دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۴۷
در شهر
Front Page

گزارش اول
پرباران ترين هفته همه اين سالها
سيلا ب در خيابانهاي پايتخت
001084.jpg
دعاي باران مستجاب شد .
وحالا  شهروندان دعا مي كنند ،كمي كمتر!
عكس: ساتيار
سعيده امين 
خجالت نكشيد، وقتي باران مي آيد، راحت پاچه هاي شلوارتان را بالا بزنيد تا هنگام عبور از خيابانهاي تهران تا زانو خيس نشويد. خجالت نكشيد وقتي در كنار خيابان ايستاده ايد و اتومبيلي با سرعت نه چندان زياد، آب جمع شده بر كف آسفالت را بر روي شما پاشيده و شما خيس و گلي مي شويد.
ساعت ۵/۸ صبح. تقاطع جمهوري- ظهير الاسلام، مقدار زيادي آب از جوي هاي دو طرف خيابان ظهيرالاسلام به سمت خيابان جمهوري سرازير شده و سطح خيابان را تبديل به حوضچه اي گل آلود كرده است. عابران براي عبور از عرض خيابان مسافتي طولاني را به طرف خيابان جمهوري طي مي كنند تا بتوانند در قسمت كم آب تري به آن طرف خيابان بروند.
ترافيك به سمت جمهوري سنگين است و عبور و مرور عابران نيز حركت اتومبيل ها را مختل كرده است.
ساعت ۳۰/۹ فلكه دوم صادقيه، آب باران از سمت پونك به طرف ميدان روان است و در دو بخش ورودي آيت ا... كاشاني و ستارخان، درياچه اي با عمق متوسط ۲۰ سانتي متر درست شده است. ترافيك بسيار كند اما روان است.
عابرين دل به دريا زده و از جويبار عرض خيابان آيت ا... كاشاني مي گذرند. پاچه هاي خيس و كفش هاي شل و وارفته نتيجه چند دقيقه تردد در ميدان صادقيه است.ساعت ۱۰ صبح، ميدان هفت تير، آب از جوي هاي خيابان مفتح و بزرگراه مدرس سرازير شده و در جنوب ميدان، سيلاب به راه افتاده است. عبور از خيابان، جز از طريق پل هوايي شمال ميدان ميسر نيست. به دليل عريض بودن خيابان، ترافيك روان است اما جابجايي مسافرين به كندي صورت مي گيرد. قطار زيرزميني «مترو» بيش از پيش شلوغ است.
چيزي كه عيان است....
يكشنبه ۹/۹/۱۳۸۲، معاون خدمات شهرداري تهران، از آب گرفتگي ۴۰ آبراه بر اثر بارندگي روز شنبه خبر داد.
محمدجواد محمدي زاد، اعلام كرد كه تمام اين آب گرفتگي ها به دليل تنگ و كوچك بودن مقاطع زير پل ها روي داده است.
اينها نقاطي از مسيرهاي نه چندان پرتردد تهران هستند كه هنگام باريدن باران و بعد از آن به شكل درياچه اي كم عمق درآمده، عبور و مرور شهروندان را مختل مي كنند.
اينجا تهران است كه طي صدها سال از شكل يك قريه به صورت يك كلان شهر درآمده است. شهري بدون زيرساخت هاي اوليه يك شهر مدرن، بدون جاده، ميدان، زيرگذر و حتي شبكه فاضلاب و آبگيرها.
تهران در هواي باراني، معطر به بوي فاضلاب و مملو از آبهاي سطح خيابان است.
مهندس نيا رييس، كارشناس ارشد مسائل شهري مي گويد: در دهه ۷۰ حركت هايي انجام شد تا سيستمي براي كنترل آب هاي شهري طراحي و اجرا شود اما بنا به دلايل مالي، اين پروژه ناتمام ماند.
وي مي گويد: همه جوي ها در سمت راست و چپ خيابان ها به يك جويبار مركزي مي ريزند كه قاعدتا بايد حجم آن ۳ برابر حجم جوي هاي فرعي باشد تا آب هاي قبلي را پوشش داده و سرريز نشود.
اين در حالي است كه نگاهي سطحي به آبگيرهاي شهر به ويژه در سمت جنوب تهران نشان مي دهد كه اين سيستم ساده اعمال نشده و جويبارهاي فرعي و اصلي همه به يك اندازه هستند.
اشكال هندسي 
نيا رييس، مقاطع زيرپل ها را داراي اشكال هندسي دانسته و يادآور مي شود: «مقاطع زير پل ها نيز از ويژگي هاي استاندارد برخوردار نيستند. هنگام باران مقاطع زير پل ها به دليل تنگ و كوچك بودن دچار آب گرفتگي  مي شوند.»
وقتي باران مي آيد برخي از مقاطع زير پل ها كشش اين حجم بارندگي و آب را ندارند، به همين دليل دچار آب گرفتگي مي شوند.
معاون خدمات شهرداري تهران با اشاره به آب گرفتگي ۴۰ آبراه در هنگام بارندگي در سطح شهر، خاطر نشان مي كند: «بايد كف و ديواره هاي آب راه ها را وسعت بخشيد تا ظرفيت مقاطع بيشتر شوند. در اين صورت است كه كم تر دچار آب گرفتگي خواهيم شد.»
ويژگي هاي غيراستاندارد
آنچه مسلم است؛ كنترل آب هاي سطحي هنگام بارندگي بسيار دشوار است. شهرداري تهران از دهه هفتاد، اقدام به طراحي سيستم آب گيري در سطح شهر كرده است اما به دليل محدوديت بودجه و وسعت شهر تهران عملياتي شدن اين پروژه به تاخير افتاده است.
شكايات متعدد مردمي به طرق مختلف بيانگر آن است كه شهردار بايد هر چه زودتر مشكل آب هاي سطحي تهران را رفع كند. به نظر مي رسد؛ طرح هاي بسياري در مرحله طراحي به سر مي برند اما واقعيت امر اين است كه بودجه كافي براي اجرايي شدن اين طرح ها وجود ندارد.
طرح زهكشي آب هاي سطحي تهران از ۱۵ سال پيش بر عهده شركت آب و فاضلاب تهران بود اما اخيرا به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده است.مهندس عباس حاج حريري معاون نظارت بر بهره برداري شركت آب و فاضلاب تهران مي گويد: ما طرحي براي پايين انداختن آب هاي جنوب تهران اجرا كرده ايم كه بر اساس آن تعدادي چاه در مناطق مختلف تهران، آب هاي سطحي را جمع كرده  تا از چاه هاي منازل بالا نزند.وي گفت: اعتباري بالغ بر ۸۰ ميليون تومان از سازمان مديريت و برنامه ريزي به اين كار اختصاص يافته بود و ما ضمن درخواست افزايش اعتبار به ۲۰۰ ميليون تومان اصرار كرديم كه اين طرح بايد ۵ سال ديگر ادامه يابد.حاج حرير تصريح كرد: پس از چندي متوجه شديم كه اعتبار ديگري براي وزارت جهاد و كشاورزي اختصاص يافته است.
وي بيان كرد، زهكشي جوي هاي سطح شهر تهران بر عهده شهرداري است و شهرداري موظف است در اين زمينه اقدام كند.
البته بخش عمده اي از مشكلات تهران مربوط به گذشته است؛ شيوه احداث خيابانها و تقاطع خيابانها خارج از استانداردهاي علمي است. مسطح بودن خيابانها و يا گودي وسط خيابان نسبت به كناره هاي آن آبها را به جاي اين كه به طرف جويبارها روان  كند به سمت وسط خيابان هدايت ميكند و نتيجه چيزي نيست جز آب، درياچه، حوضچه، شلوار خيس و كفش هاي وارفته.
تهران با «ط»
تهران هنوز با طهران بيگانه نشده است. هنوز خيابانهايي كه براي تردد كالسكه و قاطر احداث شده بود دست نخورده باقي مانده اند. نهرها و مسيل هايي كه آبهاي سطحي را جمع آوري مي كرد اغلب پر شده و يا دست نخورده باقي مانده است. هنوز هم طهران با تهران فاصله چنداني ندارد.

هفته خاص
001082.jpg


از شنبه هفته گذشته يك ريز در تهران باران باريده است. حتي اگر از ديروز (هنگام تنظيم اين گزارش) بارش در تهران قطع شده باشد، باز هم تهران يك هفته خا ص را از سر گذرانده است: اگرچه هنوز سازمان هواشناسي در اين باره نظر رسمي اعلام نكرده است، اما يك كارشناس اقليم به خبرنگار ما گفت، هفته اي اين چنين پرباران كه در طول آن يكنواخت و دائم ريزبار ببارد و حتي يك لحظه هم يك شعاع از نور آفتاب در آسمان ديده نشود، در همه سال هاي اخير بي نظير بوده است.

۱۷۱ قانون
آويزان نشويد-۳
۱۴-سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز در وسايل نقليه شخصي:هزار تومان
حالا ظرفيت مجاز وسايل نقليه شخصي چند نفر است؟
۱۵-عدم توجه به اخطار و تذكر پليس راهنما:هزار تومان
از زير اين يكي به هيچ وجه نمي شود، در رفت به قولي جلوي قاضي، معلق بازي
۱۶-بازگذاشتن در صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت يا نصب پرده يا كركره و ياهرچيز ديگري كه مانع ديد عقب وسيله نقليه شود:هزار تومان 
تكليف وسايل نقليه شخصي كه از آنها به جاي وانت بار استفاده مي شود، چيست؟
۱۷-راندن دوچرخه پايي در حال رها كردن فرمان:هزار تومان
مورد اين جريمه بيشتر پسربچه هاي شيطان و بازيگوش و عبور كنندگان از خط پايان هستند.
۱۸-سوار كردن هر نفر مسافر يا سرنشين اضافي در تاكسي هاي شهري و بين شهري:هزار تومان
اول بايد مسوولان ذي ربط با رانندگان محترم در مورد تعداد مسافر مجاز تاكسي ها به توافق برسند، تا جريمه.
۱۹- استنكاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسيله نقليه همگاني: ۳هزار تومان
بالاخره يكي پيدا شد به تاكسي هايي كه در مركز شهر بدون مسافر مي چرخند و گوششان اصلا هم به مسافران بدهكار نيست، بگويد فقط نبايد دنبال مسافر در بست بود.
۲۰-آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حركت: ۳ هزارتومان 
به غير از زمان فوتبال، شادي ها، عروسي ها، عجله داشتن و ... مگر زمان ديگري هم كسي از وسيله نقليه در حال حركت آويزان مي شود.
۲۱- عبور وسايل نقليه كندرو از محل هاي غيرمجاز: ۳ هزار تومان 
از قرار فقط تند رفتن در اتوبان ها خلاف نيست، بلكه كند رفتن هم تخلف محسوب مي شود.
۲۲- نشاندن مسافر در طرف راست يا چپ راننده اتوبوس: ۳ هزار تومان 
دست زدن به صندلي  راننده ممنوع!
۲۳- سوار شدن به وسيله نقليه و پياده شدن از آن در حال حركت (در اتوبوس ها كمك راننده و در ساير وسايل نقليه مرتكب مسوول است): ۳ هزار تومان 
اول ايست كامل، بعد سوار يا پياده كردن مسافر.

|  آي تي شهر  |   ايرانشهر  |   تهرانشهر  |   جهانشهر  |   حوادث  |   در شهر  |
|  درمانگاه  |   طهرانشهر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |