيند كه متأسفانه فارغ از همكاري بين بخشي و فرابخشي قصور و تقصيرهايي رخ مي دهد كه در نهايت به ضرر شهروندان مي انجامد. آيا شما در حوزه مسئوليت خود در آسمان با چنين مشكلي روبه رو نيستيد؟
- هركس يك مسئوليتي دارد، مسئوليت ما هم تبيين و تعريف شده است. ما هم وظيفه داريم بر اساس مأموريت و مسئوليت خود همين گونه عمل كنيم، مگر آن كه مأموريت ما را تغيير دهند و يا تعريف دوباره  اي از آن داشته باشند اما تا زماني كه به مأموريت خود باور داريم با اقتدار، توانمندي و نهايت تلاش به نحو شايسته آن را انجام مي دهيم و به هيچ دشمن و پرنده اي و كسي اجازه نمي دهيم بدون آن كه مجوز داشته باشد وارد فضاي جمهوري اسلامي ايران شود. ما در اين حوزه مأموريت خود را تاكنون انجام داده ايم و مانعي هم بر سر راه ما وجود نداشته است.
* ولي ظرف چند ماه گذشته پرنده اي ناشناس؛ بشقاب پرنده، جرم فضايي، و ستاره هاي دنباله  دار و حتي پرنده هاي ماهواره اي در آسمان ايران ديده شده و شما گفته ايد دستور داريد آن را بزنيد، آيا تاكنون به زدن آنها اقدام كرده ايد؟ و آيا بنا داريد در صورت مشاهده اين پديده هاي ناشناس و غير خودي برخورد را در دستور كار قرار دهيد؟
- هر پرنده اي كه مي خواهد در كشور پرواز كند بايد مجوز داشته باشد،نه اين كه ما بگوييم،بلكه تمام سيستم هوانوردي اين را تعريف و تبيين كرده است.از آنجا كه فضاي آسمان كشور محدوديت خاص خود را دارد، هر پرنده اي و هواپيمايي بخواهد تردد كند بايد از طريق نيروي هوايي و هواپيمايي كشوري مجوز داشته باشد و وزارت خارجه نيز كريدور، ارتفاع و زمان ورود و خروج هواپيماي عبوري را به ما گزارش كند، بنابراين هيچ پرنده اي مجوز و حق پرواز در آسمان ايران را ندارد، حالا بعضي ممكن است رعايت نكنند ولي ما هواپيماي آماده باش داريم و هر هواپيماي ناشناس و هر پرنده ناشناسي را ببينيم و گزارش به ما برسد و بدانيم كه موجوديت هواپيما نامشخص است، هواپيماي آماده دنبال آن مي رود، حالا يا هدايت مي كند و يا ممكن است اجازه ورود ندهد و او را به خارج هدايت كند. اين جزو مأموريت هاي ما است.
009855.jpg
عكس:مجتبي جانبخش
* آيا طي چند ماه اخير به موردي برخورد كرده ايد كه آن را بزنيد و يا به خارج هدايت كنيد؟
- بحث اشياي نوراني تاريخي يك چيز پيچيده است، در واقع علم روز دنيا است و تاريخ هم در مقاطع مختلف درباره اين موضوع حرف داشته است.به تازگي يكي از روزنامه ها نوشته بود كه يكي از رؤساي جمهور آمريكا نيز با اين پديده مواجه بوده است و چندي قبل يك فيلم از ژاپن نشان دادند كه يك كشاورز به يك باره با يك بشقاب پرنده مواجه مي شود، مي رود و فيلمبرداري مي كند و در ادامه آن مصاحبه يكي از مسئولان ژاپن را نشان مي دهد كه مي گويد تاكنون آن شيء نوراني براي ما ناشناخته مانده است، اين اشياء برخي ماهواره است، انواع و اقسام «يوفو» اجرام ناشناخته فضايي و برخي هم هواپيما است، حالا يك كسي گزارش مي كند، چون اطلاع ندارد مثلاً هواپيما مسير خود را طي مي كند، در زماني كه آفتاب غروب مي كند، هواپيما در حال حركت است، پايين در روي زمين هوا تاريك است و نوري كه از طرف خورشيد به هواپيما تابانده مي شود، حس مي كنيم شيء نوراني در آسمان پرواز مي كند و فرد گزارش كننده چنين چيزي را نمي داند. با اين وجود خلبانان ما با چشم دنبال چنين مسائلي هستند و به صورت جدي پيگيري مي كنند، رادار داريم، سيستم هاي پدافندي قوي داريم، اگر ببينند برابر هماهنگي قبلي اقدام تاكتيكي خود را انجام خواهند داد.
* شما به ارتباط خوب نيروي هوايي با مراكز پژوهشي اشاره كرديد، در گذشته بسياري از افسران عالي رتبه نيروي هوايي براي ارائه خدمات در اين نيرو ناچار به ادامه تحصيل در خارج از كشور بودند و يافته ها و مهارت هاي خود را آن سوي آب ها فرا مي گرفتند. الان در چه شرايطي هستيم؟ آيا هنوز در بخش آموزش خلباني و ساير نيازهاي نيروي هوايي به خارج وابستگي داريم؟
- ارتباط، با مراكز علمي بسيار عالي است و يكي از موفقيت هاي ما همين است. اين هم تدبيري بود كه رهبر معظم انقلاب پيش پاي ما گذاشتند، اكنون مثلثي از مراكز علمي، صنعت و نيروي هوايي تشكيل شده و تعاملات اين سه گروه به نتايج خوبي هم رسيد، تا جايي كه حتي براي خود ما هم غيرقابل باور بوده است. الان نيروي هوايي كارش را انجام مي دهد، سيستم هاي پدافندي هم فعالند و بخش صنعت ما در وزارت دفاع با بهره گيري از هماهنگي و همفكري، استادان و دانشمندان و پرسنل نيروي هوايي به موفقيت هاي چشمگيري دست يافته اند.
* مصاديقي را بگوييد.
- به عنوان مثال، قبل از انقلاب، يك قطعه اي بود در تبريز، مستشاران جمع مي شدند بدون آن كه بچه هاي نيروي هوايي اين قطعه را ببينند برمي داشتند با يك جعبه خاص از آنجا بدون اين كه به دست ايراني ها برسد، از تهران مستقيم به آمريكا مي فرستادند و حتي بچه هاي ما اجازه نداشتند دست بزنند، اما همان قطعه اكنون براي بچه ها پيش پا افتاده است؛ چرا كه پيچيده تر از آن را ساخته اند، كار ما از تعميرات گذشته و به تحولات رسيده است و همكاران ما روز به روز تحولات جديدي مي آفرينند و در پژوهش، ساخت وساز و ابتكارات موفقيت هاي زيادي به دست آورده ايم. در بعد آموزشي هم كه خيلي از موارد در خارج از كشور صورت مي گرفت اكنون به همت توانمندي هاي نيروي هوايي در داخل توليد مي شود، آموزش خلبانان در داخل كشور به نحو احسن انجام و روز به روز سيستماتيك تر دنبال مي شود، از كنكور سراسري پذيرش داريم، يكي از افتخارات نيروي هوايي اين بوده كه نياز به آموزش خارجي به كلي قطع شده و تمام آموزش ها از طريق نيروي هوايي انجام مي شود. آموزش خلباني كه در آن زمان براي هر نفر يك تا دو ميليون دلار ارز بري داشت، اكنون به حدي عادي شده است كه حتي قادريم اين آموزش را در اختيار ساير كشورها نيز قرار دهيم.
* جايگاه نيروي هوايي در بحث نانوتكنولوژي كه مورد تأكيد رهبري نظام هم بوده است كجا است؟
- كميته اي تشكيل شده است و دانش جديدي است در ايران كه نيروي هوايي هم در آن كميته حضور دارد. فكر مي كنم پيشرفت ما در اين بخش به نسبت ساير بخش ها بهتر و اثربخش تر باشد. با همين انگيزه هدف بحث همايش پرنده هاي ناشناس را هم در اسفندماه سال جاري در دست اقدام داريم تا بتوانيم اين موضوع را از بعد علمي هم ببينيم. از استادان نجوم، از صاحبنظران و نظامي ها و كساني كه علاقه مندند خواسته ايم حضور پيدا كنند تا در اين بخش بتوانيم به يافته هاي جديدي دست يابيم.

نگاه امروز
رژه مقدس
هنوز بنيان هاي نخ نما شده رژيم پهلوي دوم پابرجا بود كه پرسنل نيروي هوايي در اقدامي شايسته به محضر بنيانگذار جمهوري اسلامي رسيدند وبا انجام يك رژه مقدس، صدها پيام را به جهانيان رساندند.
نيروي هوايي كه نماد مدرنيته و پيشرفت ارتش در صيانت و پاسداري از مرز و بوم هر كشوري به شمار مي آيد، در اقدامي شجاعانه و با حذف تمام پارامترها و فاكتورهاي پذيرفته شده در دانشگاه هاي نظامي به ميان انقلابيون آمدند و تاكيد كردند كه ارتش از بستر جامعه به پا خاسته و در كوران رخدادها، حامي و پشتيبان توده مردم مي باشد.
نيروهاي موجود در قواي هوايي كشور كه عمدتا از لايه متوسط جامعه مي باشند در آن روز فراموش ناشدني، رژه مقدسي را به نمايش گذاشتند كه افزون بر ايجاد دلگرمي در صفوف انقلابيون، تير خلاص را بر تمام شدن فصل حيات پهلوي دوم زدند.
با چنين اقدام بي بديل، بازماندگان رژيم تلاش كردند تا رژه مقدس نيروي هوايي را تصويري صرفا ساختگي نشان دهند، اما به دليل ذات نيكويي كه در دل اين حركت وجود داشت، امواج آن دلهاي مشتاق را دلگرم تر ساخت و نشان داد كه ارتش نيز همپاي ساير توده هاي مظلوم هستند.
تصوير رژه مانا و ماندگار پرسنل نيروي هوايي ارتش به سراسر جهان مخابره شد و استراتژيست ها با مشاهده آن بر پايان يافتن كتاب پهلوي دوم صحه گذاشتند و از سويي ديگر با تاييد حضرت امام، نيروي هوايي ارتش نظام جمهوري اسلامي به حيات طيبه خود وارد شد و با تولد دوباره اين نيرو، نهضت خودباوري تا مرحله خوداتكايي آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
سخن آخر اينكه نيروي هوايي با انجام آن رژه مقدس، بستر تشكيل ارتش مقدس را فراهم ساخت و اين نيرو پيشقراول سازندگي در ميان ساير قواي سه گانه ارتش شد. يادباد آن روزگاران و آن رژه مقدس.
جمشيد پوراسكندر

اجتماعي
اقتصاد
انديشه
سياست
سينما
فرهنگ
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  فرهنگ   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |