سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۷۶۹ - Aug 9, 2005
داخلي
Front Page

برندگان جشنواره مطبوعات معرفي شدند
004434.jpg
برندگان  دوازدهمين  جشنواره  سراسري  مطبوعات  ديروز طي  آيين ويژه اي  با حضور وزير فرهنگ  و ارشاد اسلامي و اصحاب  مطبوعات  در تالار وحدت  معرفي  شدند.
در اين  جشنواره  كه  در دو بخش  سراسري  و محلي ، با ۲۸ گرايش  توسط انجمن  صنفي  روزنامه نگاران  ايران  برگزار شد، برترين ها به  شرح  زير معرفي  شدند.
در رشته  سرمقاله  و يادداشت  و در گروه  نشريات  سراسري  محمد قوچاني  و سيد ياسر سياح  به  ترتيب  اول  و دوم  شدند و فرزانه  روستايي  نيز شايسته تقدير شناخته  شد.
در اين  رشته  و در گروه  نشريات  محلي  نيز محمد راعي  فرد اول  شد و محمود داوران  و محمد موفقي  هر دو مشتركا دوم  شدند.
در رشته  مقاله  گرايش  علوم  انساني  (اقتصاد، اجتماعي ) و در گروه  نشريات  سراسري  اميرحسين  تيموري  و عليرضا قائمي نيا به  ترتيب  اول  و دوم  شدند و در گروه  نشريات  محلي  نيز مجيد جواديان  زاده  و رضا جهاني  عنوان هاي  اول  و دوم  را كسب  كردند.
در رشته  مقاله  گرايش  علوم  پايه  (علمي  تخصصي ) و در گروه  نشريات  سراسري  سليمان  فرهاديان  عزيزي  اول  شد و مهدي  ميرزايي  و مهدي  وجودي  مشتركا عنوان هاي  دوم  را به  خود اختصاص  دادند.
كميته هاي  كارشناسي  تخصصي  در رشته  مقاله ، گرايش  علوم  پايه  (علمي   تخصصي ) در گروه  نشريات  محلي  نيز هيچ  فردي  را به  عنوان  برگزيده  نهايي  معرفي  نكرد.
در رشته  مقاله  گرايش  علوم  سياسي  داخلي  روابط بين الملل  و در گروه نشريات  سراسري ، محمد جواد روح  و لطف الله  ميثمي  به  عنوان  نفرات  اول  و دوم  معرفي  شدند و در گروه  نشريات  محلي  نيز ابراهيم  حيدري  و حميد مافي  مشتركا دوم  شدند.
در رشته  مقاله  گرايش  معارف  ديني  و در گروه  نشريات  سراسري  نيز بر اساس راي  هيات  داوران  هيچ  فردي  حايز رتبه  اول  نشد و شريف  لك  زايي  نيز رتبه دوم  را كسب  كرد.
در اين  رشته  و گرايش  در گروه  نشريات  محلي  نيز هيچ  فردي  حايز رتبه  اول شناخته  نشد و محمد فولادي  به  عنوان  نفر دوم  معرفي  شد.
در رشته  مقاله  گرايش  ادبيات  و در گروه  نشريات  سراسري  حسين  ياغچي  و مهدي  يزداني  خرم  به  ترتيب  مقام هاي  اول  و دوم  را از آن خود كردند و درگروه  نشريات  محلي  اين  رشته  نيز مجتبي  پورمحسن  بلگوري  و صادق  پنجه اي  به  ترتيب  اول  و دوم  شدند.
در رشته  گزارش  گرايش  سياسي  داخلي  خارجي  نيز هيات  داوران  در گروه نشريات  سراسري  جلال  برزگر و اكرم  ديداري  را مشتركا اول  اعلام  كردند و محمد رهبر عنوان  دوم  را كسب  كرد.
در اين  رشته  و در گروه  نشريات  محلي  همچنين  مهدي  مكارمي  و مرضيه  ميرجليلي  به  ترتيب  عنوان هاي  اول  و دوم  را به  دست  آوردند.
در رشته  گزارش  گرايش  اقتصادي  و در گروه  نشريات  سراسري  ليلي  خدابخشي  و سام  غفارزاده  به ترتيب  مقام هاي  اول  و دوم  را كسب  كردند و كميته  كارشناسي و تخصصي  در رشته  گزارش ، گرايش  اقتصادي  در گروه  نشريات  محلي  هيچ  فردي  را نامزد دريافت  جايزه  ندانست .
در رشته  گزارش  گرايش  فرهنگي  ادبي  در گروه  نشريات  سراسري  نيز حميدرضاابك  عنوان  اول  را كسب  كرد و مژگان  ايلانلو و فاطمه  رحيمي  كميرمي  نيز به  طور مشترك  دوم  شدند و ايرج  باباحاجي  نيز شايسته  تقدير معرفي  شد.
در اين  رشته  و در گروه  نشريات  محلي  نيزفرينوش  اكبرزاده  و بيتا دارابي به  ترتيب  اول  و دوم  شدند.
همچنين  در رشته  عكس  گرايش  ورزشي  در گروه  نشريات  سراسري  ميلاد پيامي و مهدي  قاسمي به  ترتيب  اول  و دوم  شدند و فرهاد كاوه  نيز شايسته  تقديرشد.
در اين  رشته  از گروه  نشريات  محلي  هيچ  فردي  حايز رتبه  نخست  نشده  است  ولي رتبه  دوم  در اين  گروه  به غلامرضا مسعودي  تعلق  گرفت .
در رشته  عكس  گرايش  (تك  عكس ) در گروه  نشريات  سراسري بابك  برزويه  و نصرالله  حاجي  حميد فروتن  به ترتيب  اول  و دوم  شدند و در گروه  نشريات  محلي  نيز هيچ فردي  حايز رتبه  اول  نشده  است .
در گروه  نشريات  محلي  اسماعيل  ملاح  جوان  رتبه  دوم  را كسب  كرد.
همچنين  در رشته  عكس  گرايش  گزارش  تصويري  در گروه نشريات  سراسري  خانم  آذين  ثمرمند و مسعود ابراهيمي  به  ترتيب  نفر اول  و دوم  شدند.
كميته هاي  كارشناسي  تخصصي  در رشته  عكس  گرايش  گزارش  تصويري  در گروه  نشريات  محلي  هيچ  فردي  را به  عنوان  نامزد به  هيات  داوران  نهايي  اعلام  نكردند.
در رشته  طرح  و گرافيك  گرايش  صفحه  آرايي  در گروه  نشريات  سراسري  محمدطاهري  قزويني و الهام  غفاري  به  ترتيب  حايز رتبه  اول  و دوم  شدند.
در اين  رشته  از گروه  نشريات  محلي  غلامرضا ژاله  و احمد ياري  رتبه هاي  اول  و دوم  را كسب  كردند.
در رشته  طرح  و گرافيك  گرايش  طراحي  روي  جلد، در گروه  نشريات  سراسري  محمدفدايي  و ميثم  اشعري  عنوان  نخست  و دوم  را به  خود اختصاص  داده اند.
كميته هاي  كارشناسي - تخصصي  در رشته  طرح  و گرافيك  گرايش  طراحي  روي  جلد، درگروه نشريات  محلي  هيچ  فردي  را به  عنوان  نامزد به  هيات  داوران  نهايي  اعلام نكردند.
در رشته گزارش  گرايش هنري - سينمايي  از گروه  نشريات  سراسري  مرضيه  رسولي  و امير قادري  به  ترتيب  نفر اول  و دوم  و در گروه  نشريات  محلي  نيز احمد شهرياري  راد و مهدي  غضنفري  به  ترتيب  اول  و دوم  شدند.
همچنين  در رشته  گزارش ، گرايش  ورزشي  در گروه  نشريات سراسري  علي  فولادي  و محمد نوري فر به  ترتيب  اول  و دوم  و درگروه  نشريات  محلي عبدالكاظم  دريساوي  و علي  عباسپور دربندي  نفرات  اول  و دوم  معرفي  شدند.
دررشته  گزارش  گرايش  اجتماعي - حوادث  از گروه  نشريات  سراسري  شهرام  فرهنگي  و سيده  شيده  لالمي  به طور مشترك  به عنوان  نفرات  اول  و در اين  گروه  نيز حسين خاني  ايمچه  و نيلوفر رستمي  مشتركا دوم  شدند.
گروه  حوادث  روزنامه  ايران  نيز در اين  بخش  شايسته  تقدير شناخته  شد.
در گروه  نشريات  محلي  اين  رشته مريم  باقري  حايز مقام  اول  و روزا ثابت نيا به رتبه  دوم  اين  رشته  دست  يافتند.
در رشته  مصاحبه ، از گروه  نشريات  سراسري  يوسف  ناصري  و مسعود دهقاني نفرات  اول  و دوم  و از گروه  نشريات  محلي  پيام  شمس الديني  دهنوي  و احسان رحيم  زاده  نفرات  اول  و دوم  معرفي  شدند.
در رشته  خبر، زهرا ضربتي  و نيره  خاكبازان  از گروه  نشريات  سراسري به عنوان  نفرات  اول  و دوم  و از گروه  نشريات  محلي  پريناز مددي  بنداني  به عنوان  نفر اول  و بهروز راعي  دهقي  و عليرضا اسكندريون  به طور مشترك  نفر دوم  اين  رشته  معرفي  شدند.
كميته  كارشناسي -تخصصي  در رشته  تيتر در گروه  نشريات  سراسري  هيچ  فردي را به عنوان  برگزيده  نهايي  اعلام  نكرد و همچنين  در گروه  نشريات  محلي  هيچ فردي  حائز رتبه  نخست  نشد، ولي  محمدحسن  خالقي  دهكردي  و سودابه  افشاربه  طور مشترك  نفرات  دوم  در گروه  نشريات  محلي  اعلام  شدند.
در رشته  طنز گرايش ، تصويري  (كاريكاتور)، از گروه  نشريات  سراسري  محمدعلي رجبي  و فيروزه  مظفري  به  ترتيب  اول  و دوم  شدند.
در گروه  نشريات  محلي  محمدامين  آقايي  و امين  منتظري  نفرات  اول  و دوم اين  رشته  انتخاب  شدند.
همچنين  در رشته  طنز گرايش  مكتوب ، در گروه  نشريات  سراسري  اميرمهدي  ژوله  و الهام  صالح  به  ترتيب  به  عنوان  نفرات  اول  و دوم  و در گروه  نشريات  محلي  نيز غلامحسين  دليرپور و هادي  ذاكري  احقربه عنوان  نفرات  اول  و دوم  برگزيده  شدند.
جايزه  نفرات  اول  رشته  عكس ، گرايش  خبري  در گروه  نشريات  سراسري  بطور مشترك  به  حسن  قريب  و عطاءالله  طاهر كناره  تعلق  گرفت  و محسن  صالحي  نيز نفر دوم  شد.
كميته  كارشناسي - تخصصي  دراين  گرايش  از گروه  نشريات  محلي ، هيچ  فردي  را به  عنوان  نامزد به  هيات  داوران  نهايي  اعلام  نكرد.
برپايه  اين  گزارش  همچنين  در رشته كودك  و نوجوان  گرايش  ادبيات  (شعر و داستان ) در گروه  نشريات  سراسري  مژگان  كلهر به عنوان  نفر اول  انتخاب  شد و عرفان نظر آهاري  و داود لطف الله  به طور مشترك  به مقام  دومي جشنواره  در اين  بخش دست  يافتند.
كميته هاي  كارشناسي - تخصصي  دررشته  كودك  و نوجوان  گرايش  ادبيات  (شعر و داستان ) در گروه  نشريات  محلي  هيچ  فردي  را به عنوان  نامزد به هيات  داوران  نهايي  اعلام نكرده  بودند.
در رشته  كودك  و نوجوان  گرايش  تصويرگري ، عكس  و گرافيك  در گروه  نشريات  سراسري ، پژمان  رحيمي زاده  را به  عنوان  نفر اول  و حسن  عامه  كن  و سيدحسام الدين  طباطبايي  را به  طور مشترك  به  مقام  دوم  برگزيدند.
كميته هاي  كارشناسي  - تخصصي  در رشته  كودك  و نوجوان  و گرايش  تصويرگري ، عكس  و گرافيك  در گروه  نشريات  محلي  هيچ  فردي  را به عنوان  نامزد هيات  داوران  نهايي  اعلام  نكردند.
همچنين  در رشته  كودك  و نوجوان  گرايش  گفت  وگو، خبر، گزارش  و مقاله  در گروه  نشريات  سراسري  آزاده  محمدحسين  به  عنوان  نفراول  و آتوسا رقمي  و ولي الله  خليلي  به  طور مشترك  به  مقام  دوم  دست  يافتند.
در گروه  نشريات  محلي  هيچ  فردي  به عنوان  نامزد به  هيات  داوران  نهايي  معرفي نشدند.
در رشته  جدول  و سرگرمي در گروه  نشريات  سراسري  غلامحسين  باغبان  و بيژن  گوراني  به  ترتيب  به  عنوان  نفرات  اول  و دوم  برگزيده  شدند.
در اين  بخش  از گروه  نشريات  محلي  رسول  نادري  و سميه  دهقان  به  عنوان نفرات  برتر معرفي  شدند.
در بخش  ويژه  گرايش  پاسداشت  زبان  و ادبيات  فارسي  در مطبوعات  از گروه  نشريات  سراسري  هيچ  فردي  حايز رتبه  اول  نشد ولي  هوشنگ  فتحي  يونسي  به  عنوان  نفر دوم  اين  رشته  انتخاب  شد.
كميته  كارشناسي - تخصصي  در بخش  ويژه  گرايش  پاسداشت  زبان  و ادبيات  فارسي در گروه  نشريات  محلي  هيچ  فردي  را به  عنوان  نامزد به  هيات  داوران  نهايي اعلام  نكردند.
برپايه  اين  گزارش ، از سوي  هيات  داوران  نهايي  دوازدهمين  جشنواره  مطبوعات به  نفرات  اول  اين  جشنواره  لوح  تقدير، قلم  بلورين  و پنج  قطعه سكه  تمام  بهار آزادي  و نفرات  دوم  نيز لوح  تقدير و سه  سكه  تمام  بهار آزادي  اعطا شد.دبير دوازدهمين  جشنواره  مطبوعات  گفت : دراين دوره سه  هزار و ۱۹۴ اثر از سوي  يكهزارو ۱۰ نفر به  دبيرخانه  جشنواره  ارسال  شده  است .
بدرالسادات  مفيدي  افزود: اين  آثار در ۲۸ گرايش  بوده  كه  از اين  شمار ۴۰۶ نفر آثار خود را در بخش  سراسري ، ۵۹۰ نفر در بخش  محلي ، و ۱۴ نفر در بخش  ويژه  شركت  داده بودند.
مفيدي  گفت : گرايش  مقاله  علوم  انساني ، گزارش  اجتماعي ، حوادث ، مصاحبه  و سرمقاله  و يادداشت  به  ترتيب  با ،۱۳۵ ،۱۲۸ ۸۴ و ۷۴ نفر بالاترين  شركت كننده  و گرايش هاي  عكس  خبري  و گزارش  تصويري  به  ترتيب  با ۷ و ۹نفر كمترين شركت كننده  را داشت .
وي  افزود: سابقه  و اشتهار به  امر روزنامه نگاري ، فعاليت  مستمر حرفه اي در انجمن هاي  تخصصي  مطبوعات ، استادي  دانشگاه هاي  مرتبط با حرفه  روزنامه نگاري  و برگزيده  شدن  در جشنواره هاي  سال هاي  قبل  مطبوعات  از جمله  ملاك هاي  گزينش  داوران  جشنواره  امسال  بوده  است .مفيدي  گفت : در جشنواره  امسال  ۴۲ نفر توانستند رتبه  اول  و ۵۶ نفر رتبه دوم  را در گرايش هاي  مختلف  مطبوعاتي  كسب  كنند و آثار چهار شركت كننده  نيز شايسته  تقدير شناخته  شد.
بيانيه  هيأت  داوران  نهايي  دوازدهمين  جشنواره  مطبوعات 
هيات  داوران  نهايي  دوازدهمين  جشنواره  مطبوعات  با صدور بيانيه اي  تصريح كرد: بدون  همگرايي  سه  راس  مثلث  مطبوعات ، مردم  و دولت ، روزنامه نگاران  صرفا تاوان  خدمت  پس  خواهند داد و در اين  ميانه ، ملت  مغبون  اصلي  خواهد بود.
بنابر اين گزارش  در ادامه اين  بيانيه  كه  در محل تالار وحدت  تهران  در جمع  روزنامه نگاران  كشور توسط مهدي  فرقاني  قرائت  شد، آمده  است : دولت  بايد حقوق  شهروندان  را از طريق  به  رسميت  شناختن  حق  نظارت روزنامه نگاران  بر عملكردهاي  حوزه  عمومي  و نيز حق  دسترسي  آزاد و همگاني  به اطلاعات  پاس  بدارد.

معين از فعال شدن جبهه دموكراسي خبر داد
ايسنا: معين كه پيش از اين از تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر سخن گفته بود، از آن به عنوان ضرورت و تعهدي كه از سوي وي در انتخابات مطرح شد، ياد كرد و افزود: به دليل نگراني  از اينكه اگر نسل جوان ايران و آنها كه در انتخابات فعال بودند، محملي براي ادامه فعاليت نداشته باشند، از لحاظ سياسي، اجتماعي و فرهنگي دچار آسيب ديدگي هاي بيشتري مي شوند، به همين دليل تلاش دارم كه به آن تعهدم عمل كنم.مصطفي معين با بيان اين كه تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر مورد اقبال جامعه، نخبگان و نسل جوان قرار گرفت و احزاب پشتيبان كمابيش ديدگاه هاي مثبت خود را ابراز كرده اند، اظهار داشت: با توجه به فراغتي كه احزاب و گروهها بعد از انتخابات پيدا كردند انتظار من اين است كه اين موضوع را به صورت يك استراتژي مهم ملي در دستور كار خود قرار داده و ديدگاه هاي خود را در اين باره هر چه زودتر ارائه دهند.طبيعي است كه مهم ترين اهداف مورد نظر همان طور كه از اسم جبهه بر مي آيد اعتقاد جدي به دفاع از حقوق شهروندان و تقويت فرهنگ و مباني دموكراسي در ادامه روند اصلاحات اجتماعي، اقتصادي و سياسي و فرهنگي كشور خواهد بود.

درخواست ايران براي تسريع در حل و فصل
مسايل درياي خزر
ايسنا: خبرگزاري ايتارتاس به نقل از غلامرضا انصاري گزارش داد: ايران تسريع حل و فصل مسايل مربوط به درياي خزر را خواستار است.
غلامرضا انصاري، سفير ايران در روسيه طي گفتگو با خبرگزاري ايتارتاس اظهار داشت كه روسيه، ايران، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان به مذاكراتشان در سطوح مختلف و برگزاري نشست هاي مشترك ادامه مي دهند. سفير ايران در روسيه گفت: ايران به عنوان سازمان دهنده نشست جديد كه در تهران برگزار مي شود تاريخي را براي برگزاري آن پيشنهاد كرده است. وي افزود: برخي از شركت كنندگان در مذاكرات تصور مي كردند اين نشست بايد پس از تهيه پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر برگزار شود و به همين علت نشست در سطح عاليرتبه به تأخير افتاده است.
سفير ايران در روسيه همچنين گفت: ايران و روسيه براي احداث تأسيسات جديد توليد برق از انرژي هسته اي در حال انجام مذاكره اند. انصاري با بيان اينكه طرف روسي همواره آمادگي خود را براي توسعه مناسبات با ايران در زمينه بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته اي اعلام كرده است افزود: روسيه طي جلسات متعدد آمادگي خود براي احداث بلوك هاي جديد توليد انرژي اتمي را اعلام كرده است كه موافقت نامه سال ۱۹۹۲ طرفين نيز زمينه هاي همكاري را به طور دقيق مشخص ساخته است. او دورنماهاي همكاري هسته اي ايران و روسيه را بسيار مطلوب ارزيابي و تأكيد كرد، دورنماهاي همكاري وابسته به آن است كه حق قانوني دو كشور به رسميت شناخته شود و روسيه براي تشريك مساعي براي گسترش فعاليت هاي هسته اي ايران آمادگي داشته باشد. وي يادآور شد امكان همكاري با كشورهاي اروپايي در اين خصوص وجود دارد، اما طبعا امكان توسعه همكاري با روسيه بيشتر است؛ زيرا اين كشور در عرض سالهاي طولاني همكار و شريك ما بوده است.

برنامه جديد حزب مؤتلفه براي ارتباط
با احزاب اسلامي سراسر جهان
فارس: دبيركل حزب موتلفه اسلامي گفت: ارتباط با احزاب اسلامي در سراسر جهان و اساساً اسلام خواهان دنيا كه حتي به شكل حزبي فعاليت نمي كنند جزو وظايف و برنامه هاي جدي اين حزب است كه حزب الله لبنان در راس اين حزب است.
دبيركل و جمعي از اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان ديدار كردند.در ابتداي اين ديدار دبيركل حزب  موتلفه اسلامي با تبريك پيروزي هاي حزب الله در انتخابات هاي اخير كشور گفت: اشتراكات بسياري ميان حزب الله و موتلفه وجود دارد كه قابل اعتنا ترين آن ماهيت اسلامي و شيعي آن است.در ادامه اين ديدار سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان ضمن ابراز خرسندي از شنيدن تاريخچه حزب موتلفه  اسلامي، با بيان تاريخچه حزب الله لبنان گفت:ما هر دو سرباز امام و رهبري هستيم و يكي هستيم و موتلفه اسلامي و حزب الله لبنان را امام خميني (ره) بنيانگذاري كرده است و ما مي خواهيم از تجربيات شما استفاده كنيم و اگر تجربه اي داريم در اختيار شما قرار دهيم.

اسدالله بادامچيان: با قدرت از رئيس جمهور حمايت كنيم
ايسنا:يك عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسلامي با اشاره به مجموع آراي اصلاح طلبان در دو مرحله انتخابات رياست جمهوري گفت: آنهايي كه فكر مي كردند در بين مردم راي دارند از مجموع ۶۰ ميليون راي، زير ده درصد آراء را كسب كردند.
اسدالله بادامچيان افزود: ما بايد از سهم خواهي بگذريم و از رئيس جمهور با قدرت حمايت كنيم. احمدي نژاد هم بايد دقت كند افرادي را سر كار بياورد كه بتوانند اهداف دولت اسلامي را محقق كنند. اين امر نياز به وزيراني قدرتمند و باتجربه دارد. نمايندگان نيز بايد دقت كنند كه راي وزراي احمدي نژاد بالا و اين راي پشتوانه اي در حل مشكلات كشور باشد.عضو موتلفه اسلامي در پايان با اشاره به جريان هسته اي، گفت: اروپايي ها بايد حواسشان جمع باشد تا منافع ملي اروپا را فداي آمريكا نكنند.محروم كردن يك كشور از انرژي هسته اي خلاف كنوانسيون مربوطه است و ما مستقل از غرب توانسته ايم به اين دانش برسيم.

جامعه  روحانيت به دنبال سهم خواهي نيست
ايسنا: يك عضو جامعه روحانيت مبارز درمورد اظهارات اخير برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه اين تشكل سياسي اصرار بر حضور روحانيون در كابينه دارد، اظهار داشت: روحانيون هميشه در جامعه ما نقش مهم و حساسي را ايفا كرده اند و هميشه به عنوان يكي از مراجع فكري مطرح بوده اند.
حجت الاسلام ابراهيمي  تأكيد كرد: در ديداري كه اعضاي شوراي مركزي اين جامعه با احمدي نژاد داشته اند بر روي مطالبات صنفي بحثي نشده و ما نيز اصراري براي حضور افراد خاص از اين تشكل در كابينه نداشته ايم.
وي در پايان تأكيد كرد: جامعه روحانيت مبارز بدنبال سهم خواهي از كابينه نيست.
ديدار رييس جمهوري با اعضاي فراكسيون هاي مختلف مجلس
فارس: رئيس جمهوري روز گذشته با اعضاي شوراي مركزي فراكسيون هاي اصلي مجلس شوراي اسلامي ديدار كرد.محمود احمدي نژاد روز گذشته در محل ساختمان رياست جمهوري با اعضاي فراكسيون هاي اكثريت و روحانيون مجلس شوراي اسلامي به صورت جداگانه ديدار و گفتگو كرد.بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين سه فراكسيون در ديدارهاي خود با رئيس جمهوري ضمن اشاره به مشكلات كشور و مطالبات مردم آمادگي خود را جهت همراهي با دولت جهت رفع اين مشكلات اعلام كردند.احمدي نژاد نيز در اين ديدارها بر لزوم استفاده از نظريات مجلس شوراي اسلامي  تأكيد كرد.

درخواستهاي بي پاسخ آبادگران براي انتشار روزنامه و تشكيل جمعيت
ايسنا:يك عضو ائتلاف آبادگران در ارتباط با روند اخذ مجوز از سوي اين ائتلاف براي تبديل به «جمعيت» گفت: هنوز از سوي كميسيون ماده ۱۰ احزاب مجوزي به ما داده نشده است. وي همچنين با بيان اين كه براي انتشار روزنامه درخواست مجوز كرده ا ند، گفت: در اين ارتباط نيز به ما مجوزي داده نشده است.

سيدمحمد خاتمي رئيس شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز شد
فارس:سيد محمدخاتمي  رئيس جمهوري سابق و عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز حاضر به پذيرش دبيركلي اين مجمع نشد، اما اعضاي مجمع روحانيون وي را به عنوان رئيس شوراي مركزي اين تشكل انتخاب كردند.
در جلسه فوق العاده شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز كه يكشنبه شب در منزل خاتمي در جماران برگزار گرديد، مقرر شد ساختار اين تشكل سياسي اصلاح شده و دبيركل با هماهنگي رئيس شوراي مركزي (خاتمي) به فعاليت خود ادامه دهد.
همچنين اعضا در اين جلسه با بررسي نتايج انتخابات رياست جمهوري و شكست اصلاح طلبان بر ضرورت گسترش فعاليت مجمع روحانيون مبارز در زمينه مسائل فكري و فرهنگي در كنار فعاليتهاي سياسي در دوره جديد تأكيد كردند.
يك عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز تقدير از زحمات ۸ ساله خاتمي و زحمات مهدي كروبي دبيركل سابق اين تشكل را از جمله ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه شب يكشنبه شب شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز عنوان كرد.
وي گفت: همچنين مقرر شد جلسات مجمع در دوره جديد به صورت منظم تر و گسترده تر برگزار شود.

سازمان جهاني بهداشت پروژه هاي مديريت بحران را در شهرستان بم اجرا مي كند
نماينده  سازمان  جهاني  بهداشت  در ايران  گفت : هم اكنون  اين  سازمان  با همكاري  بلژيك ، انگلستان  و استراليا، پروژه هاي  مديريت  بحران  در مواقع  وقوع  بلاياي  طبيعي  در شهرستان  بم  را اجرا مي كند.
«مبشرشيخ»   ديروز در سمينار بلاياي  طبيعي  و حوادث  غيرمترقبه  افزود: ايران  يكي  از پرحادثه خيزترين  بلاياي  طبيعي  در دنيا است  كه  زلزله  مهمترين آنها بوده  و در چند سال  اخير سه  ميليون  نفر تحت  تاثير حوادث  ناشي  از بلاياي  طبيعي  قرار گرفتند و بيش  از ۲۳ ميليون  دلار خسارت  بوجود آمده است .

افزايش نرخ  اشتغال  زنان  به  ۸/ ۱۷ درصد
گروه اجتماعي: رئيس  مركز امور مشاركت  زنان  نهاد رياست  جمهوري  گفت : نرخ  اشتغال  زنان براساس  گزارش  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور به  ۸/ ۱۷ درصد افزايش  يافته است .
به  گزارش  مركز امور مشاركت  زنان ، زهرا شجاعي  در اين خصوص  افزود:ميزان  اشتغال  زنان ، براساس  آمار بانك  جهاني
  ۸/ ۹ درصد بوده و اين  به  معناي  جهش  قابل  ملاحظه  رشد زنان  در زمينه  اقتصادي  است .
وي  تصريح  كرد: آمارهاي  موجود نشان  مي دهد كه  نرخ  بيكاري  زنان  ۱۸درصد است  در صورتي  كه  اين  آمار در مردان  به  ۳/ ۱۰ درصد مي رسد در واقع  به موازات  بالارفتن  نرخ  اشتغال  زنان ، نرخ  بيكاري  آنان  هم  بالاست .
وي  اضافه  كرد: در طول  اين  سالها، از جمعيت  زنان  فعال  غيراقتصادي  كه شامل  بيكاران  داراي  درآمد، دانشجويان ، دانش آموزان ، زنان  خانه دار كاسته شده  است  و بر جمعيت  فعال  يعني  زنان  جوياي  كار و شاغل  افزوده  شده  است .شجاعي  ادامه  داد: نرخ  مشاركت  كل  ۷/ ۴۱ درصد است  كه  ۶۵ درصد از اين ميزان  به  مردان  و ۸/ ۱۷ درصد از آن به  زنان  اختصاص  دارد بنابراين  بالابردن  ظرفيت  استفاده  از نيروي  كار در زنان  بيشتر است  كه  بايد از آن به صورت  بهينه  استفاده  شود.

مدت اجرا براي قانون بازنشستگي در مشاغل
سخت و زيان آور تعيين نشده است
گروه اجتماعي: براي قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام مدت اجرا تعيين نشده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، آقاي شكور ابراهيمي مديركل بازرسي كار افزود: مهلت اعتبار آيين نامه اجرايي اين قانون در پايان شهريور ماه سال جاري خاتمه مي يابد كه با تدابير پيش بيني شده از ناحيه دستگاه هاي ذي ربط مبني بر تهيه آيين نامه جديد جاي هيچ گونه نگراني و دغدغه براي كارگران و كارفرمايان محترم وجود ندارد.

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    علمي فرهنگي    |    ورزش    |    يادداشت    |
|   صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |