چهارشنبه ۱۷ تير ۱۳۸۳ - شماره ۳۴۳۰
گزارشي از نگاه جوانان به زندگي
دختران راضي تر از پسران
010419.jpg
محسن احمدي- داشتن رضايت كامل از زندگي و اميد به آينده اي روشن وابسته به شرايطي است كه بخشي از آن مربوط به خود شخص و بخشي ديگر بستگي به شرايط حاكم بر جامعه دارد.
حتماً ديده ايد آدمهايي را كه خيلي خوب لباس مي  پوشند، عالي حرف مي زنند، شيك راه مي روند و... اين افراد در نگاه اول انسانهايي شاد با جيب هايي پرپول به نظر مي رسند، اما وقتي از آنها پرسيده شود «اوضاع بر وفق مراد است؟» خيلي راضي به نظر نمي رسند. اغلب آنان غم نان، بيكاري، نارضايتي از زندگي زناشويي و نداشتن آينده اي روشن و اين اواخر هم وحشت از زلزله را ازجمله عوامل ناخرسندي از زندگي ياد مي كنند.
شما چقدر از زندگي خود رضايت داريد؟ خيلي زياد، تا حدودي، كم و يا خيلي كم. نگاهتان به آينده چگونه است؟ تاريك، گرگ و ميش، روشن و يا خيلي روشن. پاسخ شما هر چه باشد اغلب نسبي است.
در تحقيقي كه به صورت پيمايشي از يك جامعه آماري ۱۲۵۰ نفري به دست آمد ۲۵ درصد افراد، تا حدودي از زندگي خود رضايت دارند. نتايج اين پژوهش كه گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال را دربرمي گيرد. از بين ۶۰۶ مرد و ۶۴۴ زن انتخاب شده است.
در اطلاعاتي كه از اين افراد به دست آمده نشان مي دهد دخترها بيشتر از پسرها از زندگي خود رضايت دارند. تا آنجا كه ۲۴ درصد آنها گزينه «درحد زياد» را در پرسش نامه سياه كرده اند. اما گروه هاي سني پايين، متأهلين، دارندگان مدارك تحصيلي زير ديپلم و افراد متعلق به خانواده هاي با وضعيت اقتصادي بالاتر رضامندي بيشتري از زندگي داشته اند.
اما بد نيست كمي هم درباره اهداف و خواسته هاي پاسخگويان در آينده بدانيد. يافته هايي كه سازمان ملي جوانان در اختيار ما قرار داده است نشان مي دهد كه در كل مهم ترين هدف و خواسته افراد مورد بررسي در آينده، افزايش مهارت ها و شايستگي ها، يافتن شغل مناسب، ادامه تحصيل و پولدار شدن است. به همه اينها مي توانيد كمي چاشني رفتن به خارج (۷ درصد) و ازدواج كردن (۵ درصد) هم بيفزاييد. جالب اينكه اين بار پسران هستند كه از دختران پيشي مي گيرند به طوري كه در مورد گزينه ازدواج، دختران خيلي تمايلي به اين كار ندارند و بيشتر به ادامه تحصيل و پيدا كردن يك شغل مناسب فكر مي كنند. البته در انتخاب گزينه اخير يعني تحصيل وشغل تنها نيستند و متأهلين نيز با آنها هم عقيده اند.
010428.jpg

اما اين ميزان علاقه به تحصيل با افزايش سن كم كم بي رنگ مي شود و جاي خود را با مهارت ها و شايستگي هاي فردي به عنوان مهم ترين هدف و خواسته عوض مي كند و در مقابل از درصد ادامه تحصيل كاسته مي شود. بيشتر از نيمي از اين پاسخگويان نيز اميدوارند كه در آينده تا اندازه اي بتوانند به خواسته هاي خود برسند.
در بخش ديگر اين تحقيق اميد به برآورده شدن انتظارات و خواسته ها در آينده پرسش شده بود. پاسخگويان با توجه به شرايط فعلي اظهار اميدواري كردند تا اندازه اي به مقصود برسند. كه باز هم سهم دختران تا حدودي بيشتر از پسران بود. ۵۴ درصد دختران در مقايسه با ۵۰ درصد پسران ميزان برآورده شدن انتظارات خود را در آينده «خيلي زياد» ارزيابي كردند.
مهم ترين بخش اين گزارش مربوط به عمده ترين نگراني پاسخگويان است. يافته ها نشان مي دهد مسائل مالي- اقتصادي (۲۹ درصد) و مسائل مربوط به آينده شغلي (۲۲ درصد) در صدر جدول نگراني ها عنوان شده است.
در هر دو مورد درصد مربوط به پسران بيشتر از دختران است. بعد از وضعيت خانوادگي و مسائل مربوط به آينده شغلي نوبت به خانواده ها مي شود. ۱۵ درصد جامعه آماري مورد تحقيق مسائل خانوادگي و ۱۰ درصد آنها كنكور را عامل ديگري براي نگراني خود ذكر كرده اند كه باز هم در اينجا عامل «سن» پديده اي است كه بالا رفتن آن باعث كاسته شدن بخشي از نگرانيهاي موجود درباره آينده مي شود.
پيش بيني ارزيابي اوضاع كشور در «آينده» پرسش ديگري است كه جوانان ترجيح دادند خيلي درباره آن قضاوت نكنند.منفي ترين ارزيابي افراد در مورد آينده مربوط به مواد مخدر و اعتياد و رشوه و فساد اقتصادي بود كه ۷۲ درصد از پسران و دختران پاسخگو ميزان رشد و افزايش آن را قطعي مي دانستند. همچنين ۶۸ درصد بي بند وباري اخلاقي و ۶۷ درصد جرم و بزهكاري در آينده را رو به افزايش دانسته اند.
در مجموع ارزيابي پاسخگويان از اوضاع آينده برحسب جنس و تحصيلات، پسران در قياس با دختران اوضاع كشور را در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، شغلي، امنيت اجتماعي، مواد مخدر، گرايش به وطن و مليت و پايبندي به ارزش ها رو به بهبودي مي دانند. در مقابل دختران و افراد داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر (به ويژه دارندگان مدارك تحصيلي عالي) روابط خانوادگي و وضعيت مربوط به بي بند و باري هاي اخلاقي كشور را در جهت منفي ارزيابي كردند.
اما نتيجه بررسي وضعيت زناشويي و رضايت همسران از يكديگر خواندني است. اغلب پاسخگويان وقتي از آنها درباره رضايت از زندگي زناشويي پرسيده شد وضعيت خود را بسيار وخيم، وخيم، بد و ضعيف ارزيابي كردند. به طوري كه ۴۲ درصد اين افراد عدم توجه ويژه از طرف همسران خود را عاملي براي نارضايتي  خود عنوان كردند. براساس داده هاي تحقيق رضايت از زندگي زناشويي در مردان و زنان تحصيل كرده نسبت به مردان و زنان ديپلمه بيشتر است. مشكلات كمتري در رابطه با مسائل شخصيتي همسرانشان دارند و بينشان ارتباط قوي تر برقرار است.
براساس اين تحقيق هرچه هماهنگي نقش ها و رسيدن به درجه اي از همدلي متقابل بين همسران بيشتر باشد رضايت از زندگي بيشتر است. اما درباره رضايت شغلي؛ اگر شما هم مثل ما، تاكنون اين عبارت «كارمند خوشحال يك كارمند كاراست» را نشنيده باشيد، دانستن بخش آخر تحقيق سازمان ملي جوانان درباره اين موضوع برايتان جذاب خواهد بود.
نتايجي كه از اين افراد به دست آمده نشان مي دهد كه بين دو عامل استرس شغلي و رضايت شغلي كاركنان همبستگي منفي وجود دارد. به عبارت ديگر با افزايش استرس كاركنان، رضايت آنها از كار كاهش مي يابد. در اين پژوهش سه عامل ابهام نقش، حمايت اجتماعي مافوق و نگرش به مهارت  از مهم ترين عوامل پيش بيني كننده رضايت شغلي شناخته شده است كه به كمك آنها مي توان رضايت كاركنان را برآورده كرد.
اغلب پاسخگويان اين بخش از تحقيق معتقدند هرچه عدم امنيت شغلي آنها كاهش يابد رضايت آنها از كار افزايش مي يابد و زماني احساس امنيت مي كنند كه بدانند چه انتظاري از آنها مي رود و اهداف شغلي شان واضح و مشخص باشد، ضمن آ نكه پاداش يك كار خوب هرگز از ياد مديران نرود.

كوتاه گويا
o تخلف آموزشي
010431.jpg

براساس آمار كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور، در دوره ابتدايي ۹/۳۶ درصد، دوره راهنمايي ۴/۶۵ درصد و دوره متوسطه ۲/۵۹ درصد از معلمان، دروس مرتبط با تخصصشان را تدريس مي كنند. اين موضوع از طرفي زمينه بي علاقگي و فقدان تخصص در معلمان و از سوي ديگر موجبات افت تحصيلي دانش آموزان را فراهم مي سازد.
البته شايد اين موضوع به نوعي ارتباط تخصص با حوزه كار افراد را به طور روشن مطرح مي كند، اما يك نكته در اين ميان قابل توجه است و آن اينكه هنوز با گذشت سال ها، آموزش و پرورش نتوانسته با توجه به خروجي فارغ التحصيلان دانشگاه ها نيروهاي تخصصي در مقاطع تحصيلي را به كار گيرد.
به هر حال همه مسئولان آموزشي به اين مسئله يقين دارند كه به كارگيري افراد مرتبط در حوزه تخصصي مي تواند از بروز آفت هاي آموزشي چون افت تحصيلي، بي انگيزه بودن دانش آموزان و ناكارايي تدريس معلمان بكاهد.
اما با تمامي اين افت ها، اين موضوع تازه اي نيست .در طول اين سال ها بر خلاف شعار تخصص گرايي، شايسته سالاري و اهليت معلمان معلوم نيست باز چه كساني در حوزه هاي آموزشي علاقه دارند كه افراد غيرمتخصص به علم آموزي دانش  آموزان اين مرز و بوم همت گمارند. اگر به آمارهاي سال گذشته باز مانده تحصيلي نگاهي بيندازيم شايد آثار اين نوع تخلف آموزشي را به عينه شاهد باشيم .

o هماهنگ كنيد
به گفته معاون سازمان دانش آموزي شهرستان هاي استان تهران، اگر سازمان هاي مختلف به صورت هماهنگ با هم فعاليت كنند پايگاه هاي تابستاني سازنده تر عمل خواهند كرد.
در حال حاضر سازمان هاي مختلف همچون شهرداري، سپاه، تربيت بدني و شوراي دانش آموزي براي دانش آموزان برنامه هاي جداگانه ويژه تابستان در نظر گرفته اند و جالب اينكه اين برنامه ها با نرخ هاي متفاوت به دانش آموزان عرضه مي شود و باعث مي گردد آنان در انتخاب سردرگم شوند.
مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد سازمان دانش آموزي صرفاً اين سامانه را در حد يك NGO دانش آموزي قلمداد كرده و حتي اخيراً رئيس سازمان دانش آموزي در گفتگو با خبرگزاري فارس هم گفته است كه اين سازمان متولي اوقات فراغت دانش آموزان نيست.
بالاخره نفهميديم با اين توصيه هاي خانم نياخليلي ،سازمان دانش آموزي نقشي در برنامه ريزي و هدايت برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت دارد يا نه؟  اگر اين سازمان به جز دانش آموزان عضو كه بالغ بر۴ ميليون نفر هستند مسئوليتي در زمينه غني سازي اوقات فراغت ساير دانش آموزان عهده دار است چرا تاكنون از ارائه طرح و برنامه طفره رفته است، حال اگر در اين زمينه نقشي ندارد بهتر است عرصه را به متوليان فرهنگي ديگر بسپارد تا با فراغ بال بيشتر به غني سازي اوقات فراغت ساير دانش آموزان بپردازند و كمتر منتقد طرح هاي آنان باشد.
010422.jpg

o مدرسه بخريد
مشاور هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با هشدار اين مسئله كه ۱۵ مدرسه استيجاري در شرف تعطيلي است گفته است كه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران سالانه بيش از يك ميليارد تومان بابت اجاره مدارس استيجاري پرداخت مي كند.
از سويي ديگر به گفته وي، هزينه خريد مدارس استيجاري هزينه اي بالغ بر ۱۰۰ ميليارد تومان خواهد بود كه از عهده اعتبارات عمراني سازمان آموزش و پرورش شهر تهران خارج است.
در حال حاضر ۴۱۵ مدرسه استيجاري در شهر تهران وجود دارد كه در طي دو سال گذشته ۳۹ مدرسه تخليه و خريداري شده است. انتظار مي رود مسئولان عمراني آموزش و پرورش شهر تهران، با كاهش هزينه هاي زائد از قبيل همايش هاي بي ثمر، برگزاري مسابقات بين دانش آموزان و غيره بتوانند زمينه لازم براي خريد مدارس استيجاري را فراهم كنند.
البته از سوي ديگر مي توان با همياري خيرين مدرسه ساز كه در شهر تهران كم هم نيستند بتوان با خريد چنين مدارس استيجاري، گامي مثبت در كاهش دغدغه هاي ذهني دانش آموزان، والدين و مسئولان آموزشي داشته باشند. علاوه بر آن بهتر است مسئولان آموزش و پروش با ارائه طرح هاي كوتاه مدت و دو شيفته كردن برخي از مدارس يك شيفته، هزينه اجاره را براي خريد مدارس استيجاري صرفه جويي كنند.
010434.jpg

o بيمه براي خوش سفري
مسافران جزيره كيش كه در روزهاي جشنواره تابستاني به اين منطقه سفر مي كنند در طول اين مدت خود تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند. به گفته همين منبع، مسافراني كه به مدت سه روز به جزيره كيش سفر مي كنند به ميزان هر مسافر يك ميليون ريال تحت پوشش بيمه جهت پرداخت هزينه هاي پزشكي حوادث احتمالي قرار مي گيرند.
به نظر شما خنده دار نيست؟ وقتي بيمه هاي خدمات درماني حدود هفت ماه از ارائه هزينه هاي بيمه مردم به بيمارستان ها طفره مي روند آن وقت انتظار داريد كه مسافران خوش پوش و خوش خرج كيشي، اين طوري بيمه  شوند آن هم به مبلغ گزاف يكصد هزار تومان.
معلوم نيست مسافران كيش در يك منطقه خوش آب و هوا كه بيشتر براي تفرج و هواخوري رفته اند منتظر چه نوع حوادث احتمالي هستند؟ شايد از يك منظر، بيمه كردن مسافران يك نوع ژست تبليغاتي براي كشاندن مسافران به كيش باشد وگرنه تمامي كساني كه تا به حال به كيش سفر كرده اند، اغلب دچار بيماري كم پولي، بدهكاري و چشم  هم چشمي شده اند. اميدواريم با اجراي چنين بيمه اي مسافران كيش كمتر دچار عوارضي از اين دست شوند! ناگفته نماند كه مي توان از حوادث احتمالي هواپيماهاي كثير السفر به كيش، از جمله بازنشدن چرخ هواپيما و آتش گرفتن موتور و غيره نيز در ارتباط با اين نوع بيمه ها اشاره نمود.

خوردن پفك ممنوع!
010425.jpg
وزارت بهداشت با انتشار گزارشي مبني برروند رو به افزايش بيماري هاي قلبي - عروقي، پرفشاري خون، ديابت و انواع سرطان اعلام كرد: براساس آمار حدود ۵۰ درصد كودكان ۱۲-۶ ماهه و ۹۰ درصد كودكان ۲-۱ ساله كشور هر روز محصولات پفكي مي خورند.
اين گزارش حاكي است، هر روز شاهد پخش تبليغات گوناگون از صدا و سيما هستيم كه مردم را به مصرف مواد غذايي كه براي سلامت انسان ضرر دارند (انواع غذاهاي شور مانند پفك، چيپس،  بيسكويت هاي شور و محصولات غذايي چرب مانند سس، روغن ها و ... و ساير مواد غذايي نامناسب نظير نوشابه هاي گازدار و ....) ترغيب مي كنند و حتي براي تشويق به مصرف بيشتر جايزه مي دهند.
بنابراين گزارش و براساس آئين نامه مربوط به تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغات،  تعيين جايزه در مقابل تشويق به خريد و مصرف ممنوع است و نيز براي تبليغ مواد غذايي، صدور مجوز از سوي وزارت بهداشت الزامي است زيرا تبليغ انواع سس هاي چرب با نشان دادن تصاوير جذاب بينندگان را به مصرف بيشتر سوق مي دهد.
اين گزارش همچنين تأكيد مي كند: تبليغ انواع غلات حجيم شده (پفك) و چيپس با پخش تصاوير كودكان شاداب و سالم، تبليغ نوشابه هاي گازدار با پخش تصاوير ورزشكاران، تبليغ انواع روغن نباتي با پخش تصاويري كه غذاها را در حال سرخ شدن در مقادير فراوان روغن نشان مي دهد و تشويق به مصرف در مقابل تعيين جايزه ممنوع است.

يافته هاي دو جامعه شناس نشان مي دهد
همسران همكار خوشبخت ترند
زوج هاي دانشگاهي كه در يك دانشگاه به كار مشغول هستند، از زوج هايي كه يك نفر در يك دانشگاه و ديگري در جايي ديگر كار مي كنند، احساس خوشبختي بيشتري مي كنند و فشار روحي كمتري را گزارش مي كنند. زوج هاي تحصيلكرده اي كه در يك محيط دانشگاهي فعاليت دارند، از شغل، ازدواج و خانواده خود احساس رضايت بيشتري مي كنند و براي حفظ توازن بين نيازهاي كار و خانواده فشار روحي كمتري احساس مي كنند. در اينگونه خانواده ها، دو همسر مشاركت برابرتري دارند و شغل هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارد.
استيفن سويت و فيليس موئن استادان دانشگاه كرنل ضمن اعلام يافته هاي فوق خاطرنشان مي كنند همكار بودن با هم در يك محيط نوعي همكوشي مثبت پديد مي آورد كه نتيجه روابط نزديك بين زندگي خانوادگي و كاري است. اين روابط تنگاتنگ فشارهاي مشتركي بين دو همسر شاغل را تخفيف مي دهد. اين دو جامعه شناس يافته هاي خود را در كنگره جهاني جامعه شناسي مطرح كردند كه اخيرا ًدر شهر برسبا در استراليا برگزار شد.
دو پژوهشگر ياد شده دريافتند با وجودي كه مرداني كه با همسر خود در يك محيط كار مي كنند به خصوص آناني كه بچه كوچك در خانه دارند، شش ساعت بيشتر از ساير مردان كار مي كنند و در نتيجه پايبندي كاري محكم تري دارند، اين افراد موفقيت خانوادگي بيشتري احساس مي كنند و كمتر از ساير مردان فشارهاي روحي را از خانه به محل كار منتقل مي كنند.
زناني كه با شوهر خود در يك محيط دانشگاهي كار مي كنند، نيز احساس رضايت زيادي مي كنند. زنان داراي مدارج بالا در مقايسه با ساير زنان بيشترين ميزان رضايت خانوادگي و خرسندي از احساس مادري را گزارش مي كنند. زناني كه داراي بچه هاي مدرسه رو هستند، به طور معمول كمتر از ساير زنان كار مي كنند. اين قبيل زنان بيشتر از ساير زنان داراي بچه هاي مدرسه رو بيشتر از موفقيت خانوادگي، خرسندي از احساس مادري و رضايت از ايجاد تعادل بين نيازهاي كار و خانواده صحبت مي كنند.
سويت گفت: «يافته هاي ما حاكي از آن است كه همكار بودن در يك محيط دانشگاهي از هر جهت به نفع زوج و نيز به نفع دانشگاه مربوطه است. به اعتقاد ما دانشگاه ها بايد بيشتر به فكر استفاده از اين قبيل زوج ها باشند، چرا كه ازدواج بين دو فرد دانشگاهي بسيار رايج است. براساس آمارهاي موجود، در آمريكا ۴۰ درصد مردان عضو هيأت علمي و ۳۵ درصد زنان عضو هيأت علمي با همتايان خود ازدواج كرده اند. اين تحقيق روي ۲۷۶ زوج دانشگاهي صورت گرفت كه دست كم يك نفر از آنها در يكي از دو دانشگاه در ايالت نيويورك شاغل بودند. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين مطالعه مي توان به سايت زير كه متعلق به مؤسسه اشتغال و خانواده دانشگاه كرنل است، مراجعه كنيد.
http://www.blcc.cornell.edu/cci/default.html

جوانان بيكار به «مشاغل سياه» روي مي آورند
براساس گزارش سازمان بين المللي كار، ۱۷۰ ميليون فرد جوان در جهان بيكارند و براساس پيش بيني هاي صورت گرفته با افزايش ۱۱۰ ميليون نفري جمعيت جهان، لازم است حدود ۵۰۰ ميليون شغل ايجاد شود؛ در غير اين صورت فاجعه اي به وقوع خواهد پيوست كه اثري قوي بر زندگي جوانان خواهد داشت.
بيكاري ۱۷۰ ميليون نفر در جهان در حالي گزارش مي شود كه نرخ بيكاري جوانان در ۵۰ كشور جهان بيش از ۱۵ درصد است.
به باور كارشناسان، واقعيت تلخ بيكاري جوانان در حالي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران نمايانگر است كه رشد اقتصادي اين كشورها همگام با رشد جمعيت و نيازهاي آن رخ نداده است. نتيجه آن كه ميزان بيكاري در بين گروه سني ۱۵ـ۱۹ و ۲۰ـ ۲۴ سال ۳۴ درصد و بين ۲۵ تا ۲۹ سال ۱۶ درصد است و با پيش بيني نرخ رشد ۲/۱۳ درصدي بيكاري در هر سال پيش بيني شده است كه در سال ۸۵، بيش از نيمي (۵۲ درصد) از جمعيت ۱۵ ـ ۲۹ سال كشور بيكار باشند.
آثار و عواقب بيكاري و دشواري ورود به بخش رسمي اقتصاد، علاوه بر تحميل تنگناهاي اقتصادي بر جوانان، ورود آنان به حاشيه اقتصاد و نيز مشاغل كاذب و در نتيجه گسست زنجيره هاي زندگي، افزايش جرم و جنايت، اعتياد و نابساماني هاي اجتماعي ديگر را به دنبال دارد.
در اين ميان روي آوري جوانان به  «مشاغل سياه» همچون قاچاق مواد مخدر، فعاليت در باندهاي خلافكار و...  كه آن را در زمره عوامل انحرافات اجتماعي گنجانده اند، خطري است كه در كنار واقعيت ناگوار بيكاري شكل گرفته و تهديدي عليه جوانان است.
«اندي فورلانگ» از محققان فعال در حوزه اشتغال جوانان، در گزارشي به گردهمايي جهاني كارشناسان براي بررسي اولويت جهاني حوزه جوانان در هلسينكي مي نويسد: «در بسياري از بخشهاي جهان تلاش هاي افراد جوان براي گذار به بازار كار به واسطه سطح فزاينده بيكاري خنثي مي شود و شرايط بازار كار براي افراد جوان درحال تخريب است».
به اعتقاد برخي كارشناسان و محققان، كشيده شدن جوانان به مشاغل سياه نتيجه رخداد «طرد اجتماعي» آنهاست كه به دليل بيكاري بلندمدت روي داده است.
امروزه جوانان بسياري در باندهاي خلافكار سازماندهي شده مشغول به كارند و از پايين ترين سطوح امنيت اجتماعي محرومند و از سويي ديگر قاچاق كودكان و زنان و تشكيل باندهاي فحشا و بهره كشي از اجيرشدگان تحت عنوان پديده اي است كه در برخي كشورها به عنوان محصول «طرد اجتماعي بيكاران» شكل گرفته است.

مديركل ميراث فرهنگي استان تهران:
تخريب آثار فرهنگي ادامه دارد
010437.jpg
اسدالله افلاكي - ميراث فرهنگي در حال حاضر، براي توقيف، پلمپ و ممانعت از تخريب آثار تاريخي و فرهنگي ضابط اجرايي ندارد.
دكتر ناصر پازوكي، مديركل ميراث فرهنگي استان تهران، ضمن اعلام اين مطلب گفت: به رغم آن كه قريب به يك سال است اين تصميم در جلسه شوراي تأمين استان اتخاذ شده و از طريق استانداري به دادگستري ابلاغ شده است ولي هنوز اين امكان دراختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار نگرفته و در نتيجه اين سازمان براي برخورد با متخلفان با مشكل مواجه است.
وي افزود: در حال حاضر، اين سازمان پس از آگاهي از تخلف، آن را به شهرداري اطلاع مي دهد و شهرداري نسبت به جلوگيري از تخلف اقدام مي كند. اين در حالي است كه در برخي موارد به دليل اختلاف ديدگاه ميان مسئولان شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي، روند پيشگيري از تخريب بناي موردنظر دچار اخلال مي شود و گاهي بناي موردنظر به طور كامل نابود مي شود.
مديركل ميراث فرهنگي استان تهران با اشاره به اين كه در سال گذشته ۲۵ مورد تخلف به اين سازمان گزارش شده، تصريح كرد: با ۲۰ مورد از اين تخلفات به طور قاطعانه برخورد و از تخريب بنا جلوگيري شد اما پنج نمونه از اين موارد به رغم ميل مسئولان ميراث فرهنگي متأسفانه تخريب و نابود شد. در سال جاري نيز تا كنون ۴ مورد به سازمان گزارش شده كه با همكاري خوب و به موقع شهرداري با كليه موارد يادشده برخورد جدي شده است.
اين مقام مسئول ميراث فرهنگي درباره مقاوم سازي آثار و بناهاي تاريخي تهران گفت: مقاوم سازي بناهاي تاريخي بايد مطابق با اصول مرمت بناي تاريخي و با حفظ هويت اين بناها صورت پذيرد كه در اين باره تاكنون مقاوم سازي بعضي از بناها از جمله مدرسه عالي شهيد مطهري، مسجد جامع ورامين و موزه ملي كه اعتبارات بازسازي آنها وجود دارد آغاز شده، و مقاوم سازي ديگر بناها در دست مطالعه است.
وي در پايان از مسئولين قوه قضائيه خواست تا درخصوص تصميمات شوراي تأمين استان مبني بر اختصاص يك شعبه رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي و دراختيار گذاردن ضابطين قضايي براي جلوگيري از تخريب بناهاي تاريخي تسريع نمايند تا از اين طريق هويت و پيشينه شهر تهران حفظ شود.

نخستين «صداي مشاور پزشكي سالمندان» راه اندازي مي شود
مديركل دفتر مراكز غيردولتي سازمان بهزيستي كشور خبر داد: بر اساس رايزنيهاي صورت گرفته «صداي مشاور پزشكي سالمندان» ظرف دو ماه آينده به صورت آزمايشي راه اندازي مي شود.دكتر توكلي گفت: راه اندازي «صداي مشاور پزشكي سالمندان» پس از برآورد تعداد استانهاي داوطلب و تامين اعتبار از سوي سازمان مديريت، محقق خواهد شد.وي اظهار كرد: بر اين اساس، سالمندان نيازمند دريافت خدمات روانپزشكي، پزشكي، مددكاري، توانبخشي، مشاوره اي و ...، مي توانند از خدمات صداي مشاوره استفاده كرده و آن دسته از تماس گيرندگان كه نيازمند خدمات بيشتري باشند، به مراكز روزانه مشاوره اي و توانبخشي سازمان ارجاع داده مي شوند.

تابوت هايي به شكل ماهي، پياز
تابوت هايي به شكل ماهي، پياز و مرسدس در نمايشگاه «فرهنگ كفن و دفن» در برلين با هدف تغيير مدل هاي كفن و دفن در اين كشور به نمايش گذاشته شد.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويتر، طراحان ايتاليايي و آلماني به همراه يك هنرمند آفريقايي اين تابوت ها را به رنگ لاكي براق و طلايي ساختند.سخنگوي موزه فرهنگ كفن و دفن در برلين اعلام كرد: عاداتي نظير پوشيدن لباس مشكي براي مراسم عزاداري، كهنه شده است و به احساس بسياري از مردم درباره مساله مرگ هرگز پرداخته نمي شود. ما سعي داريم به اين افراد كمك كنيم تا راه هايي را براي بيان غم و اندوهشان بيابند.

ايران
اقتصاد
انديشه
سياست
علم
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |  انديشه  |  ايران  |  سياست  |  علم  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |