شماره‌ 1504‏‎ ششم‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏،‏‎14 March 98 اسفند 1376 ، ‏‎ شنبه‌ 23‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Letters
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
تهران‌‏‎ بورس‌‏‎
مي‌كند‏‎ تقديم‌‏‎
معاملات‌‏‎ روزانه‌‏‎ جدول‌‏‎
فرمانده‌‏‎ كل‌قوا‏‎ فرماندهي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نيروي‌‏‎ جديد‏‎

انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ ستاد‏‎ اطلاعيه‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
دريافت‌‏‎ آماده‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ ستاد‏‎
است‌‏‎ شكايات‌‏‎

خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
و‏‎ تحرك‌‏‎ آغاز‏‎ بايد‏‎ جديد‏‎ سال‌‏‎ :رئيس‌جمهوري‌‏‎
كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ نشاط‏‎
باشد‏‎ اسلامي‌‏‎

شبكه‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ نخست‌وزير‏‎
در‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ :ان‌‏‎.‎ان‌‏‎.تلويزيوني‌سي‌‏‎
نوع‌‏‎ هيچ‌‏‎ نظامي‌‏‎ هسته‌اي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎
ندارند‏‎ همكاري‌‏‎

ملل‌از‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ قدرداني‌معاون‌‏‎
باموادمخدر‏‎ درمبارزه‌‏‎ ايران‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎

انتخابات‌‏‎ نماينده‌‏‎ پنج‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎
شهر‏‎ چهار‏‎ در‏‎ مجلس‌ ، ديروز‏‎ ميان‌دوره‌اي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎

و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ باحضور‏‎
سومين‌‏‎ مراسم‌‏‎ :نظام‌‏‎ تشخيص‌مصلحت‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ يادگارامام‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎

ديروز‏‎ انتخابات‌‏‎ غيررسمي‌‏‎ نتايج‌‏‎

وليعهد‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ پيام‌‏‎
مي‌شود‏‎ تسليم‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎

نمازگزاران‌‏‎ :تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
خود‏‎ اعمال‌‏‎ به‌محاسبه‌‏‎ نو‏‎ سال‌‏‎ درآستانه‌‏‎
گذشته‌بپردازند‏‎ درسال‌‏‎

امشب‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ گزارش‌‏‎
مي‌شود‏‎ پخش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ از‏‎

فرمانده‌‏‎ كل‌قوا‏‎ فرماندهي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نيروي‌‏‎ جديد‏‎


سپاه‌‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نيروي‌‏‎ جديد‏‎ فرمانده‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
.كردند‏‎ منصوب‏‎ را‏‎
با‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حجازي‌‏‎ حسين‌زاده‌‏‎ سيدمحمد‏‎ پاسدار‏‎ سرتيپ‌‏‎ حكمي‌سردار‏‎ صدور‏‎
.فرمودند‏‎ منصوب‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ مقاومت‌بسيج‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎

:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ معظم‌‏‎ فرمانده‌‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
حجازي‌‏‎ حسين‌زاده‌‏‎ سيدمحمد‏‎ پاسدار‏‎ سرتيپ‌‏‎ سردار‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ بنابه‌‏‎
به‌‏‎ مي‌باشيد ، ‏‎ بسيج‌‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ مختلف‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ارزنده‌‏‎ تجارب‏‎ داراي‌‏‎
منصوب‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ سمت‌‏‎
و‏‎ ميليوني‌‏‎ بيست‌‏‎ ارتش‌‏‎ تحقق‌‏‎ نيروبراي‌‏‎ آن‌‏‎ خطير‏‎ مسئوليت‌‏‎.مي‌كنم‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ داوطلببه‌خصوص‌‏‎ كارآمد‏‎ و‏‎ فعال‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ سازماندهي‌‏‎
توام‌‏‎ ايثار‏‎ و‏‎ روحيه‌ايمان‌‏‎ از‏‎ گرفته‌‏‎ نشات‌‏‎ كه‌‏‎ بسيجي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ اشاعه‌‏‎ و‏‎ عزيز‏‎
توان‌‏‎ و‏‎ تمام‌همت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ بسيجي‌‏‎ عزيزان‌‏‎ انقلابي‌‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎
حداكثربهره‌برداري‌‏‎ موجود‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ببريد‏‎ بكار‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
وتلاشهاي‌‏‎ زحمات‌‏‎ از‏‎.‎آوريد‏‎ به‌عمل‌‏‎ مصوب‏‎ ماموريتهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ قدرداني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ آن‌‏‎ تصدي‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ افشار‏‎ عليرضا‏‎ سردار‏‎ مخلصانه‌‏‎
توفيق‌‏‎.‎آيد‏‎ به‌عمل‌‏‎ شايسته‌‏‎ استفاده‌‏‎ ايشان‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ نيروي‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ واميد‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ رااز‏‎ همگان‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎
‎‏‏20/12/76‏‎


انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ ستاد‏‎ اطلاعيه‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
دريافت‌‏‎ آماده‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ ستاد‏‎
است‌‏‎ شكايات‌‏‎


آماده‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ ميان‌دوره‌اي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ ستاد‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
.است‌‏‎ شكايات‌‏‎ دريافت‌‏‎
ماده‌‏‎ تبصره‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ ستاد‏‎ اين‌‏‎
تخلفات‌‏‎ و‏‎ برگزاري‌‏‎ چگونگي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ شكايات‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ ‎‏‏67‏‎
باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ شكايت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ كساني‌كه‌‏‎ احتمالي‌ ، ‏‎
دبيرخانه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شكايت‌‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ ازتاريخ‌‏‎ روز‏‎ هفت‌‏‎ ظرف‌‏‎ مي‌توانند‏‎
(فلسطين‌‏‎ خيابان‌‏‎ ابتداي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)‎امام‌خميني‌‏‎ خيابان‌‏‎)در‏‎ واقع‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
.كنند‏‎ تسليم‌‏‎
مشخصات‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ رسيدگي‌‏‎ قابل‌‏‎ شكاياتي‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
كامل‌ ، ‏‎ نشاني‌‏‎ شغل‌ ، ‏‎ پدر ، ‏‎ نام‌‏‎ خانوادگي‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ نام‌ ، ‏‎ شامل‌‏‎ شاكيان‌‏‎ يا‏‎ شاكي‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ شاكي‌‏‎ امضاي‌‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ (‎داشتن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎) تلفن‌‏‎ شماره‌‏‎
افراد‏‎ مورد‏‎ در‏‎ شكايات‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ همچنين‌‏‎ مذكور‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ ممنوع‌‏‎ آن‌‏‎ افشاي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ محرمانه‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ ستاد‏‎
در‏‎ اخلاقي‌‏‎ شئون‌‏‎ و‏‎ تقوا‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ هموطنان‌‏‎ كه‌‏‎
.شوند‏‎ الهي‌‏‎ توفيقات‌‏‎ مشمول‌‏‎ انساني‌‏‎ -‎الهي‌‏‎ ازارزشهاي‌‏‎ پاسداري‌‏‎خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
و‏‎ تحرك‌‏‎ آغاز‏‎ بايد‏‎ جديد‏‎ سال‌‏‎ :رئيس‌جمهوري‌‏‎
كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ نشاط‏‎
باشد‏‎ اسلامي‌‏‎


كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ سران‌‏‎ اجلاس‌‏‎ مصوبات‌‏‎ پيگيري‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
وزيران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ حضور‏‎ با‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ درتهران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎
روشها‏‎ جلسه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ تشكيل‌‏‎ سران‌‏‎ هشتم‌‏‎ دست‌اندركاران‌اجلاس‌‏‎ و‏‎ ذيربط‏‎
سازمان‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ مصوبات‌‏‎ پيگيري‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ مناسب‏‎ تشكيلات‌‏‎ و‏‎
همچنين‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ بين‌المللي‌ ، ‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎
مصوبات‌‏‎ اجراي‌‏‎ راهكارهاي‌مناسب‏‎ يافتن‌‏‎ به‌منظور‏‎ كميسيونهايي‌‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎
.شود‏‎ اقتصادي‌تشكيل‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ تهران‌ ، ‏‎ كنفرانس‌‏‎
كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
نشاط‏‎ و‏‎ تحرك‌‏‎ آغاز‏‎ بايد‏‎ جديد‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
بهتر‏‎ سه‌گانه‌‏‎ كميسيونهاي‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ باشد ، ‏‎ فعاليتهاي‌سازمان‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎
.شود‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎ مسائل‌‏‎ آشنابا‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ نظرات‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎
تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ جديد‏‎ بتوانيم‌پيشنهادهاي‌‏‎ ما‏‎ اگر‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
آن‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌تقويت‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ عرضه‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ سازمان‌‏‎ ساختار‏‎
مساله‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌خاص‌‏‎ و‏‎ نگاه‌‏‎ يادآوري‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎
بيشترسازمان‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ ويژه‌‏‎ توجه‌‏‎ بر‏‎ اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ فلسطين‌‏‎ و‏‎ قدس‌‏‎ محوري‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎شبكه‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ نخست‌وزير‏‎
در‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ :ان‌‏‎.‎ان‌‏‎.تلويزيوني‌سي‌‏‎
نوع‌‏‎ هيچ‌‏‎ نظامي‌‏‎ هسته‌اي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎
ندارند‏‎ همكاري‌‏‎


.است‌‏‎ نداده‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ كشنده‌‏‎ سلاح‌‏‎ فن‌آوري‌‏‎ هيچ‌گاه‌‏‎ مسكو‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
با‏‎ (‎آمريكا‏‎)‎ ان‌‏‎.‎ان‌‏‎.سي‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ روسيه‌در‏‎ نخست‌وزير‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ زماني‌‏‎ درهيچ‌‏‎ روسيه‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎
تيم‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ اين‌مسئله‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ نخواهد‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ هسته‌اي‌‏‎ فن‌آوري‌‏‎ توسعه‌‏‎
روي‌‏‎ سالهاست‌بر‏‎ كه‌‏‎ -‎ نيز‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ كارشناسان‌‏‎ مشترك‌‏‎
.هست‌‏‎ -‎ مي‌كنند‏‎ فعاليت‌‏‎ اتمي‌‏‎ سلاحهاي‌‏‎ تكثير‏‎ عدم‌‏‎ موضوع‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎) گور‏‎ باال‌‏‎ ديدار‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چرنوميردين‌‏‎
بر‏‎ همچنين‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌برد‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ درواشنگتن‌‏‎ (آمريكا‏‎
اين‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ هسته‌اي‌ايران‌‏‎ نيروگاه‌‏‎ فعاليت‌‏‎ صلح‌آميزبودن‌‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ نيروگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فن‌آوري‌اي‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ نظامي‌‏‎ كاربرد‏‎ نيروگاه‌‏‎
با‏‎ ارتباطي‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ جهان‌‏‎ جاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ مي‌رود‏‎
.ندارد‏‎ جمعي‌‏‎ كشتار‏‎ سلاحهاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ فن‌آوري‌‏‎ملل‌از‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ قدرداني‌معاون‌‏‎
باموادمخدر‏‎ درمبارزه‌‏‎ ايران‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎


سازمان‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ معاون‌‏‎ و‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ برنامه‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مدير‏‎
قدرداني‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ ملل‌از‏‎
.كرد‏‎
مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎ دبير‏‎ فلاح‌‏‎ محمد‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ شب‏‎ شنبه‌‏‎ پنج‌‏‎ آرلاچي‌‏‎ پينو‏‎
من‌‏‎ و‏‎ كرده‌ايد‏‎ عظيمي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ راه‌‏‎ دراين‌‏‎ شما‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎
.گرفته‌ام‌‏‎ قرار‏‎ شما‏‎ تاثيراقدامات‌‏‎ تحت‌‏‎
مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ وين‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
كرده‌‏‎ زيادي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎:‎افزود‏‎
.است‌‏‎
ايران‌‏‎ مبارزه‌‏‎ از‏‎ زمينه‌ها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ حاضريم‌‏‎ ما‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ آرلاچي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ حمايت‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ تقاضاي‌‏‎ و‏‎ عرضه‌‏‎ توليد ، ‏‎ عليه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ مشتركي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ آتي‌‏‎ سفر‏‎ در‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
.رساند‏‎ خواهم‌‏‎ امضا‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ مقامات‌‏‎ با‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ امرمبارزه‌‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ نخستين‌بار‏‎ براي‌‏‎ آينده‌‏‎ ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ اواسط‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ آرلاچي‌‏‎
.كند‏‎ ديدن‌‏‎
ايثارگري‌هاي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ نيزدر‏‎ فلاح‌‏‎ محمد‏‎
.كرد‏‎ تشريح‌‏‎ قاچاقچيان‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ رادر‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
صرف‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ بر 400‏‎ بالغ‌‏‎ سالانه‌‏‎ ايران‌‏‎:‎ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
در‏‎ كشور‏‎ شرق‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ هزار‏‎ گفت‌30‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ از‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ ورود‏‎ از‏‎ هستندتا‏‎ تلاش‌‏‎
.كنند‏‎ اروپايي‌جلوگيري‌‏‎ سود‏‎ پر‏‎ بازارهاي‌‏‎
در‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ نشست‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎ وين‌‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ مقر‏‎
به‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ عضو‏‎ كشور‏‎ نمايندگان‌ 53‏‎ حضور‏‎ با‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎
نشست‌‏‎ مقدمات‌‏‎ كردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ و‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ جهاني‌‏‎ مبارزه‌‏‎ راههاي‌‏‎ بررسي‌‏‎
جمعه‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اختصاص‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ مجمع‌عمومي‌‏‎ ويژه‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ آينده‌‏‎انتخابات‌‏‎ نماينده‌‏‎ پنج‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎
شهر‏‎ چهار‏‎ در‏‎ مجلس‌ ، ديروز‏‎ ميان‌دوره‌اي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎


مجلس‌شوراي‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ انتخابات‌ميان‌دوره‌اي‌‏‎ سومين‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
حوزه‌هاي‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ انتخابپنج‌‏‎ براي‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ سلماس‌‏‎ و‏‎ خمين‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎
حضور‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ راي‌گيري‌حضرت‌‏‎ زمان‌‏‎ شروع‌‏‎ دقايق‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ شناسنامه‌‏‎ وارائه‌‏‎ شماره‌ 110‏‎ سيار‏‎ صندوق‌‏‎ پاي‌‏‎ در‏‎
اخذ‏‎ برگه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ نام‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ صندوق‌ ، ‏‎ ناظران‌‏‎
.انداختند‏‎ صندوق‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ثبت‌‏‎ راي‌‏‎
انتخابات‌ ، ‏‎ شركت‌در‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ديروز‏‎ رئيس‌جمهوري‌نيز‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎
حكومت‌‏‎ تعيين‌‏‎ سرنوشت‌خويش‌ ، ‏‎ بر‏‎ حاكميت‌‏‎ براي‌‏‎ نقش‌مردم‌‏‎ خواندن‌‏‎ مهم‌‏‎ با‏‎
.دانست‌‏‎ آن‌‏‎ اعمال‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ مظهر‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎
مردم‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ حق‌‏‎ درانتخابات‌‏‎ كه‌‏‎ براين‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
همه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بشناسند‏‎ را‏‎ خود‏‎ حق‌‏‎ مردم‌بايد‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ مي‌شود‏‎ تثبيت‌‏‎
انتخابات‌‏‎ جدي‌گرفتن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ حاضرباشند‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ اعمال‌‏‎ براي‌‏‎ وجود‏‎
نيز‏‎ دولت‌‏‎ جهت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎ درست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ مراقب‏‎
امانتي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ باشد‏‎ قانوني‌‏‎ امور‏‎ همه‌‏‎ دارد‏‎ وظيفه‌‏‎
و‏‎ مراقبت‌‏‎ دارد‏‎ مردم‌‏‎ پيشگاه‌‏‎ و‏‎ خداوند‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎ و‏‎ الهي‌‏‎
.كند‏‎ فراهم‌‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ زمينه‌‏‎
و‏‎ انتخابات‌‏‎ بهتر‏‎ هرچه‌‏‎ براي‌برگزاري‌‏‎ زمينه‌سازي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
كنند‏‎ اعمال‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مسلم‌‏‎ مردم‌حق‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ امكان‌‏‎ فراهم‌كردن‌‏‎
و‏‎ انتخاب‏‎ قدرت‌‏‎ هرچه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ توصيف‌كرد‏‎ اهميت‌‏‎ با‏‎ بسيار‏‎ وظيفه‌اي‌‏‎
زمينه‌‏‎ هرچه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ ادا‏‎ بيشتر‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ يابد‏‎ افزايش‌‏‎ مردم‌‏‎ گزينش‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ اشتياق‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ شود‏‎ فراهم‌تر‏‎ صحيح‌‏‎ رقابت‌‏‎ براي‌‏‎
براي‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ لزوم‌‏‎ همچنين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ بيشتر‏‎ انتخابات‌‏‎
را‏‎ مردم‌‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎ خدمتگزاران‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ پرشورتر‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎
اين‌‏‎:‎افزود‏‎ درآيد ، ‏‎ قانون‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ شرايطي‌‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎
حق‌‏‎ اعمال‌‏‎ زمينه‌‏‎ همواره‌‏‎ نظام‌‏‎ اصولي‌‏‎ موازين‌‏‎ رعايت‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ بايد‏‎ قانون‌‏‎
مردم‌‏‎ حضور‏‎ مظهر‏‎ انتخابات‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎كند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
حق‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ پاسداري‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خويش‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ بر‏‎ آنها‏‎ حاكميت‌‏‎ و‏‎
جماران‌‏‎ حسينيه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.است‌‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ الهي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ وظيفه‌‏‎
برگزاري‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مي‌گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ ماموران‌‏‎ تلاش‌‏‎ بخصوص‌‏‎ انتخابات‌‏‎
تشكر‏‎ و‏‎ قدرداني‌‏‎ مي‌شوند‏‎ حاضر‏‎ انتخابات‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ اشتياق‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
دو‏‎ گزينش‌‏‎ براي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ ده‌‏‎ ساعت‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎.‎كرد‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ راي‌‏‎ اسلامشهر‏‎ و‏‎ شميرانات‌‏‎ ري‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ نماينده‌‏‎
.انداخت‌‏‎ شماره‌ 2371‏‎ سيار‏‎ صندوق‌‏‎ به‌‏‎ جماران‌‏‎ حسينيه‌‏‎و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ باحضور‏‎
سومين‌‏‎ مراسم‌‏‎ :نظام‌‏‎ تشخيص‌مصلحت‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ يادگارامام‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎


امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ گرامي‌‏‎ يادگار‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ سومين‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
حضرت‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ شب‏‎ خميني‌پنجشنبه‌‏‎ سيداحمد‏‎ حاج‌‏‎ رحمت‌الله‌عليه‌ ، ‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ هاشمي‌رفسنجاني‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ آقاي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎
در‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ مطهر‏‎ مرقد‏‎ نظام‌در‏‎ مصحلت‌‏‎
جمعي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نوري‌رئيس‌‏‎ ناطق‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌مراسم‌‏‎
نيز‏‎ كشوري‌‏‎ و‏‎ لشكري‌‏‎ ومقامات‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ علماي‌‏‎ عظام‌‏‎ ازآيات‌‏‎
و‏‎ زندگي‌‏‎ ابعاد‏‎ تشريح‌‏‎ محتشمي‌به‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ حضورداشتند ، ‏‎
.پرداخت‌‏‎ خميني‌‏‎ سيداحمد‏‎ حاج‌‏‎ مبارزات‌مرحوم‌‏‎
امام‌‏‎ باتشويق‌‏‎ سال‌ 1345‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ (ره‌‏‎)حضرت‌امام‌‏‎ گرامي‌‏‎ يادگار‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
درايت‌‏‎ با‏‎ كوتاهي‌‏‎ درمدت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حوزوي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ واردعرصه‌هاي‌‏‎ (ره‌‏‎)خميني‌‏‎
.پيوست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ به‌نهضت‌‏‎ بود‏‎ برخوردار‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هوش‌سرشاري‌‏‎ و‏‎

تا‏‎ پس‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ خميني‌‏‎ حاج‌سيداحمد‏‎:‎افزود‏‎ محتشمي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
امين‌‏‎ مشاوري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ همواره‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ شكوهمند‏‎ پيروزي‌‏‎
.بود‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ياور‏‎ و‏‎ يار‏‎ آگاه‌‏‎ سياستمداري‌‏‎ و‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ (‎ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ گرامي‌حضرت‌‏‎ يادگار‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
پدر‏‎ زندگاني‌‏‎ و‏‎ مبارزات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عزيز‏‎ اسلام‌‏‎ آمال‌‏‎ و‏‎ آرزوها‏‎
.كرد‏‎(‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ فداي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بزرگوارشان‌مي‌ديد ، ‏‎
از‏‎ توقع‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ بدون‌‏‎ سيداحمدخميني‌‏‎ حاج‌‏‎ مرحوم‌‏‎:‎افزود‏‎ محتشمي‌‏‎
.اسلامي‌كرد‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ راوقف‌‏‎ خود‏‎ وجود‏‎ همه‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎

استكبار‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ ديگري‌از‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ محتشمي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
فشار‏‎ تحت‌‏‎ براي‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ وصهيونيسم‌‏‎ آمريكا‏‎ سركردگي‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎
.كرد‏‎ اشاره‌‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ قراردادن‌‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ صهيونيسم‌‏‎ از‏‎ آشكار‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ نظامي‌‏‎ حضور‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ جغرافيايي‌ ، ‏‎ محاصره‌‏‎ براي‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ جهان‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ و‏‎ مستضعفان‌‏‎ حامي‌‏‎ تنها‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ديروز‏‎ انتخابات‌‏‎ غيررسمي‌‏‎ نتايج‌‏‎


در‏‎ مجلس‌‏‎ مياندوره‌اي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ ديشب‏‎ دريافتي‌‏‎ گزارشهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ براساس‌‏‎
آقاي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ عباسپور‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ كروبي‌‏‎ خانم‌‏‎ انتخابيه‌ ، ‏‎ حوزه‌‏‎ پنج‌‏‎
خمين‌‏‎ و‏‎ سلماس‌‏‎ در‏‎ به‌ترتيب‏‎ قريشي‌‏‎ و‏‎ صدقياني‌‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ كامران‌‏‎
.دادند‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آراء‏‎ بيشترين‌‏‎وليعهد‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ پيام‌‏‎
مي‌شود‏‎ تسليم‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎


تهران‌‏‎ امروز‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ دكتر‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
.مي‌كند‏‎ ترك‌‏‎ رياض‌‏‎ به‌مقصد‏‎ را‏‎
پيام‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ روزه‌‏‎ يك‌‏‎ سفر‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎
وليعهد‏‎ عبدالعزيز‏‎ بن‌‏‎ عبدالله‌‏‎ امير‏‎ تسليم‌‏‎ را‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.كرد‏‎ سعودي‌خواهد‏‎ عربستان‌‏‎
و‏‎ دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ تحولات‌‏‎ آخرين‌‏‎ درباره‌‏‎ همچنين‌‏‎ خرازي‌‏‎ دكتر‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ گفت‌وگو‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎
و‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ رياض‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سفر‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎
دوحه‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزيران‌‏‎ اجلاس‌‏‎ پنجمين‌‏‎
.مي‌كند‏‎ سفر‏‎نمازگزاران‌‏‎ :تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
خود‏‎ اعمال‌‏‎ به‌محاسبه‌‏‎ نو‏‎ سال‌‏‎ درآستانه‌‏‎
گذشته‌بپردازند‏‎ درسال‌‏‎


حضور‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎ نمازجمعه‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ كاشاني‌‏‎ امامي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ امامت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمازگزاران‌‏‎
:گفت‌‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ امام‌جمعه‌‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ هوشيار‏‎ فزاينده‌اي‌‏‎ به‌طور‏‎ استكبار‏‎ سلطه‌گري‌‏‎ دربرابر‏‎ اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎
.هستند‏‎ وحدت‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ نزديك‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ عميقي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ با‏‎ و‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ بيداري‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ برادري‌‏‎ دست‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ مي‌گفتند‏‎ نيز‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ وعلماي‌‏‎ است‌‏‎ افزايش‌‏‎
.برداريم‌‏‎ گام‌‏‎ وحدت‌‏‎ ودرجهت‌‏‎ دهيم‌‏‎ يكديگر‏‎
تا‏‎ خواست‌‏‎ نمازگزاران‌‏‎ از‏‎ نمازجمعه‌‏‎ اول‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ امامي‌كاشاني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
گذشته‌‏‎ درسال‌‏‎ خود‏‎ اعمال‌‏‎ محاسبه‌‏‎ به‌‏‎ نو‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ نوروز‏‎ عيد‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ مدنظر‏‎ را‏‎ تقوي‌‏‎ محاسبه‌‏‎ دراين‌‏‎ و‏‎ بپردازند‏‎
بيت‌الله‌الحرام‌‏‎ ايراني‌‏‎ حجاج‌‏‎ سرپرست‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ خطبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
درباره‌‏‎ اسلام‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ به‌‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ ري‌شهري‌‏‎ محمدي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ است‌‏‎ منفعت‌‏‎ و‏‎ قيام‌‏‎ و‏‎ ذكر‏‎ بركت‌ ، ‏‎ هدايت‌‏‎ خانه‌‏‎ كه‌‏‎ كعبه‌‏‎
و‏‎ دنيا‏‎ منافع‌‏‎ شود‏‎ انجام‌‏‎ است‌‏‎ اسلام‌‏‎ موردنظر‏‎ كه‌‏‎ آنگونه‌‏‎ حج‌‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎
حج‌‏‎ بركت‌‏‎ به‌‏‎ افزود‏‎ وي‌‏‎.تامين‌مي‌كند‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ و‏‎ آخرت‌‏‎
سرطاني‌‏‎ غده‌‏‎ و‏‎ راتامين‌‏‎ خود‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ اسلام‌‏‎ امت‌‏‎
حل‌‏‎ خيز‏‎ مختلف‌بحران‌‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ را‏‎ مسلمانان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ نابود‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎
.كند‏‎
آن‌‏‎ اتصال‌‏‎ در‏‎ حج‌‏‎ بركات‌‏‎ رمز‏‎ افزود‏‎ بيت‌الله‌الحرام‌‏‎ ايراني‌‏‎ حجاج‌‏‎ سرپرست‌‏‎
جهان‌‏‎ براي‌‏‎ گوناگون‌‏‎ بركات‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ محور‏‎ اينصورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ به‌ولايت‌‏‎
امام‌‏‎ از‏‎ حديثي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ري‌شهري‌‏‎ الاسلام‌والمسلمين‌‏‎ حجت‌‏‎.مي‌شود‏‎ اسلام‌‏‎
حج‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ تفاوت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ محمدي‌‏‎ وحج‌‏‎ جاهليت‌‏‎ حج‌‏‎ تفاوت‌ميان‌‏‎ مفهوم‌‏‎ در‏‎ معصوم‌‏‎
.است‌‏‎ ولايت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ در‏‎امشب‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ گزارش‌‏‎
مي‌شود‏‎ پخش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ از‏‎


با‏‎ امشب‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.مي‌گويد‏‎ سخن‌‏‎ كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎ ساختار‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
وضع‌‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ اخير‏‎ ماه‌‏‎ در 7‏‎ اقتصادي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ تشريح‌‏‎
كشور ، ‏‎ اقتصادي‌‏‎ سامانه‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ آينده‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اقتصاد‏‎ موجود‏‎
تدابير‏‎ و‏‎ سال‌ 77‏‎ بودجه‌‏‎ مشخصه‌هاي‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ نظرخواهي‌‏‎
در‏‎ مطرح‌‏‎ موضوع‌‏‎ درآمدها ، ‏‎ كاهش‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ امور‏‎ اداره‌‏‎ براي‌‏‎ دولت‌‏‎
از‏‎ سرمايه‌گذاري‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ بادآورده‌‏‎ ثروتهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ امشب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ يكساعته‌‏‎ گزارش‌‏‎ موضوعات‌‏‎ جمله‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ پخش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ از‏‎ يكساعته‌‏‎ برنامه‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Neda Rayaneh Institute.