شماره‌ 1769‏‎ ‎‏‏،‏‎17 February 1999 بهمن‌ 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 28‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
دستگير‏‎ اوجالان‌‏‎ عبدالله‌‏‎
به‌‏‎ خشمگين‌‏‎ كردهاي‌‏‎ شد‏‎
در‏‎ كنيا‏‎ و‏‎ يونان‌‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎
بردند‏‎ حمله‌‏‎ اروپا‏‎

كوزوو‏‎ آزاديبخش‌‏‎ ارتش‌‏‎ سلاح‌‏‎ خلع‌‏‎
دفاع‌‏‎ بي‌‏‎ را‏‎ تبارها‏‎ آلبانيايي‌‏‎
مي‌كند‏‎

از‏‎ ازبكستان‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
برد‏‎ در‏‎ به‌‏‎ سالم‌‏‎ جان‌‏‎ سوءقصد‏‎

‎‏‏9‏‎"راستگرايان‌‏‎ مرگ‌‏‎ جوخه‌هاي‌‏‎"
كلمبيا‏‎ در‏‎ را‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ بازرس‌‏‎
ربودند‏‎

موسي‌‏‎ عمرو‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎
تحريمهاي‌‏‎ سريع‌‏‎ لغو‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
ليبي‌‏‎

با‏‎ آمريكايي‌‏‎ ژنرال‌‏‎ ديدار‏‎
اردن‌‏‎ جديد‏‎ پادشاه‌‏‎

كابل‌‏‎ حومه‌‏‎ در‏‎ انفجار‏‎

لادن‌‏‎ بن‌‏‎ از‏‎ كشميري‌ ، ‏‎ شبه‌نظاميان‌‏‎
را‏‎ آنان‌‏‎ مبارزه‌‏‎ رهبري‌‏‎ خواستند‏‎
بگيرد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ هند‏‎ با‏‎

دستگير‏‎ اوجالان‌‏‎ عبدالله‌‏‎
به‌‏‎ خشمگين‌‏‎ شدكردهاي‌‏‎
در‏‎ كنيا‏‎ و‏‎ يونان‌‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎
بردند‏‎ اروپاحمله‌‏‎

دادند‏‎ فريب‏‎ مرا‏‎ موكل‌‏‎ يونان‌‏‎ مقامهاي‌‏‎:‎اوجالان‌‏‎ وكيل‌‏‎
نخواهد‏‎ فاش‌‏‎ هرگز‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ طرح‌‏‎ جزئيات‌‏‎:‎اجويت‌‏‎ بلند‏‎
شد‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تركيه‌‏‎ نخست‌وزير‏‎ "اجويت‌‏‎ بلند‏‎" آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ تركيه‌‏‎ كرد‏‎ كارگران‌‏‎ حزب‏‎ رهبر‏‎ "اوجالان‌‏‎ عبدالله‌‏‎"
منتقل‌‏‎ تركيه‌‏‎ خاك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دستگير‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
كنسولگريهاي‌‏‎ و‏‎ سفارتخانه‌ها‏‎ اروپا‏‎ مقيم‌‏‎ كردهاي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎
اشغال‌‏‎ اروپا‏‎ شهرهاي‌‏‎ و‏‎ پايتختها‏‎ اكثر‏‎ در‏‎ را‏‎ كنيا‏‎ و‏‎ يونان‌‏‎
.كردند‏‎
كنيا‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎ سفير‏‎ اقامتگاه‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ اوجالان‌‏‎
مرموزي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ محل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ به‌سر‏‎
.شد‏‎ دستگير‏‎ تركيه‌‏‎ امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ توسط‏‎
خارجه‌‏‎ وزير‏‎ "پانگالوس‌‏‎ تئودور‏‎" خبرگزاريها ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ و‏‎ دوستانه‌‏‎ بشر‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ كنيا‏‎ در‏‎ كشورش‌‏‎ سفير‏‎ گفت‌‏‎ يونان‌‏‎
روز‏‎ اوجالان‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ داده‌‏‎ پناه‌‏‎ اوجالان‌‏‎ به‌‏‎ آتن‌ ، ‏‎ موافقت‌‏‎
كنيايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ وكيلان‌‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ گرفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ دوشنبه‌‏‎
.كند‏‎ ترك‌‏‎ نايروبي‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ يونان‌‏‎ سفير‏‎ اقامتگاه‌‏‎
و‏‎ بودند‏‎ مخالف‌‏‎ اوجالان‌‏‎ تصميم‌‏‎ با‏‎ يوناني‌‏‎ مسئولان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ ردي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ حامل‌‏‎ خودرو‏‎ فرودگاه‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ منحرف‌‏‎ خود‏‎ عادي‌‏‎ مسير‏‎ از‏‎ ناگهان‌‏‎ شود ، ‏‎ پيدا‏‎
داده‌‏‎ دستور‏‎ يوناني‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ نيز‏‎ كنيا‏‎ دولت‌‏‎
مسئول‌‏‎ كنيا‏‎ اما‏‎ كنند ، ‏‎ خارج‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اوجالان‌‏‎ بود‏‎
خارجه‌‏‎ وزير‏‎ "ياگودانا‏‎ بونا‏‎".‎نيست‌‏‎ تركيه‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ انتقال‌‏‎
پرواز‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ مي‌خواست‌‏‎ اوجالان‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ كشورش‌‏‎ گفت‌‏‎ كنيا‏‎
.نبود‏‎ موافق‌‏‎ هم‌‏‎ تركيه‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ استرداد‏‎ با‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ اطلاع‌‏‎ كند‏‎
اوجالان‌‏‎ آلماني‌‏‎ وكيل‌‏‎ "شولتز‏‎ ابرهارد‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎
تا‏‎ داده‌اند‏‎ فريب‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ موكل‌‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ كاركنان‌‏‎:‎گفت‌‏‎
براساس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كند‏‎ كنيايي‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ تسليم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
مبهمي‌‏‎ شرايط‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ اوجالان‌‏‎ كنيايي‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ من‌ ، ‏‎ اطلاعات‌‏‎
.كردند‏‎ يونان‌‏‎ سفارت‌‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎
بشر‏‎ حقوق‌‏‎ آشكار‏‎ نقض‌‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ اوجالان‌‏‎ وكيل‌‏‎
پيامدهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انساني‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ فاجعه‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌دانم‌‏‎
وزير‏‎ نخست‌‏‎ اجويت‌‏‎ بلند‏‎ حال‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ وخيمي‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ مشترك‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تركيه‌‏‎
.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ ارتش‌‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ از 12‏‎ اوجالان‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اجويت‌‏‎.‎شد‏‎ منتقل‌‏‎ تركيه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دستگير‏‎ خود ، ‏‎ مكان‌‏‎ تغيير‏‎ برغم‌‏‎
تمام‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ تنها 10‏‎ اوجالان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ عمليات‌‏‎ از‏‎:‎افزود‏‎
.داشتند‏‎ اطلاع‌‏‎ تركيه‌‏‎
به‌‏‎ تركيه‌‏‎ قضايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ توسط‏‎ اوجالان‌‏‎ بازجويي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ دادن‌‏‎ از‏‎ اجويت‌‏‎.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ زودي‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خودداري‌‏‎ شد ، ‏‎ دستگير‏‎ كشور‏‎ كدام‌‏‎ در‏‎ اوجالان‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ افشا‏‎ هرگز‏‎ وي‌‏‎ دستگيري‌‏‎ جزئيات‌‏‎
در‏‎ اروپا‏‎ مقيم‌‏‎ خشمگين‌‏‎ كردهاي‌‏‎ اوجالان‌ ، ‏‎ دستگيري‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
كنسولگريهاي‌‏‎ و‏‎ سفارتخانه‌ها‏‎ قاره‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اكثر‏‎
را‏‎ ديپلماتها‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ اشغال‌‏‎ را‏‎ كنيا‏‎ و‏‎ يونان‌‏‎
هلند ، ‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ انگيس‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ پليس‌‏‎.‎گرفتند‏‎ گروگان‌‏‎
از‏‎ كردها‏‎ كردن‌‏‎ خارج‌‏‎ براي‌‏‎ دانمارك‌‏‎ و‏‎ سوئد‏‎ آلمان‌ ، ‏‎
متوسل‌‏‎ به‌زور‏‎ كنيا‏‎ و‏‎ يونان‌‏‎ كنسولگريهاي‌‏‎ و‏‎ سفارتخانه‌ها‏‎
.شدند‏‎ دستگير‏‎ نفر‏‎ صدها‏‎ و‏‎ زخمي‌‏‎ نفر‏‎ چندين‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎
كه‌‏‎ خواست‌‏‎ خود‏‎ هواداران‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ تركيه‌‏‎ كردستان‌‏‎ كارگران‌‏‎ حزب‏‎
.دهند‏‎ خاتمه‌‏‎ كنسولگريها‏‎ و‏‎ سفارتخانه‌ها‏‎ اشغال‌‏‎ به‌‏‎

كوزوو‏‎ آزاديبخش‌‏‎ ارتش‌‏‎ سلاح‌‏‎ خلع‌‏‎
دفاع‌‏‎ بي‌‏‎ را‏‎ تبارها‏‎ آلبانيايي‌‏‎
مي‌كند‏‎


فرماندهان‌‏‎ كه‌‏‎ سلاحي‌‏‎ خلع‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ كوزوو‏‎ چريكهاي‌‏‎
مي‌برند‏‎ به‌سر‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ گفتگو‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎
قدرت‌‏‎ تضعيف‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ صلح‌‏‎ پيمان‌‏‎ مي‌گويند‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مخالف‌‏‎
.بينجامد‏‎ آن‌ها‏‎ دفاعي‌‏‎
سال‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ كوزوو‏‎ آزاديبخش‌‏‎ ارتش‌‏‎ ارشد‏‎ افسر‏‎ يك‌‏‎
:گفت‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ جنگيده‌‏‎ كوزوو‏‎ بر‏‎ صربها‏‎ حكومت‌‏‎ عليه‌‏‎
تلفات‌‏‎ و‏‎ خسارت‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نكرده‌ايم‌‏‎ مبارزه‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎
آنچه‌‏‎.‎شويم‌‏‎ حذف‌‏‎ سياسي‌‏‎ صحنه‌‏‎ از‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ نشده‌ايم‌‏‎ متحمل‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ماست‌‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎
انبار‏‎ در‏‎ را‏‎ سلاحهايمان‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ محدود‏‎ را‏‎ نيروهايمان‌‏‎
را‏‎ سلاح‌‏‎ خلع‌‏‎ ولي‌‏‎ بگذاريم‌‏‎ ناتو‏‎ نيروهاي‌‏‎ كنترل‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ اسلحه‌‏‎
.نمي‌پذيريم‌‏‎
پليس‌‏‎ نيروي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كوزوو‏‎ آزاديبخش‌‏‎ ارتش‌‏‎ تبديل‌‏‎ همچنين‌‏‎ او‏‎
.شود‏‎ تشكيل‌‏‎ جداگانه‌‏‎ به‌طور‏‎ بايد‏‎ پليس‌‏‎ نيروي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ رد‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ صلح‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ مسايل‌‏‎
كرده‌‏‎ روبرو‏‎ بن‌بست‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ (‎پاريس‌‏‎ حومه‌‏‎)‎ رامبويه‌‏‎
شنبه‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ قبلي‌‏‎ قرارهاي‌‏‎ طبق‌‏‎.است‌‏‎
طرف‌‏‎ دو‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ برسد ، ‏‎ مثبتي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎
مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎ روبرو‏‎ ناتو‏‎ هوايي‌‏‎ حملات‌‏‎ با‏‎
خودگرداني‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بررسي‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ صلحي‌‏‎ پيمان‌‏‎ پيش‌نويس‌‏‎
و‏‎ مي‌كند ، ‏‎ پيشنهاد‏‎ كوزوو‏‎ تبارهاي‌‏‎ آلبانيايي‌‏‎ به‌‏‎ سه‌ساله‌‏‎
در‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ ناتو‏‎ و‏‎ غرب‏‎ نيروهاي‌‏‎ نظارت‌‏‎ با‏‎ اين‌‏‎
كوزوو‏‎ در‏‎ ناتو‏‎ نيروهاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ صربها‏‎ كه‌‏‎ حاليست‌‏‎
بهار‏‎ يوگسلاوي‌كه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ميلوسويچ‌‏‎ مي‌كنند‏‎ مخالفت‌‏‎
تهاجم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ كوزوو‏‎ آزاديبخش‌‏‎ ارتش‌‏‎ سركوب‏‎ براي‌‏‎ گذشته‌‏‎
كرد‏‎ موافقت‌‏‎ آتش‌بس‌‏‎ برقراري‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ پاييز‏‎ زد ، ‏‎ همه‌جانبه‌‏‎
.يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ خونين‌‏‎ تهاجم‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
خارج‌‏‎ در‏‎ آلبانيايي‌تبار‏‎ اجساد 45‏‎ يافتن‌‏‎ با‏‎ درگيريها‏‎ اين‌‏‎
خود‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ كشته‌‏‎ گلوله‌‏‎ ضرب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ راچاك‌‏‎ روستاي‌‏‎
.رسيد‏‎
سلاح‌‏‎ خلع‌‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ آزاديبخش‌‏‎ ارتش‌‏‎ سرباز‏‎ يك‌‏‎
ولي‌‏‎ بميريم‌‏‎ حاضريم‌‏‎ ما‏‎:‎مي‌گويد‏‎ نه‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎
.نكنيم‌‏‎ كاري‌‏‎ چنين‌‏‎
دريافت‌‏‎ را‏‎ سلاحها‏‎ بهترين‌‏‎ هرروزه‌‏‎ ما‏‎:مي‌گويد‏‎ ديگري‌‏‎ سرباز‏‎
تحويل‌‏‎ را‏‎ سلاحها‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ شما‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎
!مي‌دهيم‌؟‏‎
سلاح‌ ، ‏‎ خلع‌‏‎:مي‌گويد‏‎ آزاديبخش‌‏‎ ارتش‌‏‎ ديگر‏‎ افسر‏‎ يك‌‏‎
هيچ‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ بي‌پناه‌‏‎ و‏‎ بي‌دفاع‌‏‎ را‏‎ آلبانيايي‌تبارها‏‎
مورد‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ آنها‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ اطميناني‌‏‎
.نگيرد‏‎ قرار‏‎ تعرض‌‏‎
فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎

از‏‎ ازبكستان‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
برد‏‎ در‏‎ به‌‏‎ سالم‌‏‎ جان‌‏‎ سوءقصد‏‎


جان‌‏‎ قصد‏‎ دشمنانش‌‏‎ گفت‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ كريم‌اف‌‏‎ اسلام‌‏‎
.است‌‏‎ نبرده‌‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ راه‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ توطئه‌‏‎ اما‏‎ داشته‌اند ، ‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ بمب‏‎ چند‏‎ انفجار‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سخنان‌‏‎
و‏‎ كشته‌‏‎ موجب‏‎ و‏‎ لرزاند‏‎ را‏‎ تاشكند‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ ظهرروز‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
.گرديد‏‎ ايراد‏‎ شد‏‎ اين‌شهر‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ شدن‌‏‎ زخمي‌‏‎
بمبها‏‎ اين‌‏‎ آلماتي‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ كار‏‎ ازبكستان‌‏‎ ملي‌‏‎ وبانك‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ وارد‏‎ آسيب‏‎ وخودرو‏‎ چندين‌ساختمان‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ انفجار‏‎ براثر‏‎
به‌‏‎ سراسيمه‌‏‎ تاشكند‏‎ مردم‌‏‎ بمبها‏‎ اين‌‏‎ انفجار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
تلويزيون‌‏‎ و‏‎ راديو‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اماكريم‌اف‌‏‎ ريختند‏‎ خيابان‌ها‏‎
و‏‎ مانده‌اند‏‎ استقلال‌ناكام‌‏‎ دشمنان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ مجازات‌‏‎ و‏‎ دستگير‏‎ به‌زودي‌‏‎
.نشدند‏‎ موفق‌‏‎ اما‏‎ داشتند‏‎ مرا‏‎ جان‌‏‎ قصد‏‎ آنان‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ آمبولانس‌ها‏‎ آژير‏‎ صداي‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
زياد‏‎ تعداد‏‎ بيانگر‏‎ و‏‎ مي‌رسيد‏‎ گوش‌‏‎ به‌‏‎ پياپي‌نيز‏‎ انفجارهاي‌‏‎
.بود‏‎ زخمي‌ها‏‎
مجروحين‌‏‎ و‏‎ كشته‌ها‏‎ تعداد‏‎ از‏‎ آماري‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ مقامات‌‏‎
و‏‎ راديو‏‎ و‏‎ است‌‏‎ عادي‌‏‎ اوضاع‌‏‎:اماگفتند‏‎ ندادند‏‎ ارائه‌‏‎
كريم‌اف‌‏‎ اسلام‌‏‎ خبرسلامتي‌‏‎ نيم‌ساعت‌‏‎ هر‏‎ فاصله‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
.مي‌رساند‏‎ همگان‌‏‎ گوش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎

‎‏‏9‏‎"راستگرايان‌‏‎ مرگ‌‏‎ جوخه‌هاي‌‏‎"
كلمبيا‏‎ در‏‎ را‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ بازرس‌‏‎
ربودند‏‎


كلمبيا‏‎ در‏‎ دسته‌جمعي‌‏‎ گور‏‎ يك‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تحقيق‌‏‎ مامور‏‎ بازرس‌‏‎ ‎‏‏9‏‎
اين‌‏‎ غربي‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ راست‌گرايان‌ ، ‏‎ مركز‏‎ جوخه‌هاي‌‏‎ به‌دست‌‏‎
.شدند‏‎ ربوده‌‏‎ كشور‏‎
تحقيق‌ 9‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ بوگوتا ، ‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ مخفي‌‏‎ پليس‌‏‎ و‏‎ كل‌‏‎ دادستاني‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ نفره‌‏‎
"كلاد‏‎" جبال‌‏‎ سلسله‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎ در‏‎ درگيري‌مسلحانه‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎
‎‏‏،‏‎"گويا‏‎ آنتي‌‏‎" زده‌‏‎ جنگ‌‏‎ دراستان‌‏‎ واقع‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"سجا‏‎" شهرك‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎
بازرسان‌‏‎ مسلح‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ يك‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎شدند‏‎ ربوده‌‏‎
شاهدان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جمعي‌بودند‏‎ دسته‌‏‎ گور‏‎ كشف‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎
جوخه‌هاي‌‏‎ توسط‏‎ "اخيرا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ اجساد‏‎ دفن‌‏‎ محل‌‏‎ محلي‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ هنوز‏‎.‎شده‌اند‏‎ قرباني‌‏‎ غيرقانوني‌ ، ‏‎ نظاميان‌‏‎ شبه‌‏‎ مرگ‌‏‎
.است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ رابعهده‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ نظامي‌‏‎ شبه‌‏‎ گروه‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ زده‌‏‎ تخمين‌‏‎ نفر‏‎ تعدادشان‌ 5000‏‎ كلمبيا‏‎ مرگ‌‏‎ جوخه‌هاي‌‏‎
متهم‌‏‎ را‏‎ ارتش‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كشور ، ‏‎ دراين‌‏‎ بشر‏‎ گروههاي‌حقوق‌‏‎ و‏‎
عليه‌‏‎ كثيف‌‏‎ نبرد‏‎ در‏‎ ازآنها‏‎ ضمني‌‏‎ بطور‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
طرفدارانشان‌ ، حمايت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ گراي‌‏‎ چپ‌‏‎ شورشيان‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
نيروهاي‌‏‎ با‏‎ مستقيم‌‏‎ رويارويي‌‏‎ از‏‎ نظامي‌‏‎ شبه‌‏‎ گروههاي‌‏‎ اگرچه‌‏‎
گروههاي‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ دولتي‌اجتناب‏‎ امنيتي‌‏‎
مواد‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎ خريد‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ به‌نقض‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مامور‏‎ دولتي‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ حمله‌‏‎ مخدر ، ‏‎

موسي‌‏‎ عمرو‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎
تحريمهاي‌‏‎ سريع‌‏‎ لغو‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
ليبي‌‏‎


ورود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ مصر‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ "موسي‌‏‎ عمرو‏‎"
اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ لاكربي‌ ، ‏‎ ماجراي‌‏‎ گفتگودرباره‌‏‎ براي‌‏‎ ليبي‌‏‎ به‌‏‎
.شود‏‎ لغو‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ عليه‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ تحريم‌ها‏‎ كرد‏‎
كه‌‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ موسي‌‏‎ طرابلس‌ ، ‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
فصل‌‏‎ و‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ سريع‌‏‎ دستيابي‌‏‎:گفت‌‏‎ شد ، ‏‎ پخش‌‏‎ ليبي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎
تحريم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ حائزاهميت‌است‌ ، ‏‎ لاكربي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
مورد‏‎ كه‌‏‎ موسي‌‏‎.شود‏‎ برداشته‌‏‎ بتواند ، ‏‎ ليبي‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ تحميل‌‏‎
گرفته‌بود ، ‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ ليبيايي‌‏‎ همتاي‌‏‎ "المنتصر‏‎ عمر‏‎" استقبال‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ برادرانه‌‏‎ روابط‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ ديدارش‌‏‎:‎افزود‏‎
صورت‌‏‎ آفريقا‏‎ در‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ وضعيت‌‏‎ مورد‏‎ همكاري‌شان‌در‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ گزارش‌‏‎ دراين‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ طرابلس‌‏‎ وارد‏‎ مصر‏‎ هواپيماي‌رسمي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ مصر‏‎ وزيرخارجه‌‏‎
عليه‌‏‎ شكستن‌تحريم‌ها‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نشد‏‎ گفته‌‏‎ اما‏‎
.خير‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ليبي‌‏‎

با‏‎ آمريكايي‌‏‎ ژنرال‌‏‎ ديدار‏‎
اردن‌‏‎ جديد‏‎ پادشاه‌‏‎


در‏‎ آمريكا ، ‏‎ مركزي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ "زيني‌‏‎ آنتوني‌‏‎" ژنرال‌‏‎
كشورش‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردن‌ ، ‏‎ جديد‏‎ پادشاه‌‏‎ "عبدالله‌‏‎ ملك‌‏‎" با‏‎ ديدار‏‎
گزارش‌‏‎ به‌‏‎.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اردن‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
اعلام‌‏‎ با‏‎ اردن‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ امان‌ ، ‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
"الكعابنه‌‏‎ مرعي‌‏‎ عبدالحافظ‏‎" ارتشبد‏‎ با‏‎ زيني‌‏‎:‎افزود‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎
اوضاع‌‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ نيز‏‎ اردن‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ مشترك‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎
در‏‎.‎داد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎ همكاريهاي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎
ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ عمليات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ ديدار ، ‏‎ اين‌‏‎
بهمن‌ماه‌‏‎ اوايل‌‏‎ آمريكا‏‎.داشتند‏‎ حضور‏‎ نيز‏‎ اردن‌‏‎ هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ اردن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ اسلحه‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ جاري‌ 25‏‎

كابل‌‏‎ حومه‌‏‎ در‏‎ انفجار‏‎


در‏‎ نظامي‌‏‎ پايگاهي‌‏‎ در‏‎ طالبان‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ مهمات‌‏‎ انبار‏‎ يك‌‏‎
هرگونه‌‏‎ طالبان‌‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ حريق‌‏‎ دچار‏‎ انفجار‏‎ براثر‏‎ كابل‌‏‎ حومه‌‏‎
.كرد‏‎ رد‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خرابكارانه‌‏‎ اقدام‌‏‎
نتوانستيم‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ تاييد‏‎ با‏‎ طالبان‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎
وي‌‏‎.‎دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ كاري‌‏‎ آن‌‏‎ توقف‌‏‎ يا‏‎ اين‌حريق‌‏‎ اطفاي‌‏‎ براي‌‏‎
ذكر‏‎ از‏‎ اما‏‎ دانست‌ ، ‏‎ "اهمال‌كاري‌‏‎" را‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ بروز‏‎ عامل‌‏‎
هنوز‏‎ محلي‌ ، ‏‎ ساكنان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎كرد‏‎ خودداري‌‏‎ بيشتر‏‎ جزئيات‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ خسارات‌احتمالي‌‏‎ و‏‎ قربانيان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ گزارشي‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ دريافت‌‏‎ سوزي‌ ، ‏‎ آتش‌‏‎

لادن‌‏‎ بن‌‏‎ از‏‎ كشميري‌ ، ‏‎ شبه‌نظاميان‌‏‎
را‏‎ آنان‌‏‎ مبارزه‌‏‎ رهبري‌‏‎ خواستند‏‎
بگيرد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ هند‏‎ با‏‎


از‏‎ است‌‏‎ پاكستان‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مقر‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شبه‌نظامي‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎
را‏‎ مسلمانان‌‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ كشمير‏‎ به‌‏‎ خواست‌‏‎ لادن‌‏‎ اسامه‌بن‌‏‎
.كند‏‎ رهبري‌‏‎ هند‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ جدايي‌طلبانه‌‏‎ قيام‌‏‎ در‏‎
"طيبه‌‏‎ لشكر‏‎" شبه‌نظامي‌‏‎ گروه‌‏‎ لاهور‏‎ از‏‎ آسوشيتدپرس‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
روز‏‎ مي‌خواند‏‎ "اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎" را‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ هندي‌‏‎ سربازان‌‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ جهاد‏‎ رهبري‌‏‎ خواست‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ دوشنبه‌‏‎
اين‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ دبيركل‌‏‎ مجاهد‏‎ يحيي‌‏‎.بگيرد‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ كشمير‏‎
كشمير‏‎ داخل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كشمير‏‎ جنگ‌‏‎ بايد‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ گفت‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ عللي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ متوكل‌‏‎ احمد‏‎ وكيل‌‏‎ حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ رهبري‌‏‎
افغانستان‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ را‏‎ پناهگاهش‌‏‎ لادن‌‏‎ اسامه‌بن‌‏‎ شد‏‎ موجب‏‎
.كرد‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎ اظهار‏‎ كند ، ‏‎ ترك‌‏‎
طالبان‌‏‎ ارشد‏‎ سخنگوي‌‏‎ كابل‌ ، ‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ چيزي‌‏‎ نه‌‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ ناپديدشدن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ما‏‎ افزود‏‎
.داريم‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ دليلي‌‏‎ نه‌‏‎
گزارش‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ انتشار‏‎ به‌‏‎ واكنش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سخنان‌‏‎ اين‌‏‎ متوكل‌‏‎
رفتار‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ از‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ خروج‌‏‎ كه‌دليل‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
بودند ، ‏‎ كرده‌‏‎ عنوان‌‏‎ طالبان‌‏‎ رهبر‏‎ عمر ، ‏‎ ملامحمد‏‎ ناخوشايند‏‎
برخي‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ زبان‌‏‎ عربي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎.‎كرد‏‎ بيان‌‏‎
در‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ بودند‏‎ نوشته‌‏‎ پاكستاني‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
عمر‏‎ ملامحمد‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ فطر‏‎ عيد‏‎ تبريك‌‏‎ عرض‌‏‎ براي‌‏‎ ژانويه‌‏‎ ماه‌‏‎
.داشت‌‏‎ نگاه‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ مدتي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ طالبان‌‏‎ رهبر‏‎ بود ، ‏‎ رفته‌‏‎
خروج‌‏‎ براي‌‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ نيات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ما‏‎ گفت‌‏‎ طالبان‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
او‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ تنها‏‎ ما‏‎ نمي‌دانيم‌ ، ‏‎ چيزي‌‏‎ افغانستان‌‏‎ از‏‎
سرنخي‌‏‎ هيچ‌‏‎ هم‌‏‎ اقامتش‌‏‎ محل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ناپديد‏‎
حدود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ طالبان‌‏‎.‎نداريم‌‏‎
اكنون‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ ميهمان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎
بود‏‎ مايل‌‏‎ اگر‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ گفت‌‏‎ متوكل‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ناپديد‏‎
و‏‎ آمريكايي‌‏‎ مقامات‌‏‎.‎بماند‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ مي‌توانست‌‏‎
با‏‎ پاكستان‌ ، ‏‎ همسايه‌ ، ‏‎ كشور‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ انگليسي‌ 10‏‎
محكمي‌‏‎ درخواست‌هاي‌‏‎ و‏‎ نشستند‏‎ گفت‌وگو‏‎ به‌‏‎ طالبان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
حمله‌‏‎ رشته‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎
مي‌دانند ، ‏‎ مقصر‏‎ ديگر‏‎ مناطق‌‏‎ و‏‎ ميانه‌‏‎ خاور‏‎ در‏‎ تروريستي‌‏‎
تلفن‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ طالبان‌‏‎.‎كردند‏‎ مطرح‌‏‎
شمار‏‎ و‏‎ قطع‌‏‎ را‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ بي‌سيم‌‏‎ و‏‎ ماهواره‌اي‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ محدود‏‎ را‏‎ ملاقات‌كنندگانش‌‏‎
به‌‏‎ تروريستي‌ ، ‏‎ حملات‌‏‎ انجام‌‏‎ يا‏‎ طراحي‌‏‎ براي‌‏‎ افغانستان‌‏‎ قلمرو‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ هشدار‏‎ او‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.