شماره‌ 1596‏‎ ‎‏‏،‏‎ 23 July 98 مرداد 1377 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 1‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Metropolis
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
مجلس‌‏‎ گيري‌‏‎ راي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎

برنامه‌هاي‌‏‎ محور‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎
است‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎

به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آمريكا‏‎ مقامهاي‌‏‎ لحن‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ تغيير‏‎ ايران‌‏‎

و‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ پيوسته‌‏‎ ايران‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎
كرده‌است‌‏‎ دعوت‌‏‎ خود‏‎ تاريخي‌‏‎

وزير‏‎ معرفي‌‏‎ هنگام‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
مجلس‌‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ كشور‏‎
و‏‎ امنيت‌‏‎ تحقق‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
سايه‌‏‎ در‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎
است‌‏‎ ميسر‏‎ قانون‌‏‎ استقرار‏‎

و‏‎ موافق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎
لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ مخالف‌‏‎

حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
در‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ :مجلس‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ جهت‌‏‎
مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎

به‌‏‎ نسبت‌‏‎ لندن‌‏‎ جديد‏‎ لحن‌‏‎
با‏‎ روابط‏‎ از‏‎ انگلستان‌‏‎ :تهران‌‏‎
مي‌كند‏‎ استقبال‌‏‎ ايران‌‏‎

مجلس‌‏‎ گيري‌‏‎ راي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎


مخفي‌‏‎ بصورت‌‏‎ كه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ آراء‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ نمايندگان‌موافق‌‏‎ مي‌شد‏‎ انجام‌‏‎
.گلدانهامي‌انداختند‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سفيد‏‎ راي‌‏‎ علني‌‏‎ و‏‎ آزادانه‌‏‎
كرده‌‏‎ گره‌‏‎ مشت‌هاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ زرد‏‎ و‏‎ كبود‏‎ كارت‌هاي‌‏‎ مخالفين‌‏‎ ولي‌‏‎
.مي‌انداختند‏‎ به‌گلدان‌ها‏‎
مجلس‌‏‎ اكثريت‌‏‎ جناح‌‏‎ رهبران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ باهنر‏‎ محمدرضا‏‎
رئيس‌‏‎ حقوقي‌‏‎ معاونت‌‏‎ در‏‎ توفيقي‌‏‎ كمترين‌‏‎ موسوي‌لاري‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎
قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ وحمله‌‏‎ موضعگيري‌‏‎ بخاطر‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ جمهوري‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ براي‌‏‎ قوي‌‏‎ كانديدايي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
.نيست‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ دروني‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
واحدي‌‏‎ نظر‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ يا‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ مورد‏‎
مستقل‌‏‎ نظرنمايندگان‌‏‎ جلب‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ بنابراين‌‏‎ نداشته‌اند ، ‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ نمايندگان‌‏‎ خود ، ‏‎ جلسه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ لذا‏‎ نشده‌اند‏‎ نيز‏‎
.گذاشتند‏‎ آزاد‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ موافقت‌‏‎برنامه‌هاي‌‏‎ محور‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎
است‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎


داد‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎
قانون‌‏‎ استقرار‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ تحقق‌‏‎:رئيس‌جمهوري‌‏‎
است‌‏‎ ميسر‏‎
كشور‏‎ سابق‌‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
نمايندگان‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نوري‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
رايزني‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ روزها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎
مخالفت‌هايي‌‏‎ اظهار‏‎ عليرغم‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ سياسي‌‏‎ جناحهاي‌‏‎ ميان‌‏‎
به‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ معرفي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ مجلس‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
شمار‏‎ باكسب‏‎ توانست‌‏‎ وي‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ ابراز‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ عنوان‌‏‎
كابينه‌‏‎ وارد‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ موافق‌‏‎ راي‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎
.شود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ انتخاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساله‌‏‎ لاري‌ 44‏‎ موسوي‌‏‎
پارلماني‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎ معاونت‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.شد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ و‏‎ منصوب‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
ترتيب‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ وتهران‌‏‎ لار‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎

برنامه‌هاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ توسط‏‎ شدن‌‏‎ معرفي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ وي‌‏‎
طرح‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ كشور ، ‏‎ اداره‌وزارت‌‏‎ به‌منظور‏‎ خود‏‎
را‏‎ كشور‏‎ اصلي‌ترين‌وظايف‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ عموم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ براي‌‏‎ امن‌‏‎ فضاي‌‏‎ ايجاد‏‎
تعامل‌‏‎ و‏‎ افكار‏‎ تعاطي‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ بستري‌‏‎ فراهم‌آوردن‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ عنوان‌‏‎ انديشه‌ها‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
وجود‏‎ توسعه‌‏‎ ناموزوني‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ عدم‌تعادل‌‏‎ وقتي‌‏‎:گفت‌‏‎ خود‏‎
امنيتي‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ پيامدهايي‌‏‎ بالطبع‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎
با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ شهري‌‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎
.گيرد‏‎ صورت‌‏‎ قاطعيت‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ كه‌فرارودارد‏‎ مشكلاتي‌‏‎ اين‌‏‎
امنيت‌‏‎ بودن‌‏‎ آسيبپذير‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ نشيني‌‏‎ حاشيه‌‏‎ وي‌‏‎
مشكلات‌‏‎ از‏‎ را‏‎ درآمد‏‎ سطح‌‏‎ بودن‌‏‎ پايين‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ مرزها‏‎ در‏‎ كشور‏‎
كه‌‏‎ امكانات‌‏‎ نابرابر‏‎ توزيع‌‏‎:‎وگفت‌‏‎ خواند‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مديران‌‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ تضادهاي‌‏‎ است‌تشديد‏‎ باقي‌‏‎ همچنان‌‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ متاسفانه‌‏‎
را‏‎ ديگر‏‎ به‌مناطق‌‏‎ نيافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ مهاجرت‌هاي‌بي‌رويه‌‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎
كشور‏‎ مسائل‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ تاثيرپذيري‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ گسترده‌‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ وزارتخانه‌‏‎ عمل‌اين‌‏‎ وسعت‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎
در‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ بامردم‌‏‎ مستقيم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ نظام‌‏‎ پيشاني‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تماس‌‏‎
سخنان‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پارلماني‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ معاون‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ ابهامي‌‏‎ مخالفان‌‏‎ فرمايشات‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
تصور‏‎ و‏‎ دهم‌‏‎ پاسخ‌‏‎ بخواهم‌‏‎ كه‌‏‎ نداشت‌‏‎ شده‌وجود‏‎ ارائه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ براي‌‏‎ ومخالف‌‏‎ موافق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اظهارات‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎
.باشد‏‎ كافي‌‏‎ يكديگر‏‎
مبني‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ ندارد‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ اداره‌‏‎ وي‌توانايي‌‏‎ براين‌كه‌‏‎
ازپذيرش‌‏‎ بعد‏‎ بايد‏‎ بوده‌ ، ‏‎ موفق‌‏‎ سابق‌خود‏‎ مديريت‌هاي‌‏‎ در‏‎ كسي‌‏‎
.كرد‏‎ نظر‏‎ اواظهار‏‎ توانايي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بعدي‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
با‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ شهري‌‏‎ اقتصادي‌و‏‎ عمران‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ بايدمديران‌‏‎ دارد‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎
.كنند‏‎ عمل‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ نماينده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ تقويت‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ تصدي‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
بايد‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهم‌‏‎ تلاش‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ مديران‌‏‎ تقويت‌‏‎
كمك‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ دولت‌‏‎ وهيات‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
.كنند‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ مناطق‌‏‎ بالقوه‌‏‎ امكانات‌‏‎ وي‌بكارگيري‌‏‎
گوناگون‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
زمين‌‏‎ چه‌‏‎ معادن‌ ، ‏‎ لحاظ‏‎ چه‌به‌‏‎ داريم‌‏‎ فراواني‌‏‎ امكانات‌‏‎ كشور ، ‏‎
به‌كارگيري‌‏‎ با‏‎.متخصص‌‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ كشاورزي‌‏‎ مستعد‏‎
.كنيم‌‏‎ فعال‌‏‎ را‏‎ توليد‏‎ چرخه‌‏‎ قادريم‌‏‎ نيروهايي‌‏‎ چنين‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ رساندن‌‏‎ ياري‌‏‎ خواستار‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
.شد‏‎ امكاناتي‌‏‎ چنين‌‏‎ كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ در‏‎
يعني‌تقويت‌‏‎ خود ، ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ شهرداريها‏‎ قانوني‌‏‎ نواقص‌‏‎ رفع‌‏‎ و‏‎ شهرداريها‏‎
است‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ شهرداريها ، ‏‎ تقويت‌‏‎ راه‌‏‎ بهترين‌‏‎
.شوند‏‎ انتخاب‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎ توسط‏‎ شهرداران‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ تا‏‎

احساس‌‏‎ مردم‌‏‎ صورت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
و‏‎ دارند‏‎ دخالت‌‏‎ مستقيما‏‎ خود‏‎ انتخابشهرداران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
همت‌‏‎ شهري‌ ، ‏‎ تقويت‌امكانات‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ بيشتري‌‏‎
در‏‎ مرزي‌‏‎ بازارچه‌هاي‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎
درباره‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ مرزنشين‌‏‎ تثبيت‌جمعيت‌‏‎ و‏‎ مرزها‏‎ امنيت‌‏‎
مقوله‌‏‎ با‏‎ تاكنون‌كسي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ ماموريتهاي‌‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ جدي‌‏‎ مخالفت‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎
توسعه‌‏‎ از‏‎ برداشت‌‏‎ و‏‎ قرائت‌‏‎ درنوع‌‏‎ مخالفتها‏‎ عمده‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ كساني‌‏‎ همه‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ مقوله‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اصل‌‏‎.‎است‌‏‎ سياسي‌‏‎
.زندگي‌مي‌كنند‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ از‏‎ تعريف‌‏‎ ارائه‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
مورد‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ضروري‌‏‎ شرايطي‌‏‎ چنين‌‏‎
تعيين‌‏‎ و‏‎ درحكومت‌‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ گرفتن‌‏‎ رونق‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ من‌ ، ‏‎ نظر‏‎
در‏‎ كنند‏‎ احساس‌‏‎ مردم‌‏‎ شود‏‎ كه‌موجب‏‎ رونقي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎
.موثرند‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎
مناسب‏‎ فضاي‌‏‎ ايجاد‏‎ مستلزم‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ مشاركت‌‏‎ افزايش‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
مردم‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ ميسر‏‎ درآن‌‏‎ مختلف‌‏‎ افكار‏‎ ظهور‏‎ امكان‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎
.كنند‏‎ راانتخاب‏‎ گزينه‌اي‌‏‎ متنوع‌ ، ‏‎ افكار‏‎ درميان‌‏‎ بتوانند‏‎
مشاركت‌‏‎ اصلي‌‏‎ ابزار‏‎ را‏‎ رقابت‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎
ظرفيت‌‏‎ امر ، افزايش‌‏‎ اين‌‏‎ ازمستلزمات‌‏‎ يكي‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎
و‏‎ حقوق‌‏‎ حفظ‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ مهم‌‏‎ مولفه‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ تحمل‌‏‎
.بكنيم‌‏‎ را‏‎ مخالفان‌‏‎ تحمل‌‏‎ تمرين‌‏‎ بايد‏‎ هاست‌ ، ‏‎ انسان‌‏‎ كرامت‌‏‎
نور‏‎ صحيفه‌‏‎ در‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ بيانات‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
قابل‌‏‎ غير‏‎ اصل‌‏‎ يك‌‏‎ سياسي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ انكار‏‎
كه‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ برعهده‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسئوليت‌هايي‌‏‎
.باشد‏‎ مردم‌‏‎ نظرات‌‏‎ منعكس‌كننده‌‏‎ كامل‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ بايد‏‎
بايد‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ صنفي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ زمينه‌اي‌‏‎
بتوانند‏‎ مي‌دارند‏‎ بر‏‎ گام‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ درچارچوب‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
.كنند‏‎ اظهارنظر‏‎
زمينه‌‏‎ مكلفيم‌‏‎ ما‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎
قرار‏‎ صنفي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ فراروي‌‏‎ را‏‎ مشكلات‌‏‎ رفع‌‏‎
چنين‌پذيرشي‌‏‎ ملزومات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سالم‌‏‎ رقابت‌‏‎ يقين‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ دهيم‌‏‎
فعاليت‌‏‎ اجازه‌‏‎ اما‏‎ شوند‏‎ تشكيل‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ نمي‌توان‌پذيرفت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.نداشته‌باشند‏‎
همه‌‏‎ براي‌‏‎ سياسي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ عرصه‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
بايد‏‎ كنند‏‎ حركت‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
تحمل‌پذيرش‌‏‎ و‏‎ ظرفيت‌‏‎ بايد‏‎ دولت‌‏‎ مي‌گوييم‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ فراهم‌‏‎
.است‌‏‎ همين‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ مخالفان‌‏‎ نظر‏‎
جامعه‌‏‎ آرامش‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
يافتن‌‏‎ و‏‎ مخالفان‌‏‎ نظرات‌‏‎ پذيرش‌‏‎ تحمل‌‏‎ بالابردن‌سطح‌‏‎ است‌‏‎ موثر‏‎
مشكلي‌‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ درگيري‌‏‎ است‌زيرا‏‎ مخاصمه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ وگو‏‎ گفت‌‏‎ راه‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ حل‌‏‎ را‏‎
بايد‏‎ همه‌‏‎ آنچه‌‏‎:گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پارلماني‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ معاون‌‏‎
سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌است‌‏‎ باشيم‌‏‎ پايبند‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
.هستيم‌‏‎ مردم‌‏‎ حمايت‌‏‎ نيازمند‏‎ اقتصادي‌‏‎
خاطرنشان‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ شوراهاي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصول‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎
بيش‌‏‎ ومردم‌‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ تحقق‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ زيباترين‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ سهيم‌‏‎ كشور‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎
براي‌‏‎ بايد‏‎ امنيت‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نيز‏‎ امنيت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
به‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ كساني‌‏‎ همه‌‏‎
واقعي‌‏‎ معناي‌‏‎ آنچه‌‏‎.نيابد‏‎ اختصاص‌‏‎ خاصي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎
افراد‏‎ درون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آرامشي‌‏‎ احساس‌‏‎ مي‌آيد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ امنيت‌‏‎
.احساس‌شود‏‎ بايد‏‎ جامعه‌‏‎
كساني‌‏‎ تا‏‎ بياوريم‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آرامشي‌‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ سليقه‌هايي‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ ما‏‎ با‏‎ مخالف‌‏‎ ديدگاه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ نظراتشان‌‏‎ بتوانند‏‎ كنند ، ‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌توانند‏‎ قانون‌‏‎ بطن‌‏‎
جامعه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حقيقي‌‏‎ وقتي‌‏‎ آرامش‌‏‎ احساس‌‏‎.‎كنند‏‎ مطرح‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ با‏‎ جامعه‌اند ، ‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كنندمتعلق‌‏‎ احساس‌‏‎
امنيت‌‏‎ مناسب‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ واين‌ها‏‎ باشد‏‎ همراه‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ خود‏‎ نوبه‌‏‎
.است‌‏‎
سايه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ امنيت‌‏‎ ديگر‏‎ نوع‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎:‎گفت‌‏‎ كردو‏‎ عنوان‌‏‎ بامتجاسران‌‏‎ برخورد‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ شرارت‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ بامتجاسران‌ ، ‏‎ موجود ، ‏‎ امكانات‌‏‎
.كرد‏‎ برخورد‏‎ اجتماعي‌‏‎ نظم‌‏‎ در‏‎ اخلالگران‌‏‎
:اظهارداشت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ وي‌‏‎
دروني‌‏‎ آرامش‌‏‎ يعني‌‏‎ امنيت‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
و‏‎ خود‏‎ امكانات‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ با‏‎ وزاتخانه‌بايد‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ جامعه‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ياري‌‏‎ انتظامي‌و‏‎ نيروي‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ باهمراهي‌‏‎ نيز‏‎
.كند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ آرامش‌‏‎ اسلامي‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ پاياني‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
دوران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ارتباط‏‎ بيشترين‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎
شناخت‌‏‎ داشتم‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ بامجلس‌‏‎ واجرايي‌‏‎ سياسي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
و‏‎ مطالبات‌‏‎ و‏‎ قانوني‌نمايندگان‌‏‎ خواستهاي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ از‏‎ كافي‌‏‎
.دارم‌‏‎ آنان‌‏‎ گرفتاريهاي‌‏‎
و‏‎ گفت‌وگو‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎
نيز‏‎ او‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اعتقاد‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پايبنداست‌ ، ‏‎ مفاهمه‌‏‎
دو‏‎ جداگانه‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ اوشركت‌‏‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ همين‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ برپايبندي‌‏‎ را ، دليلي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ فراكسيون‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ مفاهمه‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎:گفت‌‏‎ مديريتها‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
.منطقي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ معقول‌‏‎ نه‌‏‎ دراين‌باره‌ ، ‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ نرفته‌ام‌ ، ‏‎
و‏‎ كسي‌دشمني‌‏‎ با‏‎ ونه‌‏‎ داده‌ام‌‏‎ كسي‌‏‎ به‌‏‎ امضا‏‎ سفيد‏‎ چك‌‏‎ نه‌‏‎ من‌‏‎
آن‌ ، ‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ نقطه‌نظرات‌‏‎.‎دارم‌‏‎ پدركشي‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تمامي‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ من‌در‏‎.‎مي‌گيرم‌‏‎ تصميم‌‏‎
.بود‏‎ خواهم‌‏‎ هستند ، ‏‎ ومفاهمه‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ اهل‌‏‎
كار ، ‏‎ مبناي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ همدلي‌‏‎ فضاي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ حل‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ باشد ، ‏‎ مفاهمه‌‏‎ و‏‎ گو‏‎ گفت‌‏‎
بدان‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎
به‌‏‎ مشروط‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پذيرفته‌ام‌‏‎ را‏‎ شرطي‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ معنانيست‌‏‎
روشم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ جاري‌‏‎ قوانين‌‏‎ من‌ ، ‏‎ شرط‏‎.‎مي‌روم‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
.است‌‏‎ مفاهمه‌‏‎ و‏‎ مباحثه‌‏‎ گفت‌وگو ، ‏‎ نيز ، ‏‎
به‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ اعلام‌‏‎ قاطعانه‌‏‎ اكنون‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ عمل‌‏‎ مسئوليتم‌‏‎ به‌‏‎ وقاطعيت‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ شد ، ‏‎ تفويض‌‏‎ من‌‏‎
.دارم‌‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بود ، ‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎ نيز‏‎ مصلحت‌‏‎ اگر‏‎
از‏‎ و‏‎ آمد‏‎ به‌عمل‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎ مراسم‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ سخنان‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎
موافق‌ ، ‏‎ راي‌‏‎ نفر‏‎ جلسه‌ ، 177‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ نماينده‌‏‎ تن‌‏‎ مجموع‌ 266‏‎
.دادند‏‎ ممتنع‌‏‎ راي‌‏‎ نفر‏‎ و 22‏‎ مخالف‌‏‎ راي‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏67‏‎به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آمريكا‏‎ مقامهاي‌‏‎ لحن‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ تغيير‏‎ ايران‌‏‎


و‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎ دكتر‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
پرسشهاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گو‏‎
.داد‏‎ پاسخ‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
:گفت‌‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ درباره‌‏‎ خرازي‌‏‎ دكتركمال‌‏‎
جديدي‌‏‎ و‏‎ فصل‌نوين‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ ابعادسياسي‌‏‎ در‏‎ رياض‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ روابط‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گشوده‌اند‏‎ خود‏‎ روابط‏‎ در‏‎ را‏‎
بيشتري‌‏‎ گسترش‌‏‎ طرف‌‏‎ دو‏‎ ارشد‏‎ مقامهاي‌‏‎ آمدهاي‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎
.مي‌يابد‏‎
روابط‏‎ همپاي‌‏‎ نيز‏‎ رياض‌‏‎-‎تهران‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ به‌توسعه‌‏‎ رو‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ سياسي‌‏‎
به‌‏‎ رو‏‎ روابط‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎
و‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ مهم‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ عربستان‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ گسترش‌‏‎
.دارد‏‎ رضايت‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎
قاهره‌‏‎-‎تهران‌‏‎ روابط‏‎ كه‌آينده‌‏‎ خرازي‌پرسيد‏‎ دكتر‏‎ از‏‎ خبرنگاري‌‏‎
جمهوري‌‏‎ روابط‏‎:‎داد‏‎ پاسخ‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ بود ، وزير‏‎ خواهد‏‎ چگونه‌‏‎
بين‌‏‎ وفهم‌متقابل‌‏‎ درك‌‏‎ مصربراساس‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.است‌‏‎ پيداكرده‌‏‎ دوكشورارتقاء‏‎
و‏‎ منطقه‌‏‎ تحولات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ توسعه‌طلبانه‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
.گيرد‏‎ قاهره‌انجام‌‏‎-‎تهران‌‏‎ ميان‌‏‎ بيشتري‌‏‎ همكاري‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ منطقه‌‏‎ كشورمهم‌‏‎ دو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ومصر‏‎ ايران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خرازي‌‏‎
.مي‌دارند‏‎ بر‏‎ گام‌‏‎ بيشتر‏‎ همكاريهايي‌‏‎
سياستمداران‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎
تفكرات‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ سياستمداران‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آمريكا‏‎
قرن‌ 21‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ روابطبين‌الملل‌‏‎ تحولات‌‏‎ از‏‎ سرد ، ‏‎ جنگ‌‏‎ دوران‌‏‎
.مانده‌اند‏‎ عقب‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ توجهي‌‏‎ كم‌‏‎ و‏‎ فرامرزي‌‏‎ قوانين‌‏‎ وضع‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎
آمريكايي‌‏‎ سياستمداران‌‏‎ مشكلات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ملل‌‏‎ ساير‏‎ تمدنهاي‌‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ يكسال‌‏‎ ظرف‌‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎
مقاومت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ مقاومت‌‏‎ آمريكاييها‏‎ رفتار‏‎ مقابل‌‏‎
.است‌‏‎ آمريكا‏‎ سياسي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ به‌‏‎ دنيا‏‎ اعتراض‌‏‎ از‏‎ نمودي‌‏‎
امروز ، ‏‎ دنياي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ ثابت‌‏‎ اروپائيها‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خرازي‌‏‎
گيريهاي‌‏‎ تصميم‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ملت‌ها‏‎ وتمام‌‏‎ يك‌قطبي‌نيست‌‏‎ دنياي‌‏‎
.باشند‏‎ سهيم‌‏‎ جهاني‌‏‎
و‏‎ متقابل‌‏‎ احترام‌‏‎ براساس‌‏‎ اروپائيها‏‎ كه‌‏‎ تاهنگامي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
مناسب‏‎ آنها‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ روابط‏‎ كنند ، ‏‎ عمل‌‏‎ كشورها‏‎ استقلال‌‏‎ حفظ‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎
كشورهاي‌‏‎ حاضر ، ‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎
مشاركت‌‏‎ متقابل‌ ، ‏‎ درك‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حركت‌مي‌كنند‏‎ مسيري‌‏‎ در‏‎ اروپائي‌‏‎
از‏‎ گفته‌خرازي‌ ، تهران‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سياستي‌‏‎ مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎
.مي‌كند‏‎ استقبال‌‏‎ آن‌‏‎
روابط‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ رشدي‌‏‎ سلمان‌‏‎ از‏‎ انگليس‌‏‎ حمايت‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
بطور‏‎ را‏‎ خود‏‎ بهبود‏‎ روند‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
.نكند‏‎ طي‌‏‎ طبيعي‌‏‎
فضاي‌‏‎ در‏‎ انگليس‌‏‎ مقامات‌‏‎ اگر‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎
ديگران‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ طبعا‏‎ مي‌كنند‏‎ تنفس‌‏‎ تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎
.كنند‏‎ خودداري‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎ توسط‏‎ رشدي‌‏‎ سلمان‌‏‎ مسئله‌‏‎ طرح‌‏‎ خرازي‌ ، ‏‎
كشورها‏‎ اين‌‏‎ داخلي‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ به‌‏‎ براي‌پاسخ‌گويي‌‏‎ را‏‎ اروپايي‌‏‎
.دانست‌‏‎
وضعيت‌‏‎ درباره‌‏‎ خارجي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قضائي‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آلماني‌‏‎ بازرگان‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ استقلال‌‏‎
اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ مدارك‌‏‎ آلماني‌‏‎ مقامات‌‏‎:‎افزود‏‎ خرازي‌‏‎
انتظار‏‎ در‏‎ بايد‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎ تحويل‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ پرونده‌‏‎
پرهيز‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ سياسي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ باشند‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎
.كنند‏‎
را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ آلماني‌ها‏‎ چنانچه‌‏‎ امورخارجه‌ ، ‏‎ وزير‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
نخواهد‏‎ عايد‏‎ ديگري‌‏‎ نتيجه‌‏‎ شدن‌كار ، ‏‎ دشوار‏‎ جز‏‎ كنند ، ‏‎ سياسي‌‏‎
.شد‏‎
تغيير‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ آمريكايي‌‏‎ مقامات‌‏‎ پيامهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خرازي‌‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واقعيتي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مقامات‌آمريكايي‌‏‎ لحن‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ارزش‌‏‎ زماني‌‏‎ لحن‌‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ شاهد‏‎
.باشد‏‎ توام‌‏‎ سياستها‏‎ تغيير‏‎
كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ گفته‌اند ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.داد‏‎ خواهيم‌‏‎ آمريكا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مفصل‌تري‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ كند‏‎ ايجاب‏‎و‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ پيوسته‌‏‎ ايران‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎
كرده‌است‌‏‎ دعوت‌‏‎ خود‏‎ تاريخي‌‏‎


اعلاي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ شمس‌الدين‌‏‎ محمدمهدي‌‏‎ شيخ‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
مجمع‌‏‎ رييس‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ باآيت‌الله‌‏‎ ديروز‏‎ لبنان‌‏‎ شيعيان‌‏‎
.كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ اسرائيل‌‏‎ برنامه‌‏‎ از‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎
رژيم‌‏‎ خروج‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ قطعنامه‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎
در‏‎ تاثيري‌‏‎ تاكنون‌‏‎ اشغالي‌‏‎ اراضي‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ از‏‎ صهيونيستي‌‏‎
رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ قدس‌‏‎ اشغالگر‏‎ رژيم‌‏‎ سياست‌هاي‌توسعه‌طلبانه‌‏‎
ادامه‌‏‎ خود‏‎ اشغالگري‌‏‎ و‏‎ سياست‌تجاوز‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مصمم‌‏‎
.اعتنائي‌نخواهدكرد‏‎ هم‌‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ اخير‏‎ قطعنامه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎

جهان‌‏‎ پيوسته‌‏‎ ايران‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
مي‌كند‏‎ دعوت‌‏‎ خود‏‎ تاريخي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ عربرا‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎
دريغ‌‏‎ صهيونيستها‏‎ باتوطئه‌‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ تلاشي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ از‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ نخواهد‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎
حادثه‌‏‎ بروز‏‎ از‏‎ مجدد‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
جان‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ حفظ‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ غروي‌‏‎ و‏‎ بروجردي‌‏‎ عظام‌‏‎ آيات‌‏‎ شهادت‌‏‎
جنايات‌‏‎ اينگونه‌‏‎ بامحكوم‌كردن‌‏‎ ايشان‌‏‎.‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ عظام‌‏‎ آيات‌‏‎
جهان‌اسلام‌‏‎ نگراني‌‏‎ و‏‎ اندوه‌‏‎ سبب‏‎ را‏‎ حوادث‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ بروز‏‎
.دانست‌‏‎
ارايه‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ شمس‌الدين‌‏‎ مهدي‌‏‎ محمد‏‎ شيخ‌‏‎
مشكلات‌‏‎ و‏‎ شيعيان‌‏‎ اعلاي‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ وضع‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ توضيحاتي‌‏‎
جديد‏‎ شكل‌‏‎ صهيونيستي‌و‏‎ رژيم‌‏‎ اشغال‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎
سياسي‌‏‎ و‏‎ تبليغاتي‌‏‎ مادي‌‏‎ امكانات‌‏‎ بسيج‌‏‎ خواستار‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎
با‏‎ رويارويي‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ خنثي‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ و‏‎ كشورهاي‌عربي‌‏‎
.شد‏‎ آن‌‏‎
مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ با‏‎ لبنان‌ارتباط‏‎ شيعيان‌‏‎ اعلاي‌‏‎
تمجيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎ضروري‌دانست‌‏‎ مشترك‌‏‎ دشمنان‌‏‎ ترفندهاي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎
روابط‏‎ تقويت‌‏‎ از‏‎ بيروت‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ ميان‌‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ از‏‎
كرد‏‎ ياد‏‎ زمان‌‏‎ ضرورت‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ و‏‎ عرب‏‎ كشورهاي‌‏‎ تهران‌با‏‎
سازندگي‌ ، ‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ پيروزي‌انقلاب‏‎ با‏‎:افزود‏‎ و‏‎
در‏‎ اسلام‌‏‎ از‏‎ وكارآمدي‌‏‎ نيرومند‏‎ بسيار‏‎ چهره‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ اتحاد‏‎ بينش‌‏‎ اين‌‏‎ تقويت‌‏‎ لازمه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ جهان‌‏‎
.مسلمانهاست‌‏‎ همدلي‌بيشتر‏‎
عليه‌‏‎ كه‌‏‎ اقداماتي‌‏‎ محكوم‌كردن‌‏‎ با‏‎ شمس‌الدين‌‏‎ مهدي‌‏‎ محمد‏‎ شيخ‌‏‎
اقدامات‌‏‎ خواستار‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ نجف‌اشرف‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ علماء‏‎
اسلامي‌‏‎ سازمان‌كنفرانس‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ محافل‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎
.شد‏‎ جنايات‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎وزير‏‎ معرفي‌‏‎ هنگام‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
مجلس‌‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ كشور‏‎
و‏‎ امنيت‌‏‎ تحقق‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
سايه‌‏‎ در‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎
است‌‏‎ ميسر‏‎ قانون‌‏‎ استقرار‏‎


حقند‏‎ صاحب‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
آباداني‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ مهمترين‌‏‎
است‌‏‎ كشور‏‎

در‏‎ تحمل‌‏‎ و‏‎ گفتگو‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:خاتمي‌‏‎
شود‏‎ مستحكم‌‏‎ نظام‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ نياز‏‎ جامعه‌‏‎

زمينه‌هاست‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ گرو‏‎ در‏‎ كشور‏‎ واقعي‌‏‎ امنيت‌‏‎


رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
بيان‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ جمهوري‌‏‎
تصدي‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ خصوصيات‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ سخناني‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
براي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
دولت‌‏‎ محروميت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سپاسگزاري‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ تشكيل‌‏‎
همكاران‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ ارزشمندمان‌‏‎ و‏‎ عزيز‏‎ برادر‏‎ همكاري‌‏‎ از‏‎
و‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ موقت‌ ، ‏‎ سرپرست‌‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ خوب‏‎
ايجاد‏‎ خللي‌‏‎ مهم‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ ندادند‏‎ اجازه‌‏‎ پيگيري‌‏‎
جاي‌‏‎ خاطر ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ كارها‏‎ بخوبي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎
.دارد‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ سپاس‌‏‎
رخوت‌‏‎ حالت‌‏‎ سرپرست‌ ، ‏‎ بودن‌‏‎ موقت‌‏‎:گفت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
نقش‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ كار‏‎ در‏‎ انتظاري‌‏‎ و‏‎
آن‌‏‎ تكليف‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مفيد‏‎ حالت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ كليدي‌‏‎
.شود‏‎ روشن‌‏‎ چه‌زودتر‏‎ هر‏‎
امنيت‌‏‎ و‏‎ آباداني‌‏‎ خواهان‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ نقشي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كشوريم‌‏‎
.دارد‏‎ كليدي‌‏‎
وزارت‌‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ مهمترين‌‏‎ شايد‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
امنيت‌‏‎ تنها‏‎ امر ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مراد‏‎ و‏‎ باشد‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ كشور ، ‏‎
از‏‎ هم‌‏‎ شهروندان‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ امنيت‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ودولتمردان‌‏‎ حاكمان‌‏‎
با‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ جمهوي‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎است‌‏‎ اساسي‌برخوردار‏‎ اهميت‌‏‎
اين‌‏‎ امنيت‌‏‎ هستند ، ‏‎ مردم‌‏‎ ما ، ‏‎ نظام‌‏‎ اصلي‌‏‎ كه‌پايه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
امنيت‌‏‎ پيشرفت‌ ، ‏‎ هرگونه‌‏‎ پايه‌‏‎ آنها ، ‏‎ واشتياق‌‏‎ نشاط‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
.آباداني‌است‌‏‎ و‏‎ پايدار‏‎
تمامي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ را‏‎ واقعي‌‏‎ خاتمي‌امنيت‌‏‎ آقاي‌‏‎
مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ امر ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مهمتر‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ عرصه‌ها‏‎
و‏‎ دارند‏‎ خود‏‎ جامعه‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎ در‏‎ سهمي‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ احساس‌‏‎
مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ما‏‎ وظيفه‌‏‎ اين‌‏‎
فراهم‌‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ را‏‎
.آوريم‌‏‎
تحقق‌‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ خطير ، ‏‎ مسئوليت‌‏‎ اين‌‏‎
ميسر‏‎ قانون‌‏‎ استقرار‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎
كلي‌‏‎ سياست‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ نظم‌‏‎ معيار‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎
است‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ عرضه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
نظري‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎:گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ معيار‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ جمعي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎
تعهد‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ قسم‌‏‎ آن‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ در‏‎ منشوري‌‏‎
و‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎
.شود‏‎ پياده‌‏‎ بايد‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ مجاري‌‏‎
نظام‌‏‎ تثبيت‌‏‎ دوران‌‏‎ كه‌‏‎ دوراني‌‏‎ در‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
بايد‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎.است‌‏‎ برخوردار‏‎ خوبي‌‏‎ نشاط‏‎ از‏‎ جامعه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ما‏‎
به‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ بيشتر‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ بماند‏‎ محفوظ‏‎ نشاط‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بكوشيم‌‏‎
.برسيم‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اهداف‌‏‎
قبول‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ و‏‎ منوط‏‎ نشاط‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
موظفيم‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ حق‌‏‎ صاحب‏‎ ما‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ كنيم‌‏‎
قانون‌‏‎ كه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ ;شود‏‎ فراهم‌‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ احقاق‌‏‎ و‏‎ اجرا‏‎ زمينه‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ معين‌‏‎
همدلي‌ ، ‏‎ احساس‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ واقعي‌‏‎ امنيت‌‏‎:‎افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ حكومت‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ همراهي‌و‏‎
عرصه‌هايي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بدانند‏‎ خود‏‎ از‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ ناكامي‌‏‎ و‏‎ كامراني‌‏‎ كه‌‏‎
.رسانند‏‎ به‌هم‌‏‎ حضور‏‎ مختلف‌‏‎
وزارت‌‏‎ زمينه‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كليدي‌‏‎ و‏‎ بنيادي‌‏‎ نقش‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ كشور ، ‏‎
.دارد‏‎
به‌‏‎ را‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ محترم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ رو ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
وزارت‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ همكار‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كه‌‏‎ كند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ فردي‌‏‎ وسواس‌ ، ‏‎ با‏‎ و‏‎ خاطر‏‎ دغدغه‌‏‎ با‏‎ كشور ، ‏‎
برنامه‌ها‏‎ سر‏‎ بر‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ او‏‎ با‏‎ بيشتري‌‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎
جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ محورهاي‌‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎
خود‏‎ وظيفه‌‏‎ اجراي‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ آرا‏‎ اختلاف‌‏‎ حالت‌‏‎
انتظام‌‏‎ منشاء‏‎ هم‌‏‎ دولت‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ جهت‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ را‏‎
.شود‏‎ بيشتر‏‎ همبستگي‌‏‎ و‏‎
:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ لاري‌‏‎ سياسي‌موسوي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
خود‏‎ شخصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ انساني‌‏‎
و‏‎ آن‌‏‎ نگهداري‌‏‎ براي‌‏‎ طبعا‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ فدا‏‎ را‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ پابرجا‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ اصول‌‏‎
و‏‎ فراز‏‎ و‏‎ مراحل‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
را‏‎ لاري‌‏‎ شخصيت‌موسوي‌‏‎ از‏‎ جنبه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ نشيبهاي‌‏‎
.كرده‌است‌‏‎ مشاهده‌‏‎
مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ راه‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ توان‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
يك‌‏‎ امتياز‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صاحبنظر‏‎ وي‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سليقه‌‏‎ بخواهد‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ كسي‌‏‎ ولي‌‏‎ انسان‌است‌ ، ‏‎
.تحميل‌كند‏‎ ديگران‌‏‎
و‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ الان‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.شود‏‎ مستحكم‌‏‎ نظام‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ نياز‏‎ جامعه‌‏‎ تحمل‌در‏‎
عين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ منطق‌‏‎ صدر ، ‏‎ سعه‌‏‎ اهل‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎
جامعه‌‏‎ اصول‌‏‎ تمامي‌‏‎ به‌‏‎ پايبند‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اصولي‌‏‎ انساني‌‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎
.است‌‏‎
مجلس‌‏‎ با‏‎ او‏‎ خوب‏‎ آشنايي‌‏‎ را‏‎ لاري‌‏‎ ديگرموسوي‌‏‎ امتياز‏‎ وي‌‏‎
همراهي‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎
.آورد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ مقننه‌‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ يعني‌‏‎ كشور‏‎ مهم‌‏‎ ركن‌‏‎ دو‏‎

از‏‎ برخورداري‌‏‎ كه‌با‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
ما‏‎ جامعه‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ خدمات‌و‏‎
در‏‎ انتظار‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ شود ، ‏‎ برخوردار‏‎ بيشتري‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ ثبات‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ سنگيني‌‏‎ بسيار‏‎ وظايف‌‏‎ با‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ بياييم‌‏‎ بيرون‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
و‏‎ همدل‌‏‎ دولتي‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ دارد‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎
برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ منسجم‌‏‎
.برساند‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ رهبر‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ خدا ، ‏‎و‏‎ موافق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎
لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ مخالف‌‏‎


صلاحيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎
از‏‎ تعدادي‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎
و‏‎ مواضع‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ در‏‎ مخالف‌‏‎ و‏‎ موافق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.پرداختند‏‎ خويش‌‏‎ ديدگاه‌‏‎
راي‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ (‎ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ آقاي‌‏‎)مخالفان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎قمي‌‏‎
مجمعي‌‏‎ به‌وزيران‌‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ به‌كابينه‌‏‎ اعتماد‏‎
كه‌من‌‏‎ مي‌گويند‏‎ ايشان‌‏‎ الان‌‏‎ ولي‌‏‎ نمي‌دهم‌ ، ‏‎ كارگزاري‌راي‌‏‎ و‏‎
يا‏‎ كنيم‌‏‎ باور‏‎ را‏‎ عباس‌‏‎ حضرت‌‏‎ قسم‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ حال‌‏‎هستم‌‏‎ مستقل‌‏‎
را؟‏‎ خروس‌‏‎ دم‌‏‎
همدلي‌‏‎ و‏‎ اتحاد‏‎ لزوم‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ پيچيده‌‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎:‎قنبري‌‏‎
باراي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ نمايندگان‌ ، ‏‎ و‏‎ ميان‌دولت‌‏‎
.بگذارند‏‎ صحه‌‏‎ همدلي‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ پيشنهادي‌‏‎ به‌وزير‏‎ اعتماد‏‎
جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ كامل‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ ولايت‌پذيري‌ ، ‏‎ روحيه‌‏‎
از‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ علمي‌‏‎ مدارج‌‏‎ و‏‎ مبارزاتي‌‏‎ قانونمداري‌ ، سوابق‌‏‎
ياري‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ كه‌مي‌تواند‏‎ است‌‏‎ قوتي‌‏‎ نقاط‏‎
.كند‏‎
قشر‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ دقيق‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎:‎موسوي‌نسب‏‎
بر‏‎ تاكيد‏‎ منكر ، ‏‎ از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ لزوم‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ پايين‌‏‎
مثبت‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ از‏‎ احزاب‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ توسعه‌‏‎
.است‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
قوتي‌‏‎ نقاط‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎:‎مداحي‌‏‎
هويت‌مندي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎ پرتو‏‎ در‏‎ اجتماعي‌‏‎ توسعه‌‏‎ ازجمله‌‏‎
گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ هويت‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ زنان‌ ، ‏‎ هويت‌‏‎ بويژه‌‏‎ -جامعه‌‏‎
.شده‌است‌‏‎
مورد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشيده‌‏‎ زجر‏‎ انقلابي‌‏‎ يك‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎:‎عبدالوند‏‎
.است‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ وثوق‌رهبر ، ‏‎
كنند ، ‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ نظرياتشان‌‏‎ بينديشند ، ‏‎ آزاد‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ حق‌‏‎ مردم‌‏‎
به‌‏‎ وزيرانش‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ پيشنهاد‏‎ و‏‎ كنند‏‎ انتقاد‏‎
.رسيده‌اند‏‎ مردم‌‏‎ درخواست‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ظاهرا‏‎:باهنر‏‎
راه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ گفتگو‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌اند‏‎ اين‌نتيجه‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ هموار‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ همدلي‌‏‎
نيز‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ را‏‎ لاري‌‏‎ آقاي‌‏‎ مثبت‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ همه‌‏‎:ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
داشت‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ اداره‌‏‎ تجربه‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ ولي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎
.ندارد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ لاري‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
در‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ :مجلس‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ جهت‌‏‎
مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎


هستند ، ‏‎ مردم‌‏‎ مشروح‌‏‎ آزاديهاي‌‏‎ مخالف‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:انصاري‌‏‎
حقوق‌‏‎ اجراي‌‏‎ مانع‌‏‎ آزاديها‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ مخدوش‌‏‎ با‏‎ مي‌خواهند‏‎
شوند‏‎ مردم‌‏‎ اساسي‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ حزبالله‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
لاري‌ ، ‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ اسلامي‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ متانت‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ امور‏‎ روند‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ پيش‌‏‎ جمهوري‌‏‎ وعده‌هاي‌رئيس‌‏‎ تحقق‌‏‎
راي‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ اعتماد‏‎
رعايت‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌‏‎ عمل‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بابيان‌‏‎
بست‌‏‎ مجلس‌‏‎ با‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ميثاقي‌‏‎ كشور‏‎ مصالح‌‏‎
قانون‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ را‏‎ تعهدي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ واعلام‌‏‎
.نمي‌پذيرد‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ وي‌‏‎
وزير‏‎ موافقان‌‏‎ و‏‎ مخالفان‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ تنش‌‏‎ دوراز‏‎
موسوي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ نظرهاي‌‏‎ جديد‏‎ كشور‏‎
.بود‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ و‏‎ متين‌‏‎ صحبت‌هايش‌‏‎ نيز‏‎ لاري‌‏‎
مثبت‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ نمايندگان‌‏‎ اكثريت‌‏‎:‎افزود‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎ تاييدي‌‏‎ مهر‏‎ خود‏‎
وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ زدند‏‎ جمهوري‌‏‎
درايت‌ ، ‏‎ سابقه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎نيست‌‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ مخالف‌‏‎ نفر‏‎ كشور 67‏‎
مختلف‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ جديد‏‎ وزير‏‎ صدر‏‎ سعه‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎
در‏‎ بتواند‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ ارزشمندي‌‏‎ واقدام‌هاي‌‏‎ خدمات‌‏‎ منشاء‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
با‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ وعده‌‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ سياسي‌‏‎
شهروندان‌‏‎ امنيت‌‏‎ بسط‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ پيگيري‌‏‎ درايت‌‏‎ و‏‎ قاطعيت‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ مضاعف‌‏‎ تلاش‌‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ جديد‏‎ وزير‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ برنامه‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎
سياست‌هاي‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ مدون‌ ، ‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎
.خواند‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ كلان‌‏‎
به‌‏‎ تشنجات‌‏‎ برخي‌‏‎ دادن‌‏‎ نسبت‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اقدام‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ آشكار‏‎ ظلم‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سابق‌‏‎ وزير‏‎
قانون‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ قانون‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ قوانين‌‏‎ اجراي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ تجمعات‌‏‎
سئوال‌‏‎ ذيربط‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ هشدار‏‎ قانون‌شكنان‌‏‎
آقاي‌‏‎ نمي‌كنند ، ‏‎ مجازات‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ را‏‎ قانون‌شكنان‌‏‎ چرا‏‎ شود‏‎
كرده‌‏‎ صادر‏‎ مجوز‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مجازات‌‏‎ نوري‌‏‎
.است‌‏‎
گروه‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ناامني‌‏‎ ايجاد‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎
تصريح‌‏‎ اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ آزادي‌‏‎ مشكوك‌ ، ‏‎ و‏‎ فشارناشناخته‌‏‎
اصول‌‏‎ اين‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ پس‌‏‎ كنيم‌‏‎ تعديل‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ درقانون‌‏‎ شده‌‏‎
.ندارد‏‎ اجرا‏‎ قابليت‌‏‎ زماني‌‏‎ هيچ‌‏‎
وظايف‌‏‎ به‌‏‎ بخواهد‏‎ وزيري‌‏‎ يك‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎
مانع‌‏‎ تشنج‌‏‎ و‏‎ درگيري‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ مخالفان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ قانوني‌اش‌عمل‌‏‎
ممكن‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ كنند ، ‏‎ برخورد‏‎ او‏‎ با‏‎ و‏‎ قانون‌شوند‏‎ اجراي‌‏‎
.بيفتد‏‎ اتفاق‌‏‎ موردي‌‏‎ هر‏‎ ودر‏‎ مكان‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ است‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ احساس‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ احتمالا‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مردم‌‏‎ مشروع‌‏‎ مخالف‌آزادي‌هاي‌‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ آزادمنشانه‌‏‎ تصوير‏‎ ارائه‌‏‎ كه‌‏‎ ضدانقلاب‏‎ گروهك‌هاي‌‏‎
كردن‌‏‎ مخدوش‌‏‎ با‏‎ صددند‏‎ در‏‎ نيست‌ ، ‏‎ آنها‏‎ به‌نفع‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مديريت‌‏‎
مانع‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ مرج‌‏‎ و‏‎ هرج‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مشروع‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎
رهگذر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شوند‏‎ مردم‌‏‎ اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ توسعه‌‏‎
القاء‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ مرج‌‏‎ و‏‎ هرج‌‏‎ و‏‎ تشنج‌‏‎ با‏‎ مترادف‌‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎
.كنند‏‎به‌‏‎ نسبت‌‏‎ لندن‌‏‎ جديد‏‎ لحن‌‏‎
با‏‎ روابط‏‎ از‏‎ انگلستان‌‏‎ :تهران‌‏‎
مي‌كند‏‎ استقبال‌‏‎ ايران‌‏‎


انگلستان‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ فاچت‌‏‎ دريك‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
اساس‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ بهتر‏‎ روابط‏‎ از‏‎ بريتانيا‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎
توسعه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎مي‌كند‏‎ استقبال‌‏‎ صحيح‌ ، ‏‎ مسير‏‎ يك‌‏‎
دنبال‌ديدار‏‎ به‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ميان‌‏‎ پربارتر‏‎ روابط‏‎
.است‌‏‎ خوشبين‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ تروئيكاي‌‏‎ هيات‌‏‎
ارشد‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ فاچت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ وزير‏‎ معاونت‌‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ انگلستان‌‏‎ سياسي‌‏‎
ديلي‌‏‎ روزنامه‌ايران‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ تصريح‌‏‎ ما‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎
از‏‎ بردن‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ استقبال‌‏‎ باايران‌‏‎ سازنده‌تر‏‎
در‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ درافغانستان‌ ، ‏‎ صلح‌‏‎ روند‏‎ مانند‏‎ موضوعاتي‌‏‎
و‏‎ جنوبآسيا‏‎ در‏‎ اتمي‌‏‎ اخير‏‎ آزمايشهاي‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ و‏‎ ميانه‌‏‎ آسياي‌‏‎
چيزهاي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تجارت‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
با‏‎ آنها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ مذاكره‌‏‎ به‌‏‎ مامايل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زيادي‌‏‎
.هستيم‌‏‎ ايران‌‏‎
تروريستي‌‏‎ حركات‌‏‎ محكوميت‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ بريتانيا‏‎ دولت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ منافقين‌‏‎ گروهك‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ انگلستان‌متوقف‌‏‎ به‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ آمدن‌‏‎ مي‌گويد‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ اگر‏‎ بريتانيا ، ‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ خاطر‏‎ اطمينان‌‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ مخالف‌‏‎ گروههاي‌‏‎ ياديگر‏‎ و‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎
دخالت‌‏‎ ازتروريسم‌‏‎ حمايت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ تروريستي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ اقدام‌‏‎ آنها‏‎ عليه‌‏‎ داشته‌باشند ، ‏‎
سلاحهاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ مشكل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بريتانيا‏‎:مي‌كند‏‎ اصرار‏‎ وي‌‏‎
گسترش‌‏‎ منع‌‏‎ قرارداد‏‎ امضاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مانده‌است‌‏‎ باقي‌‏‎ اتمي‌ ، نگران‌‏‎
ايران‌‏‎ توسط‏‎ سلاحهاي‌شيميايي‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ و‏‎ اتمي‌‏‎ سلاحهاي‌‏‎
در‏‎ جهان‌‏‎ تمام‌‏‎ عضويت‌‏‎ انتظار‏‎ چشم‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ استقبال‌‏‎
.است‌‏‎ اين‌كنوانسيونها‏‎
براي‌‏‎ ايران‌‏‎ مثبت‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ بريتانيا‏‎:مي‌افزايد‏‎ فاچت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
استقبال‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ طي‌ 18‏‎ خود‏‎ عرب‏‎ همسايگان‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎
.يابد‏‎ ادامه‌‏‎ اين‌روند‏‎ دارد‏‎ زيادي‌‏‎ واميدواري‌‏‎ مي‌كند‏‎
مهم‌‏‎ قدرت‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ هستيم‌‏‎ مايل‌‏‎ ما‏‎:‎مي‌گويد‏‎ وي‌‏‎
كاهش‌‏‎ درجهت‌‏‎ (‎فارس‌‏‎) خليج‌‏‎ عرب‏‎ باكشورهاي‌‏‎ همكار‏‎ منطقه‌اي‌ ، ‏‎
.ببينيم‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ تنش‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.