شماره‌ 2080‏‎ ‎‏‏،‏‎29 Mar 2000 فروردين‌ 1379 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 10‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Last Page
و‏‎ بگذاريم‌‏‎ مردم‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ داوري‌‏‎ :خاتمي‌‏‎
كنيم‌‏‎ اعتماد‏‎ آنها‏‎ سليقه‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎

معنوي‌‏‎ فرزند‏‎ عسگر‏‎ سعيد‏‎ :‎كديور‏‎ محسن‌‏‎
است‌‏‎ خشونت‌‏‎ نظريه‌پردازان‌‏‎

وضعيت‌‏‎ درباره‌‏‎ قاجار‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
حجاريان‌‏‎

خودسر‏‎ حجاريان‌ ، ‏‎ ضاربان‌‏‎ :گنجي‌‏‎ اكبر‏‎
يافته‌اند‏‎ سازمان‌‏‎ نيستند ، ‏‎

و‏‎ هويت‌‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎
حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ عاملان‌‏‎ واقعي‌‏‎ انگيزه‌‏‎

مي‌تواند‏‎ و‏‎ مي‌شناسد‏‎ را‏‎ اطرافيان‌‏‎ حجاريان‌‏‎
بخواند‏‎ روزنامه‌‏‎

بايد‏‎ حجاريان‌‏‎ ضاربان‌‏‎ دادگاه‌‏‎ :اصغرزاده‌‏‎
باشد‏‎ علني‌‏‎

:مجلس‌‏‎ در‏‎ زهرا‏‎ بوئين‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
ناقص‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ درباره‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎
بود‏‎

سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎

همشهري‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ به‌‏‎ گزارش‌‏‎
حجاريان‌‏‎ درباره‌‏‎ نوروزي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
شد‏‎ نوشته‌‏‎ و‏‎ گفته‌‏‎

و‏‎ بگذاريم‌‏‎ مردم‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ داوري‌‏‎ :خاتمي‌‏‎
كنيم‌‏‎ اعتماد‏‎ آنها‏‎ سليقه‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎


دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ رئيس‌جمهور ، ‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نهاد‏‎ كاركنان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ عصر‏‎ و‏‎ جماعت‌ظهر‏‎ نماز‏‎ اقامه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
تمامي‌‏‎ جديدبراي‌‏‎ سال‌‏‎ تبريك‌‏‎ با‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎
سرشار‏‎ سالي‌‏‎ جديد‏‎ كرد ، سال‌‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ آحاد‏‎
براي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ مشكلات‌‏‎ رفع‌‏‎ كامروايي‌ها ، ‏‎ و‏‎ ازموفقيت‌‏‎
.باشد‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ وسربلند‏‎ سرافراز‏‎ ملت‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
نقطه‌اي‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فصل‌بهار‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ نو‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎
چيزي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اگر‏‎ پرافتخارما‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ خداوند‏‎ طبيعت‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ سال‌‏‎ اول‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بهاري‌‏‎ تعادل‌‏‎ نقطه‌‏‎ تعيين‌‏‎ جز‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كافي‌‏‎ نبود ، ‏‎ دارد ، ‏‎ ايرانيان‌‏‎ ما‏‎ اختصاص‌به‌‏‎
درست‌‏‎ و‏‎ متعادل‌‏‎ روحيه‌‏‎ و‏‎ زيبايي‌شناسي‌‏‎ سليقه‌ ، ‏‎ هوشمندي‌ ، ‏‎
.ببريم‌‏‎ پي‌‏‎ ايراني‌‏‎ جوي‌‏‎ درست‌‏‎ و‏‎ انديش‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بهار‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ خدا‏‎ طبيعت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ نوبهترين‌‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎
و‏‎ است‌‏‎ اعتدال‌‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ شب‏‎ روزو‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ يافت‌‏‎
وجامعه‌‏‎ مي‌شود‏‎ طبيعت‌‏‎ زايش‌‏‎ و‏‎ رويش‌‏‎ حيات‌‏‎ مايه‌‏‎ اعتدال‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ اعتدال‌‏‎ و‏‎ عدالت‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جور‏‎ همين‌‏‎ نيز‏‎ انساني‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ رشد‏‎ انسان‌‏‎ انسانيت‌‏‎ داشته‌باشد‏‎ وجود‏‎
سعيد‏‎ عيد‏‎ با‏‎ نوروز‏‎ عيد‏‎ تقارن‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
از‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ (‎ع‌‏‎)علي‌‏‎ ولايت‌اميرالمومنين‌‏‎ و‏‎ خم‌‏‎ غدير‏‎
مردمي‌‏‎ روح‌ ، ‏‎ اعتدال‌‏‎ زيبايي‌شناسي‌و‏‎ طبيعت‌شناسي‌ ، ‏‎ نظر‏‎
درك‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ ممتاز‏‎
الگو‏‎ يافتن‌‏‎ و‏‎ انسانيت‌‏‎ والاي‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ و‏‎ ارزشها‏‎
.ممتازاست‌‏‎ نيز‏‎
يكي‌‏‎ را‏‎ (ع‌‏‎)‎اميرالمومنين‌‏‎ ولايت‌‏‎ داشتن‌‏‎ افتخار‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
را‏‎ (‎ع‌‏‎)علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ افتخارات‌بزرگ‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ آن‌‏‎ تربيت‌‏‎ اسلام‌براي‌‏‎ كه‌‏‎ خواند‏‎ اسطوره‌اي‌‏‎ و‏‎ الگو‏‎
(ع‌‏‎)‎بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎)علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ به‌‏‎ محبت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ سني‌‏‎ و‏‎ شيعه‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ ميان‌همه‌‏‎ در‏‎
دلبسته‌‏‎ و‏‎ دلداده‌‏‎ و‏‎ علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ اكثريت‌ ، شيعه‌‏‎ برآنكه‌‏‎ علاوه‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ اهل‌سنت‌‏‎ هستند ، ‏‎ او‏‎ ولايت‌‏‎ و‏‎ والا‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎
ايراني‌‏‎ روحيه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كليمي‌‏‎ و‏‎ زرتشتي‌‏‎ مسيحي‌ ، ‏‎ هموطنان‌‏‎
با‏‎ (‎ع‌‏‎)علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ و‏‎ بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ به‌‏‎ محبت‌‏‎ در‏‎ جويي‌‏‎ واعتدال‌‏‎
.هستند‏‎ مشترك‌‏‎ شيعيان‌‏‎
حضرت‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ در‏‎ دوستي‌‏‎ انسان‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
حضرت‌‏‎ شود‏‎ ستم‌‏‎ او‏‎ بر‏‎ وقتي‌‏‎ باشد‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ انسان‌‏‎:افزود‏‎ (ع‌‏‎)‎علي‌‏‎
و‏‎ مسلمان‌‏‎ غير‏‎ و‏‎ مسلمان‌‏‎ لذاهر‏‎.‎مي‌شود‏‎ برافروخته‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎علي‌‏‎
.دوست‌دارد‏‎ را‏‎ نمونه‌‏‎ و‏‎ مظهر‏‎ اين‌‏‎ جويي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ انسان‌‏‎ هر‏‎
كه‌‏‎ گوناگون‌‏‎ ملتهاي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
:گفت‌‏‎ مي‌پردازند ، ‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ ندارند‏‎ واقعيت‌‏‎ كه‌‏‎ اسطوره‌هايي‌را‏‎
و‏‎ دارد‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ كه‌اسطوره‌هايي‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ اسلام‌‏‎ امتياز‏‎
خارج‌‏‎ در‏‎ هستندكه‌‏‎ اسطوره‌هايي‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ حضرت‌‏‎
.هستند‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ اندو‏‎ يافته‌‏‎ تحقق‌‏‎
اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
جديد‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ وحدت‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تقويت‌همبستگي‌‏‎ براي‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ و‏‎ بگذاريم‌‏‎ عهده‌مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ داوري‌‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎
كه‌راي‌‏‎ سليقه‌اي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پذيرفته‌اند‏‎ مردم‌‏‎
با‏‎ همديگر‏‎ كنار‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ بگذاريم‌‏‎ احترام‌‏‎ بدان‌‏‎ داده‌اند‏‎
.كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎ ملت‌‏‎ آباداني‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ همت‌به‌‏‎ و‏‎ تدبير‏‎
و‏‎ كارمندان‌‏‎ و‏‎ كاركنان‌‏‎ همه‌‏‎ زحمات‌‏‎ از‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
از‏‎ نمونه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ مديران‌مجموعه‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ اميدوارم‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تشكر‏‎ دولت‌‏‎ كاركنان‌‏‎
و‏‎ نزاكت‌ ، وظيفه‌شناسي‌‏‎ ايمان‌ ، ‏‎ الگوي‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ خانواده‌‏‎
.باشيد‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خدمتگزاري‌‏‎

معنوي‌‏‎ فرزند‏‎ عسگر‏‎ سعيد‏‎ :‎كديور‏‎ محسن‌‏‎
است‌‏‎ خشونت‌‏‎ نظريه‌پردازان‌‏‎


به‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ ترور‏‎ مرتكب‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ كم‌سن‌‏‎ جوان‌‏‎ چند‏‎ اينكه‌‏‎
زمينه‌سازان‌‏‎ و‏‎ پدرخوانده‌ها‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ برسند‏‎ مجازات‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ كفايت‌‏‎ شوند‏‎ شناسايي‌‏‎ آنان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
محسن‌‏‎ دكتر‏‎ (‎ايسنا‏‎) ايران‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ سيناي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ كديور‏‎
متاسفانه‌‏‎:‎افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ گفت‌وگو‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ تقديس‌‏‎ را‏‎ خشونت‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌ي‌‏‎ در‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ قرائتي‌‏‎
و‏‎ گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ تهديد‏‎ مورد‏‎ دگرانديشان‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎
معنوي‌‏‎ فرزند‏‎ (‎عسگر‏‎ سعيد‏‎)‎ شده‌‏‎ دستگير‏‎ فرد‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ خشونت‌‏‎ نظريه‌پردازان‌‏‎
ريشه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ ترور‏‎ قتل‌ ، ‏‎ درخت‌‏‎ بخواهيم‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
بلكه‌‏‎ برويم‌‏‎ برگها‏‎ و‏‎ شاخ‌‏‎ اين‌‏‎ سراغ‌‏‎ نبايد‏‎ هرگز‏‎ بخشكانيم‌ ، ‏‎
اداره‌‏‎ را‏‎ اينان‌‏‎ كه‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ بايد‏‎ آنها ، ‏‎ مجازات‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
.كرد‏‎ مجازات‌‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ مي‌كند‏‎
ترور‏‎ اين‌‏‎ eزمينه‌‏‎ در‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎:گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كديور‏‎
يك‌‏‎ به‌هيچ‌وجه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سئوال‌برانگيز‏‎ و‏‎ ابهام‌آور‏‎ بسيار‏‎
از‏‎ چندروز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حرفهايي‌‏‎.‎نمي‌كند‏‎ قانع‌‏‎ را‏‎ شنونده‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ سئوالات‌‏‎ به‌‏‎ نه‌تنها‏‎ بوديم‌‏‎ شاهد‏‎ رسمي‌‏‎ مراجع‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ پاسخها‏‎ اين‌‏‎ بلكه‌‏‎ كرد ، ‏‎ اضافه‌‏‎ خصوص‌‏‎
جاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎نكرد‏‎ باز‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ جدي‌‏‎ اراده‌‏‎ يكديگر ، ‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ پيام‌‏‎ و‏‎ نامه‌نگاري‌‏‎
مردم‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ حقايق‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ نشان‌‏‎ خشونت‌‏‎ ريشه‌‏‎ خشكاندن‌‏‎
.كنند‏‎ بازگو‏‎
جز‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ مطمئن‌‏‎ خودمان‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ كديور‏‎
تمام‌‏‎ داريم‌‏‎ انتظار‏‎ اما‏‎ نمي‌زند ، ‏‎ حرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ حقيقت‌‏‎
.كند‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ حقيقت‌‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ :افزود‏‎ كديور‏‎
.است‌‏‎ جهت‌دار‏‎ بلكه‌‏‎ نبوده‌‏‎ مطمئني‌‏‎ منابع‌‏‎ خبري‌اش‌‏‎ منابع‌‏‎
زحمت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ روزها ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ اميد‏‎ تنها‏‎
به‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ براي‌‏‎ محدوديتي‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ منتشر‏‎ فراوان‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ تهديد‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ مصلحت‌‏‎ زيان‌‏‎
.كرد‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ آنها‏‎ از‏‎
به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ بدهيم‌‏‎ اجازه‌‏‎ بايد‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كديور‏‎ محسن‌‏‎
.كند‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ ادامه‌‏‎ شيوه‌‏‎ همين‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ جدي‌‏‎ انتظار‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ ما‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
تمام‌‏‎ بر‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ بدهد‏‎ بها‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ فساد‏‎ امكان‌‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ نظارت‌‏‎ مجموعه‌ها‏‎
همه‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مساله‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
.كند‏‎ دنبال‌‏‎ جدي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ اركان‌‏‎
بايد‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ يزدي‌‏‎ مصباح‌‏‎ آقاي‌‏‎ سخنان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كديور‏‎
ولي‌‏‎ مي‌كند‏‎ عنوان‌‏‎ صريحا‏‎ را‏‎ خود‏‎ في‌الضمير‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تشكر‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برداشت‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ بايد‏‎
عيد‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ سخنان‌‏‎.مي‌گويد‏‎ مصباح‌‏‎ جناب‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اين‌‏‎
تئوري‌‏‎ دارد‏‎ ايشان‌‏‎ يعني‌‏‎ بود‏‎ استبدادي‌‏‎ دين‌‏‎ توجيه‌گر‏‎ غدير‏‎
در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ شرعي‌‏‎ توجيه‌‏‎ و‏‎ تئوريزه‌‏‎ را‏‎ صالح‌‏‎ ديكتاتوري‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ مغلطه‌‏‎ سخنانش‌‏‎
ادامه‌‏‎ را‏‎ دموكراسي‌‏‎ مصباح‌‏‎ آقاي‌‏‎ اينكه‌‏‎:افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ برداشت‌‏‎ صرفا‏‎ و‏‎ سنت‌‏‎ اهل‌‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ سقيفه‌‏‎ جريان‌‏‎
اگر‏‎ است‌‏‎ نادرستي‌‏‎ برداشت‌‏‎ مي‌داند ، ‏‎ (‎ع‌‏‎)علي‌‏‎ حكومت‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎
سنت‌‏‎ اهل‌‏‎ نظريه‌‏‎ و‏‎ سقيفه‌‏‎ جريان‌‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ دموكراسي‌‏‎ كساني‌‏‎
نيز‏‎ ديني‌‏‎ استبداد‏‎ بگوييم‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ قطعا‏‎ مي‌دانند ، ‏‎
شبيه‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ايشان‌‏‎ اميدوارم‌‏‎.‎است‌‏‎ معاويه‌‏‎ روش‌‏‎ دنباله‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ پسند‏‎ مورد‏‎ روش‌‏‎ نكند‏‎ كوشش‌‏‎ و‏‎ بردارد‏‎ دست‌‏‎ سازيها‏‎
وجود‏‎ اسلام‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ديگري‌‏‎ الگوهاي‌‏‎ چون‌‏‎ نمايد‏‎ تقديس‌‏‎
به‌‏‎ يزدي‌‏‎ مصباح‌‏‎ آقاي‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.دارد‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ سخنان‌‏‎ ناشايسته‌ترين‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ خم‌‏‎ غدير‏‎ عيد‏‎ مناسبت‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عملكرد‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ كديور‏‎
از‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وتو‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ محدوده‌‏‎
فراتر‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ اختيارش‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ اختياراتي‌‏‎
با‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبات‌‏‎ انطباق‌‏‎ نيز‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ وظيفه‌‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ رود‏‎
(درست‌‏‎)‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ سليقه‌‏‎ اگر‏‎.‎است‌‏‎ شرع‌‏‎ احكام‌‏‎
مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نداده‌‏‎ اجازه‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ قانون‌‏‎ ندهد ، ‏‎ تشخيص‌‏‎
.كند‏‎ لغو‏‎ سليقه‌اي‌‏‎ مخالفت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
اولين‌‏‎ خطبه‌هاي‌‏‎ در‏‎ يزدي‌‏‎ محمد‏‎ آقاي‌‏‎ سخنان‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
فكر‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ جديد‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎
هيچ‌‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ سال‌‏‎ خطبه‌‏‎ اولين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سخنان‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎
.نبود‏‎ شايسته‌‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ وجه‌‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ :‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ گروهها‏‎ برخي‌‏‎ درباره‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كديور‏‎
خارج‌‏‎ نظام‌‏‎ از‏‎ را‏‎ چركين‌‏‎ غده‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎ توان‌‏‎ اين‌‏‎ دولت‌‏‎
كرده‌‏‎ لانه‌‏‎ سرطاني‌‏‎ غده‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ نهادي‌‏‎ در‏‎ چنانچه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎
مستقل‌‏‎ جرايد‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ دولت‌ ، ‏‎ مردم‌ ، ‏‎ فشار‏‎ با‏‎ باشد ، ‏‎
باز‏‎ ما‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ سلامت‌‏‎ تا‏‎ برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
.گردد‏‎

وضعيت‌‏‎ درباره‌‏‎ قاجار‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
حجاريان‌‏‎


مقيم‌‏‎ اعصاب‏‎ و‏‎ مغز‏‎ ايراني‌‏‎ جراح‌‏‎ قاجار‏‎ قهرماني‌‏‎ جمشيد‏‎ دكتر‏‎
شناخت‌‏‎ و‏‎ حافظه‌‏‎ هوشي‌ ، ‏‎ كاركرد‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ حجاريان‌‏‎:گفت‌‏‎ آمريكا‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ بدني‌‏‎ حركات‌‏‎ نظر‏‎ امااز‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ كامل‌‏‎ بهبودي‌‏‎
.شود‏‎ مشكلاتي‌‏‎ دچار‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ حجاريان‌‏‎ از‏‎ پزشكي‌‏‎ معاينات‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ قاجار‏‎ دكتر‏‎
در‏‎ شنبه‌‏‎ سه‌‏‎ روز‏‎ است‌‏‎ گشته‌‏‎ باز‏‎ نيويورك‌‏‎ به‌‏‎ ازايران‌‏‎ تازگي‌‏‎
به‌‏‎ گلوله‌‏‎:‎ اسلامي‌افزود‏‎ خبرگزاري‌جمهوري‌‏‎ با‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎
به‌‏‎ چپ‌‏‎ شريان‌سمت‌‏‎ قطع‌‏‎ براثر‏‎ بلكه‌‏‎ نكرده‌‏‎ اصابت‌‏‎ حجاريان‌‏‎ مغز‏‎
شريان‌‏‎ اما‏‎ نرسيده‌‏‎ مغز‏‎ به‌‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خون‌‏‎ نامعلومي‌‏‎ مدت‌‏‎
قاجار‏‎ دكتر‏‎.‎است‌‏‎ رسانده‌‏‎ مغز‏‎ به‌‏‎ خون‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ راست‌در‏‎ سمت‌‏‎
كار‏‎ چپ‌‏‎ سمت‌‏‎ شريان‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ تشخيص‌‏‎ براي‌‏‎:‎گفت‌‏‎
"آنژيوپلاستي‌‏‎" بايد‏‎ خير‏‎ يا‏‎ آغازكرده‌‏‎ را‏‎ مغز‏‎ به‌‏‎ خون‌رساني‌‏‎
ديگري‌‏‎ مراحل‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎شود‏‎ انجام‌‏‎
و‏‎ ريه‌‏‎ داخل‌‏‎ عفونت‌‏‎ بايد‏‎:‎گفت‌‏‎ پيش‌است‌‏‎ در‏‎ بيمار‏‎ بهبودي‌‏‎ تا‏‎
.شود‏‎ كنترل‌‏‎ صددرصد‏‎ جنبي‌‏‎ عفونت‌هاي‌‏‎
ديگر‏‎ ماه‌‏‎ تا 6‏‎ بين‌ 3‏‎ حجاريان‌‏‎ كرد ، ‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قاجار‏‎ دكتر‏‎
حجاريان‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎.‎باشد‏‎ درمان‌‏‎ تحت‌‏‎ دربيمارستان‌‏‎ بايد‏‎
.خواهدگرفت‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ فكري‌‏‎ فعاليت‌‏‎ قطعا‏‎
آيا‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ مقيم‌‏‎ ايراني‌‏‎ متخصص‌‏‎
خارج‌‏‎ به‌‏‎ معالجه‌‏‎ ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ كه‌‏‎ وجوددارد‏‎ نيازي‌‏‎
نيست‌‏‎ پزشكان‌‏‎ بين‌‏‎ اتفاق‌نظر‏‎ اين‌مورد‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ يابد‏‎ انتقال‌‏‎
و‏‎ زمينه‌فيزيوتراپي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ بدليل‌‏‎ من‌‏‎ بنظر‏‎ اما‏‎
دارد‏‎ وجود‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ بيماران‌‏‎ اينگونه‌‏‎ براي‌‏‎ عفونت‌‏‎ كنترل‌‏‎
پيشرفته‌‏‎ درماني‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ حجاريان‌‏‎ توصيه‌مي‌كنم‌‏‎
خطري‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ گفت‌‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎شود‏‎ منتقل‌‏‎ جهان‌‏‎
عفونت‌‏‎ مي‌كند‏‎ تهديد‏‎ بعد‏‎ مرحله‌به‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎ كه‌‏‎
مراكز‏‎ آسيبنخاعي‌‏‎ بيماران‌‏‎ فيزيوتراپي‌‏‎ براي‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ معدودي‌‏‎
كرد‏‎ پيشنهاد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ از‏‎ بعد‏‎ وي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ قاجار‏‎ دكتر‏‎
تخصصي‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ هوايي‌‏‎ آمبولانس‌‏‎ بايك‌‏‎ حجاريان‌‏‎
.شود‏‎ بيماراني‌منتقل‌‏‎ چنين‌‏‎ درمان‌‏‎
رابطه‌‏‎ در‏‎ حجاريان‌‏‎ خانواده‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
قاجار‏‎ دكتر‏‎.‎است‌‏‎ اهميت‌‏‎ داراي‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ تصميم‌گيري‌در‏‎ با‏‎
تمجيدكرد‏‎ حجاريان‌‏‎ معالج‌‏‎ ايراني‌‏‎ پزشكان‌‏‎ تيم‌‏‎ درماني‌‏‎ كار‏‎ از‏‎
حجاريان‌‏‎ درمان‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ داروهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ "تقريبا‏‎ افزود‏‎ و‏‎
.موجوداست‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎

خودسر‏‎ حجاريان‌ ، ‏‎ ضاربان‌‏‎ :گنجي‌‏‎ اكبر‏‎
يافته‌اند‏‎ سازمان‌‏‎ نيستند ، ‏‎


در‏‎ روزنامه‌نگار‏‎ پيگيرترين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گنجي‌‏‎ اكبر‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
بيمارستان‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ دارد ، ‏‎ شهرت‌‏‎ قتل‌هاي‌زنجيره‌اي‌‏‎ ماجراي‌‏‎
نامه‌‏‎ درباره‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ سينا‏‎
آنچه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ رئيس‌‏‎ اخير‏‎
حجاريان‌‏‎ آقاي‌‏‎ ترور‏‎ درباره‌‏‎ خبررساني‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ نامه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
دادگستري‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 24‏‎ مطابق‌‏‎.است‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎
قانون‌‏‎ اصل‌ 25‏‎ مطابق‌‏‎."آزادند‏‎ مطالب‏‎ بيان‌‏‎ در‏‎ نشريات‌‏‎"
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ نهم‌‏‎ اصل‌‏‎ مطابق‌‏‎ و‏‎.‎است‌‏‎ ممنوع‌‏‎ سانسور‏‎ اساسي‌‏‎
ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ حفظ‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎ مقامي‌‏‎ هيچ‌‏‎"
مقررات‌ ، ‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ وضع‌‏‎ با‏‎ چند‏‎ هر‏‎ را ، ‏‎ مشروع‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎ كشور‏‎
رياست‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مقامي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ كليت‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎.‎"كند‏‎ سلب‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ محترم‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ نداده‌‏‎ حق‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ وقتي‌‏‎.نيست‌‏‎ مستثني‌‏‎
كند ، ‏‎ محدود‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ كشور‏‎ ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ حفظ‏‎
شده‌‏‎ قائل‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ حقي‌‏‎ چنين‌‏‎ چگونه‌‏‎ دادگستري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎
منبع‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ محدود‏‎ را‏‎ خبررساني‌‏‎ آزادي‌‏‎ نامه‌‏‎ يك‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ و‏‎
هر‏‎ اعمال‌‏‎ نشر ، ‏‎ قانون‌‏‎ مطابق‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎.‎مي‌كند‏‎ رسمي‌‏‎
قانوني‌‏‎ پيگرد‏‎ موجب‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ حكومتي‌‏‎ مقامات‌‏‎ توسط‏‎ سانسور‏‎ گونه‌‏‎
.است‌‏‎
آقاي‌‏‎ ضاربان‌‏‎ داشتن‌‏‎ شخصي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ و‏‎ خواندن‌‏‎ خودسر‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ يونسي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سخن‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ حجاريان‌‏‎
وزير‏‎ شان‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ داشته‌اند‏‎ شخصي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ تروريست‌ها‏‎
طرفين‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ مواقعي‌‏‎ در‏‎ شخصي‌‏‎ انگيزه‌‏‎.‎است‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
.باشد‏‎ كرده‌‏‎ ضايع‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ حق‌‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ مي‌شناسند‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎
در‏‎ يا‏‎ باشد‏‎ آورده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ا‏‎ چنگ‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ زمين‌‏‎ يا‏‎ پول‌‏‎ "مثلا‏‎
.باشد‏‎ كرده‌‏‎ ناحق‌‏‎ را‏‎ او‏‎ حق‌‏‎ كذب‏‎ شهادت‌‏‎ يا‏‎ نظر‏‎ اعمال‌‏‎ با‏‎ جايي‌‏‎
قبلي‌‏‎ آشنايي‌‏‎ هيچ‌‏‎ "اساسا‏‎ تروريست‌ها‏‎ اخير ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎
"اساسا‏‎ شخصي‌‏‎ خصومت‌‏‎ و‏‎ نزاع‌‏‎ و‏‎ نداشته‌اند‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ با‏‎
شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ "عملياتي‌‏‎ محفل‌‏‎" يك‌‏‎ اينان‌‏‎.‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎ كار‏‎ در‏‎
"احتمالا‏‎.‎بودند‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ زيادي‌‏‎ عمليات‌‏‎ "قبلا‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
را‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ ترور‏‎ ‎‏‏،‏‎"درماني‌‏‎ قتل‌عام‌‏‎" نظريه‌پردازان‌‏‎
را‏‎ نگاه‌ها‏‎ نبايد‏‎ لذا‏‎.‎داده‌اند‏‎ سفارش‌‏‎ "نظامي‌‏‎ شاخه‌‏‎" به‌‏‎
عقبه‌‏‎ بايد‏‎ بلكه‌‏‎ كرد‏‎ معطوف‌‏‎ آنها‏‎ محفل‌‏‎ و‏‎ تروريست‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎
هستند‏‎ افرادي‌‏‎ اصلي‌‏‎ جنايت‌كاران‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ پي‌‏‎ را‏‎ جنايت‌كاران‌‏‎
با‏‎ خصوصي‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تئوريزه‌‏‎ علني‌‏‎ منابر‏‎ در‏‎ را‏‎ خشونت‌‏‎ كه‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ مصاديق‌‏‎ نام‌‏‎ ذكر‏‎
چون‌‏‎ پرونده‌هايي‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ گنجي‌‏‎
قبولي‌‏‎ قابل‌‏‎ پايان‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ و‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎
ز‏‎ ا‏‎ فكري‌‏‎ گرايش‌‏‎ يك‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ ندارد ، ‏‎
بوده‌‏‎ حاكم‌‏‎ قضائي‌‏‎ -امنيتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ بر‏‎ تاكنون‌‏‎ انقلاب‏‎ ابتداي‌‏‎
- يزدي‌‏‎ مصباح‌‏‎ آقاي‌‏‎ شاگردان‌‏‎-حقاني‌‏‎ مدرسه‌‏‎ دانش‌آموختگان‌‏‎.‎است‌‏‎
وزير‏‎ چهار‏‎ از‏‎.‎داشته‌اند‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ نهادها‏‎ اين‌‏‎ كنترل‌‏‎
مدرسه‌‏‎ دانش‌آموختگان‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎
آقاي‌‏‎.‎آنهاست‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎.‎حقاني‌اند‏‎
مدرسه‌‏‎ دانش‌آموختگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ رهبرپور‏‎
بود‏‎ آنها‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ اواخر‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎.‎است‌‏‎ حقاني‌‏‎
نگاه‌‏‎ اين‌‏‎دارند‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ دين‌ ، انقلاب‏‎ به‌‏‎ خاصي‌‏‎ نگاه‌‏‎ اينها‏‎
"نه‌‏‎"آنان‌‏‎ به‌‏‎ بارها‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ اجتماعي‌‏‎ مقبوليت‌‏‎
خود‏‎ مدعاي‌‏‎ تاييد‏‎ جهت‌‏‎ را‏‎ نكته‌اي‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ من‌‏‎ .‎گفته‌اند‏‎
:مي‌شوم‌‏‎ يادآور‏‎
با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ (بهمن‌ 78‏‎)‎ پيش‌‏‎ نيم‌‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ يزدي‌‏‎ مصباح‌‏‎ آقاي‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ايراد‏‎ مهمي‌‏‎ بسيار‏‎ سخنان‌‏‎ قم‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ مديركل‌‏‎
مهمي‌‏‎ نكات‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎.‎است‌‏‎ برده‌‏‎ نام‌‏‎ افرادي‌‏‎ از‏‎
نوري‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎ كديور ، ‏‎ محسن‌‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ درباره‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ ذكر‏‎ سروش‌‏‎ عبدالكريم‌‏‎ و‏‎ شبستري‌‏‎ مجتهد‏‎ محمد‏‎
آن‌‏‎ يونسي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ روزنامه‌نگار‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ درخواست‌‏‎
تا‏‎ كند‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ يزدي‌‏‎ مصباح‌‏‎ آقاي‌‏‎ سخنان‌‏‎ كامل‌‏‎ متن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
با‏‎ چگونه‌‏‎ خصوصي‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ آقايان‌‏‎ اين‌‏‎ بفهمند‏‎ "دقيقا‏‎ مردم‌‏‎
ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎.‎مي‌كنند‏‎ برملا‏‎ را‏‎ خود‏‎ اغراض‌‏‎ "دقيقا‏‎ نام‌‏‎ ذكر‏‎
اطلاعات‌‏‎ مديركل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چكاره‌اند‏‎ مصباح‌‏‎ آقاي‌‏‎ پرسيد‏‎ بايد‏‎
.مي‌دهند‏‎ رهنمود‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎
شده‌اند‏‎ متذكر‏‎ را‏‎ نكاتي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ يونسي‌‏‎ آقاي‌‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ مخالفت‌‏‎ ايشان‌‏‎.‎بود‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ كه‌‏‎
روش‌هاي‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎ بيان‌‏‎ موقت‌‏‎ بازداشت‌‏‎ دوران‌‏‎ خودزني‌‏‎
مردم‌‏‎ اما‏‎كرده‌اند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ اعتراف‌گيري‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎
وزارت‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎.بشرند‏‎ حقوق‌‏‎ موءيد‏‎ عملي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ منتظر‏‎
تغيير‏‎ و‏‎ نگرش‌ها‏‎ و‏‎ ديدگاه‌ها‏‎ تغيير‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اطلاعات‌‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ اصلاحات‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ مديران‌‏‎ به‌‏‎ مديريت‌‏‎
حتي‌‏‎ آنها‏‎.‎دارد‏‎ تغيير‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ هاي‌‏‎ مديريت‌‏‎
سر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ (م‌‏‎) آقاي‌‏‎ او‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نكردند‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎ (‎ب‏‎) آقاي‌‏‎
جانشين‌‏‎.‎داشت‌‏‎ چيزها‏‎ بسيار‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ آوردند‏‎ كار‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ پاسخگو‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ دولت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
و‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎.‎باشد‏‎ فلاحيان‌‏‎ علي‌‏‎ نزديك‌‏‎ بسيار‏‎ همكاران‌‏‎
.است‌‏‎ گذشته‌‏‎ دورانش‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ اعتقاد‏‎ روش‌هايي‌‏‎
ترور‏‎ پرونده‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ يونسي‌‏‎ آقاي‌‏‎ اظهارات‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
سازگار‏‎ منطقي‌‏‎ هيچ‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قبول‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎
منتهي‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ اگر‏‎ هم‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ در‏‎.‎نيست‌‏‎
گرايش‌‏‎ يك‌‏‎ نشانه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بايد‏‎ نشود ، ‏‎ شاه‌كليد‏‎ دستگيري‌‏‎ به‌‏‎
قلمداد‏‎ خودزني‌‏‎ نوعي‌‏‎ را‏‎ شاه‌كليد‏‎ دستگيري‌‏‎ كه‌‏‎ دانست‌‏‎ فكري‌‏‎
كشيد‏‎ انتظار‏‎ را‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ گشايش‌‏‎ بايد‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.مي‌كند‏‎
روشن‌‏‎ را‏‎ امور‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تكليف‌‏‎ تفحص‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ تا‏‎
.كند‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ اگر‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ مقاومت‌‏‎ ساختاري‌‏‎ تحول‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ مطالبات‌‏‎
حادثه‌‏‎ زنجيره‌اي‌ ، ‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ "حقيقت‌‏‎" تا‏‎ نمي‌گذارند‏‎
حوادث‌‏‎ اين‌‏‎ عقبه‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ روشن‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎
حقوقي‌‏‎ مصونيت‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ خارج‌‏‎ عدالت‌‏‎ دايره‌‏‎ از‏‎ را‏‎
.كند‏‎ هموار‏‎ را‏‎ تحول‌‏‎ راه‌‏‎ كابينه‌‏‎ ترميم‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ مي‌بخشند ، ‏‎

و‏‎ هويت‌‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎
حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ عاملان‌‏‎ واقعي‌‏‎ انگيزه‌‏‎


و‏‎ حجاريان‌‏‎ ضارب‏‎ دستگيري‌‏‎ از‏‎ مردمي‌‏‎ رضايت‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ديري‌‏‎ شدند ، ‏‎ دستگير‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ روز‏‎ ده‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎ همكاران‌‏‎
اين‌‏‎ تروريست‌ها‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ تكميلي‌‏‎ توضيحات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نپائيد‏‎
واژه‌هاي‌‏‎ دوباره‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.شد‏‎ تبديل‌‏‎ گله‌گذاري‌‏‎ به‌‏‎ رضايت‌‏‎
اطلاع‌رساني‌ها‏‎ بيت‌‏‎ شاه‌‏‎ .‎.‎.و‏‎ "ماجراجو‏‎" ‎‏‏،‏‎"خودسر‏‎ عناصر‏‎"
پي‌گير‏‎ گذشته‌‏‎ اسفند‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ توجهي‌‏‎ خور‏‎ در‏‎ بخش‌‏‎.‎شد‏‎
پنج‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ مي‌دانند‏‎ به‌خوبي‌‏‎ بودند‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ ماجراي‌‏‎
و‏‎ جوانب‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ ضاربان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روز‏‎
زده‌اند‏‎ شگفت‌‏‎ آنها‏‎ اما‏‎.‎رسيد‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اطلاعات‌‏‎
اين‌‏‎.‎اند‏‎"خودسر‏‎" آنها‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎
زبان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ بيشتر‏‎ وقتي‌‏‎ نارضايتي‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ تعجب‏‎
.مي‌دارند‏‎ دريافت‌‏‎ ديگري‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ آدرس‌ها‏‎ مسئولان‌‏‎
فتنه‌اي‌‏‎" از‏‎ خبر‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
در‏‎ قدرت‌‏‎ فتنه‌با‏‎ چشم‌‏‎ اگر‏‎:مي‌نويسد‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ "تازه‌‏‎
مشكلات‌‏‎ منشا‏‎ مي‌تواند‏‎ نشود‏‎ خشكانده‌‏‎ آن‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نيايد‏‎
.شود‏‎ فراوان‌‏‎ خسارت‌هاي‌‏‎ و‏‎
چندنفره‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ "خودسري‌‏‎" نمي‌توان‌‏‎ جملات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
ريشه‌ها‏‎ و‏‎ فتنه‌‏‎ چشم‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كرد‏‎ استنباط‏‎ را‏‎
.نداشت‌‏‎ معني‌‏‎
ديگري‌‏‎ آدرس‌هاي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
خطرناكي‌‏‎ فتنه‌‏‎ از‏‎ ذره‌اي‌‏‎ نبايد‏‎:‎مي‌نويسد‏‎ وي‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نيز‏‎
حتي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.ماند‏‎ غافل‌‏‎ دارد‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎ كه‌‏‎
زشت‌‏‎ چهره‌‏‎ فتنه‌‏‎ اين‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎" كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ اين‌احتمال‌‏‎
"بپوشاند‏‎ مداري‌‏‎ ارزش‌‏‎ و‏‎ دينداري‌‏‎ زيباي‌‏‎ جامه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
هرگز‏‎ اجرايي‌‏‎ اول‌‏‎ طراز‏‎ شخصيت‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
سخن‌‏‎ چنين‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ بدون‌‏‎ گمانهاي‌‏‎ و‏‎ حدس‌‏‎ برحسب‏‎ نمي‌تواند‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ ديگر‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ يا‏‎.گويد‏‎
كه‌‏‎ مي‌دارد‏‎ بيان‌‏‎ "صراحتا‏‎ اصفهان‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎
بوده‌‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ شخصي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ انگيزه‌‏‎
پست‌هاي‌‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ در‏‎ سالها‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ نيست‌‏‎ كافي‌‏‎ (تروريست‌ها‏‎)‎ محاكمه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ بوده‌‏‎ اجرايي‌‏‎
عضو‏‎ حكيمي‌پور‏‎ و‏‎.‎شود‏‎ خشكانده‌‏‎ اتفاقات‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ ريشه‌‏‎ بايد‏‎
احتمال‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ اذهان‌‏‎ تشويش‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ پرونده‌‏‎ پي‌گيري‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ اختلال‌‏‎
پي‌گيري‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ چيدن‌‏‎
استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ ماجراي‌‏‎
كرده‌‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎
شده‌‏‎ باعث‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ عاملان‌‏‎ محاكمه‌‏‎ وضعيت‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎
كنجكاو ، ‏‎ مردم‌‏‎ آنها‏‎ پيشاپيش‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ تا‏‎
حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ پرونده‌‏‎ پي‌گيري‌‏‎ و‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎
.كنند‏‎ نارضايتي‌‏‎ اظهار‏‎
را‏‎ اخباري‌‏‎ تنها‏‎ است‌‏‎ خواسته‌‏‎ رسانه‌ها‏‎ از‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
را‏‎ تذكر‏‎ اين‌‏‎ كنند ، ‏‎ منعكس‌‏‎ مي‌شود‏‎ تاييد‏‎ رسمي‌‏‎ مراجع‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
وزير‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ ديگر‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎
هيچ‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ اشاره‌‏‎ نوشته‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ ارائه‌‏‎ صلاح‌‏‎ ذي‌‏‎ مراكز‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ توجهي‌‏‎ خور‏‎ در‏‎ خبر‏‎
.هستند‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ متوقع‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎
جمله‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ صرف‌‏‎ با‏‎ بپذيرند‏‎ بايد‏‎ رساني‌‏‎ اطلاع‌‏‎ مسئولان‌‏‎
قانع‌‏‎ كنجكاو‏‎ ذهن‌هاي‌‏‎ "هستند‏‎ خودسر‏‎ تروريست‌ها‏‎" كه‌‏‎
و‏‎ ارزشي‌‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎ مردم‌‏‎ گمان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.نمي‌شود‏‎
مختلف‌‏‎ تجمع‌هاي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ تهديد‏‎ خود‏‎ شعارهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عصباني‌‏‎
انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ ريخته‌اند ، ‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ كرات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
شخصيت‌هاي‌‏‎ مي‌رسند ، ‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ حادثه‌‏‎ در‏‎
تهديد‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ مضروب‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ مختلف‌‏‎
نمي‌شوند ، ‏‎ دستگير‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ آدم‌ربايي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
به‌‏‎ سنگين‌‏‎ بسيار‏‎ عملياتي‌‏‎ "ترور‏‎".‎باشند‏‎ خودسر‏‎ نمي‌توانند‏‎
رواني‌‏‎ فشار‏‎ تحمل‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ مهمتر‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ لحاظ‏‎
يك‌‏‎ شامل‌‏‎ نفره‌‏‎ شش‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ چگونه‌‏‎.است‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ بيكار‏‎ چند‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ ‎‏‏، يك‌‏‎ كارمند‏‎ يك‌‏‎ دانشجو ، ‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎ جهت‌‏‎ رواني‌‏‎ فشار‏‎ تحمل‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ نوع‌‏‎
باشند؟‏‎
اگر‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ سال‌‏‎ روزهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ترور‏‎ عمليات‌‏‎
به‌‏‎ اقدام‌‏‎ هوشيارانه‌‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
فقدان‌‏‎ نبود‏‎ معلوم‌‏‎ نمي‌كردند‏‎ تعطيل‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌‏‎ چاپ‌‏‎
آيا‏‎ و‏‎.مي‌شد‏‎ ديگر‏‎ حوادث‌‏‎ نوع‌‏‎ چه‌‏‎ بروز‏‎ باعث‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎
"آگاه‌‏‎ منابع‌‏‎" مجعول‌‏‎ به‌نقل‌قول‌هاي‌‏‎ تاسي‌‏‎ و‏‎ شبهه‌افكني‌ها‏‎
اينها‏‎ نمي‌زد؟‏‎ رقم‌‏‎ تلخ‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ مسيري‌‏‎
است‌‏‎ مانده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ بدون‌‏‎ كنجكاو‏‎ مردم‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سئوالاتي‌‏‎
خوشنودي‌‏‎ انتظار‏‎ نمي‌توان‌‏‎ قانع‌كننده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ تا‏‎ و‏‎
.داشت‌‏‎ مردم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ رضايت‌‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎

مي‌تواند‏‎ و‏‎ مي‌شناسد‏‎ را‏‎ اطرافيان‌‏‎ حجاريان‌‏‎
بخواند‏‎ روزنامه‌‏‎


رئيس‌‏‎ نايب‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ معالج‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اطلاعيه‌اي‌ ، ‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ عصر‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
دارد‏‎ كه‌‏‎ مطلوبي‌‏‎ هوشياري‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ حجاريان‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎
را‏‎ روزنامه‌ها‏‎ تيتر‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ مي‌شناسد‏‎ را‏‎ اطرافيان‌‏‎
.بخواند‏‎
بهتر‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎ عمومي‌‏‎ شرايط‏‎ معالج‌‏‎ پزشكان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ اطرافيان‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎:‎گفتند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎
و‏‎ كليوي‌‏‎ قلبي‌ ، ‏‎ تنفسي‌ ، ‏‎ وضعيت‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ حجاريان‌‏‎ آقاي‌‏‎ فشارخون‌‏‎
داشت‌‏‎ تب‏‎ ساعتي‌‏‎ چند‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ حجاريان‌‏‎ اطلاعيه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ درمان‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎

بايد‏‎ حجاريان‌‏‎ ضاربان‌‏‎ دادگاه‌‏‎ :اصغرزاده‌‏‎
باشد‏‎ علني‌‏‎


شوراي‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ اصغرزاده‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ضاربان‌‏‎ دادگاه‌‏‎ علني‌‏‎ خواستاربرگزاري‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ ضاربان‌‏‎ انگيزه‌هاي‌آمران‌ ، ‏‎ بايد‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎
.شود‏‎ افشا‏‎ داشته‌اند ، ‏‎ مشاركت‌‏‎ وي‌‏‎ ترور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ حجاريان‌‏‎ از‏‎ عيادت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شنبه‌‏‎ سه‌‏‎ عصر‏‎ وي‌‏‎
دادگستري‌‏‎ اقدام‌‏‎:‎افزود‏‎ تهران‌‏‎ سينا‏‎ دربيمارستان‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
قابل‌‏‎ امري‌‏‎ ضاربان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ كشوردر‏‎ امنيتي‌‏‎ مراجع‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
و‏‎ اخبار‏‎ وانتشار‏‎ رسيدگي‌‏‎ چگونگي‌‏‎ منتها‏‎ است‌‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ قبول‌‏‎
در‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ افكارعمومي‌‏‎ اشراف‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎
.است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ گذشت‌‏‎ دادگاه‌خواهد‏‎
چنانچه‌‏‎ اگر‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ اصغرزاده‌‏‎
افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ و‏‎ راضي‌نباشند‏‎ مردم‌‏‎
باشد‏‎ بيشتري‌‏‎ ضايعات‌‏‎ موجب‏‎ باشند ، مي‌تواند‏‎ نداشته‌‏‎ اعتماد‏‎
.است‌‏‎ جامعه‌بيشتر‏‎ براي‌‏‎ هزينه‌اش‌‏‎ ترور‏‎ خود‏‎ از‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ هرچيزي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
اطلاع‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كند‏‎ منحرف‌‏‎ را‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ مسيرصحيح‌‏‎ بخواهد‏‎
در‏‎ خشونت‌‏‎ جريان‌‏‎ به‌تمام‌‏‎ خدمت‌‏‎ كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ صحيح‌‏‎ رساني‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ جامعه‌‏‎
سقف‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
شهروندان‌‏‎ همه‌‏‎ زندگي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مساعد‏‎ يك‌شرايط‏‎ بايد‏‎ ملي‌‏‎
خشونت‌ ، ‏‎ كامل‌‏‎ حذف‌‏‎ با‏‎ كردكه‌‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ كنيم‌‏‎ ايجاد‏‎
خشونت‌پرستان‌ ، امسال‌ ، ‏‎ و‏‎ خشونت‌گرايان‌‏‎ با‏‎ قطعي‌‏‎ تسويه‌حساب‏‎
.باشد‏‎ خشونت‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ سال‌‏‎
و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ مسئول‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ از‏‎ اصغرزاده‌‏‎
حوادثي‌‏‎ چنين‌‏‎ بروز‏‎ از‏‎ تدابيري‌‏‎ بااتخاذ‏‎ قضائيه‌خواست‌‏‎ قوه‌‏‎
.كنند‏‎ جلوگيري‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎

:مجلس‌‏‎ در‏‎ زهرا‏‎ بوئين‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
ناقص‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ درباره‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎
بود‏‎


پيامهاي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ قدرت‌نمايي‌‏‎ و‏‎ مانور‏‎ نوعي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎
و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ پيغام‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ زيادي‌‏‎
است‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ آوج‌‏‎ و‏‎ زهرا‏‎ بوئين‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ غيركارا‏‎ و‏‎ غيرشفاف‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
مردم‌‏‎ گوناگون‌‏‎ تحليل‌هاي‌‏‎ باعث‌‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ ترور‏‎ ماجراي‌‏‎
.ي‌شد‏‎ نوروز‏‎ بازديدهاي‌‏‎ و‏‎ ديد‏‎ در‏‎
عليخاني‌‏‎ آقا‏‎ مهندس‌‏‎ قزوين‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
داد‏‎ رخ‌‏‎ گذشته‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ ترور‏‎:افزود‏‎
و‏‎ گروهها‏‎ داشت‌ ، ‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ بازتابهاي‌‏‎
خود‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ دانش‌ ، ‏‎ حسب‏‎ بر‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌هاي‌‏‎
.كردند‏‎ اظهارنظرهايي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ترور‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ تحليلگران‌‏‎ برخي‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ دليل‌‏‎ هيچ‌‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ تاريخ‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كردند‏‎ منتسب‏‎ خارجيان‌‏‎
عرضه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ ادعاي‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ قانع‌كننده‌اي‌‏‎ مدرك‌‏‎
ايام‌‏‎ در‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ ناقص‌بودن‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎ نكرده‌اند‏‎
نوروزي‌‏‎ بازديدهاي‌‏‎ و‏‎ ديد‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ تعطيلات‌‏‎
نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎ بيشترين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ تحليل‌هايي‌‏‎
شده‌‏‎ عمل‌‏‎ وارد‏‎ حكومت‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ عليه‌‏‎ حكومت‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ كه‌‏‎
.گرديد‏‎ منتج‌‏‎ است‌‏‎
اظهار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ شكننده‌‏‎ و‏‎ خطرناك‌‏‎ را‏‎ تحليل‌ها‏‎ اين‌‏‎ وي‌‏‎
غيركارا‏‎ و‏‎ غيرشفاف‌‏‎ نيز‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ متاسفانه‌‏‎:داشت‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ مردم‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ اطلاعات‌‏‎
پسنديده‌‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ عوامل‌‏‎ به‌‏‎ خودسر‏‎ واژه‌‏‎ اطلاق‌‏‎ وي‌‏‎
منفعت‌‏‎ يا‏‎ مي‌كند‏‎ ترور‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ ندانست‌‏‎
كار‏‎ در‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ ترتيب‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ رواني‌‏‎ اختلالات‌‏‎ يا‏‎ دارد‏‎
مشخص‌‏‎ انگيزه‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ داشته‌اند‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ خود‏‎ پليد‏‎
.شود‏‎
بايد‏‎ اتفاق‌نظر‏‎ يك‌‏‎ در‏‎:ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ عليخاني‌‏‎ آقا‏‎ مهندس‌‏‎
شود ، ‏‎ خشكانده‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ زشت‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ تلاش‌‏‎
مدني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ شكل‌‏‎ نبايد‏‎ جوانه‌ها‏‎ اين‌‏‎
.آورند‏‎ هجوم‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ قدرت‌نمايي‌‏‎ و‏‎ مانور‏‎ نوعي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ پيغام‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ زيادي‌‏‎ پيامهاي‌‏‎
.است‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ مي‌برند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خودسر‏‎ كلمه‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
اگر‏‎ نيست‌ ، ‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ ترور‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ القاء‏‎ را‏‎ مطلب‏‎
را‏‎ دليلشان‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مدارك‌‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ اينگونه‌‏‎
.نمايند‏‎ مطرح‌‏‎

سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎


تحليل‌‏‎ يك‌‏‎ -رخداد‏‎ دو‏‎
آغاز‏‎ مهم‌‏‎ سياسي‌‏‎ خبر‏‎ چند‏‎ با‏‎ را‏‎ امسال‌‏‎ نوروز‏‎ ايرانيان‌‏‎
ديالوگ‌هاي‌‏‎ و‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ ترور‏‎ آنها‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎
كوچكترين‌‏‎ موضوع‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎بود‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ غيرمستقيم‌‏‎
با‏‎ برخورد‏‎ روش‌هاي‌‏‎ اما‏‎ ندارند ، ‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ منطقي‌‏‎ ارتباط‏‎
دو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ پديده‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ مانند‏‎ پديده‌ ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ يعني‌‏‎ عمده‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ تقابل‌‏‎ حول‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎
.گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎
رسمي‌ ، ‏‎ معرفي‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ گمنام‌‏‎ جواني‌‏‎ گلوله‌‏‎ شليك‌‏‎ :‎اول‌‏‎ حادثه‌‏‎
سعيد‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نياورده‌‏‎ بيرون‌‏‎ گمنامي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ هنوز‏‎
اصلاح‌طلبي‌‏‎ انديشه‌‏‎ به‌‏‎ شليك‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ حجاريان‌ ، ‏‎
به‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ ;شد‏‎ تعبير‏‎
به‌‏‎ شليك‌‏‎ مانند‏‎ عنوان‌هايي‌‏‎ از‏‎ همگي‌‏‎ تباين‌ها ، ‏‎ برخي‌‏‎ رغم‌‏‎
به‌‏‎ تهاجم‌‏‎" اصلاحات‌ ، ‏‎ متفكر‏‎ مغز‏‎ به‌‏‎ شليك‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎
.كردند‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ نظاير‏‎ و‏‎ "خاتمي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
مذموم‌‏‎ را‏‎ ماجرا‏‎ اصل‌‏‎ هميشگي‌ ، ‏‎ روال‌‏‎ طبق‌‏‎ نيز‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎
كسي‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ كه‌‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كردند‏‎ محكوم‌‏‎ و‏‎ شمردند‏‎
يا‏‎ كنند ، ‏‎ معرفي‌‏‎ متهم‌‏‎ يا‏‎ مظنون‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كساني‌‏‎ يا‏‎
اينكه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شدند‏‎ ترور‏‎ اين‌‏‎ سازمان‌يافتگي‌‏‎ منكر‏‎ "اساسا‏‎
غفلت‌‏‎ و‏‎ ندانم‌كاري‌‏‎ كوشيدند‏‎ و‏‎ نهادند‏‎ پيش‌تر‏‎ گامي‌‏‎
رسمي‌‏‎ رسانه‌‏‎.‎كنند‏‎ معرفي‌‏‎ ترور‏‎ فاجعه‌‏‎ مقدمه‌‏‎ را‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حركت‌‏‎ سايرين‌‏‎ از‏‎ بي‌پرواتر‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎
ترور‏‎ ماجراي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎ فرمان‌‏‎ تحت‌‏‎ سياسي‌‏‎ حزب‏‎ كوشيد‏‎
وزير‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پنهاني‌‏‎ خشم‌‏‎ .‎كند‏‎ درگير‏‎
رسمي‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ واكنش‌‏‎ نخستين‌‏‎ مي‌خورد ، ‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
.بود‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
ريشه‌‏‎ ترور‏‎" كه‌‏‎ فشرد‏‎ پاي‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ ".‎شود‏‎ خشكانده‌‏‎ ريشه‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ دارد‏‎ داخلي‌‏‎
نيز‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ و‏‎ طاهري‌‏‎ جلال‌الدين‌‏‎
با‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ برخورد‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ پيوستند‏‎ تحليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ مانيفست‌‏‎ كردند ، ‏‎ تاكيد‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ ماجراي‌‏‎
اين‌‏‎ كليدي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎
بيكار‏‎ هم‌‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎ مدت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.شد‏‎ كامل‌‏‎ جبهه‌‏‎
قربانيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ آنان‌‏‎.‎ننشستند‏‎
ديرهنگام‌‏‎ آن‌‏‎ خبر‏‎ چرا‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ كه‌‏‎ "ترور‏‎ باند‏‎" پيشين‌‏‎
آماج‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ كوشيدند‏‎ شد ، ‏‎ منتشر‏‎
شگرد ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎.دهند‏‎ قرار‏‎ مشترك‌‏‎ دشمن‌‏‎ مشترك‌‏‎ تير‏‎
روي‌‏‎ ترور‏‎ سازمان‌يافتگي‌‏‎ در‏‎ تشكيك‌‏‎ به‌‏‎ نيفتاد ، ‏‎ كارگر‏‎
بزرگان‌‏‎ انذارهاي‌‏‎ و‏‎ هشدارها‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ جماعت‌‏‎ اين‌‏‎آوردند‏‎
ارزيابي‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎
" از‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نكردند‏‎ توجهي‌‏‎ بودند ، ‏‎ كرده‌‏‎
.كردند‏‎ انتقاد‏‎ اصلاح‌طلب ، ‏‎ مطبوعات‌‏‎ توسط‏‎ "ترور‏‎ بزرگنمايي‌‏‎
در‏‎ متهمان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گشوده‌‏‎ همچنان‌‏‎ ترور ، ‏‎ پرونده‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
و‏‎ انديشه‌‏‎" محاكمه‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ بازجويي‌اند‏‎ مرحله‌‏‎
.ترور‏‎ "عمل‌‏‎
آلبرايت‌‏‎ مادلين‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ روزهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ :‎دوم‌‏‎ حادثه‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ درباره‌‏‎ تازه‌‏‎ زباني‌‏‎ گزينش‌‏‎ آمريكابا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ بازخواني‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ تاريخ‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ با‏‎ رابطه‌اش‌‏‎ در‏‎ واشنگتن‌‏‎ گذشته‌‏‎ رفتار‏‎ از‏‎ ملامت‌‏‎ آن‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ يهودي‌اش‌‏‎ ديانت‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آلبرايت‌‏‎ بود ، ‏‎ مشهود‏‎
در‏‎ صهيونيست‌ها‏‎ پيك‌‏‎ لاجرم‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎
آمريكا‏‎ كه‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ آمريكاست‌‏‎ حاكمه‌‏‎ دستگاه‌‏‎
جناح‌هاي‌‏‎ و‏‎ كودتاچيان‌‏‎ از‏‎ ميلادي‌‏‎ و 70‏‎ دهه‌هاي‌ 50 ، 60‏‎ در‏‎
كار ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ دفاع‌‏‎ ايران‌‏‎ حاكميت‌‏‎ ارتجاعي‌‏‎
شده‌‏‎ موجب‏‎ آمريكا‏‎ حاكمه‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ بي‌اعتمادي‌‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ قبلي‌ ، ‏‎ قاعده‌‏‎ همان‌‏‎ طبق‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ آلبرايت‌‏‎ موضع‌گيري‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ روبرو‏‎ متضاد‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ واكنش‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
آن‌‏‎ خواستار‏‎ لحن‌ ، ‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
حرف‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بردارند‏‎ را‏‎ نخست‌‏‎ گام‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎
تاريخي‌‏‎ بدگماني‌‏‎ به‌‏‎ رجوع‌‏‎ با‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎ اما‏‎ روند ، ‏‎ فراتر‏‎
تازه‌‏‎ نيرنگي‌‏‎ را‏‎ آلبرايت‌‏‎ جديد‏‎ موضع‌‏‎ بيگانگان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
طيف‌هاي‌‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎ تحليل‌هاي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎كردند‏‎ تفسير‏‎
طرح‌‏‎ از‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ انگيزه‌‏‎ به‌‏‎ محافظه‌كار‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلب‏‎
در‏‎ آلبرايت‌‏‎.‎نشد‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ پهلو‏‎ دو‏‎ مواضع‌‏‎
با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ اشتباه‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ نطقي‌‏‎ همان‌‏‎ انتهاي‌‏‎
و‏‎ تروريسم‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ پذيرفت‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎
.كرد‏‎ متهم‌‏‎ جمعي‌‏‎ كشتار‏‎ سلاح‌هاي‌‏‎ توليد‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎
جهاني‌‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ نگاه‌‏‎ در‏‎ آمريكا ، ‏‎ تكراري‌‏‎ موضع‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ ريشه‌‏‎ "اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ پديده‌‏‎" به‌‏‎ واشنگتن‌‏‎
فيمابين‌‏‎ مسائل‌‏‎ بسياري‌‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ اصلاح‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎
.دارد‏‎ بستگي‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎
و‏‎ عراق‌‏‎ شمالي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ ليبي‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎) كشور‏‎ چند‏‎ آمريكايي‌ها‏‎
آنها‏‎.‎مي‌دانند‏‎ "ناسازگار‏‎ و‏‎ ياغي‌‏‎" كشورهاي‌‏‎ را‏‎ (ميانمار‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ موءلفه‌‏‎ چند‏‎ خود‏‎ ادعاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ فرضيات‌ ، ‏‎ برخي‌‏‎ بر‏‎ كشورها‏‎ وضع‌‏‎ تطبيق‌دادن‌‏‎ با‏‎
.مي‌گنجانند‏‎ خود‏‎ تقسيم‌بندي‌‏‎ طبقات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ چه‌‏‎ لي‌‏‎ شما‏‎ كره‌‏‎ اينكه‌‏‎ آمريكايي‌ها ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ ندارد ، ‏‎ چنداني‌‏‎ اهميت‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ عقيدتي‌‏‎
.نكند‏‎ تهديد‏‎ را‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ شمالي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ زرادخانه‌‏‎
نمي‌رود ، ‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ تهديد‏‎ جهان‌ ، ‏‎ در‏‎ كشوري‌‏‎ هيچ‌‏‎ براي‌‏‎ ميانمار‏‎
دمكراتيك‌‏‎ نظام‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دارند‏‎ اصرار‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ اما‏‎
.است‌‏‎ حاكم‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ همين‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ كامبوج‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ شود ، ‏‎ ايجاد‏‎
دست‌‏‎ آمريكا‏‎ دارند؟‏‎ انتظاري‌‏‎ چه‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ اما‏‎
انتخابات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كم‌‏‎
كشوري‌‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ ادعا‏‎ است‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ هرگز‏‎ بهمن‌‏‎ ‎‏‏29‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ رفتار‏‎ مجموعه‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎ غيردمكراتيك‌‏‎ "اساسا‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ كسي‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نبوده‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ ايران‌‏‎
پس‌‏‎.‎آورد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ امنيتي‌‏‎ تهديد‏‎ جهان‌ ، ‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎
آخرين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهند؟‏‎ چه‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ آمريكايي‌ها‏‎
ايران‌‏‎ آمريكايي‌ها ، ‏‎ تحليل‌‏‎ طبق‌‏‎ برمي‌آيد ، ‏‎ آلبرايت‌‏‎ سخنان‌‏‎
نظام‌‏‎ جذب‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ بالقوه‌‏‎ امكان‌‏‎ يك‌‏‎
هم‌‏‎ خسران‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ نابود‏‎ امكانات‌‏‎ اين‌‏‎ نشود ، ‏‎ جهاني‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ ساير‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ پيش‌‏‎ تباهي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
.را‏‎ جهان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ آن‌‏‎ تبع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎
از‏‎ منفك‌‏‎ "اساسا‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ كه‌‏‎ دريافت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ بنابراين‌‏‎
سياست‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ محافظه‌كاران‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ كشمكش‌‏‎
هم‌‏‎ به‌‏‎ مدار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌انديشند‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎
قطعه‌هاي‌‏‎ كشورها‏‎ برخي‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ پيوسته‌‏‎
در‏‎ چنداني‌‏‎ هزينه‌‏‎ نبايد‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كم‌اثرند‏‎ يا‏‎ بي‌اثر‏‎
نمي‌توان‌‏‎ را‏‎ عراق‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مانند‏‎ كشورهايي‌‏‎ اما‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ نظر‏‎
اقتصاد‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ بزرگ‌‏‎ قاعده‌‏‎ سطح‌‏‎ زيرا‏‎ گذاشت‌ ، ‏‎ خود‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎
استراتژيك‌‏‎ بنيان‌هاي‌‏‎ در‏‎ احتمالي‌‏‎ زوال‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ آنها ، ‏‎
است‌‏‎ خوشبينانه‌‏‎ خيلي‌‏‎ نگاه‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌كند‏‎ نگران‌‏‎ كشورها ، ‏‎ اين‌‏‎
.كند‏‎ مي‌‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بودن‌‏‎ ‎‏‏، واقعي‌‏‎ قراين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ خوشبختانه‌‏‎ اما‏‎
صدري‌‏‎ محمود‏‎

همشهري‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ به‌‏‎ گزارش‌‏‎
حجاريان‌‏‎ درباره‌‏‎ نوروزي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
شد‏‎ نوشته‌‏‎ و‏‎ گفته‌‏‎


از‏‎ تعدادي‌‏‎ همشهري‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ حجاريان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ شدند‏‎ منتشر‏‎ روزنامه‌ها‏‎
خوانندگاني‌‏‎ به‌‏‎ گزارش‌‏‎ ارائه‌‏‎ جهت‌‏‎ همشهري‌‏‎ اما‏‎ كردند‏‎ ارائه‌‏‎
مربوط‏‎ رخدادهاي‌‏‎ از‏‎ خلاصه‌اي‌‏‎ مي‌خوانند‏‎ را‏‎ همشهري‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎
مواردي‌‏‎ و‏‎ ضاربان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ حجاريان‌ ، ‏‎ جسماني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎
قرار‏‎ خوانندگان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ خلاصه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ پيرامون‌‏‎
.مي‌دهد‏‎
است‌‏‎ جزيي‌‏‎ صدمه‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ خوشبين‌‏‎
اسفند‏‎ پنجشنبه‌ 26‏‎ *
اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ همدردي‌‏‎ پيام‌‏‎ از‏‎ حجاريان‌‏‎ همسر‏‎ *
.كرد‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ مسئولين‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ حجاريان‌‏‎ مغزي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ علائم‌‏‎ :قدسي‌‏‎ دكتر‏‎ *
يابنده‌‏‎ بهبود‏‎ سير‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ مغز‏‎ قشر‏‎ فعاليت‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎
مغز ، ‏‎ داخلي‌‏‎ عصبي‌‏‎ عناصر‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ اسكن‌‏‎.‎تي‌‏‎.‎سي‌‏‎است‌‏‎ داشته‌‏‎
.هستند‏‎ سالم‌‏‎ "كاملا‏‎ تشريحي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ مغز‏‎ ساقه‌‏‎ و‏‎ مخچه‌‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ *
.است‌‏‎ آرامش‌بخش‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ درباره‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ پيام‌‏‎
سپاه‌‏‎:‎سپاه‌‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎ جانشين‌‏‎ ذوالقدر‏‎ سرتيپ‌‏‎ سردار‏‎ *
هر‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ ترور‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎
ضد‏‎ اقدام‌‏‎ يك‌‏‎ باشد‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ و‏‎ كس‌‏‎
نظام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ دشمنان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ سود‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ انقلابي‌‏‎
.برد‏‎ خواهند‏‎ اسلامي‌‏‎
شفاي‌‏‎ و‏‎ سلامتي‌‏‎ براي‌‏‎ نيايش‌‏‎ و‏‎ مناجات‌‏‎ و‏‎ عرفه‌‏‎ دعاي‌‏‎ مراسم‌‏‎ *
از‏‎ تعدادي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ صدها‏‎ حضور‏‎ با‏‎ حجاريان‌‏‎
كانون‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ مسئولين‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌ها‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ توحيد‏‎
معالج‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ مغز‏‎ جراحي‌‏‎ متخصص‌‏‎ رضايي‌‏‎ اميدوار‏‎ *
آمده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ كننده‌اي‌‏‎ اميدوار‏‎ نتايج‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎:‎حجاريان‌‏‎
ريه‌ ، ‏‎ كليه‌ ، ‏‎ قلب ، ‏‎ ثابت‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎ تشنج‌‏‎ كنترل‌‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎
خارج‌‏‎ تحريكات‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيمار‏‎ حساسيت‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ خون‌‏‎ گردش‌‏‎
.است‌‏‎ بدن‌‏‎
:گفت‌‏‎ "مغزي‌‏‎ هيپوكسي‌‏‎" تشنج‌‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ رضايي‌‏‎ اميدوار‏‎ دكتر‏‎
دقايق‌‏‎ در‏‎ اكسيژن‌‏‎ كمبود‏‎ اثر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مغزي‌‏‎ صدمه‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎
صدمه‌‏‎ ميزان‌‏‎ تشخيص‌‏‎ فعلي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ حادث‌‏‎ اوليه‌‏‎
.باشد‏‎ جزيي‌‏‎ صدمه‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ خوشبين‌‏‎ ما‏‎ ولي‌‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎
پيش‌‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ عارضه‌اي‌‏‎ دومين‌‏‎:افزود‏‎ رضايي‌‏‎
شريان‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ گلوله‌‏‎ اصابت‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ ضربه‌‏‎ آمد‏‎
دچار‏‎ چپ‌‏‎ "ورتبرال‌‏‎" شريان‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ سمت‌‏‎ داخلي‌‏‎ "كاروتيد‏‎"
ديگر‏‎ شريان‌هاي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ خوشبختانه‌‏‎ ولي‌‏‎ شود‏‎ انسداد‏‎ و‏‎ ضايعه‌‏‎
و‏‎ خارجي‌‏‎ "كاروتيد‏‎" و‏‎ چپ‌‏‎ خارجي‌‏‎ "كاروتيد‏‎" شريان‌هاي‌‏‎ مانند‏‎
و‏‎ مغز‏‎ به‌‏‎ خون‌رساني‌‏‎ جبران‌‏‎ راست‌‏‎ "ورتبرال‌‏‎" راست‌‏‎ داخلي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ وي‌‏‎ "مغز‏‎ تنه‌‏‎"
گردني‌‏‎ نخاع‌‏‎ فوقاني‌‏‎ قسمت‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ گلوله‌‏‎ عبور‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎
بصل‌‏‎)‎ "مدولا‏‎" از‏‎ قسمتي‌‏‎ آن‌‏‎ موازات‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ موجب‏‎ حجاريان‌‏‎
ناقص‌‏‎ به‌طور‏‎ است‌‏‎ حياتي‌‏‎ علائم‌‏‎ و‏‎ خون‌‏‎ فشار‏‎ مركز‏‎ كه‌‏‎ (النخاع‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ گلوله‌‏‎ عبور‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ ارتعاشات‌‏‎ تحت‌تاثير‏‎
و‏‎ مغز‏‎ تنه‌‏‎ (پتانسيل‌‏‎ اووك‌‏‎)‎ آزمايشات‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ رضايي‌‏‎
درجه‌‏‎ تغييرات‌‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ فشارخون‌‏‎ تغييرات‌‏‎ همچنين‌‏‎
اختلال‌‏‎ اوليه‌ ، ‏‎ بي‌حسي‌‏‎ و‏‎ بدن‌‏‎ چپ‌‏‎ طرف‌‏‎ حركتي‌‏‎ ضعف‌‏‎ بدن‌ ، ‏‎ حرارت‌‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ نمايان‌‏‎ اوليه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ راست‌‏‎ سمت‌‏‎ حرارتي‌‏‎ و‏‎ حسي‌‏‎
گردن‌‏‎ نخاع‌‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ تورم‌از‏‎ فعلي‌‏‎ عارضه‌‏‎ و‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ توجيه‌‏‎ را‏‎ اندام‌‏‎ حركات‌‏‎ واضح‌‏‎ بهبود‏‎ عدم‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎
نمي‌دهد‏‎ ترور‏‎ اجازه‌‏‎ اسلام‌‏‎
اسفند‏‎ جمعه‌ 27‏‎*
داده‌‏‎ ترور‏‎ اجازه‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎ در‏‎:‎مشكيني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ *
.نمي‌شود‏‎
حمله‌‏‎ و‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ ايتاليا‏‎ امورخارجه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
.كرد‏‎ محكوم‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ مسكوني‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ منافقين‌‏‎
تحريك‌‏‎ با‏‎ بخود‏‎ خود‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ حجاريان‌‏‎:قدسي‌‏‎ دكتر‏‎ *
چشمانش‌ ، ‏‎ بازكردن‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ چهار‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ چشمانش‌‏‎ صدا ، ‏‎
خود‏‎ از‏‎ هدفمند‏‎ عكس‌العمل‌هاي‌‏‎ محيطي‌‏‎ تحريكات‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎
تندروها‏‎ و‏‎ منافقين‌‏‎ ترور‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎
اسفند‏‎ شنبه‌ 28‏‎ *
ترور‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ سال‌ 78‏‎ اوايل‌‏‎ از‏‎ حجاريان‌‏‎ :اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ *
داخلي‌‏‎ تندرو‏‎ و‏‎ افراطي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ منافقين‌‏‎
مردمي‌‏‎ گزارشهاي‌‏‎ براساس‌‏‎ .‎.‎.‎بود‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ تهديد‏‎ مورد‏‎ نيز‏‎
انجام‌‏‎ خاص‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ بيست‌‏‎ حدود‏‎ تاكنون‌‏‎
از‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ ..‎آورده‌ايم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ سرنخ‌هايي‌‏‎ و‏‎ داده‌ايم‌‏‎
بودند ، ‏‎ كرده‌‏‎ تهديد‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎ آقاي‌‏‎ پيش‌‏‎ مدتها‏‎ كه‌‏‎ عواملي‌‏‎
.هستند‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ شناسايي‌‏‎
سازي‌‏‎ خارج‌‏‎ براي‌‏‎ جراحي‌‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ :‎سميعي‌‏‎ پروفسور‏‎ *
در‏‎.‎.‎.نيست‌‏‎ لازم‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ حجاريان‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ اصابت‌‏‎ گلوله‌‏‎
راه‌‏‎ از‏‎ بيمار‏‎ تغذيه‌‏‎ و‏‎ تنفسي‌‏‎ لوله‌‏‎ كردن‌‏‎ باز‏‎ براي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎
عمل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بيمار‏‎ گلوي‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ جراحي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ گوارش‌ ، ‏‎
اكنون‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ امكان‌پذير‏‎ بيمار‏‎ هوشياري‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ كما‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ حجاريان‌‏‎
حجاريان‌‏‎ از‏‎ سينا‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ مجدد‏‎ حضور‏‎ با‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ *
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ حجاريان‌‏‎ معالجات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎.‎كرد‏‎ عيادت‌‏‎
حجاريان‌‏‎ از‏‎ زندان‌ ، ‏‎ از‏‎ مرخصي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ كديور‏‎ محسن‌‏‎ *
متفكر‏‎ مغز‏‎ و‏‎ قلب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ حجاريان‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ كرد‏‎ عيادت‌‏‎
حكومت‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ نام‌‏‎ ايران‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ اعتماد‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ در‏‎ :گفت‌‏‎ وي‌‏‎ ..‎كرد‏‎ تاكيد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ مخدوش‌‏‎ "امنيتي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎" به‌‏‎ جامعه‌‏‎
اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ پرونده‌‏‎ تحقيق‌‏‎ افسر‏‎ *
صحنه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ قرائن‌‏‎ و‏‎ شواهد‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎
مشخص‌ ، ‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎ موتورسيكلت‌‏‎ وجود‏‎ "خصوصا‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎
كشور‏‎ وارد‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ مذكور‏‎ موتورسيلكت‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ فهرست‌‏‎
و‏‎ شناسايي‌‏‎ مورد‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ رسمي‌‏‎ مراجع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
تك‌تك‌‏‎ روي‌‏‎ تعقيبي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ دسته‌بندي‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ اجرا‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ وسايل‌‏‎ اين‌‏‎
جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ نخستين‌‏‎
اسفند‏‎ يكشنبه‌ 29‏‎*
گفته‌‏‎ به‌‏‎.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ حجاريان‌‏‎ روي‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ نخستين‌‏‎ *
گوارش‌‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ بيمار‏‎ تغذيه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مذكور‏‎ عمل‌‏‎ پزشكان‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كشيد‏‎ طول‌‏‎ دقيقه‌‏‎ بيست‌‏‎ حدود‏‎ است‌‏‎
از‏‎ و‏‎ ايجاد‏‎ بيمار‏‎ براي‌‏‎ تنفس‌‏‎ راه‌‏‎ گردن‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ همزمان‌‏‎
.شد‏‎ فراهم‌‏‎ گوارش‌‏‎ دستگاه‌‏‎ توسط‏‎ تغذيه‌‏‎ راه‌‏‎ وي‌‏‎ درشكم‌‏‎ برش‌‏‎ طريق‌‏‎
ترور‏‎ به‌‏‎ تهديد‏‎ نوار‏‎ وجود‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ عابديني‌‏‎ *
اعضاي‌‏‎ از‏‎ حفاظت‌‏‎ متقاضي‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.كرد‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎
كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ تشخيص‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ نيستيم‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
.مي‌نهيم‌‏‎ گردن‌‏‎ آنها‏‎ دستور‏‎ به‌‏‎
شد‏‎ دستگير‏‎ ضارب‏‎
فروردين‌ 79‏‎ اول‌‏‎ دوشنبه‌‏‎*
اصلي‌‏‎ ضارب‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ عليزاده‌‏‎ *
در‏‎ اصلي‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎ همدستان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎
شامل‌‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎.‎.‎.‎شدند‏‎ دستگير‏‎ داشتند‏‎ ترور‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎
ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ طور‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ سوار‏‎ موتور‏‎ كه‌‏‎ اصلي‌‏‎ ضارب‏‎
ترور‏‎ اين‌‏‎ پيراموني‌‏‎ مراقبت‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ و‏‎ مي‌كرده‌‏‎ همراهي‌‏‎ را‏‎
.شده‌اند‏‎ دستگير‏‎ همگي‌‏‎ داشتند‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎
علت‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ از‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ حجاريان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎ *
درماني‌‏‎ رژيم‌‏‎ حجاريان‌‏‎ براي‌‏‎ تب ، ‏‎ و‏‎ ريوي‌‏‎ عفونت‌‏‎ علائم‌‏‎ بروز‏‎
خوشبختانه‌‏‎ كه‌‏‎..‎شد‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎ مناسب‏‎ آنتي‌بيوتيك‌‏‎
دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ واقع‌‏‎ موءثر‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ درماني‌‏‎ اقدامات‌‏‎
عمل‌‏‎ به‌‏‎ راديوگرافي‌‏‎ در‏‎ بهبودي‌‏‎ علائم‌‏‎ تب ، ‏‎ كنترل‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
كه‌‏‎ تقاضاهايي‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ حجاريان‌‏‎.‎.‎شد‏‎ مشاهده‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ آمده‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ واكنش‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ كردن‌‏‎ باز‏‎ با‏‎ مي‌شود‏‎ وي‌‏‎ از‏‎
ضمن‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ كشور‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ *
آقاي‌‏‎ ترور‏‎ عوامل‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ نو‏‎ سال‌‏‎ حلول‌‏‎ تبريك‌‏‎
.كرد‏‎ اعتراف‌‏‎ خود‏‎ مجرمانه‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ ضارب‏‎ و‏‎ دستگير‏‎ حجاريان‌‏‎
سردبيران‌ ، ‏‎ خبرنگاران‌ ، ‏‎ شامل‌‏‎ ايران‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جامعه‌‏‎ *
حضور‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ مختلف‌‏‎ قشرهاي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎
كنار‏‎ در‏‎ را‏‎ نو‏‎ سال‌‏‎ تحويل‌‏‎ مراسم‌‏‎ سينا‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎
امروز‏‎ صبح‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ خانواده‌‏‎
نماز‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎.‎.‎.كردند‏‎ برگزار‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ امامت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سال‌ 1379‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ عصر‏‎ و‏‎ ظهر‏‎
.كردند‏‎ اقامه‌‏‎ سينا‏‎ بيمارستان‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎ كديور‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ شخصي‌‏‎ موتورسيكلت‌‏‎
فروردين‌‏‎ دوم‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ *
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ ويژه‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ تيم‌‏‎ مسئول‌‏‎ *
رشته‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ "عسگر‏‎ سعيد‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ فردي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ضارب‏‎:گفت‌‏‎
اعترافات‌‏‎ براساس‌‏‎.‎.‎.‎.‎است‌‏‎ تهران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ شيمي‌‏‎
تروريستي‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ موتورسيكلتي‌‏‎ متهم‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ شخصي‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
مي‌دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ سروچشم‌‏‎ با‏‎
فروردين‌‏‎ سوم‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ *
آمادگي‌‏‎ بيمار‏‎ در‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ حجاريان‌‏‎ معالج‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎ *
آمده‌‏‎ پزشكي‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ حاصل‌‏‎ توانبخشي‌‏‎ فعاليت‌‏‎
بالا‏‎ داروي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متعادل‌‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ ريوي‌‏‎ و‏‎ قلبي‌‏‎ شرايط‏‎:است‌‏‎
حداقل‌‏‎ به‌‏‎ مصنوعي‌‏‎ تنفسي‌‏‎ كمك‌‏‎.‎.‎شده‌‏‎ قطع‌‏‎ خون‌‏‎ فشار‏‎ برنده‌‏‎
حركات‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ بيمار‏‎ توسط‏‎ "عمدتا‏‎ تنفس‌‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ حجاريان‌‏‎ هوشياري‌‏‎ سطح‌‏‎.‎.‎.‎شده‌‏‎ آغاز‏‎ نيز‏‎ روده‌اي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ ارائه‌شده‌‏‎ مطالب‏‎ و‏‎ دارد‏‎ افزايش‌‏‎ واضح‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ سروچشم‌‏‎
برسند‏‎ خود‏‎ عمل‌‏‎ سزاي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ تروريست‌ها‏‎
فروردين‌‏‎ چهارم‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ *
براي‌‏‎ دعا‏‎ ضمن‌‏‎ قم‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ آملي‌‏‎ جوادي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ *
وي‌‏‎.‎شد‏‎ وي‌‏‎ ترور‏‎ عوامل‌‏‎ مجازات‌‏‎ خواستار‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ شفاي‌‏‎
شد‏‎ ترور‏‎ بي‌گناه‌‏‎ كه‌‏‎ (‎حجاريان‌‏‎)‎ عزيزمان‌‏‎ براي‌‏‎ اميداست‌‏‎:‎گفت‌‏‎
سزاي‌‏‎ به‌‏‎ زدند‏‎ جنايتي‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ خداشفا‏‎
.برسند‏‎ خود‏‎ ننگين‌‏‎ اعمال‌‏‎
بودند‏‎ خودسر‏‎ متهمان‌‏‎
فروردين‌‏‎ ششم‌‏‎ شنبه‌‏‎ *
وابستگي‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ متهمان‌‏‎ :اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
و‏‎ شخصي‌‏‎ احساسات‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎ با‏‎ "صرفا‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ صنفي‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎
خارجي‌‏‎ وابستگي‌‏‎ .‎.‎.‎زده‌اند‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ خودسر‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
...بوده‌اند‏‎ شخصي‌‏‎ محفل‌‏‎ يك‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ ادعا‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
متهم‌‏‎ نفر‏‎ پنج‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ دستگير‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ده‌‏‎
نفر‏‎ دو‏‎ موتور ، ‏‎ راكب‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ ضارب‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ شامل‌‏‎ اصلي‌اند‏‎
حجاريان‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ دادن‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ (پشتيباني‌‏‎)‎ تامين‌‏‎
متهمان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎.‎.‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ ترور‏‎ مقدمات‌‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ كارمند‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ بيكار ، ‏‎
آزاد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ آنان‌‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ نگهباني‌‏‎ رده‌‏‎ كاركنان‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ قديمي‌‏‎ خيلي‌‏‎ اسلحه‌‏‎ از‏‎ ترور‏‎ براي‌‏‎ ...‎بودند‏‎ مشغول‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ "ماكاروف‌‏‎"
شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ بكار‏‎ موتور 1000‏‎.‎.‎.‎نيست‌‏‎ امنيتي‌‏‎ سازمان‌‏‎ هيچ‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ دستگاه‌‏‎ تعداد 1500‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اشخاص‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ نوعا‏‎
"قبلا‏‎.‎.‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ مختلف‌‏‎ افراد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ موتور‏‎ نوع‌‏‎
ترور‏‎ شهرري‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ "شفيعي‌‏‎ قاسم‌‏‎" ترور‏‎ پرونده‌‏‎
گروه‌‏‎ يك‌‏‎ ترور‏‎ دو‏‎ هر‏‎ عامل‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بررسي‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ شد‏‎
.هستند‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
رسيدگي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ تام‌الاختيار‏‎ و‏‎ ويژه‌‏‎ قاضي‌‏‎ معرفي‌‏‎ خواستار‏‎
رئيس‌‏‎.‎شد‏‎ مقتضي‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ و‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ سريع‌‏‎
و‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ خويش‌‏‎ موافقت‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ تذكر‏‎ همگاني‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
وزارت‌‏‎ و‏‎ دادگستري‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ "منحصرا‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎
غير‏‎ اطلاعي‌‏‎ و‏‎ خبر‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ صورت‌‏‎ غيراين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشد‏‎ اطلاعات‌‏‎
قانوني‌‏‎ پيگرد‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ قبول‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ باشد‏‎ مرجع‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎
آورد‏‎ در‏‎ را‏‎ فتنه‌‏‎ چشم‌‏‎ بايد‏‎
فروردين‌‏‎ هفتم‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ *
در‏‎ آنچه‌‏‎:‎نوشت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎*
جنايت‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ سلاح‌‏‎ بر‏‎ متكي‌‏‎ زشت‌‏‎ چهره‌‏‎
از‏‎ خبر‏‎ شد‏‎ آشكار‏‎ مردم‌‏‎ بيان‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ رانده‌‏‎ تروريست‌هاي‌‏‎
و‏‎ نيايد‏‎ در‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ چشم‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ تازه‌‏‎ فتنه‌اي‌‏‎
و‏‎ مشكلات‌‏‎ منشاء‏‎ مي‌تواند‏‎ نشود‏‎ خشكانده‌‏‎ آن‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎
فتنه‌‏‎ از‏‎ ذره‌اي‌‏‎ نبايد‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎شود‏‎ فراوان‌‏‎ خسارت‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎..ماند‏‎ غافل‌‏‎ دارد‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎ كه‌‏‎ خطرناكي‌‏‎
و‏‎ دينداري‌‏‎ زيباي‌‏‎ جامه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ زشت‌‏‎ چهره‌‏‎ فتنه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ مضاعف‌‏‎ را‏‎ خطر‏‎ امر ، ‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ بپوشاند‏‎ ارزش‌مداري‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎:است‌‏‎ آورده‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
صاحبان‌‏‎ و‏‎ تبليغاتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎
بر‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ جد‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ تريبون‌هاي‌‏‎
مسئول‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ تكيه‌‏‎ درست‌‏‎ مطمئن‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
كه‌‏‎ تحليل‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ صادر‏‎ امر‏‎ پيگيري‌‏‎
ابهام‌‏‎ بر‏‎ آنچه‌‏‎ هر‏‎ نيز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سست‌‏‎ پندارهاي‌‏‎ و‏‎ حدس‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎
.بپرهيزند‏‎.‎.‎.مي‌افزايد‏‎ فضا‏‎
دندان‌هاي‌‏‎ فيكس‌كردن‌‏‎ عمل‌‏‎ حجاريان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ *
بيمار‏‎ فك‌‏‎ شكستگي‌‏‎ كردن‌‏‎ ثابت‌‏‎ براي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ تحتاني‌‏‎ و‏‎ فوقاني‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎ موفقيت‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎
كنيد‏‎ خشك‌‏‎ را‏‎ ريشه‌ها‏‎ نيست‌ ، ‏‎ كافي‌‏‎
فروردين‌‏‎ هشتم‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ *
اينكه‌‏‎ براي‌‏‎:گفت‌‏‎ حجاريان‌‏‎ از‏‎ عيادت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
جدي‌‏‎ آسيب‏‎ بابت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ و‏‎ نشود‏‎ تكرار‏‎ "ترور‏‎" حادثه‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ ضاربان‌‏‎ از‏‎ پيگيري‌‏‎ از‏‎ جداي‌‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ نياز‏‎ نبيند ، ‏‎
به‌‏‎ مسائل‌‏‎ بودند ، ‏‎ اتفاقات‌‏‎ اين‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ مستقيم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
كشيده‌‏‎ سو‏‎ و‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ گروهي‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ پيگيري‌‏‎ نحوي‌‏‎
نفري‌‏‎ چند‏‎ طبيعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ حالا‏‎ اينكه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎.مي‌شوند‏‎
گرفته‌‏‎ قرار‏‎ نوشته‌ها‏‎ و‏‎ گفته‌‏‎ و‏‎ اتفاقات‌‏‎ بعضي‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ هم‌‏‎
"طبيعتا‏‎ و‏‎ باشند‏‎ زده‌‏‎ كارهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎
و‏‎ نيست‌‏‎ كافي‌‏‎ كند ، ‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ تشكيل‌‏‎ هم‌‏‎ دادگاهي‌‏‎
.شود‏‎ خشكانده‌‏‎ اتفاقات‌‏‎ اين‌‏‎ ريشه‌‏‎ بايد‏‎
تنفس‌‏‎ با‏‎ حجاريان‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بهداشت‌‏‎ وزير‏‎ فرهادي‌‏‎ دكتر‏‎ *
طبيعي‌‏‎ "كاملا‏‎ حالت‌‏‎ در‏‎ منظم‌‏‎ نبض‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ خون‌‏‎ فشار‏‎ طبيعي‌ ، ‏‎
باشد‏‎ مراقبت‌‏‎ تحت‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اعصاب‏‎ سيستم‌‏‎ وي‌‏‎ مشكل‌‏‎.‎.‎.‎است‌‏‎
شروع‌‏‎ ويژه‌‏‎ مراقبت‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ توانبخشي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
علائم‌‏‎ و‏‎ شكمي‌‏‎ اتساع‌‏‎ بروز‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ يكشنبه‌‏‎ حجاريان‌‏‎ *
و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ شكم‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ تحت‌‏‎ گوارشي‌‏‎ انسداد‏‎
قلبي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎.‎.شد‏‎ آزاد‏‎ روده‌اي‌‏‎ چسبندگي‌هاي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ متعادل‌‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ شرايط‏‎ داراي‌‏‎ بيمار‏‎ كليوي‌‏‎ و‏‎ تنفسي‌‏‎ و‏‎
.بازگشت‌‏‎ عادي‌‏‎ حالت‌‏‎ به‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ وي‌‏‎ هوشياري‌‏‎ سطح‌‏‎
آلمان‌‏‎ به‌‏‎ اعزام‌‏‎
ديروز‏‎ *
.كرد‏‎ عيادت‌‏‎ حجاريان‌‏‎ از‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ *
.دانست‌‏‎ رضايت‌بخش‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎ عمومي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ وي‌‏‎
آلمان‌‏‎ به‌‏‎ پدرم‌‏‎ انتقال‌‏‎ براي‌‏‎ پزشكان‌‏‎:گفت‌‏‎ حجاريان‌‏‎ فرزند‏‎ *
ثابت‌‏‎ وضعيت‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ تب‏‎ تا‏‎ انتظارند‏‎ در‏‎
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اعزام‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌‏‎شود‏‎ قطع‌‏‎ باليني‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اتخاذ‏‎ باليني‌ ، ‏‎ ثابت‌‏‎ وضعيت‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.