شماره‌ 1771‏‎ ‎‏‏،‏‎20 February 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 1‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ و‏‎ مشاركتي‌‏‎ مديريت‌‏‎

بلورين‌‏‎ تراژدي‌‏‎

از‏‎ درمان‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ معتادان‌‏‎
معافند‏‎ كيفري‌‏‎ تعقيب‏‎

شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ و‏‎ مشاركتي‌‏‎ مديريت‌‏‎

كارايي‌ ، ‏‎ توليد ، ‏‎ ميزان‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ سرپرستي‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ كيفيت‌‏‎
دارد‏‎ بسزايي‌‏‎ تاثير‏‎ او‏‎ روحيه‌‏‎ و‏‎ كارمند‏‎ رضايت‌‏‎
تنش‌‏‎ سبب‏‎ آنها‏‎ همگي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بي‌شماري‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ آدمي‌‏‎
و‏‎ هيجانات‌‏‎ كليه‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ وي‌‏‎ اندرون‌‏‎ در‏‎ هيجاناتي‌‏‎ و‏‎
همانا‏‎ كه‌‏‎ انفعالاتي‌‏‎ و‏‎ فعل‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ دروني‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎
.مي‌گردند‏‎ مصروف‌‏‎ است‌ ، ‏‎ رضامندي‌‏‎ براي‌‏‎ آدمي‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ فكر‏‎ طرز‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ جذابترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ كار‏‎
بعضي‌‏‎ براي‌‏‎ ;كنند‏‎ صحبت‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ مي‌توانند‏‎ انسانها‏‎
برخي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ رضايت‌‏‎ منبع‌‏‎ و‏‎ خوشبختي‌‏‎ عامل‌‏‎ شغل‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎
در‏‎ زا‏‎ استرس‌‏‎ عامل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ استرس‌‏‎ عامل‌‏‎ و‏‎ غم‌‏‎ مايه‌‏‎ ديگر‏‎
رواني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ رواني‌‏‎ كشمكشهاي‌‏‎ موجب‏‎ مي‌تواند‏‎ آينده‌‏‎
.بيندازد‏‎ مخاطره‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فرد‏‎
كار‏‎ انجام‌‏‎ كيفيت‌‏‎ و‏‎ بازدهي‌‏‎ كارمند ، ‏‎ ابقاء‏‎ بر‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎
كاركنان‌‏‎ بيشتر‏‎ رضايت‌‏‎ "اصولا‏‎ مي‌گذارد ، ‏‎ تاثير‏‎ او‏‎
موءثر‏‎ كيفيت‌‏‎ و‏‎ كميت‌‏‎ ازنظر‏‎ سازمان‌‏‎ كار‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ خودبه‌خود‏‎
محيط‏‎ تنش‌هاي‌‏‎ كاهش‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ اهميت‌‏‎ است‌ ، ‏‎
دليل‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ حداقل‌‏‎ سازمان‌ ، ‏‎ هر‏‎ در‏‎ مديران‌‏‎است‌‏‎ آشكار‏‎ كاري‌‏‎
:باشند‏‎ علاقه‌مند‏‎ كاركنان‌‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ سطح‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
.مي‌گيرند‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اغلب‏‎ ناراضي‌‏‎ كاركنان‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.برخوردارند‏‎ بيشتر‏‎ عمر‏‎ طول‌‏‎ و‏‎ سلامتي‌‏‎ از‏‎ راضي‌‏‎ كاركنان‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
منتقل‌‏‎ كارمند‏‎ شغل‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ زندگي‌‏‎ به‌‏‎ شغل‌‏‎ از‏‎ رضايت‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
.مي‌شود‏‎
شكايت‌‏‎ كمتر‏‎ دارند‏‎ بالايي‌‏‎ رضايت‌‏‎ خود‏‎ شغل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كارمنداني‌‏‎
و‏‎ جسمي‌‏‎ سلامت‌‏‎ از‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ زندگي‌‏‎ طولاني‌تر‏‎مي‌كنند‏‎
را‏‎ شغل‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ جديد‏‎ وظايف‌‏‎ برخوردارند ، ‏‎ بهتري‌‏‎ رواني‌‏‎
.دارند‏‎ كمتري‌‏‎ شغلي‌‏‎ حوادث‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ ياد‏‎ سريعتر‏‎
موءثر‏‎ كار‏‎ محيط‏‎ تنش‌هاي‌‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عواملي‌‏‎
سياست‌ها ، ‏‎:‎شامل‌‏‎ مي‌باشند‏‎
و‏‎ شناسايي‌‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ صحيح‌ ، ‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌ ، ‏‎ مشي‌‏‎ خط‏‎
.مي‌باشند‏‎ شغلي‌‏‎ غني‌سازي‌‏‎ و‏‎ اختيار‏‎ تفويض‌‏‎ قدرداني‌ ، ‏‎
احساسات‌‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ عامل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ موءسسه‌ ، ‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎
مردم‌‏‎ كاري‌‏‎ ارتباطات‌‏‎)‎ فني‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شغل‌‏‎ يك‌‏‎ درباره‌‏‎ بد‏‎
شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ كاهش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عاملي‌‏‎ (ايشان‌‏‎ سرپرستان‌‏‎ با‏‎
نارضايتي‌‏‎ به‌‏‎ موءسسه‌‏‎ بد‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ سياست‌ها‏‎ مي‌شود ، ‏‎ منجر‏‎
.مي‌شود‏‎ منتهي‌‏‎ شغلي‌‏‎
موءثر‏‎ عوامل‌‏‎ ازجمله‌‏‎ نيز‏‎ اختيار‏‎ تفويض‌‏‎ و‏‎ قدرداني‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎
فراهم‌‏‎ منابع‌‏‎ بسياري‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ در‏‎
مراجعين‌ ، ‏‎ همتايان‌ ، ‏‎ زيردستان‌ ، ‏‎ سرپرستان‌ ، ‏‎ ازجمله‌‏‎.‎گردد‏‎
سازمان‌‏‎ در‏‎ طولاني‌‏‎ مدت‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ سپاس‌‏‎ و‏‎ قدرداني‌‏‎
وفاداري‌‏‎ احساس‌‏‎ براي‌‏‎ رويه‌اي‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎
بدين‌‏‎ سالانه‌اي‌‏‎ مراسم‌‏‎ سازمانها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ سازماني‌‏‎
طولاني‌‏‎ خدمات‌‏‎ صاحب‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برپا‏‎ منظور‏‎
درنتيجه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ قدرداني‌‏‎ آنها‏‎ همكاران‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ هستند‏‎
و‏‎ مي‌داند‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ زحمات‌‏‎ قدر‏‎ سازمان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎
.مي‌نهد‏‎ ارج‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎
.مي‌گذارد‏‎ تاثير‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگري‌‏‎ عامل‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
كار‏‎ انجام‌‏‎ اجازه‌‏‎ مسئوليت‌ ، ‏‎ از‏‎ منظور‏‎ كه‌‏‎ مي‌نويسد‏‎ هرزبرگ‌‏‎
خود‏‎ تلاشهاي‌‏‎ و‏‎ ديگران‌‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ بودن‌‏‎ مسئول‌‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎
.است‌‏‎ جديد‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ با‏‎ جديد‏‎ شغل‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ داشتن‌‏‎ و‏‎ فرد ، ‏‎
متناسب‏‎ و‏‎ امكان‌‏‎ درحد‏‎ بيشتر‏‎ مسئوليتهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ محول‌‏‎
.كند‏‎ كمك‌‏‎ رضايت‌‏‎ نگهداري‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ فرد‏‎ بااستعداد‏‎
مهم‌‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ براي‌‏‎ كاركنان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ پيشرفت‌‏‎ فرصت‌‏‎ "اصولا‏‎
براي‌‏‎ فرصتهايي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ مديران‌‏‎ انگيزه‌ ، ‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ ازقبيل‌‏‎ ;كنند‏‎ فراهم‌‏‎ كاركنان‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ رشد‏‎
ادامه‌‏‎ و‏‎ ارائه‌‏‎ تحقيقي‌ ، ‏‎ مطالعات‌‏‎ انجام‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ كنفرانسهاي‌‏‎
افزايش‌‏‎ شيوه‌ها‏‎ اين‌‏‎ همگي‌‏‎ كه‌‏‎ گواهي‌نامه‌‏‎ دادن‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎
غني‌سازي‌‏‎ دارد‏‎ اهميت‌‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ نكته‌‏‎
رشد‏‎ براي‌‏‎ فرصتي‌‏‎ بايد‏‎ كار‏‎:مي‌نويسد‏‎ ايران‌نژاد‏‎ ;است‌‏‎ شغلي‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ تغيير‏‎ بايد‏‎ را‏‎ مشاغل‌‏‎ ساختار‏‎ آورد ، ‏‎ پديد‏‎ رواني‌‏‎
آدمي‌‏‎ برانگيختن‌‏‎ راه‌‏‎ تنها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎:افزود‏‎ آنان‌‏‎ برغناي‌‏‎
يعني‌‏‎ شغل‌‏‎ پرباري‌‏‎ ;است‌‏‎ عملكرد‏‎ حداعلاي‌‏‎ به‌‏‎ دست‌يافتن‌‏‎ براي‌‏‎
تا‏‎ مي‌شود‏‎ افزوده‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ برانگيزنده‌هاي‌‏‎ آنكه‌‏‎
.سازد‏‎ سودمندتر‏‎ و‏‎ دلچسبتر‏‎ آن‌را‏‎
تحريك‌‏‎ را‏‎ دروني‌‏‎ انگيزش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ بنا‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎
كاركرد‏‎.‎مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ انگيزش‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ چون‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
كار‏‎ بهتر‏‎ كاركنان‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مولدتر‏‎ شغل‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ بهبود‏‎ نيز‏‎
به‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ بيشتري‌‏‎ شغلي‌‏‎ خشنودي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
شيوه‌‏‎ يك‌‏‎ شغل‌‏‎ پربارسازي‌‏‎ مي‌يابند ، ‏‎ دست‌‏‎ بيشتر‏‎ شكوفايي‌‏‎ خود‏‎
اهداف‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ تمركز‏‎ خودكار‏‎ بر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تغيير‏‎ براي‌‏‎ مديريت‌‏‎
:عبارتنداز‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎
كار‏‎ ساختن‌‏‎ پرمعني‌تر‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ عقيده‌‏‎ كاركنان‌‏‎ به‌طوري‌كه‌‏‎ وظايف‌‏‎ تركيب‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
هستند‏‎ مسئول‌‏‎ تلاش‌شان‌‏‎ نتايج‌‏‎ براي‌‏‎ "شخصا‏‎ آنها‏‎
نتايج‌‏‎ از‏‎ كاركنان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ سيستم‌‏‎ يك‌‏‎ كردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
بدهد‏‎ آگاهي‌‏‎ كارشان‌‏‎
محركهايي‌‏‎ ايجاد‏‎ شامل‌‏‎ شغل‌‏‎ كردن‌‏‎ فني‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ استيونسن‌‏‎
آن‌ ، ‏‎ كردن‌‏‎ جالبتر‏‎ با‏‎ شغل‌‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎ فرصتهاي‌‏‎:‎مانند‏‎ است‌‏‎
اجازه‌‏‎ و‏‎ كارمند‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ اختيار‏‎ دادن‌‏‎ با‏‎ اغلب‏‎ اين‌كار‏‎
بازرسي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ از‏‎ مقداري‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ شخص‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ سوپروايزر‏‎ توسط‏‎ عادي‌‏‎
هرزبرگ‌‏‎ تئوري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگري‌‏‎ بيروني‌‏‎ عامل‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎
.دارد‏‎ بسزايي‌‏‎ سهم‌‏‎ كارمند‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ مطرح‌‏‎
آنكه‌‏‎ از‏‎ عبارتست‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎:‎مي‌نويسد‏‎ پرهيزكار‏‎
هدف‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ عمليات‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ حاصل‌‏‎ اطمينان‌‏‎
خير؟‏‎ يا‏‎ نموده‌اند‏‎ تامين‌‏‎ مطلوب‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ به‌موقع‌‏‎ را‏‎
ارزيابي‌‏‎ ديگري‌ ، ‏‎ كار‏‎ بازرسي‌‏‎ شامل‌‏‎ نظارت‌‏‎:‎مي‌نويسد‏‎ گليس‌‏‎
موجب‏‎ نظارت‌‏‎ ;است‌‏‎ آن‌‏‎ تائيد‏‎ يا‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ كار‏‎ انجام‌‏‎ كفايت‌‏‎
اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ نظارت‌شونده‌‏‎ و‏‎ ناظر‏‎ در‏‎ اضطراب‏‎
شغلي‌‏‎ امنيت‌‏‎ مي‌تواند ، ‏‎ كارمند‏‎ كار‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ ناظر‏‎ نارضايتي‌‏‎
نزديك‌‏‎ مشاهده‌‏‎ از‏‎ كاركنان‌‏‎ اكثر‏‎ اندازد ، ‏‎ به‌مخاطره‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
كار‏‎ مقدار‏‎ و‏‎ نوع‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ نظارت‌‏‎ ;مي‌هراسند‏‎ ناظر‏‎ توسط‏‎
.باشد‏‎ متناسب‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
از‏‎ كارمندان‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ باشد ، ‏‎ ناكافي‌‏‎ نظارت‌‏‎ وقتي‌‏‎
و‏‎ خلاقيت‌‏‎ نيز‏‎ شديد‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ دور‏‎ استانداردها‏‎
نظارت‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ اضطراب‏‎.مي‌كند‏‎ سركوب‏‎ را‏‎ كارمند‏‎ نوآوري‌‏‎
.مي‌گذارد‏‎ اثر‏‎ كارمند‏‎ كار‏‎ انجام‌‏‎ بر‏‎ معكوس‌‏‎ به‌طور‏‎ نزديك‌‏‎
كار‏‎ انجام‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ ارزيابي‌‏‎ بازرسي‌ ، ‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ هدف‌‏‎ چنانچه‌‏‎
كارمند‏‎ رفتار‏‎ كيفيت‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ براي‌‏‎ معياري‌‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ كارمند‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎
نحوه‌‏‎ و‏‎ كيفيت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ثابت‌‏‎ متعدد‏‎ تجربيات‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎
و‏‎ كارمند‏‎ رضايت‌‏‎ كارايي‌ ، ‏‎ توليد ، ‏‎ ميزان‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ سرپرستي‌‏‎
اصولي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ بسزايي‌‏‎ تاثير‏‎ او‏‎ روحيه‌‏‎
عملكرد‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ رضايت‌‏‎ بهره‌وري‌ ، ‏‎ افزايش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ مشاركت‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ دارد‏‎ مستقيم‌‏‎ ارتباط‏‎ مديران‌‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ فن‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ به‌طور‏‎ مشاركت‌‏‎
پذيرفته‌‏‎ كار‏‎ اثربخشي‌‏‎ افزايش‌‏‎ مستقيم‌‏‎ وسيله‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
تصميم‌گيرنده‌‏‎ اگرچه‌‏‎ مديريتي‌‏‎ نوين‌‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ;است‌‏‎ شده‌‏‎
جهت‌‏‎ لازم‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ مديران‌ ، ‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ سازمان‌‏‎ مديريت‌‏‎ نهايي‌‏‎
باارزش‌‏‎ بسيار‏‎ تجربيات‌‏‎ و‏‎ مغزها‏‎ از‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌‏‎ اخذ‏‎
پيشنهادهاي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ خود‏‎ سرپرستي‌‏‎ تحت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ تمامي‌‏‎
نكته‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ گرفتن‌‏‎ درنظر‏‎ با‏‎.‎مي‌نمايند‏‎ دريافت‌‏‎ سازمان‌يافته‌‏‎
مديران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌كننده‌‏‎ مشاركتي‌‏‎ مديريت‌‏‎
را‏‎ نهايي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ درحالي‌كه‌‏‎نيستند‏‎ خودكامه‌‏‎ مردماني‌‏‎
دارند‏‎ بردوش‌‏‎ شده‌اند‏‎ گمارده‌‏‎ آن‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ واحدي‌‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ به‌راستي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ با‏‎ عمليات‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎
آنست‌‏‎ رويه‌‏‎ اين‌‏‎ پي‌آمد‏‎ ;مي‌كنند‏‎ مشاركت‌‏‎ مي‌رسانند‏‎ انجام‌‏‎
دست‌‏‎ گروهي‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ در‏‎ درگيربودن‌‏‎ احساس‌‏‎ به‌‏‎ كاركنان‌‏‎ كه‌‏‎
بيان‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كاركنان‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌يابند‏‎
:كه‌‏‎ نمود‏‎
موفقيتهاي‌‏‎ در‏‎ اشخاص‌‏‎ عاطفي‌‏‎ و‏‎ ذهني‌‏‎ درگيري‌‏‎ يك‌‏‎ مشاركت‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ برمي‌انگيزد‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گروهي‌‏‎
شريك‌‏‎ كار‏‎ مسئوليت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دهند‏‎ ياري‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ گروهي‌‏‎ هدفهاي‌‏‎
.شوند‏‎
به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ كه‌‏‎ آنست‌‏‎ مشاركت‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ نكته‌‏‎ دومين‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
آن‌را‏‎ بخت‌‏‎ مشاركت‌‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ افراد‏‎ برمي‌انگيزاند ، ‏‎ دادن‌‏‎ ياري‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آفرينندگي‌‏‎ و‏‎ ابتكار‏‎ قابليتهاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌يابند‏‎
راه‌‏‎ از‏‎ مشاركت‌‏‎.‎دهند‏‎ نشان‌‏‎ سازمان‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ به‌‏‎ دست‌يابي‌‏‎
راههاي‌‏‎ كردن‌‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ بردن‌‏‎ پي‌‏‎ براي‌‏‎ كاركنان‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ ياري‌‏‎
.بهبودمي‌بخشد‏‎ را‏‎ انگيزشي‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎
را‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشاركت‌‏‎ در‏‎ نكته‌‏‎ سومين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ پذيرش‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
مسئوليت‌‏‎ مردمي‌‏‎ گروهي‌‏‎ كوششهاي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ برمي‌انگيزاند‏‎
مردم‌‏‎ آن‌‏‎ ياري‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ فرايند‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎.‎بپذيرند‏‎
تا‏‎ مي‌دهد‏‎ ياري‌‏‎ را‏‎ افراد‏‎ مشاركت‌‏‎.‎مي‌رسند‏‎ درگيري‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎
.شناسند‏‎ مسئول‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
در‏‎ را‏‎ انساني‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ كه‌‏‎ آنست‌‏‎ مشاركت‌‏‎ بهره‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
ايمني‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ كاركنان‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ به‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌دارد ، ‏‎ پاس‌‏‎ سازمان‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ خودشكوفايي‌‏‎ و‏‎ احترام‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ مناسبات‌‏‎
همراه‌‏‎ بهتر‏‎ كار‏‎ كيفيت‌‏‎ و‏‎ بالاتر‏‎ توليد‏‎ با‏‎ مشاركت‌‏‎ درهرحال‌‏‎
.مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ كاركنان‌‏‎ رواني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ است‌‏‎
شغلي‌‏‎ خشنودي‌‏‎ و‏‎ به‌نفس‌‏‎ اعتماد‏‎ خودكنترلي‌ ، ‏‎ درك‌‏‎ بنابراين‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ توان‌‏‎ "متعاقبا‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ افراد‏‎
مشاركت‌‏‎ پي‌آمدهاي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ افزايش‌‏‎ موءثر‏‎ به‌طور‏‎ كاركردن‌‏‎
و‏‎ تعهد‏‎ كار ، ‏‎ در‏‎ عصبي‌‏‎ فشار‏‎ و‏‎ تعارض‌‏‎ كاهش‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ اغلب‏‎
دگرگوني‌ها‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ پذيرش‌‏‎ و‏‎ هدفها‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ دلبستگي‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ پديدار‏‎
مشاركتي‌‏‎ مديريت‌‏‎ كاربردي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ "كاملا‏‎ معيني‌‏‎ شرايط‏‎ تحت‌‏‎ تنها‏‎ گروهي‌‏‎ مشاركتي‌‏‎ فنون‌‏‎
مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ كارفرد‏‎ اثربخشي‌‏‎ نمودن‌‏‎ آسان‌‏‎
به‌كار‏‎ ديگر‏‎ برخي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ موقعيتها‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ كه‌‏‎
:مي‌باشد‏‎ ذيل‌‏‎ موارد‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎
به‌سختي‌‏‎ مشاركت‌‏‎.‎باشد‏‎ مهيا‏‎ مشاركت‌‏‎ براي‌‏‎ زمان‌‏‎ بايد‏‎ -‎‏‏1‏‎
.باشد‏‎ برازنده‌‏‎ فوريت‌‏‎ و‏‎ اضطرار‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎
دليلي‌‏‎ باشد ، ‏‎ خود‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ بايد‏‎ مشاركت‌‏‎ عمده‌‏‎ موضوع‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
و‏‎ بحث‌انگيز‏‎ مسائلي‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ كنيم‌‏‎ باور‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎
داشته‌‏‎ موءسسه‌‏‎ كارهاي‌‏‎ توليد‏‎ در‏‎ مثبتي‌‏‎ اثر‏‎ شغل‌‏‎ با‏‎ نامرتبط‏‎
.باشد‏‎
فزوني‌‏‎ آن‌‏‎ زيانهاي‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ مشاركت‌‏‎ احتمالي‌‏‎ بهره‌هاي‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
در‏‎ وقت‌‏‎ آنقدر‏‎ نمي‌توانند‏‎ كاركنان‌‏‎ نمونه‌‏‎ براي‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎
.بمانند‏‎ غافل‌‏‎ اصلي‌شان‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نمايند‏‎ صرف‌‏‎ مشاركت‌‏‎
باشد‏‎ كاركنان‌‏‎ دلبستگي‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ مربوط‏‎ بايد‏‎ مشاركت‌‏‎ موضوع‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
نگريسته‌‏‎ سرگرمي‌‏‎ يك‌‏‎ چون‌‏‎ بايستي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ اين‌صورت‌‏‎ غير‏‎ در‏‎
.شود‏‎
و‏‎ هوش‌‏‎ مانند‏‎ لازم‌‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
موءثر‏‎ و‏‎ كارساز‏‎ مشاركت‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ باشند‏‎ برخوردار‏‎ فني‌‏‎ دانش‌‏‎
.باشند‏‎
متقابل‌‏‎ ارتباط‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ تا‏‎ باشند‏‎ توانا‏‎ بايد‏‎ كاركنان‌‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
.كنند‏‎ برقرار‏‎
مشاركت‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ احساس‌‏‎ نبايد‏‎ مشاركت‌‏‎ دوسوي‌‏‎ از‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ -‎‏‏7‏‎
.خواهدكرد‏‎ تهديد‏‎ را‏‎ او‏‎ جايگاه‌‏‎
پس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داوطلبانه‌‏‎ نظام‌‏‎ يك‌‏‎ مشاركت‌‏‎ نظام‌‏‎ اينكه‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ خود‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ بنابه‌‏‎ و‏‎ رغبت‌‏‎ و‏‎ ميل‌‏‎ به‌‏‎ كاركنان‌‏‎
آگاهي‌‏‎ كسب‏‎ اين‌رو‏‎ از‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ تمايل‌‏‎ نظام‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
در‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ ورود‏‎ براي‌‏‎ قوي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ فوايد‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ اساسي‌‏‎ شرط‏‎ كاركنان‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ به‌خصوص‌‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎
قرباني‌‏‎ اعظم‌‏‎ و‏‎ گلچين‌‏‎ ماهرخ‌‏‎

:منابع‌‏‎
مشغلات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ پژوهشي‌‏‎" مهدي‌‏‎ سيد‏‎ الواني‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
درباره‌‏‎ مقاله‌هايي‌‏‎ ;"كاركنان‌‏‎ نياز‏‎ ارضاي‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ سازماني‌‏‎
دولتي‌ ، ‏‎ مديريت‌‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎ انگيزشي‌ ، ‏‎ و‏‎ سازماني‌‏‎ رفتار‏‎ مباني‌‏‎
اول‌ ، 1370‏‎ چاپ‌‏‎
مديريت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"مشاركتي‌‏‎ مديريتي‌‏‎ نظام‌‏‎".‎صدرالله‌‏‎ البرزي‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
و 34 ، 1375‏‎ شماره‌ 33‏‎ دولتي‌ ، ‏‎
و‏‎ بازشناسي‌‏‎" ;محمداسماعيل‌‏‎ انصاري‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
دولتي‌‏‎ مديريت‌‏‎ "اداري‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ مشاركتي‌‏‎ مديريت‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ پيش‌‏‎
و 34 ، 1375‏‎ شماره‌ 33‏‎
اول‌ ، ‏‎ چاپ‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ انساني‌‏‎ روابط‏‎ كمال‌ ، ‏‎ كار‏‎ پرهيز‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
اشراقي‌ ، 1368‏‎
رفتار‏‎)‎ كار‏‎ در‏‎ انساني‌‏‎ رفتار‏‎ ونيواستورم‌ ، ‏‎ كيت‌‏‎ ديوس‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
مديريت‌‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎ تهران‌‏‎ طوسي‌ ، ‏‎ محمدعلي‌‏‎:‎ترجمه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(سازماني‌‏‎
دولتي‌ 1375‏‎
آموزش‌‏‎ مركز‏‎ كار ، ‏‎ در‏‎ انساني‌‏‎ رفتار‏‎ محمدعلي‌ ، ‏‎ طوسي‌ ، ‏‎ -‎‏‏6‏‎
اول‌ ، 1370‏‎ چاپ‌‏‎ دولتي‌ ، ‏‎ مديريت‌‏‎
رفتار‏‎ و‏‎ انگيزش‌‏‎" ;دبليو‏‎ عليمان‌‏‎ پرتر‏‎ ريچاردام‌ ، ‏‎ ستيرز ، ‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
مديريت‌‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎ علوي‌ ، ‏‎ سيدامين‌الله‌‏‎:ترجمه‌‏‎ "كار‏‎ در‏‎
تهران‌ 1375‏‎ دوم‌ ، ‏‎ جلد‏‎ دولتي‌ ، ‏‎

بلورين‌‏‎ تراژدي‌‏‎
سيما‏‎ از‏‎ "شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎" پخش‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎

دو ، ‏‎ اين‌‏‎ مجموع‌‏‎.سكه‌اند‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ دو‏‎ كاظم‌ ، ‏‎ حاج‌‏‎ و‏‎ عباس‌‏‎
ندارد‏‎ وجود‏‎ رستم‌ ، ‏‎ اما‏‎.‎داده‌‏‎ شكل‌‏‎ را‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ اسفنديار‏‎
رضوي‌‏‎ سيدمسعود‏‎
را‏‎ "شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎" فيلم‌‏‎ تبليغ‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ پيش‌ ، ‏‎ روز‏‎ چند‏‎
آن‌‏‎ (‎پنج‌شنبه‌‏‎)‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ روز 22‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پخش‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ پخش‌‏‎ سيما‏‎ از‏‎ را‏‎
يا‏‎ "غالبا‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ نديده‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎
اين‌‏‎ ديدن‌‏‎ مي‌خواندم‌ ، ‏‎ جرايد‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌شنيدم‌‏‎ درباره‌اش‌‏‎
زمان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ بالاخره‌‏‎بود‏‎ شده‌‏‎ بدل‌‏‎ آرزويي‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ نشستم‌‏‎ و‏‎ زدم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ قيد‏‎ جمعه‌ ، ‏‎ يعني‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎
-متناقض‌‏‎ پيشداوري‌‏‎ دهها‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ عجيب‏‎ و‏‎ جالب‏‎ فيلم‌‏‎
.كردم‌‏‎ مشاهده‌‏‎ بودم‌ ، ‏‎ يافته‌‏‎ -منتقدان‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
آژانس‌‏‎ فيلم‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ تلويزيون‌‏‎ كه‌‏‎ كذايي‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ اما‏‎
شدم‌‏‎ ناچار‏‎ آن‌ ، ‏‎ ديدن‌‏‎ اميد‏‎ به‌‏‎ بنده‌‏‎ بفرستد ، ‏‎ آنتن‌ها‏‎ روي‌‏‎ را‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ درك‌‏‎ قابل‌‏‎ البته‌‏‎.‎ببينم‌‏‎ را‏‎ "سايه‌ها‏‎ تعقيب‏‎" فيلم‌‏‎
درباره‌‏‎ تجاري‌‏‎ و‏‎ متعارف‌‏‎ فيلمي‌‏‎.‎كردند‏‎ پخش‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎
جاسوسان‌‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎ كردن‌‏‎ خنثي‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎
برخلاف‌‏‎.‎باشد‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎.‎بود‏‎ منافقين‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎
هم‌‏‎ وطني‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ منتقدم‌ ، ‏‎ و‏‎ روشنفكر‏‎ دوستان‌‏‎
صحنه‌هاي‌‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ ملموسند‏‎ هم‌‏‎مي‌آيد‏‎ خوشم‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ البته‌‏‎نيستند‏‎ هم‌‏‎ اكشن‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ برانگيزنده‌‏‎
را‏‎ -‎سرطاس‌‏‎ هنرپيشه‌‏‎ آن‌‏‎ رمبوبازيهاي‌‏‎ نظير‏‎ -‎پايين‌تر‏‎ سطح‌‏‎
.بپذيرم‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ ديگر‏‎
روز‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎.بازگشت‌‏‎ اخير‏‎ ماجراهاي‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ حكمت‌‏‎
ضمن‌‏‎ بالايي‌‏‎ بلند‏‎ مكتوب‏‎ در‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزير‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
فعاليتهاي‌‏‎ بي‌شمار‏‎ ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ بسيار‏‎ خدمات‌‏‎ برشمردن‌‏‎
سيما‏‎ حالا‏‎.‎بود‏‎ داده‌‏‎ استعفا‏‎ متبوعه‌اش‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎
وزير‏‎ نامه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ كاري‌‏‎ منتقد‏‎ مطبوعات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ مي‌خواست‌‏‎
تاكيد‏‎ مورد‏‎ ايران‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ملت‌‏‎ براي‌‏‎ عيني‌‏‎ نمونه‌اي‌‏‎ با‏‎ را‏‎
سيماييها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ خلاف‌انديشي‌‏‎ هم‌‏‎ اينبار‏‎ اما‏‎.‎دهد‏‎ قرار‏‎
.نداشت‌‏‎ را‏‎ موردنظرشان‌‏‎ تاثير‏‎ دارند ، ‏‎ نامقبولي‌‏‎ كارنامه‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ نكرده‌اند‏‎ تصور‏‎ هيچگاه‌‏‎ مردم‌‏‎ زيرا‏‎
و‏‎ مصالح‌‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خلافكار‏‎ اخير ، ‏‎ قتلهاي‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ دليل‌‏‎
تفكر‏‎ طرز‏‎ يك‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ فقط‏‎ مسئله‌‏‎ خير ، ‏‎.‎مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎
در‏‎ بلكه‌‏‎ مزبور ، ‏‎ وزارتخانه‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ تفكري‌‏‎ است‌ ، ‏‎
داشته‌‏‎ وجود‏‎ -‎سيما‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ آشكارتر‏‎ و‏‎ -نهادها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
بي‌هويت‌‏‎ برنامه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ نمونه‌‏‎ بارزترين‌‏‎ و‏‎
حق‌‏‎ سيماييها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ بنابراين‌‏‎.داد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ "هويت‌‏‎"
خود‏‎ از‏‎ قياس‌‏‎ را‏‎ پاكان‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ كارها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دارند‏‎
دهندگان‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ ترويجگران‌‏‎ گروه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎.بگيرند‏‎
عظيم‌‏‎ رسالت‌‏‎ انجام‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ مفلوكاني‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ فكري‌‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ حراست‌‏‎ و‏‎ شهروندان‌‏‎ امنيت‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎
عنصر‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ چند‏‎ بيگانه‌ ، ‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ با‏‎ نبرد‏‎
.رساندند‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ و‏‎ بي‌كس‌‏‎ و‏‎ تنها‏‎ و‏‎ مظلوم‌‏‎ سياسي‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ كليت‌‏‎ درباره‌‏‎ تصوري‌‏‎ چنين‌‏‎ هيچگاه‌‏‎ مردم‌‏‎
ايران‌‏‎ پهناور‏‎ كشور‏‎ مي‌دانند‏‎ همه‌‏‎.‎داشت‌‏‎ نخواهند‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎
و‏‎ كويرها‏‎ و‏‎ درياها‏‎ از‏‎ بزرگ‌‏‎ قاره‌اي‌‏‎ شبه‌‏‎ معنا ، ‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
است‌ ، ‏‎ بي‌شماري‌‏‎ روستاهاي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ و‏‎ جلگه‌ها‏‎ و‏‎ كوهستانها‏‎
مدرنترين‌‏‎ به‌‏‎ مجهز‏‎ و‏‎ مقتدر‏‎ و‏‎ قوي‌‏‎ دستگاهي‌‏‎ نيازمند‏‎
تفكر‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎.‎است‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ و‏‎ سازماندهي‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ و‏‎ سيما‏‎ در‏‎ تفكر‏‎ اين‌‏‎ دشمن‌اند ، ‏‎ كژانديش‌ ، ‏‎ و‏‎ منحرف‌‏‎
...و‏‎ هتاك‌‏‎ و‏‎ خشونت‌گرا‏‎ مطبوعات‌‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
بارآورده‌‏‎ به‌‏‎ رسواييها‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلخ‌‏‎ ميوه‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ حل‌‏‎ مشكلي‌‏‎ هم‌‏‎ حقيرانه‌‏‎ ترفندهاي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.است‌‏‎
آغاز‏‎ جدي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ بنيادها‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
.بگذريم‌‏‎.‎كرد‏‎
ناشي‌‏‎ طلاب‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ حقير‏‎
ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎ حرفها‏‎ اينك‌‏‎.‎مي‌پردازم‌‏‎ حواشي‌‏‎ به‌‏‎ "مرتبا‏‎ هستم‌‏‎
شايد‏‎ تا‏‎ مي‌كنم‌‏‎ خلاصه‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
;بازتابي‌‏‎ يا‏‎ رفلكسي‌‏‎ يا‏‎ فوري‌‏‎ نقد‏‎ يك‌‏‎ طرح‌‏‎ براي‌‏‎ بهانه‌اي‌‏‎
را‏‎ متعارف‌‏‎ و‏‎ متوسط‏‎ مخاطب‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بازخوردها‏‎ نخستين‌‏‎ يعني‌‏‎
فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ بحبوحه‌‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ البته‌‏‎.‎باشم‌‏‎ كرده‌‏‎ بيان‌‏‎
.مي‌نمايد‏‎ عجيب‏‎ كمي‌‏‎ دارند ، ‏‎ چشم‌‏‎ تازه‌‏‎ محصولات‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎
ايام‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎.‎داريم‌‏‎ ناگزيريهايي‌‏‎ بنده‌‏‎ امثال‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎
اسف‌انگيز‏‎ وضع‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ روزمره‌‏‎ گرفتاريهاي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ سال‌ ، ‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎.نداريم‌‏‎ رفتن‌‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ رغبتي‌‏‎ سينما‏‎ سالنهاي‌‏‎ اكثر‏‎
و‏‎ منتقدان‌‏‎ خيل‌‏‎ و‏‎ نمي‌دهند‏‎ راه‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ هم‌‏‎ جشنواره‌‏‎
!!دست‌اندركاران‌‏‎ دوستان‌‏‎ و‏‎ مشتاقان‌‏‎ و‏‎ خبرگيران‌‏‎ و‏‎ هنرشناسان‌‏‎
چنين‌‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ رويايي‌‏‎ فضاي‌‏‎ وارد‏‎ ماها‏‎ نمي‌دهند‏‎ اجازه‌‏‎
خلاصه‌‏‎ !!حاشيه‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ !شويم‌‏‎ روشنفكرانه‌اي‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎
:مي‌كنم‌‏‎
تلقي‌ها‏‎ تناقضها ، ‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎ مهمي‌‏‎ فيلم‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
بدون‌‏‎ را‏‎ پيچيده‌‏‎ و‏‎ دشوار‏‎ دوران‌‏‎ يك‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎
داشته‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ عميقي‌‏‎ توفيق‌‏‎ و‏‎ رسانده‌‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ تعارف‌‏‎
.است‌‏‎
خاص‌‏‎ گروهي‌‏‎ هوادار‏‎است‌‏‎ جدلي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ شيشه‌اي‌ ، ‏‎ آژانس‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
خصلت‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ حاكم‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ مطلق‌‏‎ رئاليسم‌‏‎.‎نيست‌‏‎
است‌ ، ‏‎ پارادوكسيكال‌‏‎ آنها‏‎ رابطه‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ جريانهاي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ مترتب‏‎ نتايج‌‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ را‏‎ تناقض‌‏‎ اين‌‏‎ توانسته‌‏‎
و‏‎ انصار ، ‏‎ مثل‌‏‎ گروههايي‌‏‎ هم‌‏‎ اينكه‌‏‎ علت‌‏‎كند‏‎ منتقل‌‏‎ بينندگان‌‏‎
مطلوب‏‎ واكنش‌‏‎ فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎ همه‌‏‎ كشور ، ‏‎ روشنفكري‌‏‎ جريانهاي‌‏‎ هم‌‏‎
.بود‏‎ پارادوكسيكال‌‏‎ واقع‌نمايي‌‏‎ همين‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎
روشنفكرانه‌ ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
بيننده‌اي‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.بود‏‎ اكشن‌‏‎ و‏‎ انگيزنده‌‏‎ فيلمي‌‏‎
و‏‎ قهرمان‌پروري‌‏‎ شخصيت‌پردازي‌ ، ‏‎ داستاني‌ ، ‏‎ جذابيتهاي‌‏‎
.بود‏‎ ساخته‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ گرهگاههاي‌‏‎ بالاخره‌‏‎
تراژدي‌‏‎ كلمه‌ ، ‏‎ دقيق‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ شيشه‌اي‌ ، ‏‎ آژانس‌‏‎ داستان‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
تراژدي‌‏‎.‎دهم‌‏‎ توضيح‌‏‎ بيشتر‏‎ كمي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ناچارم‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
و‏‎ كار‏‎ از‏‎ تقليد‏‎":از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ آن‌‏‎ تعريف‌‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎
زينتها‏‎ انواع‌‏‎ به‌‏‎ كلامي‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎.‎.‎.تمام‌‏‎ و‏‎ شگرف‌‏‎ كرداري‌‏‎
نفس‌‏‎ تزكيه‌‏‎ سبب‏‎ تا‏‎ برانگيزد‏‎ را‏‎ هراس‌‏‎ و‏‎ شفقت‌‏‎ كه‌‏‎.‎.‎آراسته‌‏‎
ارسطو ، ‏‎ شعر ، ‏‎ فن‌‏‎)‎ "گردد‏‎ انفعالات‌‏‎ و‏‎ عواطف‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ انسان‌‏‎
(ص‌ 121‏‎ زرين‌كوب ، ‏‎ دكتر‏‎ ترجمه‌‏‎
كه‌‏‎ عظيم‌‏‎ خطايي‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هنگامي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
بيندازد ، ‏‎ بازگشت‌‏‎ بدون‌‏‎ بستي‌‏‎ بن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ مرتكب‏‎
سبب‏‎ به‌‏‎ شقاوت‌‏‎ حضيض‌‏‎ به‌‏‎" ;افتادنش‌‏‎ كه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎
.(ص‌ 136‏‎ منبع‌ ، ‏‎ همان‌‏‎)"نيست‌‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ فضيلت‌‏‎ از‏‎ او‏‎ بي‌بهرگي‌‏‎
بدبختي‌‏‎ و‏‎ انحطاط‏‎ بار‏‎ واجد‏‎ تراژدي‌‏‎ كه‌‏‎ پنداشت‌‏‎ نبايد‏‎ اما‏‎
و‏‎ آدمي‌‏‎ عظمت‌‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ يعني‌‏‎ تراژدي‌‏‎".است‌‏‎ (‎فلاكت‌‏‎ يا‏‎)‎
نمايش‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ مخرب‏‎ عوامل‌‏‎ با‏‎ نبرد‏‎ در‏‎ او‏‎ محدوديتهاي‌‏‎
ص‌‏‎ نيچه‌ ، ‏‎ يونانيان‌ ، ‏‎ فكري‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ حكمت‌‏‎)‎ "زندگي‌‏‎
آژانس‌‏‎ بودن‌‏‎ تراژدي‌‏‎ اثبات‌‏‎ در‏‎ برهان‌‏‎ بالاترين‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏11‏‎
:است‌‏‎ نيچه‌‏‎ فريدريش‌‏‎ كتاب‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ عبارت‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ شيشه‌اي‌‏‎
است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ملتي‌‏‎ فكري‌‏‎ عظمت‌‏‎ بازتابنده‌‏‎ صاف‌ ، ‏‎ آينه‌اي‌‏‎ بسان‌‏‎"
مي‌جنگد ، ‏‎ است‌ ، ‏‎ تلاش‌‏‎ در‏‎ هستي‌‏‎ معماي‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ دليرانه‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ جان‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ آن‌‏‎ دچار‏‎ كه‌‏‎ مخمصه‌اي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ مي‌كوشد ، ‏‎
(همان‌‏‎ نيچه‌ ، ‏‎)‎".‎درنمي‌برد‏‎ سلامت‌‏‎
هستي‌‏‎ عظمت‌‏‎ و‏‎ شكوه‌‏‎ از‏‎ جنبه‌هايي‌‏‎ انعكاس‌‏‎ تراژدي‌ ، ‏‎ بنابراين‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ انسانهايي‌‏‎.‎انسانهاست‌‏‎ عمل‌نمايي‌‏‎ و‏‎ ستيز‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎
غم‌انگيز‏‎ تقديري‌‏‎ طناب‏‎ گاه‌‏‎ هستي‌ ، ‏‎ گره‌هاي‌‏‎ گشودن‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ زيرا‏‎.مي‌كنند‏‎ تنگ‌‏‎ خويش‌‏‎ گلوگاه‌‏‎ بر‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ محدود‏‎ انساني‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ اما‏‎ نامحدود ، ‏‎
به‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ شناخته‌‏‎ تراژديهاي‌‏‎ همه‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
شخصيتها ، ‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎.است‌‏‎ شبيه‌‏‎ بيشتر‏‎ اسفنديار‏‎ داستان‌‏‎
.قصه‌‏‎ و‏‎ مايه‌‏‎ درون‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎
او‏‎ گشتاسب ، ‏‎ برخلاف‌‏‎.است‌‏‎ رزمنده‌‏‎ شاهزاده‌اي‌‏‎ اسفنديار‏‎
جنگيده‌‏‎ ايزد‏‎ براي‌‏‎ آييني‌‏‎ نبردهايي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مقدس‌‏‎ موجودي‌‏‎
دلاوري‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ او‏‎است‌‏‎ زرتشت‌‏‎ كرده‌‏‎ نظر‏‎ همه‌ ، ‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ و‏‎
و‏‎ آيينها‏‎ نيك‌ترين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ شكست‌ناپذير‏‎
دشمنان‌‏‎ صعبترين‌‏‎ استخوان‌‏‎ از‏‎ گرد‏‎ و‏‎ زده‌‏‎ شمشير‏‎ انديشه‌ها‏‎
است‌‏‎ صفاتي‌‏‎ همه‌‏‎ واجد‏‎ اسفنديار‏‎.‎است‌‏‎ برآورده‌‏‎ سرزمين‌‏‎ و‏‎ آيين‌‏‎
.باشد‏‎ دارا‏‎ بايد‏‎ محبوب‏‎ قهرمان‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎
يك‌‏‎ جنگ‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ اسفنديار‏‎ كه‌‏‎ حيف‌ ، ‏‎ هزار‏‎ و‏‎ صد‏‎ حيف‌ ، ‏‎ اما‏‎ -‎‏‏6‏‎
تبلور‏‎.‎است‌‏‎ آن‌‏‎ تبلور‏‎ رستم‌‏‎ كه‌‏‎ زندگي‌ ، ‏‎ اسطوره‌‏‎.‎برود‏‎ اسطوره‌‏‎
كه‌‏‎ رنجهايي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ ابدي‌‏‎ آرامش‌‏‎ لايتغير ، ‏‎ قانونهاي‌‏‎
به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كسي‌‏‎ "لزوما‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ آرامش‌‏‎ اين‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎
.برود‏‎ آن‌‏‎ قانونمنديهاي‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ جنگ‌‏‎
دو ، ‏‎ اين‌‏‎ مجموع‌‏‎.سكه‌اند‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ دو‏‎ كاظم‌ ، ‏‎ حاج‌‏‎ و‏‎ عباس‌‏‎ -‎‏‏7‏‎
...ندارد‏‎ وجود‏‎ رستم‌ ، ‏‎ اما‏‎.‎داده‌‏‎ شكل‌‏‎ را‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ اسفنديار‏‎
و‏‎ مينوي‌‏‎ مجتبي‌‏‎ برتلس‌ ، ‏‎ استاريكف‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎...‎ همچنانكه‌‏‎
فارسي‌‏‎ منابع‌‏‎ در‏‎ نتوانستند‏‎ را‏‎ او‏‎ رد‏‎ بزرگ‌‏‎ شاهنامه‌شناسان‌‏‎
شكل‌‏‎ در‏‎ -زندگي‌‏‎ كليت‌‏‎ آژانس‌ ، ‏‎ در‏‎.بيابند‏‎ شاهنامه‌‏‎ ماقبل‌‏‎
دشوارياب‏‎ منطق‌‏‎ روياروي‌‏‎ -‎آن‌‏‎ متعارف‌‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ عيني‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎
و‏‎ حماسي‌‏‎ -‎زندگي‌‏‎ از‏‎ عزيز‏‎ چهره‌‏‎ دو‏‎ يا‏‎ جريان‌ ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ -‎‏‏8‏‎
پنجه‌‏‎ در‏‎ پنجه‌‏‎ مه‌آلود ، ‏‎ بستري‌‏‎ در‏‎ -آرام‌‏‎ و‏‎ پرشور‏‎ قانونمند ، ‏‎
مي‌افكنند ، ‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ زمانه‌‏‎ چهره‌‏‎ به‌‏‎ چنگ‌‏‎ بلكه‌‏‎ و‏‎ يكديگر‏‎
اما‏‎.‎يابند‏‎ رهايي‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ ناگزير‏‎ و‏‎ هولناك‌‏‎ گرداب‏‎ از‏‎ شايد‏‎
زمانه‌‏‎ حلقه‌‏‎ طرف‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ تقلايي‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ سو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تمهيدي‌‏‎ هر‏‎
اسيران‌‏‎ اينان‌‏‎.‎مي‌سازد‏‎ تارتر‏‎ را‏‎ نجات‌‏‎ روزنه‌‏‎ و‏‎ تنگتر‏‎ را‏‎
يكي‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اراده‌‏‎ كه‌‏‎ غم‌انگيزند‏‎ و‏‎ غريب‏‎ زمانه‌اي‌‏‎ چنگال‌‏‎
.آيد‏‎ دچار‏‎ شومي‌‏‎ و‏‎ رنج‌‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ افتد‏‎ خاك‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
و‏‎ آبرز‏‎ و‏‎ تيرگز‏‎ و‏‎ سيمرغ‌‏‎ و‏‎ گشتاسب‏‎.‎است‌‏‎ زمانه‌‏‎ جبر‏‎
همه‌‏‎.‎.‎.و‏‎ احمد‏‎ و‏‎ سلحشور‏‎ و‏‎ آژانس‌‏‎ و‏‎ عباس‌‏‎ و‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎
:عمر‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ اسفنديار‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎.‎بهانه‌اند‏‎
زمان‌‏‎ بد‏‎ پدر‏‎ بودي‌‏‎ تو‏‎ بهانه‌‏‎
كمان‌‏‎ و‏‎ تير‏‎ نه‌‏‎ سيمرغ‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ رستم‌ ، ‏‎ نه‌‏‎
تعالي‌‏‎ تراژيك‌‏‎ ساحت‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ داستان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نقطه‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎
نمونه‌هاي‌‏‎ از‏‎ موءثرتر‏‎ و‏‎ بديع‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌يابد ، ‏‎
...مشابه‌‏‎
ندارم‌ ، ‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ فني‌‏‎ و‏‎ تكنيكي‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ صلاحيت‌‏‎ من‌‏‎ -‎‎‏‏9‏‎
كم‌‏‎ بلكه‌‏‎ بي‌سابقه‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ اگر‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ اما‏‎
كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ عاشقانه‌‏‎ و‏‎ عفيف‌‏‎ مونولوگ‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ يافتم‌ ، ‏‎ سابقه‌‏‎
سنگين‌‏‎ و‏‎ غيرمتعارف‌‏‎ و‏‎ خشن‌‏‎ شرايط‏‎ كه‌‏‎ فاطمه‌‏‎ همسرش‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خشن‌‏‎ درام‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ مي‌زد‏‎ رمانتيك‌‏‎ رنگي‌‏‎ را‏‎ صحنه‌ها‏‎
.مي‌آميخت‌‏‎ لطيف‌‏‎ رمانس‌‏‎
اين‌‏‎.‎دارد‏‎ تازه‌‏‎ نسلهاي‌‏‎ براي‌‏‎ مهمي‌‏‎ پيام‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ -‎‏‏10‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ امتيازطلبانه‌‏‎ و‏‎ نامعقول‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ همواره‌‏‎ پيام‌‏‎
قانون‌گريزي‌‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ مروج‌‏‎ كه‌‏‎ دون‌مايه‌اي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
آن‌‏‎ اهميت‌‏‎ و‏‎ مشروعيت‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تكرار‏‎ "مرتبا‏‎ بوده‌اند‏‎
شيوه‌اي‌‏‎ و‏‎ هيئت‌‏‎ در‏‎ آژانس‌‏‎.يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
:كه‌‏‎ مي‌آموزد‏‎ تازه‌‏‎ نسلهاي‌‏‎ به‌‏‎ متعالي‌‏‎
آسمانمردان‌‏‎" چه‌‏‎ كه‌‏‎ نبريم‌‏‎ ياد‏‎ از‏‎ هيچگاه‌‏‎ هيچگاه‌ ، ‏‎
ما‏‎ ارزشي‌‏‎ و‏‎ ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎ و‏‎ خاك‌‏‎ ناموس‌ ، ‏‎ شرف‌ ، ‏‎ از‏‎ "خاكي‌پوشي‌‏‎
در‏‎ ناگهان‌‏‎" و‏‎ گذشتند‏‎ عزيزشان‌‏‎ عمر‏‎ و‏‎ گرامي‌‏‎ جان‌‏‎ بهاي‌‏‎ به‌‏‎
پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ بي‌چشم‌‏‎ گاه‌‏‎ تنها ، ‏‎ گاه‌‏‎ "لبخند‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ ناگهاني‌‏‎
گيومه‌‏‎ مطالب‏‎)‎.‎بازگشتند‏‎ دوست‌ ، ‏‎ و‏‎ رفيق‌‏‎ و‏‎ بي‌برادر‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎
بزرگ‌‏‎ و‏‎ بي‌ادعا‏‎ شاعر‏‎ قزوه‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ استاد‏‎ حماسي‌‏‎ شعر‏‎ از‏‎
(.است‌‏‎ شده‌‏‎ اخذ‏‎ معاصر‏‎
سلحشور‏‎ نامهاي‌‏‎ به‌‏‎ عباس‌ ، ‏‎ و‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ روياروي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ دو‏‎ -‎‏‏11‏‎
كه‌‏‎)‎ سلحشور‏‎.‎داشتند‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ عالي‌‏‎ بسيار‏‎ پرداختي‌‏‎ احمد ، ‏‎ و‏‎
‎‏‏،‏‎(بود‏‎ نهفته‌‏‎ تامل‌انگيز‏‎ و‏‎ غم‌انگيز‏‎ شيطنتي‌‏‎ نامش‌‏‎ درانتخاب‏‎
زندگي‌‏‎ بي‌رحم‌‏‎ سرشت‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ متعارف‌‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ قانونمندي‌‏‎ نماد‏‎
و‏‎ درس‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ آن‌‏‎ ظل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بپذيرند‏‎ بايد‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
شور‏‎ سلحشور ، ‏‎ از‏‎ هيچكس‌‏‎.‎ببرند‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عادي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
تابع‌‏‎ مردي‌‏‎.‎بود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ همان‌‏‎ او‏‎.نمي‌خواهد‏‎ حماسه‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎ و‏‎
بالاخره‌‏‎ و‏‎ قانون‌ ، ‏‎ از‏‎ بي‌انعطاف‌‏‎ و‏‎ مستقيم‌‏‎ دركي‌‏‎ با‏‎ قانون‌ ، ‏‎
برابر‏‎ در‏‎ او‏‎ استدلالهاي‌‏‎.‎.‎.‎قانون‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ حساس‌‏‎
فيلم‌‏‎ تراژيك‌‏‎ روح‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ برهانهايي‌‏‎ كاظم‌ ، ‏‎ حاج‌‏‎
و‏‎ مي‌گويند‏‎ درست‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ سرچشمه‌‏‎ مسئله‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎
.متفاوت‌‏‎ "حال‌‏‎" دو‏‎ در‏‎ و‏‎ دريچه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ اما‏‎
خلق‌‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ توجه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ هيچكس‌‏‎ گمانم‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎ -‎‎‏‏12‏‎
ناچارم‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ فهم‌‏‎ براي‌‏‎.بود‏‎ "احمد‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ شخصيتي‌‏‎
وام‌‏‎ فولادوند‏‎ عزت‌الله‌‏‎ استاد‏‎ از‏‎ را‏‎ توضيح‌‏‎.بدهم‌‏‎ توضيح‌‏‎
:مي‌گيرم‌‏‎
زير‏‎ يا‏‎ تناوب‏‎ به‌‏‎ درازمان‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎"
اگر‏‎.‎.‎.انداخته‌ايم‌ ، ‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ آشوب‏‎ يا‏‎ رفته‌ايم‌‏‎ زور‏‎ بار‏‎
در‏‎ طرفين‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ نه‌‏‎.‎.‎.حائلي‌‏‎ فضاي‌‏‎
-شود‏‎ حل‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ دور‏‎ كنند ، ‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ آنجا‏‎
بايد‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ چاره‌اي‌‏‎ "فعلا‏‎ كه‌‏‎ برسند‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ طرف‌‏‎ دو‏‎ يا‏‎
...مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎.‎نكشد‏‎ آشوب‏‎ يا‏‎ سركوب‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ -‎كرد‏‎ صبر‏‎
حيطه‌‏‎ ميان‌‏‎ است‌‏‎ فضايي‌‏‎ -‎است‌‏‎ حائل‌‏‎ فضاي‌‏‎ همان‌‏‎ داراي‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎
نباشد ، ‏‎ فضا‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎.‎شهروندان‌‏‎ خلوت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ اقتدار‏‎ عمومي‌‏‎
عمومي‌‏‎ حيطه‌‏‎ خشن‌‏‎ و‏‎ بلند‏‎ ديوارهاي‌‏‎ به‌‏‎ جنبشي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ شهروند‏‎
هر‏‎ در‏‎ نيز‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آزرده‌‏‎ و‏‎ خراشيده‌‏‎ و‏‎ برمي‌خورد‏‎
تجاوز‏‎ شهروند‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ به‌‏‎ ناخواه‌‏‎ و‏‎ خواه‌‏‎ حركتي‌ ، ‏‎
;است‌‏‎ همگان‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ;نيست‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ مال‌‏‎ حائل‌‏‎ فضاي‌‏‎مي‌كند‏‎
همگان‌‏‎ اما‏‎ندارد‏‎ نهايي‌‏‎ اختيار‏‎ و‏‎ اقتدار‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎
و‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ فضاي‌‏‎.‎نمايند‏‎ اندام‌‏‎ عرض‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎
نيست‌ ، ‏‎ بيچاره‌‏‎ و‏‎ ناتوان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شهروند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فضايي‌‏‎.‎.‎.‎شنود‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فضايي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ نظر‏‎ ابراز‏‎ بلكه‌‏‎
تعبير‏‎ اين‌‏‎ جلوي‌‏‎..‎مي‌دهد‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ حيثيت‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌‏‎ شهروند‏‎
شد ، ‏‎ مردم‌‏‎ وكيل‌‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ همين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ را‏‎ وكالت‌‏‎ از‏‎ نادرست‌‏‎
موكل‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ دانست‌‏‎ مصلحت‌‏‎ كه‌‏‎ هرگونه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ پس‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
با‏‎ نگارنده‌‏‎ نشده‌‏‎ منتشر‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎)‎ ".‎كند‏‎ عمل‌‏‎
.(فولادوند‏‎ عزت‌الله‌‏‎ استاد‏‎
و‏‎ جنگيده‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎.است‌‏‎ حائل‌‏‎ فضاي‌‏‎ همان‌‏‎ احمد ، ‏‎
و‏‎ است‌‏‎ سلحشور‏‎ همكار‏‎ هم‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ اقتدا‏‎ او‏‎ به‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎
با‏‎ شعارگونه‌‏‎ و‏‎ بي‌دليل‌‏‎ درگيري‌‏‎.‎مي‌دارد‏‎ محترم‌‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎
احمد ، ‏‎مي‌داند‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ عباس‌‏‎ و‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ قدر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ سلحشور‏‎
همه‌‏‎ بر‏‎:پيوسته‌‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ عباس‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ مشكل‌‏‎
.درود‏‎ جنگ‌‏‎ كفن‌‏‎ گلگون‌‏‎ شهيدان‌‏‎
.مي‌زنيم‌‏‎ بوسه‌‏‎ مردانه‌اش‌‏‎ بازوي‌‏‎ بر‏‎:‎برده‌‏‎ رنجها‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎
او‏‎ به‌‏‎:دارد‏‎ را‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ وظيفه‌‏‎ سلحشور‏‎
كسي‌‏‎.‎است‌‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎ احمد‏‎ اما‏‎.‎مي‌گوييم‌‏‎ نباشيد‏‎ خسته‌‏‎
سلحشور ، ‏‎ مديرش‌‏‎.‎.‎.‎بدهكارند‏‎ او‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ اما‏‎ نمي‌بيندش‌‏‎
همه‌‏‎ ياد‏‎.‎.‎عباسهاست‌‏‎ با‏‎ همراهي‌‏‎ افتخارش‌‏‎ و‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ رفيقش‌‏‎
.باد‏‎ جاودان‌‏‎ بشريت‌‏‎ خاطر‏‎ سپهر‏‎ در‏‎ جنگ‌‏‎ شهيدان‌‏‎

از‏‎ درمان‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ معتادان‌‏‎
معافند‏‎ كيفري‌‏‎ تعقيب‏‎


معتادان‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 15‏‎ بموجب‏‎
و‏‎ معافند‏‎ كيفري‌‏‎ تعقيب‏‎ از‏‎ بالا ، ‏‎ سنين‌‏‎ در‏‎ درمان‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
گرفته‌‏‎ قرار‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ آنان‌‏‎ براي‌‏‎ بيماري‌‏‎ يك‌‏‎ بعنوان‌‏‎ اعتياد‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ حقوقدانان‌‏‎ نماينده‌‏‎ طباطبايي‌‏‎ را‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
برشمردن‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎
نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎ تغييرات‌‏‎
عمده‌‏‎ تغييرات‌‏‎ رشته‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎
ستاد‏‎ دبير‏‎ تبليغاتي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مشاور‏‎ درخشان‌‏‎ مجيد‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎
محمود‏‎ سيد‏‎ نظر‏‎ بموجب‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
ايجاد‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ eعمده‌‏‎ تغيير‏‎ طباطبايي‌‏‎ عليزاده‌‏‎
درمان‌‏‎ براي‌‏‎ معتادين‌‏‎ دردسر‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ عادي‌‏‎ مراجعه‌‏‎ امكان‌‏‎ شد‏‎
از‏‎ را‏‎ درمان‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ معتادان‌‏‎ ماده‌ 15 ، ‏‎ يك‌‏‎ تبصره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اعتياد‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نموديم‌‏‎ معاف‌‏‎ كيفري‌‏‎ تعقيب‏‎
خود‏‎ درمان‌‏‎ براي‌‏‎ بيمار‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ بيماري‌‏‎
مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آلودگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ نكند‏‎ اقدام‌‏‎
و‏‎ درمان‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ معتاداني‌‏‎ وگرنه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ پيگرد‏‎ تحت‌‏‎
در‏‎ سپس‌‏‎ وي‌‏‎.‎معافند‏‎ كيفري‌‏‎ تعقيب‏‎ از‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ بازپروري‌‏‎
ستاد‏‎ دبيرخانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطالعاتي‌‏‎:گفت‌‏‎ قاچاقچيان‌‏‎ اعدام‌‏‎ مورد‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ زيرا‏‎.مي‌دهد‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ منفي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
مجرمين‌‏‎ تنبيه‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ مجازات‌ ، ‏‎ عمده‌‏‎ اهداف‌‏‎
زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎ وبا‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎
ولي‌‏‎ شده‌اند‏‎ اعدام‌‏‎ و‏‎ افتاده‌‏‎ دام‌‏‎ به‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ مجرمين‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ ننموده‌‏‎ پيشگيري‌‏‎ جرم‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ اعدامها‏‎ اين‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.