چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۲ - شماره ۳۰۴۹- May, 14, 2003
سياه و سپيد
نام يووه معادل رنگ پيراهن سياه و سفيدش است و نشان از سرگشتگي يووه ميان مطلق ها و ايده آل هايي متناقض دارد يووه در تعريف هويت خود دچار بزرگ ترين تناقض شده و يكي از سران بلندپايه آن پيشنهاد انتقال باشگاه به ميلان يا يكي ديگر از شهرهاي پرجمعيت ايتاليا را داده است
آران
011365.jpg

يوونتوس باشگاهي است كه به خاطر پيوندهايش با دو قشر هواداران نخبه و توده شهرت دارد. پيوندهايي كه مهمترين عامل موفقيت هميشگي اين باشگاه توريني بوده اند. اما در حال حاضر نشانه هايي وجود دارند كه از ضعيف شدن آنها حكايت مي كنند و شبهه سرگرداني يووه در خلاء احتمالي حاصل از فقدان پيوندهاي مزبور از همين روست. بازي رفت رئال يوونتوس اگرچه با شكست نهايي بيانكونري پايان يافت اما بسياري معتقد بودند كه بانوي پير ايتاليا بهترين نمايش اروپايي خود در فصل جاري را در سانتياگو برنابئو ارائه داده است. البته اگر از جلوه هاي زشت ضد فوتبال به عنوان عنصر جداناشدني كالچو يا فوتبال ايتاليايي بگذريم.
سياه و سپيد رنگ هاي اشرافي فوتبال هستند. اساساً رنگ ها و نشان ها عناصر اصلي برجاي مانده از بيرق هاي دوره فئودالي و سپس دوره بورژوازي اروپا هستند و بسياري از رنگ هايي كه بر پيراهن تيم هاي فوتبال اروپايي مي بينيم مبنايي تاريخي يا محلي دارند. اما در اين ميان رنگ هاي سياه و سپيد كه نماد مطلق گرايي هستند سمبل اصول ايدئولوژيك اروپاي قرن بيستم قلمداد مي شوند كه مي توان در اين مورد به طور خاص رنگ هاي طلايي، آبي آسماني و بنفش و سرمه اي را افزود. رئال مادريد سمبل اشرافيت و قداست پادشاهي و ديكتاتوري اسپانيا بوده است، تاتنهام و آژاكس اميد يهوديان، مارسي نماد استقلال طلبي پروونس يا فرانسه مديترانه اي، پيراهن ايتاليا و آلمان دهه هاي سي و چهل سمبل فاشيسم، پيراهن انگلستان سمبل قداست امپراتوري بريتانيا و. . . امروز علي رغم فاصله زيادي كه از بحران هاي ايدئولوژيك و سياسي اروپا گرفته ايم هنوز هم مي بينيم كه بسياري از تيم هاي بزرگ از رنگ هاي سياه، سفيد، سرمه اي و طلايي در تركيب رنگي لباس اصلي يا فرعي شان استفاده مي كنند كه گرچه اين بار هدف تجاري است اما باز هم توجه به جلوه اشرافي و مطلق گونه اين رنگ ها صورت پذيرفته.
اما سياه و سپيد بودن پيراهن يوونتوس از زاويه اي ديگر قابل بررسي است. نام يووه معادل رنگ پيراهنش است و نشان از سرگشتگي يووه ميان مطلق ها و ايده آل هايي متناقض دارد. وقتي چند نوجوان در واپسين سال هاي قرن نوزدهم بر نيمكت زمخت حياط مدرسه كورسو ري اومبرتوي تورين خيال پردازي مي كردند، تصويري از يك تيم فوتبال رويايي با پيراهن صورتي در ذهن داشتند كه نام جوانان يا يوونتوس بر خود داشت. اما پس از چند سال فضاي سرد جامعه صنعتي تورين پيراهن سياه و سفيد الگوبرداري شده از ناتينگهام انگلستان را به جاي آن بالاتنه صورتي غالب كرد.
يوونتوس در تمام طول تاريخش دچار تناقض هايي بزرگ بوده است و از آن رو موفق بوده كه هرگز در ساحل هيچ ايده آلي كناره نگرفته. به همين دليل است كه مثلاً پرهوادارترين باشگاه ايتاليا در شهر خودش تورين، از تيم ضعيف شهر تورينو محبوبيت كمتري دارد.
بله، يوونتوس از شهر تورين برخاسته، شهري كوهستاني بر كوهپايه هاي شرقي آلپ جنوبي كه چه به لحاظ فرهنگي و چه جغرافيايي در حاشيه كشور چكمه اي قرار گرفته است. مردم تورين به سردي و سختي شهره اند. مردمي كه از اقليم كوهستان برخاسته اند و تعامل زيادي با خارجي ها به خصوص سوئيسي ها و فرانسوي ها داشته و دارند. تورين در عين حال يك شهر صنعتي است و پايتخت كمپاني سابقاً معظم فيات شناخته مي شود. آنها نه تنها مثل آميگوهاي ايتاليايي شان زياد احساساتي نيستند بلكه ساير ايتاليايي ها را با تفاخر مي نگرند. با اين وجود تيم يوونتوس نماينده شهر كه يازده ميليون هوادار در سراسر ايتاليا دارد تنها محبوب ۳۰۰ هزار نفر از جمعيت يك ميليون نفري تورين است. وقتي آلفردو ديك سوئيسي ـ اولين مدير يوونتوس ـ با بازيكنان تيم دچار اختلاف شد باشگاهي تازه تأسيس نمود و نام شهر را بر آن گذاشت.
تورينو در طول تاريخش هر بار كه به اوج آمد ـ به خصوص در دوران سلطه فاشيسم ـ بسيار بيشتر از يوونتوس به عطش هويت خواهي مردم جداتافته تورين كه مليت ايتاليايي را تحميلي مي دانستند اعتنا نمود و به همين خاطر اين قدر در تورين محبوب است.
011370.jpg

سپس كورادينو كوراديني شاعرپيشه به رياست يوونتوس رسيد، هم او بود كه سرود باشگاه را خلق كرد. اما به جاي او چه كسي بر صندلي رياست نشست؟ يك مرد صنعتي. ادواردو آنيلي موسس كمپاني فيات در ۱۹۲۳ باشگاه را خريد و از اين پس بود كه اقتدار ماشيني يووه در فوتبال ايتاليا آغاز شد، درست برخلاف روح مردمي و ذات هنري بانوي پير كه آن زمان هنوز جوان بود. آنيلي پدر در ۱۹۳۵ طي يك سانحه هوايي كشته شد اما يووه كماكان در چنگ صنعت قاهر شهر، اتومبيل سازي فيات، باقي ماند. جيوواني آنيلي از دهه پنجاه تا سال گذشته كه چشم از جهان فرو بست به مدت نيم قرن به عنوان رئيس يا رئيس افتخاري، باشگاه را زير سايه خود برد تا بدانجا كه يوونتوس ـ رفته رفته تبديل به محصول دوم كمپاني فيات شد. البته يك محصول تجاري موفق كه توانست در سال هاي ابتدايي دهه هشتاد اروپا را تسخير كند. جيوواني و اومبرتو آنيلي با همه چيز تجارت مي كردند و همه چيز از نظر آنها قابل خريد و فروش بود. آنها هرگز درگير بازي هاي سياسي نشدند و تنها بازي تجارت و بازي فوتبال را به رسميت شناختند. يوونتوس تبديل به تيمي شد كه فراز و فرودهاي شديد سياست ايتاليا هيچ گزندي به آن وارد نمي ساخت و شايد حتي موجب هموار شدن مسيرش نيز مي شد. اينتر و ميلان گهگاه با ظهور و سقوط چپ و راست ضربه مي خوردند اما قدرت فيات در ايجاد يك خط توليد بدون نقص با محصولي استاندارد و سپس برقراري ارتباط با توده مردم و فروش ميليوني به آنها نهفته بود.
يووه نيز از طريق همين چرخه رشد كرد و سوار بر مدل هاي متنوع و ارزان فيات به سراسر ايتاليا و شرق اروپا صادر شد.
برادران آنيلي با همه چيز و همه كس تجارت مي كردند. حتي با رئيس جمهور، رئيس فدراسيون و البته داوران. خاصيت ضداقتدارگرايي ـ آنتي اتوريته ـ جوامع لاتيني كه به دليل سابقه ديكتاتوري سياسي در اين جوامع بود، در ايتاليا نيز كمابيش به چشم مي خورد، از همين رو يوونتوس كه هميشه در حاشيه تحولات سياسي به موفقيت هايش ادامه مي داد مورد توجه قشر عظيمي از مردم سراسر كشور قرار گرفت. اما رفته رفته با قوت گرفتن احتمال تباني يووه با داوران از اواخر دهه هفتاد نگرشي سياه نيز در مقابل نگرش سپيد جامعه به يووه شكل گرفت.
قهرماني هاي اروپايي و ايتاليايي متوالي يووه در فاصله سال هاي ۸۰ تا ۸۵ و تيم باشكوهي كه با حضور زوف، پلاتيني و بونيك چشم ها را خيره مي ساخت، سبب نشدند بانوي پير فوتبال ايتاليا از ابهامات و اتهامات رهايي يابد. آتيليو رومرو رئيس باشگاه تورينو رقيب يووه، صادقانه در اين باره مي گويد: «ما ايتاليايي ها دچار ذهنيت تئوري توطئه هستيم كه مردم را به فكر وا مي دارد كه هر اتفاقي بر اساس منافع افراد به خصوص طراحي شده است. »
اما عوام هميشه اشتباه نمي كنند. تجربه نشان داده كه آنها هميشه در لابه لاي بافته هايشان به حقيقتي خالص اشاره مي كنند.
تئوري توطئه پيرامون نام يووه آن قدر جدي تلقي مي شد كه پلاتيني بزرگ ترين اسطوره يوونتوس، مردي كه دو جام قهرماني باشگاه هاي اروپا و دو عنوان سري آ را براي باشگاه به ارمغان آورد و با پيراهن سياه و سفيد سه بار مرد سال فوتبال اروپا شد، نتوانست فشار افكار عمومي ايتاليا را تحمل كند و از تورين فرار كرد. او بعدها هميشه از تصميم خود مبني بر ترك يوونتوس در روزگار اوج دفاع مي كرد زيرا مي دانست نمي توانسته در آن محيط تاب آورد.
استقبال سرد مردم تورين از يوونتوس حتي آنيلي ها را به فكر برگزاري بازي هاي خانگي در شهرهاي مختلف ايتاليا انداخته. اين براي باشگاهي كه ۱۴۴۰ باشگاه هواداري در سراسر دنيا دارد چندان عجيب نيست. حتي سال گذشته برگزاري فينال سوپرجام ايتاليا در ليبي نيز ابتكار جالبي بود اما فاجعه زماني آشكار مي شود كه يووه در تعريف هويت خود دچار بزرگ ترين تناقض مي شود و يكي از سران بلندپايه آن پيشنهاد انتقال باشگاه به ميلان يا يكي ديگر از شهرهاي پرجمعيت ايتاليا را مي دهد.
ورشكستگي فيات نيز اين شايعه را قوت مي بخشد. يوونتوس بدون فيات ديگر از آن حمايت ها و ثبات بي همتا برخوردار نخواهد بود. اين براي تيمي كه امروز ۶۰ درصد مردم ايتاليا و ۵۵ درصد مردم اروپا آن را قدرتي بزرگ مي پندارند به معناي سرگرداني در آينده سياه و سفيد خود است.

گفت وگو با بهزاد كتيرايي مسئول حراست تربيت بدني - ۲
ما فقط نصيحت مي كنيم
011380.jpg
اميرحسين ناصري
• اين حرف شما درست است اما اگر من خلافي مرتكب شوم، ديگري را جاي من تنبيه نمي كنند.
درست است. ما اين كارها را مي كنيم براي آيندگان. مي گوييم باشگاه ها بيايند كار تربيتي انجام دهند. خب يك باشگاه ميليون ها تومان پول انتقال فلان بازيكن را مي دهد. بازيكن به خاطر يك خلاف يا خطا از بين مي رود. سرمايه باشگاه هم از بين مي رود. اين مسئله توجيه اقتصادي هم دارد.
• مقصر اصلي چه كسي است؟
من تربيت كننده ها را مقصر مي دانم.
• منظورتان تيم و باشگاه است؟
بله. به خصوص باشگاه.
• اينها هميشه پنهان مانده. كار با نصيحت و موعظه درست نمي شود.
الان ابزار قانوني نداريم كه به باشگاه هايمان دستور بدهيم بايد فلان كار اخلاقي را انجام دهي. شما بايد روي روان ورزشكار هم كار كني. اين كاري است كه ديگر كشورها هم انجام مي دهند. ما كه نمي گوييم بياييم كار ايدئولوژيكي انجام دهيم.
• اصلاً دنبال راهكارهاي قانوني هم هستيد؟
ما پيشنهاد مي دهيم.
• نه، منظورم پيشنهاد نيست.
راهكار قانوني يعني چه؟
• شما معتقديد مقصر اصلي در تخلفات، باشگاه ها هستند. براي كنترل باشگاه ها، تيم ها و هدايت آنها راهكار قانوني داريد؟ يا حتي برنامه اي براي رسيدن به قوانين جامع.
نه ما فقط نصيحت مي كنيم. بله، اين پيشنهاد را هم مي توانيم بدهيم كه اگر بازيكني خلاف كرد باشگاه هم تنبيه شود. اين ابزار قانوني مي شود كه البته فعلاً نداريم. اين پيشنهاد خوبي بود. حتي اين مسئله براي جامعه هم واضح نيست كه اگر بازيكني تخلفي كرد، ديگران هم مقصرند. همه فقط همين كسي كه شما گفتيد (مجاهد خذيراوي) را مقصر مي دانند كه يك خلاف وحشتناك انجام داده اما به نظرم اگر او درست هدايت و تربيت مي شد كار به اينجا نمي رسيد.
• در مورد علي انصاريان بگوييد. اگر مصاحبه و توهين او به معاون سازمان نبود باز هم با آن مقابله مي كرديد؟
اين سوال خوبي است. ما با اسم و خود علي انصاريان كاري نداريم. حركتي انجام شد كه به نظرم بدعت بود. يعني اگر بررسي كنيد ما سابقه اين جور مصاحبه بر عليه كسي را نداشتيم. ما ادعا مي كنيم كه ورزش، روش تربيتي است اما اين يك پديده بود. حراست معمولاً وارد اين مسائل نمي شود، مگر اينكه حركتي انجام شود كه به نظرمان جامعه ورزش را به سوي ديگري سوق دهد كه به نظر ما مصاحبه انصاريان آغاز اين راه بود. اگر ما وارد نمي شديم جامعه ورزش به نقطه ديگري هدايت مي شد.
اين فقط توهين به آقاي كفاشيان نيست، توهين به پيشكسوت و مسئول بود و بايد با آن برخورد مي شد و به عنوان يك درس مطرح شد كه اگر هر كسي اين راه را ادامه دهد با او هم برخورد مي شود. اين كار ما مانور بود. ما از اين مسائل نمي گذريم.
• اين نوع برخوردها ادامه دارد يا همين جا پايان اين راه بود؟
حتماً ادامه دارد.
• حالا اگر به كسي جز آقاي كفاشيان يا مسئولان رده بالاي سازمان توهين شود باز هم برخورد مي كنيد؟
در اين مورد آقاي كفاشيان شكايتي نكردند و گذشت كردند اما اين جور صحبت ها پيگرد قانوني هم دارد. اگر يك جاي ديگر ورزشكاري به پيشكسوتي بي احترامي كند، پيشكسوت مي تواند به حراست سازمان مراجعه كند و ما هم لايحه اش را تنظيم كرده و پيگيري مي كنيم. به راحتي نمي گذريم. از اين مسائل، اين گونه توهين ها، مي توان شكايت كيفري كرد. اگر كسي بخواهد از فضاي سالم ورزش سوءاستفاده كند حتماً با او برخورد مي شود. بگير و ببند و از اين مسائل هم نداريم، طبق قانون مملكت عمل مي كنيم.
• گويا قرار بود در كميته انضباطي سازمان اين مسئله بررسي شود.
نه. كميته انضباطي سازمان فقط به كار روساي فدراسيون ها و مسئولان سازمان رسيدگي مي كند. كار آقاي انصاريان به كميته انضباطي فدراسيون ارجاع مي شد كه البته اگر آقاي كفاشيان شكايت داشت، كل قضيه از بحث ورزش خارج و به دادگاه ارجاع مي شد.
• شما در مورد ساماندهي هواداران صحبت كرديد. برنامه اي كه مي دانيم حراست با همكاري نيروي انتظامي در حال پيگيري آن است، كنترل تماشاگران توسط خودشان است. اين طرح تا كجا پيش رفته است؟
ما مي خواهيم از مشاركت مردم استفاده كنيم. الان كانون هواداران پرسپوليس ثبت شده، كانون هواداران استقلال هم در حال ثبت است. بعد از اين مرحله، عضوگيري مي كنيم. مرحله بعد معرفي برخي از هواداران به نيروي انتظامي تهران است. با صحبت هايي كه با سردار طلايي داشته ايم در مرحله اول ۲۵۰ نفر از پرسپوليس و ۲۵۰ نفر از استقلال را به ناجا معرفي مي كنيم. آنها هم آموزش اوليه به اين نفرات خواهند داد. قدم بعدي استان ها است. كانون مشوقين تيم هاي ورزشي در استان ها را تشكيل مي دهيم.
• فكر مي كنيد طرح شما از فصل آينده اجرا شود؟
سعي مي كنيم. ما پس از مسائل بازي استقلال ـ فولاد در اهواز، از حراست مركزي نيرو به استان ها مي فرستيم.
• اين ۲۵۰ نفر چگونه از ديگران جدا مي شوند؟ چه شاخصه هايي نياز دارند؟
تنها شاخصه اش طرفداري آن تيم است.
• حالا اگر من خواستم جزو اين ۲۵۰ نفر باشم و شما تحقيق كرديد و به اين مسئله رسيديد كه سابقه سوء دارم چه؟
سابقه سوء مدنظر ما نيست. اگر يك نفر سابقه هم داشته باشد مي تواند عضو باشد چون امكان دارد ۱۰ سال پيش خلافي كرده و تنبيه هم شده باشد. اين ربطي به حالا ندارد.
• از مسائل اداري خارج شويم. اگر روزي برسد كه قرار باشد حراست سازمان را ترك كنيد، در ورزش مي مانيد يا به كار ديگري مشغول مي شويد؟
اول هم كه وارد اين كار شدم راجع به آينده خودم فكر نكرده بودم. گفتند در تربيت بدني چنين كاري هست، مي روي؟ گفتم آره. نمي دانم هر چه قسمت باشد. اينكه خودم بمانم يا طرحي داشته باشم نه، اين طور نيست.
• برايتان بالاتر يا پايين تر بودنش اهميت ندارد؟
چه طور؟
• يعني اگر بگويند شما از فردا رئيس حراست فلان استان شويد. يعني به جاي رئيس كل بودن، رئيس يك بخش كوچك بودن.
نه، اصلاً قبول نمي كنم. اصلاً پايين تر نمي روم.
• اينكه مي گوييد خيلي جالب است. معمولاً همه در حرف مي پذيرند و فقط به خدمت فكر مي كنند.
اگر اين طور رفتار كنم، كار را خراب مي كنم. حراست مديريت نيمه نظامي دارد. من اينجا دستور مي دهم. وقتي اين طور عادت كرده ام بروم يك جاي پايين تر؟ نه نمي شود. خيالتان راحت.
• چه كاري را بيشتر دوست داريد؟
اگر قرار باشد در اين پست نباشم كلاً از حراست مي روم. گفتم راجع به آينده نقشه نمي كشم.
• جايي هست كه آرزو داشته باشيد روزي رئيس اش شويد؟
نمي دانم. شايد مشكل دارم ولي واقعاً من آرزو هم ندارم. ديگر از ما گذشته.

اقتصاد ورزش
بليت ها فروخته شد
بيست ويكم ماه مه در استاديوم المپيكوي شهر سويل اسپانيا غوغايي برپاست. در اين روز قرار است دو تيم سلتيك اسكاتلند و پورتوي پرتغال بر سر به دست آوردن جام يوفا ۹۰ دقيقه پيكار كنند. از اين ديدار حساس ۵۲ هزار تماشاگر ديدن خواهند كرد.

همه چيز آماده است
يوفا به كمك كميته تشكيلات محلي (LOC) اعلام كردند كه وضعيت بليت فروشي اين ديدار رضايت بخش است، چرا كه فروش عمومي از طريق فروشگاه هاي زنجيره اي و بين المللي بسيار موفقيت آميز بوده است. فروش بليت ها از طريق اسپانسرهاي دو تيم فيناليست و با كمك باشگاه ها نيز صورت گرفته است. هر يك از باشگاه هاي فيناليست سهميه اي به اندازه پانزده هزار و هفتصد نفر از كل بليت ها را در اختيار دارند.

متقاضيان موفق
با توجه به بليت هاي فروخته شده از طريق اينترنت توسط آژانس موسوم به تيك تاك از اوايل ماه مارس، تمامي مشتاقان بازي هاي فينال موفق به دريافت بليت خواهند شد. متقاضيان مي توانند از طريق اي ميل كد ديجيتالي دريافت و به اندازه مبلغ هر بليت از كارت اعتباري خود استفاده كنند. چنان چه هر متقاضي شماره ديجيتالي دريافت نكند و يا حساب كارت اعتباري او بدهكار نشود اين امر نشان دهنده خطا در تكميل دستورالعمل ديجيتالي و رد تقاضاي اوست.

جزئيات يك تماس تلفني
011375.jpg

آژانس تيك تاك چند خط تلفني جهت پاسخگويي به سوالات متقاضيان و رفع مشكلات ارائه بليت در نظر گرفته است. اين خطوط تلفن از روز پنجم ماه مه در دسترس متقاضيان قرار گرفت و تا دو روز قبل از شروع بازي ها قابل استفاده خواهد بود.
اين افراد مي توانند براي رفع ابهامات مربوط به فروش بليت تماس بگيرند و تلفنچي نيز به دو زبان اسپانيايي و انگليسي پاسخگوي همه سوالات آنها خواهد بود.
اين تسهيلات همه روزه از جانب آژانس مزبور از ساعت ۹ صبح الي ۱۹ به وقت محلي در اختيار مشتاقان بازي هاي نهايي جام يوفا قرار گرفته است.

ارسال بليت
كليه متقاضياني كه از امكانات اينترنتي براي اخذ بليت استفاده كرده اند پس از دريافت تاييديه از طريق اي ميل مي توانند منتظر بليت هاي خود باشند.
اين آژانس ارسال بليت هاي خود را شروع كرده است و تا اواخر هفته آينده تمامي متقاضيان بليت هايشان را دريافت خواهند كرد. در اين راستا يوفا و تشكيلات محلي (LOC) جهت همكاري با اين آژانس تعداد متقاضيان باقيمانده را با توجه به ظرفيت محدود و بدون تغيير ۵۲ هزار نفر، سروسامان خواهند داد.

شبكه هاي باشگاه
011385.jpg

فروش ديجيتالي بليت ها براي يوفا نيز مثمرثمر خواهد بود چرا كه با ظاهر شدن بليت هاي متقاضيان بر روي شبكه اينترنت ديگر نيازي به برقراري تماس تلفني با آژانس مربوطه جهت مطلع شدن از فروش نهايي بليت ها نيست. در اين روند كليه بليت ها شخصي و همچنين قابل انتقال در نظر گرفته شده است و تمامي طرفداران از طريق شبكه هاي اداري دو باشگاه فيناليست جهت حضور در ديدار پاياني جام يوفا دعوت خواهند شد. متقاضيان بايد نكات زير را در نظر بگيرند:
۱ـ قسمت عمده اي از بليت ها به صورت شخصي با قابليت انتقال به غير در نظر گرفته شده است. همچنين بليت هاي باقيمانده براي مهمانان نيز به صورت شخصي استفاده خواهد شد. بنابراين كليه متقاضيان مي توانند بليت هايشان را فروخته، پس داده و يا به متقاضي مشتاق ديگري انتقال دهند.
۲ـ از بليت ها نبايد براي مقاصد تجاري از جمله تبليغات، شرط بندي و. . . و در حقيقت به عنوان وسيله اي براي پيشرفت و كسب درآمد استفاده شود.
۳ـ چنان چه متصديان فروش بليت، خدشه اي در بليت متقاضي ورود به استاديوم مشاهده كنند، بنا بر قوانين مي توانند مانع از ورود شخص مربوطه به استاديوم شوند. در اين حالت هيچ قانوني براي پس دادن وجه بليت وجود ندارد و بليت مورد نظر لغو خواهد شد. همچنين متصديان وظيفه دارند به تمامي سوالات پاسخ داده و متقاضيان را راهنمايي كنند.
۴ـ چنان چه متقاضيان و يا مهمانان نتوانند خودشان را با شرايط و قوانين موجود تطبيق دهند از ورود آنها جلوگيري و بليت آنها لغو خواهد شد.

حاشيه ورزش
• تقصير استويچف بود
با وزنه هايي كه مربي تيم ملي وزنه برداري ايران براي من انتخاب كرد، نتوانستم تمام توانايي هاي خود را در رقابت هاي بين المللي وزنه برداري جايزه بزرگ مجارستان به نمايش گذارم. حسين توكلي ملي پوش دسته ۱۰۵ كيلوگرم ايران در پيكارهاي فوق با زدن وزنه هاي ۱۶۰ و ۲۱۰ كيلوگرم و با حدنصاب ۳۸۰ كيلوگرم در رده چهارم قرار گرفت. وي گفت: استويچف كه به تازگي رهبري تيم ملي وزنه برداري ايران را بر عهده گرفته است، بدون شناخت از توانايي من و شرايط مسابقات، نگذاشت وزنه هايي را كه من خود درخواست كرده بودم، بزنم. دارنده مدال طلاي بازي هاي المپيك ۲۰۰۰ سيدني اظهار داشت: شرايط بدني من به گونه اي بود كه مي توانستم وزنه هاي ۱۸۰ و ۲۲۰ كيلوگرم را مهار كنم و با حدنصاب ۴۰۰ كيلوگرم بر سكوي نخست اين وزن بايستم، ولي او به من اعتماد نكرد. ملي پوش دسته ۱۰۵ كيلوگرم در ادامه اظهار داشت: اين موضوع از لحاظ روحي و رواني در من تاثير منفي گذاشته است و مدت زماني به طول خواهد انجاميد كه بتوانم اين موضوع را به فراموشي بسپارم. ملي پوش مازندراني تيم وزنه برداري كشورمان در خصوص چگونگي برگزاري رقابت هاي بين المللي وزنه برداري جايزه بزرگ مجارستان اظهار داشت: با آنكه اين پيكارها با شركت شماري از بهترين هاي اين رشته ورزشي در جهان برگزار شد، ولي تنها «حسين رضازاده» بود كه توانست به حدنصاب هاي مطلوبي دست يابد. وي گفت: در صورتي كه رضازاده در اين پيكارها شركت نمي كرد، بدون ترديد رقابت هاي جايزه بزرگ مجارستان در حد يك رقابت معمولي انجام مي شد. توكلي كه از ناحيه زانو دچار اندكي آسيب ديدگي شده است، گفت: در ورزش قهرماني آن هم در رشته اي همچون وزنه برداري اين آسيب ديدگي ها طبيعي است.

• خط و نشان جودو براي آسيا
فدراسيون جودو اعلام كرد: تيم ملي جودو كشورمان در مسابقات قهرماني آسيا كه در كره جنوبي برگزار مي شود، با تركيب كامل شركت خواهد كرد. مسابقات جودو قهرماني آسيا در روزهاي بيست وسوم و بيست وچهارم خرداد ماه سال جاري در سالن ژيمناستيك جزيره «ججو» كره جنوبي برگزار مي شود. اين رقابت ها در چارچوب رقابت هاي ورودي المپيك ۲۰۰۴ آتن است. بنا به همين گزارش، كنگره اتحاديه جودو آسيا نيز هم زمان با مسابقات آسيايي ۲۰۰۳ در روزهاي بيستم و بيست ويكم خرداد ماه سال جاري در هتل پلازا برگزار خواهد شد. در اين كنگره كه محمد درخشان رئيس فدراسيون جودو ايران به عنوان رئيس كميته آموزش آسيا شركت خواهد داشت، رئيس، دبير و خزانه دار و چهار كرسي مسئولان فني به اضافه يك دوره جديد سرپرستي اتحاديه جودو آسيا براي چهار سال آينده انتخاب مي شوند.

• بپا سارز نگيري
كميته بهداشت و تغذيه فدراسيون پزشكي ورزشي ايران در خصوص انجام سفرهاي ورزشي به مناطق آلوده به بيماري سارز (سندرم حاد دستگاه تنفسي) محدوديت هايي را به شرح ذيل اعلام كرد:
ـ سفر به مناطق با خطر بالا (مناطقي كه در آنها زنجيره انتقال محلي بيماري وجود دارد) كماكان ممنوعيت دارد. اين مناطق در حال حاضر (۱۲ مه سال ۲۰۰۳ مصادف با ۲۲ ارديبهشت ماه سال ۸۲)، شامل: چين (مناطق هنگ كنگ، پكن، گوانگ دونگ، مغولستان داخلي، شانسي، تيان جين و تايپه)، كانادا (تورنتو)، سنگاپور و فيليپين (مانيل) است.
ـ در خصوص ساير كشورها و مناطق آلوده، توصيه فدراسيون پزشكي ورزشي، لغو سفرهاي فاقد اولويت و اهميت بالاست. اين مناطق شامل محدوده كشورهاي آسياي جنوب شرقي و ساير نواحي كشور كانادا است.
ـ در صورت الزام بر انجام سفر به مناطق آلوده (كه جزو ليست كشورهاي ممنوعه قرار ندارند) انجام اقداماتي به شرح زير ضروري به نظر مي رسد:
۱ـ همراه داشتن يك كيف شامل لوازم اوليه از قبيل دماسنج طبي، ماسك مخصوص، دستكش يك بار مصرف، محلول هاي ضدعفوني كننده حاوي الكل و صابون مايع.
۲ـ قرار گرفتن تحت پوشش يك بيمه بين المللي به دليل بالا بودن هزينه هاي درماني در برخي از كشورهاي آلوده به سارز.
۳ـ كسب اطلاعات لازم در مورد سيستم بهداشتي و درماني كشور مورد نظر از طريق سفارتخانه مربوطه.
اين فدراسيون تاكيد كرد به دليل تغيير روزانه فهرست كشورهاي آلوده از سوي سازمان بهداشت جهاني و نيز تغييراتي كه در دستورالعمل هاي مربوط به برخورد با بيماري مذكور مي پذيرد، ضروري است قبل از برنامه ريزي جهت انجام سفر ورزشي به كشورهاي آلوده و يا دعوت از تيم هاي ورزشي كشورهاي مذكور براي شركت در رقابت هاي داخلي، حتماً از فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران در خصوص آخرين اخبار و اطلاعات مربوط به بيماري سارز، استعلام لازم به عمل آيد.

• فتح اورست در ۷۰ سالگي
يك پيرمرد ماجراجوي ۶۰ ساله ژاپني براي نخستين بار در جهان قصد دارد، قله اورست را فتح كند. روزنامه ماينيچي چاپ توكيو روز دوشنبه نوشت يوايچيرو ميورا به همراه پسر ۳۳ ساله خود و يك عكاس ۴۶ ساله روز يكشنبه از پايگاه «بي سي» در ارتفاع ۵۳۰۰ متري صعود به قله اورست را آغاز كرده و نخستين اردوگاه را در ارتفاع ۶۰۵۰ متري داير خواهد كرد. دختر ميورا در توكيو گفت كه در صورت خوب بودن هوا، وي تا شنبه آينده قله را فتح خواهد كرد. ميورا در صورت فتح قله اورست سالمندترين فردي خواهد بود كه بلندترين قله جهان را فتح خواهد كرد. يك بانوي ۶۳ ساله ژاپني نيز مقام سالمندترين زني را كه اورست را فتح كرده به دست آورده است. خانم تامائه واتانابه، كه يك كارمند بازنشسته است، ارديبهشت پارسال به اين قله كه در كشور نپال واقع شده، صعود كرد.

• قهرماني با نام دشوار
«فابيو رالداتو» از ايتاليا به مقام نخست دومين مرحله از مسابقه هاي دوچرخه سواري دور ايتاليا «جيرو» دست يافت. به گزارش خبرگزاري رويترز از ماترا، اين دوچرخه سوار ايتاليايي روز يكشنبه توانست مسافت ۱۶۶ كيلومتري اين مرحله را كه ميان دو شهر «كوپرتينو» و «ماترا» برگزار شد با زمان چهار ساعت و ۴۶ دقيقه و ۵۶ ثانيه ركاب بزند و سريع تر از ديگر دوچرخه سواران به خط پايان برسد. «گابريل كلمبو» و «گولينانو فيگورز» هر دو دوچرخه سوار از ايتاليا با همين زمان به ترتيب مقام هاي دوم و سوم را به دست آوردند.

ورزش
ادبيات
اقتصاد
ايران
جهان
علم
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  جهان  |  علم  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |