شماره‌ 1621‏‎ ‎‏‏،‏‎ 22 August 98 مرداد 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 31‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Women
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
رونق‌‏‎ براي‌‏‎ جديد‏‎ سياستهاي‌‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎

فرشتگان‌‏‎ شهر‏‎

رونق‌‏‎ براي‌‏‎ جديد‏‎ سياستهاي‌‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎


تابستان‌‏‎ فصل‌‏‎ فيلم‌‏‎ پرفروش‌ترين‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ مراسم‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎
خواهد‏‎ چه‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ من‌‏‎ آينده‌‏‎:حاتمي‌گيا‏‎ o(‎شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎)‎
تمام‌‏‎ در‏‎.بكنم‌‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ نگاه‌‏‎ نيستم‌‏‎ بلد‏‎ من‌‏‎ بود؟‏‎
گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ اثر‏‎ صاحب‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ فروش‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ دنيا‏‎
.بينديشد‏‎ چاره‌اي‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ من‌‏‎.‎مي‌شود‏‎

اسفندماه‌‏‎ در‏‎ سينمايي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ دفترچه‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎اشاره‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ اجراي‌‏‎ شاهد‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ مرور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎
كه‌‏‎ راهكارهايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎.‎بوده‌ايم‌‏‎ سينما‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ سياست‌ها‏‎
دفترچه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ صنعت‌‏‎ بخشيدن‌به‌‏‎ رونق‌‏‎ براي‌‏‎
باشند‏‎ توانسته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ تشويق‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
است‌از‏‎ گزارشي‌‏‎ زير‏‎ مطلب‏‎.‎كنند‏‎ جذب‏‎ را‏‎ توجهي‌‏‎ مخاطبقابل‌‏‎
در‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ پرمخاطب‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ مراسم‌‏‎ نخستين‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎

اين‌‏‎ از‏‎ كه‌پيش‌‏‎ پرمخاطب‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ مراسم‌‏‎ نخستين‌‏‎
بوديم‌‏‎ شنيده‌‏‎ فارابي‌‏‎ بنيادسينمايي‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ وعده‌اش‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ برگزار‏‎ سينماگران‌‏‎ زيادي‌از‏‎ جمع‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
چرا‏‎ مي‌گيرد‏‎ تعلق‌‏‎ فيلم‌‏‎ كدام‌‏‎ به‌‏‎ جايزه‌‏‎ نمي‌پرسيد‏‎ كسي‌‏‎ حاضران‌‏‎
:بود‏‎ شده‌‏‎ شنيده‌‏‎ كرات‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ اخير‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
فجر‏‎ فيلم‌‏‎ شانزدهم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ شيشه‌اي‌ ، ‏‎ آژانس‌‏‎
منتخب‏‎ فيلم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ جوايز‏‎
سيف‌الله‌‏‎.‎ديگر‏‎ موفقيت‌‏‎ يك‌‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزيده‌‏‎ نيز‏‎ مردم‌‏‎
با‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاونت‌‏‎ داد‏‎
قديم‌‏‎ زمان‌هاي‌‏‎ در‏‎ هنرمندان‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ اصحاب‏‎ دادن‌‏‎ صله‌‏‎ يادآوري‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تشكر‏‎ كسي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ اگر‏‎ امروز‏‎:گفت‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ را‏‎ قدرت‌‏‎ اصحاب‏‎ رضايت‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ جلب‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ رضايت‌‏‎
رضايت‌‏‎ ما‏‎.است‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ما‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎
مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ مثل‌‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ شرط‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ تجلي‌‏‎
:گفت‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ من‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خصيصه‌‏‎ دو‏‎ واجد‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
رونق‌‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ دهيم‌ ، ‏‎ كاري‌مان‌قرار‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خصيصه‌‏‎
تجربه‌‏‎ فهميدن‌ ، ‏‎ به‌‏‎ تماشاگر‏‎ نياز‏‎ اينكه‌به‌‏‎ اول‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ پيدا‏‎
را‏‎ وضعي‌‏‎ يعني‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ مثبت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ متنوع‌‏‎ ديدن‌امور‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎
فرضي‌بحث‌‏‎ موقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ تماشاگر‏‎ كه‌‏‎ تصويرمي‌كند‏‎
محاسن‌‏‎ از‏‎ اين‌‏‎ ببيندو‏‎ را‏‎.‎.‎.‎و‏‎ ارزش‌ها‏‎ و‏‎ قانون‌مداري‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎
بردن‌‏‎ لذت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ اينكه‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مردمي‌‏‎ سينماي‌‏‎ يك‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ آنچه‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ نيزبرآورده‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ تماشاگر‏‎
امروز‏‎ ما‏‎است‌‏‎ كردن‌‏‎ فتح‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ مي‌كنيم‌شعار‏‎ دنبال‌‏‎ دوره‌‏‎
نبايد‏‎ ما‏‎داشته‌ايم‌‏‎ هم‌‏‎ زيادي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ اما‏‎ مشكلات‌داريم‌‏‎
.باشيم‌‏‎ سهمي‌داشته‌‏‎ جهاني‌‏‎ بازار‏‎ در‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ فكر‏‎
ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎.‎وجودبياوريم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سهم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ برويم‌‏‎ بايد‏‎
جنبه‌هاي‌‏‎ جشنواره‌اي‌‏‎ وجوه‌‏‎ بر‏‎ بايدعلاوه‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎
خواست‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ وهله‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎.‎باشند‏‎ هم‌داشته‌‏‎ مشخصي‌‏‎ تجاري‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ احترام‌‏‎ كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎.‎مابرمي‌گردد‏‎
به‌‏‎ و‏‎ بياوريم‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎ آن‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رونق‌‏‎
يك‌‏‎ ساخت‌‏‎ كه‌درباره‌‏‎ شبهه‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاونت‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ است‌‏‎ وجودآمده‌‏‎ به‌‏‎ (‎كابينه‌‏‎)‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎
من‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ حال‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ يك‌دولت‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎
نمي‌توانند‏‎ ديگر‏‎ اشخاص‌‏‎ديگر‏‎ كسي‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ هستم‌و‏‎ نماينده‌اش‌‏‎
اداره‌‏‎ بگويد‏‎ انجمني‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ اينطور‏‎.‎بزنند‏‎ حرف‌‏‎ دولت‌‏‎ مثل‌‏‎
قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ كند‏‎ بررسي‌‏‎ خودش‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ نظارت‌‏‎
قانون‌‏‎ چهارچوب‏‎ در‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ مصالح‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ فيلم‌‏‎.‎خودمان‌‏‎
مصالح‌‏‎ خلاف‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ ساخت‌‏‎ اجازه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ اسمي‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ باشد‏‎
پايان‌‏‎ در‏‎ داد‏‎.‎مي‌گيريم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ جلوي‌‏‎ اسمي‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ باشد‏‎ ملت‌‏‎
را‏‎ روشني‌‏‎ افق‌‏‎ من‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كه‌‏‎ ضعف‌هايي‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ سخنانش‌‏‎
موفق‌‏‎ داريم‌‏‎ دوست‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ روشن‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بينم‌ ، ‏‎
پيوندخورده‌‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎
وارد‏‎ موانع‌‏‎ با‏‎ افتادن‌‏‎ در‏‎ با‏‎ و‏‎ كشمكش‌‏‎ مبارزه‌ ، ‏‎ با‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎
جمعي‌‏‎ روح‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ بنابراين‌‏‎.رفتيم‌‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ شديم‌‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎
پيش‌‏‎.‎شود‏‎ شكسته‌‏‎ خوب‏‎ فيلم‌‏‎ شدن‌‏‎ ساخته‌‏‎ كم‌‏‎ طلسم‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ عزم‌‏‎ ما‏‎
تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎ فارابي‌‏‎ بنياد‏‎ مديرعامل‌‏‎ داد‏‎ سخنان‌سيف‌الله‌‏‎ از‏‎
حاضران‌‏‎ به‌‏‎ خوش‌‏‎ خبري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎
!بزند‏‎ حرف‌‏‎ زياد‏‎ نمي‌تواند‏‎ و‏‎ دارد‏‎ كسالت‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ اطلاع‌‏‎
سينماي‌‏‎ دوره‌اخير‏‎ برجسته‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سخنانش‌‏‎ در‏‎ پزشك‌‏‎
سينمايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ همراهي‌دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
اجراي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ فارابي‌‏‎ سينمايي‌‏‎ بنياد‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎
پويا‏‎ روبه‌رشد ، ‏‎ سينمايي‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ سينمايي‌‏‎ معاونت‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
فيلمنامه‌نويسان‌ ، ‏‎ از‏‎ مراسمي‌‏‎ در‏‎ فصل‌‏‎ هر‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ مستقل‌‏‎ و‏‎
تحقق‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تلاش‌‏‎ بيشترين‌‏‎ كه‌‏‎ تهيه‌كنندگاني‌‏‎ و‏‎ كارگردانان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ سپاسگزاري‌‏‎ و‏‎ قدرداني‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ سينما‏‎ اين‌‏‎ اهداف‌‏‎
دوره‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ بنياد‏‎ جديد‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
پرهيز‏‎ تجاري‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ سعي‌‏‎ فارابي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ اخير‏‎
تلاش‌‏‎ ولي‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ هميشه‌‏‎ قطعا‏‎ اقتصادي‌‏‎ نگاه‌‏‎ هرچند‏‎ كنيم‌ ، ‏‎
در‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ عهده‌داري‌‏‎ زمينه‌‏‎ شده‌‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎ عرصه‌ها‏‎ تمامي‌‏‎
و‏‎ كردن‌توليد‏‎ اقتصادي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سينما‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ پزشك‌‏‎
آغاز‏‎ جدي‌‏‎ مطالعات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ فراخواند‏‎ هزينه‌ها‏‎ آوردن‌‏‎ پايين‌‏‎
دارند‏‎ قرار‏‎ فارابي‌‏‎ عمل‌‏‎ درحوزه‌‏‎ كه‌‏‎ عرصه‌هايي‌‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎
خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ شود‏‎ سينما‏‎ صنعت‌‏‎ موجبرونق‌‏‎ كه‌‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎
خواهد‏‎ تعطيل‌‏‎ فارابي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معنا‏‎ بدان‌‏‎ شوداين‌‏‎ واگذار‏‎
سعي‌خواهد‏‎ فارابي‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ بخش‌‏‎ هر‏‎ واگذاري‌‏‎ شد ، با‏‎
بنياد‏‎ مديرعامل‌‏‎.‎شود‏‎ عهده‌دار‏‎ را‏‎ تازه‌تري‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ كرد‏‎
كه‌‏‎ تدابيري‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ فارابي‌‏‎
وارد‏‎ نمايش‌‏‎ سالن‌هاي‌‏‎ اساسي‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ اقلام‌‏‎ شده‌‏‎ انديشيده‌‏‎
و‏‎ نمايش‌‏‎ سالن‌هاي‌‏‎ وضع‌‏‎ بهبود‏‎ سبب‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ كشور‏‎
.شود‏‎ جديد‏‎ سالن‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ زمينه‌ساز‏‎
شد‏‎ فارابي‌قرائت‌‏‎ بنياد‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ بيانيه‌‏‎ مراسم‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
امسال‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ ميان‌ 16‏‎ از‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
شيشه‌اي‌ ، ‏‎ فيلم‌هاي‌آژانس‌‏‎ اكران‌شده‌اند‏‎ تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ در‏‎
وحشي‌‏‎ وياس‌هاي‌‏‎ كن‌ ، ساراي‌‏‎ ديدار ، مردآفتابي‌ ، كمكم‌‏‎
ميان‌‏‎ ازاين‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ تماشاگر‏‎ تعداد‏‎ بيشترين‌‏‎ داراي‌‏‎ به‌ترتيب‏‎
داشته‌‏‎ بيننده‌‏‎ هزار‏‎ وشش‌‏‎ سي‌‏‎ و‏‎ صد‏‎ چهار‏‎ تاكنون‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎
داوران‌‏‎ هيات‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ تعلق‌‏‎ اين‌فيلم‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ جايزه‌‏‎ لذا‏‎ و‏‎
تبيين‌‏‎ و‏‎ تعريف‌‏‎ مشمول‌‏‎ را‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ فيلم‌‏‎ همچنين‌‏‎
نيز‏‎ اين‌بخش‌‏‎ جايزه‌‏‎ لذا‏‎ و‏‎ مي‌داند‏‎ متعهد‏‎ هنر‏‎ از‏‎ (‎ره‌‏‎)حضرت‌امام‌‏‎
نو‏‎ موضوعي‌‏‎ زمينه‌ديدگاههاي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ اهدا‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
.نمي‌دهند‏‎ تشخيص‌‏‎ راشايسته‌‏‎ فيلمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎
به‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ چهل‌‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ لوح‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
فيلم‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ و‏‎ فيلمنامه‌‏‎ نگارش‌‏‎ براي‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ ابراهيم‌‏‎
روزهاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎.‎شد‏‎ اهدا‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎
مجري‌‏‎ اصرار‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ سكوت‌‏‎ تاكنون‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ ساخته‌‏‎
پر‏‎ آژانس‌‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎ جمله‌اي‌‏‎ چند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ موقعيتي‌‏‎ همين‌‏‎ تناقض‌هايش‌هم‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تناقض‌‏‎ از‏‎
اضافه‌‏‎ فيلم‌هايش‌‏‎ فروش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ حاتمي‌كيا‏‎.دارم‌‏‎ الان‌‏‎ من‌‏‎
كرخه‌‏‎ از‏‎ جز‏‎ به‌‏‎) نبوده‌اند‏‎ پرفروش‌‏‎ چندان‌‏‎ من‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎:مي‌كند‏‎
مرور‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ گفت‌‏‎ بتوان‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎(‎راين‌‏‎ تا‏‎
هم‌‏‎ مي‌ساختم‌‏‎ را‏‎ آژانس‌‏‎ همين‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ مخاطب‏‎ صاحب‏‎
كارگردان‌‏‎.‎گيرد‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ استقبالي‌‏‎ چنين‌‏‎ نمي‌كردم‌‏‎ تصور‏‎
اين‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎:فراوان‌مي‌گويد‏‎ مخاطب‏‎ درباره‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎
به‌‏‎ فيلمساز‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ اگرتوجه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دودمي‌‏‎ شمشير‏‎
ترجيح‌‏‎ من‌‏‎.باشد‏‎ خطرناك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ جهاتي‌‏‎ از‏‎ كند‏‎ جلب‏‎ خودش‌‏‎
لزومي‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ همه‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ ببينم‌‏‎ مبهم‌‏‎ را‏‎ ارتباط‏‎ مي‌دهم‌اين‌‏‎
بايد‏‎ كه‌‏‎ آيد‏‎ موقعيتي‌پيش‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ باشند؟‏‎ پرمخاطب‏‎ دارد‏‎
اين‌‏‎ و‏‎) باشند‏‎ مخالف‌‏‎ باآن‌‏‎ مردم‌‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ بزنم‌‏‎ را‏‎ حرفي‌‏‎
ولي‌‏‎ (‎زدند‏‎ آژانس‌‏‎ به‌‏‎ قلم‌‏‎ ازصاحبان‌‏‎ بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اتهامي‌‏‎
آن‌‏‎ قطعا‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ حرفي‌‏‎ كنم‌‏‎ احساس‌‏‎ اگرمن‌‏‎ باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎
.گفت‌‏‎ راخواهم‌‏‎
از‏‎ (‎حق‌رايت‌‏‎)‎ كارگردانان‌‏‎ حق‌‏‎ رعايت‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎
دارم‌‏‎ سال‌‏‎ من‌ 37‏‎:وگفت‌‏‎ كرده‌‏‎ اشاره‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ فروش‌‏‎
فيلم‌‏‎ از 20‏‎ بيش‌‏‎ بتوانم‌‏‎ فكرنمي‌كنم‌‏‎ و‏‎ ساخته‌ام‌‏‎ فيلم‌‏‎ و 9‏‎
از‏‎ نيستم‌‏‎ بلد‏‎ من‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ چه‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ من‌‏‎ آينده‌‏‎.بسازم‌‏‎
خطر‏‎ كردم‌‏‎ نگاه‌‏‎ اينگونه‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎ من‌‏‎.كنم‌‏‎ نگاه‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ جهت‌‏‎
در‏‎ ظاهرا‏‎ نيستيم‌ ، ‏‎ شرايطي‌‏‎ و‏‎ جا‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ ما‏‎كردم‌‏‎
فيلم‌‏‎ فروش‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تعريف‌‏‎ اينطور‏‎ دنيا‏‎ تمام‌‏‎
سيستم‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ من‌‏‎.‎شود‏‎ نظرگرفته‌‏‎ در‏‎ اثر‏‎ صاحب‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎
زندگي‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎بيانديشد‏‎ موردچاره‌اي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دولتي‌‏‎
.مي‌كشيم‌‏‎ ونفس‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
قبلي‌‏‎ هيات‌مديره‌‏‎ از‏‎ جوايزي‌‏‎ اهداي‌‏‎ با‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
.آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تقدير‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎فرشتگان‌‏‎ شهر‏‎


جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
هراس‌آور‏‎ و‏‎ سرد‏‎ مكاشفه‌‏‎ بجاي‌‏‎ فيلمنامه‌ ، ‏‎ نويسنده‌‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎
رفته‌اند‏‎ عشق‌‏‎ قديمي‌‏‎ قصه‌‏‎ همان‌‏‎ سراغ‌‏‎ مستقيم‌‏‎ ازتاريخ‌ ، ‏‎

نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ براي‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ نباشد‏‎ كسي‌‏‎ نخستين‌‏‎ رايان‌‏‎ شايدمگ‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ كيج‌‏‎ باشيد ، نيكلاس‌‏‎ داشته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ قلب‏‎ جراح‌‏‎ يك‌‏‎
بازي‌‏‎ را‏‎ فرشته‌ها‏‎ نقش‌‏‎ معمولا‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ خشك‌‏‎ و‏‎ اثيري‌‏‎ تيپ‌هاي‌‏‎
-عاشق‌‏‎ زوج‌‏‎ يك‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ دو‏‎ هر‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
فرشتگان‌‏‎ درشهر‏‎ -‎آسماني‌‏‎ و‏‎ باقي‌‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ زميني‌‏‎ و‏‎ فاني‌‏‎ يكي‌‏‎
فرشته‌اي‌‏‎ مرد ، ‏‎دارند‏‎ باورپذيري‌‏‎ و‏‎ چشمگير‏‎ غايت‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎
زندگي‌‏‎ ازلي‌‏‎ آرامش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ (‎Seth )‎نام‌ست‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آسماني‌‏‎
است‌‏‎ هميشگي‌‏‎ معقول‌‏‎ و‏‎ عاقل‌‏‎ مگي‌‏‎ همان‌‏‎ زن‌ ، ‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ تنگ‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
بشر‏‎ زيرفرمان‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ مرگ‌‏‎ شايد‏‎ مي‌كند‏‎ گمان‌‏‎ كه‌‏‎
زندگي‌‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ مرگ‌‏‎ با‏‎ او‏‎ جدال‌‏‎ ديدن‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎.‎باشند‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ گرفتار‏‎ مگي‌‏‎ عشق‌‏‎ به‌‏‎ ناپيدا ، ‏‎ و‏‎ اثيري‌‏‎ ست‌‏‎ بيمارش‌ ، ‏‎
:مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ گريزناپذير‏‎ تصميمي‌‏‎ روياروي‌‏‎
نهد‏‎ كنار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آسماني‌‏‎ ناميرايي‌‏‎ و‏‎ جاودانگي‌‏‎ بايد‏‎ آيا‏‎
در‏‎ را‏‎ مرگ‌‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎ سرمستي‌‏‎ و‏‎ رنج‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ زميني‌‏‎ و‏‎ ميرا‏‎ تا‏‎
كند؟‏‎ تجربه‌‏‎ مگي‌‏‎ كنار‏‎
كتابخانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سياهپوشي‌‏‎ فرشتگان‌‏‎ گور ، ‏‎ نماهاي‌‏‎ و‏‎ مرگ‌‏‎ باور‏‎
از‏‎ همه‌‏‎ مي‌خوانند ، ‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ افكار‏‎ و‏‎ گردهم‌مي‌آيند‏‎ عمومي‌‏‎
ويم‌‏‎ گيراي‌‏‎ اثر‏‎ (Wings of Desire)فرشتگان‌‏‎ زيربال‌‏‎ برلين‌‏‎
-شد‏‎ ساخته‌‏‎ سال‌ 1988‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ -آلماني‌‏‎ برجسته‌‏‎ كارگردان‌‏‎ وندرس‌ ، ‏‎
گونه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ وندرس‌‏‎ اثر‏‎ بازآفريني‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎
روي‌‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ در‏‎ برلين‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رمانتيك‌‏‎ بي‌پروايي‌‏‎
كه‌‏‎ چرا‏‎دانست‌‏‎ وندرس‌‏‎ فيلم‌‏‎ همان‌‏‎ شده‌‏‎ رقيق‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ مي‌دهد‏‎
ودانا‏‎ فيلم‌‏‎ كارگردان‌‏‎(‎Brad silberling) برادسيلبرلينگ‌‏‎
مكاشفه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ فيلمنامه‌ ، ‏‎ نويسنده‌‏‎ (‎Dana stevens)‎ استيونس‌‏‎
قصه‌‏‎ همان‌‏‎ سراغ‌‏‎ مستقيم‌‏‎ تاريخ‌ ، ‏‎ از‏‎ وندرس‌‏‎ هراس‌آور‏‎ و‏‎ سرد‏‎
باورپذير‏‎ چنين‌‏‎ تاكنون‌‏‎ هرگز‏‎ رايان‌ ، ‏‎ مگ‌‏‎.رفته‌اند‏‎ عشق‌‏‎ قديمي‌‏‎
هميشه‌‏‎ آفريني‌‏‎ نقش‌‏‎ بار‏‎ از‏‎ كاستن‌‏‎ قيمت‌‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎ -نبوده‌‏‎
فيلم‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ نوراني‌‏‎ خوابگرد‏‎ يك‌‏‎ همچون‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ كيج‌‏‎ -زيبايش‌‏‎
بازي‌‏‎ را‏‎ پرمخاطره‌‏‎ و‏‎ دشوار‏‎ نقش‌‏‎ يك‌‏‎ موفقيت‌‏‎ با‏‎ مي‌خورد ، ‏‎ غوطه‌‏‎
شگفت‌‏‎ گذشته‌اي‌‏‎ با‏‎ قلبي‌‏‎ بيمار‏‎ يك‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ فزانر‏‎ دنيس‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
و‏‎ رايان‌‏‎ بازي‌‏‎ آسماني‌ست‌ ، ‏‎ همقطار‏‎ عنوان‌‏‎ وآندره‌براگربه‌‏‎ آور‏‎
روان‌‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎ فيلم‌‏‎ كلي‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ تكميل‌‏‎ را‏‎ كيج‌‏‎
كه‌‏‎ فرشته‌اي‌‏‎ چشم‌‏‎ دريچه‌‏‎ از‏‎ آنجلس‌‏‎ لس‌‏‎ آسماني‌‏‎ نماهاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
صحنه‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ مسحوركننده‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ سرازير‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ عرش‌‏‎ از‏‎
فقط‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ زمان‌بندي‌‏‎ خوب‏‎ گاهي‌‏‎ چند‏‎ هراز‏‎ هم‌‏‎ فيلم‌‏‎ كمدي‌‏‎
زمين‌‏‎ قسمتي‌‏‎ تا‏‎ كمي‌‏‎ كه‌سيلبرلينگ‌‏‎ است‌‏‎ فيلم‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎
ابراز‏‎ فلودرام‌‏‎ آميزه‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ يعني‌‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ خورده‌‏‎
به‌‏‎ اما‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ او‏‎ مهار‏‎ از‏‎ اخلاقي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ احساسات‌‏‎
نبخشيده‌اند ، ‏‎ بدان‌‏‎ كه‌‏‎ بال‌هايي‌‏‎ ارزش‌‏‎ فرشتگان‌‏‎ ترتيب ، شهر‏‎ هر‏‎
.دارد‏‎
ديويدآستن‌‏‎:‎نويسنده‌‏‎
نيوزويك‌‏‎ منبع‌‏‎
May,
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.