شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۳ - - شماره ۳۴۴۵
نگاهي به دانشگاه بين المللي تراس شفچنكوف كيف
دانشگاهي با چهار قرن قدمت
000819.jpg
مهتاب صفرزاده خسروشاهي
هر سال حدود ۲ هزار مقاله علمي دانشجويان و اساتيد دانشگاه شفچنكوف به مراكز معتبر علمي جهان ارائه مي شود و اكثر اين مقاله ها به عنوان مقالات برتر موفق به كسب جايزه مي شوند
تاريخچه:
«دانشگاه بين المللي تراس شفچنكوف كيف»
National TARAS SHEVCHNKO University of Kyiv در نيمه اول قرن هفدهم ميلادي (۱۶۳۲ ميلادي) با نام آكادمي موهيلاي كيف در شهر كيف در كشور اوكراين تأسيس شد و به عنوان اولين مركز تحصيلات عالي در اوكراين فعاليتش را آغاز كرد. اولين شاگردان اين آكادمي چهره هاي سرشناس ادبي - اجتماعي كشور اوكراين چون «هريهوي سوفورودا»، «فوفان پروكوفوويچ»، «مليتي اسموتزسيكي»، «ميخاييل استارفسكي» (نمايشنامه نويس)، «ماكزيم ريشوف» (شاعر)و«لسينكوف»(موسيقيدان) بودند.
پس از مدتي اين مركز علمي (آكادمي موهيلاي كيف) به دانشگاهي بين المللي تبديل شد و نام «دانشگاه بين المللي كيف» بر آن نهاده شد و پس از آن شصت و دو نفر به عنوان اولين دانشجويان اين دانشگاه بين المللي، در سال ۱۸۳۴ ميلادي، تحصيلات خود را در «دانشكده فلسفه» كه شامل دو دپارتمان تاريخ و فلسفه بود، آغاز كردند. سپس به تدريج دانشكده هاي فيزيك و رياضي و در سال ۱۸۳۵ دانشكده حقوق و پزشكي در اين دانشگاه تأسيس شدند. پس از مدتي نيز دانشكده فلسفه به دو دانشكده فلسفه و تاريخ تقسيم شد و به اين ترتيب اين دانشگاه بين المللي پذيراي دانشجويان مختلف در دانشكده هاي خود شد. تا سال ۱۹۲۰ ديگر دانشكده جديدي به دانشكده هاي قبلي اضافه نشد و پس از سال ۱۹۲۰ تأسيس دانشكده هاي جديد آغاز شد.
در سال ۱۹۳۹ براي اداي احترام به يكي از مشاهير بزرگ هنري - سياسي اوكراين «دانشگاه بين المللي كيف» به نام كنوني خود يعني «دانشگاه بين المللي تاراس شفچنكوف» تغيير نام داد.
اكنون، اين دانشگاه داراي پانزده دانشكده، يك مركز پيش دانشگاهي، شش مؤسسه آموزشي و چهار دپارتمان علمي با كرسي اختصاصي در دانشگاه هاي بين المللي ديگر كشورهاست. تعداد دانشجويان اين دانشگاه با احتساب دانشجويان مؤسسه هاي آموزشي آن، بيست هزار نفر است. اين دانشگاه با دو هزار مركز علمي و دانشگاه هاي بين المللي جهان، ارتباط علمي دارد.
در سال ۱۹۹۸، بر طبق نظر مركز بين المللي تحصيلات تكميلي اروپا (CHEGE)، «دانشگاه بين المللي شفچنكوف» به عنوان يكي از دانشگاه هاي برتر بين المللي براي تحصيلات عالي انتخاب شد و از آن پس ظرفيت پذيرش دانشجو در آن چند برابر گشت.
از طرفي هر سال حدود ۲ هزار مقاله علمي دانشجويان و استادان اين دانشگاه به مراكز معتبر علمي جهان ارائه مي شود و اكثر اين مقاله ها به عنوان مقالات برتر موفق به كسب جايزه مي شوند.
مؤسسه هاي آموزشي و دپارتمان هاي علمي دانشگاه بين المللي تراس شفچنكوف
«دانشگاه بين المللي شفچنكوف كيف» داراي پانزده دانشكده، يك مركز پيش دانشگاهي، شش مؤسسه آموزشي و چهار دپارتمان علمي است. در اين بخش به بررسي اين مراكز مي پردازيم:
دانشكده پزشكي
اين دانشكده فقط پذيراي دانشجويان در دوره هاي پيوسته (دوره اي) است. دروس به صورت تئوري ارائه شده و فقط رشته پزشكي واحد عملي دارد. رشته هاي تحصيلي اين دانشكده عبارتند از: پزشكي، ميكروبيولوژي،  بيوشيمي، بيوفيزيك، جانورشناسي، گياه شناسي، فيزيولوژي و ژنتيك. براي اطلاع بيشتر به وب سايت دانشكده به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.biol.univ.kiev.ua/
دانشكده شيمي
دانشكده شيمي نيز مانند دانشكده پزشكي فقط در دوره هاي پيوسته (دوره اي) يا به عبارتي روزانه جذب دانشجو مي كند. واحدهاي درسي شامل دروس تئوري و عملي براي رشته تحصيلي اين دانشكده است. تنها رشته تحصيلي ارائه شده در اين دانشكده رشته شيمي، بدون گرايشي خاص است.
دانشكده كامپيوتر(علوم كامپيوتر)
دانشجويان فقط مي توانند در دوره هاي پيوسته(دوره اي) در اين دانشكده ادامه تحصيل بدهند. رشته هاي اين دانشكده عبارتند از: رياضي كاربردي، علوم رياضي(عمومي)، علوم رياضي(پيشرفته) و علوم كامپيوتر. براي آگاهي بيشتر به وب سايت دانشكده به آدرس زير مراجعه كنيد.:
http://www.unicyb.kiev.ua/
دانشكده اقتصاد
اين دانشكده داراي دوره هاي پيوسته(دوره اي) و پاره وقت بوده و واحدهاي درسي به صورت تئوري و عملي ارائه مي شود. رشته هاي تحصيلي اين دانشكده عبارتند از: اقتصاد، بازرگاني، اقتصاد نظري، اقتصاد بازرگاني، حسابداري، مميزي مالياتي، بانكداري، برنامه ريزي اقتصادي با كامپيوتر، مديريت، مديريت بازرگاني، اقتصاد بين الملل در دوره  هاي پيوسته (دوره اي) و در دوره پاره وقت رشته هاي: اقتصاد بازرگاني، حسابداري و مميزي مالياتي، بانكداري، سرمايه گذاري و اقتصاد بين المللي ارائه مي شود. براي  آگاهي بيشتر به وب سايت اين دانشكده به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.econom.kiev.ua/
دانشكده تاريخ
در اين دانشكده امكان ادامه تحصيل در دوره هاي پيوسته (دوره اي) و پاره وقت ميسر است. دانشجويان در دوره پيوسته مي توانند در رشته هاي: تاريخ، مردم شناسي، باستان شناسي و در دو دوره پاره وقت در رشته تاريخ، مردم شناسي و حقوق ادامه تحصيل بدهند. براي آگاهي بيشتر از فعاليت هاي دانشكده، به وب سايت آن به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.‚history.univ.kiev.ua/
دانشكده حقوق
در اين دانشكده امكان ادامه تحصيل در هر دو دوره يعني پيوسته و پاره وقت ميسر است. رشته تحصيلي اين دانشكده عبارت است از: رشته حقوق و هيچ گرايش خاصي ندارد. براي آگاهي بيشتر مراجعه كنيد به وب سايت دانشكده به آدرس:
http://www.law.univ.kiev.ua/
دانشكده مكانيك و رياضيات
هر دو دوره پيوسته و پاره وقت در اين دانشكده ارائه شده و دانشجويان مي توانند در رشته هاي مكانيك و رياضيات ادامه تحصيل بدهند. براي آگاهي بيشتر مراجعه كنيد به:
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/
دانشكده فيزيك
در اين دانشكده امكان ادامه تحصيل در دوره پيوسته (دوره اي) ميسر بوده و واحدهاي درسي به صورت عملي و تئوري ارائه مي شود. رشته هاي تحصيلي اين دانشكده عبارت است از: فيزيك،ستاره شناسي، فيزيك خاك، فيزيك هسته اي، فيزيك ذرات، ليزر با گرايش ساخت و طراحي دستگاه هاي ليزري و اپتوالكترونيك. براي آگاهي بيشتر از فعاليت هاي اين دانشكده به وب سايت آن به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.phys.univ.kiev.ua//
دانشكده علوم اجتماعي و روانشناسي
اين دانشكده فقط در دوره هاي پيوسته جذب دانشجو مي كند. رشته هاي تحصيلي اين دانشكده عبارتنداز: علوم اجتماعي: جامعه شناسي و روان شناسي. براي اطلاع بيشتر به وب سايت دانشكده به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.socd.univ.kiev.ua/
دانشكده زبان هاي خارجي
در اين دانشكده رشته هايي چون: زبان شناسي (شامل سه بخش آموزش زبان، ادبيات و ترجمه) براي زبان هاي انگليسي، آلماني، اسپانيايي و فرانسه؛ رشته اختصاص ترجمه(براي زبان هاي انگليسي، آلماني، اسپانيولي و فرانسه) ارائه مي شود.
مؤسسه هاي آموزشي
مؤسسه هاي آموزشي «دانشگاه بين المللي تراس شفچنكوف كيف» عبارتنداز:
- مؤسسه آموزشي روابط بين الملل
- مؤسسه آموزشي خبرنگاري- روزنامه نگاري (ژورناليسم). براي آگاهي از فعاليت هاي اين مؤسسه مي توانيد به وب سايت اين مؤسسه به آدرس زير مراجعه كنيد:
: http://www.journ.univ.kiev.ua/
- مؤسسه آموزشي تحصيلات تكميلي (كه عهده دار برنامه ريزي و خط مشي دانشگاه است)
- مؤسسه آموزشي زبان شناسي
- آموزشگاه علوم ارتش
- آموزشگاه علوم مديريت، تجارت و سرمايه گذاري دپارتمان هاي علمي
- دپارتمان علمي اطلاعات و علوم كامپيوتر
- كتابخانه علمي ماكسي موفيچ . اين كتابخانه داراي دپارتمان علمي است و براي آگاهي بيشتر از فعاليت هاي اين كتابخانه به وب سايت آن به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.library.univ.kiev.ua/
- دپارتمان علوم و تحقيقات
- دپارتمان ستاره شناسي و نجوم. براي آگاهي بيشتر از فعاليت هاي اين مركز به وب سايت آن به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.observ,univ.kiev.ua/index.htm
تحصيل در رشته هاي تحصيلي دانشگاه شفچنكوف
مدت تحصيل در رشته هاي مختلف تحصيلي در مقطع كارشناسي (ليسانس)؛ چهار سال و براي دوره كارشناسي ارشد (فوق ليسانس)؛ پنج سال است. اين مدت براي دانشجويان دوره پيوسته (دوره اي) است. اما براي دانشجويان دوره پاره وقت؛ مقطع كارشناسي (ليسانس)؛ پنج سال و كارشناسي ارشد (فوق ليسانس)؛ شش سال است. براي مقطع دكترا (دكترا و دكتراي حرفه اي براي رشته هاي پزشكي)؛ مدت تحصيل سه سال پس از مقطع كارشناسي (ليسانس) است.
شرايط ورود به دانشگاه براي دانشجويان خارجي
ورود به دانشگاه تراس شفچنكوف كيف؛ براي كليه دانشجوياني كه شرايط ورود به دانشگاه را داشته باشند؛ بلامانع است. اما مدارك مورد نياز براي ارائه به دانشگاه عبارت است از:
- تكميل فرم پذيرش
- كپي آخرين مدرك تحصيلي (ديپلم براي ورود به دانشگاه و كارشناسي و بالاتر براي ادامه تحصيل) معتبر
- ارائه برگ سلامت كه به تأييد مركز پزشكي دانشگاه رسيده باشد (مخصوصاً آزمايش عدم ابتلا به ايدز و اعتياد).
- ارائه پاسپورت معتبر و بليت با اعتبار يك سال؛ براي بازگشت دانشجوي خارجي به كشورش در صورت عدم پذيرش. قبل از ورود به دانشگاه دانشجويان خارجي بايد يك سال دوره پيش دانشگاهي بگذرانند. در اين مدت دانشجويان با درس فلسفه، زبان روسي و اوكرايني و بعضي دروس عمومي رشته اي كه براي تحصيل انتخاب كرده اند، آشنا مي شوند. در پايان يك سال، از دانشجويان امتحان به عمل آمده و قبولي در اين امتحان ضروري است.
از آنجايي كه دانشكده هاي مختلف اين دانشگاه؛ دروس رشته هاي تحصيلي شان را به زبان هاي روسي؛ انگليسي يا اوكرايني ارائه مي كنند؛ بنابراين قبل از ورود به هر رشته تحصيلي لازم است دانشجو به زبان رشته تحصيلي انتخابي اش تسلط داشته و نمره قبولي در امتحان زبان كسب كند.
هزينه هاي تحصيلي
هزينه  تحصيل براي هر سال تحصيلي دانشگاهي، به «دلار» آمريكا محاسبه مي شود. اين هزينه؛ جدا از هزينه خوراك، درمان و اقامت بوده و نسبت به هر دانشكده اين هزينه هاي جانبي متفاوت است.
الف- هزينه ثبت نام كليه دانشكده ها (به جز دانشكده حقوق) و مؤسسه آموزشي ژورناليسم،(خبرنگاري- روزنامه نگاري) در دوره پيوسته( دوره اي) بين هزار و پانصد دلار آمريكا و براي دوره پاره وقت بين هزار تا دو هزار دلار آمريكاست.
- هزينه ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دوره پيوسته (دوره اي) كليه دانشكده ها (به جز دانشكده حقوق) و مؤسسه آموزشي ژورناليسم، برابر دو هزار و پانصد دلار است.
- هزينه تحصيل در مقطع دكتراي كليه دانشكده ها (به جز دانشكده حقوق) و مؤسسه آموزشي ژورناليسم؛ در دوره پيوسته (دوره اي) برابر سه هزار دلار و در دوره پاره وقت؛ دو هزار دلار است.
- هزينه دوره كارآموزي كليه دانشكده ها (به جز دانشكده حقوق) و مؤسسه آموزشي ژورناليسم برابر هزار و پانصد دلار است.
ب- هزينه ثبت نام مؤسسه آموزشي روابط بين الملل و دانشكده حقوق براي دوره هاي پيوسته (دوره اي) يا روزانه بين دو هزار و پانصد تا سه هزار دلار و براي دوره پاره وقت بين دو هزار تا دو هزار و پانصد دلار است.
- هزينه ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مؤسسه آموزشي روابط بين الملل و دانشكده حقوق برابر سه هزار دلار است.
- هزينه ادامه تحصيل در مقطع دكتراي مؤسسه آموزشي روابط بين الملل و دانشكده حقوق براي دوره پيوسته؛ سه هزار و پانصد دلار و دوره پاره وقت، سه هزار دلار است.
- هزينه دوره كارآموزي مؤسسه آموزشي روابط بين الملل و دانشكده حقوق برابر دو هزار و پانصد دلار است.
- براي كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت «دانشگاه بين المللي تراس شفچنكوف كيف» مراجعه كنيد:
http://www.univ.kiev.ua
فصل نامه دانشگاه بين المللي تراس شفچنكوف كيف
اين دانشگاه؛ فصل نامه (بولتن) داخلي دارد كه به همت دانشجويان دانشكده هاي مكانيك و فيزيك منتشر مي شود. اولين شماره آن در سيزدهم نوامبر سال ۱۹۸۹ منتشر شد. اين فصل نامه، هر سه ماه يك بار (هر فصل) منتشر شده و شامل مباحث زير است:
- جبر، هندسه و رياضيات
- خبرهاي جديد علمي در زمينه علوم رياضي و مكانيك
- علوم كامپيوتر و يافته هاي جديد درباره علم كامپيوتر
- راديوفيزيك (يافته هاي جديد علمي، شرح فعاليت هاي دانشجويان اين رشته و...)
- فيزيك مدرن
علاوه بر اين مباحث علمي، شرح فعاليت هاي «دانشگاه بين المللي تراس شفچنكوف كيف» نيز در فصل نامه درج مي شود. اين فصل نامه به دو زبان اوكرايني و انگليسي است و امكان مطالعه فصل نامه از طريق اينترنت نيز ميسر است. براي آگاهي بيشتر مي توانيد به وب سايت فصل نامه به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://bulletin.univ.kiev.ua: وب سايت
http://www.phildep.univ.kiev.ua/

تحصيل در قديمي ترين دانشگاه شمال اروپا
000822.jpg
شبنم جعفرزاده
شهر اوپسالا، چهارمين كلان شهر كشور سوئد، در هفتاد كيلومتري شمال استكهلم است. شهرت اين شهر به علت وجود دانشگاهي است كه در قرن ۱۵ ميلادي در آن تأسيس شده و قديمي ترين دانشگاه در كشورهاي شمال اروپا به شمار مي رود. دانشگاه اوپسالا در سال ۱۴۷۷ تأسيس شده و اكنون بيش از ۳۵ هزار دانشجو دارد كه در ۹ دانشكده آن مشغول به تحصيل هستند. اين دانشگاه كه در پنجمين كشور بزرگ اروپا واقع شده سال گذشته رتبه سيزدهم را در اروپا و رتبه ۵۹ را در جهان از آن خود كرد. فعاليت دانشگاه اوپسالا در سه حوزه اصلي علوم انساني و علوم اجتماعي، پزشكي و داروسازي، و علوم و الهيات و در يكصد گروه تحصيلي مختلف انجام مي گيرد. همچنين اين دانشگاه در بيش از ۳۶۰۰ پروژه پژوهشي بين المللي شركت داشته و انتشارات سالانه آن پنج هزار عنوان است.
در دوره تحصيلات تكميلي تعداد دانشجويان به ۲۴۰۰ نفر مي رسد كه از اين تعداد نزديك به ۴۰۰ نفر در مقطع دكترا تحصيل مي كنند. از ۵۸۰۰ كارمند دانشگاه، ۳۸۰۰ نفرشان را استادان و پژوهشگران تشكيل داده و همچنين ۱۵ درصد استادان اين دانشگاه زن هستند. كتابخانه اين دانشگاه يكي از بهترين كتابخانه هاي منطقه اسكانديناوي در حوزه علوم انساني بوده و قديمي ترين كتابخانه تحقيقاتي كشور سوئد نيز به شمار مي رود. دانشگاه اوپسالا در مجموع ۱۹ كتابخانه با ظرفيت ۲۱۴۶ نفر دارد كه مجموعه اي بيش از ۵ ميليون عنوان كتاب، ۱۷ هزار جريده و هفت هزار روزنامه الكترونيكي را دربرمي گيرد.
دانشكده هاي اين دانشگاه شامل دانشكده الهيات، حقوق، پزشكي، داروسازي، علوم انساني، زبان، علوم اجتماعي، علوم و فنون و علوم آموزشي مي شوند. در دانشكده علوم و فنون بسياري از رشته ها به زبان انگليسي تدريس مي شوند. در دانشكده زبان گروه هاي انگليسي، زبان شناسي، زبان هاي مدرن و زبان هاي اسكانديناوي وجود دارد.
دانشكده علوم آموزشي شامل گروه هاي تربيت معلم، آموزش ضمن خدمت، مركز آموزش مديريت مدرسه و گروه هاي مربوط به حرفه تدريس و آموزش است. در دانشكده علوم انساني نيز رشته هاي باستان شناسي، فلسفه، تاريخ، مردم شناسي و نژادشناسي فرهنگي، تاريخ هنر، ادبيات، تاريخ علم و انديشه، موسيقي شناسي و مركز پژوهش هاي چند نژادي وجود دارند.
دانشكده داروسازي دانشگاه اوپسالا از جايگاه ويژه اي برخوردار است، زيرا تنها دانشكده داروسازي كشور سوئد بوده و پژوهش هاي مختلف آن در زمينه هاي شيمي دارويي، زيست شناسي دارويي و داروسازي در سطح ملي انجام مي شود.
نشاني دانشگاه:
Uppsala University
p.o.Box 256
SE-751 05 uppsala
SWEDN
Tel: +46 18-471 00 00
Fax: +46 18-471 20 00
Web: www.uu.se
دانشجويان خارجي براي ثبت نام در دانشگاه اوپسالا بايد به دفتر بين المللي دانشگاه مراجعه كنند:
www.inter.uadm.uu.se
email: interoff@uadm.uu.se
اين دانشگاه آزمون ورودي ندارد، اما متقاضيان بايد شرايط لازم را از جمله آشنايي كافي به زبان هاي انگليسي و سوئدي و داشتن مدرك ديپلم متوسطه، داشته و در صورت عدم آشنايي با زبان سوئدي، آنها ملزم به گذراندن آزمون TISUS (آزمون زبان سوئدي براي تحصيلات دانشگاهي) و كسب نمره قبولي هستند. البته اين شرط شامل حال متقاضيان دوره كارشناسي ارشد در رشته هايي كه كاملاً  به زبان انگليسي است، نمي شود. متقاضيان مقطع دكترا نيز بايد به گروه مربوطه براي ادامه تحصيل مراجعه كنند. گروههاي تحصيلي اين دانشگاه در اين صفحه موجود است:
wwwuu.se/Adresser/Directory/index.eng.shtml
براي درخواست ثبت نام بايد به دفتر پذيرش ملي آموزش عالي به آدرس www.vhs.se رجوع كرد (البته تمامي سايت به زبان سوئدي است).
آخرين موعد ثبت نام براي ترم پاييز، ۱۵ آوريل و براي ترم بهار، ۱۵ اكتبر است. مدارك لازم هم شامل موارد زير است:
كپي تأييد شده از ديپلم متوسطه، نمرات و دروس متوسطه و ترجمه مدرك اتمام دوره متوسطه (به جز زبان هاي انگليسي، آلماني، فرانسوي، نروژي يا دانماركي) و در صورت داشتن تحصيلات دانشگاهي ديگر كپي آنها نيز لازم است.
دانشگاههاي كشور سوئد شهريه ندارند و تنها هزينه دانشگاهي، مبلغ عضويت در انجمن دانشجويي است كه بايد هر ترم پرداخت شود اما دانشجويان بايد قادر به تأمين حداقل ۶۴۰۰ كرون براي ده ماه باشند. اين مبلغ معادل ۷۰۰ يورو و يا ۷۲۰ دلار آمريكاست. نمونه هزينه تقريبي براي هر ماه از اين قرار است:
غذا :۲۱۰۰ كرون
اقامت: ۳۰۰۰ كرون
شهريه و كتاب: ۲۰۰ كرون
تلفن روزنامه: ۲۵۰ كرون
رفت و آمد: ۳۵۰ كرون
درمان: ۲۰۰ كرون
لباس: ۳۰۰ كرون
سرگرمي: ۲۰۰ كرون
مجموع هزينه ها در يك ماه: ۶۷۰۰ كرون
هزينه ها در اين كشور نسبتاً  بالاست اما دانشگاه اوپسالا هيچ گونه كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان خارجي ارائه نمي دهد. اين دانشگاه همچنين امكان اسكان تمامي دانشجويان را ندارد. به همين سبب بهترين راه براي اقامت سريع پس از پذيرش در اين دانشگاه از طريق آدرس www.studentstaden.se يا ارسال ايميل به info@studentstaden.se مي باشد.

مراكز معتبر علمي
مركز تحقيقات حقوق و علوم اجتماعي دانشگاه كانزاي ژاپن
مركز تحقيقات حقوق و علوم اجتماعي دانشگاه كانزاي ژاپن (ILS) يكي از مراكز معتبر تحقيقاتي در زمينه حقوق و علوم اجتماعي است كه در سال ۱۹۸۷ در دانشگاه كانزاي تأسيس شد. پس از تأسيس اعضاي مركز از بين استادان و دانشجويان رشته هاي علوم اجتماعي و حقوق دانشگاه هاي ژاپن انتخاب شده و تحقيقات خود را در زمينه حقوق، علوم اجتماعي، علوم سياسي و... آغاز كردند.
اكنون تحقيقات اين مركز بر روي چهار اصل مهم تمركز يافته است:
- تحقيق و پژوهش در زمينه مسايل حقوقي كشورهاي آسيايي
- پژوهش در زمينه قوانين حقوقي، وضع قوانين و ضمانت اجرايي آن
- پژوهش در زمينه مسايل سياسي و اجتماعي
- پژوهش و برنامه ريزي براي سامان دهي به وضعيت حقوقي و اجتماعي كلان شهرها
براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.kansai-u.ac.jp: صفحه الكترونيك
مركز تحقيقات سانتا اف- اي آمريكا
مركز تحقيقات سانتا اف- اي آمريكا (SFI)، مركزي است غيرانتفاعي و خصوصي كه در سال ۱۹۸۴ در نيومكزيكو در آمريكا تأسيس شد. اين مركز به عنوان مركزي واسطه براي برقراري ارتباط بين محققين و پژوهشگران فعاليت مي كند. علاوه بر اين پژوهشگران اين مركز راه هاي جديد تحقيق و پژوهش را ارائه كرده و پژوهشگران را براي دستيابي به نتايج بهتر ياري مي كنند.
اين مركز هر ساله با برگزاري همايش، نشست هاي داخلي و... زمينه ارتباط بيشتر پژوهشگران را فراهم مي كند. براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://19302270802/:صفحه الكترونيك
كتابخانه دانشگاه موناش آفريقاي جنوبي
كتابخانه دانشگاه موناش آفريقاي جنوبي در سال۲۰۰۰ همزمان با تأسيس دانشگاه موناش آفريقاي جنوبي تأسيس شد. اين كتابخانه يكي از مجهزترين كتابخانه هاي آفريقاي جنوبي بوده و دانشجويان كليه رشته ها مي توانند از اين مجموعه براي تحقيق و پژوهش استفاده كنند. اين كتابخانه مجهز به بخش ديجيتالي بوده و از اين رو دسترسي به اين كتابخانه آسان است.
براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به آدرس اين مركز مراجعه كنيد:
http://www.monash.ac.za/library/index.html/ : صفحه الكترونيك (وب سايت(
salibrary @ lib.monash.edu : پست الكترونيك
تلفن: ۲۷۱۱۹۵۰۴۰۵۰+
دانشگاه هاي «قبرس»
الهام رضاخاني
دانشگاه هاي دولتي در اين كشور خود اقدام به برگزاري امتحان ورودي مي كنند. شرايط ورود به دانشگاه هاي خصوصي در قبرس سهل تر است و كليه مراكز آموزش عالي در اين كشور بر مبناي نظام واحدي است. وزارت  تحصيلات عاليه در قبرس توسط شوراي (SEKAP) تأييديه و KYSATS (كنترل علمي مراكز علمي) به انجام امور در اين رابطه مي پردازد و بخش يوناني نشين اين كشور تنها يك دانشگاه و چند كالج بزرگ و كوچك دارد. اين بخش از لحاظ سطح زندگي پايين تر است، اما به كمك دولت تركيه دانشگاه هاي خوبي راه اندازي كرده است و زبان تحصيل در دانشگاه هاي اين كشور (يوناني نشين و ترك نشين) انگليسي است، به استثناء دانشگاه قبرس كه زبان رسمي آن يوناني است.
معرفي دانشگاه هاي قبرس:
- دانشگاه هاي قبرس، گروه يك براي كليه دوره هاي تحصيلي و ارائه مقاله علمي براي سطح دكترا عبارتند از:
1- University of Cyprus.
2- Eastern mediterranian universityd.
- دانشگاه و مراكز آموزش عالي گروه دو كه تا سطح كارشناسي ارزشيابي مي شود.
1- Near East university.
2- Girne American university
3- Inter College. 4. Cyprus College.
ويزاي تحصيلي در آمريكا گران شد
سازمان مهاجرت و حقوق گمركي ايالات متحده آمريكا هزينه درخواست رواديد براي تحصيل در دانشگاههاي اين كشور را يكصد دلار افزايش داد.
به گزارش خبرگزاري شين هوا، اين افزايش هزينه براي سيستم اطلاعاتي دانشجو و تبادل بازديد كننده (sevis) مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه يك سيستم رايانه اي اطلاعات دولتي است و نقش تأمين و مديريت اطلاعات مربوط به دانشجويان خارجي و تبادل بازديد كنندگان در طول مدت اقامتشان در ايالات متحده را برعهده دارد.
اين اقدام از اول سپتامبر سال جاري اعمال خواهد شد. به گزارش ايسنا، تاكنون در مجموع ۷۳۰ هزار دانشجوي خارجي و بازديد كننده براي سيستم «sevis » ثبت نام كرده اند.
عضويت يك دانشجوي ايراني در پارلمان بين المللي جوانان
يك دانشجوي نمونه دانشگاه علوم پزشكي مشهد از ميان دانشجويان ۱۶۳ كشور جهان به عضويت كميته سلامت پارلمان بين المللي جوانان انتخاب شد.
وحيد نوبهار دانشجوي دانشكده علوم پزشكي مشهد در ميان ۲۰۰۰ نامزد از كشورهاي مختلف جهان به عنوان عضو كميته سلامت پارلمان بين المللي جوانان براي شركت در اجلاس جهاني سيدني برگزيده شد.
وحيد نوبهار طراح و مجري پروژه «جوانان سالم تا ۲۰۲۰» بوده و به همين دليل به عضويت اين كميته برگزيده شد.

با دانشگاهها
دانشگاه اينديانا دوره هاي مجازي آمادگي آزمون تافل برگزار مي كند
دانشگاه اينديانا در آمريكا از طريق برگزاري دوره هاي اينترنتي، داوطلبان كشورهاي مختلف را براي آزمون تافل آماده مي كند.
به گزارش سايت اينترنتي دانشگاه اينديانا، با برگزاري اين دوره آموزشي، آن دسته از داوطلبان متقاضي تحصيل در كالج ها و دانشگاه هاي آمريكا، با شركت در اين دوره، خود را براي آزمون آماده كنند.
نحوه تدريس در اين دوره آموزشي بر اساس پرسش و پاسخ مستقيم و اينترنتي استاد و دانشجو است.
رئيس اين دانشگاه در اين باره مي گويد: در حال حاضر بسياري از سازمان ها دستورالعمل ها و سؤالات بسياري براي تافل ارائه مي دهند، اما هيچ يك از آنها اين امكان را براي دانشجويان فراهم نمي كند كه با يك مربي به صورت آنلاين در ارتباط بوده و جواب آزمون خود را به طور شخصي دريافت كنند.
دانشجويان مي توانند از اين طريق نقاط ضعف و خطاهاي خود را شناسايي كرده و با رفع آنها نمرات خود را بهبود بخشند.
اولين دوره اين واحد كه ۱۰ هفته به طول مي انجامد و از ۲۶ جولاي آغاز مي شود و دوره هاي بعدي با توجه به نيازها و درخواست هاي دانشجويان تنظيم و ارائه مي شود.
اعتماد به نفس پسران دانشجو در حال كاهش يافتن است
تعداد پسراني كه مايل به تحصيل در دانشگاه هستند، در سال گذشته از هفتاد درصد به شصت و شش درصد كاهش يافت. يك سوم اين تعداد يعني بيست و دو درصد آنها در مقايسه با سي وسه درصد از دختران، رفتن به دانشگاه را به علت كسب نكردن نمرات خوب در امتحانات بعيد مي دانستند. در همين حال تعداد دانش آموزاني كه در مورد ادامه تحصيل در دانشگاه نامطمئن بودند در سال گذشته از چهارده درصد به هجده درصد افزايش يافته بود. گاردين به نقل از دبير كل انجمن ملي معلمان ارشد نوشت: «كاهش تمايل به ادامه تحصيل در بين پسران بسيار ناراحت كننده است. من تصور مي كردم كه ما در تشويق پسران و والدين آنها به ادامه تحصيل در دانشگاه موفق شده ايم و آنها ديگر بلافاصله وارد بازار كار نشده و خود را از تحصيلات عالي محروم نخواهند كرد اما اكنون بايد دوباره تمام توان خود را براي متقاعد كردن آنها به كار بنديم.» به اعتقاد وي نكته مهمي كه پسران بايد بدانند اين است كه تحصيلات عالي در تأمين آينده شغلي آنها در درازمدت نقش اساسي دارد.
اين نتايج از بررسي اخيري كه به دنبال برنامه افزايش شهريه دانشگاه ها به سه هزار پوند در سال صورت گرفته، به دست آمده است. اين بررسي كه در مورد ۲۳۰۰ دانش آموز انجام شده، نشان مي دهد كه هجده درصد اين دانش آموزان به علت نگراني از بدهي در زمان تحصيل مايل به رفتن به دانشگاه نيستند. اما برخلاف اين موارد، احتمال ورود دانش آموزان شانزده ساله به دانشگاه همچنان بالاست و با وجود افزايش شهريه ها، هفتاد درصد آنها مايل به ادامه تحصيل هستند. سخنگوي وزارت آموزش نيز اين موضوع را بسيار اميدواركننده مي داند و مي گويد: «اين نظرسنجي نشان مي دهد كه دانش آموزان بيشتر از ورود به بازار كار و تغيير آينده خود به تحصيل در دانشگاه علاقه مند هستند.»
شبنم جعفرزاده
فارغ التحصيلان بيكار چيني
بازار كار فارغ التحصيلان دانشگاه در چين به علت عدم هماهنگي ميان بازار كار چين و اقتصاد رو به رو شد و بسياري از آنان بيكار مانده و يا با حقوق هاي ناچيز مشغول به كارند. در هفته هاي آتي ۸/۲ ميليون نفر از دانشگاههاي چين فارغ التحصيل مي شوند كه اين ميزان نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است، اما در اين شرايط بازار كار چين قادر به همپايي با رشد اقتصادي اين كشور نيست. بنابر پيش بيني هاي دولت در ماه سپتامبر هشتصد هزار نفر بيكار خواهند بود و آنهايي كه كار پيدا مي كنند، حقوق شان ۲۵ تا ۳۰ درصد كمتر از سال قبل است. بروز اين تغييرات در كشوري كه دولت آن هميشه براي فارغ التحصيلان كار فراهم مي كرد بسيار عجيب است. امروزه اقتصاد چين از اقتصاد برنامه اي به سوي اقتصادي مبتني بر بازار در حال حركت است و به همين سبب رقابت در بازار كار بسيار شديد شده است.
كارفرمايان مي گويند كه كار براي اين افراد وجود دارد اما الزاماً كارهاي دفتري در دولت، بخش هاي مالي يا فني را كه معمولاً همه به دنبال آن هستند، شامل نمي شوند. به گفته برخي از آنها دانشجوياني كه موقعيت شغلي مورد نظر خود را به دست نمي آورند، به فرصت هاي شغلي ديگري كه مستلزم داشتن مدرك دانشگاهي هستند نيز توجهي نمي كنند.
به اعتقاد مدير شركت مديريت برنامه ريزي چين، انتظارات فارغ التحصيلان در شرايط كنوني برآورده نخواهد شد. زيرا تعداد اين افراد زياد شده و اقتصاد در حال تغيير چين هم نيازهاي متفاوتي پيدا كرده است. از طرف ديگر نيز دانشگاهها به خصوص دانشگاههاي جديد التأسيس، دانشجويان را مطابق با نيازهاي فعلي بازار آموزش نمي دهند.
با نگاه به گذشته آموزش عالي چين، اين مسئله به چشم مي خورد كه در سال ۹۵ تنها هفت درصد جوانان بين ۱۸ تا ۲۲ سال به دانشگاه مي رفتند كه اين خود موجب شد چين در سال ۹۹ سياست دو برابر كردن تعداد دانشجويان را در پيش گيرد. عوامل مؤثر در اين موضوع در دو دسته قرار مي گيرند: يكي به علت دسترسي بيشتر به آموزش عالي و ديگر مبارزه با بحران اقتصادي آسيا با دور نگهداشتن موقت جوانان از بازار كار. نتيجه اعمال اين سياست را مي توان در ورود چهار ميليون چيني به دانشگاه در سال گذشته و در مقايسه با يك ميليون نفر در سال ۹۸، مشاهده كرد به طوري كه ميزان پذيرش جوانان ۱۸ تا ۲۲ سال در دانشگاه، به ۱۵ درصد در سال قبل رسيد. اما با همه اينها، تقاضا در بازار كار به اين ميزان رشد نكرده و بنابر آمار دولتي از ۱/۲ ميليون فارغ التحصيل سال گذشته، ۶۳۰ هزار نفر تا ماه سپتامبر بيكار بودند. حقوق افرادي كه استخدام شدند به طور متوسط ۴۰ درصد كم شده و يك پنجم دانشجويان از بازپرداخت وام هاي خود ناتوان شدند. به گزارش سايت هرالد اين شرايط سال به سال بدتر خواهد شد زيرا در سال آينده تعداد دانشجويان به ۴/۳ ميليون نفر رسيده و احتمالاً در ده تا بيست سال آينده بيكاري اين فارغ التحصيلان به معضلي اجتماعي تبديل خواهد شد.

دانشجو-۵
دانشجو-۲
دانشجو-۳
دانشجو-۴
|  دانشجو-۲  |  دانشجو-۳  |  دانشجو-۴  |  دانشجو-۵  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |