شماره‌ 1719‏‎ ‎‏‏،‏‎17 December 1998 آذر 1377 ، ‏‎ پنج‌شنبه‌ 26‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Interview
Last Page
آسان‌‏‎ ايران‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ "چيني‌ها‏‎"
شكستند‏‎

آسيايي‌‏‎ خبرهاازبازيهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎
بانكوك‌‏‎

در‏‎ طيبي‌‏‎ وبهنام‌‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎
فينال‌‏‎

هندبال‌‏‎ چنگ‌‏‎ از‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎
!پريد‏‎ ايران‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برنامه‌‏‎

فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
به‌‏‎ مردم‌‏‎ شادكردن‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ فكر‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎

آسان‌‏‎ ايران‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ "چيني‌ها‏‎"
شكستند‏‎


بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
است‌‏‎ ايران‌‏‎ حريف‌‏‎ سخت‌ترين‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ كويت‌‏‎
قبلي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ چين‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ دربازي‌‏‎
علي‌‏‎ و‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ خود‏‎ خوب‏‎ پاسهاي‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ خود‏‎
با‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ باقري‌‏‎.‎كند‏‎ تغذيه‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ موسوي‌‏‎
. شود‏‎ مي‌‏‎ ديده‌‏‎ چين‌‏‎ تيم‌‏‎ خوب‏‎ هافبك‌‏‎
ايران‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏55‏‎)‎موسوي‌‏‎ علي‌‏‎:گل‌‏‎ صفر‏‎ چين‌‏‎ -يك‌‏‎ ايران‌‏‎
(چين‌‏‎)‎لي‌تاي‌‏‎ و‏‎ (‎ايران‌‏‎)دايي‌‏‎ علي‌‏‎:‎اخطاري‌ها‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ از 30‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎
(لبنان‌‏‎)‎اياد‏‎ نبيل‌‏‎:‎داور‏‎
نادر‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ غلامپور ، ‏‎ بهزاد‏‎:‎ايران‌‏‎
مهدي‌‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ (‎كاپيتان‌‏‎)محمدخاني‌‏‎
كريم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(دقيقه‌ 92‏‎ از‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎)‎استيلي‌‏‎ حميد‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎
از‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎)موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ يزداني‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎
دايي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دقيقه‌ 68‏‎
فان‌‏‎ جي‌هاي‌ ، ‏‎ سان‌‏‎ انهوا ، ‏‎ ژانگ‌‏‎ يانگ‌ ، ‏‎ جين‌‏‎:چين‌‏‎
جي‌ژه‌ ، ‏‎ ژائو‏‎ فنگ‌ ، ‏‎ لي‌وي‌‏‎ يو ، ‏‎ مامينگ‌‏‎ لي‌تاي‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎كاپيتان‌‏‎)‎زهي‌‏‎
يانگ‌‏‎ يو ، ‏‎ جين‌‏‎ لي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(دقيقه‌ 65‏‎ از‏‎ هوانگ‌‏‎ يانگ‌‏‎)‎شوچانگ‌‏‎
(دقيقه‌ 84‏‎ از‏‎ بيان‌‏‎ جون‌‏‎)‎چن‌‏‎
اتفاق‌‏‎:‎قليچ‌خاني‌‏‎ سيامك‌‏‎ -همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ -بانكوك‌‏‎
سيزدهمين‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ نداد ، ‏‎ روي‌‏‎ غيرمترقبه‌اي‌‏‎
مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎.‎رسيدند‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎
همان‌‏‎ با‏‎ چيني‌ها‏‎ نبود ، ‏‎ مقاومي‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ حريف‌‏‎ چين‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ سالهاست‌‏‎ كه‌‏‎ اساسي‌‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎
.شدند‏‎ ما‏‎ برتر‏‎ بازيكنان‌‏‎ مغلوب‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ گريبانند‏‎
نظر‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ مانند‏‎ تيمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بازيها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مدعي‌‏‎ دو‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎.‎نبود‏‎ غني‌‏‎ برتر‏‎ بازيكنان‌‏‎ داشتن‌‏‎
آمدند ، ‏‎ بانكوك‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگ‌‏‎
فقر‏‎ و‏‎ ضعف‌ها‏‎ دچار‏‎ نيز‏‎ تيمها‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ غايب‏‎ عربستان‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ تنها‏‎.‎باشند‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعي‌‏‎ بتوانند‏‎ تا‏‎ بسيارند‏‎
دارد ، ‏‎ قرار‏‎ ايران‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ تيمي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بازيكن‌‏‎ نظر‏‎
راحتي‌‏‎ به‌‏‎ كويتي‌ها‏‎.‎رسيد‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كويتي‌‏‎ همين‌‏‎
داشتن‌‏‎ كه‌‏‎ نمودند‏‎ ثابت‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ ميزبان‌‏‎
يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ در‏‎ نقشي‌‏‎ چه‌‏‎ آماده‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيكن‌‏‎
دچار‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ تايلنديها‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ "دقيقا‏‎ دارد ، ‏‎ تيم‌‏‎
ريشه‌اي‌‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎ تايلند‏‎ چون‌‏‎ نيز‏‎ چين‌‏‎.‎بودند‏‎ كمبود‏‎
و‏‎ تكنيكي‌‏‎ كمبودهاي‌‏‎ دچار‏‎ آن‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎
ژائوجي‌‏‎" و‏‎ آنها‏‎ كاپيتان‌‏‎ "زهي‌‏‎ فان‌‏‎"حتي‌‏‎ بسيارند ، ‏‎ تاكتيكي‌‏‎
عدم‌‏‎ دچار‏‎ بازي‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ چيني‌ها‏‎ هاي‌ ، ‏‎ سان‌جي‌‏‎ و‏‎ "ژه‌‏‎
برتري‌جويي‌‏‎ حس‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ بازيكنان‌‏‎.‎بودند‏‎ شده‌‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎
كرده‌‏‎ دوم‌‏‎ درجه‌‏‎ حريف‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ را‏‎ چين‌‏‎ روحي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
.برسانند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ بيشتري‌‏‎ گلهاي‌‏‎ مي‌توانستند‏‎ و‏‎ بودند‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ محوله‌‏‎ وظايف‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
ما‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ حالا‏‎ رسيدند ، ‏‎ تيمي‌‏‎ خاص‌‏‎ نظم‌‏‎ يك‌‏‎
توپ‌‏‎ داشتن‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كجاست‌‏‎ تا‏‎ حركتشان‌‏‎ شعاع‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎
موسوي‌‏‎.‎كنند‏‎ حمايت‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ بازيكن‌‏‎ بايد‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎
استيلي‌ ، ‏‎ باقري‌ ، ‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جاافتاده‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ با‏‎
يكديگر‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بهتري‌‏‎ درك‌‏‎ نيز‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ يزداني‌ ، ‏‎
در‏‎ زرينچه‌‏‎ گماردن‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎.نموده‌اند‏‎ پيدا‏‎
نظر‏‎ از‏‎ نيز‏‎ غلامپور‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ بهتري‌‏‎ نظم‌‏‎ دفاعي‌‏‎ نقطه‌‏‎ آخرين‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ بهتري‌‏‎ وضعيت‌‏‎ روحي‌‏‎
خط‏‎.‎مي‌شناسيم‌‏‎ خوب‏‎ را‏‎ پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ حريف‌‏‎ كويت‌‏‎
برتري‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ خطوط‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ حمله‌‏‎
خوب‏‎ را‏‎ دروازه‌‏‎ -‎ولهيب‏‎ جاسم‌الهويدي‌‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎
ضمن‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ خطا‏‎ به‌‏‎ كمتر‏‎ آنان‌‏‎ ضربه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌شناسند‏‎
.هستند‏‎ خوبي‌‏‎ سرزني‌‏‎ قدرت‌‏‎ داراي‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ اينكه‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ همانجايي‌‏‎ در‏‎ كويت‌‏‎ روشن‌‏‎ نقطه‌‏‎ "اتفاقا‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ جمع‌‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ زرينچه‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ ضعف‌‏‎ دچار‏‎ ديگر‏‎ خطوط‏‎
كه‌‏‎ بلندي‌‏‎ توپهاي‌‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ نمي‌دهد ، ‏‎ انجام‌‏‎ هم‌‏‎ اضافي‌‏‎ كار‏‎
.دارد‏‎ مشكل‌‏‎ كمي‌‏‎ مي‌شود‏‎ فرستاده‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ از‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ نمايانتر‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ جاسم‌الهويدي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ لااقل‌‏‎
كويتي‌ها‏‎ كه‌‏‎ كرنري‌‏‎ ضربات‌‏‎ روي‌‏‎ حتي‌‏‎ كرد ، ‏‎ فكري‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎
يا‏‎ باقري‌‏‎ مثل‌‏‎ بلند‏‎ قد‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ بايد‏‎ مي‌آورند‏‎ بدست‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ نفر‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ يارگيري‌‏‎ الهويدي‌‏‎ با‏‎ موسوي‌‏‎
آن‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ مربيان‌‏‎ تا‏‎ نداد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هرگز‏‎ ضعف‌‏‎ اين‌‏‎ چين‌‏‎
چين‌‏‎ با‏‎ "كاملا‏‎ كويت‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ شيوه‌‏‎ بينديشند ، ‏‎ چاره‌اي‌‏‎
هوشمندانه‌اي‌‏‎ و‏‎ متمركز‏‎ ساكن‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متفاوت‌‏‎
قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ سومين‌‏‎ براي‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ نياز‏‎
اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ دسترس‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ كويت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎.يابيم‌‏‎ دست‌‏‎
.ماست‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ گلزدن‌‏‎ در‏‎ برابر‏‎ جدال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كويت‌‏‎ شانس‌‏‎
بار‏‎ سومين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ كويت‌‏‎ دايي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
كار‏‎ از‏‎ را‏‎ كويت‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ اگر‏‎ مي‌آورد‏‎ كشورمان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جام‌‏‎
.بياندازيم‌‏‎
فينال‌‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ براي‌‏‎ كويت‌‏‎
زد‏‎ ميزبان‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ ‎‏‏3‏‎
به‌‏‎ تايلند‏‎ مقابل‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ كويت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
ايران‌‏‎ با‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ يافت‌‏‎ راه‌‏‎ ديدارنهايي‌‏‎
.كند‏‎ مبارزه‌‏‎
هزار‏‎ از 70‏‎ بيش‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
داوري‌‏‎ به‌‏‎ بانكوك‌‏‎ شهر‏‎ راجامانگالا‏‎ درورزشگاه‌‏‎ تماشاگر‏‎
با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ برگزارشد‏‎ ژاپن‌‏‎ از‏‎ كاميكاواتورو‏‎
در‏‎.‎برسد‏‎ به‌برتري‌‏‎ برصفر‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ برتر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارايه‌‏‎
ضربه‌‏‎ با‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ حسين‌الخضري‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ دقيقه‌‏‎
حريف‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ كه‌‏‎ كويتي‌ها‏‎.‎كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ دروازه‌تايلند‏‎ سر‏‎
خود‏‎ مهاجم‌‏‎ سرلهيب‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌55‏‎ در‏‎ مي‌دادند‏‎ نشان‌‏‎
براي‌‏‎ خالد‏‎ دقيقه‌ 88شازده‌‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎
راتسخير‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ "پايي‌‏‎ يوتا‏‎" دروازه‌‏‎ بار‏‎ سومين‌‏‎
.كرد‏‎

آسيايي‌‏‎ خبرهاازبازيهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎
بانكوك‌‏‎


بود‏‎ ايران‌‏‎ وكشتي‌‏‎ كاراته‌‏‎ درخشش‌‏‎ روز‏‎ ديروز‏‎
:همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ بانكوك‌ ، ‏‎
و‏‎ كاراته‌‏‎ روز‏‎ تايلند ، ‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ روز‏‎ نهمين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
دو‏‎ و‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كاراته‌كاهاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎
نيز‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كردند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎
به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ از‏‎ درستكار‏‎ پژمان‌‏‎ و‏‎ كاوه‌‏‎ مهدي‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
پيكار‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ براي‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎ شدند‏‎ محروم‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎
رشادت‌‏‎ و‏‎ دلاوري‌‏‎ با‏‎ طيبي‌‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ اما‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
لحظه‌شماري‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎
كاراته‌‏‎ و‏‎ گيران‌‏‎ كشتي‌‏‎ هاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ ديروز‏‎.‎مي‌كنند‏‎
شكست‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌‏‎ ‎‏‏، بسكتباليستهاوهندباليستهاي‌‏‎ كاران‌‏‎
. كردند‏‎ راسپري‌‏‎ بدي‌‏‎ روز‏‎ برابرحريفان‌‏‎
ايران‌‏‎ كاراته‌‏‎ براي‌‏‎ نقره‌‏‎ ودو‏‎ طلا‏‎ يك‌‏‎
كاراته‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آزاد‏‎ وزن‌‏‎ ي‌‏‎ كاراته‌كا‏‎ "عليرضاكتيرايي‌‏‎"
بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ انفرادي‌‏‎ كوميته‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
"نيكي‌‏‎ تاكاهيرو‏‎" برابر‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎
در‏‎ كتيرايي‌‏‎.‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ از‏‎
صاحب‏‎ قهرمان‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎
تعداد‏‎ به‌‏‎ باارزش‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ نام‌ژاپني‌‏‎
.كند‏‎ اضافه‌‏‎ ايران‌‏‎ كاروان‌ورزشي‌‏‎ طلاهاي‌‏‎ مدال‌‏‎
كاتاي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ برجسته‌‏‎ ديگركاراته‌كاي‌‏‎ نكوفر‏‎
"آبه‌‏‎"رقابتها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎نقره‌رسيد‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ انفرادي‌‏‎
پيكارهاي‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ دارنده‌‏‎ و‏‎ ژاپني‌‏‎ صاحبنام‌‏‎ كاتاروي‌‏‎
نماينده‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ نخست‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 98‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.گرفت‌‏‎ برنز‏‎ اندونزي‌‏‎
وزن‌‏‎ كاراته‌كاي‌‏‎ "شاطرزاده‌‏‎ علي‌‏‎" رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
از‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ كيلوگرم‌ايران‌‏‎ منهاي‌ 75‏‎
.آويخت‌‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎
خود‏‎ كويتي‌‏‎ حريف‌‏‎ مغلوب‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ شاطرزاده‌‏‎
.بازماند‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ يافتن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎

در‏‎ طيبي‌‏‎ وبهنام‌‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎
فينال‌‏‎


شد‏‎ آزادانجام‌‏‎ كشتي‌‏‎ دوم‌‏‎ وزن‌‏‎ چهار‏‎ وزن‌كشي‌‏‎

سيزدهمين‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوم‌‏‎ وزن‌‏‎ چهار‏‎ كشي‌‏‎ وزن‌‏‎ مراسم‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎
.شناختند‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
در‏‎ سال‌ 97‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ طلايي‌‏‎ محمد‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 58‏‎ در‏‎
در‏‎.‎برود‏‎ قرقيزستان‌‏‎ از‏‎ مصاف‌كشتي‌گيري‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎
نماينده‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎ اميرتوكليان‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 69‏‎
كره‌‏‎ از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ نخست‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ وزن‌‏‎ دراين‌‏‎ ايران‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ شمالي‌‏‎
با‏‎ جهان‌‏‎ سال‌ 98‏‎ قهرمان‌‏‎ عليرضاحيدري‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 85‏‎ در‏‎
وي‌‏‎ قدر‏‎ حريف‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ كشتي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ ازكشور‏‎ حريفي‌‏‎
در 130‏‎.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ باهم‌ديدار‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎
از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ رضايي‌‏‎ عليرضا‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎
عباس‌‏‎ و‏‎ طيبي‌‏‎ بهنام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درحالي‌‏‎ اين‌‏‎خواهدرفت‌‏‎ مغولستان‌‏‎
با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 97‏‎ وزنهاي‌ 54‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ جديدي‌‏‎
كسب‏‎ براي‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ كليه‌‏‎ برابر‏‎ پيروزي‌‏‎
طلا‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ طيبي‌‏‎ بهنام‌‏‎.يافته‌اند‏‎ راه‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎
جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
را‏‎ مغولستان‌‏‎ از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎ تهران‌‏‎ سال‌ 98‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎
و‏‎ كاوه‌‏‎ مهدي‌‏‎ يعني‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 76‏‎ وزنهاي‌ 63‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎
مرحله‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ درستكار‏‎ پژمان‌‏‎
براي‌كسب‏‎ بايد‏‎ و‏‎ رفتند‏‎ بازنده‌ها‏‎ گروه‌‏‎ به‌‏‎ نهايي‌‏‎ ماقبل‌‏‎
.بپردازند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎

هندبال‌‏‎ چنگ‌‏‎ از‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎
!پريد‏‎ ايران‌‏‎


چهارم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ رقابت‌هاي‌هندبال‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎
پيكارها‏‎ اين‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
بر 23‏‎ نتيجه‌ 28‏‎ با‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ بانكوك‌‏‎ ديروزدر‏‎ عصر‏‎ كه‌‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎ چهارم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ شدندو‏‎ ژاپن‌‏‎ تيم‌‏‎ مغلوب‏‎
ژاپن‌‏‎ تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ بر 12‏‎ نتيجه‌ 16‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎
كويت‌‏‎ و‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ را‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎
بر 18‏‎ نتيجه‌ 29‏‎ با‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ اين‌ديدار‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ برگزار‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ بر 12‏‎ نتيجه‌ 15‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎
.يافته‌بود‏‎ خاتمه‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برنامه‌‏‎


رود‏‎ مي‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎
هفته‌‏‎ ناظران‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ اسامي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
روز‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ پانزدهم‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ آذر‏‎ جمعه‌ 27‏‎
ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ يادشده‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ناظران‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ اسامي‌‏‎
:است‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎
تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ ساعت‌ 14‏‎*
.آبادان‌‏‎
.اصفهانيان‌‏‎ فريدون‌‏‎:‎داور‏‎
.كياني‌‏‎ اكبر‏‎ و‏‎ نظري‌‏‎ ايرج‌‏‎:‎كمك‌ها‏‎
دزفولي‌‏‎ هادي‌‏‎:ناظر‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ ساعت‌ 14‏‎ *
اصفهان‌‏‎ تختي‌‏‎
عنايت‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ نجاتي‌‏‎ حسين‌‏‎:‎كمك‌ها‏‎عسگري‌‏‎ حسين‌‏‎:‎داور‏‎
خوشخوان‌‏‎ حسين‌‏‎:ناظر‏‎
در‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ با‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 30/14‏‎ *
تختي‌اهواز‏‎ ورزشگاه‌‏‎
محمد‏‎ و‏‎ پور‏‎ تقي‌‏‎ جواد‏‎:‎كمك‌ها‏‎.‎هميراد‏‎ غلامعلي‌‏‎:‎داور‏‎
اميري‌‏‎
بهنيا‏‎ غلامحسين‌‏‎:‎ناظر‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ با‏‎ تالش‌‏‎ چوكا‏‎ ساعت‌ 14‏‎ *
.تالش‌‏‎ پورياي‌ولي‌‏‎
.رام‌‏‎ پيروز‏‎ محمد‏‎:داور‏‎
.پرويز‏‎ اصلان‌‏‎ رحمان‌‏‎ و‏‎ شجاعي‌‏‎ كاظم‌‏‎:كمك‌ها‏‎
خوشخوان‌‏‎ حميد‏‎:ناظر‏‎

فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
به‌‏‎ مردم‌‏‎ شادكردن‌‏‎ ايران‌براي‌‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ فكر‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎


ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ منصورپورحيدري‌‏‎: ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ جواز‏‎ كه‌‏‎ چين‌‏‎ برابر‏‎ تيمش‌‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ديروز‏‎
ايران‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎
توكل‌‏‎ با‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ كوتاه‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ صادركرد ، ‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ خوشحال‌كردن‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ به‌‏‎
.هستيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎
باعث‌‏‎ روز‏‎ فاصله‌ 10‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ پنج‌‏‎ انجام‌‏‎:‎افزود‏‎ پورحيدري‌‏‎
استراحت‌ ، ‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ملي‌ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ خستگي‌‏‎
منظورآماده‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زماني‌‏‎ حداقل‌‏‎
.دارند‏‎ احتياج‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نهايي‌‏‎ درديدار‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ شدن‌‏‎
نمي‌كرد‏‎ فرق‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
مردم‌‏‎.‎كويت‌‏‎ يا‏‎ كنيم‌‏‎ بازي‌‏‎ برابرتايلند‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
علاقه‌مندان‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ فوتبال‌شناس‌‏‎ همه‌‏‎ ايران‌‏‎
.دارد‏‎ كشورما‏‎ در‏‎ بسياري‌‏‎
ما‏‎ و‏‎ مي‌خواهند‏‎ پيروزي‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ همه‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
تلاش‌‏‎ همه‌‏‎ ايراني‌‏‎ ميليونها‏‎ شادكردن‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ به‌‏‎ توكل‌‏‎ با‏‎
بازيها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
. يابيم‌‏‎ دست‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎:گفت‌‏‎ پورحيدري‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ تلاشم‌‏‎ همه‌‏‎ تحويل‌گرفتم‌ ، ‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
شرايط‏‎ اما‏‎ بگذاريم‌ ، ‏‎ گام‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ جوان‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌ها‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ تيمي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ شد‏‎ طوري‌‏‎
كه‌‏‎ جواناني‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ خوشحالم‌‏‎ من‌‏‎ بياييم‌‏‎ بازيها‏‎
و‏‎ داشتند‏‎ خوبي‌‏‎ شده‌انددرخشش‌‏‎ برگزيده‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
.دادند‏‎ نشان‌‏‎ شكل‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تواناييهاي‌‏‎
زيادي‌‏‎ زمان‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ آماده‌كردن‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
حكم‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ انجام‌شده‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ و‏‎ نداشتيم‌‏‎
. داشت‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎
دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ديدارنهايي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ بانكوك‌‏‎ در‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
ميزبان‌‏‎ تايلند‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ حساب‏‎ با‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.