شماره‌ 1659‏‎ ‎‏‏،‏‎ 5 October 98 دوشنبه‌ 13مهر 1377 ، ‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
را‏‎ قهرماني‌‏‎ مقامهاي‌‏‎:‎خاتمي‌‏‎
تبديل‌‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎ مظهر‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
كنيم‌‏‎

جام‌ 98‏‎ پديده‌‏‎ "اوون‌‏‎ مايكل‌‏‎"
بود‏‎

بازي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ صدمات‌‏‎ و‏‎ ضايعات‌‏‎
برخورد‏‎ و‏‎ سر‏‎ با‏‎ ضربه‌‏‎ فوتبال‌‏‎
به‌‏‎ ضايعاتي‌‏‎ چه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ سرهاي‌‏‎
مي‌آورد‏‎ بار‏‎

و‏‎ اولين‌‏‎ كشتي‌‏‎:خاتمي‌‏‎
قهرمانان‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ مهم‌ترين‌ورزش‌‏‎
رئيس‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ كشتي‌‏‎
رفتند‏‎ جمهوري‌‏‎

سپاهان‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎
رفت‌‏‎

اردوي‌‏‎ به‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏14‏‎
فراخوانده‌شدند‏‎ بسكتبال‌‏‎

عازم‌‏‎ امروز‏‎ "استقلال‌‏‎"
بغدادمي‌شود‏‎

كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ طلا‏‎ كسب 7مدال‌‏‎ با‏‎
"استقلال‌‏‎ جام‌‏‎" قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ قبرس‌‏‎

تيم‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ تمرينات‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌فوتبال‌‏‎

كرد‏‎ موافقت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ گده‌‏‎ يورگن‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎
سرمربي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جوانان‌آسيا‏‎
حادثه‌‏‎ دچار‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎

را‏‎ قهرماني‌‏‎ مقامهاي‌‏‎:‎خاتمي‌‏‎
تبديل‌‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎ مظهر‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
كنيم‌‏‎


رفتند‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ كشتي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ و‏‎ گيران‌‏‎ كشتي‌‏‎ شما‏‎ متوجه‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ نگاه‌‏‎
و‏‎ كردار‏‎ ‎‏‏،‏‎ گفتار‏‎ بلكه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ نيستيد‏‎ خودتان‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ شما‏‎ امروز‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ نوجوان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ الگو‏‎ رفتارشما‏‎
است‌‏‎ كودكان‌‏‎

قبل‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ دلاورمردان‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ شور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ بودند‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ انتظار‏‎ در‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ صميمي‌‏‎ محفل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎رفتند‏‎ ايشان‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ شوق‌‏‎
افتخارآفرينان‌‏‎.‎نشستند‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ باقهرمانان‌‏‎
.شدند‏‎ بهره‌مند‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ارزشمند‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ كشتي‌كشور‏‎

قهرمانان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ رفع‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ تجليل‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ از‏‎
.فرماييد‏‎ مطالعه‌‏‎ صفحه‌ 21‏‎ در‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ مشروح‌اين‌‏‎جام‌ 98‏‎ پديده‌‏‎ "اوون‌‏‎ مايكل‌‏‎"
بود‏‎


فوتبال‌‏‎ كارشناس‌‏‎"نويواسكالا‏‎" با‏‎ گفتگو‏‎
هستند‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ تيمي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ در‏‎ آفريقايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
دچار‏‎ ريسك‌كردن‌‏‎ و‏‎ جسارت‌‏‎ در‏‎ تيم‌ها‏‎ فرانسه‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎
بودند‏‎ كمبود‏‎

دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كارشناسان‌معروف‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "اسكالا‏‎ نويو‏‎":اشاره‌‏‎
بانااميدي‌ها‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ كيكر‏‎ هفته‌نامه‌‏‎ مصاحبه‌اي‌با‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ صحبت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ درميادين‌‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ پيشرفت‌هاي‌‏‎ و‏‎
"ميلان‌‏‎.‎ث‌‏‎.‎آ‏‎" و‏‎ "رم‌‏‎.ث‌‏‎.‎آ‏‎" ‎‏‏،‏‎"ويچنزا‏‎" تيم‌هاي‌‏‎ فعال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ تيم‌جوانان‌‏‎ براي‌‏‎ ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ خود‏‎ دوران‌بازيگري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود ، ‏‎
داده‌‏‎ انجام‌‏‎ ايتاليا‏‎ ملي‌بزرگسالان‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ ‎‏‏5‏‎
گرانقدري‌‏‎ نيزتجربه‌‏‎ مربيگري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ "اسكالا‏‎ نويو‏‎".‎است‌‏‎
و‏‎ پروگيا‏‎ پارما ، ‏‎ رگيانا ، ‏‎ باشگاههاي‌ويچنزا ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎
برعهده‌‏‎ مقاطع‌مختلف‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ هدايت‌‏‎ بورسيادورتموند‏‎
جام‌‏‎ فاتح‌‏‎ "اسكالا‏‎" دوران‌مربيگري‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎
در‏‎ جام‌اروپا‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فاتح‌‏‎ سال‌ 1992 ، ‏‎ در‏‎ باشگاههاي‌ايتاليا‏‎
در‏‎ يوفا‏‎ جام‌‏‎ سال‌ 1993 ، ‏‎ اروپادر‏‎ سوپرجام‌‏‎ برنده‌‏‎ سال‌ 1993 ، ‏‎
سال‌1997‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ وفاتح‌‏‎ سال‌ 1995‏‎
:مي‌خوانيد‏‎ "اسكالا‏‎"با‏‎ را‏‎ كيكر‏‎ شنود‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ متن‌‏‎.‎شد‏‎
به‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ اسكالا‏‎ آقاي‌‏‎:كيكر‏‎
بازي‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ شما‏‎ ارزيابي‌‏‎.‎كرد‏‎ جدا‏‎ بد‏‎ از‏‎ را‏‎ خوب‏‎ نوعي‌‏‎
چيست‌؟‏‎ فينال‌‏‎ بازي‌‏‎ "خصوصا‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎
.شدم‌‏‎ نااميد‏‎ و‏‎ مايوس‌‏‎ كمي‌‏‎ من‌‏‎:‎اسكالا‏‎
چرا؟‏‎:‎كيكر‏‎
از‏‎ دور‏‎ بازيهاي‌‏‎ بندرت‌‏‎ خيلي‌‏‎ تابحال‌‏‎ مثال‌‏‎ بطور‏‎ چون‌‏‎:‎اسكالا‏‎
ديده‌‏‎ را‏‎ آرژانتين‌‏‎ و‏‎ انگلستان‌‏‎ مثل‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ انتظار‏‎
براي‌‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ مطرح‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ بنظر‏‎.‎بودم‌‏‎
.نداشتند‏‎ بازي‌‏‎
را‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ تاكتيك‌تيم‌هاي‌شركت‌كننده‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آيا‏‎:‎كيكر‏‎
دانست‌؟‏‎ مطلوبي‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ دراندازه‌‏‎
تيم‌ها‏‎ اغلب‏‎ من‌‏‎ بنظر‏‎ اما‏‎دارم‌‏‎ را‏‎ نظر‏‎ همين‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎:‎اسكالا‏‎
از‏‎ تيم‌ها‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎.‎بودند‏‎ كمبود‏‎ دچار‏‎ ريسك‌كردن‌‏‎ و‏‎ جسارت‌‏‎ در‏‎
كشيده‌‏‎ گمراهي‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ نخواهند‏‎ دريافت‌‏‎ گلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ شعار‏‎ اين‌‏‎
نيزدريافت‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ ديديم‌‏‎ زيرابعد‏‎ شدند ، ‏‎
ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ بعضي‌ديدارها‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ بعلاوه‌‏‎.‎كردند‏‎
.نبوده‌است‌‏‎ بي‌تاثير‏‎
حد؟‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ بگوئيد‏‎ مي‌توانيد‏‎:كيكر‏‎
بعدازظهر‏‎ بازيهاي‌‏‎ زياد‏‎ "نسبتا‏‎ گرماي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎:اسكالا‏‎
سرعت‌‏‎ برعكس‌شبها‏‎ اما‏‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎ خسته‌‏‎ و‏‎ رابي‌قابليت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.بهتربود‏‎ و‏‎ بالاتر‏‎ بازيها‏‎ سطح‌‏‎ و‏‎
بازيها‏‎ انجام‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ تاكتيك‌‏‎ كدام‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎:‎كيكر‏‎
بود؟‏‎ رضايت‌بخش‌‏‎
چون‌‏‎ !هيچكدام‌‏‎ بگويم‌ ، ‏‎ راست‌‏‎ بخواهم‌‏‎ اگر‏‎ "حقيقتا‏‎:‎اسكالا‏‎
بازيها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وابتكاري‌‏‎ نوآوري‌‏‎ هيچ‌‏‎ نتوانستم‌‏‎
.ببينم‌‏‎
ندارند؟‏‎ وجود‏‎ ديگر‏‎ امروز‏‎ ليبرو‏‎ بازيكنان‌‏‎ آيا‏‎:‎كيكر‏‎
.نمي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ اينطور‏‎:اسكالا‏‎
سه‌‏‎ از‏‎ تركيبي‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ نادري‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎:‎كيكر‏‎
در‏‎ شما‏‎ نظر‏‎.هستند‏‎ خود‏‎ وظائف‌‏‎ انجام‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مدافع‌‏‎ چهار‏‎ يا‏‎
چيست‌؟‏‎ اين‌مورد‏‎
جوزپه‌‏‎ مثل‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ موارد‏‎ اغلب‏‎ در‏‎ مورد‏‎ برحسب‏‎:اسكالا‏‎
صورتيكه‌‏‎ در‏‎ برزيل‌‏‎ در‏‎ سزارسامپايو‏‎ يا‏‎ ايتاليا‏‎ در‏‎ برگومي‌‏‎
بعهده‌‏‎ را‏‎ ليبرو‏‎ يك‌‏‎ وظائف‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ نزديك‌‏‎ خودي‌‏‎ دروازه‌‏‎ به‌‏‎ توپ‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ ليبرو‏‎ بازيكنان‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎
شكل‌‏‎ در‏‎ حتي‌اگر‏‎ مي‌دهند‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ به‌‏‎ ميادين‌فوتبال‌‏‎
بدانيد‏‎ نيست‌‏‎ بد‏‎.‎نگيرند‏‎ پوششي‌قرار‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ پشت‌‏‎ عملي‌‏‎
.بازي‌مي‌كند‏‎ جلو‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ موقعيتي‌‏‎ در‏‎ ليبرو‏‎ امروزه‌يك‌‏‎ كه‌‏‎
انتظار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ آفريقايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ شما‏‎ آيا‏‎:‎كيكر‏‎
داشتيد؟‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيستند‏‎ درحدي‌‏‎ هنوز‏‎ تيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ "اصولا‏‎:اسكالا‏‎
.سازند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ چشمگيري‌‏‎ "كاملا‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎
نيجريه‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ هنوزدرتيم‌هايي‌‏‎ شما‏‎ را‏‎ كمبودهايي‌‏‎ چه‌‏‎:كيكر‏‎
مي‌بينيد؟‏‎ مراكش‌‏‎ و‏‎ كامرون‌‏‎
كنند‏‎ تمرين‌‏‎ را‏‎ نيمكت‌ ، فوتبال‌‏‎ روي‌‏‎ نبايد‏‎ آفريقايي‌ها‏‎:اسكالا‏‎
.(بگيرند‏‎ ياد‏‎)
ديسيپلين‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ تيمي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ آنها‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
.مواجهند‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎
شد؟‏‎ خواهند‏‎ رفع‌‏‎ چگونه‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎:كيكر‏‎
بتوانند‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ كار‏‎ خيلي‌‏‎ بايد‏‎ آفريقايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎:‎اسكالا‏‎
آفريقايي‌مثل‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ اينكه‌‏‎.‎ببخشند‏‎ رابهبود‏‎ خود‏‎ گروهي‌‏‎ بازي‌‏‎
يك‌‏‎ آوردن‌‏‎ با‏‎ جهاني‌‏‎ بازيهاي‌جام‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ نيجريه‌‏‎
(Bora Milutinovic) ميلوتينويچ‌‏‎ بورا‏‎ يعني‌آقاي‌‏‎ سرشناس‌‏‎ مربي‌‏‎
شناخت‌‏‎ من‌‏‎ بنظر‏‎.است‌‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ پيش‌ببرد ، ‏‎ از‏‎ كاري‌‏‎
.است‌‏‎ مهم‌‏‎ بلندمدت‌‏‎ تمريني‌‏‎ اردوي‌‏‎ دريك‌‏‎ آنهم‌‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ بازيكنان‌‏‎

ديدگاه‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ كدام‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ اسكالا‏‎ آقاي‌‏‎:كيكر‏‎
.كرد‏‎ غافلگير‏‎ را‏‎ شما‏‎ قوت‌‏‎ نقاط‏‎ داشتن‌‏‎ دراختيار‏‎ با‏‎ شما‏‎
بود؟‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ شگفتي‌ساز‏‎ بگويم‌‏‎ بهتر‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎ تيمش‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ اوون‌‏‎ مايكل‌‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎ با‏‎:اسكالا‏‎
به‌‏‎ من‌‏‎ اما‏‎ رفتند‏‎ كنار‏‎ رقابتها‏‎ دور‏‎ از‏‎ نهايي‌‏‎ هشتم‌‏‎ يك‌‏‎
.دارم‌‏‎ راسخ‌‏‎ ايمان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎
ساله‌‏‎ نابغه‌ 18‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ عاملي‌‏‎ چه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎:‎كيكر‏‎
گيرد؟‏‎ قرار‏‎ شما‏‎ شديد‏‎ موردتوجه‌‏‎ فوتبال‌‏‎
تسلط‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بازيكني‌‏‎ اوون‌‏‎:اسكالا‏‎
بالايي‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ او‏‎ بعلاوه‌‏‎ نمي‌دهد ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎
درون‌‏‎ خارق‌العاده‌‏‎ بطور‏‎ را‏‎ سهمگيني‌‏‎ گلهاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎
كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ بخوبي‌‏‎ او‏‎.‎مي‌دهد‏‎ جاي‌‏‎ حريفان‌‏‎ دروازه‌‏‎
انجام‌‏‎ توپ‌‏‎ با‏‎ رابايستي‌‏‎ كاري‌‏‎ چه‌‏‎ دشوار‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ در‏‎
فوتبال‌‏‎ برجسته‌‏‎ ستاره‌‏‎ عنوان‌‏‎ اوون‌شايستگي‌‏‎ من‌‏‎ بنظر‏‎.‎دهد‏‎
خريداري‌‏‎ را‏‎ سريعتراو‏‎ هرچه‌‏‎ گرفته‌ام‌‏‎ تصميم‌‏‎ من‌‏‎.‎راداراست‌‏‎
.كنم‌‏‎
مي‌خواهيد‏‎ خود‏‎ جديدمربيگري‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ اسكالا‏‎ آقاي‌‏‎:كيكر‏‎
كنيد؟‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ باشگاه‌‏‎ كدام‌‏‎
را‏‎ يكساله‌اي‌‏‎ گرفته‌ام‌استراحت‌‏‎ تصميم‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎اسكالا‏‎
.باشم‌‏‎ داشته‌‏‎
موفقيت‌آميز‏‎ جدايي‌‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎ هفت‌‏‎ حدود‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ آيا‏‎:‎كيكر‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ پيشنهاداتي‌‏‎ يا‏‎ پيشنهاد‏‎ دورتموند ، ‏‎ باشگاه‌‏‎ از‏‎ شما‏‎
كرده‌ايد؟‏‎ دريافت‌‏‎ مربيگري‌‏‎ امر‏‎
و‏‎ پرتغال‌‏‎ و‏‎ ازباشگاههاي‌اسپانيا‏‎ پيشنهاد‏‎ دو‏‎ بله‌ ، ‏‎:‎اسكالا‏‎
.تركيه‌داشته‌ام‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ يك‌پيشنهاد‏‎
آنجا‏‎ آيا‏‎ چيست‌؟‏‎ استانبول‌‏‎ باغچه‌‏‎ فنر‏‎ درباره‌‏‎ نظرتان‌‏‎:‎كيكر‏‎
يوآخيم‌لو ، ‏‎ يعني‌‏‎ اشتوت‌گارت‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ جائي‌‏‎
مي‌كند؟‏‎ كار‏‎
.باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ خوبي‌‏‎ درآمدخيلي‌‏‎ مي‌توانستم‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ من‌‏‎:‎اسكالا‏‎

نپذيرفتيد؟‏‎ را‏‎ ايده‌آل‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ پيشنهاد‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎:‎كيكر‏‎
از‏‎ و‏‎ بروم‌‏‎ مسافرت‌‏‎ به‌‏‎ كنم‌ ، ‏‎ استراحت‌‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ چون‌‏‎:‎اسكالا‏‎
نگهداري‌‏‎ دارم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ ايتاليا‏‎ در‏‎ مهمتر‏‎ همه‌‏‎
پيشين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ (‎Salou) "باخيروسالو‏‎" شما‏‎ چرا‏‎:كيكر‏‎.‎كنم‌‏‎
داديد؟‏‎ پيشنهاد‏‎ به‌فنرباغچه‌‏‎ را‏‎ بورگ‌‏‎ دويس‌‏‎
پارما‏‎ در‏‎ من‌‏‎ وقتيكه‌‏‎.دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎:اسكالا‏‎
پرسيدند ، ‏‎ من‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ كردم‌ ، ‏‎ صحبت‌‏‎ فنرباغچه‌‏‎ نماينده‌‏‎ با‏‎
پيشنهاد‏‎ را‏‎ آنهاسالو‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ توصيه‌‏‎ را‏‎ مهاجم‌‏‎ كدام‌‏‎
.كردم‌‏‎
ديد؟‏‎ خواهيم‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ دوباره‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ وقت‌‏‎ چه‌‏‎:كيكر‏‎
.آمد‏‎ خواهم‌‏‎ كلن‌‏‎ به‌‏‎ آگوست‌‏‎ ماه‌‏‎ اوايل‌‏‎:‎اسكالا‏‎
مي‌رويد؟‏‎ كلن‌‏‎ به‌‏‎ دورتموند‏‎ بجاي‌‏‎ چرا‏‎:‎كيكر‏‎
خود‏‎ پيروزي‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ (‎Schumacher )شوماخر‏‎ توني‌‏‎ اگر‏‎:‎اسكالا‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ شود ، من‌مي‌خواهم‌‏‎ موفق‌‏‎ كلن‌‏‎ فورتوناي‌‏‎ در‏‎ بعنوان‌مربي‌‏‎
من‌مي‌خواهم‌‏‎.‎داده‌ام‌‏‎ قول‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ چون‌‏‎ كنم‌‏‎ اوشركت‌‏‎ پيروزي‌‏‎ جشن‌‏‎
ميشائل‌هنكه‌‏‎ و‏‎ هيتس‌فلد‏‎ بااوتمار‏‎ تا‏‎ برگردم‌‏‎ مونيخ‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎
.ملاقات‌كنم‌‏‎
كيكر‏‎:‎منبع‌‏‎ كاظمي‌نشاط‏‎ مرتضي‌‏‎ و‏‎ خادم‌حسيني‌‏‎ مهرداد‏‎:‎مترجمان‌‏‎
بازي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ صدمات‌‏‎ و‏‎ ضايعات‌‏‎
برخورد‏‎ و‏‎ سر‏‎ با‏‎ فوتبال‌ضربه‌‏‎
به‌‏‎ ضايعاتي‌‏‎ چه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ سرهاي‌‏‎
مي‌آورد‏‎ بار‏‎


توپ‌‏‎ با‏‎ ازاندازه‌‏‎ بيش‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ برده‌اند‏‎ پي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎"
قواي‌جسماني‌‏‎ و‏‎ مغزي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ در‏‎ بروزاختلالاتي‌‏‎ موجب‏‎ مي‌تواند‏‎
جدي‌‏‎ بارها‏‎ ورزشي‌‏‎ امور‏‎ بويژه‌پزشكان‌‏‎ و‏‎ پزشكان‌‏‎ تمامي‌‏‎ ".‎گردد‏‎
كرده‌اند‏‎ جمله‌اعلام‌‏‎ از‏‎.‎داده‌اند‏‎ هشدار‏‎ را‏‎ ورزشي‌‏‎ گرفتن‌خطرات‌‏‎
اندامهاي‌‏‎ سرمازدگي‌‏‎ خطر‏‎ با‏‎ ورزشي‌زمستاني‌ ، ‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ گاه‌‏‎ كه‌‏‎
كلردار‏‎ ازآبهاي‌‏‎ كه‌‏‎ شناگراني‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎هستند‏‎ بدن‌همراه‌‏‎
چركين‌‏‎ تاولهاي‌‏‎ دچار‏‎ استفاده‌مي‌كنند ، ‏‎ غيراستاندارد‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ جامعه‌ورزشكاران‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ گروهي‌‏‎.‎پوستي‌مي‌شوند‏‎
گروه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ خطرات‌مقابله‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ لزوم‌‏‎
خطرات‌‏‎ وكماكان‌‏‎ نداده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ اينباره‌‏‎ در‏‎ هنوزواكنشي‌‏‎
ديگر‏‎ امروزه‌‏‎.‎است‌‏‎ كمين‌ورزشكاران‌‏‎ در‏‎ تهديدآميزي‌‏‎
و‏‎ گذرگاه‌بي‌توجهي‌‏‎ پژوهشگران‌ ، ‏‎ آكادميك‌‏‎ نتايج‌تحقيقات‌‏‎
همين‌‏‎ از‏‎ مقوله‌اي‌‏‎ نيز‏‎ فوتبال‌‏‎.‎نموده‌است‌‏‎ ويران‌‏‎ را‏‎ سهل‌انگاري‌‏‎
رايج‌‏‎ نيز‏‎ كه‌تاكنون‌‏‎ نادرستي‌‏‎ اعتقاد‏‎ براساس‌‏‎ زيرا‏‎.‎نوع‌است‌‏‎
در‏‎ بيشتر‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جسمي‌ناشي‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎
آنكه‌‏‎ حال‌‏‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ زانو‏‎ كاسه‌‏‎ و‏‎ پا‏‎ ساق‌‏‎ بخش‌استخوان‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ دركمين‌‏‎ نيز‏‎ ديگري‌‏‎ بسيار‏‎ خطرات‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎(‎Mario Basler) باسلر‏‎ ماريو‏‎ مثل‌‏‎ بازيكنان‌حرفه‌اي‌‏‎

مورد‏‎ در‏‎ فنلاندي‌‏‎ تحقيق‌‏‎ گروه‌‏‎ علمي‌‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎ چند‏‎ هر‏‎
امابا‏‎ است‌ ، ‏‎ غافلگيركننده‌‏‎ فوتبال‌‏‎ عصبي‌بازيكنان‌‏‎ سيستم‌‏‎ وضعيت‌‏‎
كه‌‏‎ چرا‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ شكست‌مواجه‌‏‎ با‏‎ آمده‌‏‎ بعمل‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎
سر‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ بازيكنان‌‏‎ اكثر‏‎ "خلاصه‌تقريبا‏‎ بطور‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ دست‌اندركاران‌بدون‌‏‎ اما‏‎.‎هستند‏‎ دچارآسيبديدگي‌‏‎
جدي‌‏‎ مشتزني‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ اين‌آسيبها‏‎ آنكه‌‏‎ خيال‌‏‎ به‌‏‎ مهم‌‏‎
كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎ جالب‏‎.چشم‌پوشي‌مي‌كنند‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ هستند ، ‏‎ شده‌‏‎ وشناخته‌‏‎
كه‌فعاليتهاي‌‏‎ امريكايي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ دسته‌از‏‎ آن‌‏‎ حتي‌‏‎
به‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ مدتهاست‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ محققان‌كنترل‌‏‎ توسط‏‎ مدام‌‏‎ مغزي‌شان‌‏‎
طبق‌بررسي‌هاي‌‏‎.‎نمي‌كنند‏‎ اقدام‌‏‎ خطرناكي‌‏‎ حركات‌‏‎ انجام‌چنين‌‏‎
فيزيكي‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ (هد‏‎)‎سر‏‎ با‏‎ توپ‌‏‎ اصابت‌‏‎ مغز ، ‏‎ متخصصان‌‏‎
.است‌‏‎ اين‌مشكلات‌‏‎ بروز‏‎ اصلي‌‏‎ علل‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بين‌بازيكنان‌‏‎ سخت‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ باعث‌‏‎ را‏‎ تنشهاآسيبهايي‌‏‎ و‏‎ تكانها‏‎ اينگونه‌‏‎
راستي‌‏‎ به‌‏‎.مي‌شوند‏‎ فراموشي‌‏‎ بيماري‌‏‎ بروز‏‎ موجب‏‎ طول‌زمان‌‏‎
!است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ چه‌اقداماتي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ تاكنون‌‏‎
ناديده‌‏‎ مي‌توانندآنرا‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ آيادست‌اندركاران‌‏‎
بروز‏‎ از‏‎ من‌‏‎":مي‌گويد‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ مولردر‏‎ روته‌‏‎ اريش‌‏‎ آ‏‎ !بگيرند‏‎
البته‌‏‎ ".شگفت‌زده‌ام‌‏‎ بسيار‏‎ بازيكنان‌‏‎ براي‌‏‎ جسمي‌‏‎ چنين‌آسيبهاي‌‏‎
مولر‏‎ روته‌‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ آنهم‌‏‎ اين‌موضوع‌‏‎ از‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎ اظهار‏‎
جوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ مربيگري‌تيم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.مي‌رسد‏‎ بنظر‏‎ قدري‌مرموز‏‎
از‏‎ سر‏‎ با‏‎ توپ‌‏‎ برخورد‏‎ جانبي‌‏‎ وعوارض‌‏‎ دارد‏‎ بعهده‌‏‎ را‏‎ آلمان‌‏‎
او‏‎ براي‌‏‎ "كاملا‏‎(Hennes weisweiler)وايلر‏‎ وايس‌‏‎ زمان‌هانس‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎
اشپيگل‌‏‎ هفته‌نامه‌‏‎:‎منبع‌‏‎
حسيني‌‏‎ خادم‌‏‎ مهرداد‏‎ - نشاط‏‎ كاظمي‌‏‎ مرتضي‌‏‎:مترجمان‌‏‎
و‏‎ اولين‌‏‎ كشتي‌‏‎:خاتمي‌‏‎
است‌قهرمانان‌‏‎ كشور‏‎ مهم‌ترين‌ورزش‌‏‎
رئيس‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ كشتي‌‏‎
رفتند‏‎ جمهوري‌‏‎


ديروز‏‎ صبح‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سيدمحمدخاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جمهوري‌اسلامي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌وكشتي‌گيران‌‏‎ مسئولان‌ ، ‏‎ درجمع‌‏‎
كشور‏‎ عنوان‌سرمايه‌هاي‌افتخارآفرين‌‏‎ كشتي‌به‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ اسلام‌‏‎ نام‌‏‎ كشتي‌گيران‌موجباعتلاي‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎
.است‌‏‎ ايران‌شده‌‏‎
جوانان‌و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كه‌كشتي‌گيران‌‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
آزادايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ حضورداشتند ، ‏‎ بزرگسالان‌كشورمان‌‏‎
و‏‎ مداوم‌‏‎ برنامه‌ريزي‌شده‌ ، ‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ مسابقات‌جهاني‌تهران‌‏‎ در‏‎ را‏‎
خود‏‎ به‌تلاش‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ اين‌قهرماني‌‏‎:وافزود‏‎ دانست‌‏‎ غيرتصادفي‌‏‎
بي‌وقفه‌مسئولان‌‏‎ زحمات‌‏‎ به‌‏‎ وسپس‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
.برمي‌گردد‏‎ كشتي‌‏‎ وفدراسيون‌‏‎ ورزش‌‏‎ امر‏‎ ودست‌اندركاران‌‏‎
گروهي‌‏‎ و‏‎ جمعي‌‏‎ ورزش‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ راچه‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ همه‌‏‎ بايد‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كردو‏‎ ياد‏‎
محروم‌‏‎ مدال‌‏‎ ازكسب‏‎ كه‌‏‎ چه‌آنهايي‌‏‎ و‏‎ آورده‌اند‏‎ مدال‌‏‎
كشتي‌‏‎ تا‏‎ تلاش‌كردند‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ دانست‌ ، ‏‎ مانده‌اندقهرمان‌‏‎
.برسد‏‎ جهان‌‏‎ به‌قهرماني‌‏‎ كشورمان‌‏‎
:گفت‌‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ صميمي‌‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
امروز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ و‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ شما‏‎ جوان‌متوجه‌‏‎ نسل‌‏‎ نگاه‌‏‎
رفتار‏‎ كردارو‏‎ بلكه‌گفتار ، ‏‎ خودتان‌نيستيد ، ‏‎ به‌‏‎ فقطمتعلق‌‏‎ شما‏‎
كودكان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ جوان‌ ، نوجوان‌‏‎ نسل‌‏‎ همه‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ الگوو‏‎ شما ، ‏‎
.است‌‏‎ كشور‏‎
جوان‌‏‎ نسلهاي‌‏‎ براي‌‏‎ شماقهرمانان‌‏‎ شدن‌‏‎ الگو‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ ادب‏‎ رعايت‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ راسنگين‌تر‏‎ شما‏‎ كشور ، وظيفه‌‏‎
ملي‌‏‎ شماسرمايه‌هاي‌‏‎ مي‌كنم‌زيرا‏‎ توصيه‌‏‎ شما‏‎ ازجانب‏‎ اخلاق‌‏‎
حفاظت‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌راحمايت‌‏‎ اين‌‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎ وبايد‏‎ كشورهستيد‏‎
.كنيد‏‎
براي‌‏‎ شاخصي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎ از‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
جنگ‌‏‎ مشكلات‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ جامعه‌ياد‏‎ ثبات‌‏‎ ميزان‌‏‎
گوناگون‌‏‎ رشته‌هابخصوص‌رشته‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ شاهدپيشرفت‌‏‎ تحميلي‌ ، ‏‎
است‌‏‎ زمينه‌ورزش‌نشانه‌اي‌‏‎ در‏‎ بخصوص‌‏‎ پيشرفتها‏‎ واين‌‏‎ هستيم‌‏‎ ورزشي‌‏‎
.ما‏‎ آينده‌‏‎ روبه‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎
ريشه‌هاي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كشتي‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ بخش‌‏‎ اتصال‌‏‎ و‏‎ منش‌هاي‌پهلواني‌‏‎ تاريخي‌ ، ‏‎
مهمترين‌‏‎ و‏‎ عنوان‌اولين‌‏‎ همواره‌به‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ با‏‎ جامعه‌ما‏‎ اسطوره‌هاي‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ بوده‌و‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎
از‏‎ تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎ خاطره‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ گراميداشت‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ مردم‌‏‎ احترام‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ عنوان‌شخصيتي‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ تلاش‌‏‎ ورزش‌كشتي‌به‌خاطر‏‎ پيش‌كسوتان‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎
نسل‌امروز‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ انتقال‌تجربيات‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ افتخارآفريني‌هاي‌‏‎
را‏‎ قهرماني‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ شده‌و‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ بهتر‏‎ بهره‌وري‌‏‎ كه‌باعث‌‏‎
.تجليل‌كرد‏‎ كرده‌اند‏‎ باپهلواني‌توام‌‏‎
يك‌‏‎ تضمين‌‏‎ قهرماني‌ ، ‏‎ ورزش‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
ابتدايي‌ترين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ وپهلوان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ براي‌يك‌‏‎ آبرومند‏‎ زندگي‌‏‎
قهرمان‌‏‎ يك‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌دانست‌و‏‎ براي‌‏‎ كارها‏‎ وبديهي‌ترين‌‏‎
را‏‎ خاطرقهرمان‌‏‎ بايددغدغه‌هاي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ خود‏‎ آينده‌‏‎ نبايدنگران‌‏‎
.قهرمان‌بماند‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ بيرون‌‏‎ ذهن‌او‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ ورزش‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌ها‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مي‌شود‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ مرد‏‎ زن‌و‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ مردم‌‏‎ همه‌اقشار‏‎ موردتوجه‌‏‎
مان‌‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎ رابه‌عنوان‌مظهر‏‎ قهرماني‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎:‎افزود‏‎
.آوريم‌‏‎ به‌حساب‏‎
هاشمي‌طباء‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
شد ، ‏‎ برگزار‏‎ سازمان‌تربيت‌بدني‌‏‎ ورئيس‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ معاون‌‏‎
گذشته‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ فدراسيون‌كشتي‌گزارشي‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ آقاي‌طالقاني‌‏‎
سني‌در‏‎ كليه‌رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ موفقيت‌هاي‌كشتي‌گيران‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ وحال‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ والمپيك‌‏‎ جهاني‌‏‎ ورزشي‌‏‎ ميدان‌هاي‌‏‎
.رئيس‌جمهوري‌ارائه‌داد‏‎سپاهان‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎
رفت‌‏‎


چهارم‌رقابت‌هاي‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ بازي‌باقيمانده‌‏‎ تنها‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سپاهان‌‏‎ تيم‌‏‎(آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎)‎ ايران‌‏‎ اول‌باشگاههاي‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎
به‌تساوي‌‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ درتبريز‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ اصفهان‌‏‎
نسبت‌‏‎ بهتر‏‎ گل‌‏‎ تفاضل‌‏‎ بدليل‌‏‎ امتيازو‏‎ (‎‎‏‏8‏‎)‎ كسب‏‎ با‏‎ و‏‎ رسيد‏‎
نزديك‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎رفت‌‏‎ صدرجدول‌‏‎ به‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ به‌تيم‌‏‎
مسعود‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گلهاي‌‏‎.‎كردند‏‎ ديدن‌‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ به‌6‏‎
دقيقه‌‏‎ در‏‎ نصراللهي‌‏‎ علي‌عبد‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ دقيقه‌ 15‏‎ خادمي‌در‏‎
.رساندند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ شهرداري‌‏‎ براي‌تيم‌‏‎ ‎‏‏17‏‎اردوي‌‏‎ به‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏14‏‎
فراخوانده‌شدند‏‎ بسكتبال‌‏‎


بسكتبال‌جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ مرحله‌اردوي‌‏‎ نوزدهمين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مهرماه‌‏‎ روز18‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ دررقابت‌هاي‌‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎
آزادي‌تهران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از 14بازيكن‌در‏‎ دعوت‌‏‎ با‏‎ جاري‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎
در‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎
برگزار‏‎ هند‏‎ كلكته‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ روزهاي‌ 14تا 22‏‎
:است‌‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ها‏‎ دعوت‌شده‌‏‎ اسامي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎
سعيدي‌ 4‏‎ احمد‏‎ -‎ آيدين‌كبير 3‏‎-‎ اسلامي‌ 2‏‎ محمدرضا‏‎ -‎ ‎‏‏1‏‎
- جمشيدوند 7‏‎ كامران‌‏‎ -‎حسامي‌ 6‏‎ جلال‌‏‎ -‎ مجلسين‌5‏‎ سيدعلي‌‏‎-
علي‌‏‎ -‎ تاجيك‌ 10‏‎ پويا‏‎- ايوبي‌9‏‎ الله‌‏‎ حشمت‌‏‎ - مجيدباراني‌ 8‏‎
تهراني‌‏‎ اميد‏‎- خانچي‌ 13‏‎ نسيم‌‏‎ - مرادي‌ 12‏‎ بابك‌‏‎ -‎ رضايي‌ 11‏‎
علاءعبدالخاني‌‏‎ -‎ ‎‏‏14‏‎عازم‌‏‎ امروز‏‎ "استقلال‌‏‎"
بغدادمي‌شود‏‎


با‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ تهران‌‏‎ فوتبال‌استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ تا‏‎ كرمانشاه‌شد‏‎ وارد‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎ ‎‏‏32بازيكن‌‏‎
تيم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ خودرابراي‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ بغداد‏‎ به‌‏‎ مرزخسروي‌‏‎
.كند‏‎ آماده‌‏‎ عراق‌‏‎ نيروي‌هوايي‌‏‎
جام‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎
‎‏‏، 30/17‏‎(بغداد‏‎ به‌وقت‌‏‎)‎ ساعت‌ 17‏‎ باشگاههاي‌آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎
بغداد‏‎ شهر‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ جمعه‌ 17مهرماه‌‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎ بوقت‌‏‎ دقيقه‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ ماه‌در‏‎ آبان‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
دو‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ تيم‌برتر‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ آزادي‌تهران‌‏‎
.نمايد‏‎ دريافت‌‏‎ رقابتهارا‏‎ اين‌‏‎ سوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ ديدارجوازحضور‏‎
را‏‎ اعزامي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اسامي‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ باشگاه‌‏‎
محمدعلي‌‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎ بازيكنان‌‏‎:كرد‏‎ شرح‌اعلام‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
سهراب‏‎ رضاحسن‌زاده‌ ، ‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ يحيوي‌ ، ‏‎
جاويد‏‎ محمدتقوي‌ ، ‏‎ فكري‌ ، ‏‎ محمود‏‎ بختياري‌زاده‌ ، محمدخرمگاه‌ ، ‏‎
يزداني‌ ، ‏‎ حجازي‌ ، داريوش‌‏‎ آتيلا‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ چيني‌ ، محمد‏‎ علي‌‏‎ شكري‌ ، ‏‎
موسوي‌ ، ‏‎ مومني‌ ، علي‌‏‎ محمد‏‎ اكبرپور ، ‏‎ عليرضا‏‎ تيموريان‌ ، ‏‎ سرژيك‌‏‎
عادل‌حرداني‌ ، ‏‎ گروسي‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ عليرضامنصوريان‌ ، ‏‎ ملكيان‌ ، ‏‎ فرد‏‎
دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ طلا‏‎ كسب 7مدال‌‏‎ با‏‎
"استقلال‌‏‎ جام‌‏‎" قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ قبرس‌‏‎


به‌نمايندگي‌‏‎ كه‌‏‎ احمر‏‎ هلال‌‏‎ آزادجمعيت‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جام‌‏‎)‎ جوانان‌‏‎ كشتي‌آزاد‏‎ دررقابت‌هاي‌بين‌المللي‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎
كسب‏‎ را‏‎ نخست‌اين‌پيكارها‏‎ مقام‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ (قبرس‌‏‎ استقلال‌‏‎
.كرد‏‎
كسب 52‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ايستاد ، ‏‎ نخست‌‏‎ برسكوي‌‏‎ امتياز‏‎
كردند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ امتيازعنوان‌هاي‌‏‎ و 31‏‎ با 39‏‎ ترتيب‏‎
قرار‏‎ بعدي‌‏‎ دررده‌هاي‌‏‎ ايتاليا‏‎ و‏‎ روماني‌‏‎ قبرس‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎
.گرفتند‏‎
به‌‏‎ نهايي‌‏‎ نتايج‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ وزن‌‏‎ در 9‏‎ كه‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
:بود‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎
سوريه‌‏‎ -‎ايران‌ 2‏‎ از‏‎ رضايي‌‏‎ محمد‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ وزن‌ 50‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ احمداعظمي‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
-ايران‌ 2‏‎ از‏‎ جعفري‌‏‎ بابا‏‎ مهدي‌‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ وزن‌ 54‏‎
سوريه‌‏‎ -‎ايران‌ 3‏‎ واحدي‌از‏‎ مسعود‏‎
قبرس‌‏‎ -‎ايران‌ 2‏‎ از‏‎ نيك‌منش‌‏‎ مهدي‌‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ وزن‌ 58‏‎
سوريه‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
يونان‌‏‎ -‎ايران‌ 2‏‎ از‏‎ محمدي‌‏‎ مجيد‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ وزن‌ 63‏‎
سوريه‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
-سوريه‌ 3‏‎ -ايران‌ 2‏‎ از‏‎ حبيبي‌‏‎ هادي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 69‏‎
امير‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 76‏‎ قبرس‌‏‎
سوريه‌‏‎ -‎يونان‌ 3‏‎ -‎ايران‌ 2‏‎ از‏‎ ميركوهاني‌‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ زرين‌كمر‏‎ علي‌‏‎ -‎يونان‌ 2‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ وزن‌ 85‏‎
سوريه‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
سوريه‌‏‎ -‎ايران‌ 2‏‎ از‏‎ اميري‌‏‎ كامران‌‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ وزن‌ 97‏‎
يونان‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ لمير‏‎ رشيد‏‎ امين‌‏‎ -‎يونان‌ 2‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ وزن‌ 130‏‎
سوريه‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎تيم‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ تمرينات‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌فوتبال‌‏‎


روز‏‎ فوتبال‌كشورمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ تمرينات‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
نوبت‌‏‎ درتمرين‌‏‎.‎شد‏‎ پيگيري‌‏‎ بعدازظهر‏‎ و‏‎ نوبت‌صبح‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
عمل‌‏‎ به‌‏‎ آمادگي‌جسماني‌‏‎ آزمايش‌‏‎ اردو‏‎ در‏‎ بازيكنان‌حاضر‏‎ از‏‎ صبح‌‏‎
شماره‌‏‎ درزمين‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ تمرين‌بعدازظهر ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ آمد‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎.پرداختند‏‎ تاكتيكي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ آزادي‌به‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ (‎‎‏‏2‏‎)‎
چمن‌ ، كارهاي‌‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ بازيكنان‌در‏‎ تمرين‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
.كردند‏‎ مرور‏‎ را‏‎ تاكتيكي‌‏‎
به‌دليل‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎ بعدازظهر‏‎ تمرين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
فيزيوتراپي‌‏‎ به‌‏‎ پزشك‌تيم‌‏‎ دستور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ مصدوميت‌حضور‏‎
.پرداخت‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ امروز‏‎ بايدساعت‌ 11‏‎ اردو‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ بازيكنان‌‏‎
تمرين‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎كنند‏‎ معرفي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎
ورزشگاه‌‏‎ (‎‎‏‏2‏‎) شماره‌‏‎ زمين‌چمن‌‏‎ در‏‎ ساعت‌ 30/15‏‎ بعدازظهر‏‎ نوبت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آزادي‌برگزار‏‎كرد‏‎ موافقت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ گده‌‏‎ يورگن‌‏‎


فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ مسئولان‌روابط‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌هفته‌‏‎ اواخر‏‎ گده‌‏‎ يورگن‌‏‎:فوتبال‌گفت‌‏‎
.آمد‏‎ خواهد‏‎ به‌ايران‌‏‎
گده‌مخالف‌‏‎ گرفتن‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ ابتدا‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
او‏‎ با‏‎ براي‌كار‏‎ عجيبي‌‏‎ اصرار‏‎ منصورپورحيدري‌‏‎ چون‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎
ايران‌‏‎ سفارت‌‏‎ واز‏‎ پذيرفتيم‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيشنهادسرمربي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎
.صادركند‏‎ ويزا‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ آلمان‌خواستيم‌‏‎ در‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمايل‌‏‎ گذشته‌‏‎ شنبه‌‏‎ پنج‌‏‎ گده‌‏‎
خواهد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ شود‏‎ وي‌صادر‏‎ ويزاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اعلام‌كرد‏‎
.آمد‏‎
كشاورز‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌المپيك‌ ، ‏‎ در‏‎ مربيگري‌‏‎ تجربه‌‏‎ گده‌‏‎
جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ پرورش‌‏‎ را‏‎واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎
سرمربي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جوانان‌آسيا‏‎
حادثه‌‏‎ دچار‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎


دوره‌‏‎ نهمين‌‏‎ آغاز‏‎ مانده‌به‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ آسيادر‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌واليبال‌‏‎
در‏‎ و‏‎ شد‏‎ دچارحادثه‌‏‎ تصادف‌‏‎ سانحه‌‏‎ طي‌‏‎ جوانان‌ايران‌‏‎
.گرديد‏‎ بيمارستان‌بستري‌‏‎
يا‏‎ امروز‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ شكستگي‌‏‎ دچار‏‎ دست‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ "كارخانه‌‏‎"
تيم‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ حاضر‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ فردا‏‎
تمرين‌‏‎ اعرابي‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ برقي‌‏‎ عباس‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
.مي‌كند‏‎
شد‏‎ وارد‏‎ تاخير‏‎ چين‌با‏‎
در‏‎ كننده‌‏‎ شركت‌‏‎ خارجي‌‏‎ تيم‌‏‎ اولين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ تيم‌‏‎
تاخير‏‎ ساعت‌‏‎ با 12‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.شد‏‎ تهران‌‏‎ مهرآباد‏‎ فرودگاه‌‏‎ وارد‏‎
.مي‌كنند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ امروزتمرينات‌‏‎ صبح‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎
خارجي‌وارد‏‎ تيم‌‏‎ دومين‌‏‎ عنوان‌‏‎ كره‌جنوبي‌به‌‏‎ تيم‌‏‎ همچنين‌‏‎ امروز‏‎
.مي‌شود‏‎ تهران‌‏‎
پرمي‌آيد‏‎ دست‌‏‎ با‏‎ "ليوجان‌‏‎"
پس‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ چيني‌كنفدراسيون‌‏‎ دبير‏‎ "جان‌‏‎ ليو‏‎"
همراه‌‏‎ بابه‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ پر‏‎ دستي‌‏‎ واليبال‌با‏‎ سرمه‌اي‌پوش‌‏‎ حق‌الزحمه‌داوران‌‏‎ داشتن‌‏‎
و‏‎ حق‌‏‎ بازي‌ها‏‎ درپايان‌‏‎ ايراني‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ داوران‌‏‎ مي‌آيدتا‏‎ ايران‌‏‎
.دارند‏‎ دريافت‌‏‎ كامل‌‏‎ به‌طور‏‎ خودرا‏‎ حقوق‌‏‎
واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ پيشنهادبه‌‏‎ يك‌‏‎
واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مدارس‌به‌‏‎ بازگشايي‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ بامسئولان‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ ضمن‌‏‎ تا‏‎ پيشنهادمي‌شود‏‎
تا‏‎ نمايند‏‎ ترتيبي‌اتخاذ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ مناطق‌بيست‌گانه‌‏‎
.كنند‏‎ ديدن‌‏‎ اين‌بازي‌ها‏‎ از‏‎ بتوانند‏‎ دانش‌آموزان‌علاقمند‏‎
ايران‌را‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهتر‏‎ موجبات‌تشويق‌‏‎ نه‌تنها‏‎ حضوردانش‌آموزان‌‏‎
به‌‏‎ راعلاقمند‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ بلكه‌مي‌تواند‏‎ مي‌آورد ، ‏‎ فراهم‌‏‎
.زيباكند‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.