دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۴۷ - Dec 8, 2003

در نامه اي به وزيران اطلاعات و كشور مطرح شد
دستور رئيس جمهوري براي تأمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني
عربستان فهرست تروريستهاي تحت پيگرد را منتشر كرد
دولت عربستان از افراد تحت تعقيب خواسته است با معرفي خود به نيروهاي امنيتي زمينه تخفيف در مجازات خود را فراهم كنند
002388.jpg
سازمان ملل حمله آمريكا به جنوب افغانستان را محكوم كرد
در اين حمله ۱۰ تن از جمله ۹ كودك كشته شدند
002390.jpg


|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    خارجي    |    سياسي    |    شهري    |    علمي فرهنگي    |
|   ورزش    |    ورزش جهان    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |