شماره‌ 1859‏‎ ‎‏‏،‏‎23 Jun 1999 تير 1378 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 2‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
"مميزي‌‏‎":‎سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ داد‏‎ سيف‌الله‌‏‎
مي‌رود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ سينما‏‎ در‏‎

طنز‏‎ هاي‌‏‎ درآفرينه‌‏‎ هنروادب‏‎ برجستگان‌‏‎

كاريكاتوريست‌‏‎ "مدزيونيس‌‏‎ سوليوس‌‏‎"
مي‌برم‌‏‎ پناه‌‏‎ كودكي‌‏‎ به‌‏‎ :ليتواني‌‏‎

كشور‏‎ دانشجويان‌‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ اخبار‏‎

"مميزي‌‏‎":‎سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ داد‏‎ سيف‌الله‌‏‎
مي‌رود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ سينما‏‎ در‏‎


وزارت‌‏‎ وبصري‌‏‎ سمعي‌‏‎ و‏‎ امورسينمايي‌‏‎ معاون‌‏‎ داد‏‎ الله‌‏‎ سيف‌‏‎
با‏‎ خود‏‎ ماهانه‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ ارشاداسلامي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
و‏‎ سمعي‌‏‎ سينمايي‌ ، ‏‎ پنج‌ساله‌‏‎ برنامه‌‏‎ :‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ كشور‏‎ بصري‌‏‎
برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ :افزود‏‎ وي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ فعاليتهاي‌سينمايي‌‏‎ كردن‌‏‎ قانوني‌‏‎ شامل‌‏‎ محور‏‎ هفت‌‏‎ براساس‌‏‎
رونق‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كاركرد‏‎ بهبود‏‎ بصري‌ ، ‏‎ و‏‎ سمعي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ حضور‏‎ خصوصي‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ ساختار‏‎ بهبود‏‎ و‏‎ مستمراقتصادي‌‏‎
سازمان‌‏‎ تاسيس‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ براي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌خارجي‌‏‎ جذب‏‎ و‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ رسانه‌هاي‌تصويري‌‏‎ گسترش‌‏‎ كشور ، ‏‎ سينمايي‌‏‎
.است‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ پژوهش‌‏‎
به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ سينمايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ تشكيل‌‏‎ درمورد‏‎ داد‏‎ الله‌‏‎ سيف‌‏‎
رسانه‌هاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ گسترش‌‏‎ همچون‌‏‎ اهدافي‌‏‎ دسترسي‌به‌‏‎ منظور‏‎
و‏‎ شكل‌‏‎ درسينما ، ‏‎ پژوهش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ تصويري‌‏‎
يك‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ تغيير‏‎ بايد‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ ساختارمعاونت‌‏‎
انجام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ كه‌‏‎ سازمان‌باشد‏‎
.مي‌كند‏‎ وظيفه‌‏‎
برساختار‏‎ كشور‏‎ سينمايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ تشكيل‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
تاثير‏‎ سينمايي‌‏‎ معاونت‌‏‎ به‌‏‎ نهادهاي‌وابسته‌‏‎ سازمانها‏‎
و‏‎ آموزش‌فيلمسازي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مركز‏‎ اساس‌‏‎ براين‌‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎
برخي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ منحل‌‏‎ تجربي‌‏‎ و‏‎ مستند‏‎ سينمايي‌‏‎ مركز‏‎
سينمايي‌‏‎ انجمن‌‏‎ به‌‏‎ تجربي‌‏‎ و‏‎ مستند‏‎ سينماي‌‏‎ ازكاركردهاي‌مركز‏‎
فارابي‌‏‎ سينمايي‌‏‎ بنياد‏‎ آن‌به‌‏‎ ديگر‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ واگذار‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ سينما‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎
عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ كاملا‏‎ مميزي‌‏‎ جديدسينما‏‎ قانون‌‏‎
آمده‌‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ بامخاطبين‌ ، ‏‎ همزمان‌‏‎ فيلم‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎
بود‏‎ فيلم‌خطايي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ درصورتي‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كند‏‎ تماشا‏‎ را‏‎
قضايي‌‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ مسئول‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ پاسخگو‏‎ براساس‌قانون‌‏‎
حمايت‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ داد‏‎ الله‌‏‎ سيف‌‏‎
در‏‎ نويس‌‏‎ پيش‌‏‎ دو‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ جدي‌‏‎ موءلف‌توجه‌‏‎ ازحقوق‌‏‎
شده‌‏‎ تهيه‌‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ سوي‌معاونت‌‏‎ از‏‎ سينما‏‎ قانون‌‏‎ مورد‏‎
.شود‏‎ ديگري‌ارايه‌‏‎ يكي‌ ، ‏‎ نشدن‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
ازتراكم‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ سينمايي‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ هنگام‌جشنواره‌‏‎ در‏‎ فيلمها‏‎
فيلم‌‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ مجبورنيستند‏‎ فيلم‌‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎ كه‌‏‎ روند‏‎
ازمشكلات‌‏‎ بسياري‌‏‎ باشند ، ‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ منتظر‏‎ خود‏‎
آغاز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ حل‌‏‎ جشنواره‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ تراكم‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
معاونت‌‏‎ اين‌‏‎ باموافقت‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ توليد 40فيلم‌‏‎
به‌‏‎ نزديك‌‏‎ ماههاي‌‏‎ در‏‎ مي‌دهدامسال‌‏‎ نشان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
فيلمهاوجود‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ براي‌‏‎ كمتري‌‏‎ تراكم‌‏‎ جشنواره‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎

طنز‏‎ هاي‌‏‎ درآفرينه‌‏‎ هنروادب‏‎ برجستگان‌‏‎

خانه‌‏‎ در‏‎ "عبدي‌‏‎ بهمن‌‏‎" كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمند‏‎ آثار‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
كاريكاتور‏‎

تئاتر‏‎ و‏‎ سينما‏‎ فقيد‏‎ هنرمند‏‎ فني‌زاده‌‏‎ پرويز‏‎

تفنگ‌‏‎ قلم‌‏‎ :شهريار‏‎ معروف‌‏‎ شعر‏‎ يادآور‏‎ بهار ، ‏‎ ملك‌الشعراي‌‏‎
...است‌‏‎ من‌‏‎ فشنگ‌‏‎ من‌‏‎ حرف‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎
كاخ‌هاي‌‏‎ و‏‎ شاهان‌‏‎ دربار‏‎ چهره‌گشاده‌‏‎ نقاشان‌‏‎ نخستين‌‏‎
زمانه‌‏‎ آن‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ رجال‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌شدند‏‎ دعوت‌‏‎ نجيبزادگان‌‏‎
پرده‌‏‎ بر‏‎ انساني‌‏‎ منش‌‏‎ و‏‎ وقار‏‎ با‏‎ آميخته‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ رخساري‌‏‎
خطوط ، ‏‎ باشكوه‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ در‏‎ نقاش‌‏‎ چيره‌‏‎ دستان‌‏‎ و‏‎ بيافرينند‏‎
در‏‎ اما‏‎.‎مي‌كردند‏‎ اجابت‌‏‎ را‏‎ خواسته‌‏‎ اين‌‏‎ رنگ‌ها‏‎ و‏‎ سايه‌ها‏‎
و‏‎ گفته‌ها‏‎ از‏‎ انبوهي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ نقاشي‌‏‎ تاريخ‌‏‎
از‏‎ مي‌برند ، ‏‎ افسانه‌‏‎ به‌‏‎ راه‌‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ شنيده‌ها‏‎
واقعي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ مي‌كوشيدند‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ياد‏‎ نيز‏‎ چهره‌گشاياني‌‏‎
ژرفاي‌‏‎ چهره‌ ، ‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ را‏‎ ستمگر‏‎ حكمرانان‌‏‎
از‏‎.‎بنمايانند‏‎ خطوط‏‎ و‏‎ رنگ‌ها‏‎ معناي‌‏‎ با‏‎ همنشيني‌‏‎ و‏‎ ديدگان‌‏‎
افسانه‌‏‎ ميان‌‏‎ خبري‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ بزرگ‌‏‎ نقاش‌‏‎ كمال‌الملك‌‏‎ استاد‏‎
و‏‎ استاد‏‎ تبعيد‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎ سينه‌‏‎ به‌‏‎ سينه‌‏‎ واقعيت‌‏‎ و‏‎
قلم‌‏‎ نيش‌‏‎ و‏‎ تاثير‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ عمر‏‎ پاياني‌‏‎ روزهاي‌‏‎ تلخي‌‏‎
رجال‌‏‎ چهره‌‏‎ از‏‎ ريا‏‎ پرده‌‏‎ دريدن‌‏‎ در‏‎ كمال‌الملك‌‏‎ هنرمندانه‌‏‎
نقاشي‌‏‎ هنر‏‎ عرضه‌‏‎ در‏‎.‎مي‌دانند‏‎ او‏‎ عصر‏‎ پيشه‌‏‎ ستم‌‏‎ و‏‎ باز‏‎ دغل‌‏‎
وقوع‌‏‎ به‌‏‎ هنر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تحولاتي‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ چهره‌گشايي‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎
بيرون‌‏‎ حكمرانان‌‏‎ رسمي‌‏‎ هنر‏‎ تنگ‌‏‎ چارچوب‏‎ از‏‎ مرور‏‎ به‌‏‎ پيوست‌‏‎
جهان‌‏‎ مشاهير‏‎ و‏‎ بزرگان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ پس‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ آمد‏‎
ماندگار‏‎ هنرمندان‌‏‎ همين‌‏‎ توسط‏‎ ادب‏‎ و‏‎ هنر‏‎ نامداران‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎
نوزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ كاريكاتور‏‎ در‏‎ چهره‌گشايي‌‏‎ اما‏‎.شد‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ اغراق‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ و‏‎ هجو‏‎ و‏‎ طنز‏‎ قالب‏‎ در‏‎ ميلادي‌‏‎
از‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ نقاش‌‏‎ (‎‏‏1‏‎)"فيليپون‌‏‎ چارلز‏‎" كه‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎
فرانسه‌‏‎ شاه‌‏‎ فيليپ‌‏‎ چهره‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(كاريكاتور‏‎) هجايي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ پيشروان‌‏‎
طنز‏‎ و‏‎ هجويات‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ آراست‌ ، ‏‎ گلابي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
تصوير‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ "گلابي‌‏‎" اصطلاح‌‏‎ درباره‌‏‎ مردم‌‏‎ عاميانه‌‏‎
او‏‎ هنرنمايي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ بهره‌‏‎ پادشاه‌‏‎ واقعي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ كشاندن‌‏‎
شخصيت‌‏‎ ترسيم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كاريكاتور‏‎ هنر‏‎ اعجابانگيز‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎
كاريكاتور‏‎ هنر‏‎ پيدايش‌‏‎ در‏‎.‎ساخت‌‏‎ آشكار‏‎ افراد‏‎ پنهان‌‏‎ ضمير‏‎ و‏‎
(‎‏‏2‏‎)اكسپرسيونيسم‌‏‎ مكتب‏‎ پيشگامان‌‏‎ چهره‌ ، ‏‎ كاريكاتور‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ چهره‌گشايي‌‏‎ ما‏‎ عصر‏‎ در‏‎ اما‏‎ داشتند ، ‏‎ عمده‌اي‌‏‎ سهم‌‏‎
هنر‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ و‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ كاريكاتور‏‎
كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ امروزه‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎
در‏‎ مي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ يافته‌اند‏‎ رشد‏‎ استعدادهايي‌‏‎ ايران‌‏‎
حريفاني‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ چهره‌‏‎ كاريكاتور‏‎
.شوند‏‎ تبديل‌‏‎ جدي‌‏‎
برپايي‌‏‎ شاهد‏‎ "اخيرا‏‎ كه‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ هنرمند‏‎ "عبدي‌‏‎ بهمن‌‏‎"
دو‏‎ از‏‎ بوديم‌ ، ‏‎ "كاريكاتور‏‎ خانه‌‏‎" در‏‎ او‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎
مثل‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ همكاري‌‏‎ گوناگون‌‏‎ نشريات‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ با‏‎ پيش‌‏‎ دهه‌‏‎
اين‌‏‎ آثار‏‎ بيشترين‌‏‎ ايران‌‏‎ كاريكاتوريست‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
به‌‏‎ مبتلا‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ روز‏‎ موضوعات‌‏‎ از‏‎ مضاميني‌‏‎ شامل‌‏‎ هنرمند‏‎
خطوطي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ كوشيد‏‎ آغاز‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ عبدي‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ جامعه‌‏‎
هويت‌‏‎ آثارش‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ خط‏‎ ظرافت‌هاي‌‏‎ از‏‎ برگرفته‌‏‎
و‏‎ آورد‏‎ روي‌‏‎ چهره‌‏‎ كاريكاتور‏‎ به‌‏‎ فعاليت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎بخشد‏‎
در‏‎ چهره‌گشايي‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ چون‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ كه‌‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
استاداني‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ گرفته‌اندتازگي‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ كاريكاتور‏‎
اين‌‏‎ استادان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ (‎‏‏4‏‎)‎"مولاتيه‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎‏‏3‏‎)ليواين‌‏‎ ديويد‏‎ همچون‌‏‎
به‌‏‎ اما‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ فتح‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ناممكن‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ رشته‌‏‎
بزرگان‌‏‎ هويت‌‏‎ تصويري‌‏‎ بيان‌‏‎ براي‌‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ "عبدي‌‏‎" اين‌‏‎ رغم‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ جسته‌‏‎ سود‏‎ تازه‌اي‌‏‎ ازابتكارات‌‏‎ ايران‌‏‎ ادب‏‎ و‏‎ هنر‏‎
ارزيابي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چهره‌‏‎ كاريكاتور‏‎ خلق‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ توان‌‏‎ ديگر‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎ مهم‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ از‏‎ هنر‏‎ اين‌‏‎
خانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آثارش‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎ طراحي‌‏‎ در‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎
شامل‌‏‎ گوناگون‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ از‏‎ درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ كاريكاتور‏‎
و‏‎ هندسي‌‏‎ خطوط‏‎ ظريف‌‏‎ كاري‌هاي‌‏‎ سايه‌‏‎ مقطع‌ ، ‏‎ و‏‎ ريز‏‎ هاشورهاي‌‏‎
ترسيم‌‏‎ در‏‎ عبدي‌‏‎.است‌‏‎ جسته‌‏‎ سود‏‎ گرافيك‌‏‎ هنر‏‎ جذاب‏‎ تضادهاي‌‏‎
چند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ گرافيك‌‏‎ هنر‏‎ برجسته‌‏‎ استاد‏‎ "مميز‏‎ مرتضي‌‏‎" چهره‌‏‎
كرده‌‏‎ سعي‌‏‎ جسورانه‌‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ عرصه‌‏‎ مشاهير‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎
اما‏‎ بازتاباند ، ‏‎ آثارش‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ كار‏‎ شيوه‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ "عبدي‌‏‎".نمي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ آثار‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ توفيق‌‏‎ اين‌‏‎
شاخه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ امروزه‌‏‎ كه‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎
بسياري‌‏‎ نوآوري‌هاي‌‏‎ صاحب‏‎ نيز‏‎ شده‌ ، ‏‎ تبديل‌‏‎ هنر‏‎ اين‌‏‎ چشمگير‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎
عباسي‌‏‎ اسماعيل‌‏‎
:پي‌نوشت‌ها‏‎
اواخر‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ برجسته‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ نقاش‌‏‎ "دوميه‌‏‎ هنري‌‏‎" -‎‎‏‏1‏‎
نوزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيروان‌‏‎ كه‌‏‎ نقاشي‌‏‎ مكتبهاي‌‏‎ از‏‎ اكسپرسيونيسم‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
در‏‎ تندرنگ‌‏‎ تركيبهاي‌‏‎ و‏‎ شكسته‌‏‎ خطوط‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ و‏‎ اغراق‌‏‎
.آوردند‏‎ روي‌‏‎ نقاشي‌‏‎
استادان‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ مولاتيه‌‏‎ ژان‌‏‎ و‏‎ ليواين‌‏‎ ديويد‏‎ -و 4‏‎ ‎‏‏3‏‎
شهرت‌‏‎ آثارشان‌‏‎ كه‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ امريكا‏‎ در‏‎ چهره‌‏‎ كاريكاتور‏‎
.دارد‏‎ جهاني‌‏‎

كاريكاتوريست‌‏‎ "مدزيونيس‌‏‎ سوليوس‌‏‎"
مي‌برم‌‏‎ پناه‌‏‎ كودكي‌‏‎ به‌‏‎ :ليتواني‌‏‎


ليتواني‌‏‎ جمهوري‌‏‎ از‏‎ كوناس‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ در 1955‏‎ مدزيونيس‌‏‎ سوليوس‌‏‎
سال‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ مقدماتي‌ ، ‏‎ تحصيلات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ آمد ، ‏‎ بدنيا‏‎
تحصيل‌‏‎ به‌‏‎ ليتواني‌‏‎ كوناس‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ معماري‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎
از‏‎ رياضيات‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ علمي‌‏‎ چرخش‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎ پرداخته‌ ، ‏‎
به‌‏‎ هنري‌‏‎ جهش‌‏‎ و‏‎ جوشش‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ فارغ‌التحصيل‌ ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎
ترسيمي‌‏‎ طنز‏‎ مجله‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1978‏‎ در‏‎!است‌‏‎ آورده‌‏‎ روي‌‏‎ كاريكاتور‏‎
از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ كارش‌‏‎ كاريكاتوريست‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ SLUOTA
عرضه‌‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ درنمايشگاههاي‌‏‎ را‏‎ آثارش‌‏‎ ‎‏‏1980‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
:از‏‎ عبارتند‏‎ وي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جوايز‏‎ مهمترين‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ "پري‌‏‎ گراند‏‎ " اول‌‏‎ جايزه‌‏‎ *
(مقدونيه‌ ، 1980‏‎ جمهوري‌‏‎) اسكوپيه‌ ، ‏‎ كاريكاتور‏‎
بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ *
(بلژيك‌ ، 1988‏‎) كنوكه‌هايست‌‏‎ كاريكاتور ، ‏‎
جمهوري‌‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ *
رازي‌‏‎ مدزيونيس‌‏‎ سوليوس‌‏‎ آبي‌‏‎ چشمهاي‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏1991‏‎ESTONIA استوني‌‏‎
.مي‌شود‏‎ گشوده‌‏‎ طنز‏‎ جادوئي‌‏‎ قلم‌‏‎ با‏‎ فقط‏‎ گاهگاهي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
رنگ‌‏‎ به‌‏‎ چشمهايي‌‏‎ ماوراء‏‎ در‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ افسون‌كننده‌‏‎ نگاه‌‏‎
و‏‎ پويا‏‎ انديشه‌‏‎ بازتاب‏‎ سبز ، ‏‎ به‌‏‎ متمايل‌‏‎ آبي‌‏‎ اقيانوس‌ ، ‏‎ ژرفاي‌‏‎
.اوست‌‏‎ بي‌تاب‏‎
جنگهاي‌‏‎ مصائب‏‎ از‏‎ زخمي‌ ، ‏‎ حنجره‌‏‎ با‏‎ بي‌شمارش‌‏‎ آثار‏‎ در‏‎ او‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ سخن‌‏‎ ديروز‏‎ و‏‎ امروز‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ بيهوده‌‏‎
چشم‌‏‎ سراپا‏‎ بايد‏‎ ندارد ، ‏‎ روشني‌‏‎ پژواك‌‏‎ هيچ‌‏‎ صدا‏‎ مجروح‌ ، ‏‎ حنجره‌‏‎
و‏‎ آواره‌‏‎ جنگ‌زده‌ ، ‏‎ معصوم‌‏‎ كودكان‌‏‎ فرياد‏‎ تا‏‎ شويد ، ‏‎ بينا‏‎
قلم‌آهني‌‏‎ لرزان‌‏‎ خطوط‏‎ و‏‎ هاشورها‏‎ لاي‌‏‎ لابه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ گرسنه‌‏‎
دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كنيد ، ‏‎ تماشا‏‎ فقط‏‎كنيد‏‎ تماشا‏‎ مدزيونيس‌‏‎ سوليوس‌‏‎
!است‌‏‎ برداشته‌‏‎ سنگين‌‏‎ تاوان‌‏‎ قرن‌‏‎ يك‌‏‎ گاه‌‏‎ كه‌‏‎ سكوتي‌‏‎ !كنيد‏‎ سكوت‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ مشترك‌‏‎ زبان‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ سكوت‌‏‎ زبان‌‏‎ كاريكاتور‏‎
قلم‌ ، ‏‎ مضراب‏‎ با‏‎ اينان‌‏‎.‎ندارند‏‎ زدن‌‏‎ فرياد‏‎ براي‌‏‎ فراخي‌‏‎ حنجره‌‏‎
.مي‌نوازند‏‎ سفيد‏‎ كاغذ‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ صوتي‌‏‎ تارهاي‌‏‎
دوران‌‏‎ سينماگران‌‏‎ مثل‌‏‎ آثارش‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ مدزيونيس‌‏‎ سوليوس‌‏‎
متمركز‏‎ موضوعي‌‏‎ روي‌‏‎ پي‌ ، ‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ كوتاه‌‏‎ صحنه‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ صامت‌‏‎
.مي‌شود‏‎
Cartoon) دار‏‎ دنباله‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مشروح‌‏‎ گزارش‌‏‎ خلاصه‌‏‎
:است‌‏‎ چنين‌‏‎ او‏‎ !شرح‌‏‎ بدون‌‏‎ اما‏‎ (Strip
نيمه‌‏‎ و‏‎ زده‌‏‎ جنگ‌‏‎ بناي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ چشم‌اندازي‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ ويران‌‏‎
ساختمان‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پنجره‌‏‎ چهارقاب‏‎ روي‌‏‎ ما‏‎ نگاه‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ پنجره‌ها‏‎ شيشه‌‏‎ تمام‌‏‎ مي‌شود‏‎ متمركز‏‎ ديده‌‏‎ آسيب‏‎
امان‌‏‎ در‏‎ احتمالي‌‏‎ بمباران‌هاي‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ خورده‌‏‎ چسب‏‎ ضربدر‏‎
.باشند‏‎
(زوم‌‏‎)‎ نزديك‌‏‎ پنجره‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ نگاه‌‏‎ سوم‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎
.مي‌خورد‏‎ تكان‌‏‎ شيشه‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ كوچولويي‌‏‎ موجود‏‎ شبح‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
را‏‎ كودكي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ وارد‏‎ نهائي‌‏‎ ضربه‌‏‎ چهارم‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ پنجره‌ها‏‎ قاب‏‎ شيشه‌‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎ چشمهايش‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎
بصري‌‏‎ تعليق‌‏‎ مفهوم‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌ ، ‏‎ خورده‌‏‎ چسب‏‎ ضربدر‏‎ صورت‌‏‎
مخاطب‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تلخ‌‏‎ سئوالات‌‏‎ از‏‎ مشتي‌‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ پنجره‌ها‏‎ و‏‎ چشم‌ها‏‎ همانندي‌‏‎ زيباي‌‏‎ بيان‌‏‎ اين‌‏‎مي‌پاشد‏‎
مي‌كند؟‏‎ نگاه‌‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ پنجره‌‏‎ كدام‌‏‎ از‏‎ تو‏‎ كودك‌‏‎:مي‌پرسم‌‏‎
نگاه‌‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ كودكان‌‏‎ چشم‌‏‎ از‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎":مي‌گويد‏‎ سوليوس‌‏‎
سختي‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎است‌‏‎ شهامت‌‏‎ و‏‎ مهرباني‌‏‎ صداقت‌‏‎ از‏‎ پر‏‎ كه‌‏‎ كنم‌ ، ‏‎
و‏‎ كنم‌‏‎ فكر‏‎ كودكان‌‏‎ مثل‌‏‎ هست‌ ، ‏‎ كندني‌‏‎ جان‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تلاش‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ وحشت‌‏‎ بزرگها‏‎ آدم‌‏‎ از‏‎ گاهي‌‏‎ من‌‏‎ !كنم‌‏‎ نقاشي‌‏‎ آنها‏‎ مثل‌‏‎
"!مي‌برم‌‏‎ پناه‌‏‎ كودكي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
پيتر‏‎ نقاشي‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ استقبال‌‏‎ به‌‏‎ آثارش‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎
انسان‌‏‎ نقاش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏15251569‏‎) بروگل‌‏‎ پيتر‏‎ آثار‏‎.مي‌رود‏‎ بروگل‌‏‎
نگاري‌‏‎ واقع‌‏‎ از‏‎ شگفت‌آوري‌‏‎ مجموعه‌‏‎ هلندي‌ ، ‏‎ نهاد‏‎ پاك‌‏‎ و‏‎ دوست‌‏‎
طنز‏‎ المقدمات‌‏‎ جامع‌‏‎ و‏‎ (‎سوررئاليسم‌‏‎) نگاري‌‏‎ فراواقع‌‏‎ تا‏‎
.است‌‏‎ جهان‌‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎ براي‌‏‎ ابدي‌‏‎ الهام‌‏‎ منبع‌‏‎ و‏‎ تصويري‌‏‎
تفتيش‌‏‎ دستگاه‌‏‎ فجايع‌‏‎ ناظر‏‎ حياتش‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
سياه‌‏‎ طنز‏‎ از‏‎ ارزشمندي‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎ (‎انگيزيسيون‌‏‎)‎عقايد‏‎
معروف‌‏‎ اثر‏‎ مدزيونيس‌‏‎ سوليوس‌‏‎ اكنون‌‏‎.‎است‌‏‎ كشيده‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ را‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ دستمايه‌‏‎ را‏‎ "كوران‌‏‎ تمثيل‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ بروگل‌‏‎
بزرگ‌‏‎ جايزه‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ كاريكاتورهايش‌‏‎
.مي‌كند‏‎ خود‏‎ نصيب‏‎ را‏‎ اسكوپيه‌‏‎ جهاني‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ كاريكاتور‏‎
ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎

كشور‏‎ دانشجويان‌‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎


كشور‏‎ دانشجويان‌‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ :هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ گروه‌‏‎
ويژه‌‏‎ و‏‎ جنبي‌‏‎ مسابقه‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ آذر‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
هنر‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ دانشجويان‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
و‏‎ كارشناسي‌‏‎ مقاطع‌‏‎ در‏‎)‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ تئاتر ، ‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ رشته‌ها‏‎ ساير‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ (ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎
عوامل‌‏‎ تمامي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ شرايط‏‎ براساس‌‏‎
و‏‎ باشند‏‎ دانشجو‏‎ بايد‏‎ (.‎.‎و‏‎ بازيگران‌‏‎ كارگردان‌ ، ‏‎ نويسنده‌ ، ‏‎)‎
بايد‏‎ نيز‏‎ عوامل‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ نمايشنامه‌ها‏‎ جنبي‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
.باشند‏‎ دانشجو‏‎
يا‏‎ مستقيم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ نمايش‌ها‏‎ موضوع‌‏‎ ويژه‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
حضرت‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ انديشه‌ها‏‎ زندگي‌ ، ‏‎ محور‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ غيرمستقيم‌‏‎
و‏‎ باشد‏‎ استوار‏‎ سال‌ 1367‏‎ تا‏‎ سال‌ 1342‏‎ از‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎
جشنواره‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ توسط‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ برگزيده‌‏‎ نمايشنامه‌‏‎ سه‌‏‎
مرداد‏‎ تا 15‏‎ حداكثر‏‎ نيز‏‎ گروهها‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ منتشر‏‎
دفتر‏‎ به‌‏‎ نسخه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيشنهادي‌‏‎ متون‌‏‎ مي‌توانند‏‎
در‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎كنند‏‎ ارسال‌‏‎ مولوي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ جشنواره‌‏‎
تئاتر ، ‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ برتر‏‎ نفرات‌‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎
جداگانه‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ رشته‌ها ، ‏‎ ساير‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ كارشناسي‌‏‎
نيز‏‎ جنبي‌‏‎ و‏‎ ويژه‌‏‎ بخش‌‏‎ گروههاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ اعطا‏‎ جوايزي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اهدا‏‎ هدايايي‌‏‎

جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ اخبار‏‎


كرواسي‌‏‎ "اسپيلت‌‏‎" جشنواره‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎
به‌‏‎ امسال‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎ توليدات‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ هفت‌‏‎
"اسپيلت‌‏‎" كوتاه‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ دوره‌‏‎ چهارمين‌‏‎
جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ كرواسي‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ مهرماه‌ 78‏‎ دهم‌‏‎ تا‏‎ سوم‌‏‎ از‏‎
فيلمهاي‌‏‎ اسامي‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
"دل‌‏‎ چشم‌‏‎":كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ارسالي‌‏‎
"است‌‏‎ آبي‌‏‎ چنين‌‏‎ هميشه‌‏‎ سينما‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎تبريزي‌‏‎ عمويي‌‏‎ حسين‌‏‎)
‎‏‏،‏‎(معيريان‌‏‎ آرش‌‏‎)‎ "دارند‏‎ بال‌‏‎ فرشتگان‌‏‎ فقط‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎هنركار‏‎ هوشمند‏‎)
زنگ‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(رضاثاني‌‏‎ محمود‏‎)‎ "سنگر‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎كريمي‌‏‎ ماندانا‏‎) "پگاه‌‏‎"
.(نادري‌‏‎ مهدي‌‏‎) "پنجم‌‏‎
شد‏‎ فرستاده‌‏‎ "سائوپائولو‏‎" جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ دوازده‌‏‎
فيلمهاي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ دهمين‌‏‎ به‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ دوازده‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ برزيل‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ "سائوپائولو‏‎" كوتاه‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ جوانان‌‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
امريكاي‌‏‎ در‏‎ معتبر‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ از‏‎ "سائوپائولو‏‎" جشنواره‌‏‎
برگزار‏‎ شهريورماه‌‏‎ تا 6‏‎ مرداد‏‎ از 28‏‎ امسال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ لاتين‌‏‎
.مي‌شود‏‎
"ايراني‌‏‎ بازار‏‎ يك‌‏‎ در‏‎":است‌‏‎ بدين‌شرح‌‏‎ ارسالي‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎
"سفيد‏‎ اسب‏‎ و‏‎ سي‌پي‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(جعفري‌‏‎ مهدي‌‏‎) "زيارت‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎قنبري‌‏‎ رهبر‏‎)
"برجك‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(موسوي‌‏‎ حسيني‌‏‎ عليرضا‏‎) "اثر‏‎" ‎‏‏،‏‎(رضايي‌‏‎ سليمان‌‏‎)‎
آوازهاي‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(شيخ‌الاسلامي‌‏‎ مهوش‌‏‎)‎ "يوفك‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(احمدلو‏‎ شاهد‏‎)‎
"آفتاب‏‎ ديار‏‎ كندوان‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎رضويان‌‏‎ اميرشهاب‏‎)‎ "خاكستري‌‏‎ مرد‏‎
امير‏‎)‎ "فريم‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎يزدان‌مهر‏‎ مسعود‏‎)‎ "هويت‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(عرب‏‎ محمدرضا‏‎)‎
"مردم‌‏‎ صدهزار‏‎" و‏‎ (‎امامي‌‏‎ فيما‏‎)‎ "مي‌بيند‏‎ چه‌‏‎ او‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎تولايي‌‏‎
.(زندي‌‏‎ محمدرضا‏‎)‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.