شماره‌ 2685‏‎ ‎‏‏،‏‎ 6 Apr 2002 فروردين‌ 1381 ، ‏‎ شنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Industry and Trade
Tourism
Theatre
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Communications
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Last Page
شد‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ پنج‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎

تساوي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ لحظه‌ ، ‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
كرد‏‎ عوض‌‏‎

سامسونگ‌‏‎ سووان‌‏‎ براي‌‏‎ پياپي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ دومين‌‏‎

اسلحه‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ قهرماني‌شمشيربازان‌‏‎
كويت‌‏‎ در‏‎ ((سابر‏‎))

باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پاياني‌‏‎ روز‏‎
ايران‌‏‎

شد‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ پنج‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎

رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎
‎‏‏2‏‎(ازبكستان‌‏‎)‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ -‎ ‎‏‏5‏‎(‎ايران‌‏‎)‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ (‎و 67‏‎ ‎‏‏20‏‎) فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎و 27‏‎ ‎‏‏3‏‎) نوازي‌‏‎ محمد‏‎:گل‌ها‏‎
ظفر‏‎ و‏‎ خوجائف‌‏‎ عثمان‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏79‏‎)‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ براي‌‏‎ (و 54‏‎ ‎‏‏15‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ مرادوف‌‏‎
(مالزي‌‏‎)‎ صالح‌‏‎ سوبخيدين‌‏‎ محمد‏‎:‎داور‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ از 15‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎
به‌‏‎ آينانگ‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تغيير‏‎ چند‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پورحيدري‌‏‎رفت‌‏‎ نسف‌كارسي‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎
ازبك‌‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎
عليرضا‏‎ و‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خود‏‎
ميدان‌‏‎ در‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ سيدعباسي‌‏‎ جانشين‌‏‎ را‏‎ اكبرپور‏‎
خرمگاه‌ ، ‏‎ محمد‏‎.بود‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ برومند‏‎ پرويز‏‎كرد‏‎
متمركز‏‎ دفاع‌‏‎ سه‌‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ سهراب‏‎ و‏‎ نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ مهدي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ جمع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ استقلال‌‏‎
محمد‏‎.‎داد‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پاياني‌‏‎ ثانيه‌هاي‌‏‎
چپ‌‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ بال‌‏‎ دو‏‎ هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ و‏‎ مي‌دادند‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
.بودند‏‎ شده‌‏‎ ظاهر‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ فكري‌‏‎ محمود‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎
را‏‎ اكبرپور‏‎ خود‏‎ كنار‏‎ حمله‌ور‏‎ خط‏‎ پيشاني‌‏‎ در‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎
را‏‎ حريف‌‏‎ دفاع‌‏‎ همه‌گاه‌‏‎ خود‏‎ خوب‏‎ تكنيك‌‏‎ و‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
نيكبخت‌‏‎ جايگزين‌‏‎ مجيدي‌‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎.‎مي‌ريخت‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ بازي‌‏‎ وارد‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ عباسي‌‏‎ سيد‏‎ و‏‎ واحدي‌‏‎
بازي‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ زمين‌‏‎ مساعد‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
با‏‎ چپ‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ اكبرپورو‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎ با‏‎ راست‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ آنيانگ‌‏‎ با‏‎
زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ هجوم‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ نيكبخت‌‏‎
با‏‎ فاطمي‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حملات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ روي‌‏‎
تكميلي‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ برگشت‌‏‎ حريف‌‏‎ مدافعان‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎
حمله‌‏‎ روي‌‏‎ بازي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎رسيد‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ نوازي‌‏‎
را‏‎ خرمگاه‌‏‎ كه‌‏‎ خوجائف‌‏‎ عثمان‌‏‎ تماشايي‌‏‎ حركت‌‏‎ با‏‎ جمعي‌‏‎ دسته‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎كرد‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ فريب‏‎
بدنبال‌‏‎ قوا‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ آنيانگ‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ روز‏‎ ناكامي‌‏‎ تلافي‌‏‎ قصد‏‎
در‏‎ مي‌ديد‏‎ انگيزه‌‏‎ پر‏‎ بسيار‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ پيروزي‌‏‎
اشتباه‌‏‎ و‏‎ فاطمي‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ فشار‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 20‏‎
پيگير‏‎ حملات‌‏‎.‎رسيد‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ نسف‌كارسي‌‏‎ مدافع‌‏‎
جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎ اكبرپور‏‎ سرنگوني‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 27‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
.داشت‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ نوازي‌‏‎ استادانه‌‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ حريف‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ همراه‌‏‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ پيگيرانه‌‏‎ حملات‌‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ آغاز‏‎
مرادوف‌‏‎.‎بود‏‎ دقيقه‌ 54‏‎ در‏‎ مرادوف‌‏‎ ظفر‏‎ زيباي‌‏‎ گل‌‏‎ آن‌‏‎ پيامد‏‎
تور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ جالب‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ مدافعان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎
.رساند‏‎
سرعت‌‏‎ خود‏‎ حملات‌‏‎ بر‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ دريافت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
.رسيد‏‎ ديگر‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ داد‏‎
سر‏‎ ضربه‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ ابتدا‏‎
نماينده‌‏‎ تا‏‎ رساندند‏‎ پنج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ گلهاي‌‏‎ شمار‏‎ زيبا‏‎
.دهد‏‎ رضايت‌‏‎ سومي‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ ميزباني‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

تساوي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ لحظه‌ ، ‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
كرد‏‎ عوض‌‏‎


آسيا‏‎ غرب‏‎ فوتبال‌‏‎

از‏‎ گام‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فلسطين‌‏‎ بي‌تجربه‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎
داشت‌‏‎ فاصله‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ گام‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ متوقف‌‏‎
تن‌‏‎ اردن‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ رويارويي‌‏‎ همانند‏‎ سرانجام‌‏‎
در‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.‎داد‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ پر‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ شاخص‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ شاغل‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
فلسطين‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ رفته‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ جوانهاي‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ نبرده‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ ما‏‎ باشگاهي‌‏‎ ليگ‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ همگي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎ توفيق‌‏‎ اجبار‏‎
كعبي‌ ، ‏‎ اگر‏‎.دهند‏‎ نشان‌‏‎ خودي‌‏‎ بتوانند‏‎ بلكه‌‏‎ تا‏‎ يافتند‏‎
بار‏‎ چند‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ آبادي‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ كاظميان‌‏‎ لطفي‌ ، ‏‎ عزيززاده‌ ، ‏‎
پوشيده‌‏‎ دوستانه‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيراهن‌‏‎ تناوب‏‎ به‌‏‎
حضورشان‌‏‎ نخستين‌‏‎ بياتي‌نيا‏‎ و‏‎ عنايتي‌ ، اميديان‌‏‎ رضا‏‎ بودند ، ‏‎
.كردند‏‎ تجربه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيراهن‌‏‎ با‏‎ را‏‎
و‏‎ نيا‏‎ بياتي‌‏‎ محسن‌‏‎)‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ زننده‌‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎
.بودند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ يافتگان‌‏‎ راه‌‏‎ تازه‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎(‎عنايتي‌‏‎ رضا‏‎
گل‌‏‎ پيرواني‌ ، ‏‎ فنايي‌ ، ‏‎ تركيب‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
كعبي‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(عنايتي‌‏‎) عزيززاده‌ ، اميديان‌‏‎ محمدي‌ ، لطفي‌ ، ‏‎
(كاظميان‌‏‎)‎ بياتي‌نيا‏‎ و‏‎ خطيبي‌‏‎ اميرآبادي‌ ، ‏‎ كاويانپور ، ‏‎
شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گشود‏‎ را‏‎ فلسطين‌‏‎ دروازه‌‏‎ دقيقه‌ 10‏‎ در‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎
نيز‏‎ خود‏‎ گلهاي‌‏‎ تعداد‏‎ بر‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ شد‏‎ مي‌‏‎ احساس‌‏‎ كه‌‏‎
عوض‌‏‎ خالد‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ دقيقه‌ 30‏‎ در‏‎ بيافزايد ، ‏‎
.پذيرفت‌‏‎ را‏‎ عبدالله‌‏‎
مدافعان‌‏‎ ناهماهنگي‌‏‎ روي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ فلسطين‌‏‎ تيم‌‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎
پس‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ حميد‏‎ حسن‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎.‎برد‏‎ پيش‌‏‎ شكست‌‏‎ گرداب‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎
روي‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ نفره‌‏‎ ده‌‏‎ كعبي‌‏‎ اخراج‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ لحظاتي‌‏‎
گل‌‏‎ به‌‏‎ عنايتي‌‏‎ تمام‌كننده‌‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎ فردي‌‏‎ خلاقيت‌‏‎
ملاقات‌‏‎ انتظار‏‎ به‌‏‎ (‎!) تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خوشحال‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ مساوي‌‏‎
روز‏‎ بازي‌‏‎ ديگر‏‎ در‏‎.‎ماند‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ كويت‌‏‎ قطر ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ مغلوب‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ قطر ، ‏‎ تيم‌‏‎ اول‌‏‎

سامسونگ‌‏‎ سووان‌‏‎ براي‌‏‎ پياپي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ دومين‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎
جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ يكمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ سامسونگ‌‏‎ سووان‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
.رسيد‏‎
مصاف‌‏‎ به‌‏‎ آنيانگ‌‏‎ و‏‎ سامسونگ‌‏‎ سووان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ فينال‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ اضافي‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ رفتند‏‎ هم‌‏‎
.شد‏‎ كشيده‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎ گل‌‏‎
به‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ چهار‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ سامسونگ‌‏‎ سووان‌‏‎ تيم‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ پياپي‌‏‎ سال‌‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ برتري‌‏‎
.برسد‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎

اسلحه‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ قهرماني‌شمشيربازان‌‏‎
كويت‌‏‎ در‏‎ ((سابر‏‎))


اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حريفان‌‏‎ تمام‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ پشت‌سر‏‎ با‏‎ سابر‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
كويت‌ ، ‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
.كنند‏‎ تصاحب‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ سكوي‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ توانستند‏‎
كويت‌‏‎ يرموك‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ شمشير‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎
طلا ، ‏‎ مدال‌‏‎ ((فخري‌‏‎ پيمان‌‏‎)‎)‎ سابر‏‎ اسلحه‌‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎
مدال‌‏‎ (‎(محمدزاده‌‏‎ هادي‌‏‎)‎) و‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ ((‎عابديني‌‏‎ مجتبي‌‏‎)‎)‎
.آوردند‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ برنز‏‎
در‏‎ آسيا‏‎ قهرمانان‌‏‎ و‏‎ مطرح‌‏‎ شمشيربازان‌‏‎ از‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎
جوانشير‏‎ كيوان‌‏‎ نيز‏‎ فلوره‌‏‎ اسلحه‌‏‎ در‏‎.هستند‏‎ سابر‏‎ رشته‌‏‎
به‌‏‎ كويت‌‏‎ از‏‎ (‎(شمري‌‏‎ و‏‎ شريان‌‏‎)‎)‎ از‏‎ پس‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ تصاحب‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎

باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پاياني‌‏‎ روز‏‎
ايران‌‏‎


رسيدند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ شمال‌‏‎ و‏‎ جنوب‏‎ نمايندگان‌‏‎
فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ نخست‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ پاياني‌‏‎ هفته‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ جمعه‌‏‎ عصر‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎
صنعت‌‏‎ و‏‎ يك‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ نوشهر‏‎ وشموشك‌‏‎ مازندران‌‏‎ نساجي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
مرحله‌‏‎ راهي‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎
.شدند‏‎ بعدي‌‏‎
تا 36‏‎ گذشت‌‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ نساجي‌‏‎ تيم‌‏‎
نيز‏‎ شموشك‌‏‎ تيم‌‏‎ گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ يك‌‏‎ گروه‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ و‏‎ شود‏‎ امتيازي‌‏‎
به‌‏‎ گام‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ ايستاد‏‎ دوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 33‏‎
.بگذارند‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎
تهران‌‏‎ سپاه‌‏‎ فجر‏‎ برابر‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ تيم‌‏‎ دو ، ‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎
ايستاد‏‎ صدر‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎ و 37‏‎ رسيد‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎
با 36‏‎ تهران‌‏‎ زميني‌‏‎ نيروي‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎
.شد‏‎ دوم‌‏‎ امتياز‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎
برتر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ نهايت‌ ، ‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎ رقابت‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ دوره‌اي‌‏‎
.نمايند‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ جواز‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ نام‌‏‎) است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ ديدارهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
.(است‌‏‎ آمده‌‏‎ نخست‌‏‎ ميزبان‌‏‎
:اول‌‏‎ گروه‌‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ مازندران‌ 1‏‎ نساجي‌‏‎
(نشد‏‎ حاضر‏‎ چوكا‏‎) صفر‏‎ تالش‌‏‎ چوكا‏‎ تبريز 3‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎
صفر‏‎ خراسان‌‏‎ پيكان‌‏‎ پيام‌‏‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ آرارات‌‏‎
خراسان‌ 2‏‎ پارت‌سازان‌‏‎ نوشهر 1‏‎ ايرسوتر‏‎
تهران‌ 1‏‎ زنجان‌ 3هما‏‎ سايپا‏‎
:دوم‌‏‎ گروه‌‏‎
تهران‌ 1‏‎ زميني‌‏‎ نيروي‌‏‎ صفر‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
بوشهر 1‏‎ شهرداري‌‏‎ اراك‌ 2‏‎ پاس‌‏‎
كرمان‌ 2‏‎ مس‌‏‎ كرمان‌ 1‏‎ شهرداري‌‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ عقاب‏‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎
آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ سپاه‌‏‎ فجر‏‎
صفر‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.