شماره‌ 1675‏‎ ‎‏‏،‏‎ 24 October 98 شنبه‌ 2آبان‌ 1377 ، ‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎
عراق‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ آسيا‏‎
كوبيد‏‎ هم‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ را‏‎

در‏‎ پيروزي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
زد‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ آبادان‌‏‎

جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎
سوريه‌ ، ‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ آسيا‏‎ ملت‌هاي‌‏‎
شد‏‎ همگروه‌‏‎ مالديو‏‎ و‏‎ بحرين‌‏‎

جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎
آزادگان‌‏‎

براي‌‏‎ برنز‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ يك‌‏‎
معلول‌‏‎ و‏‎ جانباز‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎
ايران‌‏‎

مسابقات‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ جهان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
برابر‏‎ ايران‌‏‎ منتخب‏‎ آزاد‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎ روسيه‌‏‎ نماينده‌‏‎

باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎
عراق‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ آسيااستقلال‌ ، ‏‎
كوبيد‏‎ هم‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ را‏‎


صفر‏‎ (‎عراق‌‏‎)‎هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎(ايران‌‏‎)‎ استقلال‌‏‎
.استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏44‏‎)‎موءمني‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏35‏‎)‎اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎:‎گلها‏‎
و‏‎ عبدالسلام‌‏‎ ناجي‌‏‎ محمد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ سانهوپ‌‏‎ يحيي‌‏‎ محمد‏‎:داور‏‎
(يمن‌‏‎ از‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎)زين‌سالم‌‏‎ محمد‏‎
(عراق‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ )صالح‌‏‎ علي‌‏‎ كاظم‌‏‎ و‏‎ آجيل‌‏‎ وليد‏‎:اخطاري‌ها‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ يكصد‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎:‎تماشاگر‏‎
حسن‌زاده‌ ، ‏‎ رضا‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎:‎استقلال‌‏‎
عليرضا‏‎ اكبرپور ، ‏‎ عليرضا‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ بختياري‌زاده‌ ، ‏‎ سهراب‏‎
سيروس‌‏‎ يزداني‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(تيموريان‌‏‎ سرژيك‌‏‎)منصوريان‌‏‎
محمد‏‎ و‏‎ (محمودي‌‏‎ كاظم‌‏‎)‎گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(نوازي‌‏‎ محمد‏‎)‎دين‌محمدي‌‏‎
موءمني‌‏‎
قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ دوره‌‏‎ دو‏‎ قهرمان‌‏‎ استقلال‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دوست‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ عراق‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ تهراني‌‏‎
و‏‎ جهان‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ موفقيت‌هايي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎.‎دهد‏‎
در‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ جمعي‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ آورد‏‎ بدست‌‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پرتحرك‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ گروههايي‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ قالب‏‎
با‏‎ نيروي‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎گذاشتند‏‎
روي‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ توانست‌‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎
تمامي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ آورد ، ‏‎ بدست‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ حركات‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ آخر‏‎ دقيقه‌‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نبود‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كيفيت‌‏‎ آن‌‏‎ تيمي‌‏‎ روحيه‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ توجه‌‏‎ عدم‌‏‎
.نديديم‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎
كرده‌‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ موقعيت‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اگر‏‎
.مي‌شكستند‏‎ هم‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ عراقي‌ها‏‎ شايد‏‎ بودند‏‎
موءمني‌ ، ‏‎ گروسي‌ ، ‏‎.كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ بسيار‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
طرف‌‏‎ به‌‏‎ طولي‌‏‎ و‏‎ عمقي‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ با‏‎ اكبرپور‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎
در‏‎ تمركز‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دفاع‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎
متوجه‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ استقلال‌‏‎ كردند ، ‏‎ خود‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ درون‌‏‎
سوق‌‏‎ تقوي‌‏‎ و‏‎ يزداني‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ شد‏‎ حريف‌‏‎ دفاع‌‏‎ فشردگي‌‏‎
كشاند‏‎ كناري‌‏‎ خطهاي‌‏‎ بسوي‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ زمين‌‏‎ كناره‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داد‏‎
تاكتيك‌‏‎ اين‌‏‎ كند ، ‏‎ باز‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ روزنه‌هاي‌‏‎ دفاعش‌‏‎ عمق‌‏‎ در‏‎ تا‏‎
را‏‎ آخر‏‎ ضربه‌‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ واقع‌‏‎ موءثر‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ تبديل‌‏‎ استقلال‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ اكبرپور‏‎
فرستاده‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ كه‌‏‎ موءمني‌‏‎ زيباي‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
انتظار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ بالايي‌‏‎ كيفيت‌‏‎ و‏‎ كلاس‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ بود‏‎
رفتن‌‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎ تحميل‌‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ گلهاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎
با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ را‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ انفرادي‌‏‎ بازي‌‏‎ بسوي‌‏‎
استقلال‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ حفظ‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ حجازي‌‏‎ تدبير‏‎
.برود‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ پيروز‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎
پايان‌ 90‏‎ تا‏‎ خود‏‎ تاكتيكي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
.شود‏‎ قاره‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ دقيقه‌ ، ‏‎
بازي‌‏‎ حساس‌‏‎ لحظات‌‏‎
از‏‎ را‏‎ خوب‏‎ فرصت‌‏‎ يك‌‏‎ برومند‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ خروج‌‏‎:‎دقيقه‌ 30‏‎ در‏‎ *
دفاع‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حريف‌‏‎ مهاجم‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ عراق‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎
.شود‏‎ خطرساز‏‎ نتوانست‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ استقلال‌‏‎
ديدني‌‏‎ سانتر‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ زرين‌‏‎ عالي‌‏‎ نفوذ‏‎:دقيقه‌ 33‏‎ در‏‎ *
افكند‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ دروازه‌‏‎ موءمني‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ او‏‎
مهار‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ حسن‌‏‎ هاشم‌‏‎ كه‌‏‎
.كرد‏‎
به‌‏‎ يزداني‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ توپي‌‏‎:استقلال‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎:‎دقيقه‌ 35‏‎ *
و‏‎ گروسي‌‏‎ هوشياري‌‏‎ با‏‎ رسيد‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ درون‌‏‎
.شد‏‎ تبديل‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ اكبرپور‏‎ به‌‏‎ او‏‎ عالي‌‏‎ پاس‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ كرنر‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ زحمت‌‏‎ با‏‎ منصوريان‌‏‎:‎دقيقه‌ 44‏‎ *
هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ زيبايي‌‏‎ به‌‏‎ دين‌محمدي‌‏‎
هاشم‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ تماشايي‌‏‎ سر‏‎ چرخش‌‏‎ با‏‎ موءمني‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ارسال‌‏‎
.نمود‏‎ استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ بدل‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ حسن‌‏‎
سانتر‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ از‏‎ منصوريان‌‏‎ ديدني‌‏‎ گريز‏‎ دقيقه‌ 52 ، ‏‎ در‏‎ *
با‏‎ توپ‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ توام‌‏‎ موءمني‌‏‎ شيرجه‌وار‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ او‏‎ ديدني‌‏‎
اوت‌‏‎ به‌‏‎ عراق‌‏‎ دروازه‌‏‎ عمودي‌‏‎ تيرك‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ ناچيزي‌‏‎ اختلاف‌‏‎
.رفت‌‏‎
"يوسف‌‏‎ اكرم‌‏‎"ضربه‌‏‎ بازي‌‏‎ پاياني‌‏‎ لحظات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دقيقه‌ 90‏‎ در‏‎ *
شكل‌‏‎ به‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ مهاجم‌‏‎
.شد‏‎ خارج‌‏‎ راهي‌‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ افقي‌‏‎ تيرك‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ خطرناكي‌‏‎
شد‏‎ حذف‌‏‎ اقبالي‌‏‎ بد‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نماينده‌‏‎ ديگر‏‎ پاس‌‏‎
اين‌‏‎ سوم‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ از‏‎ اقبالي‌‏‎ بد‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
بغداد‏‎ الشعب‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ پاس‌‏‎.‎ماند‏‎ باز‏‎ ها‏‎ رقابت‌‏‎
الطلبه‌‏‎ مقابل‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ تهاجمي‌‏‎ بازي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ شد‏‎ متوقف‌‏‎
پاس‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎شد‏‎ ها‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ وداع‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎
دقايق‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ افتاده‌‏‎ عقب‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
تلاش‌‏‎.‎ رساند‏‎ بثمر‏‎ را‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ اول‌‏‎ وقت‌‏‎ پاياني‌‏‎
.نداشت‌‏‎ بهمراه‌‏‎ حاصلي‌‏‎ دوم‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
:عكس‌‏‎ شرح‌‏‎
خط‏‎ عراق‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ داشتند‏‎ كننده‌‏‎ تعيين‌‏‎ و‏‎ ساز‏‎ سرنوشت‌‏‎ جدالي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ مياني‌‏‎
ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ترازو‏‎ كفه‌‏‎ استقلال‌‏‎ هاي‌‏‎ هافبك‌‏‎
مردان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎.‎بودند‏‎ كرده‌‏‎ تر‏‎ سنگين‌‏‎
.بود‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ درخشان‌‏‎

در‏‎ پيروزي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
زد‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ آبادان‌‏‎


اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ از‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ غياب‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
در‏‎ عراق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ مقابل‌‏‎ خود‏‎ برگشت‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ درگير‏‎
بودند‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
نتيجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ مقابل‌‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ با‏‎ تهاجمي‌‏‎ فوتبالي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎
از‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ گل‌‏‎ پر‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎رسيد‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ آبادان‌‏‎
.است‌‏‎ رسانده‌‏‎ كامل‌‏‎ آرامش‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ دور‏‎ اوليه‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ با‏‎ بازيكنانش‌‏‎ بهتر‏‎ شناخت‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ حالا‏‎
در‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ مي‌ايستد‏‎ حريفانش‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بهتر‏‎
.دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎
نيز‏‎ مسابقات‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ سپاهان‌‏‎ تالش‌‏‎ شهر‏‎ كوچك‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
در‏‎ و‏‎ نماند‏‎ بي‌نصيب‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ همانند‏‎
سپاهان‌‏‎.‎چشيد‏‎ را‏‎ باخت‌‏‎ نخستين‌‏‎ طعم‌‏‎ صالح‌نيا‏‎ شاگردان‌‏‎ مقابل‌‏‎
ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ دقيقه‌‏‎ خود 88‏‎ مستحكم‌‏‎ دفاع‌‏‎ با‏‎
شده‌‏‎ حساب‏‎ ضربه‌‏‎ تسليم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ ايستادگي‌‏‎
.شد‏‎ انصاري‌‏‎ عبدالحكيم‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اختلاف‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ همچنان‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎
.ماند‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ جدول‌‏‎ دوم‌‏‎ تيم‌‏‎
فجر‏‎ و‏‎ سايپا‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تماشايي‌‏‎ و‏‎ نزديك‌‏‎ ديدار‏‎ شيراز‏‎ در‏‎
چند‏‎ كه‌‏‎ فجر‏‎.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ سپاسي‌‏‎
سايپا‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ سپري‌‏‎ ناكامي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ هفته‌اي‌‏‎
بازيها‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ باارزش‌‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ تثبيت‌‏‎
پيكار‏‎ در‏‎ ملوان‌‏‎ انزلي‌‏‎ بندر‏‎ يعني‌در‏‎ تالش‌‏‎ شهر‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎
ملوانها‏‎ براي‌‏‎.‎داد‏‎ تلخ‌‏‎ شكستي‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ جوان‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎
بر‏‎ لرزه‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ روزگاري‌‏‎ كه‌‏‎
قابل‌‏‎ چندان‌‏‎ خانگي‌‏‎ ناگوار‏‎ باخت‌‏‎ مي‌انداختند ، ‏‎ حريفان‌‏‎ اندام‌‏‎
نود‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ خود‏‎ زودهنگام‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎.نيست‌‏‎ هضم‌‏‎
از‏‎ باارزش‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ محافظت‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌‏‎
پس‌‏‎ نيز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎كند‏‎ صيد‏‎ انزلي‌‏‎ مرداب‏‎ كنار‏‎
توانست‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ ديد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ رنگ‌‏‎ هفته‌ها‏‎ از‏‎
.بسپارد‏‎ فراموشي‌‏‎ به‌‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ پياپي‌‏‎ شكست‌هاي‌‏‎ غم‌‏‎
گل‌‏‎ خوردن‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خوش‌شانس‌‏‎ خيلي‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
گشود‏‎ را‏‎ ابومسلم‌‏‎ آمده‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ دوبار‏‎ بازي‌ ، ‏‎ اول‌‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ و‏‎
به‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
چندان‌‏‎ وضعيت‌‏‎ كه‌‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ براي‌‏‎.‎رسيد‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ پيروزي‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ نداشت‌‏‎ بازيها‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ مناسبي‌‏‎
.سازد‏‎ اميدوار‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎

جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎
سوريه‌ ، ‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ آسيا‏‎ ملت‌هاي‌‏‎
شد‏‎ همگروه‌‏‎ مالديو‏‎ و‏‎ بحرين‌‏‎


دوازدهمين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ مراسم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ آسياپنجشنبه‌‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ دوره‌‏‎
تيمهاي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ سرگروه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ دوم‌ ، ‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ مالديو‏‎ و‏‎ بحرين‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎
مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌‏‎ كشي‌ 42‏‎ قرعه‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ اول‌‏‎ تيمهاي‌‏‎:شدند‏‎ تقسيم‌‏‎ بدين‌شكل‌‏‎ گروه‌‏‎ ده‌‏‎ به‌‏‎
.شدند‏‎ برگزيده‌‏‎ سرگروه‌‏‎
:دو‏‎ گروه‌‏‎ ;قرقيزستان‌‏‎ و‏‎ عمان‌‏‎ تاجيكستان‌ ، ‏‎ عراق‌ ، ‏‎:‎يك‌‏‎ گروه‌‏‎
امارات‌ ، ‏‎:‎سه‌‏‎ گروه‌‏‎ ;مالديو‏‎ و‏‎ بحرين‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎
قطر ، ‏‎:چهار‏‎ گروه‌‏‎ ;بنگلادش‌‏‎ و‏‎ لانكا‏‎ سري‌‏‎ هند ، ‏‎ ازبكستان‌ ، ‏‎
كويت‌ ، ‏‎:‎پنج‌‏‎ گروه‌‏‎ ;فلسطين‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ اردن‌ ، ‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎
جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎:شش‌‏‎ گروه‌‏‎ ;بوتان‌‏‎ و‏‎ نپال‌‏‎ يمن‌ ، ‏‎ تركمنستان‌ ، ‏‎
كنگ‌ ، ‏‎ هنگ‌‏‎ اندونزي‌ ، ‏‎:هفت‌‏‎ گروه‌‏‎ ;مغولستان‌‏‎ و‏‎ لائوس‌‏‎ ميانمار ، ‏‎
;كره‌شمالي‌‏‎ و‏‎ تايوان‌‏‎ مالزي‌ ، ‏‎ تايلند ، ‏‎:‎هشت‌‏‎ گروه‌‏‎ ;كامبوج‌‏‎
ژاپن‌ ، ‏‎:‎ده‌‏‎ گروه‌‏‎ ;گوام‌‏‎ و‏‎ فيليپين‌‏‎ ويتنام‌ ، ‏‎ چين‌ ، ‏‎:‎نه‌‏‎ گروه‌‏‎
.برونئي‌‏‎ و‏‎ ماكائو‏‎ سنگاپور ، ‏‎
برگزاري‌‏‎ نحوه‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
با‏‎ همراه‌‏‎ ده‌گانه‌‏‎ گروههاي‌‏‎ برتر‏‎ است‌تيمهاي‌‏‎ نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎ آن‌‏‎
رقابتها ، ‏‎ ميزبان‌‏‎ ولبنان‌‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ قهرمان‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎
جام‌ملتهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دوازدهمين‌‏‎ نهايي‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎
مركز‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 2000‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ صعود‏‎ برگزارشود ، ‏‎ لبنان‌‏‎

جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎
آزادگان‌‏‎


تهران‌ 4‏‎ پيروزي‌‏‎ -‎يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ *
عليرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏52‏‎)سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏32‏‎)‎محمدخاني‌‏‎ نادر‏‎:گلها‏‎
و‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏73‏‎)‎مهدوي‌كيا‏‎ محمدهادي‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏62‏‎)‎امامي‌فر‏‎
نفت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏68‏‎)‎روئين‌تن‌‏‎ غلامعلي‌‏‎
يك‌‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎تبريز 2‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ *
براي‌‏‎ (‎‎‏‏64‏‎)زارعي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏57‏‎)‎ذوالرحمي‌‏‎ بابك‌‏‎:گلها‏‎
.ابومسلم‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏19‏‎)‎چشمه‌‏‎ گل‌‏‎ عبدالجليل‌‏‎ و‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
صفر‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ -اصفهان‌ 3‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ *
(‎‏‏79‏‎)تقي‌پور‏‎ ابراهيم‌‏‎ و‏‎ (‎و 40‏‎ ‎‏‏36‏‎)ميرزايي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎:گلها‏‎
پلي‌اكريل‌‏‎ براي‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ -‎صفر‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ *
ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏4‏‎)نجفي‌‏‎ سيدمهدي‌‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ -‎يك‌‏‎ تالش‌‏‎ چوكاي‌‏‎ *
چوكا‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏88‏‎)انصاري‌‏‎ عبدالحكيم‌‏‎:‎گل‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپاي‌‏‎ -شيراز 2‏‎ فجرسپاسي‌‏‎ *
و‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏75‏‎)‎خرم‌زي‌‏‎ محمود‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏16‏‎)‎برزگر‏‎ محمد‏‎:‎گلها‏‎
سايپا‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏73‏‎)اكبريان‌‏‎ علي‌‏‎

براي‌‏‎ برنز‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ يك‌‏‎
معلول‌‏‎ و‏‎ جانباز‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎
ايران‌‏‎


مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جريان‌‏‎ دبي‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ معلولان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
بلند‏‎ با‏‎ وزن‌ 60كيلوگرم‌‏‎ در‏‎ محمدي‌‏‎ بابك‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ دارد ، ‏‎
كريمي‌پور‏‎ فريدون‌‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ گرمي‌‏‎ كيلو‏‎ وزنه‌ 175‏‎ كردن‌‏‎
برنز‏‎ مدال‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ كردن‌ 180‏‎ بلند‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دروزن‌ 56‏‎
.كردند‏‎ كسب‏‎
با 10‏‎ كشورمان‌‏‎ معلولان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مختاريان‌‏‎ سعيد‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دراين‌‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
/وزنه‌ 5‏‎ كردن‌‏‎ بلند‏‎ با‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ گرم‌‏‎ كيلو‏‎ وزن‌ 52‏‎ در‏‎
.آورد‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎ چهارم‌‏‎ مقام‌‏‎ كيلوگرمي‌‏‎ ‎‏‏157‏‎

مسابقات‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ جهان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
برابر‏‎ ايران‌‏‎ منتخب‏‎ آزاد‏‎
شد‏‎ روسيه‌اعلام‌‏‎ نماينده‌‏‎


منتخب‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ اسامي‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
.كرد‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
دودانگه‌ ، ‏‎ اكبر‏‎ علي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ لايق‌ ، 58‏‎ رضا‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏54‏‎
:كيلوگرم‌‏‎ اكبرنژاد ، 69‏‎ تقي‌‏‎ و‏‎ كاوه‌‏‎ مهدي‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏63‏‎
درستكار ، ‏‎ پژمان‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ اكبرنژاد ، 76‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ اميرتوكليان‌‏‎
و‏‎ كارگر‏‎ عبدالرضا‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ قنبري‌ ، 97‏‎ فريدون‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏85‏‎
منصور‏‎:‎مربيان‌‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎:جديدي‌1300كيلوگرم‌‏‎ عباس‌‏‎
محمد‏‎:‎سرپرست‌‏‎ داودي‌ ، ‏‎ احد‏‎:‎داور‏‎ اعتصامي‌ ، ‏‎ يداله‌‏‎ برزگر ، ‏‎
تيم‌‏‎ غلامي‌ ، ‏‎ رضا‏‎:‎كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ نماينده‌‏‎ آقايي‌ ، ‏‎ مشهدي‌‏‎
دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزادباشگاههاي‌‏‎ كشتي‌‏‎ منتخب‏‎
به‌‏‎ ماخاچكالا‏‎ درشهر‏‎ جهان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ روسيه‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎
مقابل‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎
و‏‎ رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ مطلق‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ بلغارستان‌‏‎ كشتي‌‏‎ نماينده‌‏‎
مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ فتح‌‏‎ اميدهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
.است‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ روسيه‌‏‎ عازم‌‏‎ سال‌جاري‌‏‎ آبان‌ماه‌‏‎ هفتم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.