شماره‌ 1727‏‎ ‎‏‏،‏‎27 December 1998 دي‌ 1377 ، ‏‎ يكشنبه‌ 6‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Women
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
عظام‌ ، ‏‎ مراجع‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎
و‏‎ نويسندگان‌‏‎ خطبا ، ‏‎ علماء ، ‏‎
براي‌‏‎ مردم‌‏‎ ترغيب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رسانه‌ها‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
فراخواند‏‎

اجتماعي‌‏‎ -‎سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
رد‏‎ يا‏‎ تعيين‌‏‎ مرجع‌‏‎:‎كشور‏‎ وزير‏‎
نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎
وزارت‌‏‎ اجرائي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ شوراها‏‎
كشورند‏‎

نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎
كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ فردا‏‎ شوراها‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎

از‏‎ عراق‌‏‎ پارلماني‌‏‎ هيات‌‏‎ ديدار‏‎
ايران‌‏‎

وزارت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ اطلاعيه‌‏‎
معتمدان‌‏‎ گزينش‌‏‎ درباره‌‏‎ كشور‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ ناظر‏‎ محلي‌‏‎

امور‏‎ وزارت‌‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎
ناآرامي‌‏‎ تشديد‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎
كوزوو‏‎ در‏‎

اعلام‌‏‎ بانوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجمع‌‏‎
كرد‏‎ موجوديت‌‏‎

نقش‌‏‎ همايش‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فردا‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎

نوشهر‏‎ و‏‎ چالوس‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
از‏‎ اخير‏‎ خشونت‌هاي‌‏‎ هدف‌‏‎:‎مجلس‌‏‎ در‏‎
در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ امنيت‌‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎
بود‏‎ ايران‌‏‎

خبر‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎ عالي‌‏‎ مشاور‏‎
كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎

عظام‌ ، ‏‎ مراجع‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎
و‏‎ نويسندگان‌‏‎ خطبا ، ‏‎ علماء ، ‏‎
براي‌‏‎ مردم‌‏‎ ترغيب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رسانه‌ها‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
فراخواند‏‎
اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎

نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ اعضاء‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ با‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎
.كردند‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎
رمضان‌ ، ‏‎ مبارك‌‏‎ ماه‌‏‎ حلول‌‏‎ تبريك‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
حضور‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در 20‏‎ كه‌‏‎ موقعيت‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎
شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ كه‌‏‎ بسياري‌‏‎ موانع‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ مردم‌‏‎
اشاره‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دوران‌‏‎ مثبت‌‏‎ كارنامه‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎
در‏‎ امور‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ فصل‌الخطابي‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.دانست‌‏‎ كشور‏‎
قانون‌‏‎ مانده‌‏‎ معطل‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ تشكيل‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سال‌‏‎ بيستمين‌‏‎ ميمنت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دانست‌‏‎ اساسي‌‏‎
.درمي‌آيد‏‎ اجرا‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎
حساس‌ترين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.دانست‌‏‎ كشور‏‎ اجتماعي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎

و‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ كار‏‎ خواندن‌‏‎ حساس‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ توفيق‌‏‎ آرزوي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ خداي‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ حقي‌‏‎ دادن‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ نمود‏‎ صدر‏‎ سعه‌‏‎
.باشند‏‎ موفق‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ مردم‌‏‎
همه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ قانون‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ محور‏‎ همچنين‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
.هستيم‌‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ مكلف‌‏‎ ما‏‎
تفرقه‌‏‎ موجب‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
تقويت‌‏‎ موجب‏‎ شوراها‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎:گفت‌‏‎ مي‌داند ، ‏‎ سستي‌‏‎ و‏‎
كنند‏‎ بيشتر‏‎ حضور‏‎ و‏‎ حرمت‌‏‎ احساس‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ مردم‌‏‎.‎است‌‏‎ نظام‌‏‎
.مي‌شود‏‎ قوي‌تر‏‎ نظام‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ دخالت‌‏‎ در‏‎ شوراها‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
گذاشتن‌‏‎ حرمت‌‏‎ مصاديق‌‏‎ بارزترين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ خود ، ‏‎ سرنوشت‌‏‎
رشد‏‎ داشته‌اند‏‎ حضور‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ هرجا‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎
شده‌اند‏‎ نظام‌‏‎ موفقيت‌‏‎ موجب‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ حلول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎
.بوده‌ايم‌‏‎ شاهد‏‎
بخشي‌‏‎ دولت‌‏‎ شوراها‏‎ امر‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مراجع‌ ، ‏‎ توصيه‌‏‎ مي‌كند‏‎ واگذار‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎ از‏‎
گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ گويندگان‌ ، ‏‎ خطباء ، ‏‎ و‏‎ علماء‏‎
دانست‌‏‎ مهم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ تشويق‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
مختلف‌‏‎ سليقه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ موظف‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎
.كنيم‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ مشتاقانه‌‏‎ حضور‏‎ زمينه‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎
مردم‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ وسيع‌تر‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ انتخاب‏‎ دامنه‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎
آنها‏‎ اشتياق‌‏‎ ببينند‏‎ نامزدها‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ سليقه‌هاي‌‏‎
هم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ بيشتر‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ باشكوهتر‏‎
و‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎ بايد‏‎ صلاحيت‌ها‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.باشد‏‎ مردم‌‏‎ حرمت‌‏‎ و‏‎ حضور‏‎ بر‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ موازين‌‏‎
براساس‌‏‎ نبايد‏‎ صلاحيت‌ها‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.است‌‏‎ بيشتر‏‎ زيانش‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ عمل‌‏‎ گمان‌‏‎ و‏‎ حدس‌‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎ تقويت‌‏‎ هدف‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ حضور‏‎ تقويت‌‏‎
مصالح‌‏‎ به‌‏‎ قومي‌‏‎ و‏‎ جناحي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ موجه‌‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ دعوت‌‏‎ مي‌انديشند‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
.شوند‏‎ نامزد‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ بانوان‌‏‎ حضور‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎:افزود‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
.خدمتگزاريم‌‏‎ اجراء‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎
سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ وي‌‏‎.داشت‌‏‎ حضور‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
انتخابات‌‏‎ مقدمات‌‏‎ مراحل‌‏‎ چگونگي‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
آشنايي‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ارائه‌‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضورشان‌‏‎ اهميت‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ حضور‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ نيزبا‏‎
اسلام‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ امور‏‎ از‏‎ را‏‎ مشاورت‌‏‎ و‏‎ نظرخواهي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎
محدوديت‌‏‎ ايجاد‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎دانست‌‏‎
را‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ به‌جز‏‎ انتخابات‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ براي‌‏‎
.دانست‌‏‎ مردود‏‎
شوراها‏‎ تشكيل‌‏‎ اجرايي‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ مبلغ‌‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
انتخابات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎ روستاها‏‎ و‏‎ شهرك‌‏‎ شهر ، ‏‎ شوراهاي‌‏‎

اجتماعي‌‏‎ -‎سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
رد‏‎ يا‏‎ تعيين‌‏‎ مرجع‌‏‎:‎كشور‏‎ وزير‏‎
نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎
وزارت‌‏‎ اجرائي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ شوراها‏‎
كشورند‏‎


ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اجتماعي‌‏‎ -‎سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
شوراها ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ گفت‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ تعيين‌‏‎ براي‌‏‎ صلاحيت‌دار‏‎ و‏‎ مسئول‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ تنها‏‎
هيات‌هاي‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎
.است‌‏‎ نظارتي‌‏‎ "صرفا‏‎ نظارت‌‏‎
امور‏‎:‎گفت‌‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎
تعداد‏‎ تعيين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اجرايي‌‏‎
از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ اعضاي‌‏‎ انتخاب‏‎ راي‌ ، ‏‎ اخذ‏‎ شعبه‌هاي‌‏‎ استقرار‏‎ ومحل‌‏‎
در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ احراز‏‎ و‏‎ تشخيص‌‏‎ شعبه‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ صلاحيتها‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎
.است‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ عمده‌‏‎ وظايف‌‏‎
بسياري‌‏‎ در‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ كشور‏‎ روستاهاي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ از‏‎
نشده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ روستاهايي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ در‏‎
اداري‌‏‎ وقت‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ برسيم‌‏‎ تفاهم‌‏‎ به‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎
كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ بشود‏‎ تشكيل‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ (‎يكشنبه‌‏‎) امروز‏‎
اسلامي‌آغاز‏‎ شوراهاي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ ازداوطلبان‌‏‎ نام‌نويسي‌‏‎
.باشد‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
:گفت‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ تصميم‌هاي‌‏‎ اعتبار‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
و‏‎ قانون‌‏‎ همانند‏‎ مي‌گيرند‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ تصميم‌هايي‌‏‎
براي‌‏‎ قانونگذار‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اجرايي‌‏‎ ضمانت‌‏‎ "كاملا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مقررات‌‏‎
تعيين‌‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ احتمالي‌‏‎ تخلف‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
مسئول‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مسئول‌‏‎ كلي‌‏‎ بطور‏‎
نيز‏‎ نظارت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ آن‌‏‎ اجراي‌‏‎ حسن‌‏‎
.است‌‏‎ نظارت‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎
رد‏‎ يا‏‎ تاييد‏‎ چگونگي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎
وقتي‌‏‎ گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎
در‏‎ مختلف‌‏‎ ارگانهاي‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ از‏‎ مي‌كنند‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ داوطلبان‌‏‎
قانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ استعلام‌‏‎ آنها‏‎ سوابق‌‏‎ مورد‏‎
از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ انتخابشوندگان‌‏‎ براي‌‏‎
است‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ مدنظر‏‎ داوطلبان‌‏‎
.ندارد‏‎ يا‏‎ دارد‏‎ صلاحيت‌‏‎ داوطلب‏‎ فرد‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ رسيدگي‌‏‎ كه‌‏‎
اعلام‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ داشت‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ فرد‏‎ اگر‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ داوطلب‏‎ شخص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
.مي‌شود‏‎ اعلام‌‏‎
تاييد‏‎ آنها‏‎ صلاحيت‌‏‎ كه‌‏‎ داوطلباني‌‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شكايت‌‏‎ مستدل‌‏‎ دلايل‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ نمي‌شود‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ تسليم‌‏‎ نظارت‌‏‎ هياتهاي‌‏‎
كارمندان‌‏‎ تمام‌‏‎ اينكه‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ انتظامي‌‏‎ نظامي‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ كارمندان‌‏‎ استثناء‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎
مي‌توانند‏‎ شهرداريها‏‎ در‏‎ شاغل‌‏‎ كارمندان‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎
دولت‌‏‎ كارمندان‌‏‎ گفت‌‏‎ بشوند‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلب‏‎
انتخاب‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ مي‌كنند‏‎ نامنويسي‌‏‎ داوطلب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
تمام‌‏‎ بطور‏‎ بخواهند‏‎ اگر‏‎ درآيند‏‎ شوراها‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎
كنند‏‎ فعاليت‌‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهرك‌‏‎ و‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎ در‏‎ وقت‌‏‎
اگر‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ ماموريت‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ محل‌‏‎ اداره‌‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎
جلسات‌‏‎ در‏‎ بخواهند‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نباشند‏‎ شوراها‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ وقت‌‏‎ تمام‌‏‎
و‏‎ مي‌گيرند‏‎ مرخصي‌‏‎ را‏‎ ساعات‌‏‎ ميزان‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ كنند‏‎ شركت‌‏‎ شورا‏‎
.ندارند‏‎ شغل‌‏‎ ترك‌‏‎ يا‏‎ استعفاء‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ كلي‌‏‎ بطور‏‎
در‏‎ شوراها‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مديراني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
آيا‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ صراحتي‌‏‎ قانون‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گفت‌‏‎ مي‌آيند‏‎
در‏‎ همچنان‌‏‎ مي‌توانند‏‎ مي‌شوند‏‎ انتخاب‏‎ وقتي‌‏‎ دولتي‌‏‎ مديران‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ در‏‎ همزمان‌‏‎ و‏‎ بمانند‏‎ باقي‌‏‎ خود‏‎ مديريت‌‏‎ پست‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ حقوقدانان‌‏‎ برخي‌‏‎ البته‌‏‎ كنند ، ‏‎ فعاليت‌‏‎ نيز‏‎
برگزاري‌‏‎ تا‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ هست‌‏‎ امكان‌‏‎
اصلاحيه‌‏‎ باشد‏‎ مقررات‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ اگر‏‎ لزوم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ قانون‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ اگر‏‎ و‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ شود‏‎ روشن‌‏‎ نيز‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ تكليف‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ مطرح‌‏‎ اسلامي‌‏‎
سمت‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ مديران‌‏‎ آيا‏‎
.خير‏‎ يا‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ اشتغال‌‏‎ خود‏‎ مديريت‌‏‎

نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎
كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ فردا‏‎ شوراها‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎

كه‌‏‎ است‌‏‎ آسان‌‏‎ چنان‌‏‎ انتخابشوندگان‌‏‎ شرايط‏‎ شوراها‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎
باشند‏‎ رسيده‌‏‎ قانوني‌‏‎ سن‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ همه‌‏‎ "تقريبا‏‎
شوند‏‎ شوراها‏‎ نمايندگي‌‏‎ داوطلب‏‎ مي‌توانند‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ فردا‏‎ روستا ، ‏‎ و‏‎ شهر‏‎
حدود 200‏‎ بزرگ‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اوليه‌ ، ‏‎ برآوردهاي‌‏‎ طبق‌‏‎
امور‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ برگزيده‌‏‎ شوراها‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎
آن‌ها‏‎ براي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ محدوده‌اي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ روستاها‏‎ و‏‎ شهرها‏‎
براي‌‏‎ قانون‌گذار‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ به‌عهده‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ تعيين‌‏‎
شرايطي‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ انتخابشوندگان‌‏‎ و‏‎ انتخابكنندگان‌‏‎
همه‌‏‎ تقريبا‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ آسان‌‏‎
حق‌‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎ باشند‏‎ رسيده‌‏‎ قانوني‌‏‎ سن‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شهرونداني‌‏‎
مايلند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ آگاهي‌‏‎ جهت‌‏‎.‎شوند‏‎ بهره‌مند‏‎ شدن‌‏‎ انتخاب‏‎
انتخابشوندگان‌‏‎ شرايط‏‎ كنند‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ شوراها‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ براي‌‏‎
مربوط‏‎ آگاهي‌هاي‌‏‎ ساير‏‎.مي‌شود‏‎ چاپ‌‏‎ همشهري‌‏‎ امروز‏‎ شماره‌‏‎ در‏‎
انتخابات‌‏‎ مقتضيات‌‏‎ پاي‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ مراحل‌‏‎ در‏‎ شوراها‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ انتخابشوندگان‌‏‎ شرايط‏‎.رسيد‏‎ خواهد‏‎ خوانندگان‌‏‎ آگاهي‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ وظايف‌‏‎ تشكيلات‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎" از‏‎ مي‌رسد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎
/مصوب 1‏‎ شهرداران‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎
:است‌‏‎ شده‌‏‎ اخذ‏‎ "‎‏‏3/1375‏‎
شرايط‏‎ داراي‌‏‎ بايد‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ هنگام‌‏‎ انتخابشوندگان‌‏‎ -ماده‌ 26‏‎
:باشند‏‎ زير‏‎
.ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كشور‏‎ تابعيت‌‏‎ -‎الف‌‏‎
.تمام‌‏‎ سال‌‏‎ سن‌ 25‏‎ حداقل‌‏‎ -ب‏‎
.محل‌‏‎ در‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ متصل‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ حداقل‌‏‎ سكونت‌‏‎ -ج‌‏‎
.فقيه‌‏‎ مطلقه‌‏‎ ولايت‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ عملي‌‏‎ التزام‌‏‎ و‏‎ اعتقاد‏‎ -‎د‏‎
.ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ وفاداري‌‏‎ ابراز‏‎ -ه‌‏‎
.كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ نوشتن‌‏‎ و‏‎ خواندن‌‏‎ سواد‏‎ بودن‌‏‎ دارا‏‎ -و‏‎
به‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ ديني‌‏‎ اقليت‌هاي‌‏‎ -‎تبصره‌ 1‏‎
داشته‌‏‎ التزام‌‏‎ و‏‎ اعتقاد‏‎ خود‏‎ دين‌‏‎ اصول‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ اسلام‌‏‎ جاي‌‏‎
.باشند‏‎
خود‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ شوراها‏‎ اعضاي‌‏‎ -‎تبصره‌ 2‏‎
اعضاي‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ سكونت‌‏‎ محل‌‏‎ تغيير‏‎.‎نمايند‏‎ اختيار‏‎ سكونت‌‏‎
سلب‏‎ موجب‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ محدوده‌‏‎ از‏‎ شورا‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ عضويت‌‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ -ماده‌ 27‏‎
خود‏‎ مسئوليت‌‏‎ تحت‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ داوطلب‏‎ از‏‎
.محرومند‏‎
داوطلب‏‎ از‏‎ خود‏‎ شغل‌‏‎ و‏‎ مقام‌‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ زير‏‎ اشخاص‌‏‎ -‎ماده‌ 28‏‎
:محرومند‏‎ ذيل‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ براي‌‏‎ شدن‌‏‎
و‏‎ معاونين‌‏‎ وزراء ، ‏‎ معاونين‌ ، ‏‎ و‏‎ مشاورين‌‏‎ و‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ مشاورين‌‏‎
رئيس‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ مشاورين‌‏‎ و‏‎ معاونين‌‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎
مشاورين‌‏‎ و‏‎ معاونين‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ دادستان‌‏‎ كشور ، ‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎
كل‌‏‎ بازرسي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎ ديوان‌‏‎ رئيس‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎
ادارات‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎ روءساي‌‏‎ مسلح‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ شاغلين‌‏‎ كشور ، ‏‎
سيماي‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ مسلح‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ سياسي‌‏‎ عقيدتي‌‏‎
سرپرستان‌‏‎ و‏‎ روءسا‏‎ وي‌ ، ‏‎ معاونين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
و‏‎ كل‌‏‎ روءساي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ دولتي‌ ، ‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎
وي‌ ، ‏‎ معاونين‌‏‎ و‏‎ احمر‏‎ هلال‌‏‎ جمعت‌‏‎ رئيس‌‏‎ بانك‌ها ، ‏‎ عامل‌‏‎ مديران‌‏‎
شهيد ، ‏‎ بنياد‏‎ سرپرست‌‏‎ جانبازان‌ ، ‏‎ و‏‎ مستضعفان‌‏‎ بنياد‏‎ رئيس‌‏‎
روءساي‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ امداد‏‎ كميته‌‏‎ سرپرست‌‏‎ مسكن‌ ، ‏‎ بنياد‏‎ سرپرست‌‏‎
شركت‌‏‎ مانند‏‎)‎ دولتي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ عامل‌‏‎ مديران‌‏‎ سازمان‌ها ، ‏‎
رئيس‌‏‎ سوادآموزي‌ ، ‏‎ نهضت‌‏‎ سرپرست‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎..دخانيات‌‏‎ مخابرات‌ ، ‏‎
ستادي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ كل‌‏‎ مديران‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ پزشكي‌‏‎ نظام‌‏‎ سازمان‌‏‎
روءسا ، ‏‎ ساير‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ ادارات‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎ و‏‎ وزارتخانه‌ها‏‎
كشور‏‎ كل‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ حوزه‌‏‎ كه‌‏‎ سرپرستاني‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎
كشور‏‎ سراسر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ از‏‎ دارد ، ‏‎ تسري‌‏‎
خود‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ آن‌كه‌‏‎ مگر‏‎ محرومند‏‎
.نباشند‏‎ شاغل‌‏‎ پست‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ به‌هيچ‌وجه‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ استعفا‏‎
و‏‎ فرمانداران‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ مشاورين‌‏‎ و‏‎ معاونين‌‏‎ و‏‎ استانداران‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
استانداري‌ ، ‏‎ ادارات‌‏‎ كل‌‏‎ مديران‌‏‎ بخشداران‌ ، ‏‎ آنان‌ ، ‏‎ معاونين‌‏‎
كل‌ ، ‏‎ ادارات‌‏‎ معاونين‌‏‎ كل‌ ، ‏‎ ادارات‌‏‎ سرپرستان‌‏‎ كل‌ ، ‏‎ مديران‌‏‎
روءساي‌‏‎ قضات‌ ، ‏‎ بازپرس‌ها ، ‏‎ داديارها ، ‏‎ دادستان‌ها ، ‏‎
معاونين‌‏‎ و‏‎ سرپرستان‌‏‎ روءسا ، ‏‎ بانك‌ها ، ‏‎ روءساي‌‏‎ دانشگاه‌ها ، ‏‎
و‏‎ دولتي‌‏‎ موءسسات‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎
مقدار‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ بودجه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ يا‏‎
استان‌ ، ‏‎ سرپرستان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ روءسا ، ‏‎ ساير‏‎ و‏‎ مي‌نمايند‏‎ استفاده‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ از‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎
آن‌كه‌‏‎ مگر‏‎ محرومند ، ‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎ استان‌ ، ‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎
و‏‎ نموده‌‏‎ استعفا‏‎ خود‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎
.نباشند‏‎ شاغل‌‏‎ پست‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ به‌هيچ‌وجه‌‏‎
و‏‎ وابسته‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ و‏‎ موءسسات‌‏‎ و‏‎ مناطق‌‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ شهرداران‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
از‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ و‏‎ موءسسات‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ در‏‎ شاغلين‌‏‎
آنكه‌‏‎ مگر‏‎ محرومند ، ‏‎ خدمت‌‏‎ محل‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎
و‏‎ نموده‌‏‎ استعفا‏‎ خود‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎
.نباشند‏‎ شاغل‌‏‎ پست‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ به‌هيچ‌وجه‌‏‎
شوراها‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ براي‌‏‎ شدن‌‏‎ داوطلب‏‎ از‏‎ زير‏‎ اشخاص‌‏‎ -‎ماده‌ 29‏‎
:محرومند‏‎
و‏‎ موءثر‏‎ نقش‌‏‎ سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎ مباني‌‏‎ تحكيم‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ -‎الف‌‏‎
.ذيصلاح‌‏‎ مراجع‌‏‎ تشخيص‌‏‎ به‌‏‎ داشته‌اند‏‎ فعال‌‏‎
.شده‌اند‏‎ محكوم‌‏‎ عمومي‌‏‎ اموال‌‏‎ غصب‏‎ جرم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ -‎ب‏‎
گروهك‌هايي‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎ احزاب ، ‏‎ به‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ وابستگان‌‏‎ -ج‌‏‎
شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ صالحه‌‏‎ مراجع‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ بودن‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ كه‌‏‎
.باشد‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ اقدام‌‏‎ جرم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ -د‏‎
.شده‌اند‏‎ محكوم‌‏‎
.قضايي‌‏‎ صالح‌‏‎ محاكم‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ ارتداد‏‎ به‌‏‎ محكومين‌‏‎ -‎ه‌‏‎
.شرعي‌‏‎ حدود‏‎ به‌‏‎ محكومين‌‏‎ -و‏‎
به‌‏‎ ديگران‌‏‎ اموال‌‏‎ غصب‏‎ و‏‎ كلاهبرداري‌‏‎ و‏‎ خيانت‌‏‎ به‌‏‎ محكومين‌‏‎ -‎ز‏‎
.قضائي‌‏‎ صالح‌‏‎ محاكم‌‏‎ حكم‌‏‎
.فسق‌‏‎ به‌‏‎ متجاهران‌‏‎ و‏‎ فساد‏‎ به‌‏‎ مشهوران‌‏‎ -‎ح‌‏‎
.مواد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ معتادان‌‏‎ و‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ قاچاقچيان‌‏‎ -ط‏‎
(‎‏‏49‏‎) اصل‌‏‎ مشمول‌‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ محجوران‌‏‎ -ي‌‏‎
.باشند‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
ده‌ ، ‏‎ انجمن‌هاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎)‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ رژيم‌‏‎ به‌‏‎ وابستگان‌‏‎ -‎ك‌‏‎
كانون‌هاي‌‏‎ روءساي‌‏‎ انصاف‌ ، ‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ استان‌‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎ شهر ، ‏‎
سنا‏‎ مجلس‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ نوين‌‏‎ ايران‌‏‎ حزب‏‎ و‏‎ رستاخيز‏‎ حزب‏‎
رژيم‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ خوانين‌‏‎ و‏‎ كدخدايان‌‏‎ سابق‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎
.(گذشته‌‏‎
نمي‌توانند‏‎ شوراها‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ از‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ -‎ماده‌ 30‏‎
داوطلب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ در‏‎ همزمان‌‏‎
آنان‌‏‎ اسم‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ نمايند ، ‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ شورا‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎
از‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ تاريخ‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ حذف‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ فهرست‌‏‎ از‏‎
.مي‌گردند‏‎ محروم‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ داوطلب‏‎
فوت‌ ، ‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ شوراها‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ -‎ماده‌ 31‏‎
فاقد‏‎ علي‌البدل‌ ، ‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ عضويت‌‏‎ سلب‏‎ يا‏‎ استعفاء‏‎
به‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ گردد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ حدنصاب‏‎
ظرف‌‏‎ حداكثر‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ باشد‏‎ مانده‌‏‎ دوره‌‏‎ پايان‌‏‎
اعضاي‌‏‎ تعداد‏‎ تكميل‌‏‎ جهت‌‏‎ ميان‌دوره‌اي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎
.نمايد‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ فعاليت‌‏‎ ادامه‌‏‎ و‏‎ علي‌البدل‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎

از‏‎ عراق‌‏‎ پارلماني‌‏‎ هيات‌‏‎ ديدار‏‎
ايران‌‏‎


سفر‏‎ هدف‌‏‎.‎آمد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ عراق‌‏‎ پارلمان‌‏‎ از‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎
اسماعيل‌‏‎ جلال‌‏‎ عجيل‌‏‎ بغداد‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ اقامت‌‏‎ طي‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ عراق‌‏‎ پارلمان‌‏‎ معاون‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ صحبت‌‏‎ دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ تقويت‌‏‎ درباره‌‏‎
اقدامي‌‏‎ عراق‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎ حمله‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ معاون‌‏‎ روحاني‌‏‎ حسن‌‏‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎ تلقي‌‏‎ تجاوزگرانه‌‏‎
موجب‏‎ عراق‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ حمله‌‏‎ بود‏‎ گفته‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ تضعيف‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ بي‌اعتباركردن‌‏‎
تا 1988‏‎ سال‌ 1980‏‎ از‏‎ ساله‌‏‎ جنگ‌ 8‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ عراق‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
اختلافات‌‏‎ حل‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ و‏‎ نكرده‌اند‏‎ امضاء‏‎ صلح‌‏‎ پيمان‌‏‎ هنوز‏‎
.هستند‏‎ جنگي‌‏‎ اسراي‌‏‎ درباره‌‏‎ خود‏‎
عادي‌سازي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ موانع‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ جنگي‌‏‎ اسراي‌‏‎ مسئله‌‏‎
.است‌‏‎ بغداد‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ بين‌‏‎ روابط‏‎

وزارت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ اطلاعيه‌‏‎
معتمدان‌‏‎ گزينش‌‏‎ درباره‌‏‎ كشور‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ ناظر‏‎ محلي‌‏‎


موظفند‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ بخشداران‌‏‎ و‏‎ فرمانداران‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ معتمدان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎
.كنند‏‎ معرفي‌‏‎ مربوط‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎
مواد‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ بخشداران‌‏‎ و‏‎ فرمانداران‌‏‎ تمامي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ آئين‌نامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎
معتمدان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ موظفند 25‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهرك‌‏‎ و‏‎ شهر‏‎
مختلف‌‏‎ گروههاي‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ امين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎
از‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎ محدوده‌‏‎ شهرك‌هاي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ و‏‎
مربوط‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ بخش‌‏‎ محدوده‌‏‎ روستاهاي‌‏‎
هيات‌‏‎ مصوب‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ طبق‌‏‎ نيز‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎.كنند‏‎ معرفي‌‏‎
پيشنهادي‌‏‎ معتمدان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ با‏‎ چنانچه‌‏‎ موظفند‏‎ وزيران‌‏‎
دلايل‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ را‏‎ مراتب‏‎ مخالفند ، ‏‎ بخشداران‌‏‎ و‏‎ فرمانداران‌‏‎
.كنند‏‎ اعلام‌‏‎ بخشداري‌‏‎ يا‏‎ فرمانداري‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
وزارت‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ بخشداران‌‏‎ و‏‎ فرمانداران‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ كشور‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ معتمدان‌‏‎ دلايل‌‏‎ اخذ‏‎
حفظ‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ سليقه‌‏‎ اعمال‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
ماده‌ 60‏‎ تبصره‌ 2‏‎ موضوع‌‏‎ نظارت‌‏‎ محترم‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ بي‌طرفي‌‏‎
.است‌‏‎ ضروري‌‏‎ قانون‌‏‎
از‏‎ پيشگيري‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ امور‏‎ پيشبرد‏‎ براي‌‏‎ بنابراين‌‏‎
اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ روءساي‌‏‎ به‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خللي‌‏‎ هرگونه‌‏‎
دلايل‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ معتمدان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تاكيد‏‎
هيات‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ معتمد‏‎ تعداد‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ نشوند‏‎ واقع‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎
نباشد ، ‏‎ كننده‌‏‎ قانع‌‏‎ دلايل‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كنند‏‎ معرفي‌‏‎ نظارت‌‏‎
موضوع‌‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مراتب‏‎
.شود‏‎ ارجاع‌‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎

امور‏‎ وزارت‌‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎
ناآرامي‌‏‎ تشديد‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎
كوزوو‏‎ در‏‎


ابراز‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
درگيري‌هاي‌‏‎ مجدد‏‎ شروع‌‏‎ و‏‎ تشديدناآرامي‌ها‏‎ از‏‎ نگراني‌‏‎
مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ خويشتنداري‌‏‎ خواستار‏‎ كوزوو ، ‏‎ در‏‎ پراكنده‌‏‎
.شد‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ مستقر‏‎
اشاره‌‏‎ با‏‎ آصفي‌‏‎ حميدرضا‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
هرگونه‌‏‎ تشديد‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ كوزوو‏‎ جغرافيايي‌منطقه‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎
مي‌تواند‏‎ كوزوو‏‎ تبارهاي‌‏‎ آلباني‌‏‎ و‏‎ صربها‏‎ بين‌‏‎ نظامي‌‏‎ برخورد‏‎
منطقه‌در‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ مجدد‏‎ آوارگي‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ گام‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎
.شود‏‎ زمستان‌‏‎ سخت‌‏‎ شرايط‏‎
بين‌‏‎ آتش‌بس‌‏‎ مقررات‌‏‎ رعايت‌‏‎ لزوم‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
راه‌حلي‌‏‎ خواهان‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ طرف‌‏‎ دو‏‎
.شد‏‎ موجود‏‎ اختلافات‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ پايان‌‏‎ براي‌‏‎ مسالمت‌آميز‏‎
كه‌‏‎ اقدامي‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ درگير‏‎ طرفهاي‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
پرهيز‏‎ شود ، ‏‎ منطقه‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ متشنج‌‏‎ فضاي‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎
.كنند‏‎

اعلام‌‏‎ بانوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجمع‌‏‎
كرد‏‎ موجوديت‌‏‎

است‌‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌‏‎ اين‌‏‎ كروبي‌دبيركل‌‏‎ فاطمه‌‏‎
صدور‏‎ با‏‎ شنبه‌‏‎ ديروز‏‎ بانوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجمع‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ موجوديت‌‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ "اخيرا‏‎ كه‌‏‎ نوبنياد‏‎ تشكل‌‏‎ اين‌‏‎ دبيركلي‌‏‎
كروبي‌‏‎ فاطمه‌‏‎ خانم‌‏‎ برعهده‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ فعاليت‌‏‎ مجوز‏‎
.است‌‏‎
اين‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ زن‌ايراني‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ گروه‌‏‎
درزندگي‌‏‎ همچون‌مردان‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نرسيده‌‏‎ باور‏‎ اين‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ نقش‌آفرين‌‏‎
در‏‎ و‏‎ مردان‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ تاكنون‌نشان‌‏‎
مختلف‌‏‎ ابعاد‏‎ در‏‎ برآقايان‌‏‎ مقدم‌‏‎ حتي‌‏‎ زمينه‌ها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎
.باشد‏‎ موءثر‏‎ اجتماعي‌‏‎ زندگي‌‏‎
از‏‎ بهينه‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎:‎مي‌كند‏‎ تصريح‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎
تشكل‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ بانوان‌‏‎ عظيم‌‏‎ نيروي‌‏‎
و‏‎ صحنه‌جامعه‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بانوان‌‏‎ ويژه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ يابند‏‎ حضور‏‎ سياسي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ ديگر‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎.‎گمارند‏‎ همت‌‏‎ مهم‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ نسبت‌به‌‏‎ مناسب‏‎
خواهران‌‏‎ تفكر ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎ با‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎
مختلف‌‏‎ سنگرهاي‌‏‎ در‏‎ خدمت‌‏‎ سابقه‌‏‎ سال‌ها‏‎ كه‌‏‎ انديشمند‏‎ فعال‌و‏‎
تحت‌‏‎ جديد‏‎ تشكلي‌‏‎ تاسيس‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ آن‌شدند‏‎ بر‏‎ دارند‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎
و‏‎ بيشتر‏‎ براي‌حضور‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ بانوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجمع‌‏‎ عنوان‌‏‎
مختلف‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ خواهران‌‏‎ عظيم‌‏‎ نيروي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ استفاده‌‏‎
دعوت‌‏‎ ضمن‌‏‎ خود ، ‏‎ اطلاعيه‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎.‎فراهم‌سازند‏‎
همكاري‌ ، ‏‎ كشوربراي‌‏‎ نظر‏‎ صاحب‏‎ متفكرو‏‎ انديشمند ، ‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎
دراطلاعيه‌هاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضوگيري‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
.رسيد‏‎ خواهد‏‎ عموم‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ بعدي‌‏‎

نقش‌‏‎ همايش‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فردا‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎


كميسيون‌‏‎ توسط‏‎ فردا‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ نقش‌‏‎ همايش‌‏‎
فرمانداري‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ بانوان‌فرمانداري‌‏‎ امور‏‎
اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎
انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ گسترده‌‏‎ حضور‏‎ اهميت‌‏‎ تبيين‌‏‎ همايش‌را‏‎
اين‌‏‎.‎دانست‌‏‎ بانوان‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌ ، فرهنگي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎
سيدجمال‌الدين‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ شفق‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ در‏‎ همايش‌‏‎
.شد‏‎ برپاخواهد‏‎ اسدآبادي‌‏‎
هفتم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎
اين‌‏‎ نماينده‌‏‎ هزار‏‎ از 200‏‎ بيش‌‏‎ تعيين‌‏‎ براي‌‏‎ امسال‌‏‎ اسفندماه‌‏‎
.شد‏‎ برگزارخواهد‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ توسط‏‎ شوراها‏‎

نوشهر‏‎ و‏‎ چالوس‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
از‏‎ اخير‏‎ خشونت‌هاي‌‏‎ هدف‌‏‎:‎مجلس‌‏‎ در‏‎
در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ امنيت‌‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎
بود‏‎ ايران‌‏‎


مي‌خواهند‏‎ شده‌اند‏‎ مرتكب‏‎ را‏‎ اخير‏‎ جنايت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎
آزاديخواهي‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ انديشه‌ ، ‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دهند‏‎ نشان‌‏‎
.ندارد‏‎ طرح‌‏‎ براي‌‏‎ جايگاهي‌‏‎
در‏‎ چالوس‌‏‎ و‏‎ نوشهر‏‎ نماينده‌‏‎ طاهرنژاد ، ‏‎ يدالله‌‏‎ را‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ انگيزه‌‏‎ نخستين‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ عنوان‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎
بي‌رنگ‌كردن‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ ناامني‌‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ جنايات‌‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ انساني‌‏‎ كرامت‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ شعارهاي‌‏‎
به‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ سرمايه‌گذاران‌‏‎ از‏‎ امنيت‌‏‎ سلب‏‎:‎گفت‌‏‎
ديده‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ آثار‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎
مختلف‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
دچار‏‎ اخير‏‎ اتفاقات‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ استقبال‌‏‎
مردم‌‏‎ رسانيدن‌‏‎ را‏‎ هدف‌‏‎ سومين‌‏‎ طاهرنژاد‏‎.‎شده‌اند‏‎ جدي‌‏‎ ترديد‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ است‌‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ استبداد‏‎ باور‏‎ به‌‏‎
امنيت‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ بين‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ مردم‌‏‎ مي‌كنند‏‎ فكر‏‎ افراد‏‎
حتي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ امنيت‌‏‎ قطعا‏‎ كنند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ يكي‌‏‎
.باشد‏‎ استبداد‏‎ پناه‌‏‎ در‏‎ امنيت‌‏‎ اگر‏‎
آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ اصول‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خطرناكي‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎
.دارد‏‎ جدي‌‏‎ منافات‌‏‎ خاتمي‌‏‎

خبر‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎ عالي‌‏‎ مشاور‏‎
كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎


مرتضي‌‏‎ سيد‏‎ سخنراني‌‏‎ خبر‏‎ نقل‌‏‎ در‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎
تشكيل‌‏‎ اجرايي‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ عالي‌‏‎ مشاور‏‎ مبلغ‌‏‎
وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گفته‌هايي‌‏‎ قم‌ ، ‏‎ در‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎
باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تكذيبيه‌اي‌‏‎ تاريخ‌ 1/10/77‏‎ در‏‎ مبلغ‌‏‎.داد‏‎ نسبت‌‏‎
متن‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ چاپ‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ فرستاد‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ شد‏‎ ارسال‌‏‎ همشهري‌‏‎ به‌‏‎ نمابر‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ تكذيبيه‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎
كيهان‌‏‎ محترم‌‏‎ روزنامه‌‏‎
سلام‌‏‎ با‏‎
و‏‎ غيرواقعي‌‏‎ نكات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ذيل‌‏‎ مطلب‏‎ "احتراما‏‎
مورخ‌ 30/9/77‏‎ صفحه‌ 2‏‎ ويژه‌‏‎ اخبار‏‎ ستون‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ تحريف‌شده‌‏‎
:فرماييد‏‎ درج‌‏‎ ستون‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌‏‎ آن‌‏‎
ختم‌‏‎ صلوات‌‏‎ كردم‌‏‎ اعلام‌‏‎ اينجانب‏‎ سخنراني‌ ، ‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ -‎ ‎‏‏1‏‎
در‏‎ اما‏‎ فرستادند ، ‏‎ صلوات‌‏‎ پرشور‏‎ و‏‎ عزيز‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ فرماييد‏‎
اينجانب‏‎ و‏‎ زدند‏‎ هم‌‏‎ دست‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ صلوات‌ ، ‏‎ ذكر‏‎ پايان‌‏‎
به‌ويژه‌‏‎ صلوات‌‏‎ اما‏‎ ندارد ، ‏‎ مانعي‌‏‎ زدن‌‏‎ دست‌‏‎ گرچه‌‏‎ كردم‌‏‎ اعلام‌‏‎
.است‌‏‎ زيبنده‌تر‏‎ رمضان‌‏‎ مبارك‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎
رئيس‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيستم‌ ، ‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ اينجانب‏‎ -‎ ‎‏‏2‏‎
.هستم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ اجرايي‌‏‎ ستاد‏‎
مفصلي‌‏‎ بحث‌‏‎ خود‏‎ سخنراني‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ اينجانب‏‎ كه‌‏‎ نوشته‌ايد‏‎ -‎ ‎‏‏3‏‎
و‏‎ زدن‌‏‎ كف‌‏‎ ماجراي‌‏‎ اما‏‎ كرده‌ام‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ خواص‌‏‎ و‏‎ زدن‌‏‎ كف‌‏‎ درباره‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ جلسه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎ خواص‌‏‎
را‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ زدن‌‏‎ دست‌‏‎ بعضي‌ها‏‎ چرا‏‎ كردم‌‏‎ اشاره‌‏‎ سئوال‌‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ قرار‏‎ صلوات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
مخالف‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ زدن‌ ، ‏‎ كف‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎
مخالف‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جوانان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ كدام‌‏‎ كنيم‌؟‏‎ قلمداد‏‎ صلوات‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ ارزشهاست‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎.‎باشد‏‎ صلوات‌‏‎
باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎ كنيم‌؟‏‎ تلقي‌‏‎ ضدارزش‌‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎ امروز‏‎ رفتارهاي‌‏‎
و‏‎ هستند‏‎ ارزش‌مدار‏‎ و‏‎ ديندار‏‎ جواناني‌‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎ جوانان‌‏‎
شود ، ‏‎ جنگ‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دوباره‌‏‎ روزي‌‏‎ اگر‏‎ ناكرده‌‏‎ خداي‌‏‎
خود‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ كيان‌‏‎ از‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎ جوانان‌‏‎ همانند‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ دفاع‌‏‎
پيش‌‏‎ سال‌‏‎ تهران‌ 9‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گفته‌ام‌‏‎ هم‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ -‎ ‎‏‏4‏‎
.مي‌ماند‏‎ كوچه‌ها‏‎ و‏‎ خيابانها‏‎ در‏‎ روزها‏‎ زباله‌ها‏‎
خداوند‏‎ درگاه‌‏‎ از‏‎ تقوي‌‏‎ توفيق‌‏‎ همگان‌‏‎ براي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
.خواستارم‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.