نشاني اينترنت
http://www.Hamshahri.Org
نشاني اينترانت
http://www.Hamshahri.Net
اشتراك الكترونيكي: ۲۰۱۲۷۰۰
red.gif
HAMSHAHRI
No. 3016 ,Tue. April. 8, 2003
انفورماتيك 106
سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره۳۰۱۶
نبرد زندگي همواره به نفع قويترين ها و سريعترين ها خاتمه نمي يابدبلكه كسي دير يا زود برنده مي شود كه به توانايي خود ايمان دارد
ورود فراگير درايوهاي ضبط DVD به رايانه هاي شخصي
000525.jpg

000535.jpg

000530.jpg


آموزش
خبر
گزارش
گوناگون
مقاله
|  آموزش  |  خبر  |  گزارش  |  گوناگون  |  مقاله  |
|   آرشيو انفورماتيك   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |