شماره‌ 2843‏‎ ‎‏‏،‏‎Sep.17 ,2002 شهريور 1381 ، ‏‎ شنبه‌ 26‏‎ سه‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Business
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Musical
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
موسيقي‌‏‎ تاريخي‌‏‎ اندوخته‌هاي‌‏‎ عرضه‌‏‎

موسيقي‌‏‎ از‏‎ خاصي‌‏‎ نوع‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ شهروندان‌‏‎
شوند‏‎ محدود‏‎

تازه‌تر‏‎ محتوايي‌‏‎ تركيبو‏‎ با‏‎ ماهور‏‎

بي‌ادعا‏‎ گروهي‌‏‎ از‏‎ خوب ، ‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎

موسيقي‌‏‎ تاريخي‌‏‎ اندوخته‌هاي‌‏‎ عرضه‌‏‎


موسيقي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ نخستين‌‏‎ دبير‏‎ و‏‎ نواحي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ پژوهشگر‏‎ اشرفي‌‏‎ نصر‏‎ جهانگير‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
عشايري‌‏‎

اهل‌‏‎ كمتر‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ نواحي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ اشرفي‌‏‎ نصر‏‎ جهانگير‏‎ ساله‌‏‎ چندين‌‏‎ پژوهشهاي‌‏‎:درآمد‏‎
صرافت‌‏‎ به‌‏‎ ساري‌ ، ‏‎ شهر‏‎ زادگاهش‌ ، ‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اوليه‌‏‎ سالهاي‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ پوشيده‌‏‎ موسيقي‌‏‎
نزديك‌‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ چنان‌‏‎ آن‌‏‎ حاصل‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ محلي‌‏‎ وگوشه‌هاي‌‏‎ نغمه‌ها‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ آوري‌‏‎ جمع‌‏‎
وي‌‏‎.‎نهاد‏‎ نام‌‏‎ البرز‏‎ و‏‎ كومش‌‏‎ موسيقي‌‏‎ اصلي‌‏‎ معرف‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ اشرفي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ نوار‏‎ هزار‏‎ به‌ 12‏‎
و‏‎ كتابخانه‌اي‌‏‎ مطالعات‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ سنتي‌‏‎ نمايشهاي‌‏‎ و‏‎ تعزيه‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
مهم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ چند‏‎ برگزاري‌‏‎ در‏‎ درويشي‌‏‎ محمدرضا‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ صورت‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ ميداني‌‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ مشاركت‌‏‎ ايران‌‏‎ حماسي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ آواز‏‎ و‏‎ آيينه‌‏‎ هفت‌اورنگ‌ ، ‏‎ همانند‏‎ نواحي‌ ، ‏‎ موسيقي‌‏‎
استانداري‌‏‎ نير‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ مركز‏‎ مسئولان‌‏‎ همدلانه‌‏‎ مساعدت‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ اكنون‌‏‎
اشرفي‌‏‎ از‏‎.مي‌كند‏‎ فعاليت‌‏‎ ايران‌‏‎ عشايري‌‏‎ موسيقي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ نخستين‌‏‎ دبير‏‎ به‌عنوان‌‏‎ لرستان‌ ، ‏‎
با‏‎"مادري‌‏‎ سرزمين‌‏‎ آوازهاي‌‏‎ كاسته‌‏‎ مجموعه‌ 24‏‎ " و‏‎ "تبري‌‏‎ واژگان‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ جلدي‌‏‎ ‎‏‏5‏‎ مجموعه‌‏‎
موسيقي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ نشر‏‎ بازار‏‎ روانه‌‏‎ به‌زودي‌‏‎ درويشي‌‏‎ محمدرضا‏‎ همكاري‌‏‎
.مي‌خوانيد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ لرستان‌‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ اواخر‏‎ كه‌‏‎ عشايري‌‏‎

اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ نهادهايي‌‏‎ چه‌‏‎ چيست‌؟‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ كه‌‏‎ بگوييد‏‎ ابتدا‏‎ *
آوردند؟‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ حمايت‌‏‎ جشنواره‌‏‎
و‏‎ داشته‌ها‏‎ فعاليتها ، ‏‎ مجموعه‌‏‎ ارائه‌‏‎ جشنواره‌ها ، ‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎ -
و‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ محققين‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ نقاط‏‎ اقصي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تاريخي‌‏‎ اندوخته‌هاي‌‏‎
سنت‌هاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ تاريخي‌‏‎ داشته‌هاي‌‏‎ و‏‎ اندوخته‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ كشف‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ پي‌گيري‌هاي‌‏‎
موضوعات‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌شود‏‎ جشنواره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ تعبير‏‎ به‌‏‎.يافته‌اند‏‎ توفيق‌‏‎ شفاهي‌‏‎
.رساند‏‎ مدد‏‎ آنها‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ و‏‎ ضبط‏‎ و‏‎ ثبت‌‏‎ ايجاد‏‎ شناسنامه‌و‏‎

و‏‎ عشاير‏‎ موسيقي‌‏‎ جشنواره‌‏‎) برگزيديم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ براي‌‏‎ آنچه‌‏‎ يا‏‎ نواحي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ جشنواره‌‏‎
و‏‎ وستد‏‎ داد‏‎ تضارب ، ‏‎ اثر‏‎ در‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فرهنگهايي‌‏‎ ارائه‌‏‎ محل‌‏‎ (‎ايران‌‏‎ اقوام‌‏‎
زمينه‌‏‎ عشايردر‏‎ اين‌‏‎ تاريخي‌‏‎ شناسنامه‌‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ ايران‌‏‎ عشاير‏‎ و‏‎ طوايف‌‏‎ تعاطي‌‏‎
.آنهاست‌‏‎ رسوم‌‏‎ و‏‎ آداب‏‎ و‏‎ فرهنگها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎

جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ طرح‌ ، ‏‎ كليه‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ شما‏‎ دوم‌‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
در‏‎ چه‌‏‎ نهادها ، ‏‎ از‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ تقبل‌‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ واحد‏‎ را‏‎
بر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كلاني‌‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ كاري‌‏‎ وسيع‌‏‎ حجم‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ خرم‌آباد ، ‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
امروز‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ ولي‌‏‎ دادند ، ‏‎ را‏‎ حمايت‌‏‎ قول‌‏‎ همه‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ بگيريم‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ حمايت‌‏‎ دارد‏‎
ارگانها‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هيچ‌كدام‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مانده‌‏‎ جشنواره‌‏‎ شروع‌‏‎ به‌‏‎ چندروزي‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎
.نكرده‌اند‏‎ عمل‌‏‎ وعده‌هايشان‌‏‎ به‌‏‎

بوده‌؟‏‎ اساسي‌‏‎ چه‌‏‎ بر‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ انتخاب‏‎ معيار‏‎ و‏‎ ملاك‌‏‎ *
و‏‎ مناسك‌‏‎ آداب ، ‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ نواحي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تحقيقي‌‏‎ سالها‏‎ طي‌‏‎ ما‏‎ -
ناقل‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌شود‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ افراد‏‎ از‏‎ سلسله‌‏‎ يك‌‏‎ طبيعتا‏‎ ايراني‌داشته‌ايم‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ اقوام‌‏‎ مراسم‌‏‎
افرادي‌‏‎ تنها‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ اينها‏‎.‎كرده‌ايم‌‏‎ شناسايي‌‏‎ بوده‌اند ، ‏‎ طايفه‌‏‎ و‏‎ عشيره‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ اصلي‌‏‎ حافظ‏‎ و‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بيايند ، ‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ اقوام‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ بار‏‎ حامل‌‏‎ و‏‎ حافظ‏‎ كه‌‏‎ نيستند‏‎
ژانرهاي‌‏‎ ساير‏‎ مجري‌‏‎ يا‏‎ نوازنده‌‏‎ خنياگر ، ‏‎ خوان‌ ، ‏‎ جنگ‌نامه‌‏‎ خوان‌ ، ‏‎ شاهنامه‌‏‎ دهها‏‎ ما‏‎ طايفه‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ انتخاب‏‎ بهترينشان‌را‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ سعي‌‏‎ اما‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ عشيره‌اي‌‏‎ يا‏‎ قومي‌‏‎
طرفي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ هنرمندان‌‏‎ آن‌‏‎ هنر‏‎ براساس‌‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ موجود‏‎ اطلاعات‌‏‎ حجم‌‏‎ براساس‌‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ گزينش‌‏‎
خودشان‌صورت‌‏‎ عشيره‌اي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آنها‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ حجم‌‏‎ براساس‌‏‎ ديگر‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎
؟‏‎...يا‏‎ محلي‌‏‎ منابع‌‏‎ بوده‌؟‏‎ منابعي‌‏‎ و‏‎ مراجع‌‏‎ چه‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تحقيق‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ مرجع‌‏‎ *
به‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پژوهشگراست‌‏‎ خود‏‎ يعني‌‏‎.‎است‌‏‎ محقق‌‏‎ خود‏‎ ميداني‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ منبع‌‏‎ اساسا‏‎ -‎
اين‌‏‎ با‏‎ مي‌كند‏‎ كه‌‏‎ جويي‌‏‎ و‏‎ پرس‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ مسافرتهاي‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ سفر‏‎ عشايري‌كشور‏‎ مناطق‌‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ شناسايي‌‏‎ ايل‌‏‎ و‏‎ عشيره‌‏‎ يك‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مواجه‌‏‎ هنرمندان‌‏‎
مي‌كند‏‎ فكر‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ افراد‏‎ از‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ پژوهشگري‌‏‎ هر‏‎ شخصي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ براساس‌‏‎ طبيعتا‏‎
سختي‌‏‎ كار‏‎ محقق‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ انتخاب‏‎ است‌‏‎ بيشتر‏‎ آگاهي‌شان‌‏‎ و‏‎ زبده‌تر‏‎
آشناست‌و‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ ايران‌‏‎ شفاهي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ موضوعات‌‏‎ به‌‏‎ ترتيب‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ نيست‌ ، ‏‎
.هستند‏‎ بيشتري‌برخوردار‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ هنرمندان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ تعيين‌‏‎ مي‌تواند‏‎
;نواحي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ خاصي‌‏‎ موضوع‌‏‎ هر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ميداني‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ و‏‎ پژوهش‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ پس‌‏‎ *
آن‌‏‎ محلي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ و‏‎ آگاهان‌‏‎ شناسايي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ نواحي‌‏‎ و‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ موسيقي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ سفر‏‎
دارد؟‏‎ قرار‏‎ اولويت‌‏‎ در‏‎ مناطق‌‏‎
اين‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ساله‌‏‎ چند‏‎ تلاش‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ برخاسته‌‏‎ شناسايي‌‏‎ اين‌‏‎ ;بله‌‏‎ -
زمينه‌‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ كنند ، ‏‎ شركت‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ دعوت‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ما‏‎ امروز‏‎ عشايري‌كه‌‏‎
و‏‎ دوستان‌‏‎ ساير‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ من‌ ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ فرهنگها‏‎ وخرده‌‏‎ فرهنگها‏‎ همه‌‏‎
.همكارانم‌‏‎
شود ، ‏‎ برگزار‏‎ جشنواره‌اي‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مبادله‌‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ طبعيتا‏‎
بهترين‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ مي‌برم‌‏‎ سود‏‎ دوستانم‌‏‎ ساير‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎ از‏‎ من‌‏‎
.كنيم‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ هنرمندان‌‏‎
حركتها‏‎ محصول‌‏‎ حداقل‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ماهه‌‏‎ چند‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ محصول‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ بنابراين‌‏‎
سعي‌‏‎ محلي‌ ، ‏‎ آگاهان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ ساله‌‏‎ چند‏‎ تلاشهاي‌‏‎ و‏‎
استفاده‌‏‎ يافته‌‏‎ تدوين‌‏‎ پژوهشگران‌گذشته‌‏‎ توسط‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ حالا‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ مكتوبي‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ كرديم‌‏‎
مجزا‏‎ را‏‎ بخشي‌‏‎ يك‌‏‎ اينها‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نهاده‌‏‎ هم‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ آگاهيها‏‎ اين‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎
عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ داشته‌ايم‌‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اخيرا‏‎ فشرده‌كه‌‏‎ سفر‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.دهند‏‎ بروز‏‎ را‏‎ خود‏‎ هنر‏‎ و‏‎ توانايي‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ شركت‌‏‎ درجشنواره‌‏‎ بتوانند‏‎ اينها‏‎ تا‏‎ آورديم‌‏‎
ندارند ، ‏‎ برنامه‌هارا‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ حضوردرجشنواره‌‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ پژوهشگراني‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ براي‌‏‎ *
شد؟‏‎ خواهد‏‎ منتشر‏‎ صورت‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ بعدها‏‎ جشنواره‌‏‎ آثار‏‎
و‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هنرمندان‌‏‎ حضور‏‎ محدود‏‎ ميزان‌‏‎ و‏‎ اندك‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ -‎
اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ نوشتاري‌‏‎ و‏‎ تصويري‌‏‎ صوتي‌ ، ‏‎ برداشتهاي‌‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ دريافت‌هاي‌‏‎ و‏‎ اندوخته‌ها‏‎
بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ضبط‏‎ و‏‎ تدوين‌‏‎ طبقه‌بندي‌ ، ‏‎ محل‌‏‎ درواقع‌‏‎ جشنواره‌ها‏‎.نيست‌‏‎ زياد‏‎ خيلي‌‏‎ جشنواره‌ها‏‎
برقرار‏‎ ارتباط‏‎ فرهنگها‏‎ ساير‏‎ با‏‎ بتوانند‏‎ مخاطبين‌‏‎ تا‏‎ فرهنگهاست‌‏‎ انواع‌‏‎ عرضه‌‏‎ بيشترمحل‌‏‎
و‏‎ بشناسند‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ اقوام‌‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ آشنا‏‎ بيشتر‏‎ آنها‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
... و‏‎ بگيرد‏‎ صورت‌‏‎ تضارب‏‎ نوعي‌‏‎
و‏‎ بياييم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎ ;جشنواره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ واقعي‌‏‎ هدف‌‏‎ بنابراين‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ فرصت‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ و‏‎ ثبت‌‏‎ و‏‎ ضبط‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎
آثار‏‎ از‏‎ وسيع‌‏‎ حجم‌‏‎ پژوهشگري‌يك‌‏‎ هر‏‎ معمولا‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ محققين‌‏‎ توسط‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ كارها‏‎
انتخاب‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ خود‏‎ آرشيو‏‎ در‏‎ را‏‎ تصويري‌‏‎ -‎صوتي‌‏‎ يا‏‎ نوشتاري‌‏‎
كه‌‏‎ اندوخته‌هايي‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ منظور‏‎ اگر‏‎.‎مي‌زند‏‎ جشنواره‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎
من‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ منتشر‏‎ صورتي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ آورده‌اند‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ سالها‏‎ طي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎
و‏‎ نداريم‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ جدي‌‏‎ خيلي‌‏‎ مراكزتحقيقي‌‏‎ ما‏‎ متاسفانه‌‏‎ ;كه‌‏‎ بدهم‌‏‎ را‏‎ جواب‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ بايدبه‌‏‎
.كنند‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ آثار‏‎ گونه‌‏‎ انتشاراين‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ دولتي‌‏‎ مراكز‏‎ اين‌‏‎ طبيعتا‏‎
گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ دولتي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ مراكزو‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ مقداري‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎
باقي‌‏‎ آرشيوپژوهشگران‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ اين‌‏‎ وسيعي‌از‏‎ بخش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ واقعيت‌‏‎ ولي‌‏‎
ناچار‏‎ كنند‏‎ استفاده‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخواهند‏‎ تحقيقات‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ دوستداران‌‏‎ چنانچه‌‏‎ و‏‎ مانده‌‏‎
از‏‎ خاصي‌‏‎ نوع‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ اراده‌‏‎ كي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ ببينيم‌مراكز‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ بمانند‏‎ منتظر‏‎ هستند‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ انتشاردر‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ تحقيق‌‏‎
منبع‌‏‎ و‏‎ مرجع‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ (نوشتاري‌‏‎ و‏‎ تصويري‌‏‎ صوتي‌ ، ‏‎) منابع‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ *
بگيرند؟‏‎ قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ محققين‌‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ پژوهشي‌‏‎
بويژه‌‏‎ شرق‌‏‎ ملل‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎ بخش‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ دقت‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ اگر‏‎ -
است‌ ، ‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ سينه‌‏‎ به‌‏‎ سينه‌‏‎ انتقال‌‏‎ ;امروزي‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ شفاهي‌‏‎ سنتهاي‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎
تمام‌‏‎ بنابراين‌‏‎ نيستيم‌ ، ‏‎ قوي‌‏‎ مكتوب‏‎ سنتهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ غربي‌‏‎ ملل‌‏‎ عكس‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ درمي‌يابيم‌‏‎
حافظه‌‏‎ و‏‎ سينه‌‏‎ دل‌ ، ‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎ بخش‌‏‎ حداقل‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ما‏‎ تاريخي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ و‏‎ اندوخته‌ها‏‎
و‏‎ عوامل‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ خنياگران‌‏‎ خوانان‌ ، ‏‎ خوانان‌ ، شه‌نامه‌‏‎ جنگ‌نامه‌‏‎ قوالان‌ ، ‏‎ نقالان‌ ، ‏‎ همين‌‏‎
.است‌‏‎ نهفته‌‏‎ شفاهي‌‏‎ سازه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ژانرها‏‎ حافظان‌‏‎ و‏‎ مجريان‌‏‎ و‏‎ ناقلان‌‏‎
مراجعه‌‏‎ شفاهي‌‏‎ سنتهاي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ خودمان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ اطلاع‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ بنابراين‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ شود‏‎ مكتوب‏‎ و‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ گردآوري‌ ، ‏‎ شفاهي‌‏‎ سنتهاي‌‏‎ اين‌‏‎ چنانچه‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎
.آمد‏‎ خواهد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ فرهنگ‌‏‎ تاريخ‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ مراجع‌‏‎ و‏‎ منابع‌‏‎ نابترين‌‏‎
جنبه‌هاي‌‏‎ چه‌‏‎ نواحي‌ ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ شناسي‌‏‎ زيبايي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎;جشنواره‌ها‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ *
مي‌گيرد؟‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ موسيقي‌ها‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎
ظرفيت‌‏‎ كه‌‏‎ مقدار‏‎ آن‌‏‎ حداقل‌‏‎ يا‏‎ ابعاد‏‎ همه‌‏‎ ;است‌‏‎ مقدور‏‎ و‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ تلاش‌‏‎ -‎
قضاوت‌‏‎ و‏‎ داوري‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ موسيقايي‌اقوام‌‏‎ مختلف‌‏‎ ابعاد‏‎ عرضه‌و‏‎ مي‌دهد‏‎ اجازه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ يك‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ مخاطبين‌‏‎
و‏‎ مضموني‌‏‎ موضوعي‌ ، ‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ابعاد‏‎ همه‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ طبيعي‌‏‎ به‌طور‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
بنابر‏‎ بكنيم‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بيابيم‌‏‎ را‏‎ طايفه‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ قوم‌‏‎ عشيره‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ شناسي‌‏‎ زيبايي‌‏‎
.مي‌دهيم‌‏‎ قرار‏‎ داوري‌‏‎ و‏‎ قضاوت‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ شاخص‌ترين‌شان‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ اقوام‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ عشاير‏‎ و‏‎ اقوام‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ جشنواره‌‏‎ نام‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎*
مناطق‌‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎ ساكن‌‏‎ و‏‎ طوايف‌‏‎ كدام‌‏‎ از‏‎ اغلب‏‎ جشنواره‌‏‎ برگزاركنندگان‌‏‎ نظر‏‎ عشايرمورد‏‎
هستند؟‏‎ ايران‌‏‎
بدهيم‌‏‎ شركت‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ عشاير‏‎ و‏‎ اقوام‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ شاخص‌ترين‌‏‎ تا‏‎ كرديم‌‏‎ تلاش‌‏‎ -‎
كرد‏‎ تركمن‌ ، ‏‎ از‏‎ طوايفي‌‏‎ قشقايي‌ ، ‏‎ لك‌ ، ‏‎ كرد ، ‏‎ و‏‎ لر‏‎ عشاير‏‎ بختياري‌ها ، ‏‎ ;مثل‌‏‎ مختلفي‌‏‎ عشاير‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.شدند‏‎ داده‌‏‎ شركت‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "چوله‌‏‎" مثل‌‏‎ كوچكتر‏‎ عشاير‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ خراسان‌‏‎
موسيقي‌چوپاني‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ تا‏‎ كرديم‌‏‎ دعوت‌‏‎ كرماني‌‏‎ و‏‎ ديلمي‌‏‎ مازندراني‌ ، ‏‎ گيلكي‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ اقوامي‌‏‎ از‏‎
واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ شترباني‌‏‎ هداهاي‌‏‎ كرديم‌‏‎ تلاش‌‏‎ ما‏‎ مثلا‏‎دهند‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ صحرانشيني‌خودشان‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ كويري‌‏‎ مناطق‌‏‎ سارباني‌‏‎ موسيقي‌‏‎ انواع‌‏‎ قديمي‌ترين‌‏‎ و‏‎ خالص‌ترين‌‏‎ نابترين‌ ، ‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
موسيقي‌‏‎ همين‌طور‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ داوري‌‏‎ و‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎ جشنواره‌‏‎
.دارد‏‎ ما‏‎ سرزمين‌‏‎ موسيقايي‌‏‎ سنن‌‏‎ با‏‎ قوي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ديگر‏‎ ازنواحي‌‏‎ برخي‌‏‎ چوپاني‌‏‎
نقاط‏‎ ساير‏‎ هنرمندان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ لرستاني‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ ;جشنواره‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ جدول‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ *
چيست‌؟‏‎ علت‌‏‎ برخوردارند ، ‏‎ اكثريت‌‏‎ از‏‎ (هنرمندان‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ تعداد‏‎ اختصاص‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎)‎ ايران‌‏‎
لرستان‌ ، ‏‎ در‏‎ ما‏‎ دوستان‌‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ;است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ امر‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ -‎
ترتيباين‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اجراي‌‏‎ ستاد‏‎ نظر‏‎ و‏‎ ديد‏‎ با‏‎ بلكه‌‏‎
جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دارندكه‌‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ توقع‌‏‎ لر‏‎ هنرمندان‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ لرستان‌‏‎ در‏‎ جشنواره‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎ و‏‎ بدهيم‌‏‎ مثبت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ تقاضا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كرديم‌‏‎ سعي‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ شركت‌‏‎
محال‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ يا‏‎ استان‌خراسان‌‏‎ در‏‎ بخواهد‏‎ جشنواره‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ يك‌‏‎ چنانچه‌‏‎.‎ندارد‏‎ ايرادي‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معنا‏‎ بدان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ استفاده‌‏‎ بيشتر‏‎ منطقه‌‏‎ آن‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ شود‏‎ اجرا‏‎ بختياري‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ فعالي‌‏‎ حضور‏‎ كشور‏‎ از‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ بنابراين‌هر‏‎ گرفته‌ايم‌ ، ‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ ديگرمناطق‌‏‎ ما‏‎
طوايف‌‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ بدهيم‌‏‎ بيشتري‌‏‎ فرصت‌‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ سعي‌‏‎ ما‏‎ طبيعي‌‏‎ به‌طور‏‎ ولي‌‏‎ دارد‏‎ جشنواره‌‏‎
.بدهند‏‎ ارائه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ موسيقي‌‏‎ انواع‌‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ لر‏‎ سلحشور‏‎
و‏‎ هستند‏‎ نزديك‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اجراي‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ اين‌‏‎ ;كه‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ دليل‌‏‎
بيايند‏‎ مي‌توانند‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ آسانتر‏‎ آنها‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فرصتي‌است‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ خانه‌هايشان‌‏‎ به‌‏‎ برگردند‏‎ و‏‎ كنند‏‎ شركت‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎
در‏‎ حداقل‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ لذا‏‎ ندارد ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ براي‌‏‎ زياد‏‎ مالي‌‏‎ بار‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎
بخش‌‏‎ اين‌‏‎ قابليتهاي‌‏‎ و‏‎ ظرفيت‌‏‎ و‏‎ دهيم‌‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ لرستان‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ بخش‌وسيعتري‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎
.كنيم‌‏‎ عرضه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ جامع‌تري‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎
رحيم‌خاني‌‏‎ شكرالله‌‏‎:‎گفت‌وگو‏‎

موسيقي‌‏‎ از‏‎ خاصي‌‏‎ نوع‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ شهروندان‌‏‎
شوند‏‎ محدود‏‎


خواننده‌‏‎ -‎ خوانساري‌‏‎ حميد‏‎ با‏‎ كوتاه‌‏‎ گويي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎

و‏‎ دبستان‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ علاقه‌مند‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ كودكي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ خوانساري‌‏‎ حميد‏‎:‎درآمد‏‎
پس‌‏‎.‎داد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ دلبستگي‌‏‎ دانش‌آموزي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ دبيرستان‌‏‎
وي‌‏‎.‎برد‏‎ بهره‌‏‎ صادقي‌‏‎ استاد‏‎ محضر‏‎ از‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ آوازي‌‏‎ رديف‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ به‌‏‎ يافتن‌‏‎ راه‌‏‎ از‏‎
لري‌ ، ‏‎ نغمه‌هاي‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ استادش‌‏‎ توصيه‌‏‎ به‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 10‏‎
چندي‌‏‎ از‏‎ خوانساري‌‏‎.‎كرد‏‎ عرضه‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ در‏‎ را‏‎ مناسب‏‎ كار‏‎ چند‏‎ محلي‌‏‎ خواننده‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
كاست‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ افتاد‏‎ موسيقي‌‏‎ عامه‌پسند‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ آلبومي‌‏‎ انتشار‏‎ صرافت‌‏‎ به‌‏‎ قبل‌‏‎
درباره‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ عرضه‌‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ فيروزبخت‌‏‎ امير‏‎ آهنگسازي‌‏‎ با‏‎ عشق‌‏‎ سقف‌‏‎ زير‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ و‏‎
.مي‌خوانيد‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ گويي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ تازه‌اش‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ فعاليتها‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ عامه‌پسند‏‎ موسيقي‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ عرضه‌‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎*
بگوييد؟‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎.‎مي‌شنويم‌‏‎ ما‏‎
اين‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ هواداران‌‏‎ عامه‌پسند ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ پاپ‌‏‎ چه‌‏‎ سنتي‌ ، ‏‎ چه‌‏‎ ;موسيقي‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ -
از‏‎ فردي‌‏‎ دارد‏‎ امكان‌‏‎ چنانكه‌‏‎ دارد ، ‏‎ بستگي‌‏‎ آدمها‏‎ تمايل‌‏‎ و‏‎ ذائقه‌‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎ دلبستگي‌ ، ‏‎ و‏‎ علاقه‌‏‎
به‌‏‎ اما‏‎باشد‏‎ نداشته‌‏‎ تمايل‌‏‎ پاپ‌‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ چندان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بيايد‏‎ خوشش‌‏‎ سنتي‌‏‎ موسيقي‌‏‎
خاص‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ نمي‌توانند‏‎ شهروندان‌‏‎ كه‌‏‎ بپذيريم‌‏‎ بايد‏‎ آهنگساز‏‎ و‏‎ نوازنده‌‏‎ و‏‎ خواننده‌‏‎ عنوان‌‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ هواداران‌‏‎ همه‌گاه‌‏‎ عامه‌پسند ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎شوند‏‎ محدود‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎
موسيقي‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ نحله‌اي‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ سبب‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎ و‏‎
عليرغم‌‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎ متوجه‌‏‎ من‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎كند‏‎ ايجاد‏‎ مجزايي‌‏‎ فضاي‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ سربركشد‏‎ موجود‏‎
توليدات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كم‌نشده‌ ، ‏‎ چندان‌‏‎ موسيقايي‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ مخاطبان‌‏‎ از‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎
داشته‌‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ افتادم‌‏‎ صرافت‌‏‎ به‌‏‎ لذا‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ فروكش‌‏‎ بسيار‏‎ موسيقي‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎
.باشم‌‏‎
و‏‎ دهيد‏‎ توضيح‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شناسند‏‎ لري‌‏‎ خوانندگي‌‏‎ و‏‎ موسيقي‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ شما‏‎ برخي‌‏‎*
دارند؟‏‎ شدن‌‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ فراگيري‌‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌هايي‌‏‎ چه‌‏‎ لري‌‏‎ نغمه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ملوديها‏‎ اينكه‌‏‎
در‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ كودكي‌‏‎ دوران‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ جريان‌‏‎ من‌‏‎ خون‌‏‎ و‏‎ رگ‌‏‎ در‏‎ لري‌‏‎ موسيقي‌‏‎ -‎
ملي‌‏‎ براي‌‏‎ فراواني‌‏‎ تواناييهاي‌‏‎ لري‌‏‎ نغمه‌هاي‌‏‎ در‏‎ معتقدم‌‏‎ خودم‌‏‎ من‌‏‎.بود‏‎ دوانده‌‏‎ ريشه‌‏‎ من‌‏‎ وجود‏‎
برخي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ شاد‏‎ ريتمي‌‏‎ و‏‎ پرطراوت‌‏‎ فضايي‌‏‎ لري‌‏‎ نغمات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ شدن‌‏‎ جهاني‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ چكناواريان‌‏‎ آقاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ مطلوب‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ بنام‌‏‎ آهنگسازان‌‏‎ از‏‎
بوده‌‏‎ گوش‌نواز‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ بسيار‏‎ خود‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشيده‌اند‏‎ بيرون‌‏‎ اركستري‌‏‎ كار‏‎ لري‌‏‎ نغمات‌‏‎ برخي‌‏‎
.است‌‏‎

تازه‌تر‏‎ محتوايي‌‏‎ و‏‎ تركيب‏‎ با‏‎ ماهور‏‎


موسيقي‌‏‎ مشتاقان‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ (تابستان‌‏‎ پايان‌‏‎)‎ خود‏‎ مقرر‏‎ موعد‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ ماهور‏‎ فصلنامه‌‏‎ شانزدهمين‌‏‎
اصغر‏‎ اسعدي‌ ، ‏‎ هومان‌‏‎ فاطمي‌ ، ‏‎ ساسان‌‏‎ مجد ، ‏‎ فوزيه‌‏‎ شل‌ ، ‏‎ برونو‏‎ از‏‎ شماره‌مطالبي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎رسيد‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ فردي‌‏‎
ايراني‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ مي‌يابد‏‎ انتشار‏‎ ماهور‏‎ موسسه‌‏‎ مدير‏‎ موسوي‌‏‎ محمد‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ فصلنامه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ ها‏‎ لوطي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ هند‏‎ به‌‏‎ صفوي‌‏‎ دوران‌‏‎ موسيقيدانان‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ جام‌‏‎ تربت‌‏‎ سازي‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
بحثي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ ايراني‌‏‎ آواز‏‎ در‏‎ تحرير‏‎ الگوهاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ كندي‌‏‎ از‏‎ موسيقي‌‏‎ رساله‌‏‎ پنج‌‏‎ معرفي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ موسيقي‌‏‎
.شماره‌هستند‏‎ اين‌‏‎ مقالات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎.‎..و‏‎ پژوهش‌‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ مفهوم‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎

بي‌ادعا‏‎ گروهي‌‏‎ از‏‎ خوب ، ‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎


سل‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ "شادي‌‏‎"كاست‌‏‎ انتشار‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎

(بتهوون‌‏‎)‎.‎آغازمي‌شود‏‎ موسيقي‌‏‎ بازمي‌ماند ، ‏‎ كلام‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎
بسياري‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ و‏‎ ناگفته‌هابوده‌‏‎ و‏‎ احساسات‌‏‎ بيان‌‏‎ راه‌‏‎ بهترين‌‏‎ هميشه‌‏‎ هنر‏‎ ديرباز ، ‏‎ از‏‎
از‏‎ موسيقي‌‏‎ ميان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ خوب‏‎ وهمگان‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ تاثير‏‎ بيشترين‌‏‎ نيز‏‎ موارد‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎
نشده‌‏‎ تعريف‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ موجود ، ‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نماند‏‎ ناگفته‌‏‎
از‏‎ شاخه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ افراد‏‎ اشراف‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ عدم‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ برخوردار‏‎ نيز‏‎ ثابتي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ دلايل‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ علم‌‏‎
و‏‎ دوستداران‌‏‎ بار‏‎ سنگيني‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ نگاه‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جوانب‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دقيق‌تر‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ اما‏‎ و‏‎
آشكار‏‎ برايمان‌‏‎ بيشتر‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ موقعيت‌‏‎ ثبات‌‏‎ و‏‎ شناساندن‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ طرفداران‌‏‎
.مي‌گردد‏‎
امكانات‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ موانع‌‏‎ تمامي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ عده‌اي‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ زيباست‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎
علاقه‌مندان‌‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ نو‏‎ كارهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ننشسته‌‏‎ پا‏‎ از‏‎ كافي‌ ، ‏‎
.مي‌كوشند‏‎
هستيم‌‏‎ سل‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎ كار‏‎ چهارمين‌‏‎ ارائه‌‏‎ شاهد‏‎ ‎‏‏،‏‎ تابستان‌81‏‎ پاياني‌‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎
صعودي‌‏‎ سير‏‎ وهمين‌طور‏‎ آنها‏‎ تلاش‌‏‎ ناظر‏‎ -واقفيم‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ خوب‏‎ كه‌‏‎ -‎مشكلات‌‏‎ همه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
.بوده‌ايم‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ بهتر‏‎ كارهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ موفقيت‌‏‎
مواجه‌‏‎ پيشين‌‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ آثاري‌‏‎ با‏‎"شادي‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ اثر‏‎ چهارمين‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
بر‏‎ اصلي‌‏‎ تمركز‏‎ ويولنسل‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ ويولن‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ و‏‎ قبلي‌‏‎ كاست‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎.‎هستيم‌‏‎
در‏‎ و‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ بوده‌‏‎ (‎‏‏1653‏‎-ايتاليايي‌‏‎ موسيقيدان‌‏‎) كورللي‌‏‎ آركانجلو‏‎ از‏‎ قطعاتي‌‏‎ ارائه‌‏‎
اوبرخت‌ ، ‏‎ پروتن‌ ، ‏‎ تارگا ، ‏‎ شوبرت‌ ، ‏‎ موزار ، ‏‎ از‏‎ متنوع‌تري‌‏‎ آثار‏‎ ويولن‌ ، ‏‎ از3‏‎ متشكل‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
در‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ نمايي‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ درنظر‏‎ تلمان‌‏‎ و‏‎ خاچاطوريان‌‏‎ باخ‌ ، ‏‎
قرار‏‎ شنونده‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ (‎روسيه‌‏‎ -‎خاچاطوريان‌‏‎) تا1906‏‎ (‎فرانسه‌‏‎ -پروتن‌‏‎)از1160‏‎ اروپا‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎
در‏‎ روشني‌‏‎ بسيار‏‎ چشم‌انداز‏‎ قبلي‌ ، ‏‎ كارهاي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ سل‌‏‎ موفق‌‏‎ تريو‏‎ از‏‎ خوب‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎
با‏‎ مي‌توان‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ دوستداران‌‏‎ برابر‏‎
بي‌تناسب‏‎ شايد‏‎.‎بود‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ در‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ خوب‏‎ كارهاي‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ اميدهاي‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ اشاره‌‏‎ افلاطون‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ جمله‌اي‌‏‎ به‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ نباشد‏‎
رود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ درست‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ انسان‌‏‎ درروح‌‏‎ فوق‌العاده‌اي‌‏‎ تاثير‏‎ موسيقي‌‏‎ وزن‌‏‎ و‏‎ نغمه‌‏‎
.نمايد‏‎ جايگزين‌‏‎ روح‌‏‎ روياهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ زيبايي‌‏‎ مي‌تواند‏‎
تاجيك‌‏‎ مريم‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.