شماره‌ 1611‏‎ ‎‏‏،‏‎ 10 August 98 مرداد 1377 ، ‏‎ دوشنبه‌ 19‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
خطري‌‏‎ ناگهاني‌ ، ‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌هاي‌‏‎
!همه‌‏‎ براي‌‏‎

:جهان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ برترين‌‏‎
دوران‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ دارم‌‏‎ سعي‌‏‎
ببرم‌‏‎ لذت‌‏‎ بازي‌خود‏‎

جوانان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
نورزاد ، حسيني‌‏‎ آمريكا‏‎ -‎ جهان‌‏‎
ايران‌‏‎ شكست‌‏‎ بدون‌‏‎ مردان‌‏‎ وعابدي‌‏‎
دوم‌‏‎ وزن‌‏‎ در 5‏‎

نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ صعود 7‏‎
آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎

فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎
با‏‎ ايران‌‏‎ آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎
قطر‏‎ و‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ تايلند ، ‏‎
شد‏‎ همگروه‌‏‎

داخل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
شد‏‎ انتخاب‏‎ ايران‌‏‎ سالن‌‏‎

در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎
باخت‌‏‎ اصفهان‌‏‎

و‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
شدند‏‎ اصفهان‌‏‎ وارد‏‎ قزاقستان‌‏‎

خطري‌‏‎ ناگهاني‌ ، ‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌هاي‌‏‎
!همه‌‏‎ براي‌‏‎


آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پزشك‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎
اشاره‌‏‎
از‏‎ آلمان‌‏‎ دو‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ فوتباليست‌‏‎ يوپتيز ، ‏‎ آكسل‌‏‎
تولد‏‎ شب‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ زايكيكرنيا‏‎ كارل‌‏‎.‎ث‌‏‎.‎اف‌‏‎ باشگاه‌‏‎
.سپرد‏‎ جان‌‏‎ قلبي‌‏‎ سكته‌‏‎ خودبراثر‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بي‌شماري‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ غير‏‎ ورزشكاران‌‏‎ تاكنون‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
.كرده‌اند‏‎ نگراني‌‏‎ اظهار‏‎ انساني‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎
اروپا‏‎ ديروزدو 1962‏‎ قهرمان‌‏‎ كيندرمن‌‏‎ فريد‏‎ ويل‌‏‎ پروفسور‏‎
در‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ امروز‏‎ پزشك‌‏‎ و‏‎ (xمتر 4004‏‎ ماده‌‏‎)
نيزانجام‌‏‎ و‏‎ دهنده‌‏‎ هشدار‏‎ وعلائم‌‏‎ علل‌‏‎ درباره‌‏‎ باكيكر‏‎ گفتگو‏‎
:مي‌گويد‏‎ چنين‌‏‎ اقدامات‌موقتي‌‏‎

ورزشكاراني‌‏‎ است‌‏‎ آياممكن‌‏‎ كيندرمن‌ ، ‏‎ پروفسور‏‎ آقاي‌‏‎:كيكر‏‎
شوند؟‏‎ آسيبهاي‌قلبي‌‏‎ دچار‏‎ برخوردارند ، ‏‎ توان‌بالايي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎

نظر‏‎ اظهار‏‎ اين‌مساله‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ صراحت‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:‎كيندرمن‌‏‎
ورزشكار ، ‏‎ يك‌‏‎ بالاي‌‏‎ توان‌‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ ولي‌‏‎نمي‌كنم‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ او‏‎ بيشتر‏‎ فعاليت‌‏‎ محرك‌‏‎
اين‌‏‎ اثبات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بزرگي‌‏‎ نقش‌‏‎ نيز‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسائل‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎
كه‌منتشر‏‎ دقيقي‌‏‎ آمار‏‎ برطبق‌‏‎ زيرا‏‎ داشت‌‏‎ خواهند‏‎ بعهده‌‏‎ مطلب‏‎
حتي‌‏‎ گاهي‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ طراز‏‎ ناگهاني‌ورزشكاران‌‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌هاي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ اگر‏‎است‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ ساير‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎
هم‌‏‎ رابا‏‎ ورزشكاران‌‏‎ مرگ‌‏‎ دهنده‌‏‎ تكان‌‏‎ آمارهاي‌‏‎ بينديشدو‏‎ مساله‌‏‎
چند‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ سالانه‌‏‎ يافت‌كه‌‏‎ درخواهد‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ كند ، ‏‎ مقايسه‌‏‎
ازدست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ هنگام‌انجام‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ صد‏‎
.مي‌دهند‏‎
شود؟‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ دوپينگ‌‏‎ آيا‏‎:‎كيكر‏‎

شايع‌‏‎ اختلالات‌‏‎ مي‌دانيم‌كه‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ بله‌ ، ‏‎:‎كيندرمن‌‏‎
بعضا‏‎ اما‏‎.‎مي‌شوند‏‎ پيدا‏‎ سالگي‌‏‎ سن‌ 60‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ خون‌ ، ‏‎ جريان‌‏‎
.شوند‏‎ ظاهر‏‎ نيز‏‎ پائين‌تر‏‎ سنين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ اختلالات‌‏‎ اين‌‏‎
بدليل‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌ 32‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ دوچرخه‌سوار‏‎ سيمپسون‌ ، ‏‎ تام‌‏‎ مثل‌‏‎
فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ راه‌‏‎ آمفي‌تامين‌در‏‎ نيروزاي‌‏‎ قرصهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
.سپرد‏‎ جان‌‏‎ خوني‌‏‎ اختلالات‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎
باعث‌‏‎ مواديكه‌‏‎ -‎ آنابوليك‌‏‎ مواد‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
خاص‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎ بروز‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ -مي‌شوند‏‎ بدن‌‏‎ عضلات‌‏‎ كاذب‏‎ تقويت‌‏‎
همگي‌‏‎ مي‌انجامد ، ‏‎ طول‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ تا‏‎ يكسال‌‏‎ از‏‎ گاه‌‏‎ كه‌‏‎
.شوند‏‎ منتهي‌‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌‏‎ به‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎
تورم‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ آكسل‌يوپتيز‏‎ مرگ‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ معلوم‌‏‎ چطور‏‎:‎كيكر‏‎
بخاطر‏‎ مرگ‌او‏‎ علت‌‏‎ نمي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ است‌؟‏‎ قلببوده‌‏‎ ماهيچه‌هاي‌‏‎
باعث‌‏‎ مي‌تواند‏‎ چركي‌‏‎ دندان‌‏‎ است‌؟آيا‏‎ بوده‌‏‎ چركي‌اش‌‏‎ دندان‌‏‎
گردد؟‏‎ قلبي‌‏‎ بروزايست‌‏‎
نقطه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ باكتريها‏‎ همان‌‏‎ چركها‏‎:‎كيندرمن‌‏‎
خون‌‏‎ جريان‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ راهي‌‏‎ سرانجام‌‏‎ شوند‏‎ مستقر‏‎ كه‌‏‎ بدن‌‏‎ از‏‎
وضعي‌‏‎ چنين‌‏‎ اغلبدر‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ سپكيكر‏‎.‎پيدامي‌كنند‏‎
.مي‌گيرند‏‎ قلبي‌قرار‏‎ دريچه‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎
وجود‏‎ نيز‏‎ خطرات‌ديگري‌‏‎ باكتريها‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ آيا‏‎:كيكر‏‎
دارد؟‏‎
محسوب‏‎ خطر‏‎ يك‌‏‎ بيماري‌قلبي‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:كيندرمن‌‏‎
بوجود‏‎ عصبي‌‏‎ يا‏‎ كاري‌‏‎ فشار‏‎ بوسيله‌‏‎ خطر‏‎ اين‌‏‎ چنانچه‌‏‎.مي‌شود‏‎
البته‌‏‎ شود‏‎ منجر‏‎ وحشتناك‌‏‎ حادثه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ آسان‌تر‏‎ مي‌تواند‏‎ آيد ، ‏‎
از‏‎ ناگهاني‌‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌هاي‌‏‎ شيوع‌‏‎ احتمال‌‏‎ كه‌‏‎ دانست‌‏‎ بايد‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ بطوريكه‌‏‎.‎است‌‏‎ بيشتر‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ خاص‌‏‎ قلبي‌‏‎ طريق‌بيماري‌‏‎
تورم‌‏‎ مادرزاد ، ‏‎ بطور‏‎ موارد‏‎ دراغلب‏‎ سال‌‏‎ تا 40‏‎ جوانان‌ 30‏‎
بيماري‌هاي‌‏‎ بالا ، ‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ افراد 40‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ قلبي‌‏‎ ماهيچه‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ شايع‌‏‎ قلب‏‎ وريدي‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ غيرحرفه‌اي‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:كيكر‏‎
انجام‌‏‎ مي‌توانند‏‎ را‏‎ اقداماتي‌‏‎ چه‌‏‎ ناگهاني‌‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌هاي‌‏‎
دهند؟‏‎
پزشكي‌‏‎ معاينه‌‏‎ براي‌آنها‏‎ كار‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ اولين‌‏‎:‎كيندرمن‌‏‎
به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ افرادي‌‏‎ چنين‌‏‎ بامعاينه‌‏‎ پزشكان‌‏‎ زيرا‏‎.‎است‌‏‎
:از‏‎ علائم‌عبارتند‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎.پي‌برند‏‎ قلب‏‎ بي‌نظمي‌هاي‌‏‎ ميزان‌‏‎
بي‌نظمي‌‏‎ گشته‌ ، ‏‎ عارض‌‏‎ شخص‌‏‎ در‏‎ به‌تازگي‌‏‎ كه‌‏‎ نفس‌‏‎ تنگي‌‏‎ مشكل‌‏‎
.سرگيجه‌‏‎ واحساس‌‏‎ سينه‌‏‎ قفسه‌‏‎ ناحيه‌‏‎ در‏‎ درد‏‎ بروز‏‎ درنبض‌ ، ‏‎
پزشكي‌‏‎ معاينه‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ بيماران‌سفارش‌‏‎ به‌‏‎ اينجانب‏‎
جزئي‌‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ مساله‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ بيان‌‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎
.نمايند‏‎ پرهيز‏‎
نبايد‏‎ دارد‏‎ تب‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد ، كسي‌‏‎ گفته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎:كيكر‏‎
معتبراست‌؟‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ پزشكي‌‏‎ نسخه‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎.‎كند‏‎ ورزش‌‏‎
زيرا‏‎.‎داشت‌‏‎ اين‌گفته‌‏‎ روي‌‏‎ كلي‌‏‎ نظر‏‎ نمي‌توان‌‏‎:‎كيندرمن‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎.آيد‏‎ پديد‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ بدون‌تب‏‎ مي‌تواند‏‎ عفونت‌‏‎
سرماخوردگي‌‏‎ يك‌‏‎.گرفت‌‏‎ جدي‌‏‎ آنرا‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مساله‌اي‌‏‎ من‌يك‌‏‎
امااگر‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ بدنبال‌‏‎ بدي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ حتمانبايد‏‎ نيز‏‎ ساده‌‏‎
مربوط‏‎ بدن‌‏‎ عمومي‌‏‎ سلامت‌‏‎ در‏‎ جدي‌‏‎ اختلال‌‏‎ به‌‏‎ سرماخوردگي‌‏‎ اين‌‏‎
.نمود‏‎ مرتفع‌‏‎ آنرا‏‎ كوتاه‌‏‎ استراحت‌‏‎ با‏‎ مي‌شودكه‌‏‎ توصيه‌‏‎ شود ، ‏‎
شود ، ‏‎ قلبي‌‏‎ دچارسكته‌‏‎ ورزشكار‏‎ يك‌‏‎ صورتيكه‌‏‎ در‏‎:كيكر‏‎
انجام‌دهند؟‏‎ مي‌توانند‏‎ را‏‎ فوري‌‏‎ اقدامات‌‏‎ چه‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ ساير‏‎

مراقبت‌هاي‌‏‎ كه‌درباره‌‏‎ را‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ آنها‏‎ اميدوارم‌‏‎:‎كيندرمن‌‏‎
اما‏‎.‎دهند‏‎ انجام‌‏‎ آموخته‌اند ، ‏‎ قلبي‌‏‎ بيمار‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ابتدايي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ بيمار‏‎ ابتدا‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ توصيه‌‏‎ اوليه‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ شروع‌‏‎ براي‌‏‎
.دهيد‏‎ مصنوعي‌‏‎ تنفس‌‏‎ و‏‎ قلبي‌‏‎ ماساژ‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خوابانده‌‏‎ پشت‌‏‎
بيمار‏‎ موجود‏‎ وضع‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اضطراري‌‏‎ پزشك‌‏‎ سريعا‏‎ آنگاه‌‏‎
.سازد‏‎ مطلع‌‏‎

نشد‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌‏‎ مقهور‏‎ كه‌‏‎ ورزشكاراني‌‏‎
تيم‌‏‎ ساله‌‏‎ نوانوكانوستاره‌ 21‏‎ ورزشكاران‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
اين‌‏‎.‎كرد‏‎ پيدا‏‎ حتمي‌نجات‌‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ميلان‌‏‎.ث‌‏‎.‎فوتبال‌آ‏‎
بود ، ‏‎ مشكل‌‏‎ قلبدچار‏‎ دريچه‌هاي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازيكن‌نيجريه‌اي‌‏‎
ماه‌‏‎ پانزده‌‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ انجام‌يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اينك‌‏‎
.كند‏‎ بازي‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ مي‌تواند‏‎ استراحت‌‏‎
كمك‌‏‎ هرگونه‌‏‎ ارائه‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ همواره‌وجود‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ بي‌ترديد‏‎
مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌دچار‏‎ ديگري‌‏‎ ممتاز‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎ به‌ورزشكاران‌‏‎
.باشد‏‎ ديرشده‌‏‎ خيلي‌‏‎ ديگر‏‎ هستند ، ‏‎
اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ناگهاني‌‏‎ قلبي‌‏‎ ايست‌‏‎ از‏‎ مواردي‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎
:توجه‌نمائيد‏‎ پيوسته‌‏‎ وقوع‌‏‎ به‌‏‎
هايكوفيشر‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ پاتيناژ‏‎ قهرمان‌‏‎:‎‎‏‏1989‏‎
تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ و‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ فوتباليست‌‏‎ كلاين‌‏‎ ميشائل‌‏‎:‎‎‏‏1993‏‎
بايراوردينگن‌‏‎
تيم‌‏‎ و‏‎ اتريش‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ پتسي‌‏‎ برونو‏‎:‎‏‏1994‏‎
وردربرمن‌‏‎
دونفري‌‏‎ پاتيناژ‏‎ برندگان‌‏‎ از‏‎ روسي‌‏‎ گرينكو‏‎ سرگي‌‏‎:‎‏‏1995‏‎
المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
كشور‏‎ از‏‎ يخ‌‏‎ روي‌‏‎ هاكي‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ تيونس‌‏‎ مارك‌‏‎:‎‏‏1998‏‎
مي‌كردوآكسل‌‏‎ بازي‌‏‎ نوينهايم‌‏‎ باد‏‎.‎سي‌‏‎.‎اي‌‏‎ درتيم‌‏‎ كه‌‏‎ كانادا‏‎
ث‌‏‎.‎اف‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دو‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يوپتيز‏‎
.مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ كارل‌زايس‌نيا‏‎
كيكر‏‎ مجله‌‏‎:‎منبع‌‏‎
نشاط‏‎ كاظمي‌‏‎ ومرتضي‌‏‎ حسيني‌‏‎ خادم‌‏‎ مهرداد‏‎:مترجمان‌‏‎


:جهان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ برترين‌‏‎
دوران‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ دارم‌‏‎ سعي‌‏‎
ببرم‌‏‎ لذت‌‏‎ بازي‌خود‏‎


كه‌‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ احساس‌‏‎ اين‌‏‎ دسامبر1997‏‎ در‏‎ ساله‌‏‎ جوردن‌ 36‏‎ مايكل‌‏‎
امريكايي‌‏‎ نشريات‌‏‎ يكي‌از‏‎.بود‏‎ خواهد‏‎ او‏‎ فصل‌‏‎ آخرين‌‏‎ اين‌فصل‌‏‎
بازي‌‏‎ دوران‌‏‎ بخواهدبه‌‏‎ جوردن‌‏‎ مايكل‌‏‎ اگر‏‎:‎رادارد‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎
!است‌‏‎ تمام‌‏‎ ديگر‏‎ شيكاگو‏‎ دهد ، كار‏‎ خاتمه‌‏‎ خود‏‎
نهايت‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ مقابل‌يوتاجاز‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ بعداز‏‎ مايكل‌‏‎ اما‏‎
البته‌اسكاتي‌‏‎.‎بازي‌كنم‌‏‎ بولز‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ شايدفقط‏‎
آهنگ‌‏‎ او‏‎ صميمي‌‏‎ دوست‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ جكسون‌‏‎ وفيل‌‏‎ او‏‎ هم‌بازي‌‏‎ پيپن‌‏‎
اولين‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 1990‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎.داده‌اند‏‎ سر‏‎ را‏‎ بولز‏‎ از‏‎ جدايي‌‏‎
در‏‎ نفرتماشاگر‏‎ تنها 6365‏‎ خورد‏‎ رقم‌‏‎ NBA در‏‎ شيكاگو‏‎ پيروزي‌‏‎
دوفيلم‌بردار‏‎ حداكثر‏‎ نيز‏‎ خط‏‎ كنار‏‎ در‏‎ داشتندو‏‎ حضور‏‎ استاديوم‌‏‎
را‏‎ يك‌نيمه‌‏‎ فقط‏‎ بازي‌‏‎ كل‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تصويربرداري‌مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎
.ارسال‌مي‌كردند‏‎ تلويزيون‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ بازيها‏‎ بليطتمام‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ هشت‌‏‎ از‏‎ اما‏‎
رئيس‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎مي‌شود‏‎ فروخته‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
بر‏‎ بالغ‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ يك‌قرارداد‏‎ توانست‌‏‎ استرن‌‏‎ ديويد‏‎NBA
شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بايكي‌‏‎ را‏‎ سال‌ 2002‏‎ تا‏‎ دلار‏‎ ‎‏‏6/2ميليارد‏‎
بدون‌‏‎:‎رابطه‌مي‌گويد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استرن‌‏‎.‎كند‏‎ امضاء‏‎ تلويزيوني‌‏‎
و‏‎ كلي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎.‎نبود‏‎ ميسر‏‎ ترقي‌‏‎ و‏‎ اين‌پيشرفت‌‏‎ بولز‏‎ و‏‎ جوردن‌‏‎
در‏‎.‎هستند‏‎ اعصار‏‎ تمام‌‏‎ براي‌‏‎ معروف‌‏‎ ورزشكار‏‎ دو‏‎ (‎جوردن‌‏‎) او‏‎
به‌‏‎ و‏‎ پايان‌داد‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ دوران‌‏‎ به‌‏‎ جوردن‌يكبار‏‎ سال‌ 1993‏‎
.آماتور‏‎ به‌صورت‌‏‎ بلكه‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ نه‌‏‎ آورداما‏‎ روي‌‏‎ بيس‌بال‌‏‎ ورزش‌‏‎
ديگر‏‎ NBA در‏‎ قهرماني‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ نظر‏‎
نيزوضعيت‌‏‎ ايام‌بولز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎قهرماني‌ندارد‏‎ براي‌‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎
و‏‎ به‌بولزبازگشت‌‏‎ دوباره‌‏‎ او‏‎ بعد‏‎ ماه‌‏‎ اما 18‏‎.‎داشت‌‏‎ متعادلي‌‏‎
.رساند‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ چهارمين‌بار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بولز‏‎
همه‌كاره‌‏‎ مايكل‌‏‎:مي‌گويد‏‎ بازيكنان‌بولز‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ هارپر‏‎ روي‌‏‎
مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ بيشتر‏‎ نيز‏‎ او‏‎ مشكل‌شود‏‎ بازي‌‏‎ هرچقدر‏‎ است‌‏‎ زمين‌‏‎
وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ او‏‎ همين‌‏‎ به‌خاطر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎
فيلم‌‏‎ دريك‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ از‏‎ اوبعد‏‎.‎است‌‏‎ نداشته‌‏‎ نزول‌‏‎
به‌‏‎ زرنگ‌‏‎ خرگوش‌‏‎ يك‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ بازي‌‏‎ نيز‏‎ كارتوني‌‏‎
براي‌‏‎ زيبا‏‎ نمادي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎بود‏‎ او‏‎ بازي‌‏‎ هم‌‏‎ باگزباني‌‏‎ نام‌‏‎
نشان‌دهنده‌‏‎ كارتوني‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ مضمون‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.بود‏‎ مايكل‌‏‎ شهرت‌‏‎
و‏‎ زميني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ مايكل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ بازيكنان‌فضايي‌‏‎
يك‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ بولز‏‎ شيكاگو‏‎ باتجربه‌‏‎ مربي‌‏‎ جكسون‌‏‎ فيل‌‏‎
خواهم‌‏‎ فراموش‌‏‎ نيز‏‎ حتي‌من‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ سپرده‌‏‎ فراموشي‌‏‎ به‌دست‌‏‎ زماني‌‏‎
در‏‎ او‏‎داشت‌‏‎ به‌يادخواهند‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ همه‌‏‎ را‏‎ امامايكل‌‏‎شد‏‎
پنج‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازي‌واگذارشده‌‏‎ يوتاجاز‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ آخرخود‏‎ بازي‌‏‎
نتيجه‌‏‎ با‏‎ وبازي‌‏‎ داد‏‎ تغيير‏‎ شيكاگو‏‎ تيم‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ آخر‏‎ ثانيه‌‏‎
كه‌‏‎ ورزشي‌معتقدند‏‎ كارشناسان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎.اتمام‌رسيد‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏8687‏‎
به‌عنوان‌برترين‌‏‎ شكل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ تا 10سال‌‏‎ مي‌تواند‏‎ جوردن‌‏‎
بعد‏‎ بسكتبال‌‏‎ اسطوره‌‏‎ اما‏‎.‎ادامه‌دهد‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎
تصميم‌‏‎ براين‌‏‎ نظركارشناسان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ ازتاملي‌‏‎
مدير‏‎ زيرا‏‎.‎كند‏‎ بازي‌كناره‌گيري‌‏‎ از‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ استوارگشت‌‏‎
و‏‎ كند‏‎ جوان‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ نظراست‌‏‎ براين‌‏‎ كراوس‌‏‎ شيكاگوبولزجري‌‏‎
او‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ درصحنه‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ متخصص‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ خودنيز‏‎
دوستان‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ نداشته‌‏‎ صحبتي‌‏‎ جوردن‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اعلام‌‏‎ جكسون‌‏‎ فيل‌‏‎ همين‌طور‏‎ و‏‎ پيپن‌‏‎ اسكاتي‌‏‎ همچون‌‏‎ جوردن‌‏‎ باارزش‌‏‎
.بروند‏‎ بولز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎
در‏‎ او‏‎ !هيچ‌‏‎ يعني‌‏‎ فيل‌‏‎ و‏‎ اسكاتي‌‏‎ بدون‌‏‎ مايكل‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ جردن‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ بازيكنان‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ عكسهاي‌‏‎ خود‏‎ بازيهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎
آخرين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ سعي‌‏‎ من‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎.‎مي‌گرفت‌‏‎ صورت‌دسته‌جمعي‌‏‎
.ببرم‌‏‎ لذت‌‏‎ خود‏‎ بازي‌بسكتبال‌‏‎ دوران‌‏‎
حسيني‌‏‎ مهردادخادم‌‏‎ و‏‎ كاظمي‌‏‎ مرتضي‌‏‎:‎ترجمه‌‏‎جوانان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
نورزاد ، حسيني‌‏‎ آمريكا‏‎ -‎ جهان‌‏‎
ايران‌‏‎ شكست‌‏‎ بدون‌‏‎ مردان‌‏‎ وعابدي‌‏‎
دوم‌‏‎ وزن‌‏‎ در 5‏‎


قهرماني‌‏‎ كشتي‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ دو‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تازه‌اي‌‏‎ تفكرات‌‏‎ و‏‎ نگرش‌‏‎ آمريكا‏‎ شهرپريم‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎
ساختاري‌‏‎ چنين‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎.‎آمد‏‎ به‌دست‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ موجوديت‌‏‎ از‏‎
است‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ باور‏‎ معلول‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ از‏‎
چنين‌‏‎ اگر‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ خودش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎
مي‌توانيم‌‏‎ موجود‏‎ منابع‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ همواره‌‏‎ بپذيريم‌‏‎ را‏‎ تفكري‌‏‎
چنين‌‏‎ با‏‎.كنيم‌‏‎ ديكته‌‏‎ جهاني‌‏‎ مدعيان‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ مطلق‌‏‎ برتري‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ هم‌‏‎ آفريننده‌‏‎ و‏‎ خالق‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ديدگاهي‌‏‎
آنچه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رساند‏‎ مشخص‌تر‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ منطقي‌تر‏‎ تحليلي‌‏‎
همراهي‌‏‎ با‏‎ حركت‌‏‎ نوعي‌‏‎ خلق‌‏‎ مفهوم‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ حاصل‌‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
راي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ تصميم‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ هرآنچه‌‏‎ كه‌‏‎ دلسوز‏‎ عده‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ تكنيك‌‏‎ و‏‎ تكنولوژي‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ دانايي‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ مي‌دهند‏‎
آن‌‏‎ بالندگي‌‏‎ و‏‎ نشاط‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ كشتي‌‏‎ طبيعي‌‏‎ مسير‏‎
اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ عقلاني‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ نظريات‌‏‎ مرهون‌‏‎
.داده‌اند‏‎ به‌خرج‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ بالايي‌‏‎ معرفت‌‏‎ و‏‎ همت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ براي‌‏‎
تحول‌‏‎ اين‌‏‎ معادله‌‏‎ دوم‌‏‎ طرف‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ كنيم‌‏‎ اعتراف‌‏‎ بايد‏‎
موفقيت‌هاي‌‏‎ تداوم‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ ارزشي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ و‏‎ معني‌‏‎ دلخواه‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ عشق‌‏‎ باور‏‎ شود ، ‏‎ ديده‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ كمتر‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ زنده‌‏‎ حركت‌‏‎
ما‏‎ جوانان‌‏‎ كشتي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ و‏‎ جوهر‏‎ در‏‎.است‌‏‎ انگيزه‌‏‎ و‏‎ عقيده‌‏‎ باور‏‎
كساني‌‏‎ همان‌‏‎ دارند‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ نقش‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ انسان‌هايي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ معرفت‌‏‎ و‏‎ نهاده‌‏‎ گام‌‏‎ سازندگي‌‏‎ بلوغ‌‏‎ دوران‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
.دارد‏‎ كم‌‏‎ خيلي‌‏‎ اين‌چنيني‌‏‎ انسان‌هايي‌‏‎ كشتي‌‏‎.‎گذاشته‌اند‏‎ نمايش‌‏‎


داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ روسي‌‏‎ حريف‌‏‎ نورزاد‏‎ بابك‌‏‎
جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎
كشورمان‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آمدند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ وزن‌‏‎ كشتي‌گيران‌ 5‏‎
حريف‌‏‎ بر 1‏‎ امتياز 6‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 52‏‎ در‏‎ نورزاد‏‎ بابك‌‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ روس‌‏‎
بر‏‎ خود‏‎ اول‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 60‏‎ در‏‎ حسيني‌‏‎ الله‌‏‎ ماشاء‏‎
ودر‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 10‏‎ با‏‎ استراليايي‌‏‎ بريچ‌‏‎ كش‌‏‎
.شد‏‎ خودپيروز‏‎ هندي‌‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ امتياز‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎ كشتي‌‏‎

كشتي‌خود‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ عابدي‌‏‎ نيزبهرام‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 70‏‎ در‏‎
ضربه‌فني‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ ثانيه‌‏‎ در 10‏‎ و‏‎ به‌راحتي‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دربرابر‏‎ دوم‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ قزاقستاني‌‏‎ كشتي‌گير‏‎
امتياز‏‎ نيزبا‏‎ رقابت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ازبك‌‏‎ كشتي‌گير‏‎
وزن‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ دهستاني‌‏‎ مسعود‏‎.‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎
حريف‌‏‎ نخست‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ دهستاني‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ كشتي‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎ كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏83‏‎
روسيه‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ برابر‏‎ امادر‏‎.‎كرد‏‎ ضربه‌فني‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مكزيكي‌‏‎
.كرد‏‎ واگذار‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏312‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ رقابت‌‏‎
جوان‌‏‎ وزن‌‏‎ سنگين‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ محمدپور‏‎ كيلوگرم‌جواد‏‎ وزن‌ 115‏‎ در‏‎
تركيه‌‏‎ از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏38‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ كشورمان‌‏‎
وزن‌ 65‏‎ در‏‎ محمدي‌‏‎ مجيد‏‎ كشتي‌‏‎ اول‌‏‎ وزن‌‏‎ در 5‏‎.كرد‏‎ واگذار‏‎
به‌‏‎ اوكراين‌‏‎ از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎ برابر‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎
حريف‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ راسخي‌‏‎ محمدجواد‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎
عليرضا‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كشتي‌هاي‌‏‎ در‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ گرجستاني‌‏‎
قزاقستاني‌‏‎ حريف‌‏‎ مقابل‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ درويشي‌ ، ‏‎
وزن‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ خدايي‌‏‎ مجيد‏‎.‎يافت‌‏‎ راه‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ كشتي‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏76‏‎
صعود‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ مقابل‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ پيروزي‌‏‎
.كرد‏‎
دهستاني‌ ، به‌علت‌‏‎ مسعود‏‎ كره‌اي‌‏‎ حريف‌‏‎ نيز‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 83‏‎ در‏‎
به‌نشانه‌‏‎ دهستاني‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ نشد‏‎ حاضر‏‎ تشك‌‏‎ روي‌‏‎ آسيبديدگي‌‏‎
.رفت‌‏‎ بالا‏‎ ميدان‌‏‎ پيروز‏‎ كشتي‌گير‏‎
حريف‌‏‎ بر‏‎ صبح‌‏‎ ديروز‏‎ كشتي‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ الله‌‏‎ ماشاء‏‎
به‌مرحله‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 6‏‎ با‏‎ خود‏‎ گرجستاني‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎

كرد‏‎ تشكر‏‎ آمريكا‏‎ مقيم‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎

مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎ قيطاسي‌‏‎ اصغر‏‎
جوانان‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ روند‏‎:‎گفت‌‏‎ آزادجهان‌‏‎ كشتي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
قرار‏‎ خوبي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ خوب‏‎ تاكنون‌‏‎ جهان‌‏‎
.دارند‏‎
در‏‎ جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎
بايد‏‎ كشتي‌گير‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ دوره‌اي‌مسابقه‌‏‎ بصورت‌‏‎ آمريكا‏‎
.يابد‏‎ راه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌فينال‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ برد‏‎ چهار‏‎ دستكم‌‏‎

و‏‎ الف‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ از 35‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ همه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
گروه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ برندگان‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ خواهند‏‎ كشتي‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ ب‏‎
گروه‌‏‎ در‏‎ بازندگان‌‏‎ و‏‎ دومي‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ نفرات‌‏‎ تعيين‌‏‎ براي‌‏‎
برنز‏‎ مدال‌‏‎ دارنده‌‏‎ كشتي‌و‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ تعيين‌‏‎ براي‌‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎
.داد‏‎ خواهند‏‎ مسابقه‌‏‎
مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌‏‎ بين‌ 35‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ قيطاسي‌‏‎
آمريكا‏‎ و‏‎ اكراين‌‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جهان‌‏‎
رقابت‌‏‎ سومي‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ كه‌براي‌‏‎ هستند‏‎ كشتي‌‏‎ اول‌‏‎ قدرت‌هاي‌‏‎
.دارند‏‎ نزديك‌‏‎
ايران‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ همه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎
خدايي‌‏‎ مجيد‏‎ و‏‎ درويش‌‏‎ عليرضا‏‎ از‏‎ من‌‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ خوبي‌‏‎ تلاش‌‏‎
كه‌‏‎ حريفانشان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ تكنيكي‌‏‎ و‏‎ قدرتمندانه‌‏‎ حضور‏‎ به‌خاطر‏‎
.راضي‌هستم‌‏‎ بودند‏‎ جهان‌‏‎ قدر‏‎ قهرمانان‌‏‎ از‏‎ دو‏‎ هر‏‎
كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ تشويق‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ آمريكا‏‎ مقيم‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ پرواز‏‎ ساعتها‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ كيلومترها‏‎ ايران‌‏‎
ورزشدوستان‌‏‎ تشويق‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تشكر‏‎ بودند‏‎ پيموده‌‏‎ لاس‌وگاس‌‏‎
ما‏‎ جوان‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ روحيه‌‏‎ افزايش‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ مقيم‌‏‎ ايراني‌‏‎
به‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ لطفي‌‏‎ ابراز‏‎ و‏‎ خاطر‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ موثر‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ تشكر‏‎ صميمانه‌‏‎ اسلامي‌داشتند‏‎ ايران‌‏‎
ايران‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ مسابقات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ مقيم‌‏‎ ايرانيان‌‏‎
دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فريادهاي‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎
با‏‎ كردن‌پيراهن‌هايي‌‏‎ تن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ پرچم‌هاي‌‏‎
ابراز‏‎ كشورمان‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ الله‌‏‎ آرم‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ احساسات‌‏‎نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ صعود 7‏‎
آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎


هفت‌‏‎ صعود‏‎ تاكنون‌‏‎: كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎ چين‌ ، ‏‎ عراق‌ ، ‏‎ عربستان‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎
رقابتهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ يكمين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ (ميزبان‌‏‎) تايلند‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ قطعي‌‏‎ آسيا‏‎ سال‌‏‎ زير 19‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎
ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ تا 9‏‎ ماه‌‏‎ مهر‏‎ از 25‏‎ تيم‌‏‎ شركت‌ 10‏‎ با‏‎ اين‌رقابتها‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تايلند‏‎ شهرچيانگ‌ماي‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎
و‏‎ يمن‌‏‎ ايران‌ ، بحرين‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ يك‌‏‎ گروه‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
سوم‌‏‎ تا‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ تاريخ‌ 30‏‎ از‏‎ دارند‏‎ حضور‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ قطر‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ قطر‏‎ مركز‏‎ دوحه‌‏‎ درشهر‏‎ شهريور‏‎
و‏‎ فلسطين‌‏‎ عمان‌ ، ‏‎ شامل‌كويت‌ ، ‏‎ سه‌‏‎ گروههاي‌‏‎ از‏‎ صعودكننده‌‏‎ ديگر‏‎
قرقيزستان‌‏‎ مالديو ، ‏‎ هند ، ‏‎ بوتان‌ ، ‏‎ شامل‌‏‎ تيم‌‏‎ شش‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎
اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎.شد‏‎ خواهند‏‎ انتخاب‏‎ وپاكستان‌‏‎
و 10‏‎ انجام‌‏‎ تايلند‏‎ در‏‎ ماه‌آينده‌‏‎ شهريور‏‎ ششم‌‏‎ روز‏‎ رقابتها‏‎
تاديدارهاي‌‏‎ شد‏‎ خواهند‏‎ بندي‌‏‎ تقسيم‌‏‎ تيمي‌‏‎ پنج‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ گروه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎
اين‌‏‎ چهارم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎.‎يافت‌‏‎ خواهند‏‎ راه‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ نمايندگان‌قاره‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎
باشركت‌ 24‏‎ سال‌ 1999‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ سال‌‏‎ زير 20‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تيم‌‏‎


فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎
با‏‎ ايران‌‏‎ آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎
قطر‏‎ و‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ تايلند ، ‏‎
شد‏‎ همگروه‌‏‎


مرحله‌‏‎ كشي‌‏‎ قرعه‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سال‌‏‎ زير 16‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ نهايي‌‏‎
با‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ درقطر‏‎ ديروز‏‎ آسيا‏‎
قرار‏‎ يك‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ قطر‏‎ و‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ تايلند ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
تيم‌‏‎ نمايندگان‌ 10‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎.‎گرفت‌‏‎
پيتر‏‎ ابتدا‏‎ شد ، ‏‎ انجام‌‏‎ شرايتون‌دوحه‌‏‎ هتل‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
درباره‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ ولاپان‌‏‎
قرعه‌كشي‌‏‎ مراسم‌‏‎ انجام‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ مسابقه‌ها‏‎ چگونگي‌برگزاري‌‏‎
بندي‌‏‎ گروه‌‏‎ پايان‌‏‎ ودر‏‎ انجام‌‏‎ مراسم‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ توضيحاتي‌‏‎
.شد‏‎ اعلام‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌ها‏‎
ايران‌‏‎ و‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ تايلند ، ‏‎ قطر ، ‏‎:يك‌‏‎ گروه‌‏‎
بنگلادش‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ بحرين‌ ، ‏‎ عمان‌ ، ‏‎:دو‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ سه‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ضمنا‏‎
تيم‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ كرده‌ ، ‏‎ صعود‏‎ نهايي‌‏‎ به‌مرحله‌‏‎ عربستان‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ بحرين‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ صعودكننده‌‏‎
سال‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ تا 26‏‎ تاريخ‌ 12‏‎ از‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
اقامت‌‏‎ محل‌‏‎ و‏‎ برگزارمي‌شود‏‎ دوحه‌‏‎ باشگاه‌السعد‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ شرايتون‌‏‎ هتل‌‏‎ تيم‌ها‏‎ كليه‌‏‎
شرح‌‏‎ به‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ دردور‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
ايران‌‏‎ پنجشنبه‌ 12/6/77‏‎ (است‌‏‎ محلي‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌ها‏‎):‎زيراست‌‏‎
تايلند 15/20‏‎- ايران‌‏‎ شنبه‌14/6/77‏‎ دقيقه‌ ، ‏‎ قطر15/20‏‎ -
دقيقه‌ ، ‏‎ شمالي‌ 15/18‏‎ كره‌‏‎ سه‌شنبه‌ 17/6/77ايران‌‏‎ دقيقه‌ ، ‏‎
.دقيقه‌‏‎ عراق‌ 15/20‏‎ - ايران‌‏‎ جمعه‌20/6/77‏‎
نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ گروه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
.يافت‌‏‎ خواهند‏‎ راه‌‏‎
و‏‎ سه‌شنبه‌ 24‏‎ روز‏‎ ضربدري‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎
سال‌‏‎ شهريورماه‌‏‎ پنجشنبه‌ 26‏‎ نهايي‌روز‏‎ و‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ جاري‌‏‎داخل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
شد‏‎ انتخاب‏‎ ايران‌‏‎ سالن‌‏‎


ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مدير‏‎ پيشنهاد‏‎ به‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
اين‌‏‎ رئيس‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ شمسي‌‏‎ حسين‌‏‎ آقاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
رئيس‌‏‎ حكم‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ منصوب‏‎ ايران‌‏‎ (‎فوتبال‌‏‎)‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎
تجربيات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ نامبرده‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ فدراسيون‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ مدير‏‎ پيشنهاد‏‎ بر‏‎ بنا‏‎ و‏‎ سالني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ موفق‌‏‎
منصوب‏‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎
.مي‌شويد‏‎در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎
باخت‌‏‎ اصفهان‌‏‎


انگيزه‌‏‎ و‏‎ ميل‌‏‎ بدون‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎داد‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ اصفهان‌‏‎ بازي‌در‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ (‎‎‏‏02‏‎)شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
خط‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎
نيز‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ دفاعي‌اشتباهات‌‏‎
آهن‌‏‎ ذوب‏‎ تيم‌‏‎.‎بود‏‎ مشهود‏‎ تيم‌كاملا‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ناهماهنگي‌‏‎
حمله‌ور‏‎ يكپارچه‌‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ نخست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ دقيقه‌ 28‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎
بازي‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ زننده‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ تيم‌‏‎ خوب‏‎ بازيكن‌‏‎ حسيني‌‏‎ سيدكمال‌‏‎
عليرضا‏‎ دوم‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎.‎بود‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎
و‏‎ سرژيك‌تيموريان‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ منصوريان‌‏‎
تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ اما‏‎ خواند‏‎ فرا‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ مهرانپور‏‎
.يافتند‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ استقلال‌‏‎ مدافعين‌‏‎ غفلت‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ سلطاني‌‏‎ هاشم‌‏‎
استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎.كرد‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ متري‌‏‎ فاصله‌ 30‏‎ از‏‎ را‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ ملكيان‌‏‎ فرد‏‎ توسط‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
سامسون‌‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ سيامك‌بخشي‌‏‎ قضاوت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ اين‌مسابقه‌‏‎ در‏‎.‎داد‏‎
استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ كعبيان‌پور‏‎ احمد‏‎ و‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ پطروسيان‌‏‎
.شدند‏‎ اخراج‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎و‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
شدند‏‎ اصفهان‌‏‎ وارد‏‎ قزاقستان‌‏‎


براي‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اصفهان‌‏‎ شهر‏‎ وارد‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
و‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ بازيكن‌ ، ‏‎ شامل‌ 12‏‎ قزاقستان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌ملي‌‏‎.‎شدند‏‎
.سرپرست‌مي‌باشد‏‎ يك‌‏‎
بازيكن‌ ، ‏‎ از 12‏‎ متشكل‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.است‌‏‎ سرپرست‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ پزشك‌‏‎ بدنساز ، ‏‎ مربي‌‏‎ مربي‌ ، ‏‎ سرمربي‌ ، ‏‎
ديدار‏‎ چند‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شهر‏‎ وارد‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ تداركاتي‌‏‎
از‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ اصفهان‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ مرداد‏‎ بيستم‌‏‎ فردا ، ‏‎
ورزشگاه‌‏‎ شهريور‏‎ هفده‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ پاكستان‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ اصفهان‌‏‎ تختي‌‏‎جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ آخرين‌‏‎
بوندس‌ليگا‏‎ در‏‎ آسيايي‌‏‎ ركورددار‏‎ ايران‌‏‎قهرمان‌‏‎ آلمان‌‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ تيم‌‏‎:خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ واحد‏‎
مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎.‎شد‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
را‏‎ اشتوتگارت‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ با‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
.درهم‌كوبيد‏‎
گل‌‏‎ يانكر‏‎ كريستين‌‏‎ و‏‎ (‎گل‌‏‎ ‎‏‏3‏‎) البر‏‎ جيوواني‌‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ براي‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ تنها 14هزار‏‎ تماشايي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.زدند‏‎
.كردند‏‎ ديدن‌‏‎ لوركوزن‌‏‎ تازه‌تاسيس‌‏‎
رقابتهاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ تيم‌‏‎
اوبليك‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ديدار‏‎ يوگسلاوي‌‏‎

فرانسوي‌‏‎ ساله‌‏‎ فوتباليست‌ 18‏‎ يك‌‏‎ مغزي‌‏‎ سكته‌‏‎
در‏‎ مغزي‌‏‎ سكته‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ فرانسوي‌‏‎ ساله‌‏‎ فوتبال‌ 18‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎
.داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ هنگام‌تمرين‌‏‎
بازيكن‌‏‎ پتي‌‏‎ كوچك‌امانوئل‌‏‎ برادر‏‎ سال‌ 1987‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
شد‏‎ مغزي‌‏‎ سكته‌‏‎ دچار‏‎ فوتبال‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ فرانسه‌‏‎ تيم‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎
.باخت‌‏‎ وجان‌‏‎

آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ مهاجر‏‎ جوانان‌‏‎
گذشته‌‏‎ روز‏‎ آلمان‌‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ هيتزفيلد‏‎ اوتمار‏‎
جوانان‌‏‎ بتواند‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ صورتي‌كه‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎
كند ، ‏‎ جذب‏‎ را‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ شرقي‌‏‎ اروپاي‌‏‎ و‏‎ آفريقايي‌‏‎ ترك‌ ، ‏‎
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ حتم‌‏‎ به‌طور‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اغلب‏‎:‎گفت‌‏‎ هيتزفيلد‏‎.‎شد‏‎ ‎‏‏2002خواهد‏‎
به‌‏‎ مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ خارجي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ را‏‎ آلمان‌‏‎ جوان‌باشگاههاي‌‏‎
تبعه‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ هلندي‌ها‏‎ و‏‎ فرانسوي‌ها‏‎ مانند‏‎ بايد‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎
.آلمان‌كنيم‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ اسامي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آلمان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
بازي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيايي‌‏‎
بيشترين‌‏‎ ايران‌‏‎ آسيايي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كردند‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ فهرست‌‏‎.‎دارد‏‎ ليگ‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازيكن‌‏‎ تعداد‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎
كريم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎)‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎كلن‌‏‎) عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎:ايران‌‏‎
.(بايرلوركوزان‌‏‎)‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ (بيلفلد‏‎ آرمينيا‏‎)‎ باقري‌‏‎

.سال‌ 1998‏‎ (فرانكفورت‌‏‎ اينتراخت‌‏‎)‎ چن‌‏‎ يانگ‌‏‎:چين‌‏‎
از‏‎ وردربرمن‌‏‎ و‏‎ تا 1981‏‎ سال‌ 1977‏‎ از‏‎ (‎كلن‌‏‎) اوكودرا‏‎:ژاپن‌‏‎
سال‌ 1983‏‎ از‏‎ (آرمينيابيلفلد‏‎)‎ اوزاكي‌‏‎ تا 1983 ، ‏‎ سال‌1981‏‎
.سنت‌پولي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ ودر‏‎ تا 1985‏‎
تا 1979 ، ‏‎ سال‌ 1978‏‎ از‏‎ (دارمشتاد‏‎) كان‌‏‎ چابوم‌‏‎:جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎
تا‏‎ سال‌ 1983‏‎ از‏‎ و‏‎ تا 1983‏‎ سال‌ 1979‏‎ از‏‎ فرانكفورت‌‏‎ اينتراخت‌‏‎
سال‌‏‎ از‏‎ (بوخوم‌‏‎) كيم‌‏‎ بايرلوركوزان‌ ، ‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1989‏‎
.تا 1982‏‎ سال‌ 1981‏‎ از‏‎ (دويسبورگ‌‏‎)‎ پارك‌‏‎ و‏‎ تا 1993‏‎ ‎‏‏1992‏‎
.سال‌ 1997‏‎ (هرتابرلين‌‏‎)‎ ماندركو‏‎:تاجيكستان‌‏‎
.تا 1985‏‎ سال‌ 1979‏‎ از‏‎ (هرتابرلين‌‏‎)‎ لائوماكول‌‏‎:تايلند‏‎
.تا 1994‏‎ سال‌ 1992‏‎ از‏‎ (كارلسروهه‌‏‎)‎ نوستادر‏‎:قزاقستان‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.