شماره‌ 2958‏‎ ‎‏‏،‏‎Jan. 15 , 2003 دي‌1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 25‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
World Economy
Business
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
و‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ عامل‌‏‎ مديران‌‏‎ ديدار‏‎
تهران‌‏‎ شهردار‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎

چهاردهم‌‏‎ هفته‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ اوج‌‏‎ صنام‌ ، ‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎

هيات‌هاي‌‏‎ بودجه‌‏‎:كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎
مي‌شود‏‎ برابر‏‎ آينده‌دو‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ كشتي‌‏‎

پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ ايتاليايي‌استقلال‌‏‎ داور‏‎ واكنش‌‏‎
نشويد‏‎ پنالتي‌‏‎ آن‌‏‎ جزئيات‌‏‎ وارد‏‎

ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ ملي‌‏‎ آمادگي‌تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ اولين‌‏‎
ايران‌‏‎ معلولين‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎

انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ربطي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎
با‏‎ همسو‏‎ من‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ :فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
است‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ اهداف‌‏‎

قم‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزي‌‏‎

كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ هفته‌‏‎ دومين‌‏‎ برنامه‌‏‎

كشتي‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ سمينار‏‎

و‏‎ باشگاههاي‌استقلال‌‏‎ عامل‌‏‎ مديران‌‏‎ ديدار‏‎
تهران‌‏‎ شهردار‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎
مي‌كند‏‎ احداث‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ تهران‌ 2‏‎ شهرداري‌‏‎
شهردار‏‎ مدني‌‏‎ ملك‌‏‎ محمدحسن‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ عامل‌‏‎ مديران‌‏‎:‎ايسنا‏‎
.كردند‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ تهران‌ ، ‏‎
تا‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ قرار‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ مختلفي‌‏‎ محورهاي‌‏‎ نشست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ هنري‌‏‎ - فرهنگي‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ مشتركي‌‏‎ كميته‌‏‎
.كند‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ فيمابين‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ نوع‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ تشكيل‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ويژه‌‏‎ نفري‌‏‎ هزار‏‎ پنجاه‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ دو‏‎ احداث‌‏‎ درباره‌‏‎ همچنين‌‏‎
.شد‏‎ مطرح‌‏‎ مباحثي‌‏‎
حضور‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ سرمايه‌‏‎ بازپرداخت‌‏‎ جهت‌‏‎ لازم‌‏‎ ضمانت‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ جلب‏‎ بر‏‎ داشتند ، ‏‎
.شد‏‎ تاكيد‏‎ فوق‌‏‎ ورزشگاههاي‌‏‎ ساخت‌‏‎

چهاردهم‌‏‎ هفته‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ اوج‌‏‎ صنام‌ ، ‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎

ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ در‏‎ كليدي‌‏‎ نقشي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ سرعتي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ صنام‌ ، ‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎
عباس‌‏‎ اسپك‌‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ منصوري‌‏‎ محمد‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ قبلي‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ نمايي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهند‏‎ خود‏‎
كار‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ نيز‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ بازيسازان‌‏‎ شريعتي‌‏‎ و‏‎ حسيني‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ پريده‌‏‎ هوا‏‎ به‌‏‎ قاسميان‌‏‎
.دوخته‌اند‏‎
را‏‎ گذشته‌اش‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ فصلي‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ تيم‌ها‏‎ رقابت‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ هيچگاه‌‏‎ آنكه‌‏‎ واقعيت‌‏‎است‌‏‎ كردن‌‏‎ سپري‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ جدول‌‏‎ پائين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حتي‌‏‎ حالا‏‎.نبود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ و‏‎ نزديك‌‏‎ اندازه‌‏‎
در‏‎.‎مي‌كنند‏‎ دعوت‌‏‎ سخت‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ مي‌كشند‏‎ شانه‌‏‎ و‏‎ شاخ‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ مدعي‌‏‎ و‏‎ متمول‌‏‎
مدعي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ چهره‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ به‌خوبي‌‏‎ را‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ دلهره‌‏‎ و‏‎ هراس‌‏‎ امسال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نارنجستان‌‏‎ مغلوب‏‎ نور‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ چنين‌‏‎خواند‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ پيكان‌ ، صنام‌‏‎ چون‌‏‎
.نكرد‏‎ پيدا‏‎ شكست‌‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ برق‌‏‎ با‏‎ توفاني‌‏‎ بازي‌‏‎ تلاطم‌‏‎
حريف‌‏‎ چنگ‌‏‎ از‏‎ نئوپان‌‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ غياب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خوش‌اقبال‌‏‎ بسيار‏‎ پيكان‌‏‎ نيز‏‎ گنبد‏‎ در‏‎
تعداد‏‎ مي‌شود ، ‏‎ نزديك‌تر‏‎ خود‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ هرچه‌‏‎.گريخت‌‏‎ خود‏‎ سمج‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ افزوده‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تيم‌‏‎ شناسايي‌‏‎ ابهام‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ فزوني‌‏‎ بازيها‏‎ در‏‎ شگفتي‌‏‎
اوج‌‏‎.‎است‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ پنج‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ سه‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تهران‌‏‎ چهاردهم‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ و‏‎ امروز‏‎
هم‌‏‎ كه‌‏‎ پيكاري‌‏‎است‌‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ برخورد‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
پاس‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ بسيار‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ صدرنشين‌‏‎ پيكان‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ درگير‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ براي‌‏‎
نقشي‌‏‎ همه‌گاه‌‏‎ اخير‏‎ فصل‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌برد ، ‏‎ بسر‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ اگرچه‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ايفا‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ در‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎
بار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زده‌‏‎ رقم‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ همين‌‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ صدرنشين‌‏‎ شكست‌‏‎ تنها‏‎ كنون‌‏‎ تا‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎
دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پيكان‌‏‎ آنگاه‌‏‎ رساند ، ‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ مدعي‌‏‎ رقيب‏‎ ديگر‏‎ برابر‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎
گرفتار‏‎ بحران‌‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ صنام‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فتح‌‏‎ يكقدمي‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اميدهاي‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ امروز‏‎ پيكار‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ آمده‌‏‎
عنوان‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ برق‌‏‎ پاس‌ ، ‏‎ شكست‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ زنده‌‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ تكرار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
صف‌آرايي‌‏‎ اروميه‌‏‎ "سمن‌سو‏‎" برابر‏‎ امروز‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ برق‌‏‎.‎مي‌سازد‏‎ نزديك‌تر‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ سومي‌‏‎
واگذار‏‎ حريفان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازيهايش‌‏‎ همه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تشنه‌‏‎ تيمي‌‏‎ برق‌‏‎ حريف‌‏‎مي‌كند‏‎
قند‏‎.‎مي‌رود‏‎ شيروان‌‏‎ قند‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ پيكان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ بازيهاي‌‏‎ با‏‎ آشكاري‌‏‎ تفاوتهاي‌‏‎
چهاردهم‌‏‎ هفته‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ سالن‌‏‎:‎دي‌‏‎ چهارشنبه‌ 25‏‎
شيروان‌‏‎ قند‏‎ - تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎:‎ساعت‌ 15‏‎
اروميه‌‏‎ سمن‌سو‏‎ -‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎:‎ساعت‌ 30‏/16‏‎
تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎:‎ساعت‌ 18‏‎
دي‌‏‎ پنج‌شنبه‌ 26‏‎
تهران‌‏‎ سايپاآذين‌‏‎ -‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ -‎ اهواز‏‎ لوله‌سازي‌‏‎
(است‌‏‎ آمده‌‏‎ اول‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نام‌‏‎)

هيات‌هاي‌‏‎ بودجه‌‏‎
:كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎
مي‌شود‏‎ برابر‏‎ آينده‌دو‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ كشتي‌‏‎

سال‌‏‎ از‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دو‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ هياتها‏‎ بودجه‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ طالقاني‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ قانونمند‏‎ آينده‌‏‎
آينده‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ تصميمات‌‏‎ براساس‌‏‎:‎افزود‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ پيدا‏‎ افزايش‌‏‎ برابر‏‎
و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مجري‌‏‎ فدراسيون‌ ، ‏‎ از‏‎ نماينده‌اي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ هياتها‏‎ كليه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌ها‏‎ توسط‏‎ نيز‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ حتي‌‏‎ بود ، ‏‎ خواهند‏‎ قهرماني‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ مربيان‌‏‎ كميته‌‏‎ داوران‌ ، ‏‎ كميته‌‏‎ همانند‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ مجدد‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ طالقاني‌‏‎
اشتباهات‌ ، ‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ كار‏‎ بازبيني‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ تشكيل‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
تشكيل‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ رسمي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مربيان‌‏‎ كميته‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ داوران‌ ، ‏‎ كميته‌‏‎ همانند‏‎
.پرداخت‌‏‎ خواهند‏‎ مربيگري‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مربيان‌‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
و‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ براي‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ بودجه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
رده‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شويم‌‏‎ المپيك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ بخواهيم‌‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏600‏‎
و‏‎ درخواست‌ها‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ پويايي‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ ليگ‌‏‎ سني‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ از‏‎ جانبه‌اي‌‏‎ همه‌‏‎ حمايت‌‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بدهد‏‎ مثبت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ كشتي‌‏‎

پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ ايتاليايي‌استقلال‌‏‎ داور‏‎ واكنش‌‏‎
نشويد‏‎ پنالتي‌‏‎ آن‌‏‎ جزئيات‌‏‎ وارد‏‎


واستقلال‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ديدارتيم‌هاي‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ داور‏‎ "روزتي‌‏‎ روبرتو‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.دفاع‌كرد‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ اوت‌‏‎__قض‏‎ كارنامه‌‏‎ از‏‎ تبريز ، ‏‎ شهر‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎
:گفت‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ قضاوت‌‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ انتقادها‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ "روزتي‌‏‎ روبرتو‏‎"
مسئوليت‌‏‎ تنها‏‎ ما‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ آنان‌‏‎ طرفداران‌‏‎ و‏‎ تيم‌ها‏‎ كردن‌‏‎ راضي‌‏‎ داوران‌‏‎ ه‌‏‎__وظيف‏‎
رفته‌‏‎__گ‏‎ پنالتي‌‏‎ جزييات‌‏‎ به‌‏‎ نشد‏‎ حاضر‏‎ وي‌‏‎ البته‌‏‎.‎داريم‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ اجراي‌مقررات‌‏‎
اين‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ كه‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ شده‌‏‎
نظري‌‏‎ منوچهر‏‎:‎افزود‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ديدار‏‎ ايتاليايي‌‏‎ داور‏‎.‎كند‏‎ اشاره‌‏‎ شد‏‎ بازي‌‏‎
قضاوت‌‏‎ نحوه‌‏‎ فوق‌ ، ‏‎ ديدار‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ ناظر‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ داوران‌‏‎ رئيس‌كميته‌‏‎
چرا‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎گفت‌‏‎ نيز‏‎ تبريك‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ بخش‌‏‎ رضايت‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎
فراوان‌‏‎ زرد‏‎ كارت‌هاي‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ شده‌‏‎ بازي‌‏‎ دن‌سرعت‌‏‎_ش‏‎ كم‌‏‎ سبب‏‎ خود‏‎ مكرر‏‎ سوت‌هاي‌‏‎ با‏‎
اين‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ مسابقه‌‏‎ ديدارتبريز ، ‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كرده‌‏‎ استفاده‌‏‎
توازن‌ ، ‏‎ برقراري‌‏‎ و‏‎ خطاها‏‎ افزايش‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ ه‌بود‏‎_گرفت‏‎ بخود‏‎ خشونت‌‏‎ بوي‌‏‎ بازي‌‏‎
.بود‏‎ ضروري‌‏‎ اخطارها‏‎ اين‌‏‎ دادن‌‏‎

ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ ملي‌‏‎ آمادگي‌تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ اولين‌‏‎
ايران‌‏‎ معلولين‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎


مرحله‌از‏‎ اولين‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ معلولان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ معلولان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎
ماه‌جاري‌‏‎ دي‌‏‎ روز 30‏‎ از‏‎ آتن‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ انتخابي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برپا‏‎ تهران‌‏‎ كودكان‌‏‎ و‏‎ مادران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎

انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ربطي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎
با‏‎ همسو‏‎ من‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ :فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
است‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ اهداف‌‏‎


يك‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎ احراز‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ربطي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
صحنه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ شركت‌‏‎ گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ با‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ انتخابات‌‏‎
جام‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ناكامي‌هايي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎:‎گفت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ از‏‎ انگيزه‌اش‌‏‎ درباره‌‏‎ ربطي‌‏‎
سني‌‏‎ صغر‏‎ مسئله‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ ملي‌نوجوانان‌‏‎ ناكاميهاي‌تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ نصيب‏‎ جهاني‌‏‎
وارد‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ احساس‌‏‎ خود‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ مسئوليتي‌‏‎ داد ، ‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ تحت‌تاثير‏‎ را‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ لياقت‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ صحنه‌‏‎
را‏‎ فوتبال‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ عديده‌‏‎ مشكلات‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خواهم‌‏‎ كه‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ با‏‎ شوم‌‏‎ انتخاب‏‎
.رسانم‌‏‎ مي‌‏‎ واقعي‌اش‌‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎
از 15‏‎:گفت‌‏‎ خود‏‎ ورزشي‌‏‎ سوابق‌‏‎ درباره‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ رياست‌‏‎ حوزه‌‏‎ مسئول‌‏‎
سن‌‏‎ سال‌‏‎ با 16‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ شروع‌‏‎ دخانيات‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ وارد‏‎ رسمي‌‏‎ به‌طور‏‎ سالگي‌‏‎
.بازي‌كردم‌‏‎ تيم‌‏‎ آن‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ معادن‌‏‎ و‏‎ راه‌آهن‌‏‎ شهيد ، ‏‎ بنياد‏‎ اكباتان‌ ، ‏‎ بوتان‌ ، ‏‎ پهلوانپور ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ ربطي‌‏‎
را‏‎ اكباتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مديريت‌‏‎ نيز‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ خود‏‎ بعدي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ عهده‌دار‏‎
گفت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎ با‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ از‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎
بود‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ درست‌‏‎ داشتند ، ‏‎ اعلام‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ جلسه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ و‏‎
.بودم‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ توسط‏‎ جلسه‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ جوانان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ فدراسيون‌‏‎ دادن‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ربطي‌‏‎
عوض‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جايشان‌‏‎ فقط‏‎ ساله‌‏‎ همه‌‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ مشخص‌‏‎ مربي‌‏‎ يكسري‌‏‎ زنجيره‌وار‏‎ صورت‌‏‎
محدود‏‎ جوان‌‏‎ مربيان‌‏‎ فعاليت‌‏‎ زمينه‌‏‎ عملا‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ درستي‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
.مي‌شود‏‎

قم‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزي‌‏‎


جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ شانزدهم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ قم‌‏‎ فراز‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ ميان‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎
.شد‏‎ همراه‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ زار‏‎_برگ‏‎ قم‌‏‎ حيدريان‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ممبيني‌‏‎ هدايت‌‏‎ قضاوت‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ حساب‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ توانست‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
توپ‌‏‎ وي‌‏‎.رسيد‏‎ به‌ثمر‏‎ دقيقه‌ 83‏‎ در‏‎ نيكبخت‌واحدي‌‏‎ عليرضا‏‎ توسط‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎
تور‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ ا‏‎____ب‏‎ را‏‎ شد‏‎ ارسال‌‏‎ كريملو‏‎ فيض‌‏‎ احمد‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ كرنر‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ ارسالي‌‏‎
.چسباند‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎
با‏‎ درمجموع‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ پيروز‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ حساب‏‎
.كرد‏‎ پيكارخواهد‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ نهايي‌ ، ‏‎ يك‌هشتم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎

كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ هفته‌‏‎ دومين‌‏‎ برنامه‌‏‎


برنامه‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ برنامه‌‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
(ع‌‏‎)‎سيدالشهداء‏‎" جام‌‏‎ كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ نخست‌‏‎ هفته‌‏‎
اين‌‏‎ برنامه‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ نهاوند‏‎ و‏‎ بافق‌‏‎ نور ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ فردا‏‎ راكه‌‏‎ "
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎
:ماه‌‏‎ دي‌‏‎ پنجشنبه‌ 26‏‎
:آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
نور‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ گواه‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎
بافق‌‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ خراسان‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ با‏‎ بافق‌‏‎ سنگ‌آهن‌‏‎
نهاوند‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ هماي‌‏‎ با‏‎ نهاوند‏‎ سوئيچ‌‏‎ ايران‌‏‎
(استراحت‌‏‎)‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎
:فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ نفت‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ گواه‌‏‎ شركت‌‏‎
(استراحت‌‏‎)‎نارنجستان‌نور‏‎

كشتي‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ سمينار‏‎


علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ پژوهشكده‌‏‎ و‏‎ كشتي‌‏‎ انستيتو‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پژوهشكده‌‏‎ اين‌‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ سمينار‏‎ برگزاري‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎
:شد‏‎ اعلام‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ نتايج‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ سال‌ 82‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ سمينار‏‎ زمان‌‏‎-‎‎‏‏1‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ حضور‏‎ نيز‏‎ خارجي‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ مذكور ، ‏‎ سمينار‏‎ در‏‎-‎‏‏2‏‎
خواهد‏‎ انقلاب‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ آكادمي‌‏‎ در‏‎ سمينار‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مكان‌‏‎-‎‏‏3‏‎
.بود‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.