يكشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۵۳
ستون ما
وقتي برف اومد
پژمان راهبر
يه روز برف اومد و بچه ها تصميم گرفتند وسائل رو جمع كنند و بزنن به كوه.
يه روز كه برف اومد رفقا فكرشون رو گذاشتند رو هم و رفتند شمشك، خوشگذروني.
يه روز برف اومد و بچه محل ها كه منتظر برف بودند، ريختند تو كوچه و يك آدم برفي ساختند اندازه يه پاترول.
يه روز برف اومد و آقاي خونه ،شومينه رو روشن كرد و از پشت شيشه بخار گرفته، مردم رو نگاه كرد... با عشق.
يه روز برف اومد و مردم خدا رو شكر كردند و خوشحال و خندان شدند.
يه روز برف اومد و يك نفر براي دوست كارتن خوابش كه تو سرما جان داده بود - و براي بشريت - زار زار گريه كرد.
اين كه برف چيز خوبيه يا نه، بستگي به اين داره كه مال كجاي شهر باشي. نه؟

شهرنامه
اهرم ترس
اسماعيل عباسي 
استفاده از اهرم ترس براي اجراي قوانين، در بسياري از كشورهاي مشرق زمين پيشينه اي طولاني دارد،اما همين روش خود مانع از نهادينه شدن قوانين شده است. آدمي بنا به طبيعت رفتاري خود، به طور موقت از ترس و فشار تمكين مي كند، اما به محض آنكه فرصتي بيابد،  واكنشي معكوس از خود بروز مي دهد و حريم قانون را ناديده مي گيرد. افزايش جرايم رانندگي در هفته هاي اخير كه عده اي به آن جريمه درماني نام نهاده اند، بيش از آنكه فرهنگ پذيرش قوانين را رواج دهد،  بر اهرم ترس متكي است و اين شوخي متداول در ميان بعضي از رانندگان كه در غياب پليس و هنگام عبور از چراغ قرمز، مي گويند: فلان مبلغ كاسبي كرده اند، ريشه در همين رفتارها دارد. اينكه بعد از بيش از صدسال از ورود نخستين اتومبيل ها به ايران، چرا هنوز فرهنگ احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي و حقوق شهروندي نهادينه نشده و به يك باور عمومي تبديل نگرديده است، نيازمند تحقيق و بررسي است. همين مردم كه پشت فرمان خودرو در مواردي به راحتي مرتكب تخلف مي شونددرعرصه هاي ديگري، احترام به منافع جمعي و حميت گروهي را به صورت تحسين آميزي از خود بروز مي دهند. تبعيض، به هرشكل و صورتي اجراي كارآمدترين قانون ها را در جوامع انساني با مشكل روبه رو مي كند.
همچنين در كشور ما از زمان به كارگرفتن اتومبيل در شبكه هاي حمل و نقل شهري و جاده اي، بيش از فرهنگ سازي، از اهرم ترس و جريمه استفاده شده است. برچيدن سايه تبعيض به هرشكل و صورتي و انجام برنامه هاي پيوسته، موثر و اقناع كننده فرهنگي براي نهادينه كردن مقررات راهنمايي و رانندگي،  نقش موثرتري در ساماندهي حمل و نقل شهري و جاده اي خواهد داشت. جريمه ابزارمهميl است كه در قوانين نقش پشتيباني را دارد،  اما اگر نقش محوري پيدا كند قانون را در سايه قرار مي دهد.

ايرانشهر
آي تي شهر
تهرانشهر
جهانشهر
حوادث
در شهر
درمانگاه
|  آي تي شهر  |  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  جهانشهر  |  حوادث  |  در شهر  |  درمانگاه  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |