شماره‌ 2270‏‎ ‎‏‏،‏‎18 Nov 2000 آبان‌1379 ، ‏‎ شنبه‌ 28‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎

تهران‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
كردند‏‎ صعود‏‎

فعاليت‌‏‎ رزمي‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ " كندو‏‎ " رشته‌‏‎ رسمي‌‏‎

فاتح‌‏‎ فولاد‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ هندبال‌‏‎
شد‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎

و‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ ميناوند ، ‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎
خوردند‏‎ خط‏‎ هاشميان‌‏‎

تهران‌‏‎ -‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎

مغلوب‏‎ ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ ميزبانان‌‏‎
شدند‏‎

آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎


مي‌رود‏‎ عمان‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
كردند‏‎ صعود‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
فوتبال‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ پيروز‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ شدند‏‎ موفق‌‏‎
خود‏‎ حريف‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎كنند‏‎ پيدا‏‎ راه‌‏‎ بعد‏‎ دور‏‎
اتخاذ‏‎ با‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ شكست‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ را‏‎ العين‌‏‎ باشگاه‌‏‎
پيدا‏‎ دست‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ دو‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ فشرده‌‏‎ شيوه‌اي‌‏‎
بر‏‎ دو‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎.‎كند‏‎ صعود‏‎ بعد‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎
با‏‎ اگر‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.كرد‏‎ غلبه‌‏‎ قطر‏‎ از‏‎ السد‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎
شود ، ‏‎ توام‌‏‎ عمان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ جوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ موفقيت‌‏‎
امروز‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ جبهه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎
به‌‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ تايلند‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ صفحه‌ 13چاپ‌‏‎ در‏‎ خبرها‏‎ مشروح‌‏‎.مي‌روند‏‎ عمان‌‏‎ ديدار‏‎

تهران‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
كردند‏‎ صعود‏‎


موفقيت‌‏‎ موازي‌‏‎ خط‏‎ دو‏‎ روي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎

نبردهاي‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ نقشي‌‏‎ باهنر‏‎ يونس‌‏‎ فر ، ‏‎ رهبري‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎
توپ‌‏‎ به‌‏‎ العين‌‏‎ بالاترازبازيكن‌‏‎ باهنر‏‎ عكس‌‏‎ در‏‎.داشت‌‏‎ هوايي‌‏‎
.است‌‏‎ زده‌‏‎ ضربه‌‏‎
بر‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ واستقلال‌‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ برتريهاي‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ غلبه‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ قطر‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎.‎شود‏‎ مشخص‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ و‏‎ سني‌‏‎ مختلف‌‏‎
يك‌‏‎ اتخاذ‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎.نيستند‏‎ ما‏‎ حريف‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎
دو‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ دورانديشي‌‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ تاكتيك‌‏‎
نشد‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خسته‌اي‌‏‎ تيم‌‏‎ العين‌‏‎.‎برسد‏‎ دو‏‎ بر‏‎
مناسب‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ در‏‎ و‏‎ خودشان‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ اماراتي‌ها‏‎
پايان‌‏‎ تا‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ آوردند‏‎ كم‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقيقه‌‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎
آسوده‌‏‎ خيال‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.كرد‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ دويد‏‎ بازي‌‏‎
صعود‏‎ بعد‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ تمام‌‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ تا‏‎ زد‏‎ زمين‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎
جام‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ موازي‌‏‎ حركت‌‏‎.‎كند‏‎
.شود‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ نوسانات‌‏‎ مانع‌‏‎ مي‌تواند‏‎ قاره‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ معتبر‏‎
.افزود‏‎ خواهد‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ اعتبار‏‎ بر‏‎ جام‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎
كرد‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ العين‌‏‎ امارات‌ ، ‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
‎‏‏2‏‎(امارات‌‏‎)‎ العين‌‏‎ - ‎‏‏2‏‎(‎ايران‌‏‎) پرسپوليس‌‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎) خان‌محمدي‌‏‎ حسن‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏81‏‎)‎ پيرواني‌‏‎ افشين‌‏‎:گل‌ها‏‎
روي‌‏‎ از‏‎ (‎‏‏72‏‎)‎ خاطر‏‎ سبيت‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏58‏‎)‎ الويرا‏‎ ساندرو‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎
.العين‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎
محروميت‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ العين‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
نسبت‌‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ مصدوميت‌‏‎ و‏‎ رهبري‌فر‏‎
.داد‏‎ تغييراتي‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎
خان‌محمدي‌‏‎ حسن‌‏‎ ايستاد ، ‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ فنايي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ راست‌‏‎ پيستون‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
از‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ زيبايش‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 90‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ همانند‏‎
.رهانيد‏‎ شكست‌‏‎
دفاع‌‏‎ قلب‏‎ در‏‎ انصاريان‌‏‎ و‏‎ پيرواني‌‏‎ زوج‌‏‎ رهبري‌فر ، ‏‎ غياب‏‎ در‏‎
مهاجمان‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ مواجه‌‏‎ زيادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎
باز‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دروازه‌‏‎ دوبار‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ دفاع‌‏‎ عمق‌‏‎ به‌‏‎ العين‌‏‎
بر‏‎ اصلي‌‏‎ بار‏‎ قبل‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ همانند‏‎ نيز‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎شود‏‎
جدا‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ثقل‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ كاويانپور‏‎ دوش‌‏‎
بيشترين‌‏‎ بازيسازي‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ تقسيم‌‏‎ با‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ شوتهاي‌‏‎ از‏‎
خط‏‎ در‏‎داشت‌‏‎ العين‌‏‎ گرداب‏‎ از‏‎ پرسپوليس‌‏‎ نجات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نقش‌‏‎
در‏‎ العين‌‏‎ حملات‌‏‎ فشار‏‎ زير‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ خارج‌‏‎ براي‌‏‎ پروين‌‏‎ حمله‌‏‎
بيرون‌‏‎ رافت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ مهاجم‌‏‎ بزيك‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
مهره‌هاي‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ شايد‏‎ مياني‌‏‎ كمربند‏‎ تحكيم‌‏‎ ضمن‌‏‎ تا‏‎ كشيد‏‎
هرچند‏‎.‎كند‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ گلزني‌‏‎ مشكل‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ يا‏‎ خط‏‎ اين‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مدافعان‌‏‎ توسط‏‎ درنهايت‌‏‎ خورده‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎
دو‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ العين‌‏‎شد‏‎ جبران‌‏‎ (‎خان‌محمدي‌‏‎ و‏‎ پيرواني‌‏‎)
وقت‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ تهاجمي‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ تهران‌‏‎ خورده‌‏‎ گل‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ نبرد ، ‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ كاري‌‏‎ فراوان‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ اول‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ ثمر‏‎ دقيقه‌ 58‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ پيگير‏‎ حملات‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
دفاع‌‏‎ عمق‌‏‎ از‏‎ شوتي‌‏‎ با‏‎ العين‌‏‎ برزيلي‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "الويرا‏‎"
العين‌‏‎.‎دوخت‌‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ فنايي‌‏‎ دسترس‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ مشكوك‌‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ گرفتن‌‏‎ با‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ بهتر‏‎ روحيه‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎ بازي‌‏‎ كردن‌‏‎ برابر‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ داور‏‎
كافي‌‏‎ كريمي‌‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎ العين‌‏‎ مدافعان‌‏‎ غفلت‌‏‎ لحظه‌‏‎ يك‌‏‎
همه‌‏‎ زيبا‏‎ سري‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ آنان‌‏‎ غفلت‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ پيرواني‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎
شيرازه‌‏‎ گل‌‏‎ همين‌‏‎.كند‏‎ برآب‏‎ نقش‌‏‎ را‏‎ امارات‌‏‎ قهرمان‌‏‎ روياهاي‌‏‎
زيباي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 90‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ پاشيد‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ العين‌‏‎
.شد‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ روانه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ حذف‌‏‎ العين‌‏‎ خان‌محمدي‌‏‎
بود‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ استقلال‌‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ برتري‌‏‎

هاي‌‏‎-‎موقعي‏‎ گلزني‌‏‎ بسياربراي‌‏‎ لاش‌‏‎-‎ وجود‏‎ با‏‎ نسب‏‎ هاشمي‌‏‎
نسب‏‎ هاشمي‌‏‎.‎ داد‏‎ -دس‏‎ از‏‎" السد‏‎ دروازه‌‏‎" جلوي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ ديده‌‏‎ حريف‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ درگير‏‎
يك‌‏‎ (‎قطر‏‎) السد‏‎ -‎‏‏2‏‎(‎ايران‌‏‎) استقلال‌‏‎
(‎‏‏19‏‎) واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ (‎‏‏12‏‎) مجيدي‌‏‎ فرزاد‏‎:گل‌ها‏‎
.السد‏‎ براي‌‏‎(‎‎‏‏63‏‎)‎ فهدمحمد‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎
عراق‌‏‎ از‏‎ قاسم‌‏‎ صباح‌‏‎:‎داور‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ هفتاد‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎:‎تماشاگر‏‎
باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ استقلال‌‏‎
آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ دوحه‌‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ همانند‏‎ آسيا‏‎
روبرو‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ را‏‎ قطر‏‎ "السد‏‎" سابقه‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ نيز‏‎
چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎
.كند‏‎ صعود‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎
با‏‎.‎كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ السد‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ (‎‎‏‏361‏‎)‎ روش‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ استقلال‌‏‎ رفت‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ برتري‌‏‎ وجود‏‎
گل‌‏‎ تك‌‏‎ زننده‌‏‎ "سامره‌‏‎ علي‌‏‎" چه‌‏‎ اگر‏‎.كرد‏‎ آغاز‏‎ تهاجمي‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
پيوستن‌‏‎ با‏‎ حمله‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎
و‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ فرزاد‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ بازيكنان‌‏‎
وقت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ فشار‏‎ استقلال‌‏‎ سامره‌‏‎ به‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ حتي‌‏‎
گل‌‏‎ با‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ قطري‌ها‏‎.‎كرد‏‎ "السد‏‎" دفاعي‌‏‎ خط‏‎ متوجه‌‏‎ اول‌‏‎
خوب‏‎ خيلي‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ افتادند‏‎ تاب‏‎ و‏‎ تب‏‎ از‏‎ مجيدي‌‏‎ زيباي‌‏‎
بازيكنان‌‏‎.‎رسيد‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 19‏‎ در‏‎ حاصله‌‏‎ ضعف‌‏‎ از‏‎
دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ براي‌‏‎ چيزي‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ دريافت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ السد‏‎
استقلالي‌ها‏‎ عقبنشيني‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ نداشتند ، ‏‎
نوبت‌‏‎ چندين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ رواني‌‏‎ بازي‌‏‎
السد‏‎ مهاجمان‌‏‎ اگر‏‎.انداختند‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎
فهد‏‎" دقيقه‌ 63‏‎ گل‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌شدند‏‎ ظاهر‏‎ هوشيارتر‏‎
ميدان‌‏‎ نيز‏‎ پيروزي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ حتي‌‏‎ مي‌توانستند‏‎ "محمد‏‎
و‏‎ بي‌برنامه‌‏‎ كاملا‏‎ دوم‌‏‎ وقت‌‏‎ استقلال‌در‏‎كنند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎
از‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ زودهنگام‌ ، ‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ زدن‌‏‎.‎بود‏‎ بي‌هدف‌‏‎
زمان‌‏‎ بيشتر‏‎ در‏‎ السد‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ دور‏‎ اوليه‌‏‎ انگيزه‌‏‎ آن‌‏‎
كه‌‏‎ پاييزي‌‏‎ سرد‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ زمين‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
رفته‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ هفتاد‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎
.باشد‏‎ بهتري‌‏‎ بازي‌‏‎ دهنده‌‏‎ ارائه‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ استقلال‌‏‎ بودند ، ‏‎

فعاليت‌‏‎ رزمي‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ " كندو‏‎ " رشته‌‏‎ رسمي‌‏‎


اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ رزمي‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ براساس‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ "كندو‏‎" رشته‌‏‎ رسمي‌‏‎ فعاليت‌‏‎
كرميار‏‎ حسين‌‏‎ حضرتي‌ ، ‏‎ الياس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ و‏‎ اطلاعيه‌‏‎
منصوب‏‎ "كندو‏‎" رشته‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ مسئول‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎
درخصوص‌‏‎ موافقت‌‏‎ است‌ ، ضمن‌‏‎ آمده‌‏‎ كرميار‏‎ انتصاب‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ درايت‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎ رشته‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ رسمي‌‏‎ فعاليت‌‏‎
انجام‌‏‎ در‏‎ دلسوز‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ نيروهاي‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎
.باشيد‏‎ مويد‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎ محوله‌‏‎ وظايف‌‏‎

فاتح‌‏‎ فولاد‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ هندبال‌‏‎
شد‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎


جام‌‏‎ برتر‏‎ هندبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ نهم‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مباركه‌ ، ‏‎ فولاد‏‎) جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
گذشتند‏‎ خود‏‎ رقباي‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ (اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ سبزوار‏‎ پيكان‌‏‎
خود‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ مسابقات‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ رقابت‌ها‏‎ فشردگي‌‏‎ تا‏‎
صدرنشين‌‏‎ همچنان‌‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎.‎برسد‏‎
.شد‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فاتح‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ماند‏‎ باقي‌‏‎
نهم‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎
اراك‌ 31‏‎ هپكو‏‎ -‎ سبزوار 38‏‎ پيكان‌‏‎*
اصفهان‌ 30‏‎ ذوبآهن‌‏‎ -‎ مشهد 23‏‎ ثامن‌‏‎ سرم‌سازي‌‏‎ *
مباركه‌ 24‏‎ فولاد‏‎ -‎ شهركرد 21‏‎ پاس‌‏‎ *
اصفهان‌ 19‏‎ مقاومت‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 23‏‎ هسا‏‎ *
تهران‌ 27‏‎ سايپا‏‎ -‎ كرمان‌ 29‏‎ شهرداري‌‏‎ *

و‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ ميناوند ، ‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎
خوردند‏‎ خط‏‎ هاشميان‌‏‎


شدند‏‎ دعوت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏26‏‎
اردوي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ فوتبال‌ ، 26‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شدند‏‎ دعوت‌‏‎ فوتبال‌ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎
جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
تاريخ‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ (‎آسيا‏‎ قاره‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎)‎جهاني‌ 2002‏‎
مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ تبريز‏‎ شهر‏‎ در‏‎ آذرماه‌آينده‌‏‎ هشتم‌‏‎ تا‏‎ چهارم‌‏‎
.مي‌كند‏‎ آماده‌‏‎
تاجيكستان‌‏‎ و‏‎ گوام‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎
دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ راهي‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ خواهدشد‏‎ برگزار‏‎
.مي‌شود‏‎
مذاكره‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
نهايي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ انتخابسرمربي‌‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌مقدماتي‌‏‎ در‏‎ لذا‏‎ نرسيد ، ‏‎
.شد‏‎ سپرده‌‏‎ برزيلي‌‏‎ براگامربي‌‏‎ ادمار‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هدايت‌‏‎ تبريز‏‎
اردوگاه‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ ساعت‌ 14‏‎ بايد‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آزادي‌‏‎ درورزشگاه‌‏‎ واقع‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اسامي‌ 26‏‎كنند‏‎ معرفي‌‏‎ ملي‌‏‎
داوود‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎:شرح‌است‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎
سيدعباسي‌ ، عليرضا‏‎ داوود‏‎ ميرزاپور ، ‏‎ ابراهيم‌‏‎ فنايي‌ ، ‏‎
هاشمي‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎ بختياري‌زاده‌ ، ‏‎ سهراب‏‎ نيكبخت‌واحدي‌ ، ‏‎
بصيرت‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ شهبازيان‌ ، ‏‎ سبو‏‎ همداني‌ ، ‏‎ رهبري‌فر ، ستار‏‎ بهروز‏‎
نكونام‌ ، ‏‎ جواد‏‎ جمشيدي‌ ، ‏‎ محققيان‌ ، پژمان‌‏‎ جواد‏‎ حاجي‌پور ، ‏‎ افشين‌‏‎
علي‌‏‎ يدالله‌اكبري‌ ، ‏‎ اميرآبادي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ كاويانپور ، ‏‎ حامد‏‎
باقري‌ ، ‏‎ كريم‌‏‎ شيري‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ وزيري‌ ، ‏‎ امير‏‎ دايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ كريمي‌ ، ‏‎
.سامره‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ دهقاني‌ ، ‏‎ داوود‏‎
ميناوند ، ‏‎ مهرداد‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎ مهدي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ يادآوري‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چهار‏‎ هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ و‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎
.خوردند‏‎ خط‏‎ تيم‌‏‎ فهرست‌‏‎ از‏‎ مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎

تهران‌‏‎ -‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎


مي‌گذرند؟‏‎ نيز‏‎ عمان‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
سومين‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پس‌‏‎ عمان‌‏‎ درشت‌اندامهاي‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ عمان‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎
انجام‌‏‎ ژاپن‌‏‎ با‏‎ قابل‌قبولي‌‏‎ بازي‌‏‎ كويت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎
است‌‏‎ امتياز‏‎ شش‌‏‎ صاحب‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اما‏‎.‎دادند‏‎
بازي‌‏‎ دو‏‎ اشتباهات‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ حتمي‌‏‎ صعودش‌‏‎ عمان‌‏‎ از‏‎ گذر‏‎ با‏‎
و‏‎ گوشزد‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ بازي‌‏‎ آخر‏‎ دقيقه‌‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
و‏‎ توپ‌‏‎ حفظ‏‎ كه‌‏‎ بياموزند‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ برطرف‌‏‎
بر‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ حفظ‏‎.‎است‌‏‎ امروز‏‎ فوتبال‌‏‎ جزو‏‎ دفاعي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ حتي‌‏‎
در‏‎ كردن‌‏‎ ريسك‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كويت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ صفر‏‎
خط‏‎ به‌ويژه‌‏‎.‎بود‏‎ نخواهد‏‎ و‏‎ نبود‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ شرايط‏‎ آن‌‏‎
درك‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ جلو‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ هافبك‌‏‎
دغاغله‌ ، ‏‎ موبالي‌ ، ‏‎ جنامي‌ ، ‏‎.كنند‏‎ پيدا‏‎ ‎‏‏، استقرار‏‎ بازي‌‏‎ موقعيت‌‏‎
ما‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ قادرند‏‎ كاظميان‌‏‎ و‏‎ فلاحي‌‏‎
خط‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ تهاجمي‌‏‎ چهره‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كلا‏‎.‎كنند‏‎ حفظ‏‎
مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ نياز‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ به‌چشم‌‏‎ كاملا‏‎ حمله‌اش‌‏‎
در‏‎ اسماعيلي‌‏‎ و‏‎ حدادي‌‏‎.‎نمايد‏‎ هماهنگ‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نيز‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎
هافبك‌‏‎ خط‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ دارند ، ‏‎ خوب‏‎ امتيازات‌‏‎ هوا‏‎ و‏‎ زمين‌‏‎ روي‌‏‎
.كند‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بايد‏‎ زمان‌‏‎ كدام‌‏‎ در‏‎ نمي‌داند‏‎ ما‏‎
تقويت‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ پيمودن‌‏‎ يعني‌‏‎ عمان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
تا‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ مناجاتي‌‏‎ مهدي‌‏‎ است‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ نياز‏‎ كه‌‏‎ روحي‌‏‎ شدن‌‏‎
.بكشد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ فينال‌‏‎
(شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎)‎امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎
ساعت‌ 30/13‏‎ ژاپن‌‏‎ -‎ كويت‌‏‎ *
ساعت‌ 30/15‏‎ عمان‌‏‎ -‎ ايران‌‏‎ *

مغلوب‏‎ ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ ميزبانان‌‏‎
شدند‏‎


برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
نئوپان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ (ولايت‌‏‎ جام‌‏‎) ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
جز‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ گذاشته‌‏‎ پشت‌سر‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ ابومسلم‌‏‎ پيكان‌ ، ‏‎
در‏‎ ميزبانان‌‏‎ تمامي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ بازيافت‌‏‎ - صنام‌‏‎ "دربي‌‏‎" بازي‌‏‎
.شدند‏‎ حريفان‌‏‎ مقهور‏‎ خانه‌‏‎
نئوپان‌‏‎ برابر‏‎(‎‎‏‏3‏‎-‎‎‏‏2‏‎)ناگوار‏‎ شكستي‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ابتدا‏‎
اوج‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ مسائل‌‏‎ با‏‎ درگير‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مشكلات‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ گنبد‏‎
پيكان‌‏‎ متوجه‌‏‎ خطري‌‏‎ نتوانست‌‏‎ مقاومت‌‏‎ اروميه‌‏‎ در‏‎.‎برسد‏‎ خود‏‎
در‏‎ بازي‌‏‎ روز‏‎ برخلاف‌‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ مدافع‌‏‎ تيم‌‏‎
صفر‏‎ حساب 3بر‏‎ پرخطربا‏‎ خواني‌‏‎ از‏‎ هوشياري‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ گنبد‏‎
ندارد‏‎ تمامي‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيره‌روزي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎.‎جست‌‏‎ سلامت‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ تن‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ تيم‌‏‎ مصمم‌‏‎ اراده‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ جوان‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
صنام‌‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎داد‏‎ ديگري‌‏‎ خانگي‌‏‎ شكست‌‏‎
توان‌‏‎ آنقدر‏‎ بازيافت‌‏‎ برابر‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ اول‌‏‎ مدعي‌‏‎
چندمين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ صدرنشيني‌‏‎ مشكلي‌‏‎ احساس‌‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
در‏‎.‎بخشد‏‎ تداوم‌‏‎ متوالي‌‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ برتري‌‏‎ پياپي‌با‏‎ هفته‌‏‎
پا‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ اواخر‏‎ تا‏‎ بازيافت‌‏‎ باتجربه‌‏‎ مهره‌هاي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
يك‌‏‎ رفتند ، ‏‎ پيش‌‏‎ خوب‏‎ خود‏‎ توانمند‏‎ و‏‎ جوانتر‏‎ حريف‌‏‎ پاي‌‏‎ به‌‏‎
موجب‏‎ نگهدار‏‎ خط‏‎ ديد‏‎ خطاي‌‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ داور‏‎ از‏‎ اشتباه‌‏‎
واقعيت‌‏‎.‎شوند‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ رواني‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ بازيافتي‌ها‏‎ تا‏‎ شد‏‎
.نمي‌رسيد‏‎ صنام‌‏‎ پرمهره‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ بازيافت‌‏‎ زور‏‎ آنكه‌‏‎
ديگر‏‎ كامل‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ اصلي‌اش‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اندازه‌ 6‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎
.داشت‌‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.