شماره‌ 1717‏‎ ‎‏‏،‏‎15 December 1998 آذر 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 24‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
علي‌‏‎ " صفر‏‎ ازبكستان‌‏‎ -‎ ايران‌ 4‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ " دايي‌‏‎
برد‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ رابه‌‏‎

قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎ اميد‏‎ بارقه‌هاي‌‏‎
گرفت‌‏‎ فزوني‌‏‎

يك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎
نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎

نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎

پاس‌ ، ‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
را‏‎ حريفان‌خود‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
دادند‏‎ شكست‌‏‎

از‏‎ ها‏‎ خبر‏‎ آخرين‌‏‎
بانكوك‌‏‎ بازيهاي‌آسيايي‌‏‎

علي‌‏‎ " صفر‏‎ ازبكستان‌‏‎ -‎ ايران‌ 4‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ " دايي‌‏‎
برد‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ رابه‌‏‎


با‏‎ ازبكستان‌‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌در‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ اقتداربه‌‏‎
بهترين‌‏‎ و‏‎ بازيكن‌‏‎ برترين‌‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎".كرد‏‎ پيدا‏‎ راه‌‏‎ بانكوك‌‏‎
يك‌‏‎ مانند‏‎ او‏‎.‎داشت‌‏‎ چشم‌گيري‌‏‎ پيروزي‌سهم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ گلزن‌‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ آن‌كه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ توانست‌‏‎ تدبير‏‎ با‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ بازيكن‌‏‎
بالاترين‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ زدن‌ 9‏‎ با‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ برساند‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
بانفوذترين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ "دايي‌‏‎".‎بايستد‏‎ آسيا‏‎ گلزني‌‏‎ نقطه‌‏‎
البته‌‏‎ -‎ كه‌‏‎ زيرا‏‎.‎كرد‏‎ معرفي‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ومديرترين‌‏‎
ارزشمندو‏‎ بازيكن‌‏‎ محمدخاني‌‏‎ نادر‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ و‏‎ احترام‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎
و‏‎ برازنده‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دايي‌‏‎ -‎ ايران‌‏‎ اخلاق‌‏‎ با‏‎
و‏‎ باشد‏‎ تحصيلكرده‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ نمونه‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ (سرگروه‌‏‎) كاپيتان‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ او‏‎ به‌راستي‌چرا‏‎
دارد ، ‏‎ بالايي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ است‌‏‎ مهندس‌‏‎ كه‌‏‎ كاپيتاني‌‏‎.‎نمي‌فرستيد‏‎
بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ آسياست‌ ، ‏‎ گلزن‌‏‎ و‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎
فرمان‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ جهان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
تنها‏‎ را‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ سابقه‌‏‎نباشد‏‎ كاپيتان‌‏‎ دايي‌‏‎ چرا‏‎.‎مي‌برند‏‎
.مي‌گيريم‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ ما‏‎
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ هويت‌‏‎ ما‏‎ ‎‏‏، تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ دايي‌‏‎ معرفي‌‏‎ با‏‎
.مي‌آورد‏‎ به‌دست‌‏‎ بهتري‌‏‎ فني‌‏‎

قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎ اميد‏‎ بارقه‌هاي‌‏‎
گرفت‌‏‎ فزوني‌‏‎


آسياست‌‏‎ در‏‎ استثنايي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ دايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎
رود‏‎ مي‌‏‎ چين‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
علي‌‏‎" كنار‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جوان‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "موسوي‌‏‎ علي‌‏‎"
يك‌‏‎ ويژگي‌‏‎ با‏‎ او‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ مكمل‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ "دايي‌‏‎
رشته‌‏‎ اين‌‏‎ بزرگان‌‏‎ خالي‌‏‎ جاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ زياد‏‎ دوندگي‌‏‎ و‏‎ گلزن‌‏‎
مياني‌هماهنگي‌‏‎ خط‏‎ با‏‎ هنوز‏‎ موسوي‌‏‎.‎كند‏‎ پر‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ را‏‎
موسوي‌‏‎ چين‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎.‎است‌‏‎ نياورده‌‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎
.مي‌زند‏‎ رقم‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بهتري‌‏‎ نتيجه‌‏‎
صفر‏‎ ازبكستان‌‏‎ -‎ايران‌ 4‏‎
ايران‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏82‏‎-‎‏‏87‏‎-‎‏‏89‏‎)دايي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏29‏‎)موسوي‌‏‎ علي‌‏‎:‎گلها‏‎
شهرشوف‌ ، ‏‎ استونوف‌ ، ‏‎ و‏‎ (‎ايران‌‏‎)يزداني‌‏‎ -موسوي‌‏‎ -باقري‌‏‎:‎اخطارها‏‎
(ازبكستان‌‏‎)‎رزنتسف‌‏‎ تئودوروف‌ ، ‏‎
زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ محمدخاني‌ ، ‏‎ نادر‏‎ غلامپور ، ‏‎ بهزاد‏‎:ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
محمود‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎ مهدي‌‏‎ خاكپور ، ‏‎ محمد‏‎
عليرضا‏‎)‎باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ استيلي‌ ، ‏‎ حميد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎همداني‌‏‎ ستار‏‎)‎فكري‌‏‎
(يزداني‌‏‎ داريوش‌‏‎)‎موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ دايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(منصوريان‌‏‎
پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎:‎مربي‌‏‎
:قليچ‌خاني‌‏‎ سيامك‌‏‎ -‎ همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ بانكوك‌‏‎
فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ آغاز‏‎ "دايي‌‏‎ علي‌‏‎" از‏‎ بايد‏‎
چون‌‏‎ را‏‎ گلزني‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ او‏‎.‎آسياست‌‏‎ بازيكن‌‏‎ آماده‌ترين‌‏‎
را‏‎ گروهي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شناخته‌‏‎ دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ گلزنان‌‏‎
دايي‌‏‎ ديگر‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ شكل‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎
نقطه‌‏‎ او‏‎.مي‌آيد‏‎ نيز‏‎ بازيكنان‌‏‎ ديگر‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ بي‌هدف‌‏‎ و‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ شده‌‏‎ فرستاده‌‏‎ توپهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ فرود‏‎
كه‌‏‎ انرژي‌‏‎.‎مي‌گذارد‏‎ مثبت‌‏‎ اثر‏‎ آنها‏‎ تمام‌‏‎ روي‌‏‎ آن‌كه‌‏‎ عجيب‏‎
دويدن‌‏‎ از‏‎ مي‌برد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ زدن‌‏‎ براي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎
دقيقه‌‏‎ طي‌ 90‏‎ دايي‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ بيشتر‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ متر‏‎ طول‌ 20‏‎ در‏‎
و‏‎ مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ را‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ بارها‏‎
حمايت‌‏‎ و‏‎ تغذيه‌‏‎ كار‏‎ دفاعي‌ ، ‏‎ كار‏‎ بلند ، ‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ كورس‌هاي‌‏‎ در‏‎
.مي‌جويد‏‎ شركت‌‏‎ نيز‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ بازيكن‌‏‎ از‏‎
را‏‎ تيمش‌‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ مربي‌‏‎ هر‏‎ بازيكناني‌‏‎ چنين‌‏‎ داشتن‌‏‎ با‏‎
بازيكنان‌‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ محور‏‎ را‏‎ او‏‎ يعني‌‏‎.‎كند‏‎ جمع‌وجور‏‎
نوشته‌‏‎ دايي‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎.درآورد‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ را‏‎
پيروز‏‎ ازبكستان‌‏‎ بر‏‎ دايي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ داده‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎
يك‌‏‎ كه‌‏‎ "دايي‌‏‎" تاييد‏‎.‎مي‌رويم‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شويم‌‏‎
آنها‏‎ ارزش‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎ بقيه‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ چيزي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ محض‌‏‎ واقعيت‌‏‎
را‏‎ مربيان‌‏‎ نيمه‌پخته‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ كم‌‏‎
از‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هرچند‏‎نمي‌دهد‏‎ قرار‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎
چين‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ آنهم‌‏‎ آسيايي‌‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
‎‏‏،‏‎(المپيك‌‏‎ تيم‌‏‎)‎ كره‌جنوبي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(المپيك‌‏‎ تيم‌‏‎)‎ ژاپن‌‏‎ عمان‌ ، ‏‎
جام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎.‎شود‏‎ پيروز‏‎ ازبكستان‌‏‎ و‏‎ تاجيكستان‌‏‎
ديگر‏‎ با‏‎ فاصله‌اش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ بلندي‌‏‎ پرش‌‏‎ جهاني‌‏‎
و‏‎ رسيديم‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ به‌‏‎ جهت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ بيشتر‏‎ حريفان‌‏‎
هراسيده‌اي‌‏‎ حريف‌‏‎شويم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ چين‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎
حالا‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ ريشه‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ ماست‌‏‎ تيم‌‏‎ قد‏‎ هم‌‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎
.حريفان‌‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ تمركز‏‎ و‏‎ خوش‌انديشي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ تدبير‏‎ زمان‌‏‎
گمنام‌‏‎ ديگر‏‎ نيز‏‎ حريفان‌‏‎ شناخته‌ايم‌ ، ‏‎ را‏‎ خود‏‎ مهره‌هاي‌‏‎
و‏‎ خام‌‏‎ متوسط ، ‏‎ فوتبالي‌‏‎ با‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ كه‌‏‎ همين‌‏‎ نيستند‏‎
دايي‌‏‎ چون‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ غيرحرفه‌اي‌ ، ‏‎
ازبكستاني‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎.‎آيد‏‎ فائق‌‏‎ آن‌ها‏‎ بر‏‎ تنه‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎
سرعت‌‏‎ و‏‎ تهاجم‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ميلي‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ كند‏‎ و‏‎ ساكن‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ پرگل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎ از‏‎ آسوده‌تر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ نداشت‌ ، ‏‎
خيال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ نقطه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ "زرينچه‌‏‎".كرد‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ باارزش‌‏‎
تكضرب‏‎ دهد ، ‏‎ نمي‌‏‎ انجام‌‏‎ اضافي‌‏‎ است‌ ، كار‏‎ كرده‌‏‎ آسوده‌‏‎ را‏‎ همه‌‏‎
به‌دست‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ جايگيري‌‏‎ هم‌‏‎ خوب‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ دفع‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎
روحيه‌‏‎ نيز‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ اتكايي‌‏‎ نقطه‌‏‎ چنين‌‏‎ آوردن‌‏‎
عصبي‌‏‎ لغزش‌هاي‌‏‎ دچار‏‎ هنوز‏‎ "غلامپور‏‎ بهزاد‏‎".‎مي‌دهد‏‎ مناسب‏‎
بيشتر‏‎ رواني‌‏‎ مسئله‌‏‎ روي‌‏‎ كرد ، ‏‎ صحبت‌‏‎ بيشتر‏‎ بايد‏‎ او‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ او‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ فني‌‏‎ كوچك‌‏‎ تذكر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كار‏‎ بايد‏‎
دروازه‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ مي‌گيرد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎
گل‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ دستهاي‌‏‎ از‏‎ توپ‌‏‎ شدن‌‏‎ رها‏‎ لحظه‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ نشود‏‎ خودمان‌‏‎
شكم‌‏‎ سينه‌ ، ‏‎ بايد‏‎ حالات‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ او‏‎انجاميد‏‎ خواهد‏‎
كه‌‏‎ توپي‌‏‎ با‏‎ اين‌كه‌‏‎ احتمال‌‏‎.‎باشد‏‎ توپ‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ دستهايش‌‏‎ و‏‎
زمين‌‏‎ به‌‏‎ آرنجهايش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ بغلتد‏‎ زمين‌‏‎ روي‌‏‎ كرده‌‏‎ مهار‏‎ سينه‌اش‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ شود‏‎ رها‏‎ دستهايش‌‏‎ از‏‎ توپ‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ برخورد‏‎
ما‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ حمله‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ با‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ حركات‌‏‎ تنظيم‌‏‎
حدودي‌‏‎ تا‏‎ ازبكستان‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حركتي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎
نتيجه‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ استيلي‌‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎ درايت‌‏‎ با‏‎
كرد‏‎ ثابت‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎.‎آورد‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مثبت‌‏‎
در‏‎ دارد ، ‏‎ بيشتري‌‏‎ خالي‌‏‎ فضاي‌‏‎ نيز‏‎ گلزدن‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎
سه‌‏‎ ما‏‎ آوردند ، ‏‎ هجوم‌‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎ براي‌‏‎ ازبك‌ها‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ شد‏‎ متمركز‏‎ مي‌توان‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎.‎زديم‌‏‎ ديگر‏‎ گل‌‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎.‎برد‏‎ بهره‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ استعدادهاي‌‏‎ و‏‎ ارزش‌ها‏‎ نيز‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ شرايط‏‎ سخت‌ترين‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎داد‏‎ نشان‌‏‎
تا‏‎ مي‌شد‏‎ باعث‌‏‎ سالم‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ حركت‌‏‎ توپ‌ ، ‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ مي‌گرفت‌‏‎
حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ نگراني‌‏‎.گيرد‏‎ قرار‏‎ ايران‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎
است‌ ، ‏‎ موفق‌‏‎ بگيرد‏‎ قرار‏‎ بازيكني‌‏‎ هر‏‎ دايي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎نداريم‌‏‎
سه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ هاشميان‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ موسوي‌‏‎ چه‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سنجيده‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎.‎كرد‏‎ استفاده‌‏‎ آنها‏‎
خود‏‎ بيشتر‏‎ مطالعه‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ برخورديم‌‏‎ چين‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
.برسانيم‌‏‎ پاياني‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎

يك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎
نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎


صفر‏‎ ازبكستان‌‏‎ -‎ايران‌ 4‏‎ *
يك‌‏‎ قطر‏‎ -كويت‌ 3‏‎ *
اضافه‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ صفر‏‎ تساوي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كويت‌‏‎)‎
(شد‏‎ برنده‌‏‎ پنالتي‌‏‎ درضربات‌‏‎
يك‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ -‎تايلند 2‏‎ *
صفر‏‎ تركمنستان‌‏‎ -‎چين‌ 3‏‎*

نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎


: آذرماه‌‏‎ چهارشنبه‌ 25‏‎
چين‌‏‎-‎ ايران‌‏‎-ساعت‌ 10/30‏‎
كويت‌‏‎ -‎ تايلند‏‎ -‎ساعت‌ 13/30‏‎

پاس‌ ، ‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
را‏‎ حريفان‌خود‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
دادند‏‎ شكست‌‏‎


حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ بازي‌‏‎ سه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ شهرستاني‌‏‎ حريفان‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ پاس‌ ، ‏‎
.دادند‏‎ شكست‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ - تهران‌ 6‏‎ پاس‌‏‎ *
وحيد‏‎ و‏‎ (‎‏‏5‏‎)‎ محمدي‌‏‎ شير‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏65 ، 33 ، 23 ، 8‏‎) خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎:گلها‏‎
برق‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏88‏‎)‎ آشوري‌‏‎ محسن‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏20‏‎)‎ مظاهري‌‏‎
صفر‏‎ بهشهر‏‎ بهپاك‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ پيروزي‌‏‎ *
براي‌‏‎ (‎‎‏‏75‏‎) فرد‏‎ رهبري‌‏‎ بهروز‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏25‏‎)‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎:گلها‏‎
پيروزي‌‏‎
يك‌‏‎ اردبيل‌‏‎ شهرداري‌‏‎ -‎ تهران‌ 8‏‎ استقلال‌‏‎ *
علي‌‏‎ ملكيان‌ ، ‏‎ فرد‏‎ حجازي‌ ، ‏‎ آتيلا‏‎ گل‌ ، ‏‎ حرداني‌ 4‏‎ عادل‌‏‎:گلها‏‎
.استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ چيني‌‏‎
يك‌‏‎ اهواز‏‎ شاهين‌‏‎ - اكريل‌ 3‏‎ پلي‌‏‎ *
براي‌‏‎ (‎‎‏‏60‏‎) محمدنژاد‏‎ منصور‏‎ و‏‎ (‎و 86‏‎ ‎‏‏6‏‎)‎ حيدري‌‏‎ فرزاد‏‎:گلها‏‎
.شاهين‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏57‏‎)‎ آهك‌پور‏‎ فرزاد‏‎ و‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎
يك‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ - يك‌‏‎ مازندران‌‏‎ نساجي‌‏‎*
صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ كرمان‌‏‎ مس‌‏‎ *
يك‌‏‎ يزد‏‎ كاشي‌‏‎ - انزلي‌ 2‏‎ ملوان‌‏‎ *

از‏‎ ها‏‎ خبر‏‎ آخرين‌‏‎
بانكوك‌‏‎ بازيهاي‌آسيايي‌‏‎


ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ طلايي‌‏‎ تنها‏‎ "سبزعلي‌‏‎"

:همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ ;منصوريان‌‏‎ محمدرضا‏‎ -‎ بانكوك‌‏‎
كشورمان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ برخلاف‌‏‎
بازيها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ در‏‎ نتوانست‌‏‎
سبزعلي‌‏‎ مهدي‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ تنها‏‎ به‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شود‏‎ ظاهر‏‎
.آمد‏‎ بدست‌‏‎ پاياني‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ بسنده‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ شاخص‌‏‎ چهره‌‏‎ تنها‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ "سبزعلي‌‏‎"
طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ ميدان‌‏‎
كاست‌‏‎ ما‏‎ فرنگي‌كار‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ سنگين‌‏‎ غم‌‏‎ از‏‎ اندكي‌‏‎ باارزشش‌‏‎
طنين‌‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سرود‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎
.افكند‏‎
ايران‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 130‏‎ فرنگي‌كار‏‎ كشتي‌گير‏‎ "سبزعلي‌‏‎ مهدي‌‏‎"
كشتي‌فرنگي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ از‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎
و‏‎ آويخت‌‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ سيزدهمين‌دوره‌‏‎
.آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كاروان‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ چهارمين‌‏‎
ماد‏‎ شرماخ‌‏‎" مصاف‌‏‎ به‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ سبزعلي‌‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ازبكستاني‌رفت‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ "كوزنف‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌گير‏‎
و 85‏‎ وزن‌هاي‌ 58‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ جمشيدي‌‏‎ بهروز‏‎ و‏‎ پاشايي‌‏‎ سردار‏‎
حريفان‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ برنز‏‎ كسبمدال‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎
حريفانشان‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ بودند‏‎ رفته‌‏‎ خود‏‎ ژاپني‌‏‎ و‏‎ چيني‌‏‎
.ايستادند‏‎ چهارم‌‏‎ دررده‌‏‎
نتيجه‌ 3‏‎ با‏‎ چين‌‏‎ از‏‎ زتيان‌‏‎ شنگ‌‏‎ مقابل‌‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ پاشايي‌‏‎
يك‌‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 3‏‎ با‏‎ نيز‏‎ بهروزجمشيدي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مغلوب‏‎ صفر‏‎ بر‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ ژاپن‌‏‎ از‏‎ ووكوواما‏‎ هيدكوزو‏‎ مقابل‌‏‎
ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ تيم‌‏‎ مدال‌آور‏‎ آخرين‌‏‎ رضازاده‌‏‎
كيلوگرم‌‏‎ اضافه‌ 105‏‎ به‌‏‎ دسته‌‏‎ وزنه‌بردار‏‎ رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎
وزنه‌برداري‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎ مدال‌برنز‏‎ ايران‌‏‎
.آويخت‌‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آسيايي‌بانكوك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎
ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردبيلي‌‏‎ وزنه‌بردار‏‎ رضازاده‌‏‎
در‏‎ دارد ، ‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ عنوان‌قهرماني‌‏‎ كه‌‏‎
با‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ روزدوشنبه‌‏‎ كه‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
و‏‎ وزنه‌برداران‌كره‌جنوبي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ مجموع‌ 415‏‎
.ايستاد‏‎ سوم‌‏‎ سكوي‌‏‎ بر‏‎ ازبكستان‌‏‎
پيكارهاي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ اضافه‌ 105‏‎ به‌‏‎ دسته‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ وزنه‌برداري‌سيزدهمين‌‏‎
با 7‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌وزنه‌برداري‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎
مدال‌‏‎ يك‌‏‎ بودتوانست‌‏‎ گذاشته‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ وزنه‌بردار‏‎
بدست‌‏‎ را‏‎ ششمي‌‏‎ و‏‎ پنجمي‌‏‎ عنوان‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ برنز‏‎ دو‏‎ نقره‌ ، ‏‎ دو‏‎ طلا ، ‏‎
.آورد‏‎
نرسيد‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎
رسيدن‌‏‎ از‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ هندبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ديدارپاياني‌‏‎ به‌‏‎
.ماند‏‎ باز‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎
اين‌‏‎ نيمه‌پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
نتيجه‌ 32‏‎ با‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ رقابت‌ها‏‎
.واگذاركردند‏‎ خود‏‎ قدرتمند‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ بر 26‏‎
سومي‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎
.مي‌رود‏‎ مصاف‌ژاپن‌‏‎ رقابت‌هابه‌‏‎ اين‌‏‎
شد‏‎ پنجم‌‏‎ متر‏‎ در 1500‏‎ ايران‌‏‎ دونده‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ دووميداني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
پيگيري‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بانكوك‌‏‎
و‏‎ هزار‏‎ يك‌‏‎ دو‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دونده‌‏‎ "حيدري‌‏‎ فرهاد‏‎"و‏‎ شد‏‎
.ايستاد‏‎ پنجم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ پانصدمتر‏‎
شدند‏‎ مغلوب‏‎ ايران‌‏‎ تنيس‌بازان‌‏‎
دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ تنيس‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ تنيس‌بازان‌‏‎
حريفانشان‌‏‎ مقابل‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ آسيايي‌بانكوك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
.باختند‏‎
دو‏‎ در‏‎ رضياني‌‏‎ رامين‌‏‎ سوم‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ و‏‎ انفرادي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎
يونگ‌‏‎ وون‌‏‎ مغلوب‏‎ بر 3‏‎ و 6‏‎ بر 3‏‎ امتيازهاي‌ 6‏‎ با‏‎ و‏‎ پياپي‌‏‎ ست‌‏‎
.شد‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ از‏‎
از‏‎ متشكل‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ دونفره‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎
نيتين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هند‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ طاهري‌‏‎ سيداكبر‏‎ رضياني‌و‏‎ رامين‌‏‎
بر‏‎ نتيجه‌ 2‏‎ با‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ كانان‌تشكيل‌‏‎ وييان‌‏‎ و‏‎ كرتان‌‏‎ انيل‌‏‎
.شدند‏‎ پذيرا‏‎ را‏‎ ‎‏‏2شكست‌‏‎
پنجم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ جعفرنژاد‏‎
پنجم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ دوچرخه‌سوار‏‎ جعفرنژاد‏‎ فريد‏‎
انفرادي‌‏‎ تايم‌تريل‌‏‎ كيلومتر‏‎ يك‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
ديروز‏‎ وي‌‏‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ مردان‌‏‎
هزارم‌‏‎ و 851‏‎ ثانيه‌‏‎ و 8‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ زمان‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ پنجم‌‏‎ مقام‌‏‎ ثانيه‌به‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.