شماره‌ 1689‏‎ ‎‏‏،‏‎10 November 1998 آبان‌ 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 19‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فوتبال‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎
در‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
مي‌زند‏‎ اردو‏‎ امارات‌‏‎

مرحوم‌‏‎ جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
دومين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎
شد‏‎ اميدوار‏‎ صعود‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎

در‏‎ جهان‌‏‎ منتخب‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ سارايوو‏‎
مي‌رود‏‎ بوسني‌‏‎

رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ناشنوايان‌‏‎
مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ تايوان‌‏‎ آسيايي‌‏‎

تيراندازي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎
قزاقستان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎ تايوان‌‏‎ مغلوب‏‎

ملي‌‏‎ فوتبال‌تيم‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎
در‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
مي‌زند‏‎ اردو‏‎ امارات‌‏‎اردو‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
باتجربه‌ها‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ تلفيقي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ زد‏‎ خواهد‏‎
بازيهاي‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ را‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ توانايي‌‏‎
.شود‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎

هفته‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌رود‏‎ شبانه‌روزي‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ حضور 25‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎
دوشنبه‌‏‎ و‏‎ يك‌شنبه‌‏‎ شنبه‌ ، ‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
دوبي‌‏‎ راهي‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ بدني‌‏‎ سنگين‌‏‎ تمرينات‌‏‎
.كند‏‎ برپا‏‎ را‏‎ خود‏‎ روزه‌‏‎ ده‌‏‎ اردوي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
كشورهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
تداركاتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ اردو‏‎ به‌‏‎ سنگاپور‏‎ و‏‎ ايتاليا‏‎
به‌‏‎ امارات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ لغو‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ اما‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎
.شد‏‎ انتخاب‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ انجام‌‏‎ محل‌‏‎ عنوان‌‏‎
خواهد‏‎ پيدا‏‎ اسكان‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
تيمهاي‌‏‎ با‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.كند‏‎ برگزار‏‎ امارات‌‏‎ باشگاهي‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
سفر‏‎ دوبي‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ تمامي‌ 25‏‎:گفت‌‏‎
جمع‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ پنج‌‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ خواهند‏‎
.خورد‏‎ خواهند‏‎ خط‏‎ فعلي‌‏‎ نفرات‌‏‎
پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ داور‏‎ سوريه‌‏‎ از‏‎ الرفايي‌‏‎ محمود‏‎
تلفني‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
سري‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ صراحتا‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خارجي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.داد‏‎ نخواهند‏‎ انجام‌‏‎ ايراني‌‏‎ داوران‌‏‎
رسمي‌‏‎ بطور‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
داوران‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ قضاوت‌‏‎ ايراني‌‏‎
:گفت‌‏‎ موضع‌‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ دبير‏‎ دانشور‏‎
تصميم‌گيري‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ سئوال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎
.هستم‌‏‎ فراهاني‌‏‎ آقاي‌‏‎ فرامين‌‏‎ مطيع‌‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مشاور‏‎ خصوص‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
احتمال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ سوريه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ حال‌‏‎
در‏‎ الرفايي‌‏‎.‎است‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ قاضي‌‏‎ "الرفايي‌‏‎ محمود‏‎" زياد‏‎
.بود‏‎ شريف‌‏‎ جمال‌‏‎ كمك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎
پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ بازگشت‌‏‎
باقي‌‏‎ زمان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎
باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ رضا‏‎ است‌‏‎
.بازگشتند‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎
مي‌برد‏‎ بسر‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ بوخوم‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ براي‌‏‎ شاهرودي‌‏‎
.است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ گويا‏‎ اما‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ دور‏‎ فوتبال‌‏‎ تمرينات‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎ شاهرودي‌‏‎
.مي‌رود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ قطع‌‏‎
است‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ "فولر‏‎ رودي‌‏‎"
فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ بدعوت‌‏‎
به‌‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ جمعه‌ 22‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ آلمان‌‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ سفر‏‎ تهران‌‏‎
باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ "كونوواك‌‏‎" و‏‎ "كالموند‏‎ راينر‏‎"
آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "فولر‏‎ رودي‌‏‎" همراه‌‏‎ به‌‏‎
استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎ باشگاه‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎ و‏‎
.مي‌آيند‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎
مسئولان‌‏‎ با‏‎ مذاكراتي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ اقامت‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهند‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ تماشا‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎ نام‌‏‎ صاحب‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎
وي‌‏‎ پيوستن‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ عضويت‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ مدافع‌‏‎
لوركوزن‌‏‎ باير‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ تيم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ مستحكم‌‏‎
كرد‏‎ تغيير‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ ساعت‌‏‎
در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ برگزاري‌‏‎ ساعت‌‏‎
تغيير‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دهم‌‏‎ چارچوبهفته‌‏‎
.شد‏‎ جمعه‌موكول‌‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 14‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
ساعت‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ جمعه‌ 22‏‎ روز‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎
زمان‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ درورزشگاه‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ ساعت‌ 16اعلام‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ قبلي‌‏‎
خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ مكان‌‏‎ و‏‎ ساعت‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ متعاقبا‏‎
مصاف‌‏‎ به‌‏‎ ورزشگاه‌آزادي‌‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 14‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
.مي‌روند‏‎ هم‌‏‎

مرحوم‌‏‎ جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
دومين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎
شد‏‎ اميدوار‏‎ صعود‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎


جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ قدرداني‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ فرانسه‌‏‎
مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ چهارمين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جوان‌ ، ‏‎ شيرودي‌ ، تهران‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎
سد‏‎ در‏‎ هما‏‎ و‏‎ كردند‏‎ غلبه‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ ياران‌‏‎
.شد‏‎ متوقف‌‏‎ داوران‌‏‎
سرشناس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ هما‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎
يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ داوران‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
.رسيد‏‎
هنروري‌‏‎ مهدي‌‏‎ داوران‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ عليدوستي‌‏‎ حميد‏‎ هما‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎
.زدند‏‎ گل‌‏‎
كه‌‏‎ دادند‏‎ انجام‌‏‎ كيان‌‏‎ و‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ دومين‌‏‎
منوچهر‏‎.‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ پنج‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ شيرودي‌‏‎ تيم‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎
شيرودي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ دل‌افروز‏‎ جعفر‏‎ و‏‎ كفشچي‌‏‎ ايرج‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(گل‌‏‎ ‎‏‏3‏‎)‎شعبابي‌‏‎
براي‌‏‎ خوش‌رزم‌‏‎ سيروس‌‏‎ و‏‎ پاكزاد‏‎ محمد‏‎ و‏‎ رساندند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.زدند‏‎ گل‌‏‎ كيان‌‏‎
و‏‎ بودند‏‎ ديدار‏‎ سومين‌‏‎ برگزاركننده‌‏‎ دارايي‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ تهران‌‏‎
خود‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ بر‏‎ شش‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ تهران‌جوان‌‏‎ تيم‌‏‎
‎‏‏،‏‎(گل‌‏‎ ‎‏‏2‏‎)تحصيلداري‌‏‎ مهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎گل‌‏‎ ‎‏‏2‏‎)‎فرهاديان‌‏‎ قاسم‌‏‎ كند‏‎ غلبه‌‏‎
گئورگ‌‏‎.‎بودند‏‎ تهران‌جوان‌‏‎ گلزنهاي‌‏‎ (گل‌‏‎ ‎‏‏2‏‎)‎حاتمي‌‏‎ حسن‌‏‎
ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دارايي‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ ماشاءالله‌زاده‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ هاكوپيان‌‏‎
.رساندند‏‎
آتش‌نشاني‌‏‎ بر‏‎ گل‌‏‎ ده‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ياران‌‏‎ تيم‌‏‎
دروازه‌‏‎ بار‏‎ چهار‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ پيروز‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ پيروزي‌‏‎ دومين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ باز‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ بانك‌‏‎
زننده‌‏‎ فركي‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ جواد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎گل‌‏‎ ‎‏‏2‏‎)‎كاظمي‌‏‎ غفور‏‎
.بودند‏‎ ياران‌‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎
با‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ خود‏‎ پيروزي‌‏‎ دومين‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎
لواساني‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ صفايي‌‏‎ مصطفي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ شهيد‏‎ بنياد‏‎ تيم‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ ديروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎
تماشاگران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ حضور‏‎ فرانسه‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ قدرداني‌‏‎ مورد‏‎ برگزاركننده‌‏‎ كميته‌‏‎ و‏‎
مهدي‌‏‎ رفيع‌ ، ‏‎ محمود‏‎ خشنود ، ‏‎ محمدعلي‌‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ قضاوتهاي‌‏‎
عهده‌‏‎ به‌‏‎ اسماعيلي‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ حيدري‌‏‎ كاظم‌‏‎ ابراهيم‌زاده‌ ، ‏‎
.داشتند‏‎
چهارشنبه‌ 20/8/77‏‎ روز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
تهران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ -هما‏‎ -‎ساعت‌ 13‏‎ *
اميدوار‏‎ ايرج‌‏‎ -‎انتظام‌‏‎ -‎ساعت‌ 14‏‎ *
آتش‌نشاني‌‏‎ -‎آرارات‌‏‎ -‎ساعت‌ 15‏‎ *
داوران‌‏‎ -‎اكباتان‌‏‎ -‎ساعت‌ 15‏‎ *
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ سال‌‏‎ بالاي‌ 40‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ بازيها‏‎ كليه‌‏‎ *
روزشنبه‌ 77/8/23‏‎ برنامه‌‏‎
سني‌ 40سال‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ نشاني‌‏‎ آتش‌‏‎ -ملت‌‏‎ بانك‌‏‎-(‎‎‏‏13‏‎) ساعت‌‏‎
سني‌ 50سال‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ آرارات‌‏‎ -‎ جوان‌‏‎ تهران‌‏‎-(‎‏‏14‏‎) ساعت‌‏‎
سال‌‏‎ سني‌ 50‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ شاهين‌‏‎ -استقلال‌‏‎ -‎(‎‎‏‏15‏‎)ساعت‌‏‎
سال‌‏‎ سني‌ 40‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ دارايي‌‏‎ - استقلال‌‏‎-‎ (‎‎‏‏16‏‎) ساعت‌‏‎

در‏‎ جهان‌‏‎ منتخب‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ سارايوو‏‎
مي‌رود‏‎ بوسني‌‏‎


منتخب‏‎ تيم‌‏‎ ميان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ جهان‌‏‎
خواهد‏‎ برگزار‏‎ (‎ارديبهشت‌ 78‏‎ ‎‏‏7‏‎)‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ هرزگوين‌‏‎ -‎ بوسني‌‏‎
.شد‏‎
برزيل‌‏‎ از‏‎ رونالدو‏‎ همچون‌‏‎ نامي‌‏‎ صاحب‏‎ بازيكنان‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دنيس‌‏‎ و‏‎ كرواسي‌‏‎ از‏‎ سوكر‏‎ داوور‏‎ ازفرانسه‌‏‎ زيدان‌‏‎ زين‌الدين‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ شركت‌‏‎ هلند‏‎ از‏‎ كمپ‌‏‎ برگ‌‏‎
مربيان‌‏‎ ژاكه‌‏‎ امه‌‏‎ و‏‎ فوگتس‌‏‎ برتي‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎
خواهند‏‎ برعهده‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سابق‌‏‎
بوسني‌‏‎ مركز‏‎ سارايوو‏‎ شهر‏‎ كوزوو‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎.داشت‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ نصيب‏‎ آن‌‏‎ عوايد‏‎ كليه‌‏‎ شدو‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎
.مي‌شود‏‎ بوسني‌‏‎
در‏‎ تماسي‌‏‎ طي‌‏‎ بوسني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ پوسينا‏‎ يوسف‌‏‎
مورد‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ پيشنهاد‏‎ اين‌‏‎ فيفا‏‎ بامسئولان‌‏‎ زوريخ‌‏‎
.شد‏‎ واقع‌‏‎ فيفا‏‎ قبول‌‏‎

رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ناشنوايان‌‏‎
مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ تايوان‌‏‎ آسيايي‌‏‎


فوتبال‌‏‎ و‏‎ دووميداني‌‏‎ واليبال‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شركت‌‏‎ تايوان‌‏‎ آسيايي‌ 99‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ ناشنوايان‌‏‎
ناشنوايان‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎.كرد‏‎ خواهند‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ طي‌دوازده‌‏‎ آزاد‏‎ و‏‎ فرنگي‌‏‎ رشته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كشور‏‎
جوانان‌‏‎ نوجوانان‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ هم‌اكنون‌ 44‏‎ بوده‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎
فعاليت‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ آزاد‏‎ و‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ رشته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ وبزرگسالان‌‏‎
.دارند‏‎
سال‌‏‎ ده‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كشور‏‎ ناشنوايان‌‏‎ كشتي‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ كرمانشاه‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎

تيراندازي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎
قزاقستان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


براي‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ مردان‌‏‎ تيراندازي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اردوي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آماده‌‏‎ بانكوك‌‏‎ بازيهاي‌آسيايي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎ قزاقستان‌‏‎ پايتخت‌‏‎ آلماتي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎
نيز‏‎ آلماتي‌‏‎ در‏‎ پنج‌جانبه‌‏‎ مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ قراراست‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
شركت‌‏‎ ورزشكار‏‎ ايران‌ 8‏‎ تيراندازي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎.كند‏‎ شركت‌‏‎
و‏‎ بادي‌‏‎ كلت‌‏‎ خفيف‌ ، ‏‎ تفنگ‌‏‎ تفنگ‌بادي‌ ، ‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎
با‏‎ واستاندارد‏‎ آزاد‏‎ تپانچه‌‏‎ فاير ، ‏‎ سنتر‏‎ تپانچه‌‏‎ جنگي‌ ، ‏‎ كلت‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ مسابقه‌‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيمهاي‌‏‎
آمادگي‌‏‎ جنبه‌‏‎ نيز‏‎ تيمها‏‎ ديگر‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دو‏‎ ايران‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ بازيهاي‌آسيايي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
شركت‌‏‎ تركمنستان‌‏‎ قرقيزستان‌و‏‎ تيمهاي‌‏‎ و‏‎ قزاقستان‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎
.دارند‏‎

ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎ تايوان‌‏‎ مغلوب‏‎


يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مقابل‌‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ پاياني‌‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ تايوان‌‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ هند‏‎ -‎ كلكته‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ بر 79‏‎ نتيجه‌ 97‏‎ با‏‎ ديداري‌پربرخورد‏‎ در‏‎ تايوان‌‏‎
بر 39‏‎ نتيجه‌ 61‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎.‎گذشت‌‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.رسيده‌بود‏‎ به‌پايان‌‏‎ تايوان‌‏‎ تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎
تيم‌قطر‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ دومين‌‏‎
:آمد‏‎ به‌دست‌‏‎ زير‏‎ نتايج‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ ديگر‏‎ در‏‎.مي‌رود‏‎
كويت‌ 46‏‎ - كنگ‌ 69‏‎ هنگ‌‏‎
شمالي‌ 86‏‎ كره‌‏‎ - لبنان‌ 60‏‎
بنگلادش‌ 58‏‎ - هند 102‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri computer center.