شماره‌ 2355‏‎ ‎‏‏،‏‎3 MAR 2001 اسفند1379 ، ‏‎ شنبه‌13‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
!است‌‏‎ فرمانده‌‏‎ يك‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ :ماركوويچ‌‏‎

سوم‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مدعي‌‏‎ دو‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
رسيد‏‎

آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ تقلب‏‎

آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

شدند‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ تكواندوكار‏‎ ‎‏‏21‏‎

!است‌‏‎ فرمانده‌‏‎ يك‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ :ماركوويچ‌‏‎رئيس‌‏‎ ماركوويچ‌‏‎ ولاتكو‏‎ با‏‎ همشهري‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎
سرمربي‌‏‎ درباره‌‏‎ ناشنيده‌هايي‌‏‎ )‎ كرواسي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
( پاياني‌‏‎ بخش‌‏‎ - ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
است‌‏‎ پرداز‏‎ نظريه‌‏‎ و‏‎ فيلسوف‌‏‎ يك‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ *
تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ سخنان‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎:اشاره‌‏‎
ملي‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ درباره‌‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ وبخشي‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ بازيكنان‌‏‎
در‏‎ اكنون‌‏‎.‎شد‏‎ ارجمند‏‎ خوانندگان‌‏‎ تقديم‌‏‎ كرواسي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
رئيس‌‏‎ ماركوويچ‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ دنباله‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ تقديم‌‏‎ كرواسي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
شد ، ‏‎ گفته‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ به‌تفصيل‌‏‎ نخست‌‏‎ يادداشت‌‏‎ در‏‎
تحت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎ وي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كرواسي‌‏‎ مردم‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ اين‌كه‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ شرايطي‌‏‎ چه‌‏‎
.است‌‏‎ بسته‌‏‎ قرارداد‏‎ او‏‎ با‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سفير‏‎ ايماني‌‏‎ آقاي‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
كاملا‏‎ بلاژويچ‌‏‎ با‏‎ قرارداد‏‎ چگونگي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نيز‏‎ زاگرب‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ گفتم‌‏‎ ايماني‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎مي‌كرد‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎ اظهار‏‎
به‌‏‎ را‏‎ بلاژويچ‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ نشريات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
چنين‌‏‎ هرگز‏‎:گفت‌‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎ كرده‌ايد‏‎ معرفي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
!ندارد‏‎ صحت‌‏‎ چيزي‌‏‎
مهدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ امامي‌‏‎ دكتر‏‎ را‏‎ مصاحبه‌ها‏‎ اين‌‏‎ ترجمه‌‏‎ زحمت‌‏‎
بخصوص‌‏‎ و‏‎ عزيزان‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بدين‌وسيله‌‏‎ كه‌‏‎ كشيده‌اند‏‎ سام‌زاده‌‏‎
تشكر‏‎ اند‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ همكاري‌لازم‌‏‎ كه‌‏‎ زين‌الدين‌‏‎ شيخ‌‏‎ آقاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎
ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ كرواسي‌‏‎ براي‌‏‎ مقامي‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ *
انتخاب‏‎ را‏‎ او‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ داشته‌‏‎ درخشاني‌‏‎ كارنامه‌‏‎ آيا‏‎ آورد‏‎
كرديد؟‏‎
بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مربي‌‏‎ شود‏‎ كرواسي‌‏‎ مربي‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ او‏‎ -
تيم‌‏‎ جزء 3‏‎ تيمش‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎
شخصيت‌‏‎ او‏‎.است‌‏‎ پايه‌اي‌‏‎ او‏‎ تمرين‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ شيوه‌‏‎.‎بوده‌‏‎ اول‌‏‎
را‏‎ خاطي‌‏‎ فرد‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ محترمي‌‏‎ انسان‌‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ خاصي‌‏‎
او‏‎ به‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎است‌‏‎ سخت‌گير‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ نمي‌بخشد‏‎
.داده‌اند‏‎ "آتيلا‏‎" لقب‏‎
داديد؟‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شخصيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ يك‌‏‎ شما‏‎ چطور‏‎ *
اولين‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ شويم‌‏‎ جدا‏‎ او‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نبود‏‎ راحت‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ -‎
جلسه‌‏‎ چند‏‎ كرد ، ‏‎ رد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كميته‌‏‎ داد‏‎ استعفا‏‎ بار‏‎
به‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ ‎‏‏، چرا‏‎ نشد‏‎ قانع‌‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ داشتيم‌ ، ‏‎ او‏‎ با‏‎ طولاني‌‏‎
كار‏‎ فضاي‌‏‎ ديگر‏‎ بود‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ مي‌گذاشت‌‏‎ احترام‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
.نيست‌‏‎ مناسب‏‎ كردن‌‏‎
نداشتند؟‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ بلاژويچ‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ چرا‏‎ *
هنوزدريافت‌‏‎ را‏‎ فني‌‏‎ دليل‌‏‎ ‎‏‏، چون‌‏‎ است‌‏‎ سخت‌‏‎ خيلي‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ -‎
خسته‌‏‎ را‏‎ بلاژويچ‌‏‎ تماشاگران‌ ، ‏‎ برخوردهاي‌‏‎ وفقط‏‎ نكرده‌ايم‌‏‎
داريم‌او‏‎ اميد‏‎ ما‏‎.‎شد‏‎ باعث‌استعفاي‌او‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.شود‏‎ مشخص‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ براي‌‏‎ دارد‏‎ شايستگي‌هايي‌كه‌‏‎
.همان‌طوركه‌براي‌جهانيان‌روشن‌شده‌است‌‏‎
بلاژويچ‌‏‎ به‌‏‎ كرواسي‌‏‎ مردم‌‏‎ اعتراض‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎ *
بوده‌‏‎ سابق‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ فرزند‏‎ با‏‎ او‏‎ ارتباط‏‎ به‌خاطر‏‎
.(شنيده‌ام‌‏‎ شما‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ البته‌‏‎)
.نمي‌دانم‌‏‎ -‎
با‏‎ نيز‏‎ ميهايلوويچ‌‏‎ سنسيا‏‎ نيز‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ در‏‎ ببينيد‏‎ شما‏‎ *
حكومت‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌خاطر‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ روبه‌روست‌ ، ‏‎ مشكل‌‏‎ همين‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ اعتراض‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ وابسته‌‏‎
دولت‌‏‎ بازيكني‌به‌‏‎ يا‏‎ مربي‌‏‎ آيا‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ -
.نيستند‏‎ وابسته‌‏‎
و‏‎ بازيكن‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ چنين‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ باشگاهها‏‎ درخصوص‌‏‎ *
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ كمتر‏‎ مربي‌‏‎
ندارد؟‏‎ علاقه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎-‎
تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ زياد‏‎ مشغله‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎ اتفاقا‏‎ چرا ، ‏‎ *
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ موقعي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎
دادند‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ شد‏‎ پيروز‏‎ امريكا‏‎ بر‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ وقتي‌‏‎ دارم‌‏‎ به‌خاطر‏‎.‎گفتند‏‎ تبريك‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
در‏‎.‎رسيدند‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ برگشت‌‏‎ استراليا‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مهمي‌‏‎ و‏‎ ريز‏‎ نكات‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ديدار‏‎ آن‌‏‎
ايشان‌‏‎ دقيق‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ همگان‌‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
از‏‎ خارج‌‏‎ حمايتي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هرگز‏‎ اما‏‎.‎كردند‏‎ تحسين‌‏‎ را‏‎
بازيكنان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ او‏‎ بين‌‏‎ تفاوتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ نشد‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎
مربي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ وقتي‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎نشدند‏‎ قائل‌‏‎
تا‏‎ كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ آنقدر‏‎ مردم‌‏‎ بودند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ سفارشي‌‏‎
مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ بنابراين‌‏‎.شد‏‎ آنها‏‎ تعويض‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎
كه‌‏‎ نمي‌كند‏‎ فرقي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمي‌پسندند‏‎ را‏‎ حمايت‌ها‏‎ اين‌گونه‌‏‎
.باشد‏‎ ايران‌‏‎ يا‏‎ كرواسي‌‏‎ يوگسلاوي‌ ، ‏‎ در‏‎
بلاژويچ‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ چرا‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ من‌‏‎ -
.كردند‏‎ رفتار‏‎ اينگونه‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ برده‌ايد‏‎ نام‌‏‎ پرآوازه‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ از 102‏‎ شما‏‎ *
اين‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ تني‌‏‎ نام‌‏‎ كرده‌اند ، اكنون‌‏‎ حمايت‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎
كنيد؟‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ پرآوازه‌‏‎ مديران‌‏‎
بدانيد؟‏‎ را‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ هستيد‏‎ حساس‌‏‎ اينقدر‏‎ چرا‏‎ شما‏‎ -‎
.مي‌خواهم‌‏‎ پوزش‌‏‎ دارد‏‎ ايرادي‌‏‎ من‌‏‎ سوال‌‏‎ اگر‏‎ *
به‌‏‎ كه‌‏‎ مديراني‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎. ندارد‏‎ ايرادي‌‏‎ شما‏‎ سوال‌‏‎ نه‌‏‎ -‎
نكنيد‏‎ فراموش‌‏‎.‎هستند‏‎ بزرگي‌‏‎ افراد‏‎ داده‌اند‏‎ راي‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎
هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ بازيكن‌‏‎ قبلا‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
كشورها‏‎ اين‌‏‎ موفقيت‌‏‎ رمز‏‎ شايد‏‎ و‏‎ هستند‏‎ بزرگي‌‏‎ مديران‌‏‎ نيز‏‎
سابق‌‏‎ بازيكن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولين‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
بائر ، يوهانسن‌‏‎ بكن‌‏‎ پلاتيني‌ ، ‏‎ پله‌ ، ‏‎.‎مي‌كنند‏‎ انتخاب‏‎ ملي‌‏‎
براي‌‏‎ پلاتيني‌‏‎ الان‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ بي‌دليل‌‏‎ و‏‎.‎.‎و‏‎ سوئدي‌‏‎
بايد‏‎ ايراني‌‏‎ مسئولين‌‏‎.‎است‌‏‎ مطرح‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ موفقيت‌‏‎ براي‌‏‎ اگر‏‎ درس‌بگيرند ، ‏‎ تجربه‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
افرادي‌‏‎ اسامي‌‏‎ اما‏‎.‎نيست‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ هستيد‏‎ تلاش‌‏‎
آلمان‌ ، ‏‎ از‏‎ فوگتس‌‏‎ برتي‌‏‎ ايتاليا ، ‏‎ از‏‎ دينوزوف‌‏‎:‎خواسته‌ايد‏‎ كه‌‏‎
يوردانسكو‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ از‏‎ ژاكه‌‏‎ امه‌‏‎ انگلستان‌ ، ‏‎ از‏‎ ونبلز‏‎ تري‌‏‎
اين‌‏‎ بابت‌‏‎ كه‌‏‎.‎.‎..و‏‎ اسپانيا‏‎ از‏‎ كلمنته‌‏‎ روماني‌ ، ‏‎ از‏‎
.داده‌اند‏‎ افتخار‏‎ مدال‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ حمايت‌ها‏‎
رقباي‌‏‎ كه‌‏‎ دهيد‏‎ پاسخ‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ امكان‌‏‎ اگر‏‎ *
به‌‏‎ چگونه‌‏‎ او‏‎ بودند؟و‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بلاژويچ‌‏‎
؟‏‎ شد‏‎ معرفي‌‏‎ ايران‌‏‎
.اروپا‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگان‌‏‎ -‎
صحيح‌‏‎ را ، ‏‎ شما‏‎ پاسخ‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ نيست‌ ، ‏‎ من‌‏‎ سوال‌‏‎ جواب‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ *
اروپاييان‌‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معنا‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ كنيم‌‏‎ قلمداد‏‎
روي‌‏‎ آن‌‏‎ اگر‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎هستند‏‎ شما‏‎ از‏‎ پايين‌تر‏‎ پله‌‏‎ يك‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ تفسير‏‎ مي‌توان‌‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ بگيريم‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ سكه‌‏‎
مقابل‌‏‎ هستند‏‎ سربازاني‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ بزرگان‌‏‎
.فرمانده‌‏‎
نكنيد‏‎ شك‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎ هستند‏‎ سرباز‏‎ اروپاييان‌‏‎ نمي‌گويم‌‏‎ من‌‏‎ -‎
و‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ اينكه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ اما‏‎است‌‏‎ فرمانده‌‏‎ يك‌‏‎ بلاژويچ‌‏‎ كه‌‏‎
اند ، ‏‎ كرده‌‏‎ معرفي‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بلاژويچ‌‏‎ واسطه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
عربستان‌ ، ‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ فقط‏‎.‎ندارم‌‏‎ اطلاعي‌‏‎
به‌‏‎ داد‏‎ ترجيح‌‏‎ او‏‎ اما‏‎ مي‌خواستند‏‎.‎.‎.و‏‎ چين‌‏‎ كره‌ ، ‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎
.كمتري‌‏‎ مبلغ‌‏‎ با‏‎ بيايد‏‎ ايران‌‏‎
بودند؟‏‎ داده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ او‏‎ به‌‏‎ مبلغي‌‏‎ چه‌‏‎ عربها‏‎ مگر‏‎ *
.ندارم‌‏‎ خبري‌‏‎ چندان‌‏‎ آنها‏‎ مبلغ‌‏‎ از‏‎ -‎
است‌؟‏‎ كمتر‏‎ ايران‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ مبلغ‌‏‎ كه‌‏‎ داريد‏‎ اطلاع‌‏‎ چگونه‌‏‎ پس‌‏‎*
نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ با‏‎ فهميدند‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كره‌ايها‏‎ چون‌‏‎ -
يا 4‏‎ از 3‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ رفتند‏‎ هلندي‌‏‎ هيدينگ‌‏‎ سراغ‌‏‎ نمي‌رسند‏‎
عربستان‌‏‎ طور‏‎ همين‌‏‎.كردند‏‎ امضاء‏‎ قرارداد‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎
امضاء‏‎ قرارداد‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ مي‌خواهد‏‎ او‏‎ شد‏‎ متوجه‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
او‏‎ اما‏‎.‎دادند‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بالاتري‌‏‎ خيلي‌‏‎ پيشنهاد‏‎ كند‏‎
.نپذيرفت‌‏‎
شده‌؟‏‎ داده‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ توسط‏‎ پيشنهاد‏‎ اين‌‏‎ *
.نمي‌دانم‌‏‎ -‎
بلاژويچ‌‏‎ قرارداد‏‎ رقم‌‏‎ و‏‎ قرارداد‏‎ نوع‌‏‎ و‏‎ شيوه‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ من‌‏‎ *
چگونه‌‏‎ شما‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ شنيده‌ام‌ ، ‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ با‏‎
نشده‌ايد؟‏‎ مطلع‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ كشوراز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
نمي‌دانستيد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قرارداد‏‎ مبلغ‌‏‎ قبلا‏‎ شما‏‎ يعني‌‏‎ -
شديد؟‏‎ مطلع‌‏‎ اينجا‏‎ و‏‎
.بله‌‏‎ *
اطلاعي‌‏‎ قرارداد‏‎ مبلغ‌‏‎ از‏‎ كشورتان‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همين‌‏‎ -
قرارداد‏‎ مبلغ‌‏‎ از‏‎ كشورم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ حق‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ پس‌‏‎ نداشتيد‏‎
.باشم‌‏‎ نداشته‌‏‎ اطلاعي‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ را‏‎ صحيح‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيريم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎ *
شما‏‎ و‏‎ من‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حداقل‌‏‎ و‏‎ شويم‌‏‎ جويا‏‎ يكديگر‏‎ كشورهاي‌‏‎
كه‌شما‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ با‏‎ من‌‏‎ فرق‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ نزديك‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ خيلي‌‏‎
كسب‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ روزنامه‌نگار ، من‌‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ هستيد‏‎ مسئول‌‏‎
مبادا‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ بايدمواظب‏‎ مسئولين‌‏‎ و‏‎ باشم‌‏‎ آن‌‏‎ وتوليد‏‎ خبر‏‎
راحتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مي‌شود‏‎ حقايق‌‏‎ شدن‌‏‎ ملا‏‎ بر‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ صحيح‌‏‎ خبر‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ مردم‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
بدانيد‏‎ را‏‎ قرارداد‏‎ مبلغ‌‏‎ هستيد‏‎ علاقه‌مند‏‎ خيلي‌‏‎ اگر‏‎ شما‏‎ -‎
.بپرسيد‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ از‏‎
منتقل‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ جواب‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ *
احترام‌‏‎ خودشان‌‏‎ همتاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ علاقه‌مند‏‎ اگر‏‎ مي‌كنم‌‏‎
در‏‎ دارد‏‎ امكان‌‏‎ اگر‏‎.‎مي‌رسانم‌‏‎ شما‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ قطعا‏‎ بگذارند‏‎
بگوييد؟‏‎ بيشتر‏‎ بلاژويچ‌‏‎ خصوص‌‏‎
از‏‎ دو‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌كرديم‌‏‎ بازي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ همديگر‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ -
لحظه‌‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ سخت‌كوشي‌‏‎ انسان‌‏‎ او‏‎.‎هستيم‌‏‎ بوسني‌‏‎ اهالي‌‏‎
تمام‌‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ او‏‎ مي‌توان‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ مبارزه‌‏‎
.نشود‏‎ شكست‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ مهيا‏‎ مسابقه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ شرايطرا‏‎
خوبي‌‏‎ جواب‏‎ و‏‎ نتايج‌‏‎ شود ، ‏‎ رفتار‏‎ خوب‏‎ اگر‏‎ فردي‌‏‎ چنين‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎
گرفتن‌‏‎ اختيار‏‎ به‌‏‎ در‏‎ گام‌‏‎ يك‌‏‎ اكنون‌‏‎ ايران‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ دريافت‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎است‌‏‎ برداشته‌‏‎ محكم‌‏‎ تيم‌ها‏‎ ساير‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ او‏‎
در‏‎ كرواسي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ معرفي‌‏‎ موجب‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ او‏‎ حضور‏‎ اينها‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ بلاژويچ‌‏‎ حضور‏‎ اينكه‌‏‎ مهمتر‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شماست‌‏‎ كشور‏‎
.مي‌شود‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ نزديكي‌‏‎ موجب‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ كرده‌ام‌‏‎ برداشت‌‏‎ اينگونه‌‏‎ شما‏‎ پاسخهاي‌‏‎ از‏‎*
خوشحال‌‏‎ اماخيلي‌‏‎ نداشتيد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ آمدن‌‏‎ از‏‎ اطلاعي‌‏‎ هيچ‌‏‎
كرد؟‏‎ خواهيد‏‎ كمك‌‏‎ اورا‏‎ شما‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ سوال‌‏‎.هستيد‏‎
باشد‏‎ لازم‌‏‎ كه‌‏‎ كمكي‌‏‎ هرگونه‌‏‎.‎ماست‌‏‎ افتخار‏‎ او‏‎ سربلندي‌‏‎ -
به‌‏‎ را‏‎ كرواسي‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ آماده‌ايم‌‏‎ الان‌‏‎ همين‌‏‎.‎مي‌دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎
ما‏‎.‎دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ چندبازي‌‏‎ و‏‎ بياوريم‌‏‎ ايران‌‏‎
اين‌‏‎.‎بدهيم‌‏‎ ايراني‌‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ آموزش‌‏‎ آماده‌ايم‌‏‎
قول‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎.‎باشد‏‎ اينجا‏‎ يا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ كلاسها‏‎
.بفرستيم‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ متخصصين‌خود‏‎ بهترين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ را‏‎
هرگونه‌‏‎ و‏‎ مي‌پذيريم‌‏‎ ميهمان‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مربيان‌ايراني‌‏‎ ما‏‎
در‏‎ ما‏‎مي‌دهيم‌‏‎ قرار‏‎ اختيارشان‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ نياز‏‎ كه‌‏‎ آموزشي‌‏‎
دانش‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎.‎داريم‌‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ فوتبال‌‏‎ مدارس‌‏‎ اينجا‏‎
.دهيم‌‏‎ انتقال‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
تعداد‏‎ چه‌‏‎ بدانم‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ كرديد‏‎ كه‌‏‎ اوصافي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ *
داريد؟‏‎ فوتباليست‌‏‎
فوتبال‌‏‎ شناسنامه‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ فوتباليست‌‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏62‏‎-
راتحت‌‏‎ اينها‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ باشگاه‌‏‎ همچنين‌ 1760‏‎.‎داريم‌‏‎ هستند‏‎
.مي‌دهند‏‎ قرار‏‎ پوشش‌‏‎
جمعيت‌‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ بيايم‌خوانده‌‏‎ كرواسي‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ *
است‌؟‏‎ صحيح‌‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ از 5‏‎ كمتر‏‎ شما‏‎ كشور‏‎
كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ ما‏‎ جمعيت‌‏‎ درصد‏‎ حدود 30‏‎ بله‌ ، ‏‎ -
.هستند‏‎
بوده‌؟‏‎ شما‏‎ جامعه‌‏‎ نياز‏‎ باشگاه‌ ، ‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ *
صادر‏‎ بازيكن‌‏‎ آلمان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ افتخار‏‎ اكنون‌‏‎ ما‏‎ -
و‏‎ باشگاه‌‏‎ داشتن‌ 27300‏‎ با‏‎ آلمانها‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ ضعف‌‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏6461000‏‎
.مي‌شود‏‎ پر‏‎ ما‏‎ توسط‏‎ ضعف‌‏‎
.ايران‌‏‎ توسط‏‎ و‏‎ *
اين‌‏‎ نداريم‌‏‎ اشتراك‌‏‎ نقطه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيريم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ -‎
.است‌‏‎ زياد‏‎ اشتراكها‏‎
به‌‏‎ اي‌‏‎ لطمه‌‏‎ كرواسي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ بلاژويچ‌‏‎ شدن‌‏‎ جدا‏‎ *
نزد؟‏‎ شما‏‎
در‏‎ مي‌تواند‏‎ كسي‌‏‎ كمتر‏‎ كرده‌‏‎ كرواسي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ -‎
را‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎ پايه‌‏‎ از‏‎ او‏‎دهد‏‎ انجام‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ طي‌ 30‏‎
.بود‏‎ جبران‌ناپذير‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ شدن‌‏‎ جدا‏‎.‎كرد‏‎ متحول‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ زماني‌‏‎ مثل‌‏‎ بود ، ‏‎ او‏‎ دست‌‏‎ كرواسي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
.مي‌كرديم‌‏‎ بازي‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎..‎و‏‎ او ، ايويچ‌‏‎ من‌ ، ‏‎
در‏‎.‎كرد‏‎ كسب‏‎ شيلي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ چهارم‌‏‎ مقام‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ سال‌ 1969‏‎ در‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ گرفتيم‌‏‎ طلا‏‎ رم‌‏‎ المپيك‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1960‏‎
شوكر ، ‏‎)الان‌‏‎ نسل‌‏‎ مثل‌‏‎.داشتيم‌‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ نسل‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كه‌‏‎ نفشي‌‏‎ بخاطر‏‎ بلاژويچ‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ (.‎.‎و‏‎ بوبان‌‏‎ آسانويچ‌ ، ‏‎
بلاژويچ‌‏‎ واقعا‏‎.‎كرد‏‎ تشكر‏‎ داشته‌‏‎ آنها‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ پرورش‌‏‎ در‏‎
و‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ كرواسي‌‏‎ شدن‌‏‎ جهاني‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ سفيران‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎
.دارد‏‎ فراوان‌‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ جاي‌‏‎ اين‌‏‎
بگوييد؟‏‎ ايويچ‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ مختصري‌‏‎ دارد‏‎ امكان‌‏‎ اگر‏‎ *
بهتر‏‎ بايد‏‎ ايرانيان‌‏‎ شما‏‎ را‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ مربي‌‏‎ ايويچ‌‏‎ -
نگاه‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎بدانيد‏‎ من‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ نگاهي‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ ايويچ‌‏‎ كار‏‎ اثر‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
حضور‏‎ عدم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ متوجه‌‏‎ مي‌اندازيم‌‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ همين‌‏‎
قدر‏‎ ايران‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ متضرر‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ميزان‌‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ او‏‎
رهبري‌‏‎ را‏‎ ليژ‏‎ استاندارد‏‎ تيم‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ ندانست‌‏‎ را‏‎ ايويچ‌‏‎
. بودم‌‏‎ تيم‌‏‎ همين‌‏‎ مربي‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ هم‌ 20‏‎ من‌‏‎ خود‏‎.‎مي‌كند‏‎
تحويل‌‏‎ را‏‎ تيمشان‌‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ ليژ‏‎ استاندارد‏‎ باشگاه‌‏‎ مسئولين‌‏‎
قدر‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ دارم‌‏‎ اميد‏‎ من‌‏‎.‎نمي‌دهند‏‎ مربي‌اي‌‏‎ هر‏‎
وارد‏‎ خود‏‎ بر‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خسارتي‌‏‎ و‏‎ بدانيد‏‎ را‏‎ بلاژويچ‌‏‎
چون‌‏‎ كه‌‏‎ نكنيد‏‎ تصور‏‎ هرگز‏‎.‎نشود‏‎ تكرار‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ كرده‌ايد‏‎
در‏‎ چه‌‏‎ ايويچ‌‏‎نه‌‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ دفاع‌‏‎ او‏‎ از‏‎ است‌‏‎ من‌‏‎ هموطن‌‏‎ ايويچ‌‏‎
اكنون‌كه‌‏‎ چه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
من‌‏‎.‎بوده‌‏‎ بالاتر‏‎ سايرين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كلاسش‌‏‎ هميشه‌‏‎ است‌‏‎ مربي‌‏‎
گذاشته‌اند‏‎ كنار‏‎ را‏‎ او‏‎ ايران‌‏‎ مسئولين‌‏‎ شنيدم‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
ديدم‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎.‎شدم‌‏‎ شوكه‌‏‎
افسوس‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ راگذاشته‌‏‎ خود‏‎ اثر‏‎ ايويچ‌‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎ خوشحال‌‏‎
چه‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ شاهد‏‎ همگان‌‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎ خوردم‌‏‎
و‏‎ ‎‏‏، او‏‎ است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ مرد‏‎ ايويچ‌‏‎.‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ ايران‌‏‎ سر‏‎ بلايي‌‏‎
از‏‎.‎شدند‏‎ انتخاب‏‎ جهان‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ شيلي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ مالديني‌‏‎
بود‏‎ اوبهترين‌‏‎ مي‌آيد‏‎ شخصي‌‏‎ هر‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مطرحي‌‏‎ افراد‏‎ تمام‌‏‎
بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بازيگريش‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ بي‌دليل‌‏‎ و‏‎
.نكرده‌اند‏‎ معرفي‌‏‎ جهان‌‏‎ بازيكن‌‏‎
محل‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ *
گرفت‌ ، ‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ زمان‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داريد‏‎ كارتان‌‏‎
بايد‏‎ اجبار‏‎ به‌‏‎.‎ماند‏‎ بي‌پاسخ‌‏‎ كه‌‏‎ داشتم‌‏‎ زيادي‌‏‎ سوالات‌‏‎
.بفرماييد‏‎ داريد‏‎ خاصي‌‏‎ نكته‌‏‎ اگر‏‎.‎كنيم‌‏‎ خداحافظي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ قول‌‏‎ از‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ يك‌‏‎ هستم‌‏‎ مايل‌‏‎ -
تاريخ‌‏‎ درباره‌‏‎ مطالعاتي‌‏‎ من‌‏‎.‎كنيد‏‎ منتقل‌‏‎ ايران‌‏‎ دانشمند‏‎
تمدنهاي‌‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ واسطه‌‏‎ ايران‌‏‎ مي‌گويد‏‎ تاريخ‌‏‎.داشته‌ام‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ تعجب‏‎ جاي‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ غرب‏‎ و‏‎ شرق‌‏‎ بزرگ‌‏‎
به‌‏‎ تمدنها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ نظريه‌‏‎ شما‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ توسط‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
دنبال‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ نظرات‌‏‎ من‌‏‎.‎شود‏‎ عرضه‌‏‎ جهان‌‏‎
.است‌‏‎ نظريه‌پرداز‏‎ و‏‎ فيلسوف‌‏‎ يك‌‏‎ واقع‌‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏، او‏‎ مي‌كنم‌‏‎
ورزشي‌ ، ‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ تمدنها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ همين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ دوست‌‏‎ و‏‎ آشنا‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ جوانان‌‏‎
نام‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خرسندم‌‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ زبان‌‏‎ نيز‏‎ ورزش‌‏‎
ولي‌‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ تمدنها‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ درايران‌‏‎
اكتفا‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ يا‏‎ دو‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهيد‏‎ گسترش‌‏‎ آنرا‏‎ بايد‏‎
است‌ ، ‏‎ غني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ و‏‎ باعظمت‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ ايران‌‏‎.‎نكنيد‏‎
افتخار‏‎ مي‌شنويم‌‏‎ شما‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎
من‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ بزرگ‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
زندگي‌‏‎ محل‌‏‎ جوار‏‎ از‏‎ بودم‌‏‎ مربي‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ سال‌ 1977‏‎ در‏‎
روز‏‎ هر‏‎ مي‌ديدم‌‏‎ و‏‎ مي‌كردم‌‏‎ گذر‏‎ روز‏‎ هر‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎
.ديدم‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ منزل‌ ، ‏‎ داخل‌‏‎ و‏‎ رفتم‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎.‎است‌‏‎ شلوغ‌‏‎ آنجا‏‎
ساده‌‏‎ لباس‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ انساني‌‏‎ آن‌‏‎ فهميدم‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ بعد‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ چون‌‏‎ كشوري‌‏‎ رهبر‏‎ كنون‌‏‎ ا‏‎ بود‏‎ نشسته‌‏‎ گوشه‌اي‌‏‎
رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شنيدم‌‏‎ را‏‎ تمدنها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ طرح‌‏‎ وقتي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ چون‌‏‎ نكردم‌‏‎ تعجب‏‎ چندان‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎
را‏‎ جهان‌‏‎ چگونه‌‏‎ ايماني‌ ، ‏‎ با‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ انسان‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ ديده‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ رابركنار‏‎ حكومتي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ متحير‏‎
سانيج‌‏‎ توكلي‌‏‎ عليرضا‏‎

سوم‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مدعي‌‏‎ دو‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
رسيد‏‎


(اصفهان‌‏‎)‎ آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ حريف‌‏‎ سومين‌‏‎ قطر‏‎

.شد‏‎ چيره‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مدعي‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ ايران‌‏‎
ايران‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ و‏‎ بازيساز‏‎ "مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎" نقش‌‏‎ برد‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
يار‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ "مقبلي‌‏‎ داود‏‎".بود‏‎ رنگ‌‏‎ پر‏‎ بسيار‏‎
.شد‏‎ ظاهر‏‎ موفق‌‏‎ تور‏‎ روي‌‏‎ وسط‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ سرعتي‌‏‎
آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ (جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ انتخابي‌‏‎)‎
اين‌‏‎ دوم‌‏‎ برد‏‎ و‏‎ (قهرماني‌‏‎ مدعيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎) چين‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎
رنگ‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ چين‌تايپه‌‏‎ برابر‏‎ تيم‌‏‎
اين‌‏‎ متوجه‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ نگاهها‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ ديگر‏‎ بويي‌‏‎ و‏‎
چند‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎.‎شد‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ و‏‎ بازي‌ها‏‎
سه‌‏‎ شكست‌ناپذيري‌‏‎ بر‏‎ جوانان‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎
اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ زده‌‏‎ "باطل‌‏‎" مهر‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ قاره‌‏‎ سنتي‌‏‎ قطب‏‎
هوشياري‌‏‎ و‏‎ ممارست‌‏‎ خودباوري‌ ، ‏‎ مزد‏‎ نيز‏‎ نوجوانان‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ بار‏‎
دو‏‎ ناهماهنگ‌‏‎ قضاوت‌‏‎ حتي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ ارزشمند‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎
"تسوكاموتو‏‎"و‏‎ كره‌اي‌‏‎ "لي‌جان‌سون‌‏‎" آسيا‏‎ شرق‌‏‎ از‏‎ داور‏‎
بزرگي‌‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ نوجواناني‌‏‎ مصمم‌‏‎ اراده‌‏‎ در‏‎ سدي‌‏‎ هم‌‏‎ ژاپني‌‏‎
شرايط‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ ديديم‌‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ ايجاد‏‎ دارند‏‎
تا‏‎ نشانده‌‏‎ كرسي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حرفشان‌‏‎ بيشتر‏‎ جسارت‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ بازي‌‏‎
.باشند‏‎ گرفته‌‏‎ حريفان‌‏‎ از‏‎ سختي‌‏‎ زهرچشم‌‏‎ اول‌‏‎ گام‌‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ دور‏‎ خاور‏‎ از‏‎ داور‏‎ دو‏‎ انتخاب‏‎ آيا‏‎ اينجاست‌ ، ‏‎ سئوال‌‏‎
تشكيل‌‏‎ قاره‌‏‎ شرق‌‏‎ و‏‎ غرب‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ آن‌را‏‎ سوي‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ ديداري‌‏‎
انتخاب‏‎ اين‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ اهداف‌‏‎ يا‏‎ بود؟‏‎ اتفاقي‌‏‎ مي‌دادند‏‎
نهفته‌‏‎ آسيا‏‎ داوران‌‏‎ كميته‌‏‎ دبير‏‎ نصيببحريني‌‏‎ جعفر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ حكم‌‏‎ منطق‌‏‎ به‌هرروي‌‏‎ ؟‏‎!بي‌خبريم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
شرق‌‏‎ از‏‎ داور‏‎ يك‌‏‎ حساس‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎ بازيهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎
.مي‌گرفتند‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ قضاوت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ غرب‏‎ از‏‎ داور‏‎ يك‌‏‎ و‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ بازيهاي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ مدعي‌‏‎ دو‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎
برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ قاهره‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ پرواز‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎
نتايج‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎.‎دارند‏‎ را‏‎ نوجوانان‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ بايد‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ غيرمترقبه‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ قطر‏‎ دربرابر‏‎ اقيانوسيه‌‏‎ نماينده‌‏‎ استراليا‏‎ شكست‌‏‎
بايد‏‎ قطري‌ها‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎.‎داشت‌‏‎ را‏‎ شگفتي‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌نوعي‌‏‎
.كرد‏‎ موكول‌‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قضاوت‌‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ تغيير‏‎
ايران‌‏‎ مربيان‌‏‎ قبلي‌‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
بدين‌شكل‌‏‎ بوديم‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ يك‌‏‎ شاهد‏‎
داود‏‎ قطر‏‎ در‏‎ بهرامي‌‏‎ شهريار‏‎ جانشين‌‏‎ فرح‌دوست‌‏‎ محمد‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ بهرامي‌‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ اواخر‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ مقبلي‌‏‎
وسط‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ موثر‏‎ نقشي‌‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎
مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎ چين‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ ايفاء‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تور‏‎
تمامي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ عالي‌‏‎ ديدي‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌‏‎ خوب‏‎ بازيساز‏‎
سرعتي‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ايده‌آلي‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ تور‏‎ فضاي‌‏‎
قدرتي‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ (‎بهرامي‌‏‎ شهريار‏‎ و‏‎ مقبلي‌‏‎ داود‏‎)‎
نيز‏‎ آنها‏‎ و‏‎ كرد‏‎ فراهم‌‏‎ (‎سليماني‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ كوليوند‏‎ روح‌الله‌‏‎)
.دادند‏‎ عبور‏‎ ياران‌چين‌‏‎ بلند‏‎ دفاع‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌ها‏‎ به‌خوبي‌‏‎
چه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ موفق‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سليماني‌‏‎ محمد‏‎
بهنام‌‏‎ تولد‏‎ نويد‏‎ خط‏‎ پشت‌‏‎ اسپك‌هاي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ تور‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎
خوب‏‎ توپرساني‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎داد‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ محمودي‌‏‎
تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اشاره‌‏‎ ظريف‌‏‎ فرهاد‏‎ به‌خصوص‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
.مي‌نهاد‏‎ مهدوي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ سالم‌‏‎ به‌شكلي‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ توپهاي‌‏‎
كارخانه‌‏‎ هنر‏‎
بازي‌‏‎ هنر‏‎ بايد‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ باروحيه‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎
جوان‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎.‎ستود‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ "كارخانه‌‏‎" گرفتن‌‏‎
و‏‎ نشد‏‎ بازي‌‏‎ جو‏‎ اسير‏‎ هيچگاه‌‏‎ وكيلي‌‏‎ و‏‎ بوگانيكف‌‏‎ به‌همراه‌‏‎
بود‏‎ اين‌‏‎ كارخانه‌‏‎ كار‏‎ اوج‌‏‎.داشت‌‏‎ برنامه‌‏‎ بازي‌‏‎ لحظه‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎
بازي‌‏‎ لحظات‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ بازيكنانش‌‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
خوان‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ توانست‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ سودبرد‏‎
.دهد‏‎ عبور‏‎ به‌سلامت‌‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎
دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
يك‌‏‎ عربستان‌‏‎ -‎ هندوستان‌ 3‏‎ *
صفر‏‎ استراليا‏‎ -‎ تايپه‌ 3‏‎ چين‌‏‎ *
يك‌‏‎ چين‌‏‎ - ايران‌ 3‏‎ *
صفر‏‎ ژاپن‌‏‎ -‎ كره‌جنوبي‌ 3‏‎ *
يك‌‏‎ استراليا‏‎ -‎ قطر 3‏‎ *
صفر‏‎ هندوستان‌‏‎ -‎ كره‌جنوبي‌ 3‏‎ *
يك‌‏‎ چين‌تايپه‌‏‎ -‎ ايران‌ 3‏‎ *
امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
چين‌تايپه‌‏‎ -‎ چين‌‏‎:ساعت‌ 30/10‏‎
هندوستان‌‏‎ -‎ ژاپن‌‏‎:ساعت‌ 00/15‏‎
قطر‏‎ -‎ ايران‌‏‎:‎ساعت‌ 00/17‏‎
كره‌جنوبي‌‏‎ -‎ كره‌شمالي‌‏‎:‎ساعت‌ 00/19‏‎

آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ تقلب‏‎


آسيايي‌‏‎ كشور‏‎ سه‌‏‎ براي‌‏‎ محروميت‌‏‎
كشور‏‎ كه‌ 3‏‎ است‌‏‎ درصدد‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سال‌‏‎ بالاي‌ 16‏‎ بازيكنان‌‏‎ كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قاره‌‏‎ اين‌‏‎
ويتنام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
.خواند‏‎ فرا‏‎ بيشتر‏‎ تحقيقات‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎
از‏‎ بعد‏‎ است‌ ، ‏‎ نشده‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ آنها‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ اين‌ 3‏‎
آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ پزشكي‌‏‎ كميته‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اعلام‌‏‎
توسط‏‎ سال‌ ، ‏‎ بالاي‌ 16‏‎ بازيكنان‌‏‎ قطعي‌‏‎ بكارگيري‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎
معرفي‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ به‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ اجرايي‌‏‎ كميته‌‏‎
.شدند‏‎
روز‏‎ آسيا ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ "ولاپان‌‏‎ پيتر‏‎"
گفته‌‏‎ كرد ، ‏‎ منتشر‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ مه‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ خصوص‌‏‎
فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ شروع‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ ولاپان‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ تنبيه‌‏‎ براي‌‏‎ آسيا‏‎
.گرفته‌اند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سال‌‏‎ بالاي‌16‏‎
عدالت‌‏‎ روح‌‏‎ با‏‎ مغاير‏‎ تقلب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تصريح‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ سالم‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎
.گشت‌‏‎ نخواهد‏‎ باز‏‎ متخلفان‌‏‎ تنبيه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حق‌‏‎
كنفدراسيون‌‏‎ اجرايي‌‏‎ كميته‌‏‎ كه‌‏‎ نشستي‌‏‎ در‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ بنابراين‌‏‎
به‌‏‎ پزشكي‌‏‎ كميته‌‏‎ كرد ، ‏‎ برگزار‏‎ كوالالامپور‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎
از‏‎ كشور‏‎ اين‌ 3‏‎ مي‌داد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ شواهدي‌‏‎ ارائه‌‏‎
بهره‌‏‎ ويتنام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ بالاي‌ 16‏‎ بازيكنان‌‏‎
.گرفته‌اند‏‎
كنفدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ "احمدشاه‌‏‎ سلطان‌‏‎" را‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ رياست‌‏‎
.داشت‌‏‎ برعهده‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎

آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎


نداشت‌‏‎ گل‌‏‎ آلماتي‌‏‎ سرد‏‎ هواي‌‏‎ در‏‎ سرد‏‎ بازي‌‏‎

رفع‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ محروم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "نوازي‌‏‎ محمد‏‎"
استقلال‌‏‎ موفق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خارجي‌‏‎ هاي‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ محروميت‌‏‎
فرصت‌‏‎ برومند‏‎ به‌‏‎ اگرچه‌‏‎.‎بود‏‎ درآلماتي‌‏‎ قايرات‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
.نشاند‏‎ فرو‏‎ را‏‎ اش‌‏‎ ماهه‌‏‎ دو‏‎ دوري‌‏‎ عطش‌‏‎ نوازي‌‏‎ نرسيد ، اما‏‎ بازي‌‏‎
تاكتيكي‌‏‎ اتخاذ‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ محتاطانه‌‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎
تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎
.برسد‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ قايرات‌‏‎
و‏‎ سرحال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ بالا‏‎ روحيه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ استقلالي‌‏‎ براي‌‏‎
اما‏‎ نبود ، ‏‎ دسترس‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ پيروزي‌‏‎ بهره‌مي‌برد ، ‏‎ آماده‌‏‎
آمده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ از‏‎ نتوانستند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎
اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ و‏‎ اكبرپور‏‎.‎كنند‏‎ استفاده‌‏‎
يوگني‌‏‎ يكبار‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ گل‌‏‎ صاحب‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ مي‌توانستند‏‎
به‌‏‎ عجولانه‌‏‎ كمي‌‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ دوم‌‏‎ بار‏‎ و‏‎ شد‏‎ مانع‌‏‎ نابوچنكو‏‎
.زد‏‎ ضربه‌‏‎ توپ‌‏‎
را‏‎ زيبايي‌‏‎ بازي‌‏‎ آلماتي‌‏‎ سخت‌‏‎ سرماي‌‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎
ترك‌‏‎ را‏‎ ورزشگاه‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ نكردند‏‎ تماشا‏‎
دربه‌در‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ فوتبال‌‏‎ حوصله‌‏‎ قزاق‌ها‏‎ انگار‏‎.‎كردند‏‎
نيز‏‎ هندي‌‏‎ داور‏‎ سه‌‏‎.‎دويدنند‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نان‌‏‎ لقمه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎
.نداشتند‏‎ كم‌تحرك‌‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ نه‌چندان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مشكلي‌‏‎
سطح‌‏‎ و‏‎ حد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ قاضي‌‏‎ "سانداراج‌‏‎ بالو‏‎"
پي‌درپي‌‏‎ حمله‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.‎بود‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎
به‌رخ‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قدرت‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ خذيراوي‌‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎ توسط‏‎
و‏‎ بازي‌‏‎ نهم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ قايرات‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ بكشد ، ‏‎ حريف‌‏‎
را‏‎ تيمش‌‏‎ عالي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ مي‌توانست‌‏‎ بواكوف‌‏‎ ديمتري‌‏‎ ضربه‌‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎.‎ننشست‌‏‎ هدف‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ گل‌‏‎ صاحب‏‎
روي‌‏‎ از‏‎ ضربه‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ عالي‌‏‎ توپ‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ حريف‌‏‎ حمله‌‏‎ اين‌‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎.‎رفت‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎
در‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ پراشتهاتر‏‎ استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.‎رسيد‏‎
ليتونيكو‏‎ اولگ‌‏‎ توسط‏‎ مي‌توانست‌‏‎ قايرات‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ دقيقه‌ 56‏‎
از‏‎ مانع‌‏‎ زيبا‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ با‏‎ طباطبايي‌‏‎ هادي‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ گل‌‏‎ صاحب‏‎
به‌جاي‌‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎.‎شد‏‎ اولگ‌‏‎ ضربه‌‏‎ شدن‌‏‎ گل‌‏‎
اما‏‎ شد ، ‏‎ مسلط‏‎ نيز‏‎ بلند‏‎ توپ‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مومن‌زاده‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ نگذشت‌‏‎ دروازه‌ها‏‎ از‏‎ گلي‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎
.كند‏‎ وارد‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ ضربه‌‏‎ اسفند‏‎ بيست‌وششم‌‏‎ روز‏‎ تساوي‌‏‎
محمود‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎:‎استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
مجاهد‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎ فكري‌ ، ‏‎
يدالله‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(قلي‌اف‌65‏‎ رفعت‌‏‎)‎ دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ خذيراوي‌ ، ‏‎
از‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎) مومن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ اكبرپور ، ‏‎ عليرضا‏‎ اكبري‌ ، ‏‎
.(دقيقه‌ 56‏‎

شدند‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ تكواندوكار‏‎ ‎‏‏21‏‎


ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ ذوالقدر‏‎ غلامحسن‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ ر‏‎ تكواندوكا‏‎ تكواندوايران‌ ، 21‏‎
ويتنام‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ كشورمان‌‏‎
خردادماه‌‏‎ جهاني‌ 2001 ، ‏‎ جام‌‏‎ تكواندو‏‎ مسابقات‌‏‎.‎شدند‏‎ دعوت‌‏‎
اسامي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ويتنام‌‏‎ دركشور‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎
محمدرضا‏‎:‎است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ نفرات‌‏‎
ذوالفقاري‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ خداداد ، ‏‎ بهزاد‏‎ قيصري‌ ، ‏‎ ليث‌‏‎ مهدي‌زاده‌ ، ‏‎
عبدالرضا‏‎ بي‌باك‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ سرآباداني‌ ، ‏‎ حميد‏‎ جاويدان‌ ، ‏‎ علي‌‏‎
فرهاد‏‎ افلاكي‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ عبداللهي‌ ، ‏‎ وحيد‏‎ ساعي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎ رضايي‌ ، ‏‎
هادي‌‏‎ كرمي‌ ، ‏‎ يوسف‌‏‎ تاجيك‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ رستمي‌ ، ‏‎ مرتضي‌‏‎ اصلاني‌ ، ‏‎
كيايي‌ ، ‏‎ عبدالصالح‌‏‎ بخت‌آزما ، ‏‎ مهدي‌‏‎ احمدي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ افشار ، ‏‎
.غلام‌زاده‌‏‎ اميد‏‎ حيدر ، ‏‎ مجتبي‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.