شماره‌ 2650‏‎ ‎‏‏،‏‎ 14 Feb 2002 پنج‌شنبه‌ 25بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Books
Cinama
Last Page
كرد‏‎ استعفا‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎

شهري‌‏‎ آب‏‎ مديريت‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ مركز‏‎ تاسيس‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ خاورميانه‌‏‎

شهرداران‌‏‎ ادواري‌‏‎ نشست‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ كلان‌شهرهاي‌‏‎

هزار‏‎ تهران‌ 12‏‎ شهرداري‌‏‎ سال‌ 81‏‎ بودجه‌‏‎
است‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎

ناباروري‌‏‎ مشكل‌‏‎ از‏‎ ايراني‌‏‎ زوج‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎
هستند‏‎ رنج‌‏‎ در‏‎

پياده‌‏‎ عابران‌‏‎ مسير‏‎ جداكننده‌‏‎ نرده‌‏‎ احداث‌‏‎
سواره‌رو‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎

كرد‏‎ استعفا‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎


الويري‌‏‎ مهندس‌‏‎ استعفاي‌‏‎ با‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
همشهري‌ ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.كرد‏‎ موافقت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎
به‌‏‎ مستمع‌ ، ‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎ رسمي‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎
تا‏‎ وي‌‏‎ اما‏‎ پذيرفتند‏‎ را‏‎ الويري‌‏‎ مهندس‌‏‎ استعفاي‌‏‎ آراء‏‎ اتفاق‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ جانشين‌‏‎ تعيين‌‏‎
شهردار‏‎ استعفاي‌‏‎ پذيرش‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ الويري‌‏‎ مهندس‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ حدود‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎:گفت‌‏‎
كرد‏‎ انتخاب‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مديريت‌‏‎ براي‌‏‎ موفق‌‏‎ مديري‌‏‎ عنوان‌‏‎
اول‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ شورا‏‎ ميان‌‏‎ مناسبات‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎
بودن‌‏‎ متفاوت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ طي‌ 2‏‎ ولي‌‏‎ رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎
مناسبات‌‏‎ در‏‎ ناهمگرايي‌‏‎ نوعي‌‏‎ شهري‌ ، ‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ اعضاء‏‎ نگاه‌‏‎
مواجه‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كار‏‎ ادامه‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ پيش‌‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ شورا‏‎
.ساخت‌‏‎
مديريت‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎:افزود‏‎ عطريانفر‏‎ محمد‏‎
جز‏‎ دغدغه‌اي‌‏‎ موافق‌‏‎ و‏‎ مخالف‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎
بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شخصي‌‏‎ اختلافات‌‏‎ و‏‎ نداشته‌اند‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎
.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ دخيل‌‏‎
شهرداري‌‏‎ و‏‎ شورا‏‎ ميان‌‏‎ مناسبات‌‏‎ در‏‎ قانوني‌‏‎ وظايف‌‏‎ ابهام‌‏‎ وي‌‏‎
مرزبندي‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ ندانست‌‏‎ بي‌تاثير‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎
نارسا‏‎ و‏‎ مبهم‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ شورا‏‎ وظايف‌‏‎ ميان‌‏‎ قانوني‌‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ شهردار‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ استيضاح‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ عطريانفر‏‎
شهردار‏‎ سئوال‌ ، ‏‎ برپايه‌ 27‏‎ اعضاء‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
مهندس‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ استيضاح‌‏‎ را‏‎
.شد‏‎ ابقاء‏‎ شهردار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ الويري‌‏‎
نتيجه‌‏‎ از‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ دادند‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مخالف‌‏‎ موضع‌‏‎ نشدند‏‎ قانع‌‏‎ استيضاح‌‏‎
شرايط‏‎ در‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎ خود‏‎ مخالفت‌‏‎ و‏‎ مواضع‌‏‎ بر‏‎ پافشاري‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎.نيستند‏‎ شورا‏‎ در‏‎ فعالي‌‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ موجود‏‎
به‌‏‎ خدمات‌رساني‌‏‎ وضعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ ادامه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ احساس‌‏‎ شورا‏‎ رو‏‎
.مي‌سازد‏‎ مواجه‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
اعلام‌‏‎ بارها‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ الويري‌‏‎ آقاي‌‏‎:گفت‌‏‎ عطريانفر‏‎
اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ راي‌‏‎ استيضاح‌‏‎ ماجراي‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎
مديريت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ شكني‌‏‎ بن‌بست‌‏‎ دارم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ ولي‌‏‎ نگرفته‌ام‌‏‎
.كنم‌‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ شهرداري‌‏‎
است‌‏‎ معتقد‏‎ الويري‌‏‎ مهندس‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ شورا‏‎ رئيس‌‏‎
كند‏‎ جلوه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ موفق‌‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ شورا‏‎
.كرد‏‎ شورا‏‎ تقديم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعفاي‌‏‎
باز‏‎ را‏‎ شورا‏‎ دست‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
انتخاب‏‎ تا‏‎ ولي‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ استعفاي‌‏‎ نيز‏‎ شورا‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شهردار‏‎ جديد ، ‏‎ شهردار‏‎
انتخاب‏‎ را‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ شورا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
هرگونه‌‏‎ از‏‎ عاري‌‏‎ را‏‎ الويري‌‏‎ مهندس‌‏‎ استعفاي‌‏‎ پذيرش‌‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎
خوبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ سياسي‌‏‎ شائبه‌‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎ تهران‌‏‎ آينده‌‏‎ مديريت‌‏‎ براي‌‏‎
شهرداري‌‏‎ پست‌‏‎ براي‌‏‎ خاصي‌‏‎ فرد‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ بدون‌‏‎ عطريانفر‏‎
شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اسامي‌‏‎ تعدادي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎
شورا‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ خوبي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ سابقه‌‏‎ آنها‏‎ نفر‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ توانمند‏‎ افراد‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ ضمن‌‏‎ آينده‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎
شهردار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اعتماد‏‎ مورد‏‎ فرد‏‎ صاحبتجربه‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ انتخاب‏‎ تهران‌‏‎
شهردار‏‎ استعفاي‌‏‎ دليل‌‏‎ نيز‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ ديگر‏‎ عضو‏‎ وسمقي‌‏‎ صديقه‌‏‎
شهرداري‌‏‎ و‏‎ شورا‏‎ ميان‌‏‎ موجود‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ شورا‏‎ درخواست‌‏‎ را‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ بعدا‏‎ وي‌‏‎ جانشين‌‏‎:افزود‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎
بسيار‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ اصغرزاده‌‏‎ ابراهيم‌‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ دادم‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ دوست‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كننده‌‏‎ نگران‌‏‎
.مي‌افتاد‏‎ زودتر‏‎ بايد‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
نوپا‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شوراها‏‎ چون‌‏‎ دمكراتيك‌‏‎ نهادي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
ايجاد‏‎ خود‏‎ اطرافيان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مزاحمت‌هايي‌‏‎ هميشه‌‏‎ هستند‏‎
.مي‌كنند‏‎
ديروز‏‎ نيز‏‎ شورا‏‎ نايبرئيس‌‏‎ و‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعفاي‌‏‎
خود‏‎ استعفاي‌‏‎ دليل‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ درمان‌‏‎ ادامه‌‏‎ جهت‌‏‎ معالج‌‏‎ پزشكان‌‏‎ توصيه‌‏‎ را‏‎
از‏‎ پس‌‏‎:گفت‌‏‎ حجاريان‌‏‎ استعفاي‌‏‎ تقديم‌‏‎ خبر‏‎ تاييد‏‎ با‏‎ عطريانفر‏‎
در‏‎ جسماني‌‏‎ ضعف‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ وي‌‏‎ حجاريان‌ ، ‏‎ ترور‏‎ تلخ‌‏‎ حادثه‌‏‎ وقوع‌‏‎
تا‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎ شورا‏‎ از‏‎ بارها‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ حضور‏‎ جلسات‌‏‎
شورا‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ معالجات‌‏‎ ادامه‌‏‎ جهت‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ مبنا‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ ايشان‌‏‎ استعفاي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ معاف‌‏‎
وي‌‏‎ استعفاي‌‏‎ با‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎:‎افزود‏‎ عطريانفر‏‎
عضو‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎ تا‏‎ خواستيم‌‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ هستند‏‎ مخالف‌‏‎
را‏‎ ايشان‌‏‎ وقت‌‏‎ دهنداما‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ آزاد‏‎ بيشتر‏‎ پزشكي‌‏‎ معالجات‌‏‎ انجام‌‏‎ جهت‌‏‎

شهري‌‏‎ آب‏‎ مديريت‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ مركز‏‎ تاسيس‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ خاورميانه‌‏‎


از‏‎ پس‌‏‎ (يونسكو‏‎)‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ تربيتي‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ مركز‏‎ گرفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ سرانجام‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎
.كند‏‎ تاسيس‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ را‏‎ خاورميانه‌‏‎ شهري‌‏‎ آب‏‎ مديريت‌‏‎
حضور‏‎ با‏‎ يونسكو‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎ سي‌ويكمين‌‏‎ در‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎
چند‏‎ نيرو ، ‏‎ وزير‏‎ بي‌طرف‌‏‎ ‎‏‏، مهندس‌‏‎(‎ماتسورا‏‎) يونسكو‏‎ مديركل‌‏‎
و‏‎ خارجي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ سفراي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎
و‏‎ اخذ‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ تخصصي‌‏‎ دفاتر‏‎ نمايندگان‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ شهري‌‏‎ آب‏‎ مديريت‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ مركز‏‎ تاسيس‌‏‎ موافقتنامه‌‏‎
.شد‏‎ منعقد‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بين‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ شهري‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ آب‏‎ مديريت‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎
اهداف‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎.‎است‌‏‎ كشور‏‎ مديريت‌‏‎ اصلي‌‏‎ مولفه‌هاي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ مديريت‌‏‎ اين‌‏‎ تاسيس‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ مشكلات‌‏‎ كنترل‌‏‎
.است‌‏‎ شهري‌‏‎ آب‏‎ مديريت‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ بي‌آبي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
از‏‎ بهينه‌‏‎ استفاده‌‏‎ شهري‌‏‎ آب‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎
كشورهاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ كشور ، ‏‎ تخصصي‌‏‎ ظرفيت‌هاي‌‏‎
متمركز‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تجربيات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎
نظارت‌‏‎ باعث‌‏‎ نيرو‏‎ وزارت‌‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ تاسيس‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ منطقه‌‏‎ كشور‏‎ شهري‌ 13‏‎ آب‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎ شهري‌‏‎ آب‏‎ مديريت‌‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ بين‌الدولي‌‏‎ مراكز‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ و‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎
آينده‌‏‎ در‏‎ خاورميانه‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ آب‏‎ كمبود‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ نيرو‏‎ وزارت‌‏‎ آب‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ اردكانيان‌‏‎ رضا‏‎ دكتر‏‎
انتخاب‏‎ خاورميانه‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ آبشناسي‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎

شهرداران‌‏‎ ادواري‌‏‎ نشست‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎
آغازشد‏‎ كشور‏‎ كلان‌شهرهاي‌‏‎


شهرداران‌‏‎ ادواري‌‏‎ نشست‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎:ايرنا‏‎ خبرگزاري‌‏‎
معاونت‌‏‎ حوزه‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ كلان‌شهرهاي‌‏‎
.كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ عمراني‌‏‎
كشور‏‎ كلان‌شهرهاي‌‏‎ شهرداران‌‏‎ ادواري‌‏‎ نشست‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ مسئول‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ همفكري‌ ، ‏‎:‎گفت‌‏‎
و‏‎ خدمات‌‏‎ بهبود‏‎ براي‌‏‎ مفيدي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ نشست‌ ، ‏‎
.كند‏‎ فراهم‌‏‎ شهرداريها‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
وزارت‌‏‎ عمراني‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ دفتر‏‎ مديركل‌‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ مردمي‌‏‎ مشاركت‌‏‎:گفت‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎
.مي‌شود‏‎ نهادينه‌‏‎ كشور‏‎ كلان‌شهرهاي‌‏‎ شهري‌‏‎ مديريت‌‏‎
خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ نوذرپور‏‎ علي‌‏‎ دكتر‏‎
از‏‎ شهرها‏‎ امور‏‎ اداره‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌دادن‌‏‎:‎افزود‏‎ ايرنا‏‎
.مي‌باشد‏‎ شهرها‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ والاي‌‏‎ اهداف‌‏‎
به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ جدي‌‏‎ مباحث‌‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ آب‏‎ نظير‏‎ خدماتي‌‏‎ مختلف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شهري‌‏‎ واحد‏‎ مديريت‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:داد‏‎ توضيح‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ برق‌‏‎
تسهيل‌‏‎ براي‌‏‎ گرديده‌اند‏‎ موظف‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎
با‏‎ كاري‌‏‎ سنخيت‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ دولتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ شهري‌‏‎ خدمات‌‏‎ امور‏‎ در‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ واحد‏‎ مديريت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دارند ، ‏‎ شهرداريها‏‎ وظايف‌‏‎
ماده‌ 136‏‎ براساس‌‏‎ اختيارات‌‏‎ تفويض‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ نوذرپور‏‎ دكتر‏‎
.مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ سال‌ 81‏‎ بودجه‌‏‎

هزار‏‎ تهران‌ 12‏‎ شهرداري‌‏‎ سال‌ 81‏‎ بودجه‌‏‎
است‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎


تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ بودجه‌‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ هزار‏‎ را 12‏‎
:افزود‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ كه‌‏‎ رقمي‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ بودجه‌‏‎ در‏‎
هفت‌‏‎ وابسته‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ و‏‎ سازمانها‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ شهرداري‌‏‎
شهرداري‌‏‎:‎كرد‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ و 300‏‎ هزار‏‎
نيز‏‎ مبلغ‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ روزانه‌ 20‏‎ تهران‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ هزينه‌‏‎
جاري‌ ، ‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ روزانه‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎
گذشته‌‏‎ از‏‎ ما‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بدهي‌ها‏‎ پرداخت‌‏‎ و‏‎ عمراني‌‏‎
نظر‏‎ تحت‌‏‎ مترو‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ همچنين‌‏‎ داريم‌‏‎ انباشته‌‏‎ كلان‌‏‎ بدهي‌‏‎
آن‌‏‎ بدهي‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ و 500‏‎ هزار‏‎ دو‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ شهرداري‌‏‎
ميليارد‏‎ و 20‏‎ چهارصد‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تقبل‌‏‎ شهرداري‌‏‎ را‏‎
آخر‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مترو‏‎ جنوب‏‎ و‏‎ شمال‌‏‎ خط‏‎ تكميل‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ ريال‌‏‎
.شد‏‎ گرفته‌‏‎ وام‌‏‎ بانكي‌‏‎ نظام‌‏‎ از‏‎ مي‌رسد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎
تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ بودجه‌‏‎ درصد‏‎ حدود 67‏‎:‎افزود‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎
صرف‌‏‎ نيز‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ بدهي‌‏‎ پرداخت‌‏‎ و‏‎ عمراني‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ صرف‌‏‎
درباره‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎مي‌شود‏‎ هزينه‌ها‏‎ و‏‎ جاري‌‏‎ بودجه‌‏‎
مركزي‌‏‎ شرقي‌ ، ‏‎ قسمت‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ بزرگراه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ رسالت‌‏‎ بزرگراه‌‏‎
تا‏‎ رسالت‌‏‎ بزرگراه‌‏‎ شرقي‌‏‎ بخش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ غربي‌‏‎ و‏‎
شيخ‌‏‎ تا‏‎ تهران‌‏‎ غرب‏‎ از‏‎ نيز‏‎ غربي‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ آرژانتين‌‏‎ ميدان‌‏‎
مركزي‌‏‎ بخش‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ نوري‌‏‎ فضل‌الله‌‏‎
شيخ‌‏‎ از‏‎ بيروني‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ تونل‌‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ رسالت‌‏‎ بزرگراه‌‏‎
ماه‌‏‎ اسفند‏‎ تا‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ است‌‏‎ كردستان‌‏‎ تا‏‎ نوري‌‏‎ فضل‌الله‌‏‎
با‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اختلاف‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ يابد‏‎ پايان‌‏‎ امسال‌‏‎
اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ زميني‌‏‎ درباره‌‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
اميدواريم‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ تعويق‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ اجراي‌‏‎ مي‌شد‏‎ خريداري‌‏‎ طرح‌‏‎
كردستان‌‏‎ تا‏‎ نوري‌‏‎ فضل‌الله‌‏‎ شيخ‌‏‎ فاصل‌‏‎ حد‏‎ سال‌ 81‏‎ اواسط‏‎
ديگر‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ تونل‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
منطقه‌ 16‏‎ اجراي‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎
منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ درصد‏‎ گفت‌50‏‎ تهران‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌ها‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ علت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎
.هستيم‌‏‎ كمبود‏‎ دچار‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ جنوب‏‎ مناطق‌‏‎

ناباروري‌‏‎ مشكل‌‏‎ از‏‎ ايراني‌‏‎ زوج‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎
هستند‏‎ رنج‌‏‎ در‏‎


ناباروري‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ ايراني‌‏‎ زوجهاي‌‏‎ درصد‏‎ حدود 15‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ ايراني‌‏‎ زوج‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ درگير‏‎
.باشند‏‎ رنج‌‏‎ در‏‎ بابت‌‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ ناباروري‌‏‎ تاريخچه‌‏‎ علمي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ ناباروري‌‏‎ و‏‎ باروري‌‏‎ تخصصي‌‏‎ علمي‌‏‎ انجمن‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎ مطرح‌‏‎ گرديد ، ‏‎ برگزار‏‎ منطقه‌ 6‏‎ شهرداري‌‏‎ پلي‌كلينيك‌‏‎ محل‌‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ ناباروري‌‏‎ مشكلات‌‏‎ درصد‏‎ حدود 40‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ بنا‏‎
درصد‏‎ خانمها ، 10‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ درصد‏‎ آقايان‌ ، 40‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
ناباروري‌‏‎ عامل‌‏‎ هم‌‏‎ موارد‏‎ درصد‏‎ در 10‏‎ و‏‎ گروه‌‏‎ هردو‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
به‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درحالي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نبوده‌‏‎ تشخيص‌‏‎ قابل‌‏‎
مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ نسبت‌‏‎ زنان‌‏‎ به‌‏‎ اغلب‏‎ نازايي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ سنتي‌‏‎ طور‏‎
كانون‌‏‎ ازهم‌پاشيدگي‌‏‎ و‏‎ شديد‏‎ استرس‌‏‎ بروز‏‎ موجب‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎ كه‌‏‎
روحيه‌‏‎ تقويت‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ زنان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ خانواده‌‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎ خاصي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ رواني‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎
از‏‎ هيچيك‌‏‎ تاكنون‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
روش‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ قابل‌‏‎ ناباروري‌‏‎ درمان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تكنولوژيهاي‌‏‎
تزريق‌‏‎ آزمايشگاهي‌ ، ‏‎ باروري‌‏‎ رحمي‌ ، ‏‎ درون‌‏‎ تلقيح‌‏‎ شامل‌‏‎ ART
و‏‎ اسپرم‌‏‎ انجماد‏‎ و‏‎ تخمك‌‏‎ و‏‎ جنين‌‏‎ اهداء‏‎ تخمك‌ ، ‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ اسپرم‌‏‎
.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ جنين‌‏‎
چندين‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ بر‏‎ بنا‏‎
كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ متولد‏‎ ART روش‌‏‎ با‏‎ دنيا‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ نوزاد‏‎ هزار‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ ناباروري‌‏‎ درماني‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ بر‏‎ بطلاني‌‏‎ خط‏‎

پياده‌‏‎ عابران‌‏‎ مسير‏‎ جداكننده‌‏‎ نرده‌‏‎ احداث‌‏‎
سواره‌رو‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎


پياده‌‏‎ عابران‌‏‎ مسير‏‎ تردد‏‎ جريان‌‏‎ تفكيك‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ به‌‏‎ ترغيب‏‎ و‏‎ تشويق‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ سواره‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎
جداكننده‌‏‎ نرده‌هاي‌‏‎ طرح‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ احداثي‌ ، براي‌‏‎ محل‌هاي‌‏‎
منطقه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ توسط‏‎ رو‏‎ سواره‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ پياده‌‏‎ عابران‌‏‎ مسير‏‎
و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ حسيني‌نژاد‏‎.‎درآمد‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏14‏‎
عابران‌‏‎ مسير‏‎ جداكننده‌‏‎ نرده‌هاي‌‏‎ احداث‌‏‎ منطقه‌ 14‏‎ ترافيك‌‏‎
.دانست‌‏‎ متر‏‎ بر 1100‏‎ بالغ‌‏‎ تاكنون‌‏‎ را‏‎ سواره‌رو‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ پياده‌‏‎
از‏‎ پياده‌‏‎ عابران‌‏‎ غيرمجاز‏‎ تردد‏‎ كنترل‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
نقليه‌‏‎ وسائط‏‎ انحراف‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ تصادفات‌‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ بزرگراه‌‏‎ عرض‌‏‎
گاردريل‌‏‎ متر‏‎ نصب 7600‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ منطقه‌‏‎ بزرگراهي‌‏‎ معابر‏‎ در‏‎
عابران‌‏‎ هوايي‌‏‎ پل‌‏‎ نصب‏‎ و‏‎ مكان‌يابي‌‏‎ حسيني‌نژاد‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
عابران‌‏‎ تردد‏‎ محل‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايمني‌‏‎ تامين‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پياده‌‏‎
ديگر‏‎ از‏‎ را‏‎ محلاتي‌‏‎ شهيد‏‎ بزرگراه‌‏‎ عرض‌‏‎ محل‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ پياده‌‏‎
كرد‏‎ اعلام‌‏‎ منطقه‌ 14‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ حوزه‌‏‎ اجرايي‌‏‎ امور‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎


تدبير‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ دلخراش‌‏‎ سانحه‌‏‎
تعدد‏‎ و‏‎ خرم‌آباد‏‎ -‎ تهران‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ هواپيما‏‎ دلخراش‌‏‎ سانحه‌‏‎
هايي‌‏‎ پرسش‌‏‎ داخلي‌ ، ‏‎ هوايي‌‏‎ سفرهاي‌‏‎ در‏‎ دلخراش‌‏‎ حوادث‌‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ چگونگي‌‏‎ سئوالات‌‏‎ اين‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎
پرواز‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ مهندسي‌‏‎ مراقبت‌هاي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ هواپيما‏‎ خريد‏‎
دامنه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎هواپيماهاست‌‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎
مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ اقتصادي‌ ، اميد‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ خسارات‌‏‎ وسيع‌‏‎
داخلي‌ ، ‏‎ پروازهاي‌‏‎ ايمني‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ آيد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ كافي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
.شود‏‎ گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ تدبيرهاي‌‏‎
تهران‌‏‎ از‏‎ بازنشسته‌‏‎ خلبان‌‏‎ يك‌‏‎
كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎
بارها‏‎ غيرقانوني‌‏‎ مبادي‌‏‎ از‏‎ كالا‏‎ بي‌رويه‌‏‎ واردات‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎
و‏‎ آمار‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ هشداردهنده‌‏‎ مطالب‏‎ درج‌‏‎ شاهد‏‎ مطبوعات‌‏‎ در‏‎
ميزان‌ 4‏‎ به‌‏‎ كالا‏‎ قاچاق‌‏‎ واردات‌‏‎ برآورد‏‎.‎بوده‌ايم‌‏‎ ارقام‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎
گوناگون‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ آسيبها‏‎.‎گرفت‌‏‎ دستكم‌‏‎ نبايد‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎
فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ كم‌درآمد‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ اقتصاد‏‎
تا‏‎ پي‌گيري‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ قابل‌‏‎ طريق‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎
.مي‌باشد‏‎ نهايي‌‏‎ حل‌‏‎
كرج‌‏‎ -‎ محمدي‌‏‎ سلطان‌‏‎
مستمري‌بگيران‌‏‎ تقاضاي‌‏‎
پرداخت‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ طوري‌‏‎ مستمري‌بگيران‌‏‎ كالاي‌‏‎ بن‌‏‎ داريم‌‏‎ تقاضا‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎.‎بايستيم‌‏‎ طولاني‌‏‎ صف‌هاي‌‏‎ در‏‎ نباشيم‌‏‎ مجبور‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎
اميدواريم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ حقوق‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ بن‌‏‎ پرداخت‌‏‎ روشها‏‎ اين‌‏‎
.بگيرد‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎
تهران‌‏‎ -‎ حسني‌‏‎ لطف‌الله‌‏‎
منطقه‌ 2‏‎ شهرداري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ پاسخ‌‏‎
در‏‎ مورخ‌ 27/9/80‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ مطلب‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ احتراما‏‎
‎‏‏،‏‎(پياده‌‏‎ عابر‏‎ پل‌‏‎ نصب‏‎ ضرورت‌‏‎)‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ بامردم‌‏‎ ستون‌‏‎
كارشناسان‌‏‎ مي‌رساند ، ‏‎ عزيز‏‎ شهروندان‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ بدينوسيله‌‏‎
- پاك‌نژاد‏‎ بزرگراه‌‏‎ تقاطع‌‏‎ طراحي‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ منطقه‌‏‎ ترافيكي‌‏‎
سيستم‌‏‎ نصب‏‎ و‏‎ هندسي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشند‏‎ قدس‌‏‎ شهرك‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برطرف‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ مشكل‌‏‎ هوشمند‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.