شماره‌ 1707‏‎ ‎‏‏،‏‎2 December 1998 آذر 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 11‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
فوتبال‌ايران‌‏‎ تازه‌‏‎ پديده‌‏‎ هاشميان‌ ، ‏‎
نسبت‌‏‎ برتري‌‏‎ حس‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ پيروز‏‎ قزاقستان‌‏‎ به‌‏‎

فوتبال‌‏‎ دوم‌‏‎ روز‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

يونس‌‏‎ جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
امروز‏‎ فينالي‌ها‏‎ چهره‌‏‎ شكوري‌‏‎
مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎

پاس‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎
گرفت‌‏‎ امتياز‏‎

اميد‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ درخشان‌ ، ‏‎ حميد‏‎
به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ اصلي‌ ، ‏‎ هدف‌‏‎ : ايران‌‏‎
است‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎

فوتبال‌ايران‌‏‎ تازه‌‏‎ پديده‌‏‎ هاشميان‌ ، ‏‎
نسبت‌‏‎ برتري‌‏‎ حس‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ پيروز‏‎ قزاقستان‌‏‎ به‌‏‎


در‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎گذشتيم‌‏‎ احتياط‏‎ با‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ سد‏‎ از‏‎
.نبرديم‌‏‎ بهره‌‏‎ خود‏‎ موجود‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
راه‌‏‎ نيز‏‎ او‏‎ اگر‏‎ خودنبود ، ‏‎ موفق‌‏‎ روزهاي‌‏‎ چون‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎
را‏‎ ما‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ مي‌تواند‏‎ هاشميان‌‏‎ و‏‎ دايي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بيفتد ، ‏‎
.ببخشد‏‎ دوچندان‌‏‎ نيروي‌‏‎
قزاقستان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تازه‌‏‎ پديده‌‏‎ هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎
حالا‏‎ او‏‎.كند‏‎ صعود‏‎ آسوده‌‏‎ خيال‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تا‏‎ زد‏‎ عالي‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎
.است‌‏‎ دايي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ مناسب‏‎ زوج‌‏‎ يك‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ پيروزي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ بحث‌‏‎ قابل‌‏‎ اما‏‎ كننده‌‏‎ راضي‌‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ مقابل‌‏‎
شكل‌‏‎ تيم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ آوردن‌‏‎ بدست‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ دچار‏‎ نيز‏‎ رهبري‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نگرفته‌‏‎
تركيب‏‎ و‏‎ نفرات‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎است‌‏‎ خوبي‌‏‎ آغاز‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ متحمل‌‏‎ را‏‎ تغييراتي‌‏‎
به‌‏‎ رفتن‌‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ بالاتري‌‏‎ كلاس‌‏‎ و‏‎ نمودار‏‎ در‏‎ قزاقستان‌‏‎
ايراني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ بزرگ‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎
آن‌‏‎ كيفيت‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ سطح‌‏‎ ناخودآگاه‌‏‎
پيشرفت‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ما‏‎ اصل‌‏‎ در‏‎ مي‌گذارد‏‎ مثبت‌‏‎ تاثير‏‎
رشته‌‏‎ اين‌‏‎ حرفه‌ايهاي‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشته‌ايم‌‏‎ بهتري‌‏‎ نسبي‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ روز‏‎ مسائل‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎
اما‏‎ كند ، ‏‎ شروع‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اوليه‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ قزاقستان‌‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ گذاشته‌ايم‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ ايستگاه‌‏‎ و‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎
احساس‌‏‎ با‏‎ يعني‌‏‎ كرد ، ‏‎ غلبه‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ بر‏‎ برتريها‏‎ همين‌‏‎ با‏‎
تركيب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ روي‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ برتري‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.يابد‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ افتاده‌‏‎ جا‏‎ خوب‏‎ كلي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ سطحي‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ بازي‌‏‎
پيروزيهاي‌‏‎ در‏‎ كننده‌اي‌‏‎ تعيين‌‏‎ نقش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ او‏‎.‎داد‏‎ نشان‌‏‎
پديده‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ ايران‌‏‎
را‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ جاي‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دانست‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تازه‌‏‎
زوج‌‏‎.‎رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پر‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.‎دارند‏‎ بيشتري‌‏‎ كار‏‎ جاي‌‏‎ دايي‌‏‎ و‏‎ هاشميان‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ خواهد‏‎ نيز‏‎ لائوس‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ دوم‌‏‎
صفر‏‎ قزاقستان‌‏‎ -‎ ايران‌ 2‏‎
(‎‏‏55‏‎) و‏‎ (‎‏‏1‏‎) هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎:گلها‏‎
هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ و‏‎ نكيسا‏‎ نيما‏‎ فكري‌ ، ‏‎ محمود‏‎:اخطار‏‎
محمدخاني‌ ، ‏‎ نادر‏‎ نكيسا ، ‏‎ نيما‏‎:‎ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
نوازي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ خاكپور ، ‏‎ محمد‏‎
فكري‌‏‎ محمود‏‎ استيلي‌ ، ‏‎ حميد‏‎ ‎‏‏،‏‎(كريمي‌‏‎ علي‌‏‎) مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎
.هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ و‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎)
چهارچوب‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎
دوم‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ جهت‌‏‎ بلندي‌‏‎ گام‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ قزاقستان‌‏‎
.برداشت‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نكيسا‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
محمد‏‎ و‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ محمدخاني‌ ، ‏‎ نادر‏‎ را‏‎ متمركز‏‎ مدافع‌‏‎ سه‌‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ زرينچه‌‏‎ جواد‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎.‎مي‌دادند‏‎ تشكيل‌‏‎ خاكپور‏‎
شعاع‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ چپ‌‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎ عنوان‌‏‎
.بود‏‎ نوازي‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ زرينچه‌‏‎ طولي‌‏‎ حركات‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ كردن‌‏‎ خنثي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ استيلي‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎
نظم‌‏‎ راست‌‏‎ بال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ مياني‌‏‎
وحيد‏‎ هم‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ مي‌ريخت‌‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎
.مي‌شد‏‎ آزمايش‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ هاشميان‌‏‎
مهدوي‌كيا‏‎ بود ، ‏‎ گذشته‌‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ ثانيه‌‏‎ چند‏‎ حالي‌كه‌‏‎ در‏‎
صاحب‏‎ قزاقستان‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ هاشميان‌‏‎ عمقي‌‏‎ پاس‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ پا‏‎ بيرون‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ توپ‌‏‎
.رساند‏‎ به‌ثمر‏‎ را‏‎
سر‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ طلايي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ قزاقها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
برگشت‌‏‎ دروازه‌‏‎ خط‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ محمدخاني‌‏‎ نادر‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجم‌‏‎
.داد‏‎
دست‌‏‎ مي‌خواستند‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
هم‌‏‎ قزاقها‏‎ و‏‎ پرداختند‏‎ توپ‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ بودند‏‎ يافته‌‏‎
.مي‌زدند‏‎ ضربه‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ سرگردان‌‏‎
قزاقها‏‎ محمدخاني‌‏‎ نادر‏‎ اشتباه‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎
واكنشي‌‏‎ با‏‎ نكيسا‏‎ نيما‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ گلزني‌‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ را‏‎
.كرد‏‎ دفع‌‏‎ را‏‎ خطر‏‎ اين‌‏‎ خوب‏‎
به‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ آهنگي‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎ با‏‎
بازيكنان‌‏‎ آفسايدگيري‌‏‎ تله‌‏‎ از‏‎ فرار‏‎ با‏‎ هاشميان‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ خود‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ گل‌‏‎ دومين‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ و‏‎ حريف‌‏‎
بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ مي‌توانست‌‏‎ حتي‌‏‎ او‏‎.‎رساند‏‎ به‌ثمر‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
اندكي‌‏‎ را‏‎ دروازه‌‏‎ اما‏‎ برساند‏‎ سه‌‏‎ عدد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گلهايش‌‏‎ تعداد‏‎
.زد‏‎ دروازه‌‏‎ كنار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دايي‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ ديد‏‎ كج‌‏‎
از‏‎ جلوگيري‌‏‎ قصد‏‎ بدني‌‏‎ قدرت‌‏‎ حربه‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ قزاقها‏‎
در‏‎ و‏‎ دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ انگيزه‌‏‎ داشتند‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ حملات‌‏‎
و‏‎ رفت‌‏‎ تحليل‌‏‎ آنها‏‎ بدني‌‏‎ قدرت‌‏‎ بازي‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ‎‏‏15‏‎
تيم‌‏‎.‎دهند‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ نتوانستند‏‎
و‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ ورود‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
فرصت‌هاي‌‏‎ دوبار‏‎ دايي‌‏‎ اما‏‎ گرفت‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ جان‌‏‎ منصوريان‌‏‎
.داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ قراقستان‌‏‎ دروازه‌‏‎ مقابل‌‏‎ را‏‎ طلايي‌‏‎
مطلوب‏‎ هماهنگي‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ كمبود‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
ايران‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ آغاز‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ميان‌‏‎
اولين‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ چون‌‏‎ بود‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎ خاصي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎
لائوس‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ شنبه‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
برگزار‏‎ كميته‌‏‎ را‏‎ اسكانش‌‏‎ و‏‎ خوراك‌‏‎ هزينه‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ مي‌رود‏‎
يكي‌‏‎ و‏‎ مي‌پردازد‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ كننده‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ به‌شمار‏‎ آسيا‏‎ قاره‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بي‌بضاعت‌ترين‌‏‎ از‏‎
خود‏‎ آرماني‌‏‎ تركيب‏‎ لائوس‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎
.شوند‏‎ آماده‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ حساس‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بشناسند‏‎ را‏‎
زد‏‎ گل‌‏‎ كويت‌ 11‏‎
ديگر‏‎ بازي‌‏‎ سه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ رقابت‌ها‏‎ همين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
را‏‎ مغولستان‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ با 11‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎شد‏‎ برگزار‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎
با‏‎ مالديو‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ نپال‌‏‎ گل‌‏‎ با 5‏‎ ژاپن‌‏‎ كوبيد‏‎ درهم‌‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ تاجيكستان‌‏‎ مقابل‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎
است‌‏‎ ناراضي‌‏‎ ولاپان‌‏‎
گذشته‌‏‎ روز‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ دبيركل‌‏‎ "ولاپان‌‏‎ پيتر‏‎"
شهر‏‎ نفري‌‏‎ هزار‏‎ سي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ چمن‌‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ نارضايتي‌‏‎
يكسال‌‏‎ بانكوك‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ چمن‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ولاپان‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بانكوك‌‏‎
زمين‌‏‎ مانند‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ بسيار‏‎ قبل‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ سخت‌‏‎ و‏‎ سفت‌‏‎ بسكتبال‌‏‎
كه‌‏‎ داده‌اند‏‎ قول‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ برگزاركننده‌‏‎ كميته‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.كنند‏‎ ترميم‌‏‎ را‏‎ ورزشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ چمن‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ تا‏‎

فوتبال‌‏‎ دوم‌‏‎ روز‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


صفر‏‎ قزاقستان‌‏‎ -‎ ايران‌ 2‏‎ *
(و 55‏‎ ‎‏‏1‏‎) هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎:‎گلها‏‎
صفر‏‎ مغولستان‌‏‎ -‎ كويت‌ 11‏‎ *
صفر‏‎ نپال‌‏‎ -‎ ژاپن‌ 5‏‎ *
(و 90‏‎ ‎‏‏62‏‎) ايناموتو‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏30‏‎)‎ اونو‏‎ ‎‏‏،‏‎(و 11‏‎ ‎‏‏10‏‎) فوكولا‏‎:گلها‏‎
صفر‏‎ مالديو‏‎ -‎ تاجيكستان‌ 3‏‎ *
(‎‏‏69‏‎) سالتسمن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏65‏‎)‎ برديكولوف‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏21‏‎) مومينف‌‏‎:‎گلها‏‎

يونس‌‏‎ جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
امروز‏‎ فينالي‌ها‏‎ شكوري‌چهره‌‏‎
مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎


ششمين‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
امروز‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎
در‏‎:‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ چهار‏‎
.مي‌روند‏‎ دارايي‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ هما‏‎ ساله‌هاي‌‏‎ ديدار 50‏‎ اولين‌‏‎
گل‌‏‎ بدون‌‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ آرارات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ هما‏‎
و‏‎ هما‏‎.‎شد‏‎ استقلال‌‏‎ مغلوب‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ دارايي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎
كننده‌‏‎ برگزار‏‎ سال‌‏‎ بالاي‌ 40‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
سد‏‎ بايداز‏‎ استقلال‌‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ با‏‎ هما‏‎.‎مي‌باشند‏‎ ديدار‏‎ دومين‌‏‎
به‌‏‎ اميد‏‎ تا‏‎ بگذرد‏‎ شد‏‎ ياران‌‏‎ مغلوب‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ياران‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ قهرماني‌‏‎
در‏‎ ياران‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ سومين‌‏‎ سال‌‏‎ بالاي‌ 40‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تكليف‌‏‎ پيروزي‌‏‎ صورت‌‏‎
امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
سال‌‏‎ بالاي‌ 50‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ دارايي‌‏‎ -‎ هما‏‎:‎ساعت‌ 13‏‎*
سال‌‏‎ بالاي‌ 40‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ - هما‏‎:‎ساعت‌ 14‏‎ *
سال‌‏‎ بالاي‌ 40‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ياران‌‏‎ -‎ استقلال‌‏‎:ساعت‌ 15‏‎ *
سال‌‏‎ بالاي‌ 50‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ آرارات‌‏‎:ساعت‌ 16‏‎ *

پاس‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎
گرفت‌‏‎ امتياز‏‎


فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ عقبافتاده‌‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تهران‌و‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎
.رسيدند‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎

اميد‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ درخشان‌ ، ‏‎ حميد‏‎
به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ اصلي‌ ، ‏‎ هدف‌‏‎ : ايران‌‏‎
است‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎


تمرينات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حضور 56‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ ازروز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎
به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ هفته‌تمرين‌ ، 30‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ بازيكن‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهند‏‎ راه‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ اردوي‌‏‎
انتخابي‌‏‎ تمرين‌‏‎ مرحله‌‏‎ سه‌‏‎ تاكنون‌‏‎:افزود‏‎ درخشان‌‏‎ حميد‏‎
و‏‎ تهراني‌‏‎ بازيكن‌‏‎ از 300‏‎ بيش‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشته‌ايم‌‏‎
.خوردند‏‎ محك‌‏‎ شهرستاني‌‏‎
آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ نفرات‌ ، 56‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
هفته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ كه‌‏‎ يافته‌اند‏‎ راه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ آغاز‏‎( جاري‌‏‎ آذرماه‌‏‎ ‎‏‏15‏‎) آينده‌‏‎
بعدازظهر‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تمرينات‌‏‎ تازه‌‏‎ دور‏‎:‎گفت‌‏‎ درخشان‌‏‎
شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ ورزشگاه‌آزادي‌‏‎ در‏‎
از‏‎ هفته‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ زيرنظرخواهند‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ چهار‏‎
اميد‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌اصلي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ نفرات‌ ، 30‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎
.راه‌مي‌يابند‏‎
تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ شدند‏‎ شناخته‌‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ چيست‌ ، ‏‎ اميد‏‎
اعلام‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ آنگاه‌برنامه‌هاي‌‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ ما‏‎ جدي‌‏‎ تمرينات‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
خوبي‌‏‎ و‏‎ مستعد‏‎ بازيكنان‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎
اين‌‏‎ رهبري‌‏‎ كادر‏‎ غم‌‏‎ و‏‎ هم‌‏‎ تمامي‌‏‎:افزود‏‎ تيم‌هستند ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎ همت‌‏‎ تلاش‌و‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ تيم‌‏‎
راه‌‏‎ سيدني‌‏‎ سال‌2000‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ رسانه‌ها‏‎
پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تقويت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ پيدا‏‎
.آييم‌‏‎ نايل‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ آتيه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ملي‌پوشان‌جوان‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.