معارف‌‏‎

در‏‎ دل‌ها‏‎ پرواز‏‎
قرآن‌‏‎ پرتو‏‎
هنرهاي‌تجسمي‌‏‎

به‌روايت‌‏‎ حافظ‏‎
نقاش‌‏‎ هشت‌‏‎
گستره‌‏‎

غذا‏‎ درست‌‏‎
تا‏‎ بخوريد‏‎
كودكان‌‏‎ همچون‌‏‎
بخوابيد‏‎ راحت‌‏‎
اجتماعي‌‏‎

!مادر‏‎ !پدر‏‎
گاهي‌‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎
مي‌كنيد‏‎ اشتباه‌‏‎


شماره‌ 2010‏‎ ‎‏‏،‏‎22 DEC 1999 دي‌ 1378 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 1‏‎
عكاس‌‏‎ و‏‎ خبرنگار‏‎ جمع‌ 200‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
:‎خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎
احزاب ، ‏‎ شخصيت‌ها ، ‏‎ توصيه‌‏‎ با‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
كمك‌‏‎ هدفم‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌آمدم‌‏‎ صحنه‌‏‎ به‌‏‎
است‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎
خسروي‌‏‎ مهندس‌‏‎
شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎
شد‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎
:شد‏‎ اعلام‌‏‎ اسپانيا‏‎ سفير‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
سرمايه‌گذاري‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
طرحهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ خارجي‌‏‎
مي‌كند‏‎ حمايت‌‏‎ شهري‌‏‎
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page

Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.